Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Proposition 1981/82:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skr 1981/82:75 Regeringens skrivelse

1981/82:75

med   redogörelse  för  behandlingen   av   riksdagens  skrivelser  till regeringen;

beslutad den 5 november 1981.

Regeringen överlämnar till riksdagen enligt bifogade utdrag av regerings-protokoll redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regering­en.


Pä regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN


CARL AXEL PETRI


1  Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75

Utdrag
STATSRÅDSBEREDNINGEN                      PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-11-05

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Johansson. Wirtén. Andersson, Boo. Petri, Eliasson. Gustafsson. Elmstedt, Tilländer. Ahrland. Molin

Föredragande: statsministern Fälldin

Skrivelse med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Inom statsrådsberedningen (SB) upprättas varje år en redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen har hittills lämnats till riksdagen den 10 januari varje år och har då iivsett åtgärder under tiden den 1 december ett år - den ,0 november följande år.

Konstitutionsutskottet (KU) diskuterade redogörelsen i 1979/80 års griinskningsbetänkande (KU 1979/80:50 s. 17 ff). Bl. a. togs frågan om ändrad tidpunkt för avlämnandet av redogörelsen upp. I sammanhanget behandlades också frågan om en förbättring av redogörelsens uppläggning och innehåll. KU ansåg att en överskådligare uppläggning borde eftersträ­vas. Vidare borde de uppgifter som lämnas om regeringsbesluten i vissa hänseenden göras mer informativa. Slutligen ansåg KU det i åtskilliga fall angeläget att bättre upplysningar lämnas om anledningen till att äldre riksdagsskrivelser inte slutbehandlats.

Redogörelsen kommer i fortsättningen att lämnas till riksdagen i mitten av november och avse perioden den 1 oktober närmast föregående år - den 30 september avlämnandeåret. Den redogörelse som nu skall lämnas och som är den första enligt den nya ordningen avser tiden den 1 december 1980 - den 30 september 1981. Vid arbetet inom SB med att ställa samman redogörelsen har de önskemål av KU som har nämnts i det föregående beaktats.

Redogörelsen har fått en ny uppläggning, som har kommit till efter samråd med KU:s kansli. I årets redogörelse finns inte någon uppdelning på förteckningar. För varje departement redovisas de skrivelser departementet svarar för i kronologisk ordning.  Vidare finns ett register upptagande


 


Skr 1981/82:75                                                                        3

upptagande samtliga skrivelser med en hänvisning till det ställe i redogörel­sen där riksdagsskrivelsen behandlas. Redogörelsen innehåller dels alla skrivelser som var oavslutade den 1 december 1980, dels alla skrivelser som kommit in under den tidsperiod som redogörelsen avser. Åndringen av redovisningsperiod innebär att i fortsättningen de i varje redogörelse nytillkomna skrivelserna kommer att vara samtliga riksdagsskrivelser under ett riksmöte.

Jag hemställer att regeringen överlämnar redogörelsen till riksdagen.

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.


 


Skr 1981/82:75                                                                     4

Justitiedepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 29 mars 1949. med anledning av motion om revision av lagen om
rikets vapen m. m. (KU 6. rskr 82).

Frågan har utretts av en särskilt tillkallad sakkunnig som avlämnat betänkandet (SOU 1966:62) Rikets vapen och flagga. Betänkandet har remissbehandlats. Härefter har under vären 1981 inom justitiedeparte­mentet utarbetats en promemoria (DsJu 1981:4) Sveriges riksvapen och Sveriges flagga. Promemorian har remissbehandlats och ärendet är beroende på prövning (Jfr 2 och 3.)

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

2.   den 18 maj 1949. angående rikets allmänna tlaggdagar (FK:s l:a
tillf. U 1. AK:s l:a tillf. U 3. rskr 248).

Ärendet handläggs gemensamt med ärendena under 1 och 3. Skrivelsen är ännu inte behandlad.

3.   den 17 mars 1961. med anledning av motioner angående allmänna
flaggdagar (ABU I. rskr 94).

Ärendet handläggs gemensamt med ärendena under 1 och 2. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.   den 24 april 1964. med anledning av motioner om lagstadgad skvldighct
för politisk organisation att offentligt redovisa sin finansiering (1 LU 19.
rskr 154).

Ärendet har handlagts gemensamt med ärendet under 7. Efter överläggningar mellan riksdagspartierna har de den 19 december 1980 träffat överenskommelse om att lämna en offentlig redovisning av sin finansiering. Frågan har därmed lösts på frivillig väg. Skrivelsen anmäld den 23 december 1980 (äfnr A 9). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.   den 19 november 1970. med anledning av motion om ökat inflytande i
företagen för samhället och de anställda (BaU 62. rskr 374).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

6.   den 14 november 1973. med anledning av motion om lagstiftning till
skydd för namnen på politiska organisationer (KU 40. rskr 291).

Anmäld den 8 december 1977 (äfnr A 5t)) i vad avser skydd nnder viss övergångstid för avregistrerad partibeteckning. Regeringen beslöt att tillkalla-1978 års vallagskommitté (Ju 1978:01).

Såvitt gäller frågan om ett civilrättsligt skydd för partiernas namn anmäldes skrivelsen den 12 mars 1981. samma dag som regeringen beslutade proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen (1972:620). m. m. (äfnr A 31). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                        5

7.    den 14 november 1973, med anledning av motion om lagstadgad
skyldighet för politiska partier att redovisa bidrag från juridiska personer
(KU 41, rskr 292).

Ärendet har handlagts gemensamt med ärendet under 4. Efter överläggningar mellan riksdagspartierna har de den 19 december 1980 ■ träffat överenskommelse om att lämna en offentlig redovisning av sin finansiering. Frågan har därmed lösts på frivillig väg. Skrivelsen anmäld den 23 december 1980 (äfnr A 9). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle, liiggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 2 april 1975. med anledning av motion angående ersättning till
yrkesfiskare för skada genoin oljeutsläpp (LU 10. rskr 66).

Regeringen avvaktar den internationella utvecklingen beträffande en internationell konvention om skador genom utsläpp av olja. i samband med oljeborrning till havs.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

9.    den I juni 1976. med anledning av prop. 1975/76:170 om ändring i
föräldrabalken, m. m. (faderskap och vårdnad) samt del av propositio­
nen 1975/76:153 jämte motioner (LU. 1975/76:33. rskr 397).

Anmäld den 23 juni 1976 (äfnr A 103113, 115, 116) varvid lag om ändring i föräldrabalken m. fl. författningar utfärdades (SFS 1976:612-616, 620, 623-626, 629, 631, 632). Samma dag (äfnr A 117) uppdrogs åt familjelagssakkunniga (Ju 1970:52) att göra en skyndsam översyn av reglerna om underhållbidrag till barn. Den 4 november 1976 (äfnr A 58) utfärdades förordningen (1976:811) om ändring i . kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken. Vidare har vissa informationsfrågor behandlats i justitiedepartementet. Anmäld på nytt den 24 februari 1977 (äfnr A 24) varvid chefen för justitiedepartementet bemyndigades att tillkalla en kommitté (Ju 1977:08) för att utreda frågan om förstärkning av barns rättsliga ställning.

Skrivelsen är såvitt gäller översyn av sådana bestämmelser i föräldra­balken. giftermålsbalken och ärvdabalken. i vilka begreppen sinnessjuk och sinnesslö finns intagna, ännu inte slutbehandlad (jfr. prop. 1980/81:112. s. 8). 10. den 10 mars 1977, med anledning av motion om samtycke till adoption (LU 1976/77:17. rskr 144: jfr LU 1979/80:23).

Inom justitiedepartementet har utarbetats promemorian (Ds Ju 1980:8) Samtycke och tillstånd till adoption. Promemorian har remiss­behandlats.

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr A 16). Regeringen beslöt remiss till lagrådet.

Anmäld på nytt den 12 februari 1981 (äfnr A 20). Regeringen beslöt prop. 1980/81:112 om samtycke och tillstånd till adoption.


 


Skr 1981/82:75                                                                        6

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11. den 17 maj I97S, med anledning av prop. 1977/78:170 med förslagom
fristående länsdomstolar jämte motioner (KU 1977/78:47, rskr 308).

1 1981 års budgetproposition anmäldes att principbeslutet om en utbrytning av mellankommunala skatterätten till en fristående allmiin förvaltningsdomstol nu borde verkställas (prop. 1980/81:100 bil. 5. JuU 28, rskr 238). Riksdagen har därefter beslutat om erforderliga författ­ningsändringar (prop. 1980/81:143. JuU 34, rskr 317. SFS 1981:384-386).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12. den 12 oktober 1978, med anledning av motion om ändringar i
vapenlagen m. m. (JuU 1978/79:1. rskr 5).

Inom justitiedeparementet har utarbetats promemorian (Ds Ju 1979:17) Ändringar i vapenlagstiftningen. Promemorian har remissbe­handlats.

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt att uppdra åt rikspolisstyrelsen och statens kriminaltekniska laboratorium att göra bl. a. den av riksdagen begärda marknadsinventeringen av vapen.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 76). Regeringen beslöt då prop. 1981/82:1 om ändring i vapenlagen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13. den 19 april 1979, med anledning av propositionen 1978/79:90 med
förslag till ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m. m. jämte motioner
(JuU 1978/79:30. rskr 268).

Anmäld den 10 maj 1979 (Ju äfnr A 22-29. S äfnr 25. H äfnr 1). Regeringen utfärdade lag om ändring i rättshjälpslagen m. ti. författ­ningsändringar (1979:240-248). Regeringen beslöt även att överlämna skrivelsen till dels rättegångsutredningen (Ju 1977:06). dels miljöska­deutredningen (Ju 1978:08).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

14. den 14 november 1979, med anledning av motioner om ändring av lagen
(1963:537) om gravrätt m. m. (LU 1979/80:4, rskr 11).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

15. den 11 december 1979, med anledning av motioner om lagfartsplikten
(LU 1979/80:11, rskr 73).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

16. den 12 december 1979, med anledning av motion om åtgärd för att
bredda rekryteringen av nämndemän (JuU 1979/80:8, rskr 88).

Anmäld den 18 september 1980 (äfnr A 7). Regeringen beslöt att en inledande kartläggning och analys skall utföras under ledning av en projektgrupp inom justitiedepartementet. Projektgruppen har redovisat sitt uppdrag i rapporten (Ds Ju 1981:20). Nämndemännens tjänstgö­ringsförhållanden m.m.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                        7

17. den 18 december 1979. med anledning av motioner om ersättningen till
vittnen m. fl. vid domstol (JuU 1979/80:14, rskr 124).

Anmäld den 18 september 1980 (äfnr A 8). Regeringen beslöt att uppdra åt domstolsverket att utföra en inledande kartläggning. Dom­stolsverket har redovisat sitt uppdrag i en rapport (1981:6) Vittneser­sättning m. m.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

18. den 18 december 1979. med anledning av motion om suveränitetshol­
marna i Torne. Muonio och Könkämä älvar (LU 1979/80:13. rskr
126).

Anmäld den 27 november 1980 (äfnr A 26). varvid regeringen förordnade länsstyrelsen i Norrbottens län att göra en kompletterande utredning om suveränitetsholmarna.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

19. den 28 februari 1980. med anledning av motioner om expropriation
m. m. (CU 1979/80:10. rskr 169).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

20. den 28 mars 1980. med anledning av motionerom underhållsbidrag (LU
1979/80:26, rskr 202).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

21. den 9 april 1980. med anledning av propositionen 1979/80:46 om
internationella transporter av lik (LU 1979/80:27. rskr 231).

Anmäld den 17 april (äfnr A 14). Regeringen utfärdade lag (1980:127) om ändring i lagen (1963:537) om gravrätt m. m.

I avvaktan på resultatet av pågående överläggningar om nordiska transporter av avlidna har Sverige inte tillträtt överenskommelsen den 26 oktober 1973 mellan medlemsstaterna i Europarådet om transport av lik.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

22. den 21 maj 1980, med anledning av motion om uppräkning av
skadeståndslivräntor (LU 1979/80:29. rskr 336).

Anmäld den 27 november 1980 (äfnr A 27). varvid regeringen uppdrog åt försäkringsinspektionen att undersöka vilka lösningar som kan komma i fråga för att förbättra ställningen för livräntetagare med ma.ximerad värdesäkringsnivå samt att redovisa för- och nackdelar med de olika lösningarna.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

23. den 4 juni 1980. med anledning av motion om inskränkningar i rätten att
överlåta bostadsfastighet (LU 1979/80:28, rskr 401).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

24. den 5 november 1980. med anledning av motion om ändring av
bestämmelserna för allmänna arvsfonden (FiU 1980/81:5. rskr 5).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                        8

25. den 19 november 1980. med anledning av motion om vittnesförhör med
psykologer (JuU 1980/81:2. rskr 17).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

26. den 27 november 1980, om påföljder vid trafiknykterhetsbrott med
anledning av propositionen 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform
(JuU 1980/81:1. rskr 30).

mom. 1

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr A 45). Regeringen utfärdade lagen (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. motn. 2.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr A 46). Regeringen beslöt att överlämna skrivelsen till utredningen (1980:05) om möjligheterna att använda utandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

27. den 26 november 1980. med anledning av motion om inskränkningar i
offentligheten vid vittnesförhör (JuU 1980/81:5. rskr 31).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

28. den 26 november 1980. med anledning av propositionen 1980/81:1 om
isolering m. m. inom kriminalvården (JuU 1980/81:8, rskr 32).
mom. 1-12

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr A 31-35). Regeringen utfärdade lagen (1980:930) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1980:931) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl., förordningen (1980:932) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., förordningen (1980:933) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt samt förordningen (1980:934) om ändring i instruktionen (1974:555) för kriminalvårdsverket.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

29. den 26 november 1980. med anledning av propositionen 1980/81:14 om
fortsatt försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
(JuU 1980/81:11. rskr 33).

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr A 27).Regeringen utfärdade lag om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

30. den 26 november 1980. med anledning av motioner om kopiering av
fonogram m. m. (LU 1980/81:3, rskr 34).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr A 44). Regeringen beslöt att överlämna skrivelsen till upphovsrättsutredningen (Ju 1976:02). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                        9

31. den 3 december 1980. angående ny lagstiftning om handelsbolag m. m.
(prop. 1979/80:143) och nva redovisningsregler för ekonomiska före­
ningar (prop. 1979/80:144) (LU 1980/81:4. rskr 39).

mom. 2. 5-S. 10-12. 14 (delris). 16-18. 20. 27-29

Anmäld den 11 december 1980 (Ju iifnr A 36-40. E äfnr 4. Jo äfnr42. A äfnr 20). Regeringen utfärdade lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag, lagen (1980:1104) om ändring i aktiebolagen (1975:1385). lagen (1980:1105 ) om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, lagen (198(1:1 106) om ändringar i lagen (1956:216) om jordbrukskasse­rörelsen, lagen (1980:1107) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479). lagen (1980:1108) om ändring i lagen (1972:262) om understödsförening­ar, lagen (1980:1109) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshets­försäkring, lagen (1980:1110) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar, lagen (1980:1111) om ändring i lagen (1976:351) om styrelscrepresentation för de anst;illda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. niom. 14 (delvis)

Koiumerskollegium har den 26 juni 1981 fått i uppdrag att lämna visst underlag för bedömning av frågan om införande av krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag. mom. 19

Vissa koncernfrågor tas upp i prop. om anställningsskyddslagen, vilken föreläggs riksdagen hösten 1981. mom. 26

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr A 41). Regeringen beslöt att överlämna motionerna jämte utskottets betänkande till stiftelseutred­ningen (Ju ]975;()!) resp. kommunalföretagskommittén (Kn 1978:01).

Skrivelsen är såvitt avser mom 14 och 19 ännu inte slutbehandlad.

32. den 3 december 1980. om ändring i konsumentförskäkringslagen (prop.
1980/81:47) (LU 1980/81:6. rskr 40).

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr A 25). Regeringen utfärdade lagen (1980:890) om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

33. den 3 december 1980. med anledning av propositionen 1980/81:35 om
internordiska konkurser (LU 1980/81:7. rskr 41).

Anmäld den 8 januari 1981 (äfnr A 18-21). Regeringen utfärdade lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land. lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffar i annat nordiskt land. lagen (1981:8) om ändringen i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område samt lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar.


 


Skr 1981/82:75                                                                       10

Skrivelsen är därmed slutbehaiullad.

34. den 3 december 1980. om skärpt lagstiftning mot dobbleri (prop.
1979/80:179) (JuU 1980/81:12. rskr 43).

mom. 1-3

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr A 37-39). Regeringen utfärdade lagen (1980:891) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479). lagen (1980:892) om äiKlring i brottsbalken samt lagen (1980:893) om ändring i jordabalken.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

35. den 3 december 1980. med anledning av propositionen 1980/81:33 om
fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om
tvångsmedel i vissa brottmål m. m. (JuU 1980/81:13. rskr 44).

.Anmäld den 4 december 1980 (äfnr A 28). Reszeringen utfärdade lagen (1980:907) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

36. den 4 december 1980. om vissa frågor rörande den statliga förvaltningen
m. m. (KU 1980/81:8. rskr 50).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

37. den 9 december 1980. om besparingar i statsverksamheten, m. m. (prop.
1980/81:20) (KU 1980/81:9, rskr 58).

mom. 2:a

Anmäld den 15 december 1980 (äfnr A 3). varvid regeringen utfärdade lag (1980:1025) om ändring i datalagen (1973:289). mom. I

Även anmäld den 7 maj 1981 (äfnr A 28). varvid regeringen beslöt att uppdra åt datalagstiftningskommittén (Ju 1976:05) att utreda avgifter för datainspektionens verksamhet. mom. 3

Anmäld den 23 december 1980 (B äfnr 1:4). Ärendet har avskrivits
mot budgetpropositionen 1980/81:100.                         '

mom. 4

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt pi;op.
1980/81:100 om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt
avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 1

Anmäld den 19 februari 1981 (äfnr 36 b). Regeringen beslöt prop. 1980/81:137 om stöd till dagspressen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

38. den 9 december 1980. med anledning av propsilionen 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m. (JuU 1980/81:17. rskr 65).

Anmäld den S januari 1981 (äfnr A 17). Regeringen utfärdade lauen (1981:5) om ändring i rältshjälpslagen (1972:429). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       II

39. den 10 december 1980. om ändring i kreditupplysningslagen, m. m.
(tystnadsplikt) (prop. 1980/81:10) (NU 1980/81:25. rskr 82).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr A 42-43). Regeringen utfärdade lagen (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) och lagen (1980:969) om ändring i inkassolagen (1974:182).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

40. den 11 december 1980. om ändring i dalalagen (prop. 1980/81:62) (KU
1980/81:11. rskr 87).

mom. 1

Anmäld den 15 december 1980 (äfnr A 4). varvid regeringen utfärdade lag (1980:1074) om ändring i datalagen (1973:289). mom. 3

Åven anmäld den 8 januari 1981 (äfnr A 22). varvid regeringen utfärdade förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregi­stret.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

41. den 7 december 1980. om bötesstraffen (prop. 1980/81:38) (JuU
1980/81:15. rskr 115).

mom. 1-4 och 8

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr A 4-8). Regeringen utfärdade lagen (1980:1133) om ändring i brottsbalken, lagen (1980:1134) om ändring i lagen (1964:168) om förvandling av böter, lagen (1980:1135) otn ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. lagen (1980:1136) om ändring i lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän samt lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

42. den 18 december 1980. om viss följdlagstiftning till socialtjänstlagen,
m.m. (prop. 1979/80:1 och prop. 1980/81:46 i vissa delar) (SoU
1980/81:15. rskr 130).

mom. 2 (delvis). 3 och 4 (delvis)

Anmäld den 15 januari 1981 (Ju äfnr A 21-34. 36-37). Regeringen utfärdade lagen (1981:22) om ändring i rättegångsbalken, lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1979:429). lagen (1981:24) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål, lagen (1981:25) om ändring i giftermålsbalken. lagen (1981:26) om ändring i föräldrabalken. lagen (1981:27) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap, lagen (1981:28) om ändring i namnlagen (1963:521). lagen (1981:29) om ändring i brotts­balken, lagen (1981:30) om upphävande av lagen (1964:450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet. lagen (1981:31) om ändring i lagen (1973:558) om tillfiilligt omliändert;igande. lagen (1981:32) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering, lagen (1981:33) om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister, lagen (1981:34) om ändring i


 


Skr 1981/82:75                                                                       12

lagen (1965:94) om piilisregister m. m.. lagen( 1981:35) om ändring i lagen (1964:168) om förvandling av böter, lagen (1981:36) om iindring i datalagen (1973:289) samt lagen (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmiinna förvaltningsdomstolar. mom. 2 (delvis)

Anmiild den 15 januari 1981 (äfnr Fö 30. 31). Regeringen utfärdade lagen  (1981:38)  om  äntlring  i. värniiliktshigen  (1941:967)  och   lagen (1981:.W) om ändring i familjebidragslagen (1978:520). inom. 4 (delvis), 5 /delvis) och 6

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr S 29). Regeringen utfärdade lagen (1981:15) om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshems­verksamhet, lagen (1981:16) om upphävande av lagen (1926:72) angående meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning, lagen (1981:17) om ändring i sjukvårdslagen (1962:242). lagen (1981:18) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, lagen (1981:19) om ändring i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, lagen (1981:20) om ändring i lagen (1977:293)1 om handel med drycker, lagen (1981:21) om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp. lagen (1981:44) om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp, lagen (1981:44) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott och lagen (1981:45) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m. mom. 2 (delvis) och 4 (delvis)

Anmäld den 15janu;iri 1981 (Bäfnrl:55). Regeringen utfärdade lagen (1981:40)   om   ändring   i   kommunalskattelagen   (1928:370).   lagen (1981:41) om ändring i uppbördslagen (1953:272) och lagen (1981:42) om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198). mom. 4 (delvis)

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr A 5 ). Regeringen utfärdade lagen (1981:43) om ändring i utlänningslagen. mom. 5 (delvis)

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr Kn 1). Regeringen utfärdade lagen (1981:46) om ändring i lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. •

43. den 19 december 1980. om bostadsrätt (LU 1980/81:8. rskr 138).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

44. den 19 december 1980. om preskriptionslag m. m. (prop. 1979/80:119)
(LU 1980/81:1. rskr 139).

