Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Proposition 2022/23:88

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Regeringens proposition 2022/23:88

Ökad transparens för stora företags

Prop.

skattebetalningar

2022/23:88

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
EU har antagit ett direktiv som syftar till att öka de stora koncernernas transparens och förbättra möjligheten att få insyn i deras skattebetalningar. För att genomföra direktivet föreslår regeringen en ny lag med krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra inkomst- skatteuppgifter. Uppgifterna ska lämnas till Bolagsverket i en rapport som även ska göras tillgänglig på företagets webbplats. Förslagen

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om offentliggörande av vissa stora företags inkomstskatterapporter.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.