Till innehåll på sidan

Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Proposition 1996/97:117

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Bordläggning
1997-04-15
Inlämning
1997-04-15
Hänvisning
1997-04-16
Motionstid slutar
1997-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1996/97:117

Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Prop.

1996/97:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 april 1997

Göran Persson

Thomas Östros
(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en proportionell förmögenhetsskatt även i
fortsättningen skall tas ut på fysiska personers förmögenhet som överstiger
ett fribelopp. Detsamma gäller för dödsbon och vissa andra juridiska
personer. Den skattefria gränsen för fysiska personer bör enligt förslaget
förbli 900 000 kr. Skattesatsen föreslås ligga kvar på 1,5 %.

Så kallat arbetande kapital undantas från skatteplikt. Till sådant kapital
hänförs i framtiden även tillgångar i fastighetsförvaltning samt aktier som
är

Förslagspunkter (4)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:SkU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 3. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 4. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:SkU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Följdmotioner (16)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.