Anmäld den 29 januari 1981 (Ju äfnr A 13-19. 21-22). Regeringen utfärdade preskriptionslag (1981:130). lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer, lagen (1981:132) om upphävande av förordningen (1862:10 s.l) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer, lagen (1981:133) om upphävande av förordningen den 28


 


Skr 1981/82:75                                                                       13

juni 1798 angående vissa omständigheter uti lagsöknings- och utmät­ningsmål. lagen (1981:134) om upphävande av lagen (1946:843) om tid för framställande av anspråk mot löftesman enligt 4 S förordningen den 28 jimi 1798 angående vissa omständigheter uti lagsöknings- och utmätningsmål. lagen (1981:135) om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt tTnvar. lagen (1981:136) om ändring i lagen (1973:1 150) om f/irvalininj; a\' saiiifällin-heter. förordningen (1981:138) om ändring i kungörelsen (1927:485) angående redovisning av penningar, som jämlikt kigen den 24 mars 1927 (nr 56) nedsatts i allmänt förvar, samt förordninszen (1981:139) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som netlsatts hos överexekutor enligt 12 kap. 21 § jordabalken.

Anmäld den 26 februari 1981 (K äfnr 41). Regeringen utfärdatle lagen (1981:137) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

45. den 19 december 1980. om åtgärder för att begränsa äktenskap med
minderåriga (LU 1980/81:2. rskr 141).

Skrivelsen är ännu inte sliubehandlad.

46. den 25 februari 1981. om anslag till stöd till politiska partier och till
allmänna val (prop. 1980/81:100 bil. 5) (KU 1980/81:15. rskr 157).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt utfärda 'regleringsbrev avseende anslagen Stöd till politiska partier och Allmän­na val.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

47. den 25 februari 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bil. 5 såvitt
avser anslag för budgetåret 1981/82 till rättshjälp m. m. (JuU 1980/81:18.
rskr 160).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 21-25). varvid regleringsbrev utfärdades.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

48. den 25 februari 1981. om anslag till justitiekanslern (prop. 1980/81:1(10
bil. 5 G 1) (JuU 1980/81:19. rskr 161).

Anmäld den 25 juni  1981  (äfnr A 24).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslaget Justitiekanslern. Skrivelsen iir därmeil slutbehandlad.

49. den 25 februari 1981. om anslag till brottsskadenämnden (prop.
1980/81:100 bil. 5 G 8 och G 9) (JuU 1980/81:20. rskr 162).

Anmäld den   II   juni   1981   (äfnr 44).   Regeringen  beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslagen till brottsskadenänuiden. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

50. den 25 februari 1981, om anslag till svensk författningssamling m. m.
(prop. 1980/81:100 bil. 5 H 1 - H 3) (JuU 1980/81:22, rskr 163).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslagen Svensk författningssamling. Bidrag till


 


Skr 1981/82:75                                                                       14

utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område och Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

51. den II mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:10() bil.5 såvitt avser
anslag för budgetåret 1981/82 till centralnämnden för fastighetsdata (CU
1980/81:22. rskr 180).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 26). varvid regleringsbrev utfärdades.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

52. den 11 mars 1981, om anslag till åklagarväsendet (prop. 1980/81:100 bil.
5 C) (JuU 1980/81:23. rskr 185).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr A 27). Regeringen utfärdade regleringsbrev avseende anslag till riksåklagaren och läns- och distrikts­åklagarmyndigheterna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

53. den 19 mars 1981. om anslag till datainspektionen (prop. 1980/81:100 bil.
5) (KU 1980/81:18. rskr 189).

Anmäld den 25 juni  1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslaget Datainspektionen. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

54. den 19 mars 1981 .om ändring i 6 kap. 3 S jordabalken (prop. 1980/81:86)
(LU 1980/81:10. rskr 191).

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr A 30). Regeringen utfärdade lagen (1981:194) om ändring i jordabalken. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

55. den 19 mars 1981. om anslag till fideikommissnämnden (prop. 1980/
81:100 bil. 5 G 2) (LU 1980/81:12. rskr 192).

Anmäld den 25 juni  1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslaget Fideikommissnämnden. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

56. den  1 april 1981. om polisens uppgifter, utbildning och organisation
m. m. (prop. 1980/81:13 jämte motioner) (JuU 1980/81:24. rskr 210).
mom. 2

Anmäld den 9 april 1981 (Ju äfnr A 25). Regeringen utfärdade lagen (1981:324) om medborgarvittnen. mom. 4-7. 10 och II

Anmäld den 23 april 1981  (Ju iifnr A 24). Regeringen beslöt att tillkalla 1981 års polisberedning (1981:02). mom. 3

Anmäld den 27 inaj 1981 (K äfnr Al). Regeringen beslöt reglerings­brev för länsstyrelserna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       15

57. den 1 april 1981. om interneringsp;iföljdens avskaffande och straffet för grovt  narkotikabrott   m.m.   (prop.   1980/81:76 jämte   motioner)  (Ju 1980/81:25. rskr 211). mom. 3. 5-11. 13-16. 18-19 och 27-.W

Anmäld den 2 april 1981 (Ju iifnr A 38-67). Regeringen utfärdade lagen (1981:21 I )omiindringi brottsbalken, higen (1981:212) om iindring i lagen (1974:202) om beriikning av strafftid m. m.. lagen (1981:213) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1981:214) om ändring i rättegångsbalken, lagen (1981:215) om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister, lagen (1981:216) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål, lagen (1981:217) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.. lagen (1981:219) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429). lagen (1981:220) om iindring i lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskriinkning. lagen (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302). lagen (1981:222) om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, lagen (1981:224) om iindring i militiira riittegångslagen (1978:472). lagen (1981:225) om ändring i lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän, lagen (1981:228) om ändring i lagen (1981:22) om iindring i rättegångs­balken, lagen (1981:229) om ändring i lagen (1981:33) om iindring i lagen (1963:197) om allmiint kriminahegister. lagen (1981:230) om iindring i lagen (1981:34) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.. lagen (1981:231) om ändring i lagen (1981:23) om iindring i rättshjiilp-slagen (1972:429). förordningen (1981:234) med instruktion för krimi­nalvårdsnämnden, förordningen (1981:235) om iindring i fri vårdsförord­ningen (1977:329). förordningen (1981:236) om iindring i bötesverkstäl-lighetsförordningen (1979:197). förordningen (1981:237) om ändring i åklagarinslruktionen (1974:910). förordningen (1981:238) otn ändring i förordningen (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverkel. förordningen (1981:239) om iindring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande lillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, förordningen (1981:240) om iindringen i kungörelsen ( 1974:286) med vissa bestämmelser rörande tilliimpningen av lagen (1974:202) om beriikning av strafftid m.m.. förordningen (1981:241) om ändring i. kriminalregisterkungörelsen (1973:58). förordningen (1981:242) om ändring i kungörelsen (1950:517) om rättsväsendets informationssystem, förordningen (1981:243) om ändring i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjiinsten. förordningen (1981:244) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38). förordningen (1981:245) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål samt förordningen (1981:246) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underriittelse om dom i vissa brottmål m. m. mom. 12. 21 och 24

Anmäld den 2 april 1981 (S iifnr 23 och 47). Regeringen utfiirdade


 


Skr 1981/82:75                                                                       16

lagen (1981:218) om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk   vårtl  i  vissa  fall   samt   lagen   (1981:226)   om  ändring   i narkotikastrafflagen (1968:64). mom. 17. 31

Anmiild den 2 april 1981 (B iifnr 46-47). Regeringen utfiirdade lagen (1981:223) om iindring i folkboktViringsförordningen (1967:198) och lagen (1981:232) om iindring i lagen (1981:42) om iindring i folkbokfö-ringsföiordningen (1967:198).

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

58. den 1 april 1981. om riksdagens arbetsformer (KU 1980/81:21, rskr
220).

mom. 8~I0

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr A 28). varvid regeringen utfärdade lagen (1981:287) oin ändring i riksdagsordningen. i7tom. 5 och 6

Även anmäld den 9 april 1981 (äfnr A 27) såvitt gäller vilande förslag till ändring i riksdagsordningen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

59. den 1 april 1981. om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder
m. m. (prop.  1980/81:48) (LU 1980/81:11. rskr 224).

Anmiild den 23 april 1981 (äfnr A 18-22). Regeringen utfärdade lagen (1981:359) om iindring i ärvdabalken. lagen (1981:360) om ändring i giftermålsbalken. lagen (1981:361) om iindring i lagen (1937:81) om internaticmella rättsftirhållanden rörande dödsbo samt lagen (1981:362) om iindring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

60. den 9 april   1981. om anslag till justitiedepartemetet m.m.  (prop.
1980/81:100 bil. 5 A jämte motioner) (JU 1980/81:26. rskr 237).
mom. 1:1. 1:2. 3:1 och 3:2

Anmäld den 25 juni 1981 (iifnr A 44). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslagen statsrådsberedningen, justitiedeparte­mentet, kommittéer m. m.. extra utgifter och information om lagstift­ning m. m.

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

61. den 9 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bil. 5 såvitt avser
anslag för budgetåret 1981/82 till domstols\iisendet m. m. (JU 1980/
81:28. rskr 238).

Anmäld dels den 27 maj 1981 (iifnr A 6). de det beslöts om ombyggnad för Sölvesborgs tingsriitt. dels den 1 juni 1981 (äfnr A 15-20). dä regleringsbrev utfärdades.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

62. den 22 april 1981. om anslag till brottsförebyggande rådet (prop.
1980/81:100 bil. 5 G 5 och G 6 jämte motioner) (JuU 1980/81:30. rskr
250).


 


Skr 1981/82:75                                                                       17

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 43). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslagen till brottsförebyggande rådet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

63. den 22 april  1981, med anledning av propositionen 1980/81:113 om
ändring i militära rättegångslagen (JuU 1980/81:31, rskr 251).

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr A 11). Regeringen utfärdade lagen (1981:364) om ändring i militära rättegångslagen (1948:472). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

64. den 22 april 1981. om sänkt minimitid för fängelsestraff m. m. (prop.
1980/81:44 jämte motioner) (JuU 1980/81:32. rskr 252).

mom. 1-4

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr A 20-23). Regeringen utfärdade lagen (1981:328) om ändring i brottsbalken, lagen (1981:329) om ändring i lagen (1974:202) om beriikning av strafftid m. m., lagen (1981:330) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt samt lagen (1981:331) om ändring i lagen (1981:211) om ändring i brottsbalken.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

65. den 22 april 1981, om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt
och servitut (prop. 1980/81:147) (LU 1980/81:15, rskr 253).

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr A 25). Regeringen utfärdade lagen (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

66. den 22 april 1981, om anslag till bokföringsnämnden (prop. 1980/81:100
bil. 5 G 7 jämte motion) (LU 1980/81:16. rskr 254).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslaget Bokföringsnämnden. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

67. den 22 april  1981. om samtycke och tillstånd till adoption  (prop.
1980/81:112) (LU 1980/81:17, rskr 255).

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr A 17). Regeringen utfärdade lagen (1981:363) om ändring i föräldrabalken. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

68. den 13 maj 1981. om anslag till polisväsendet m. m. (prop. 1980/81:100
bil. 5 B jämte motioner) (JuU 1980/81:33, rskr 316).

Anmäld den 18 juni I98I (äfnr A 26). Regeringen utfärdade regleringsbrev avseende anslag för polisväsendet.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr A 28). Regeringen utfärdade regleringsbrev avseende anslag till byggnadsarbeten för polisväsen­det.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr B 1). Regeringen utfärdade reglerings­brev avseende anslag till den särskilda polisverksamheten.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

2 Riksdagen 1981/82. 1 sam/. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                       li

69.  den 13 maj 1981. om mellankommunala skatterätten (prop. 1980/81:143
jämte motion) (JuU 1980/81:34. rskr 317).

mom. I och 3

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr Ju A 18), varvid regeringen utfärdade lagen (1981:384) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt­ningsdomstolar samt lagen (1981:386) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429). mom. 2

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr B 1:51). Regeringen utfärdade lagen (1981:385) om upphävande av lagen (1979:168) om mellankommunal skatterätt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

70.  den 13 maj 1981. om skadeståndsansvaret för omhiinderhavd egendom
(LU 1980/81:13. rskr 318).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 73). Regeringen beslöt ati överlämna skrivelsen till militäransvarskommittén (Ju 1977:09). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

71.  den 13 maj 1981. med anledning av motioner om internationella
rättsförhållanden rörande äktenskaps riittsverkningar (LU 1980/81:18.
rskr 319).

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr A 24). Regeringen beslöt att överlämna skrivelsen till familjelagssakkunniga (Ju 1979:52). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

72. den 13 maj 1981, om nya namnregler (LU 1980/81:20. rskr 320).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

73.  den 13 maj 1981. om försäkringsvillkor för diabetiker (LU 1980/81:22.
rskr 321).

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr A 25). Regeringen beslöt att överlämna skrivelsen till försiikringsrättskommittén (Ju 1974:09). Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

74.  den 20 maj 1981. med anledning av granskning av statsrådens
tjänsteutövning och regeringsärendenas handliiggning (KU 1980/81:25.
rskr 344).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr A 61). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

75.  den 21 maj 1981. med anledning av propositionen 1980/81:8 om
utsökningsbalk (LU 1980/81:23. rskr 350).

Anmäld den 25 juni 1981 (iifnr A 57). Regeringen utfärdade utsökningsbalk.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       19

76. den 21  maj   1981.  med anledning av propositionen   1980/81:84 om följdlagstiftning till utsökningsbalken (LU 1980/81:24. rskr 351). mom. 1-4

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr Ju A 58). Regeringen utfärdade lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken m. fl. lagar. mom. 4 (delvis)

Anmiild den 25 juni 1981 (äfnr Fö 89). Regeringen utfärdade lagen (1981:838) om ändring i förfogandelagen (1978:262). mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr S 28). Regeringen utfärdade lagen (1981:834) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring samt lagen (1981:846) om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. mom. 4 (delvis)

Anmiild den 25 juni 1981 (äfnr K 72). Regeringen utfärdade lagen (1981:811) om ändring i luftfartslagen (1957:297) och lagen (1981:837) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. nu)m. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr E 10). Regeringen utfärdade lagen (1981:814) om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering och lagen (1981:836) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföre­ningar. mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr B 1:40). Regeringen utfärdade lagen (1981:805) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m., lagen (1981:839) om ändring i uppbördslagen (1953:272). lagen (1981:840) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1981:841) om ändring i lagen (1978:882) om säkerhet för skatteford­ringar m.m.. lagen (1981:842) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1981:843) om ändring i lagen (1968:430) om merviirdeskatt. lagen (1981:844) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601) och lagen (1981:845) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr Jo 62). Regeringen utfärdade lagen (1981:786) om ändring i jordförvärvslagen, lagen (1981:790) om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut, lagen (1981:795) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred, lagen (1981:796) . om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar, lagen (1981:797) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna och lagen (1981:835) om ändring i rennäringslagen (1971:437).


 


Skr 1981/82:75                                                                       20

mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr A 6). Regeringen utfärdade lagen (1981:780) om ändring i lagen (1963:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter, lagen (1981:826) om ändring i lagen (1970:471) om statlig lönegaranti vid konkurs samt lagen (1981:831) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr I 24). Regeringen utfärdade lagen (1981:791) om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 77. den 21 maj  1981, med anledning av propositionen  1980/81:88 om handräckningslag m. m. (LU 1980/81:25, rskr 352). mom. 1-4

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr Ju A 59). Regeringen utfärdade handräckningslag m. fl. lagar.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr K 73). Regeringen utfärdade lagen (1981:853) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar och lagen (1981:861) om ändring i väglagen (1971:948). mom. 4, förslag 8

Anmäld den 25 juni 1981 (U äfnr 1). Regeringen utfärdade lagen (1981:854) om ändring i lagen (1981:350) om fornminnen. mom. 4, förslag 11

Anmäld den 25 juni 1981 (U äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (1981:857) om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen. mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr Jo 63). Regeringen utfärdade lagen (1981:855) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske, lagen (1981:856) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden, lagen (1981:859) om ändring i naturvårdslagen (1964:822), lagen (1981:869) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) och lagen (1981:862) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten. mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr Bo 3). Regeringen utfärdade lagen (1981:865) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. mom. 4 (delvis)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1 22, 23, 79). Regeringen utfärdade lagen (1981:863) om ändring i gruvlagen (1974:342), lagen (1981:864) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter samt lagen (1981:866) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       21

78. den 21 maj 1981. om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling (prop. 1980/81:172 och prop. 1980/81:84 delvis)
(LU 1980/81:27. rskr 353).

.Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr A 23). Regeringen utfärdade lagen (1981:770) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

79. den 21 maj 1981, om fastighetsreglering i samband med ändring av
riksgränsen m. m. (prop. 1980/81:168) (CU 1980/81 :.34. rskr 360).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr A 19 och 20). Regeringen utfärdade lagen (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen och lagen (1981:382) om ändring i expropriationslagen (1972:719).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

80. den 21 maj 1981. om radiotaltidningar m. m. (prop. 1980/81:164 och 166
samt del av prop. 1980/81:84) (KU 1980/81:24. rskr 363).

mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (U äfnr 1-3). Regeringen utfiirdade lagen (1966:755) om ändring i radiolagen. mom. 2-4

Anmäld den 4 juni 1981 (U äfnr 1-3). Regeringen utfärdade lagen (1981:508)   om   radiotaltidningar   och   förordningen   (1981:512)   om radiotaltidningar. mom. 2 och 4-6

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr A 15). varvid regeringen utfärdade lag (1981:509) om ansvarighet för radiotaltidningar, lag (1981:510) om ändring i rättegångsbalken och lag (1981:511) om ändring i sekretessla­gen (1980:100).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

81. den 25 maj 1981. med anledning av motioner om skadeståndsansvar
m. m. (LU 1980/81:26. rskr 372).

mom. 8

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr A 33). Regeringen utfärdade lagen (1981:426) om ändring i byggningabalken.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

82. den 25 maj 1981. om anslag till kriminalvården m. m. (prop. 1980/81:1(J0
bil. 5 E jämte motioner ) (JuU 1980/81:35. rskr 378).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 41-42). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev avseende anslaget till vårdutbildningsnämnden och vissa anslag till kriminalvården.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad. 

83. den 25 maj 1981. om miljöbrott (prop. 1980/81:108 jämte motion) (JuU
1980/81:37. rskr 379).


 


Skr 1981/82:75                                                                       22

Anmäld den 27 maj 1981 (iifnr A 34). Regeringen utfiirdade lagen (1981:469) om ändring i brottsbalken. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

84. den 1 juni 1981, om ändring i vallagen m. m. (prop. 1980/81:170 samt
motioner) (KU 1980/81:26. rskr 392).

mom. 4:a och 10-12

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr Ju A 17 och Kn 6), varvid regeringen utfärdade lag (1981:525) om ändring i vallagen (1972:620), lag (1981:526) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, lag (1981:527) om ändring i kommunallagen (1977:179) och lag (1981:528) om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse.

Skrivelsen är såvitt gäller mom. 8:a (valsystemet vid kommunfull­mäktigval) ännu inte slutbehandlad.

