Till innehåll på sidan

Medborgarskap och identitet

Proposition 1997/98:178

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1998-05-25
Inlämning
1998-05-25
Hänvisning
1998-05-26
Motionstid slutar
1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1997/98:178

Medborgarskap och identitet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 1998

Göran Persson

Lars Engqvist

(Inrikesdepartementet)

Prop.

1997/98:178

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap. Ändringarna syftar till att komma till rätta med de pro-
blem som blivit följden av att vissa invandrare i dag inte har möjlighet att
uppfylla det krav på styrkt identitet som gäller vid ansökan om svenskt
medborgarskap. Förslaget innebär en möjlighet att medge dispens från
detta krav för den som haft hemvist i Sverige i minst åtta år och kan göra
sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig. Förslaget inne-
bär

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:SfU15
  Utskottets förslag
  uppskov
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.