Ny bibliotekslag

Proposition 2012/13:147

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Kulturdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Registrering
2013-04-23
Inlämning
2013-04-23
Bordläggning
2013-04-23
Hänvisning
2013-04-24
Motionstid slutar
2013-05-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2012/13:147

Ny bibliotekslag

Prop.

2012/13:147
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 april 2013
Fredrik Reinfeldt
Lena Adelsohn Liljeroth
(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar

till att anpassa lagen till de omvärldsförändringar som har skett sedan den

nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och till att tillgodose

behovet av uppföljning.

I förslaget klargörs vad som avses med det allmänna biblioteksväsendet

och vad som ska vara det allmänna biblioteksväsendets syfte och ända-

mål. Förutom bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets

utveckling och deras roll för kunskapsförmedling

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.