85. den  3 juni   1981,  om  ändring  i  aktiebolagslagen  m. m.   (förnyad
behandling) (LU 1980/81:33, rskr 396).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr A 20). Regeringen utfärdade lagen (1981:458) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). lagen (1981:459) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden, lagen (1981:460) om ändring i lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

86. den 4 juni 1981, om ändring i bostadsrättslagen (prop. 1980/81:148) (LU
1980/81:29, rskr 414).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 78). Regeringen utfärdade lagen (1981:603) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

87. den 4 juni 1981, om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal (prop.
1980/81:191) (LU 1980/81:32. rskr 415).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 72). Regeringen utfärdade lagen (1981:486) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

88. den 10 juni 1981, om åtgärder mot videogram med våldsinslag m. m.
(prop. 1980/81:176) (KU 1980/81:28. rskr 424).

mom. 4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 75). Regeringen utfärdade lagen (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

89. den 10 juni 1981, över propositionen 1980/81:10 om ändring i kredit­
upplysningslagen m. m. jämte motioner (NU 1980/81:30, rskr 429).

Anmäld den 9 juli 1981 (iifnr A 30-35). Regeringen utfärdade lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173). lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182). lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m. m.. lagen (1981:740). om ändring i


 


Skr 1981/82:75                                                                       23

lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreliiggande (lagsök­ningslagen), lagen (1981:741) om iindring i rättegångsbalken samt lagen (1981:742) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

Av dessa iirenden är alltså de under 4. 6. 7. 10-12. 28-.30. 32-35. 37-42. 44. 4(>-71. 7.V83 och 85-89 slutbehandlade.

Utrikesdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.    den 28 maj 1981, med anledning av proposition 1979/80:130 om
medlemskap i afrikanska utvecklingsbanken m. m. (Uu 1979/80:25. rskr
369)

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt dels att ansöka om medlemskap i afrikanska utvecklingsbanken och dels att den reviderade överenskommelsen om upprättande av banken skall under­tecknas vid senare tidpunkt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

2.    den 28 maj 1980. med anledning av proposition 1979/80:130 om
medlemskap i afrikanska utvecklingsbanken m. m. (Ju 1979/80:45, rskr
370)

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt dels att ansöka om medlemskap i afrikanska utvecklingsbanken och dels att den reviderade överenskommelsen om upprättande av banken skall under­tecknas vid senare tidpunkt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

3.    den 9 december 1980, med anledning av proposition 1980/81:56 om
godkännande av en internationell konvention om tagande av gisslan (Ju
1980/81:16, rskr 64).

Anmäld den   18 december  1980  (äfnr  1).   Regeringen  beslöt att konventionen om tagande av gisslan skall ratificeras. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

4.    den 12 december J980, med anledning av proposition 1980/81:52 om
Sveriges bidrag till Internationella utvecklingsfonden (Uu 1980/81:14,
rskr 91)

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr 4) och den 9 april 1981 (äfnr 8). Regeringen hemställde att fullmäktige i riksgäldskontoret till fonden utställer fondbevis avseende svenskt bidrag.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.    den 12 december 1980, med anledning av proposition 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten m. m. (Uu 1980/81:17. rskr 92).

Anmäld den 11 juni 1981 (iifnr 15 och 16). Regeringen har utöver i regleringsbreven nämnda dag anmiilt skrivelsen i proposition  1980/


 


Skr 1981/82:75                                                                      24

81:100, bil. 6. Regeringen har bl. a. vidtagit följande åtgiirder.

Det lönade konsulatet på Santa Cruz de Tenerife har lagts ned;

Det lönade generalkonsulatet i Genua har lagts ned:

Det lönade generalkonsulatet i Sydney har nästan helt avvecklats. Konsulstjänsten indrages fr. o. ni. maj månad 1982;

Avvecklingen av det lönade generalkonsulatet i San Francisco har påbörjats. Antalet utsända tjänstemän har nedbringats från fem till tre. Befattningen som generalkonsul upphör våren 1982 och kvarvarande personal skall därefter under en övergångsperiod sörja för den fortsatta avvecklingen av myndigheten:

Avvecklingen av ambassaden i Montevideo har påbörjats. Ambassa­dörsposten är indragen från september 1981. En tjiinst som utsänd handläggare har omdisponerats till utrikesdepartementet. Ambassaden har underställts ambassaden i Buenos Aires och den fortsatta avveck­lingen sköts under ledning av en ehargé d"affaires som beräknas kunna avsluta arbetet under våren 1982:

Chefsfunktionen på ambassaden i Gaborone har sammanförts med funktionen som chef för biståndskontoret:

Chefsfunktionen på ambassaden i Colombo kommer att omdispone­ras och sammanföras med funktionen som chef för biståndskontoret när förordnandet för nuvarande innehavare av chefstjänsten för ambassaden upphör:

Den anvisade besparingen om 900 000 kr. på tredje huvudtitelns anslag D 3 Övrig information om Sverige i utlandet har genomförts genom att reservationen på anslaget minskats med detta belopp:

Tredje huvudtitelns anslag A 1, utrikesförvaltningen, har som etapp­mål på besparingsutredningens sparmål om 50 milj. kr. minskats med 2.1 milj. kr.;

Vid budgetärsskiftet genomfördes aviserade höjningar av expeditions­avgifter, som uttas vid beskickningar oeh konsulat.

Regeringen beslöt dessutom i regleringsbrevet om åtgärder på biståndsområdet under budgetåret 1981/82. som minskar belastningen på statsbudgeten med 100 milj. kr. i jämförelse med vad soiri annars skulle ha utgått.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 6. den   17   december,   med   anledning   av  proposition   1980/81:25  om tilläggsbudget 1 (Uu 1980/81:15, rskr 116).

Anmäld den 22 januari 1981 (äfnr 5). Regeringen meddelade föreskrifter med anledning av riksdagens beslut om ändring av regle­ringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende statsbudgetens anslag III A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepre­sentationen. .  Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       25

7.    den 18 december 1980. med anledning av proposition 1980/81:41 om
förmånlig kreditgivning till u-länder (Uu 1980,'S]:16, rskr 122).

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 9, 10 och 11). Regeringen beslöt dels att införa ett system för särskilt förmånlig kreditgivning till u-land. dels att ersättning kan utgä till e.xportkreditnämnden för utökat risktagande vid garantigivning och dels att kostnader för verksamheten får belasta reservationsanslaget 111 C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete, posten förmånliga u-landskrediter. Regeringen beslöt vidare att utfärda förord­ning med instruktion för beredningen för internationellt tekniskt samarbete (SFS 1981:356) och förordning om särskilt förmånlig kredit­givning till u-land (SFS 1981:357).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 11 mars 1981. med anledning av proposition 1980/81:100 om vissa
anslag m. m. för budgetåret 1981/82 inom utrikesdepartementets
område (Uu 1980/81:19. rskr 186).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen meddelade föreskrif­ter i regleringsbrev att gälla under budgetåret 1981/82 för vissa anslag m. m. inom utrikesdepartementets område. Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

9.    den 29 april 1981, med anledning av proposition 1980/81; 100. bil. 6 om
internationellt utvecklingssamarbete m. m. (Uu 1980/81:20. rskr 268).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 16). Regeringen meddelade föreskrif­ter i regleringsbrev att gälla under budgetåret J98I/S2 för tredje huvudtiteln C. Internationellt utvecklingssamarbete. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

10.  den 29 april 1981, med anledning av proposition 1980/81:96 om artikel 46
i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Uu 1980/81:21. rskr
269).

Anmäld den 30 april 1981 (iifnr 1). Regeringen beslöt avge förklaring enligt artikel 46 i konventionen om godkännande av europeiska domstolens förde mänskliga rättigheterna behörighet att pröva klagom­ål mot Sverige under en period av fem år med början den 13 maj 1981.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11.  den 29 april J981. med anledning av proposition 1980/81:117 om
utbildning för uppdrag i u-land m. m. (Uu 1980/81:23. rskr 271).

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr Fö 15). Regeringen utfärdade lag (1981:416) om ändring i viirnpliktslagen, lag (1981:417) om ändring i familjebidragslagen (1978:520) och lag (1981:418) om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

Anmäld den 7 maj 1981 (iifnr Fö 15). Regeringen utfärdade lag (1981:416) om ändring i viirnjiliktslagen. lag (1981:417) om ändring i


 


Skr 1981/82:75                                                                       26

familjebidragslagen (1978:520) t)ch lag (1981:418) om iindring i lagen (1966:413) om vapenfri tjiinst.

Anmiild den 7 maj 1981 (iifnr S 17). Regeringen utfiirdade lag (1981:368) om iintliing i lagen (1977:265) om statlig persouskades-kydd.

Anmiild den 11 juni 1981 (iifnr 16). Regeringen meddelade föreskrif­ter i regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till interna­tionellt utvecklingssamarbete, förslagsanslaget 111 c 5. Niimnden för u-landsutbildning cich utfiirdade samma dag för(u-dning med instruktion för nänuulen för u-landsutbildning. (SFS 1981:664).

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

Av dessa iirenden iir alltså de under 1-4 och 6-1 1 slutbehandlade.

Försvarsdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 14 november 1979 med anledning av en motion om en översyn av
bestiiiumclserna om militiirt skyddsområde (FöU 1979/80:1. rskr 13).

Skrivelsen iir iinnu inte slutbehandlad.

2.   den 13 februari 1980 med anledning av prop. 1979/80:100 såvitt avser
beredskapsbudget för totalförsvaret (FöU 1979/80:10. rskr 148).

Anmiild den 25 juni 1981 (iifnr 90). Regeringen besliit att lägga skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

3.   den 19 november 1980 med anledning av en motion om militär
medverkan i civil verksamhet (FöU 1980/81:6. rskr 19).

Skrivelsen iir ännu inte slutbehandlad.

4.   den 10 december 1980 rned anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar m. m. inom försvarsdepartementets verksamhetsområde
(FöU 1980/81:9. rskr 68).

Anmiild den 4 juni 1981 (iifnr 15). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.   den 10 december 1980 med anledning av förslag 1979/80:6 om systemet
för produktionsledning inom det militära försvaret (FöU 1980/81:11.
rskr 70).

Skrivelsen är iinnu inte slutbehandlad.

6.   den 10 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:27 om
försvarsmaktens organisation m. m. på Gotland (FöU 1980/81:12. rskr
71).


 


Skr 1981/82:75                                                                      27

Anmäld den 29 januari 1981 (iifnr 4). Regeringen beslöt att liiiuna uppdrag till fortifikationsförvaltningen. Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

7.    den 10 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:43 om militär
grundutbildning för kvinnor (FöU 1980/81:13. rskr 76).

Anmäld den 15 december 1980 (äfnr 1). Regeringen utfärdade lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

Anmäld den 15 december 1980 (äfnr Ju 1.2). Regeringen utfärdade lagen (1980:1022) om ändring i broftsbalken och lagen (1980:1023) om iindring i skadeståndslagen (1972:207).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 10 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:25 med
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser
försvarsdepartementets verksamhetsområde (FöU 1980/81:14. rskr
77).

Anmäld den 18 december 1980 (iifnr 69). Regeringen beslöt att meddela bestämmelser.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

9.    den 25 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81:101 med
tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser
försvarsdepartementets verksamhetsområde (FöU 1980/81:16. rskr
164).

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt att meddela bestämmelser.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

10. den 25 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81:1(10 såvitt avser
beredskapsbudget för totalförsvaret (FöU 1980/81:18. rskr 166).

Regeringsbeslut kommer att fattas i juni 1982. Skrivelsen är iinnu inte slutbehandlad.

11. den 7 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 och 1980/81:124
såvitt avser planering och anslag för det militiira försvaret m. m. (FöU
1980/81:19. rskr 291).

Anmäld den 25 juni   1981  (äfnr 80).   Regeringen beslöt att lämna uppdrag till överbefälhavaren. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12. den 13 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 och 1980/81:124
såvitt avser planering och anslag för civilförsvaret (FöU 1980/81:22. rskr
322).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen beslöt att utfiirda regleringsbrev.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

13. den 13 maj 1981 med anledning av förslag 1980/81:17 om planeringssys­
temet inom civilförsvaret (FöU 1980/81:23. rskr 323).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      28

14. den 13 maj 198! med anledning av prop. 1980/81:125 med tilläggsbudget
III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser försvarsdepar­
tementets verk.samhetsområde (FöU 1980/81:24. rskr .324).

Anmäld den 4 juni 1981 (iifnr 4). Regeringen beslöt att 43.6 milj. kr. ställs till fortifikationsförvaltningens förfogande. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15. den 13maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:160 om tandvård i fred
lor värnpliktiga m. fl. (FöU 1980/81:25. rskr 325).

Anmäld   den   13   augusti   1981   (iifnr   2).   Regeringen   beslöt   att bestäiumelser meddelas.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

16. den 14 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 och 1980/81:124
såvitt avser förnyad behandling av planering och anslag for det militära
försvaret m. m. (FöU 1980/81:26. rskr 331).

Anmäld den 4 juni  1981  (äfnr 15). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17. den 21 maj 1981 med anledning a\ motion om torrbatteriproduktionen
(NU 1980/81:57, rskr 358).

Skrivelsen iir i vissa delar överlämnad till industridepartementet. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

Av dessa ärenden iir alltså de under 2, 4, (S-9. 11.  12 och 14-16 slutbehandlade.

Socialdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 9 december 1976. med anledning av motioner om stöd till
hemvändande utlandssvenskar, tillfälligt inresta utlänningar samt
invandrare m.  m. (SoU 1976/77:13. rskr 43).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr31). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:551) om upphävande av kungörelsen (1959:383) angående bistånd åt utlandssvenskar som återviinder till Sverige m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad,

2.   den 18maj 1978 med anledningavmotioner om befolkningsutvecklingen
(SoU 1977/78:32. rskr 319).

Anmäld den 3 maj 1979 (äfnr 11). Regeringen beslöt tillkalla en kommitté (S 1979:06) med uppdrag att göra en översvn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna med särskild inriktning på flerbarnsfamiljer.

Anmiild den 5 juni 1979 (iifnr 13). Regeringen medga\ att beredniniis-gruppen (S 1977:19) för internationella barnåret 1979 låter kartliigga orsakerna till minskat barnantal.

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 7). Regeringen beslöt proposition


 


Skr 1981/82:75                                                                       29

1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder (införande av tlerbarns-tilliigg).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

3.   den 24 april 1980, med anledning av motioner om vissa resurs- och
organisatoriska frågor m. m. på arbetsmiljöomrädet (Sou 1979/80:36.
rskr 272).

Anmäld den 29 maj 1980 (A äfnr 3). Regeringen beslöt att företagshälsovårdsutredningen (A 1976:01) i sitt fortsatta arbete skall beakta vad som anförts i motionen 1979/80:845 yrkande 7.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.   den3juni 1980 med anledningav dels prop. 1979/80:1 om socialtjänsten,
utom såvitt avser vissa följdförfattningar. jämte motioner, dels budget-
prop. 1979/80:100 i viss del. dels ock prop. 1979/80:172 om ändrat
huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter
m. m. (SoU 1979/80:44. rskr 385).

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 19 b). Regeringen utfärdade socialtjänstlag (1980:620), lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga. samt lag (1980:623) om iindring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Anmäld den 26 juni 1980 (äfnr 51 och 54). Regeringen beslöt dels godkännande av överenskommelsen om iindrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m. dels bemyndi­gande att tillkalla en beredningsgrupp för vissa frågor i samband med ändrat huvudmannaskap samt en utredning (S 1980:09) om formerna för den psykiska barn- och ungdoms\årdens (PBU/BUP) samt familjeråd­givningens verksamhet.

Anmäld den 10 juli 1980 (K äfnr 60). Regeringen utfiirdade lag (1980:622) om ändring i körkortslagen (1977:477).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 24). Regeringen beslöt inrätta en parlamentarisk äldreberedning (S 1981:01).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.   den 3 juni 1980 med anledning av huvuddelen av prop. 1979/80:6 om
socialstyrelsens uppgifter och organisation m. m. jämte motioner (SoU
1979,'S0:45. rskr 386).

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 23). Regeringen beslöt proposition (1980/81:177) om vissa författningsiindringar till följd av socialstyrelsens omorganisation, m. m.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 32). Regeringen utfiirdade reglerings­brev.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

6.   den 3 juni 1980 med anledning av proposition 1979/1980:148 behov av
utbildning av tandvårdspersonal m. m. såvitt propositionen hänvisats till
socialutskottet, jämte motioner (SoU 1979/80:43. rskr 387).

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr U 72. 73). Regeringen meddelade


 


Skr 1981/82:75                                                                       30

beslut om behov och utbildning av landvåidspersonal m. m.

Anmäld den 4 september 1980 (iifnr 1 1). Regeringen beslöt utfiirda lag (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännan­de av enskilda tandtekniska laboratorier.

Anmiild den 11 december 1980 (iifnr 10). Regeringen utfärdade förordning (1980:1070) om godkiinnande av enskilda tandlekniska laboratorier.

Anmäld den 4 juni 1981 (iifnr 7). Regeringen utfärdade förordning (1980:612) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.    den22oktober 1980om sjukpenning till gravida kviunor(SfU 1980/81:5,
rskr 3).

Anmäld den 25 juni 1981 (iifnr 11). Regeringen beslöt överlämna riksdagsskrivelsen och utskottsbetiinkandet till föriildraförsäkringsut-rcdningen (S 1980:08) och uppdra åt utredningen att utreda niimnda frågor.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

8.                                                                                den 22 oktober 1980 om pension och bostadstillägg vid anstaltsvistelse.
(1980/81:6. rskr 4).                                                    I

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 5). Regeringen överliimnade riksdags­skrivelsen och utskottsbetänkandet till riksförsiikringsverket med upp­drag att utreda diiri aktualiserade frågor.

Skrivelsen iir därmed slutbehaiullad.

9.    den 12 november 1980 om tekniska hjiilpmedel till handikappade (SfU
1980/81:3. rskr 8).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

10.  den 12 noveiuber 19811 om psykiatrisk hälso- och sjukvård m. m. (SoU
1980/81:2. rskr 10).

Anmäld den 19 februari 1981 (iifnr 26). Regeringen uppdrog åt socialstyrelsen att inventera och utvärdera pågående förs(>ksverksanihe-ter hos sjukvårdshuvudmännen angående psvkiatrisk \ård för invand­rare samt utifrån gjorda erfarenheter och med beaktande av vad uskottet anfört till regeringen inkomma med förslag till en försöksverksamhet.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

11.  den 4 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:28 om följdlag­
stiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hiilso-och sjukvården samt
den allmänna försäkringen. (KU 1980/81:10. rskr 51).

mom. 1-4

Anmiild den 11 december 1980 (iifnr S 11. 23). Regeringen utfärdade följande lagar:

(1980:985) om ändring i smittskyddslagen (1968:231)

(1980:989) om ändring i lagen (1980:11) om tillsvn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

1980:990) om ändring i lagen (1980:12) om fcutroendenämnder inom


 


Skr 1981/82:75                                                                       31

hiilso- och sjukvården

(1980:991) om iindring i lagen (1962:381) om allmän torsäkring

(1980:992) om iindring i lagen (1980:623) om iindring i lagen (1962:381) om allmiin försiikring

(1980:993) om upphiivande av lagen (1980:203) om iindring i lagen (1967:940) ang. omsorger om vissa psykiskt utvecklingsslöida.

(1980:994) om iindring i lagen (1967:940) ang. omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda

Anmiild den 11 december 1980 (iifnr K 53). Regeringen utfärdade lagen (1980:986) om iindiing i förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömiin (mönstringsförordningen).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr Ju A 47.48). Regeringen utfärdade följande lagar:

(1980:987) om iindring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål

(1980:988) om iindring i lagen (1966:301) om riittspsykiatrisk under­sökning i brottmål. mom. 5

Anmäld den 15 december (äfnr 1). Regeringen beslöt att överlämna utskottsbetänk;indet till utredningen (S 198(1:113) om gallring av medi­cinska arkiv m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehaiullad.

12. den 9 december 1980 med anledning av mtuion om naturmedel avsedda
för injektion (SoU 1980/81:7. rskr 55).

Anmäld den 15 januari 1981 (iifnr 27 och 28). Regeringen beslöt utfiirda lag (1981:50) med bestiimmelser om vissa medel avsedda för injektion samt lag (1981:51) om iindring i liikemedelsförordningen (1962:7(11).

Anmäld den 14 maj 1981 (iifnr40). Regeringen utfiirdade förordning­en (1981:400) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injek­tion.

Skrivelsen iir diirmed slutbeh;mdlad.

13. den 11 december 1980 om besparingar i statsverks;miheten m. m. (prop.
1980/81) (SfU 14. rskr 84).

Anmiild den 15 december 1980 (iifnr 2). Regeringen utfiirdade följande författningar:

lag (1980:1036) om ändring i lagen (1962:381) om allmiin försäk­ring,

lag (1980:1037) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstilliigg till folkpension.

lag (1980:1038) om iindring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäk­ring.

lag (1980:1039) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försiik-rini:.


 


Skr 1981/82:75                                                                       -32

lag (1980:1040) om ändring i lagen (1954:518) om kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m.

förordning (1980:1042) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638).

förordning (1980:1043) om ändring i sjukreseförordningen (1975:964).

Anmäld den 15 december 1980 (äfnr 3). Regeringen uppdrog åt statistiska centralbyrån att beräkna underlag för basbeloppet för januari 1981.

Anmiild den 19 februari 1981 (äfnr 4). Regeringen utfärdade förordning (1981:160) om ändring i förordningen (1979:830) om - statsbidrag till komnumalt bostadstilliigg till folkpension.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14. den 12 december 1980 om hjiilp till misshandlade kvinnor, m. m. (SoU
1980/81:8. rskr 93).

Skrivelsen är ännu inte slutbehantllad.

15. den 17 december 1980 om vissa ändringar i lagen om bidragsförskott och
lagen om allmiinna barnbidrag (prop. 1980/81:46 i viss del) (SoU
1980/81:14. rskr 109).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 31). Regeringen utfiirdade lag (1980:1071) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott samt lag (1980:1072) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

16. den 18 december 1980 om regionsjukvården (prop. 1980/81:9) (SoU
1980/81:6. rskr 123).

Anmäld den 15 januari 1981. Regeringen utfärdade lag (1981:52) om ändring i sjukvårdslagen (1962:242). Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

17. den 22 december 1980 om utbyggt skydd mot höga sjukvärds- och
läkemedelskostnader (prop. 1980/81:73) (SfU 1980/81:17. rskr 133).
mom. 1

Anmäld den 22 januari  1981 (äfnr 18). Regeringen utfärdade lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

18. den 22 december 1980 om utbyggnad av vissa medicinska verksamhets­
områden m. m. (SoU 1980/81:11. rskr 140).

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 25). Regeringen beslöt överlämna skrivelsen till socialstyrelsen för beaktande vid fullgörande av regerings­uppdrag den 10 mars 1977 rörande smärtlindring vid förlossning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 25 februari 1981 om tilläggsbudget 11, såvitt avser utrustning till
karolinska sjukhuset (prop. 1980/81:101 i viss del) (SoU 1980/81:16. rskr
167).

Anmäld  den   2  april   1981   (äfnr  41).   Regeringen   bemyndigade


 


Skr 1981/82:75                                                                       -33

byggnadskommittén för upprustning av karolinska sjukhuset att beställa utrustning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20. den 11 mars 1981 om snabbvinsatser (SkU 23. rskr 184).

Anmiild den 2 april 1981 (äfnr 24). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

21. den 26 mars 1981 om anslag till sjukförsäkringen och vissa yrkesskade­
ersättningar (prop. 1980/81:100) (SfU 198(1/81:18, rskr 209).

piinkl I (mom. 1-5. 7-9) och 2

Anmäld den 4 juni 1981 (iifnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

22. den 1 april 1981 om anslag m. m. inom socialdepartementets verksam­
hetsområde såvitt avser hälso- och sjukvård m. m. (prop. 1980/81:100,
bil. 8) (SoU 1980/81:19. rskr 212).

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 34). Regeringen utfärdade förordning (1981:355) om ändring i kungörelsen (1963:439) om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 54, 55. 56). Regeringen utfärdade regleringsbrev.

Anmäld den 25 juni (äfnr 51). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

23. den 1 april 1981 om anslag m. m. inom socialdepartementets verksam­
hetsområde såvitt avser alkoholpolitik och missbrukarvård (prop.
1980/81:100. bil. 8) (SoU 1980/81:20, rskr 213).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 28. 29, 30). Regeringen utfärdade regleringsbrev samt förordning (1981:613) om ändring i kungörelsen (1955:426) om statsbidrag till driftkostnader vid vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. jämte förordning (1981:614) om statsbidrag till kommunernas verksamhet med alkoholpolikliniker.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

24. den 1 april 1981 om anslag m. m. inom socialdepartementets verksam­
hetsområde såvitt avser ungdomsvård m. m. (prop. 1980/81:100, bil. 8)
(SoU 1980/81:21. rskr 214).

A\nmäld den 11 juni 1981 (äfnr 27, 31). Regeringen utfärdade regleringsbrev och förordningen (1981:551) och upphävande av kungö­relsen (1950:383) angående bistånd åt utlandssvenskar som återvänder till Sverige m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

25. den 1 april 1981 om lag om radioaktiva läkemedel m. m. (prop.
1980/81:74) (SoU 1980/81:22, rskr 215).

Anmäld den 23  april   1981  (äfnr  12).   Regeringen  utfärdade  lag

.1 Riksdagen 19SI/H2. 1 sam/. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                       .34

(1981:289) om radioaktiva läkemedel samt lag (1981:290) om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701).

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr Jo 53). Regeringen utfärdade lag (1981:291) om ändring i strålskyddslagen (1958:110).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

26. den 1 april 1981 om hälso-oeh sjukvården i krigm. m. (prop. 1980/81:57)
(SoU 1980/81:23, rskr 216).

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade lag (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m.

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr A 5). Regeringen utfärdade lagen (1981:293) om ändring i allmänna tjänstepliktslagen (19.59:83)

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr Kn 3). Regeringen utfärdade lag (1981:294) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

27. den 1 april  1981 om föräldraförsäkringen (prop.   1980/81:100) (SoU
1980/81:20, rskr 225).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 16). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

28. den 3 april 1981 om anslag till folkpensioner m. m. (prop. 1980/81:100)
(SfU 1980/81:21, rskr 226).

punkt 2 (mom. 1)

Anmäld den 15 maj 1981 (äfnr 47). Regeringen utfärdade förordning (1981:395) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension. punkt 2 (mom. 2-4) och 3

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

29. den 9 april 1981 om anslag till myndigheter inom socialförsäkringsom­
rådet (prop. 1980/81:100) (SfU 1980/81:24. rskr 241).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

30. den 9 april 1981 om vissa åtgärder för handikappade m. m. (prop.
1980/81:100, bil. 8) (SoU 1980/81:17. rskr 242).

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr U 22a). Regeringen beslöt om tilläggsdirektiv till utredningen rörande distribution av innehållet i dagstidningar till synskadade.

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr S 16). Regeringen beslöt reglerings­brev.


 


Skr 1981/82:75                                                                       35

Anmäld den 26 juni 1981 (äfnr S 13). Regeringen beslöt reglerings­brev. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

31. den 9 april 1981 om anslag m. m. till socialdepartementet m. m. och till
Internationell samverkan (prop. 1980/81:100. bil. 8) (SoU 1980/81:18,
rskr 243).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 17). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

32. den 22 april 1982 med anledning av förnyad behandling av prop.
1980/81:100 i vad avser anslag till folkpensioner (SfU 1980/81:21. punkt 1
och SfU 1980/81:26. rskr 247).

mom. 2

Anmäld  den  30  april   1981   (äfnr  5).   Regeringen  utfärdade   lag (1981:325) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. mom. 1. 3-4. 6-11

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

33. den 23 april 1981 om former för styrning av försäkringskassornas
förvaltningsutgifter m.m. (prop. 1980/81:135) (SfU 1980/81:25, rskr
262).

Anmäld  den   30  juni   1981   (äfnr  6).   Regeringen   utfärdade   lag (1981:326) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

34. den 30 april 1981 om ändrat huvudmannaskap för karolinska sjukhuset
m. m. (prop 1980/81:95. bil.l) (SoU 1980/81:27, rskr 278).

punkt 2. 3 b. 4

Anmäld den 24 september 1981 (äfnr 10). Regeringen beslöt godkänna samarbetsavtalet angående läkarutbildning och forskning samt gjorde statens förhandlingsnämnd uppmärksam på utskottets uttalanden om kommande läkarutbildningsavtal och om utlandssven­skars vård vid karolinska sjukhuset. punkt 3 a

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 35). Regeringen beslöt godkänna uppgörelse   om   ändrat   huvudmannaskap   för   karolinska   sjukhuset m. m. punkt 3 c

Anmäld den 24 september 1981 (äfnr 6. 10). Regeringen utfärdade lag (1981:937) om upphävande av lagen (1969:653) om vissa bidrag för värd vid karolinska sjukhuset.


 


Skr 1981/82:75                                                                       36

punkt 3 d- I

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 55). Regeringen beslöt reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

35. den 7 maj 1981 om ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. (prop.
1980/81:100. bil. 8 och prop. 1980/81:118. bil.l) (SoU 1980/81:28. rskr
288).

mom. C 4 p. 1

Anmäld  den   14  maj   1981   (äfnr 39).   Regeringen  utfärdade  lag (1981:396) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott. mom. C 1 p. 3. C 2. C 4 p. 2. C 5 p. I

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 16). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

36. den 14 maj 1981 om vissa åtgärder inom alkoholpolitiken (prop.
1980/81:179) (SkU 1980/81:54. rskr 330).

mom. 2 a-c

Anmäld den 22 maj 1981 (äfnr 4). Regeringen utfiirdade lag (1981:397) om iindring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker m.m. lag (1981:398) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker samt lag (1981:399) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholpreparat. mom. I

Anmäld den 22 maj 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt att överlämna kopia av skrivelsen jämte propositionen och skatteutskottets betänkan­de till Systembolaget AB.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

37. den 20 maj 1981 om sommarverksamheter för barn m. m. (SoU
1980/81:-34. rskr 346).

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr 12). Regeringen beslöt att uppdra åt arbetsmarknadsstyrelsen att redovisa vilka objekt som kommit till utförande samt att redovisa vilka objekt som finns upptagna i objektre­serven för budgetåret 1981/82.

Skrivelsen år därmed slutbehandlad.

38. den 20 maj 1981 om tilläggsbudget III. såvitt avser socialdepartementets
verksamhetsområde (prop. 1980/81:125 viss del). (SoU 1980/81:37. rskr
347).

punkt I

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen utfiirdade reglerings­brev. punkt 3

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 46). Regeringen ändrade kostnadsra­mar för akademiska sjukhuset i Uppsala för budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       .37

-39. den 22 maj 1981 om barnomsorg m. m. (prop 1980/81:100. bil. 8) (SoU 1980/81:40. rskr 365). mom. D 7 (delvis)

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr S 35). Regeringen utfärdade förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor.

Anmiild den  11 juni   1981  (äfnr Ju A 74).  Regeringen utfärdade förordning   (1981:674)   om   ändring   i   förordningen   (1976:834)   om prövning av utländskt beslut om adoption. mom. D 3 punkt 2. D 4-6. D 7 (slutligi)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr S 13). Regeringen utfärdade regleringsbrev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

40. den 22 maj  1981 om förmedling av samtal med texttelefoner (prop.
1980/81:181) (SoU 1980/81:41. rskr 366).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 48). Regeringen beslöt uppdrag till televerket om förmedlingstjänst avseende texttelefoner. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

41. den 25 maj 1981 om godkännande av ny nordisk konvention om social
trygghet (prop. 1980/81:152) (SfU 1980/81:27, rskr 373).

Anmäld den  11 juni  1981  (äfnr 36).  Regeringen beslöt ratificera nordisk konvention om social trygghet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

42. den 25 maj 1981 om främjande av flykt m. m. (Prop. 1980/81:106 jämte
motion) (JuU 1980/81:38. rskr 380).

mom. 1-2

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr Ju A 35). Regeringen utfärdade lagen (1981:462) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken samt lagen (1981:463) om ändring i brottsbalken. mom. 3-7

Anmäld den 27 maj (äfnr 19 och 20). Regeringen utfärdade följande lagar

(1981:464) om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.

(1981:465)om ändring i lagen (1967:940) angående omsorgerom vissa psykiskt utvecklingsstörda,

(1981:466) om ändring i smittskyddslagen (1968:231),

(1981:467) om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701),

(1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

43. den 3 juni 1981 om mammografi (SoU 1980/81:36. rskr 402).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 49). Regeringen beslöt att riksdags­skrivelsen skulle överlämnas till socialstyrelsen för att beaktas vid planeringen i samråd med berörda myndigheter och organisationer av


 


Skr 1981/82:75                                                                       38

utbildningen av läkare, röntgenassistenter och aiuian vårdpersonal. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

44. den 3 juni 1981 om bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m.
(prop. 1980/81:187, p. 2 och 3) (SoU 1980/81:43. rskr 403).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 56). Regeringen utfärdade reglerings­brev.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

45. den 4 juni 1981 om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter, m. m.
(prop.l980/81:178 och förslag 1980/81:7) (SfU 1980/81:28. rskr 4fJ6).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 4). Regeringen utfärdade följande lagar:

(1981:691) om socialavgifter,

(1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

(1981:693) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk­ring.

(1981:694) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott,

(1981:695) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,

(1981:696) om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.,

(1981:697) om ändring i reglementet (1959:293) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.,

(1981:698) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltning­en av riksförsäkringsverkets fonder,

(1981:699) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensions­grundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

(1981:700) om ändring i lagen (1979:648) om procentsatser för uttag av avgift under åren 1980-1984 till försäkringen för tilläggspension,

(1981:701) om ändring i lagen (1979:649) om procentsats för uttag av avgift under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

46. den 4 juni 1981 om utformningen av ett ekonomiskt stöd till flerbarns­
familjer (prop. 1980/81:188) (SoU 1980/81:44. rskr 409).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade lag (1981:702) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag samt lag (1981:703) om ändring i lagen (1981:18) om ändring i lagen (1947:528) om allmänna barnbidrag.

Anmäld den 17 september 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordning (1981:920) om ändring i kungörelsen (1973:452) om tillämp­ningen av lag (1947:529) om allmänna barnbidrag.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

47. den 4 juni 1981 om vissa författningsändringar till följd av socialstyrel­
sens omorganisation m. m. (prop. 1980/81:177) (SoU 1980/81:45, rskr
410).


 


Skr 1981/82:75                                                                      39

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 37,69). Regeringen utfärdade följande lagar:

(1981:50) om ändring i lagen (1979:552) om internationell adoptions-hjälp.

(1981:581) om ändring i smittskyddslagen (1968:231),

(1981:582) om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:663),

(1981:583) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad. 48. den 4 juni 1981 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. (prop. 1980/81:187 punkt 1) (SfU 1980/81:29. rskr 416). mom. la

Anmäld  den   25   juni   1981   (äfnr   1).   Regeringen   utfärdade   lag (1981:718) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Anmäld den 17 september 1981 (äfnr 2. 3. 4. 5. 6. 7). Regeringen utfärdade följande förordningar:

(1981:943) om ändring i läkarvårdstaxan (1974:699),

(1981:944) om ändring i förordningen  (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m. m..

(1981:945) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m. m.,

(1981:946) om bidrag till sjukvårdshuvudman för viss sjukvård.

(1981:947) om ändring i förordningen (1975:963) om ersättning till sjukvårdshuvudman för handikapphjälpmedel och sjuktransporter.

(1981:948) om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m. m.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 1. 2. 4. 6-8.10-13, 15. 18-20, 22-31. 3.-48 slutbehandlade.

Kommunikationsdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.    den 26 november 1975. med anledningav motioner angående Öresunds­
förbindelserna (TU 1975/76:4. rskr 38).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

2.    den 15 april 1977. med anledning av motioner angående den statliga
trafikpolitiken, m. m. (TU 1976/77:18. rskr 208).

Anmäld den 15 december 1977 (äfnr 13). Regeringen beslöt att uppdra åt statens järnvägar att efter samråd med berörda länsstyrelser och kommuner undersöka de åtgärder som kan vidtas för att förbättra järnvägskommunikationerna mellan Karlskrona och Kristianstad m. m. Resultatet av undersökningen skall redovisas för chefen för kommuni-


 


Skr 1981/82:75                                                                       40

kationsdepartementet. Statens järnviigar har liimnat den begärda redovisningen i skrivelse den 30 oktober 1979.

Anmäld den 25 maj 1978 (äfnr 20). Regeringen beslöt att tillkalla lufttransportutredningen (K 1978:07).

Anmäld den 21 december 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. Skrivel­sen är därmed slutbehandlad.

3.   den 30 november 1977. med anledning av motion om kommunikatio­
nerna mellan Stockholm och Arlanda (TU 1977/78:3. rskr 37).

Anmäld den 16 februari 1978 (äfnr 12). Regeringen beslöt att tillkalla särskild utredare (K 1978:02) med uppdrag att ta upp överläggningar med Stockholms kommun och Stockholms liins landsting om flygplats­frågan på lång sikt i Stockholmsregionen.

Anmäld den 22 januari 1981 (äfnr 1, 2. 9). Regeringen beslöt att ge luftfartsverket i uppdrag att i anslutning till tidigare samma dag givna uppdrag till statens järnvägar och statens vägverk undersöka förutsätt­ningarna för förbättrade kollektivtransporter till Arlanda. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

4.   den 4 april 1979. med anledning av prop. 1978/79:100 såvitt avser
utgifterna på driftbudgeten för budgetåret 1979/80 inom kommunika­
tionsdepartementets verksamhetsområde jämte motioner (TU 1978/
79:11. rskr 247).

Anmäld den 31 maj 1979 (äfnr 1) och den 7 juni 1979 (äfnr 1). Regeringen  beslöt  regleringsbrev  för  budgetåret   1979/80  avseende anslag inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. mom. I

Anmäld den 13 september 1979 (äfnr 52).  Regeringen utfärdade förordningen (1979:789) om ändring i förordningen (1967:258) med instruktion för statens vägverk. mom. 9

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. mom. 26

Anmäld den 30 augusti 1979 (äfnr 3). Regeringen utfärdade förord­ningen (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.   den 4 april 1979. med anledning av prop. 1978/79:100 såvitt avser anslag
till Bidrag till viss kollektiv persontrafik jämte motioner (TU 1978/79:15.
rskr 248).

tnom. 1 och 2

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag inom kommunikationsdepartemen-


 


Skr 1981/82:75                                                                       41

tets verksamhetsområde.

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 1(>-18). Regeringen utfärdade förord­ningen (1979:509) om iindring i kungörelsen (1973:639) om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik, förordningen (1979:508) om ändring i förordningen (1975:192) om statligt stöd till regional landsbygdstrafik och förordningen (1979:510) om ändring i förordningen (1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik.

Skrivelsen iir ännu inte slutbehandlail.

6.    den 29 maj 1979. med anledning av prop. 1978/79:176 om rapportering
av oljeföroreningar m. m. jiimte motioner (JoU 1978/79:32. rskr
401).

mom. I och 2

Anmäld den 7 juni 1979 (iifnr 42-45). Regeringen utfärdade lagen (1979:462) om ändring i lagen (1972:275) om åtgiirder mot vattenföro­rening från fartyg, förortlningen (1979:464) om iindring i kungörelsen (1972:278) om åtgärder mot vattenförorening frän fartyg, lagen (1979:463) om iindring i lagen (1976:6) om åtgiirder mot vattenförore­ning från fartyg i Östersjöområdet och förordningen (1979:465) om ändring i förordningen (1976:573) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg i Östersjön. mom. 3

Anmiild den 5 juni 1980 (äfnr 42). Regeringen utfärdade lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 22). Regeringen beslöt att lägga fram prop. 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.    den 1 juni 1979. med anledning av prop. 1978/79:99 om en ny
trafikpolitik jämte motioner m. m. (TU 1978/79:18. rskr 419).

mom. I

Anmäld den 14 juni 1979 (iifnr Bo 55). Regeringen utfärdade lagen (1979:557) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612). mom. 2

Anmäld den  14  juni   1979 (äfnr 9).   Regeringen utfiirdade lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. mom. 3

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 22). Regeringen fastställde driftstat för statens järnvägar för budgetåret 1979/80.

Anmäld den  2 oktober   1980  (äfnr 8).   Regeringen  beslöt  prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m. m. mom. 4

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr I). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100. bil. 9, med förslag lill statsbudget för budgetåret 1981/ 82.


 


Skr 1981/82:75                                                                       42

mom. 8 och 9

Anmäld den 6 september 1979(äfnr 13). Regeringen beslöt överlämna riksdagsskrivelsen med diirtill hörande utskottsbetänkande till statens järnvägar samt uppdrc)g åt statens järnviigar att liimna förslag till ett särskilt investeringsprogram för upprustning av vissa trafiksvaga bande-lar m. m. mom. 10

Anmäld den 21 februari 1980 (äfnr 13 och 14). Regeringen uppdrog åt transportrådet och statens jiirnvägar att tilliimpa vissa riktlinjer vad gäller det framtida järnvägsnätet m. m. mom. 11

Anmäld den 29 januari 1981 (iifnr 4). Regeringen beslöt om riktlinjer för reglering av ersiittning till statens jiirn\iigar från huvudmän vid köp av trafiktjiinster. mom. 12

Anmäld den 21 juni 1979 (äfnr 10). Regeringen uppdrog åt statens järnvägar att fortlöpande sammanställa och till regeringen komma in med uppgifter om godstrafiken på trafiksvaga bandelar.

Anmäld den 22 november 1979 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet.

Anmäldden 15januari 1981 (äfnr4). Regeringen beslöt att den genom beslut 1979-09-06 till statens jiirnvägar överliimnade avskriften av rskr 1978/79:419 med diirtill hörande utskottsbetänkande skall beaktas även vad gäller ersättning till godstrafikanter. mom. 22

Anmäld den 21  juni  1979 (äfnr  II).  Regeringen lämnade statens järnvägar visst uppdrag avseende beräkning av ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. mom. 23

Anmäld  den  2 oktober   1980 (äfnr 8).   Regeringen  beslöt  prop. 1979/80:20 om besparingar inom statsverksamheten m. m. mom. 25 a

Anmäldden 22 november 1979 (äfnr 6). Regeringen beslöt tillkalla en särskild utredare (K 1979:08) med uppdrag att utreda samordning av taxorna för viss kollektiv persontrafik mellan olika regioner. mom. 31 a och b

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende anslag för statens järnvägar.

Anmäld den 6 september 1979 (äfnr 14). Regeringen uppdrog åt statens jiirnviigar att utreda de framtida förutsiittningarna för den gods-och persontrafik på järnväg som berör Stockholmsregionen.

Anmäld den 29 november 1979 (äfnr 3). Regeringen uppdrog at statens järnvägar att redovisa en långsiktig investeringsplan.


 


Skr 1981/82:75                                                                       43

mom. 32

Anmäld den 7 juni 1979 (iifnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende anslag för statens järnviigar. mom. 36

Anmäldden 6september 1979 (äfnr 13). Regeringen beslöt överliinuia riksdagsskrivelsen med därtill hörande utskottsbetänkande till statens järnvägar. mom. 41 och 42

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende anslag för statens järnviigar. mom. 44

Anmäld den 21 december 1979 (iifnr I). Regeringen beslöt prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81. mom. 45

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 1. 2). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende   anslag   till   statens   viigverk   och   utfärdade   förordningen (1979:513) om statsbidrag till cykelleder. mom. 48

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende anslag till trafiksäkerhetsverket. mom. 49

Anmäld den   18 september  1980 (äfnr  1).   Regeringen  utfärdade förordningen (1980:720) om statsbidrag för cykelleder samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik. mom. 50

Anmäld den 13 september 1979 (äfnr 8). Regeringen beslöt tillkalla beredningen (K 1979:07) om den kollektiva tätortstrafiken. mom. 54

Anmäld den 28 juni 1979 (äfnr 36). Regeringen beslöt överlämna skrivelsen och trafikutskottets betiinkande till den särskilde utredaren (K 1978:10) med uppdrag att utreda frågor om parkeringsöverträdelser på tomtmark.

Anmäld den 25 oktober 1979 (iifnr 32).  Regeringen beslöt prop. 1979/80:34 om försök med boendeparkering på gatumark. mom. 55

Anmäld den 14 juni 1979 (äfnr K 9. Bo 55). Regeringen utfärdade lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik och lagen 1979:557) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612).

Anmäld den 22 november 1979 (äfnr 5. 6. 10. 11. 12). Regeringen utfärdade förordningen (1979:1041) om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar, förordningen (1979:1042) om ändring i förordningen (1967:258) med instruktion för statens vägverk, förordningen (1979:1043) om ändring i förordningen (1967:654)  med  instruktion  för trafiksäkerhetsverket,  förordningen


 


Skr 1981/82:75                                                                       44

(1979:1044) om ändring i förordningen (1969:32(1) med instruktion för sjöfartsverket och förordningen (1979:1045) om ändring i förordningen (1967:339) med instruktion för luftfartsverket.

Anmiild den 5 juni 1980 (iifnr 1). Regeringen utfiirdade förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik. mom. 56

Anmiild den 7 juni 1979 (iifnr 30). Regeringen utfiirdade förordningen (1979:512) med instruktion för nämnden för riksfärtltjänst. mom. 57

Anmiild den 21 juni 1979 (iifnr 7). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret   1979/80 avseende  reservationsanslaget  Kostnader för försök med riksfiirdtjiinst. mom. 60 a

Anmäld den 29 november 1979 (äfnr 3). Regeringen uppdrog ät statens järnviigar att redovisa en långsiktig investeringsplan.

Anmäld den 21 december 1979 (iifnr 1). Regeringen beslöt prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81.

Anmäld den 23 december 1980 (iifnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. mom. 60 b

Anmäld den 29 november 1979 (äfnr 9). Regeringen uppdrog åt sjöfartsverket att redovisa en perspektivplan för hamnväsendet.

Anmäld den 28 augusti  1980 (äfnr 45).  Regeringen bemyndigade chefen för kommunikationsdepartementet att tillkalla ett samarbetsor­gan för hamnfrågor. mom. 61

Anmiild den 16 augusti 1979 (äfnr 3). Regeringen beslöt erinra sjöfartsverket om vad som framhållits i betänkandet TU 1978/79:18 med anledning av vissa avgivna motioner. Regeringen beslöt vidare att överliimna trafikutskottets föreniimnda betänkande till sjöfartsverket för beaktande.

Anmiild den 20 mars 1980 (äfnr 3). Regeringen beslöt prop. 1979/80:166 om sjöfartspolitiken m. m.

Anmäld den 23 oktober 1980 (äfnr 27). Regeringen beslöt kommitté­direktiv (K 1980:72) Sjöfartens roll i trafikpolitiken. mom. 72

Anmiild den 22 november 1979 (äfnr 13). Regeringen utfärdade förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet.

Anmäld den 7 februari 1980 (äfnr 9). Regeringen uppdrog åt transportrådet att förhandla med personbilsleverantörer avseende möjligheter till ytterligare siinkningav bränsleförbrukningen fram till år 199(1 m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                         45

mom. 77

Anmäld den 21 februari 1980 (iifnr 6). Regeringen beslöt kommitté-"  direktiv 1980:(I2 Översvn av forsknings- och utsecklingsverksamheten inom transportområdet. mom. 78 (reservation 13)

Anmäld den 26 februari  1981  (äfnr I  1).  Regeringen beslöt prop. 1980/81:130 om industripolitikens inriktning m. m. mom. 79

Anmäld   den   5  juli   1979   (äfnr   U   32).   Regeringen   uppdrog  åt universitets- och högskoleämbetet att se över utbildning av tekniker och administratörer pä trafikområdet. mom. 80 - 82

Anmiild den 7 juni 1979 (äfnr I). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende anslag inom kommunikationsdepartementets verksamhetsom­råde, utfiirdade förordningen (1979:513) om iiiulring i instruktionen (1971:233) för statens viig- och trafikinstitut. mom. 83

Anmiild den 14 juni 1979 (äfnr 1). Regeringen förordnade att en central trafikmyndighet, transportrådel. skall finnas inriiltad fr. o. m. den 1 januari 1980. m. m.

Anmäldden 28 juni 1979 (iifnr 3). Regeringen utfiirdade förordningen med instruktion för organisationskommittén för transportrådet (Statens vägverks författningssamling 1979:07).

Anmäld den 30 augusti 1979 (äfnr 1). Regeringen förordnade att organsationskommittén för transportrådet skall med utgångspunkt i till beslutet bifogad PM och prop. 1978/79:99 Ny trafikpolitik förbereda de niirmare besluten om inrättande av transportrådet, dess arbetsuppgifter och inre organisation.

Anmäld den 22 november 1979 (iifnr 10- 13). Regeringen utfiirdade förordningen (1979:1037) med instruktion tor transportrådel. förord­ningen (1979:1038) om iindring i fcMordningen ( 1967:659) med instruk­tion för transportniimnden. förordningen (1979:1039) om upphiivande ' av instruktionen (1970:593) för fraktbidragsniimnden. förordningen (1979:1040) om upphiivande av instruktionen (1973:641) för bussbi-dragsnämnden.

Anmäld  den   13  december   1979  (iifnr  6).   Regeringen   utfiirdade föreskrifter för transportrådets anslag för budgetåret 1979/80. mom. 84 - 87

Anmåld den 7 juni 1979 (iifnr 1). Regeringen beslcit regleringsbrev avseende anslag inom kommunikationsdepartementets verksamhetsom­råde. inom. 88

Anmäld den 29 juni 1979. Departementschefen beslöt om entledigan­de av den trafikpolitiska delegationen.


 


Skr 1981/82:75                                                                   46

moni. 89 a

Anmäld den 21 december 1979 (iifnr S 1). Regeringen beslöt prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

8.    den 6 juni 1979, med anledning av motion om flollningen i Änger-
manälvens flodsystem (TU 1978/79:28. rskr 4.34).

Anmäld den 23 december 1980 (iifnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 11 december 1979. med anledning av motion om tillsvn och
övervakning i skiirgård. m. m. (JoU 1979/80:17. rskr 80).

Skrivelsen iir ännu inte slutbehandlad.

10.  den 23 april 1980. med anledning av prop. 1979/80:113 om fortsatt
garanti till Aktiebolaget Aerotransport (TU 1979/80:21. rskr 264).

Anmiild den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

11.  den 10 juni 1980. med anledning av förnyad behandling av prop.
1979/80:166 om sjöfartspolitiken m. m. jämte motioner (TU 1979/80:.30.
rskr 412).

mom. 1. 3-6. 12-14. 16. 19. 21 och 22

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 5. 15. 24). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende vissa anslag till Sjöfart samt utfiirdade lagen (1980:458) om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg, förordningen (1980:459) om fortsatt giltighet av förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg, förordningen (1980:460) om iindring i förordningen (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, förordningen (1980:461) om statlig viirdegaranti för fartyg, förordningen (1980:462) om ändring i kungörelsen (1971:324) om lånefonden för den mindre skeppsfarten, förordningen (1980:463) om ändring i instruktionen (1971:325) för lånenämnden för den mindre skeppsfarten och förord­ningen (1980:464) om statsbidrag till praktikplatser på fartyg. mom. 1. 3-5

Anmäld den  26 juni   1980 (iifnr   12).   Regeringen  hemställde  till fullmäktige i riksgäldskontoret angående kreditgarantier till svenska rederier m. m. mom. 18

Anmåld den 28 augusti 1980 (äfnr 45). Chefen för kommunikations­departementet bemyndigades att tillkalla ett samarbetsorgan för hamn­frågor. mom. 13

Anmiild den 25 september  1980 (äfnr 40).  Regeringen utfärdade förordningen  (1980:722) om ändring i  förordningen  (1977:496) om


 


Skr 1981/82:75                                                                       47

statsbidrag till sjöfolkets fria hemresor. mom. I

Anmiild den 23 oktober 1980 (iifnr 27). Regeringen bemyndigade chefen   för   kommunikationsdepartementet   att   tillkalla   en   särskild utredare med uppdrag att utreda sjöfartens roll i trafikpolitiken (K 198():(J3). mom. I. 21

Anmäld den 20 november  1980 (äfnr 30).  Regeringen utfärdade förordningen (1980:822) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift   och   förordningen   (1980:823)  om   iindring  i   förordningen (1977:1119) om farledsvaruavgift. mom. 1. 6. 13. 16 och 19

Anmäld den 23 december 1980 (iifnr 1). Regeringen beslöt prop. I9S0,'81:I00 med förslag till statsbudget för budgetåret 198l,/82.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12.  den 26 november 1980. med anledning av prop. 1979/80:178 om fortsatt
körkortsreform (TU 1980/81:1. rskr 29).

mom. 10 och II

Anmäld den II december 1980 (iifnr 44 och Ju 49). Regeringen utfärdade lagen (1980:977) om iindring i körkortslagen (1977:477). lagen (1980:978) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­domstolar och lagen (1980:979) om iindring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13.  den 26 november 1980. med anledning av prop. 1980/81:6om utbildning
av piloter för den civila luftfarten m. m. (TU 1980/81:2. rskr 36).

Anmäld den 11 december 1980 (iifnr 16). Regeringen beslöt att överliimna skrivelsen till organisationskommittén för trafikflvgarutbild-ning (K 1980:04).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14.  den 3 december 1980. med anledning av riksdagens revisorers förslag
1980/81:4 om affärsverkens intiikts- och kostnadsutveckling (TU 1980/
81:3. rskr 45).

.Anmäld den 23 december 1980 (iifnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15.  den 3 december 1980. med anledning a\ prop. 1980/81:21 om ändring i
lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (TU 1980/81:4. rskr 46).

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 38). Regeringen utfiirdade lagen (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1981:143) om ikrafttriidande av lagen (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       48

16. den 3 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:29 om godkiin­
nande av IMCO-konveniion om sjöfolks utbildning, certifiering och
vakthållning (TU 1980/81:5. rskr 47).

Anmäld den 11 december 1980 (iifnr 52). Regeringen beslöt att konventionen skulle ratificeras.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17. den lOdecember 1980. med anledning av prop. 1980/81:15 om ändring i
lagen (1980:424) om åtgiirder mot vattenförorening från fartyg (JoU
1980/81:12. rskr 72).

mom. I

Anmiild den 15 december 1980 (äfnr I). Regeringen utfärdade lagen (1980:1032) om iindring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenföro­rening från fartyg.

Skrivelsen iir diirmed slutbehandhRl.

18. den 16 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m. (TU 198(1/81:6. rskr 101).

Anmiild den 23 december 1980 (iibu' 1. 5). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. Rege­ringen föreskrev vidare vissa iindringar i regleringsbrev för anslag till Sjöfart.

Anmäld den 19 februari 1981 (iifnr 10). Regeringen beslöt upphäva frankeringsfrihelen i vissa fall.

Anmiild den 10 september 1981 (iifnr 4). Regeringen beslöt upphäva tjänstebrevsriitten för vissa icke-statliga organ.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 16 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:25 om
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (TU 1980/81:7.
rskr 102).

Anmiild den 15 januari 1981 (iifnr 1). Regeringen beslöt ändring av regleringsbrev för statens vägverk avseende reservationsanslagen till drift av statliga vägar, byggande av statliga viigar. bidrag lill byggande av kommunala viigar och gator samt byggande av mellanriksvägen Kiru­na-Narvik.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20. den 17 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:3() om Bromma
och Arianda flygplatser m. m. (TU 1980/81:8. rskr 105).

Anmäld den 22 januari 1981 (äfnr 1. 2. 9. 10). Regeringen beslöt att uppdra dels åt statens jiirnviigar att utreda förutsättningarna för en spårbunden förbindelse mellan Stockholm och Arlanda, dels åt statens vägverk alt utreda effekterna på vägtrafiken av en utflyttning av jettrafiken på Bronuua till Arlanda m. m.. dels åt luftfartsverket att påbörja de åtgärder i det nuvarande inrikesområdet på Arlanda flygplats som erfordras för all jettrafiken på Bromma skall kunna flyttas till Arlanda flygplats snarast möjligt, dock senast under andra halvåret


 


Skr 1981/82:75                                                                       49

1982,   att   skyndsamt  genomföra   programarbetet   för  det   framtida inrikesområdet på Arlanda och att utarbeta  förslag om  Brommas framtida funktion i det inrikes flygplatssystemet.  Regeringen beslöt slutligen att tillkalla inrikesflygutredningen (K 1981:01). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

21. den 18 december 1980, med anledning av prop.  1980/81:66 om vissa
åtgärder på teleområdet (TU 1980/81:9. rskr 132).

mom. 4

Anmäld den 15 januari  1981 (äfnr 2).  Regeringen hemställde till fullmäktige i riksgäldskontoret att ställa en rörlig kredit intill ett belopp på 800 milj. kr. till förfogande för televerket. mom. 1-3. 5-6

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 3). Regeringen uppdrog ät televerket att upprätta en arbets- och tidsplan för hur överföringen av televerkets larmdivision och verkels industridivision till bolagsform skall ske. Regeringen uppdrog dessutom åt televerket att redovisa den nya handläggningsordningen för vissa provnings- och lillslåndsärenden oeh föreslå erforderliga författningsändringar. Regeringen uppdrog vidare åt televerket att. efter samråd med riksrevisionsverket, utarbeta rutiner för separat redovisning i televerkets räkenskaper av kostnader och intäkter för produkter och tjänster som inte tillhör televerkets mono­polområde.

Skrivelsen år därmed slutbehandlad.

22. den 18 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:83 om förenklad
mönstring på färjor (TU 1980/81:10. rskr 150).

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 27). Regeringen utfärdade lagen (1981:202) om ändring i förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) och förordningen (1981:203) om ikraftträdande av lagen (1981:202) om ändring i förordningen (1961:87) om registrering och mönstring av sjömän (mönstringsförordningen).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

23. den ISfebruari 1981, med anledning av regeringens skrivelse 1980/81:79
om vissa bilarbetstidsfrågor (TU 1980/81:11, rskr 151).

Anmäld den 5 mars 1981 (äfnr 22). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

24. den 18 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
kommunikationsdepartementet m. m. (TU 1980/81:12, rskr 152).

Anmäld den 18 juni 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom kommunikationsdeparte­mentets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

4 Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                       -0

25. den 25 februari 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
Trafiksäkerhet (TU 1980/81:13. rskr 172).

Anmäldden 18 juni 1981 (äfnr 3). Regeringen beslöt regleringsbrev avseende anslag till Trafiksäkerhet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

26. den 11 mars 1980. med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
Telekommunikationer (TU 1980/81:14. rskr 187).

mom. 1

Anmäldden 18 juni 1981 (äfnr 10). Regeringen beslöt regleringsbrev för anslag till Telekommunikationer.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

27. den 25 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
Sjöfart m. m. (TU 1980/81:17. rskr 196).

mom. 1-6

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt regleringsbrev för anslag till Sjöfart. mom. 3

Anmäld  den   27  augusti   1981   (iifnr  25).   Regeringen   utfärdade förordningen  (1981:903) om ändring i förordningen  (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor. mom. 7

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 26). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:602) om ändring i sjötrafikförordningen (1962:150).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

28. den 25 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
Luftfart (TU 1980/81:18. rskr 197).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 6. 7, 8). Regeringen beslöt reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom kommunikationsde­partementels verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

29. den 25 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
Institut m. m. (TU 1980/81:20. rskr 198).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 11. 13-18). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom kommuni­kationsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäldden 25 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen utfärdade förordningen (1981:706) om iindring i förordningen (1975:192) om statligt stöd till regional landsbygdstrafik, förordningen (1981:707) om ändring i förord­ningen (1978:443) om statligt slöd till viss kollektiv persontrafik, förordningen (1981:708) om ändring i förordningen (1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik, förordningen (1981:709) om ändring i förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       51

30. den 25 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:1001 vad avser anslag
till Postväsende (TU 1980/81:21. rskr 199).

■ Anmäld den IS juni 1981 (äfnr 9). Regeringen beslöt regleringsbrev för anslag till Postväsende, m. m. Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

31. den 2 april 1981, med anledning av förnyad behandling av prop.
1980/81:100 i vad avser anslag till Vägväsende m. m. (TU 1980/81:26,
rskr 227).

mom. l-6a. 6c-g. 7-20

.Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt regleringsbrev för anslagen till statens vägverk. mom. 6b reservation 4

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt att uppdra åt statens vägverk att utreda hur färjeförbindelsen mellan Sundet och Hasselön i Gävle kommun kan ersättas med en bro. mom. 21

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 1). Regeringen utfärdade lag om ändring i väglagen (1971:948) samt lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149) (äfnr Ju 21).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

32. den 22 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt avser
flottning i Ångermanälvens vattensystem (TU 1980/81:22, rskr 256).

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 36). Regeringen beslöt att tillkalla en särskild utredare (K 1981:02) om flottning i Pite älv. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

33. den 22 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt avser
vägtrafikbuller (TU 1980/81:23, rskr 257).

Anmäldden 18 juni 1981 (äfnr 2). I regleringsbrev för statens vägverk fäste regeringen vägverkets uppmärksamhet på vad som anförts i prop. 1980/81:100 bil. 9 s. 116-121 och TU 1980/81:23 beträffande viigtrafik-buller.

Anmäld den 3 september 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade förordningen (1981:901) om ändring i vägkungörelsen (1971:954).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

34. den 22 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:94 om besiktning av
fartyg (TU 1980/81:24. rskr 258).

mom. a

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 21). Regeringen utfärdade lagen (1981:318) om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

35. den23 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt avser anslag
till Järnvägar m. m. (TU 1980/81:19. rskr 261).


 


Skr 1981/82:75                                                                       52

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 4). Regeringen utfärdade reglerings­brev för anslag lill Statens järnvägar m. m. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

36. den 14 maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:149 om Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut m. m. (TU 1980/81:27, rskr
3-34).

mom. 1-3. 6-14

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 12). Regeringen beslöt regleringsbrev för anslag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

37. den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:125 bilaga 3 med
förslag om tilläggsbudget III lill statsbudgeten för budgetåret 1980/81
såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde (TU
1980/81:30, rskr 335).

mom. 1

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 10). Regeringen hemställde till fullmäktige i riksgäldskontoret att ställa en rörlig kredit på 2 200 milj. kr. till förfogande för televerket och en rörlig kredit på 500 milj. kr. till förfogande för statens järnvägar.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

38. den21maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:132. med förslag till lag
om vissa avgifter i allmän hamn m. m. (TU 1980/81:29. rskr 357).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 32). Regeringen utfärdade lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr Kn 3). Regeringen utfärdade lagen (1981:656) om ändring i lagen (1977:180) om införande av kommunal­lagen (1977:179).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

39. deii3juni 1981. med anledningav prop. 1980/81:134 om investeringar på
Arlanda flygplats m. m. (TU 1980/81:28. rskr 397).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 6). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag till Luftfart m. m. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

40. den 9 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:119 bilaga 2 om
miljösäkrare sjötransporter (TU 1980/81:31. rskr 422).

mom. 3

Anmäld den 2.5 juni 1981  (äfnr 64).  Regeringen utfärdade lagen (1981:705) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. mom. 11

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt regleringsbrev för anslag till Sjöfart.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       53

Av dessa ärenden är alltså de under 2. 6, 8, 10-31. 33-36 och 38 slutbehandlade.

Ekonomidepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 6 april 1976. med anledning av motioner angående kommunernas
ekonomi (FiU 1975/76:25. rskr 226).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

2.   den 3 juni 1976. med anledning av motioner om statsbudgetens
fördelningspolitiska effekter samt om utredning rörande förmögenhets­
fördelningen (FiU 1975/76:4. rskr 409).

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 6). Regeringen beslöt prop. 1980/81:150 om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser reviderad finansplan m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

3.   den 4 juni 1977. med anledning av motion om en översyn av lagen om
understödsföreningar (NU 1976/77:51. rskr 355).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.   den 16 november 1977, med anledning av motioner om fördelningspo-
litisk forskning m. m. (FiU 1977/78:5, rskr 20).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

5.   den 6 december 1979. med anledning av prop. 1978/79:165 om den
svenska kapitalmarknaden jämte fhotioner (NU 1979/80:10. rskr 62).

Anmäld den 13 december 1979 (äfnr 8). Regeringen utfärdade lagen (1979:1050) om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen (1979:1051) om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker, lagen (1979:1052) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen, lagen (1979:1053) om ändring i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, lagen (1979:1054) om ändring i lagen (1972:262) om understödsförening­ar samt lagen (1979:1056) om ändring i lagen (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

Anmäld den 26 juni 1980 (äfnr 11-12). Regeringen beslöt att tillkalla utredningen (E 1980:05) angående de små oeh medelstora företagens finansiella situation samt utfärdade tilläggsdirektiv till banklagsutred­ningen (Fi 1976:04).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 9). Regeringen beslöt prop. 1980/81:81 om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

6.   den II juni 1980. med anledning av regeringens i prop. 1979/80:150
gjorda framställning rörande de allmänna riktlinjerna för den ekono­
miska politiken och för budgetregleringen m. m. (FiU 1979/80:40. rskr
421).


 


Skr 1981/82:75                                                                       54

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om förslag lill statsbudget för budgetåret 1981/82 såvitt avser finansplanen.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 17) Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B samt anslagen C 3 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning C 4 Bidrag till Stiftelsen Samhälls­företag och C 5 Yrkesinriktad rehabilitering.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.   den 5 november 1980, med överlämnande av finansutskottets betänkan­
de om levnadsnivåundersökningar (FiU 1980/81:6, rskr 6).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 2). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 såvitt avser ekonomidepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.   den 9 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:59 om villkoren
för lönsparande på vinstsparkonlo (FiU 1980/81:14, rskr 59).

Anmäld den   II   december  1980  (äfnr 5).   Regeringen  beslöt att expediera en skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.   den lOdecember 1980, med anledning av prop. 1980/81:45 om ändring i
lagen om aktiesparfonder. m. m. (FiU 1980/81:12, rskr 74).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 6). Regeringen utfärdade lagen (1980:1001) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder. lagen (1980:1002) om ändring i aktiefoiidslagen (1974:931) samt lagen (1980:1004) om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

10. den 10 december 1980. méd anledning av prop. 1980/81:37 om
upphävande av kontrollen av bankkontorsetablering (NU 1980/81:26.
rskr 83).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 7). Regeringen utfärdade lagen (1980:1005) om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen (1980:1006) om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker samt lagen (1980:1007) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörel­sen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11. den 11 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten m. m. inom ekonomidepartementets
och budgetdepartementets verksamhetsområden (FiU 1980/81:13. rskr
88).

mom. 1

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 8). Regeringen beslöt att lägga skrivelsen till handlingarna. mom. 2

Anmäld den 15 december 1980 (äfnr B 1:1). Regeringen utfärdade


 


Skr 1981/82:75                                                                       55

lagen (1980:1031) om iindring i lagen (1979:362) om skatteutjämnings­bidrag. Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

12.  den   11   december   1980.   méd   anledning  av   prop.   1980/81:20  om.
besparingar i statsverksamheten m. m. (SkU 1980/81:9, rskr 89).

Anmäldden 23 december 1980 (äfnr B M. äfnrE I). Åtskilliga av de många frågor som behandlas har tagits upp i olika propositioner. Här kan nämnas prop. 1980/81:50 (basenhetens uppräkning), prop. 1980/ 81:42 och 193 (åtgärder med anledning av höjda taxeringsvärden), prop. 1980/81:32 (realisationsvinstbeskattning av fast egendom), prop. 1980/ 81:39 (stimulans av aktiesparandet oeh kvittningsförbud vid realisations­vinstförlust på premieobligationer), prop. 1980/81:17 (allmän skatte-flyktsklausul) och prop. 1980/81:100 (finansplanen).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr Hl). Regeringen lämnade förslag om besparingar i budgetprop. 1980/81:100 bilaga 14 inom handelsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13.  den 17 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:36 om
kapitaltäckningsregler för finansbolagen, m. m. (NU 1980/81:24. rskr
113).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 7). Regeringen utfärdade lagen (1980:1112) om ändring i lagen (1980:2) om finansbolag, lagen (1980:1113) om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen (1980:1114) om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker samt lagen (1980:1115) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörel­sen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14.  den 18 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten m. m. (sammanfattande bedömning)
FiU 1980/81:15. rskr 118).

Anmiild den 23 december 1980 (äfnr B 1:1. äfnr E 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 såvitl avser finansplanen m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15.  den 19 december 1980. med anledning av förnyad behandling av del av
prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten m. m. (NU
1980/81:28. rskr 134).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 2). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 såvitt avser ekonomidepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr H 9). Regeringen utfärdade regle­ringsbrev för budgetåret 1981/82.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       56

16. den 11 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:78 om informa­
tionsutbyte mellan myndigheter som bekämpar organiserad och ekono­
misk kriminalitet (KU 1980/81:12, rskr 145).

Anmäld den 12 februari 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade lagen (1981:109) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17. den 25 februari 1981, med anledning av finansutskottets betänkande om
riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen m. m.
(FiU 1980/81:20. rskr 156).

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr B 1:143. äfnrE 6). Regeringen beslöt prop. 1980/81:150 om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser reviderad finansplan m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

18. den 11 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:81 och 1980/81:105
om allmänna pensionsfondens förvaltning, m. m. (NU 1980/81:36, rskr
176).

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (1981:182) om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning samt lagen (1981:184) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteks­föreningar.

Anmäldden 12 mars 1981 (äfnrS 1) Regeringen utfärdade förordning (1981:183) om ändring i kungörelsen (1973:504) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 1 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 bil. 10 om vissa
anslag för budgetåret 1981/82 inom ekonomidepartementets verksam­
hetsområde (FiU 1980/81:24, rskr 221).

Anmäldden 4 juni 1981 (äfnr2). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till ekonomidepartementet m. m.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1-3). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till konjunkturinstitutet, myntverket samt vissa anslag inom ekonomidepartementets verksam­hetsområde.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 4). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till statistiska centralby­rån.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20. den 15 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:155 om ändring i
fondkommissionslagen (NU 1980/81:53, rskr 302).

Anmäld den 27 maj  1981 (äfnr 10).  Regeringen utfärdade lagen (1981:437) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       57

21. den 13 maj 1981, med anledning av regeringens skrivelse 1980/81:173
angående allmänna pensionsfondens f jiirde fondstyrelses årsredovisning
(NU 1980/81:56, rskr 304).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 1 1). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

22. den 13 maj 1981. med anledningav prop. 1980/81:125 bil. 4om anslag på
tilläggsbudget 111 inom ekonomidepartementets verksamhetsområde
(FiU 1980/81:32, rskr 308).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfiir3). Regeringen utfiirdade föreskrifter för anslaget Kommittéer m. m. på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

23. den 13 maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:163 om fortsatt
valutareglering (FiU 1980/81:35. rskr 310).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade lagen (1981:438) om tillämpning av valutalagen (1939:350) samt förordningen (1981:439) om fortsatt giltighet av valutaförordningen (1959:264).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

24. den 13 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:167 om villkoren för
lönsparande på vinstsparkonto (FiU 1980/81:36. rskr 311).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 12). Regeringen beslöt att meddela riksdagens beslut till fullmäktige i riksgäldskontoret för kännedom. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

25. den 22 maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 vad avser vissa
anslag inom ekonomidepartementets område (NU 1980/81:33. rskr
367).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 3). Regeringen utfiirdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom ekonomidepar­tementets verksamhetsområde.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 5-6). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende bankinspektionen och försäkrings­inspektionen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 2 och 4-25 slutbehandlade.

Budgetdepartementet

Riksdagens skrivelse 1. den 3 november 1970. med anledning av motioner angående beskatt­ningen av multinationella fciretag m. m. (BeU 1970:53. rskr 345).

Frågan om beskattning av nuiltinationella företag berördes i företags­skatteberedningens slutbetänkande SOU 1977:86 (s. 571). Något förslag


 


Skr 1981/82:75                                                                       58

lades inte fram. Frågan bereds :illtjiimt inom regeringskansliet. Pågåen­de utredningar inom bl. a. OECD avvaktas. Skrivelsen är iinnu inte slutbehandlad.

2.    den 21 november 1973. med anledning av motion angående arvsrätten
för barn utom äktenskapet (LU 1973:29. rskr 307).

Skrivelsen är iinnu inte slutbehandlad.

3.    den 5 juni 1979. med anledning av motioner på bostadsbeskattningens
område (SkU 1978/79:61. rskr 425).

Frågan diskuterad bl.a. i prop 1980/81:42 om iindrade regler för villabeskattningen, m. m. Av betydelse för frågan är även resultatet av de överliiggningar som f. n. pågår rörande inkomstbeskattningens framtidii utformning. Den av riksdagen begårda utredningen har därför ännu inte tillkallats.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.    den 5 december 1979. med anledning av moticuier om uppbyggnad av ett
informationssystem för samhällsförändringar och om förbättrat samar­
bete mellan forskare, politiker och administratörer, m. m. (FiU
1979/80:7. rskr 46).

Anmiild den 26 februari 1981 (iifnr 1:49). Regeringen beslöt att tillkalla kommittén Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (B 1981:03).

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

5.    den 18 december 1979. med anledning av prop. 1979/80:45 om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige oeh Schweiz beträffande skatter
på kvarlåtenskap och arv (SkU 1979/80:18. rskr 122).

Avtalet är iinnu inte godkiint av schweiziska parlamentet. Skrivelsen iir iinnu inte slutbehandlad.

6.    den 9 april 1980. med anledning av prop. 1979/80:67 om ändring i
dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och
Nordirland (SkU 1979/80:37. rskr 228).

Anmäld den 11 december 1980 (iifnr 1:90). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1142) om ändring i kungörelsen (1968:769) om tillämpning av avtal den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland tor undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande ■ av skatteflykt beträffande inkomstskatter och förordningen (1980:1143) om ändring i kungörelsen (1974:716) om kupongskatt för person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, m. m.

Anmiild den 2 april 1981 (äfnr 1:44). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:253) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbel­beskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

Skrivelsen iir diumed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       59

7.    den 16 april 1980, med anledning av motioner om kostnader för
arbetsresor m. m. (SkU 1979/80:.39. rskr 242).

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 1:54). Regeringen beslöt prop. 1980/81:118 bil. 2. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 17 april 1980. med anledning av prop. 1979/80:70 om ändring i
dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Finland jiimte motion
(SkU 1979/80:40. rskr 250).

Anmäld den 19 februari 1981 (äfnr 1:79). Regeringen utfärdade förordningen (1981:116) om ändring i förordningen (1977:812) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Finland.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 4 juni 1980. med anledning av prop. 1979/80:150 bilaga 2 såvitt avser
den statliga revisionsverksamheten m. m. jämte motioner (FiU 1979/
80:41. iskr 394).

mom. 1

Anmäld den 18 september 1980 (äfnr 1:15,16). Regeringen utfärdade förordningen (1980:718) om revision vid revisionskontor.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 1:76).

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 1:37).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

10.  den 4 juni 1980. med anledning av prop. 1979/80:164 om dubbelbeskatt­
ningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland (SkU 1979/80:59. rskr
400).

Anmäld den II december 1980 (äfnr 1:89). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland och förordningen (1980:1132) om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11.  den 20 november 1980. med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m., såvitt avser omfattningen och
inriktningen av besparingarna (FiU 1980/81:10. rskr 23).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1:1). Ärendet har avskrivits mot budgetprop. 1980/81:100.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr El). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 såvitt avser finansplanen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12.  den9december 1980, med anledning av prop. 1980/81:20 om besparing­
ar i statsverksamheten, m. m. (AU 1980/81:11. rskr 56).

Anmäld den II december 1980 (äfnr A 21). Utfärdande av lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr A 22). Förordningen ändrad i arbetsmarknadskungörelsen (1966:308).


 


Skr 1981/82:75                                                                       60

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 11:1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 bilaga 3 För flera huvudtitlar gemensamma frågor.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1:1) Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13.  den 9 december 1980. med anledningav prop. 1980/81:25 med förslag till
tilliiggsbudget I  till statsbudgeten för budgetåret  1980/81  (AU   1980/

'     81:12. rskr 57).

Anmiild den 8 januari 1981 (iifnr 11:24). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev avseende anslag på tilliiggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 till Täckande av underskott hos statens institut för personaladministration och personalutbildning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14.  den 9 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:32 om ändrade
regler för beskattning av realisationsvinst vid fastighetsavyttring (SkU
1980/81:10. rskr 61).

mom. 4

Anmäld den 11 december 1980 (iifnr 1:87). Regeringen utfärdade lagen (1980:998) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). lagen (1980:999) om iindring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst och lagen (1980:1000) om ändring i lagen (1978:970) om uppskov med beskattning av realisations­vinst.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15.  den 9 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:69 om iindring i
taxeringslagen (SkU 1980/81:15. rskr 62).

Amnäld den  11 december 1980 (iifnr 1:85). Regeringen utfärdade lagen (1980:1015) om ändring i taxeringslagen (1956:623). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

16.  den 10 december 1980. med anledning av prop 1980/81:60 om särskilt
investeringsavdrag och förliingd tid för siirskilt forskningsavdrag (SkU
1980/81:13. rskr 66).

mom. 6 a. b och c

Anmiild den 1 1 december 1980 (äfnr 1:86). Regeringen utfärdade lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarianskaff-ning. lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbe­ten m.m. och lagen (1980:955) om ändring i förordningen (1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt.

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

17.  den 10 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:61 om
inkomstbeskattningen av iigare till s. k. specialbyggnader, m. m. (SkU
1980/81:17. rskr 67).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 1:88).


 


Skr 1981/82:75                                                                       61

mom. A I

Regerignen utfärdade lagen (1980:956) om ändring i taxeringslagen (1956:623). mom. A 2

Regeringen utfärdade lagen (1980:957) om ändring i kommunal­skattelagen (1928:370). mom. A 3

Regeringen utfärdade lagen (1980:958) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. mom. A 4

Regeringen utfiirdade lagen (1980:959) om iindring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. mom. A 5

Regeringen utfärdade lagen (1980:960) om iindring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsviirde på fastighet. mom. A 7

Regeringen utfärdade lagen (1980:962) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. mom. A 8

Regeringen utfärdade lagen (1980:963) om iindring i stämpelskattela­gen (1964:.308). mom. A 9

Regeringen utfärdade lagen (1980:964) om iindring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor. mom. All

Regeringen utfärdade lagen (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m. m. mom. A 6 och A 10

Anmäld den II december 1980 (äfnr JU A 34. A 35). Regeringen utfärdade lagen (1980:961) om ändring i lagen (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fiill skall förstås och lagen (1980:965) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 18. den 16 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:42 om iindrade regler för villabeskattningen m. m. (SkU 1980/81:11. rskr 94).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 1:122). mom. 10 a

Regeringen utfärdade lagen (1980:1054) om iindring i kommunal­skattelagen (1928:370). mom. 10 b

Regeringen utfärdade lagen (1980:1055) om ändring i lagen (1947:577) om statlie förmöcenhetsskatt.


 


Skr 1981/82:75                                                                       62

mom. 10 c

Regeringen   utfiirdade   lagen   (1980:1056)   om   ändring   i   lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskall. mom. II) d-e

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr S 32). Regeringen utfärdade lagen (1980:1057) om iindring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstilliigg lill folkpension samt lagen (1980:1058) om iindring i lagen (1962:382) angående inför;inde av lagen om allmän försäkring.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 16 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:39 om stimulans
av akliesparandel (SkU 1980/81:12. rskr 97).

mom. 6

Anmäld den 18 december 1980 (iifnr 1:121). Regeringen utfärdade lagen (1980:1047) om skattereduktion för aktieutdelning, lagen (1980:1048) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). lagen (1980:1049) om ändring i uppbördslagen (1953:272). lagen (1980:1050) om ändring i taxeringslagen (1956:623). lagen (1980:1051) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1980:1052) om iindring i lagen (1970:172) om begriinsning av skatt i vissa fall och lagen (1980:1053) om ändring i lagen (1978:423) om skallelättnader för vissa sparformer.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20. den 17 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:68 om
representationsavdrag (SkU 1980/81:18. rskr 107).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 1:120). mom. 1

Regeringen utfiirdade lagen (1980:1077) om ändring i kommunal­skattelagen (1928:370). inom. 2

Regeringen utfiirdade lagen (1980:1076) om ändring i taxeringslagen (1956:623).

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

21. den 17 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:70 om
följdlagstiftning på skatteområdet med anledning av den nya sekretess­
lagen m. m. (SkU 1980/81:19. rskr 108).

mom. 2

Anmiild den 18 december 1980 (äfnr 1:119). Regeringen utfärdade lagen (1980:1086) om ändring i taxeringslagen (1956:623). lagen (1980:1087) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1980:1088) om ändring i uppbördslagen (1953:272). lagen (1980:1089) om iindring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1980:1090) om ändring i lagen (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervär­deskatt, lagen (1980:1091) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt och lagen (1980:1092) om iindring i lagen (1953:397) om


 


Skr 1981/82:75                                                                       63

avgift för feltvaror som anviindas för framställning av fettemulsion m. m.

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

22. den 18december 1980. med anledningav prop. 1980/81:50 om skatten på
1981 års inkomster, m. m. (SkU 1980/81:16, rskr 117).

mom. 6

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 1:123). Regeringen utfiirdade lagen (1980:1059) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1980:1060) om ändring i lagen (1977:1071) om basenhet enligt 10 S 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1980:1061) otu tillfällig höjning av den siirskilda skattereduktionen viti 1982 års taxering, lagen (1980:1062) om ändring i konuiumalskattelagen (1928:370). lagen (1980:1063) om iindring i taxeringslagen (1956:623) och förordningen (1980:1064) om upphiivande av förordningen (1980:706) om basenhet för taxeringsåret 1982.

Skrivelsen är däriued slutbehandlad.

23. den 19 december 1980, med anledning av finansutskottets betiinkande
1980/81:16 angående tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret
1980/81 (FiU 1980/81:16. rskr 135).

Anmäld den 22 januari 1981 (iifnr 1:25). Regeringen beslöt att överliimna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och beaktande.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

24. den 25 februari 1981. med anledning av skatteutskottets betänkande
1980/81:20 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritan­
nien och Nordirland betriiffande skatter på kvarlåtenskap. arv och gåva
(SkU 1980/81:20. rskr 159).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:39). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap. arv och gåva.

Skrivelsen iir diirmed slutbehandlad.

25. den 26 februari 1981. med anledning av skatteutskottets betänkande
1980/81:27 om senareläggning av vissa tidsgriinser i fastighetstaxerings­
lagen (SkU 1980/81:27, rskr 173).

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 1:55). Regeringen utfiirdade lagen (1981:163) om ändring av vissa tidpunkter vid 1981 års allmänna fastighetstaxering och förordningen (1981:164) om ändring av vissa tidpunkter vid 1981 års allmänna fastighetstaxering.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

26. den 11 mars 1981. med anledning av finansutskottets betänkande
1980/81:17 om anslag på tilliiggsbudget II inom budgetdepartementets
verksamhetsområde (FiU 1980/81:17. rskr 182).


 


Skr 1981/82:75                                                                       64

Anmäld den 7 maj 1981 (iifnr 1:9). Regeringen utfiirdade förordningen (1981:348) om ändring i statskontorets organisation. Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 1:37). Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

27. den 19 mars 1981. med anledning av i proposition 1980/81:100 framlagda
förslag om vissa anslag för budgetåret 1981/82 under huvudtiteln
Riksdagen och dess verk m. m. jämte motioner (KU 1980/81:17, rskr
188).

Anmiild den 25 juni 1981 (iifnr 1:32). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och beaktande. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

28. den 19 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 11 om vissa
anslag för budgetåret 1981/82 inom budgetdepartementets verksamhets­
område (SkU 198()/81:-30. rskr 190).

Anmiild den II juni 1981 (iifnr 1:81). Regleringsbrev har utfärdats. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

29. den 25 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:100. bilaga 11 om
anslagtill Nämnden för samhiillsinformation m. m. jämte motioner (KU
1980/81:20. rskr 200).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:81. 93). mom.  I

Regeringen beslöt uppdrag till NSI. Regleringsbrev utfärdat. Förslag till författningar iir under beredning. mom. 2

Direktiv till delegation för samordning av samhällsinformation är under beredning. mom. 3. 4. 5 a. 7

Dessa moment är slutbehandlade. mom. 5 b

Detta moment kräver ingen åtgärd från regeringens sida.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

30. den 25 mars 1981. med anledningav prop. 1980/81:100 bilaga4 om anslag
till de kungl. hov- och slottsstaterna (FiU 1980/81:18. rskr 202).

Anmiild den 11 juni 1981 (iifnr 1:94). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 utfärdat. Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

31. den 25 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 2 om i
budgetförslaget upptagna särskilda frågor (FiU 1980/81:21. rskr 203).

Anmäld den 23 april 1981 (iifnr 1:143). Ärendet har avskrivits mot kompletteringsprop. 1980/81:150. Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

32. den 25 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 11 om vissa
anslag för budgetåret 1981/82 inom budgetdepartementets verksamhets­
område (FiU 1980/81:22. rskr 204).


 


Skr 1981/82:75                                                                   65

mom. 4

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 1:39). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:478) om ändring i förordningen (1975:567) om rationali­seringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen. mom. 1-3. 5-13

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:81). Regleringsbrev har utfärdats.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

33. den 25 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 3 om
användningen av ADB i statsförvaltningen (FiU 1980/81:23, rskr
205).

mom. 3

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 1:25). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

34. den 25 mars 1981. med anledning av prop. 1980/81:109 om försäljnings­
skatt på motorfordon (SkU 1980/81:31. rskr 206).

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 1:41). Regeringen utfärdade lagen (1981:255) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

35. den 1 april 1981, med anledningav prop. 1980/81:100 bilaga 19om anslag
för budgetåret 1981/82 till riksdagens revisorer och deras kansli (FiU
1980/81:26. rskr 223).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:32). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och beaktande. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

36. den 2 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:104 om beskattning av
realisationsvinst vid avyttring av del av fastighet och beräkning av
substansminskningsavdrag (SkU 1980/81:40. rskr 228).

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 1:40). Regeringen utfärdade lagen (1981:256) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

37. den 2 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:110 om kvarskatteav-
giften (SkU 1980/81:39, rskr 230).

mom. 1

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 1:70). Regeringen utfärdade lagen (1981:254) om ändring i uppbördslagen (1953:272).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

38. den 8 april 1981. med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkan­
de 1980/81:23 om regionalpolitik (AU 1980/81:23, rskr 233).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 1:24). Regeringen beslöt att bevilja lokaliseringsstöd till AB Norbergs Industrilokaler.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:4, 6). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

5 Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                       66

Anmäld den 18 juni 1981 (iifnr 1:37). Regeringen utfiirdade förord­ningen (1979:632) om regionalpolitiskt stöd. mom. 38

Skall tas upp i kommande årliga anvisningar för mynd.:s AF. I övrigt överlämnad till arbetsmarknadsdepartementet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

39. den 9 april 1981, med anledning av förnyad behandling av prop.
1980/81:68 om ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av
inventarier, fastigheter och pågående arbeten, m. m. (SkU 1980/81:47.
rskr 234).

mom. 24

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 1:69). Regeringen utfärdade lagen (1981:295) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). lagen (1981:296) om eldsvådefonder, lagen (1981:297) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst, lagen (1981:298) om ändring i lagen (1960:63) om rätt till förlustutjämning vid taxering för inkomst, lagen (1981:299) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond, lagen (1981:300) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv, lagen (1981:301) om ändring i lagen (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.. lagen (1981:302) om upphävande av förordningen (1963:216) om extra avskrivning och särskilt investerings-avdrag vid inkomsttaxeringen, lagen (1981:303) om ändring i lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto och lagen (1981:304) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning. mom.  19

Anmäld den 1 oktober 1981 (äfnr 1:49). Regeringen beslöt att överlämna ett tryckt exemplar av motionen till 1980 års företagsskatte­kommitté (B 1979:13).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

40. den 9 april 1981. med anledning av förnyad behandling av motioner om
periodiskt understöd m. m. (SkU 1980/81:48, rskr 235).

Riksdagen har begärt en översyn av vissa regler. En sådan översyn pågår f. n. inom budgetdepartementet. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

41. den 9 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:120 om ändring i
beskattningsreglerna för koncernbidrag (SkU 1980/81:45. rskr 239).

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 1:68). Regeringen utfärdade lagen (1981:264) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

42. den 22 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:111 om besvärsregler
vid allmän fastighetstaxering, m. m. (SkU 1980/81:42, rskr 249).


 


Skr 1981/82:75                                                                       67

mom. I

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 1:141). Regeringen utfärdade lagen (1981:280) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1981:281) om ändring i taxeringslagen (1956:623) och förordningen (1981:283) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193). mom. 1 e

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr Ju 32). Regeringen utfärdade lagen (1981:282) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­domstolar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

43. den 22 april 1981, med anledning av prop. 1980,/81:100, såvitt gäller för
flera huvudtitlar gemensamma frågor (AU 1980/81:18. rskr 259).

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 11:17). Regeringen beslöt att lägga skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

44. den 22 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
statlig personalpolitik m. m. (AU 1980/81:19, rskr 260).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 11:37). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom budgetdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

45. den 7 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:118 om ekonomisk­
politiska åtgärder m. m. och regeringens skrivelse 1980/81:144 om
arvoderingen av statliga kommittéuppdrag (FiU 1980/81:30. rskr
284).

mom. 1-5

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:37). Ärendet har avskrivits mot kompletteringsprop. 1980/81:150. mom. 6

Den av riksdagen begärda genomlysningen av systemet med dagarvo­den i kommittéväsendet och analysen av kostnaderna för konsultationer pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

46. den 7 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:118 om ekonomisk­
politiska åtgärder (SkU 1980/81:44, rskr 285).

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 1:7). mom. 1

Regeringen utfärdade lagen (1981:341) om ändring i kommunal­skattelagen (1928:370) och förordningen (1981:345) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter för beräkning av avdrag för bilresor. mom. 2

Regeringen utfärdade lagen (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag.


 


Skr 1981/82:75                                                                       68

mom. 4

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr Jo 49). Regeringen utfärdade lagen (1981:343) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift. mom. 5 A

Regeringen utfärdade lagen (1981:344) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

47. den 7 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 11 och prop.
1980/81:116 om kommunalekonomiska frågor m. m. (FiU 1980/81:31,
rskr 290).

mom. B 1

Anmäld den 7 maj  1981  (äfnr 1:8).  Regeringen utfärdade lagen (1981:346) om särskilda grunder för beräkning av förskott på kommu­nalskatt m. m. och av skatteutjämningsbidrag år 1982. mom. B 2 - B 5

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 1:38). Regeringen beslöt om reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till bidrag och ersättningar till kommunerna. mom. B 3. 1 delvis

Anmäldden 18 juni 1981 (äfnr 1:5). Regeringen beslöt att utge särskild kompensation till kyrkliga kommuner för år 1981 för dels minskade skatteutjämningsbidrag, dels minskning av det skatteunderlag på vilket förskott av kommunalskatt beräknas år 1983.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

48. den 7 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:121 omgasolskatt (SkU
1980/81:49, rskr 292).

mom. 1

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 1:28). Regeringen utfärdade lagen (1981:430) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1981:431) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, förordningen (1981:432) om bensinskatt och förordningen (1981:433) om ändring i kungörelsen (1964:351) med tillämpningsföreskrifter till förordningen om allmän energiskatt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

49. den   7   maj   1981.   med   anledning   av  socialutskottets   betänkande
1980/81:31 om ekonomiskt stöd till Södertälje kommun för kostnader för
den assyriska/syrianska invandringen (SoU 1980/81:31, rskr 293).
mom. I

Anmäld den 2 juni 1981. Departementschefen, statsrådet Wirtén tillkallade vissa tjänstemän att ingå i arbetsgrupp tillsammans med företrädare för Södertälje kommun.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

50. den 7 maj 1981. med anlending av prop. 1980/81:142 om vissa
pensionsfrågor m. m. (AU 1980/81:16, rskr 294).


 


Skr 1981/82:75                                                                       69

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 11:16 och 17). Regeringen utfärdade förordningen (1981:686) om ändring i förordningen (1959:288) om förordnandepension och förordningen (1981:687) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287). Anmäld på nytt den 9 juli 1981 (äfnr 11:16). Regeringen beslöt om ersättning åt en person som skadats vid en trafikolycka.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

51. den 13 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 19 och förs.
1980/81:20 om anslag för budgetåret 1981/82 till riksgäldskontoret (FiU
1980/81:29, rskr 307).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:32). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och beaktande. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

52. den 13 maj 1981, med anledning av finansutskottets betänkande
1980/81:33 om anslag på tilläggsbudget III inom budgetdepartementets
verksamhetsområde (FiU 1980/81:33, rskr 309).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 1:37). Regleringsbrev har utfärdats. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

53. den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:139 om skattefrihet för
vissa inkomster av bär-ochsvampplockningm. m. (SkU 1980/81:50, rskr
343).

mom. 6

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 1:50). Regeringen utfärdade lagen (1981:387) om iindring i kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1981:388) om ändring i lagen (1981:295) om ändring i kommunalskatte­lagen (1928:370), lagen (1981:389) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1981:390) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt och förordningen (1981:391) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 1:17).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

54. den 21 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:158) om avveckling av
statens bestånd av uthyrningsbostäder m. m. (CU 1980/81:35, rskr
361).

mom. 47

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 17). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B. samt anslagen C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, C 4 Bidrag till stiftelsen samhälls­företag och C 5 Yrkesinriktad rehabilitering.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

55. den 25 maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 21 om
anslag till oförutsedda utgifter för budgetåret 1981/82 (FiU 1980/81:37,
rskr 370).


 


Skr 1981/82:75                                                                       70

Anmäld den  25  juni  1981  (äfnr 1:33).   Regeringen  beslöt enligt betänkandet FiU 1980/81:37. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

56. den 25 maj 1981, med anledning av förnyad behandling av proposition
1980/81:140 om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1981/82 (FiU
1980/81:38, rskr 371).

Anmäld  den   18  juni   1981   (äfnr   1:50).   Regeringen   meddelade arbetsmarknadsstyrelsen vad riksdagen beslutat. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

57. den 3 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:150 bilaga 2 om
bonusränta på konto för likviditetsutjämning (FiU 1980/81:41, rskr
398).

Anmäldden Il-juni 1981 (äfnr 1:86). Regeringen beslöt att riksbanken skulle få tillgodogöra sig i betänkandet angivet belopp. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

58. den 3 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 20 och
1980/81:150 bilaga 2 om anslag till räntor på statsskulden, m. m. (FiU
1980/81:42, rskr 399).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:34). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till fullmäktige i riksgäldskontoret för kännedom. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

59. den 4 juni 1981, om arbetsmarknadspolitiken (AU 1980/81:21, rskr
404).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1). Utfärdande av lag om arbetsgivar­avgift till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 2). Förordningar om (1) bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag m. m. (1981:541), (2) tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektions­industrin (1981:542), (3) ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:268) (1981:543). (4) ändring i förordningen (1980:338) om anställning med lönebidrag (1981:544). (5) ändring i förordningen (1979:529) om ändring i förordningen (1965:667) med instruktion för arbetsmarknadsverket (1981:545), (6) ändring i förordningen (1965:667) med instruktion för arbetsmarknadsverket (1981:546). (7) upphävande av förordningen (1965:788) med instruktion för statens arbetsklinik (1981:547), (8) försöksverksamhet med rekryteringsbidrag för långtids­arbetslösa ungdomar (1981:548), (9) försöksverksamhet med bidrag till omställning vid driftinskränkningar (1981:549). (10) tillfällig rekryte­ringsstimulans (1981:550) utfärdades.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 7). Bemyndigande att tillkalla en delegation för arbetsmarknadspolitisk forskning.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 17). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B. samt anslagen C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, C 4. Bidrag till Stiftelsen Samhälls-


 


Skr 1981/82:75                                                                       71

företag och C 5. Yrkesinriktad rehabilitering. mom.   16

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:99). Regeringen utfärdade lagen (1981:553) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 1:37). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:65) om ändring i förordningen (1979:632) om regionalpo­litiskt stöd.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 1:37). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:685) om ändring i förordningen (1979:632) om regional­politiskt stöd.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 61). Inrättande av konto och rörlig kredit för arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag m. m. mom. 25

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr S 31). Regeringen utfärdade förordningen (1981:551) om upphävande av kungörelsen (1950:383) angående bistånd åt utlandssvenskar som återvänder till Sverige.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 1:87). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:685) om ändring i förordningen (1979:632) om regional­politiskt stöd.

Frågan om åtgärder för att främja anställning hos staten av arbets­handikappade återstår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

60. den 4 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:193om vissa ändringar i
kapitalbeskattningen (SkU 1980/81:61, rskr 412).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:97). Regeringen utfärdade lagen (1981:634) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt och lagen (1981:635) om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögen­hetsskatt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

61. den 4 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:197 om dubbelbeskatt­
ningsavtal mellan Sverige och Australien (SkU 1980/81:62, rskr 413).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

62. den 9 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:150 om de allmänna
riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen
m. m. (FiU 1980/81:40, rskr 420).

mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:98). Regeringen utfärdade lagen (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m. m.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:35).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr Kn 1). Regeringen utfärdade lagen (1981:558) om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr S 53).'Regeringen-beslöt prop. 1981/82:6 om upphävande av visst underställningsförfarande m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                      72

beträffande omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. B mom. 2

Riktlinjer för den kommunala ekonomin: Hemkunskapen bör enligt den nya läroplanen införas på låg- och mellanstadiet endast om det kan ske inom ramen för befintliga resurser. Ett genomförande av den samlade skoldagen kan accepteras endast om det totalt sett inte innebär någon ökad resursanvändning. Beredning pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

63. den 9 juni 1981, med anledning av kompletteringsprop. 1980/81:150 om
slutlig reglering av statsbudgeten (SkU 1980/81:59, rskr 421).

mom. 6

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1:100). Regeringen utfärdade lagen (1981:556) om storleken av statlig inkomstskatt som ingår i preliminär skatt för budgetåret 1981/82.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

64. den 10 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 2 och
1980/81:150 bilaga 2 om beräkning av inkomster och tillkommande
utgiftsbehov på statsbudgeten för budgetåret 1981/82, m. m. (FiU
1980/81:43, rskr 430).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:27, 37). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och beaktande.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

65. den 10 juni 1981, med anledning av finansutskottets betänkande
1980/81:44 angående tilläggsbudget II och tilläggsbudget III till stats­
budgeten för budgetåret 1980/81 (FiU 1980/81:44, rskr 431).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:36). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och beaktande. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

66. den 10 juni 1981, med anledning av finansutskottets betänkande
1980/81:45 angående statsbudget för budgetåret 1981/82 (FiU 1980/
81:45, rskr 432).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:38). Regeringen beslöt att överlämna betänkandet till riksrevisionsverket för kännedom och efterrättelse. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

67. den 10 juni 1981, med anledning av finansutskottets betänkande
1980/81:45 (den sammanställda statsbudgeten för budgetåret 1981/82)
(FiU 1980/81:45, rskr 433).

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1:38). Regeringen beslöt att överlämna sammanställningen till riksrevisionsverket för kännedom och efterrät­telse.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 4, 6-28, 30-37,39,414,46, 48, 50-53, 55-58,60 och 63-67 slutbehandlade.


 


Skr 1981/82:75                                                                       73

Utbildningsdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 26 maj 1970. med anledning av prop. 1970:25 angående musik- och
dansutbildning m. m. jämte motioner (Statsutskottets utlåtande nr 108.
rskr 1970:274).

Anmäld den 5 juni 1970 (knr A 1) i vad avser anslag för budgetåret 1970/71 till Musikaliska akademien med musikhöeskolan: utbildnings-kostnader och undervisningsmateriel m. m. samt Bidrag till vissa musikkonservatorier.

Anmäld den 17 juni 1970 (knr A 5). varvid skolöverstyrelsen och universitetskanslerämbetet anmodas att inkomma med förslag till försöksverksamhet med musiklinje i gymnasieskolan och utformningen av pianoteknikerutbildning inom gymnasieskolan resp. utformning och organsisation av utbildning av s. k. logonomer.

Anmäld den 9 mars 1973 (knr A 9), varvid sakkunniga (U 1973:09) tillkallades för utredning rörande utbildning av dansare.

Anmäld den 27 oktober 1977 (äfnr 14), varvid beslöts prop. 1977/78:14 om utbildning på musikområdet.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 83 g). Regeringen beslöt godkänna avtal om ändringar i tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) samt allmänt avlöningsavtal (AST) i anledning av reformering av musikutbildningen i höskolan.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

2.   den 22 maj 1974, med anledning av prop. 1974:28 angående den statliga
kulturpolitiken jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna
hänvisats fill kulturutskottet (KrU 1974:15. rskr 248).

Anmäld den 31 maj 1974 (knr A 1-6), varvid Kungl. Maj:t utfärdat cirkuläret (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken, kungörelsen (1974:453) om statsbidrag för experiment och utvecklingsarbete inom kulturell verksamhet bland amatörer, kungörelsen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans-och musikinstitutioner, kungörelsen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper, kungörelsen (1974:454) om statsbidrag till kulturprogram inom föreningslivet samt kungörelsen (1974:457) om ändring i instruktionen (1965:698) för statens sjöhistoriska museum.

Anmäld den 7 juni 1974 (knr A 7), varvid avtal rörande uppehållande av verksamheten vid Operan och Dramatiska teatern förlängdes, och samma dag (knr A 13) i vad avser anslagen B 53, 54 för budgetåret 1974/75.

Anmäld den 28 juni 1974 (knr A 24-31. 35-37 och B 45). varvid Kungl. Maj:t utfärdat instruktion (1974:644) för statens kulturråd, kungörelsen (1974:643) om upphävande av instruktionen (1970:255) för teater- och


 


Skr 1981/82:75                                                                       74

musikrådet, kungörelsen (1974:645) om ändring i kungörelsen (1971:681) om tidsskriftsstöd, kungörelsen (1974:638) om ändring i kungörelsen (1966:108) om statsbidrag till länsbibliotek och lånecentra­ler, kungörelsen (1974:639) om ändring i instruktionen (1928:461) för stifts- och landsbiblioteket i Linköping, kungörelsen (1974:640) om ändring i instruktionen (1938:20) för stifts- och landsbiblioteket i Skara, kungörelsen (1974:641) om ändring i instruktionen (1953:44) för stifts-och landsbiblioteket i Västerås och kungörelsen (1974:642) om ändring i instruktionen (1953:712) för stifts- och landsbiblioteket i Växjö, meddelat föreskrifter för budgetåret 1974/75 för anslaget B 10, meddelat bestämmelser angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksam­het, förordnat om ändring av stadgarna för Stiftelsen Institutet för rikskonserter samt utfärdat kungörelsen (1974:637) om ändring i instruktionen (1965:737) för skolöverstyrelsen.

Anmäld den 12 juli 1974 (knr A 6), varvid chefen för utbildningsde­partementet bemyndigats att tillsätta en organisationskommitté med uppgift att utföra det ytteriigare utredningsarbete som erfordras beträffande organisationen av riksantikvarieämbetet och vissa muse­er.

Anmäld den 27 september 1974 (knr A 2), varvid Kungl. Maj:t meddelat vissa uppdrag rörande den statliga kulturpolitiken.

Anmäld den 25 oktober 1974 (knr A 2), varvid chefen för utbildnings­departementet bemyndigas att tillsätta en arbetsgrupp för vissa kultur­minnesvårds- och museifrågor.

Anmäld den 29 november 1974 (knr A 2). varvid Kungl. Maj:t förordnat, att remissyttrandena över betänkandet (SOU 1972:66) Ny kulturpolitik skall överlämnas till massmedieutredningen (Ju 1970:59).

Anmäld den 27 augusti 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 3. den 28 maj 1975. med anledning av motioner angående parlamentarisk referensgrupp vid institutet för social forskning m. m. (UbU 1975:19, rskr 221).

Anmäld den 16 februari (äfnr 23 c). Tillkallad av sakkunniga ang. högskolans forskningssamverkan med forskningsråd, myndigheter, företag och organisationer m. m. (U 1978:01).

Anmäld den 23 december 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt föreslå riksdagen att godkänna vad som förordats om institutets för social forskning inordnade i universitetet i Stockholm.

Anmäld den 11 juni 1981 i regi. brev (äfnr 101 b, IJ) Förordningen utfärdad om institutet för social forskning UHÄ-FS 1981 nr 30.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       75

4.     den 20 maj 1976, med anledning av prop. 1975/76:135 om den statliga
kulturpolitiken 3 jämte motioner (KrU 1975/76:35. rskr 355).

Anmäld den 3 juni 1976 (äfnr 1-3. 7-9 b, 10. 12-15. 24). varvid regeringen utfärdade lagen (1976:442) om ändring i lagen (1942:350) om fornminnen, lagen (1976:440) om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen, lagen (1976:426) orn överlämnande av förvaltnings­uppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbildnings­departementets verksamhetsområde, förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer, förordningen (1976:529) om statsbidrag till avlönande av landsantikvarier m. m., förordningen (1976:651) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författar­fond, förordningen (1976:502) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd, förordningen (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden, förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer, förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer, förordningen (1976:530) om stöd till sceniskt verk och förordningen med vissa provisoriska föreskrifter om styrelsen för Sveriges författarfond. Vidare meddelades föreskrifter för budgetåret 1976./77 för anslagen B 2-5. 7. 18 och 26.

Anmäld den 23 juni 1976 (äfnr 13. 14. 47). Regeringen bemyndigade chefen för utbildningsdepartementet att tillkalla en förhandlare angåen­de utformningen av en utställningsersättning inom det statliga området. Vidare uppdrogs åt statens kulturråd att utföra utredningar avseende ersättning till konstnärer för deltagande i lokalt och regionalt bedriven utställningsverksamhet. Slutligen meddelade regeringen föreskrifter för budgetåret 1976/77 för anslagen B 1 och B 31-34.

Anmäld den 30 september 1976 (äfnr 2). varvid regeringen gav konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges författarfond, statens kultur­råd, statens konstråd, statens konstmuseer samt riksantikvarieämbetet och statens historiska museer vissa uppdrag och anvisningar rörande den statliga kulturpolitiken.

Anmäld den 4 november 1976 (äfnr 9), varvid beslöts prop. 1976/77:23 med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 30 juni 1977 (äfnr 32), varvid chefen för utbildningsde­partementet bemyndigades att tillkalla en särskild utredare (U 1977:08) med uppgift att klarlägga möjligheterna att konstruera ett system som ger bildkonstnärerna ersättning för att verk som inte längre är i upphovsmannens ägo visas offentligt.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

5.     den 21 maj 1976. med anledning av prop. 1975/76:39 om skolans inre
arbete m. m. jämte motioner (UbU' 1975/76:30. rskr 367).

Anmäld den 3 juni 1976 (äfnr 100. 101. 128. 138). Regeringen beslöt


 


Skr 1981/82:75                                                                       76

att dels uppdra åt skolöverstyrelsen att inkomma med förslag till förändring av grundskolans läroplan m.m.. dels uppmärksamma skolöverstyrelsen på vissa uttalanden i prop. 1975/76:39. dels förordnan­de om fortsatt giltighet av vissa bestämmelser om lärarkurser i anatomi, fysiologi m.fl. ämnen inom vårdområdet dels också behandlade anslaget D 17 för budgetåret 1976/77.

Anmäld den 10 juni 1976 (äfnr 41) i vad avser anslaget F 13 för budgetåret 1976/77.

Anmäld den 23 juni 1976 (äfnr 152, 167, 168). Regeringen beslöt att meddela bestämmelser om oavkortad lön till lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vissa andra läroanstalter m.fl. under tjänstledighet för arbetslivsorientering och yrkesstudier m. m., uppdra åt skolöversty­relsen att vidta en översyn av den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan m. m., samt uppdra till statens ungdomsråd att vidta en översyn av bidragsbestämmelserna för lokalt aktivitetsstöd m. m.

Anmäld den 5 augusti 1976 (äfnr 72 a). Regeringen beslöt att tillkalla en kommitté (U 1976:10) med uppdrag att utreda den gymnasiala utbildningen.

Anmäld den 4 november 1976 (äfnr 92 a). Regeringen utfärdade förordningen om antagning av studerande till gren 1 av speciallärarlinjen fr. o. m. vårterminen 1977 m.m.

Anmäld den 20 januari 1977 (äfnr 92 a). Regeringen beslöt att tillkalla kommitté (U 1977:03) med uppgift att öka andelen kvinnor på skolledande befattningar.

Anmäld den 3 februari 1977 (äfnr 36). Regeringen utfärdade förordningen om ändrat antal studiedagar i grundskolan läsåret 1977/ 78.

Anmäld den 26 maj 1977 (äfnr 30). Regeringen utfärdade förordning­en om statsbidrag till allmän fritidsverksamhet i kommunerna.

Anmäld den 11 augusti 1977 (äfnr 83). Regeringen utfärdade förordningen om undervisningsskyldighet för skolledare i grundskolan m. m.

Anmäld den 29 december 1977 (äfnr 55). Regeringen beslöt prop. 1977/78:85 om nytt statsbidrag till grundskolan m. m.

Anmäldden 26 januari 1978 (äfnr 51). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att inkomma med förslag till revidering av mål och riktlinjer för den samlade skoldagen och för resursanvändning och resursfördelning av grundskolans statsbidrag och de övriga förändringar i mål och riktlinjer för grundskolan som anses nödvändiga för genomförandet av riksdagens beslut om skolans inre arbete m. m.

Anmäld den 18 maj 1978 (äfnr 65. 69. 166). Regeringen utfärdade förordningen med föreskrifter om läroplan för grundskolan, beslöt om disposition av uppkommen reservation ur reservationsanslaget Särskilda


 


Skr 1981/82:75                                                                       77

åtgärder på skolområdet samt utfärdade förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Anmäld den 15 juni 1978 (äfnr 89). Regeringen utfärdade förordning­en (1978:588) om ändring i skolförordningen (1971:235).

Anmäld den 15 mars 1979 (äfnr 62). Regeringen beslöt prop. 1978/79:159 med förslag till lag om rätt till ledighet för vissa förenings­uppdrag inom skolan m. m.

Anmäld den 29 mars 1979 (äfnr 39). Regeringen beslöt prop. 1979/80:180 om läroplan för grundskolan m. m.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 73). Regeringen beslöt prop.  1979/ 80:182 om elevers och föräldrars medinflytande i skolan. Återstår Skolnämnder. Under beredning (Skolförfattningsutredningen).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

6.    den 10 maj 1978. med anledning av propositionen 1977/78:99 om statligt
litteraturstöd m. m jämte motioner (KrU 1977/78:22. rskr 274).

Anmäld den 25 maj 1978 (äfnr 1-4. 8). Regeringen utfärdade lagen (1978:344) om ändring i lagen (1977:485) om tillfälligt överlämnande av förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartementets verksamhetsområ­de, förordningen (1978:492) om ändring i förordningen (1977:395) om försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel, förordningen (1978:491) om försöksverksamhet med statsbidrag till översättning av svensk litteratur och förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd och lämnade bemyndigande om träffande av tilläggsavtal rörande stöd till bokhandeln.

Anmäld den 8 juni 1978 (äfnr 2). Regeringen meddelade föreskrifter för budgetåret 1978/79 för anslagen B 1. B 21. B 23 och B 24.

Anmäld den 15 juni 1978 (äfnr 50). Regeringen meddelade föreskrif­ter angående investeringsanslaget för budgetåret 1978/79 under fonden för låneunderstöd till lån för investeringen i bokhandeln.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.    den 8 november 1978, med anledning av motion om en Linnéstiftelse.
m. m. (KrU 1978/79:3, rskr 21).

Den 9 februari 1979 beslutade departementschefen att uppdra åt statens förhandlingsnämnd att föra förhandlingar med Uppsala och Lunds kommuner samt Svenska Linné-Sällskapet om finansieringen m. m. av de botaniska trädgårdarna i Uppsala och Lund samt Linné­trädgården och Linnés Hammarby.

Förhandlingarna är ännu inte avslutade.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                       78

8.    den 6 december 1978 med anledning av motioner om stöd till djurparker
(KrU 1978/79:16, rskr 58).

Anmäld den 21 december 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. . 1979/80:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 20 december 1978, med anledning av prop. 1978/79:16 om vissa
anställningsfrågor beträffande vårdlärare i gymnasieskolan och kommu­
nal högskoleutbildning m. m. (UbU 1978/79:16. rskr 126).

Anmäld den 25 januari 1979 (äfnr 64). Regeringen utfärdade förordning om betygsättningen i praktikämnen inom gymnasieskolans vårdutbildningar.

Anmäld den 20 april 1979 (äfnr 57). Regeringen utfärdade förord­ningen om rätt för lärare som undervisar i inbyggd utbildning inom vårdområdet att fullgöra viss undervisning i gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning, m. m.

Anmäld den 6 mars 1980 (äfnr 46). Regeringen beslöt prop. 1979/80:118 om anställningsfrågor för vårdlårare i gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning.

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 68). Regeringen utfärdade förordning­en om inrättande av och förordnaden på vissa arvodestjänster i grundskolan, m. m.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 39). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 10.  den 4 april 1979. med anledning av prop. 1978/79:100 såvitt gäller anslag till lokalt utvecklingsarbete inom skolväsendet, m. m. jämte motioner (UbU 1978/79:27, rskr 245).

Anmäld den 10 maj 1979 (äfnr 43 och 44). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. till skolöverstyrelsen och statens institut för läromedelsinformation.

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 57. 58). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m. samt anslag till skolväsendets gemensamma frågor.

Återstår

Förslag till SYO-organisation efter försöksperiodens utgång: Förslag kommer att föreläggas riksdagen i prop. oktober 1981.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      79

11.  den 4 april 1979, med anledningav prop. 1978/79:100 såvitt gäller anslag
till det obligatoriska skolväsendet m. m. jämte motioner (UbU 1978/
79:28, rskr 246).

Anmäld den 26 april 1979 (äfnr 34). Regeringen utfärdade lagen (1979:212) om ändring i skollagen (1962:319).

Anmäld den 10 maj 1979 (äfnr 43). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen.

Anmäld den 17 maj 1979 (äfnr 54). Regeringen utfärdade förordning­en (1979:325) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Anmäld den 23 maj 1979 (äfnr 70. 73). Regeringen utfärdade förordningarna (1979:326) om ändring i skolförordningen (1971:235) och om statsbidrag till personell assistans för vissa handikappade elever i grundskolan.

Anmäld den 31 maj 1979 (äfnr 48. 49). Regeringen utfärdade förordningen (1979:445) om ändring i specialskolförordningen (1965:478) och förordningen (1979:327) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbild­ning.

Anmäld den 7 juni 1979 (äfnr 59, 60. 61). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet m. m., gymnasiala skolor m. m. och till investerings­bidrag.

Anmäld den 1 novmeber 1979 (äfnr 23). Regeringen beslöt prop. 1979/80:25 med förslag till tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 1979/80.

Anmäld den 24 september 1981 (äfnr 61). Regeringen beslöt prop. 1980/81:14 om förändringar av gymnasieskolans utformning. Återstår

Vikarier på grundskolan.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

12.  den 5 juni 1979, med anledning av prop. 1978/79:180 om läroplan för
grundskolan jämte motioner (UbU 1978/79:45. rskr 422).

Anmäld den 14 juni 1979 (äfnr 19). Regeringen utfiirdade förordning­en (1979:604) om ändring i förordningen (1971:424) om kommunal och statlig vuxenutbildning.

Anmäld den 28 juni 1979 (äfnr 50.51. 90). Regeringen utfärdade lagen (1979:721) om ändring i skollagen (1962:319). förordningen (1979:717) om ändring i skolförordningen (1971:235) och beslöt att uppdra åt universitets- och högskoleämbetet att efter samråd med skolöverstyrel­sen och berörda personalorganisationer komma in med förslag till olika utbildningsåtgärder med syfte att minska bristen inom skolväsendet på behöriga lärare i teoretiska ämnen m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                       80

Anmiild den 19 juli 1979 (äfnr 162. 163). Regeringen beslöt dels om ett uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen, dels att tillkalladelegationen (U 1979:11) för bättre skolmiljö och uppföljning av reformbesluten rörande grundskolan.

Anmäld den 21 december 1979 (äfnr 3). Regeringen beslöt prop. 1979/80:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäldden 10 januari 1980 (iifnr 28). Regeringen beslöt om ändring i uppdrag till skolöverstyrelsen med anledning av propositionen 1978/ 79:180 om läroplan för grundskolan m. m.

Anmäld den 14 februari 1980 (äfnr 34). Regeringen utfärdade förordningen (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan.

Anmäldden 5 juni 1980 (äfnr58). Regeringen utfärdade förordningen om särskilt statsbidrag för genomförande av 1980 års läroplan för grundskolan.

Anmäld den 30 oktober 1980 (äfnr 14). Regeringen utfärdade förordningen om timplaner och föreskrifter för timplaner i 1980 års läroplan för grundskolan.

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr 51). Regeringen beslöt att tillkalla utredningen om samverkan mellan förskola och skola (U 1980:84).

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 40). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:352) om ändring i förordningen (1966:24) om grundskolans kompetensvärde.

Anmäld den  11  juni  1981 (äfnr 125).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet m. m. A lersiår

Förslag (DsU-serie 1981:07) angående flexibel skolplanering kommer att överlämnas till statsrådet Tilländer den 25 september 1981. Efter remiss kommer förslag att föreliiggas riksdagen.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

13.  den 5 december 1979, med anledning av motioner om kostnadsansvaret
vid vissa arkeologiska undersökningar m.m. (KrU 1979/80:12, rskr

51).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

14.  den 5 december 1979, med anledning av motion om musikteaterverk­
samheten (KrU 1979/80:21. rskr 52).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

15.  den 18 december 1979. med anledning av propositionen 1979/80:25 med
förslag till tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt
gäller vissa anslag inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
jämte motion (UbU 1979/80:14. rskr 120).


 


Skr 1981/82:75                                                                       81

Anmäld den 20 december 1979 (äfnr 77 a). Regeringen godkänner avtalet mellan staten samt Sigtunastiftelsen och Sigfunaskolans aktiebo­lag angående riksinternatskola m. m. i Sigtuna.

Anmäld den 20 december 1979 (äfnr 77 b). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för tiden den 20 december 1979-den 30 juni 1980 för Lånefonden för riksinternatskoleverksamhet i Sigtuna.

Anmäld den 20 december 1979 (äfnr 77 c). Regeringen beslöt utfärda ändring av regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m.

Anmäld den 3 januari 1980 (äfnr 9). Beslut till byggnadsstyrelsen angående anslag på TB 1.

Anmäld den 17 januari 1980 (äfnr 20). Beslut till riksrevisionsverket angående anslag på TB 1.

Anmäld den 24 januari 1980 (äfnr 21). Regeringen utfärdade förordning om vissa bestämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket m. m.

Anmäldden 7 februari 1980 (äfnr 6). Regeringen utfärdade ändring av regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag till vuxenutbild­ning.

Anmäld den 20 mars 1980 (äfnr 24). Prop. 1979/80:148 om behov och utbildning av tandvårdspersonal.

Anmäld den 20 mars 1980 (äfnr 25). Beslut till universitets- och högskoleämbetet rörande tandläkarutbildningen.

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 87). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1101) om ändring i förordningen (1970:333) om riksinternatskolor.

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 71). Regeringen godkänner två avtal den 19 januari 1981 om riksinternatskola i Sigtuna m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 16. den 13 mars 1980. med anledning av proposition 1979/80:100 såvitt gäller medelsanvisningen till radio och television m. m., jämte motioner (KrU 1979/80:24. rskr 178).

Anmiild den 10 april 1980 (äfnr 6, 7). Regeringen utfärdade lagen (1980:135) om ändring i radiolagen (1966:755) och lagen (1980:134) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottaga­re.

Anmäld den 8 maj 1980 (äfnr 2). Regeringen utfärdade förordningen (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 12. 13). Regeringen beslöt om medelstilldelning för den allmänna programverksamheten inom Sveri­ges Radio budgetåret 1980/81 och om medelstilldelning för radionämn­dens verksamhet budgetåret 1980/81.

Anmäld  den  5  juni   1980  (äfnr  26).   Regeringen  beslöt  utfärda

6 Riksdagen 1981/82. I sam/. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                       S2

regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till vuxenutbild­ning.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 20). Regeringen beslöt om tilläggsdi­rektiv till närradiokommittén (U 178:11).

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 5). Regeringen beslöt om medelstill­delning för byggnadsarbeten för Sveriges Radio budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17.  den 10 april 1980, med anledning av propositionen 1979/80:100 såvitt
gäller anslag till skolväsendels centrala och regionala myndigheter m. m.
jämte motioner (UbU 1979/80:21, rskr 233).

Anmäld den 14 maj 1980 (äfnr 35). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:322) om fortsatt giltighet av förordningen (1974:390) om statsbidrag till kostnader för studie- och yrkesorientering i viss kommu­nal utbildning m. m.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 99). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till skolviisendets centrala och regionala myndigheter m. m.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 100). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till för skolväsen­det gemensamma frågor.

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 29). Regeringen fäste skolöverstyrel­sens uppmärksamhet på vissa uttalanden i prop. 1979/80:100 såvitt gäller anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m. jämte motioner, anslag till driften av grundskolor m. m. jämte motioner och anslag till gymnasiala skolor m. m. samt bilaga 2 av prop. 1979/80:145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. jämte motioner.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 45). Regeringen utfärdade förordningen om fortbildning i naturorientering och teknik.

Anmäld den 12 februari 1981 (äfnr 26). Regeringen beslöt prop. 1980/81:97 om skolforskning och personalutveckling.

Anmäld den 12 februari 1981 (äfnr 27). Regeringen beslöt prop. 1980/81:107 om den statliga skoladministrationen m. m. Återstår

Förslag till SYO-organisation efter försöksperiodens utgång: Förslag kommer att föreläggas riksdagen i prop. oktober 1981.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

18.  den 16 april 1980, med anledning av propositionen 1979/80:100 såvitt
gäller den för televerket avsedda medelsansvisningen till radio och
television jämte motioner (KrU 1979/80:27, rskr 247).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäld   den   19  mars   1981   (äfnr  9).   Regeringen   beslöt   prop.


 


Skr 1981/82:75                                                                       83

1980/81:125 om  tilliiggsbudget III  till statsbudgeten  för budgetåret 1980/81 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 19. den 23 april 1980, med anledning av propositionen 1979/80:100 såvitt gäller anslag till vuxenutbildning jämte motioner (UbU 1979/80:23, rskr 258).

Anmäld den 30 april 1980 (äfnr 2). Regeringen beslöt att lämna skrivelserna om uttalanden angående finansiering av vuxenstudiestöd m. m. utan åtgärd.

Anmäld den 22 maj 1980 (äfnr 15). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:352) om ändring i förordningen (1963:463) om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

Anmäld den 22 maj 1980 (äfnr 16). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:353) om ändring i förordningen (1970:272) om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursverksamhet.

Anmäld den 22 maj 1980 (äfnr 18). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:356) oin ändring i förordningen (1977:537) om grundutbildning för vuxna.

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 37). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:390) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:-551).

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 46). Regeringen beslöt att lämna ansökningen angående antalet undervisningstimmar för grundskolan inom kommunal vuxenutbildning budgetåret 1980/81 utan åtgärd.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 24). Regeringen utfärdade förordningen om försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsområ­den.

Anmäldden 5 juni 1980 (äfnr25). Regeringen utfärdade förordningen om statsbidrag till kommunikationscirklar för dövblinda m. fl.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 26). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till vuxenutbildning.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 43). Regeringen utfärdade förordning­en om ändring i förordningen om ersättning för rese- och inackorde­ringskostnader samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagare i kontakttolkutbildning m. m.

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 9). Regeringen beslöt dels att uppdra åt skolöverstyrelsen att uppmärksamt följa hur den del av kommunala vuxenutbildningen i Stockholms kommun som fortfarande ligger vid gymnasieskolor förs över till särskilda skolenheter för vuxenutbildning dels att erinra skolöverstyrelsen om vad föredraganden har anfört om redogörelse för medgivanden om undantag från bestämmelsen att organisatoriskt anknyta grundutbildning för vuxna till kommunal vuxenutbildning.

Anmäld den 26 juni 1980 (äfnr 64). Regeringen utfärdade förordning-


 


Skr 1981/82:75                                                                       84

en om ändring av vissa bestämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket m. rn.

Anmäld den 10 juli 1980 (äfnr 15). Regeringen utfärdade förordning­en om vissa kurser pä folkhögskola för arbetslös ungdom.

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 37 b). Regeringen utfärdade förordningen om yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbild­ning för arbetslösa.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

20. den 29 april 1980. med anledning av propositionen 1979/80:82 om
ledning och administration av sameskolorna m. m. jämte motion (UbU
1979/80:25. rskr 285).

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 68). Regeringen utfärdade förordningen (1980:486) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet.

Anmäldden 5 juni 1980 (äfnr69). Regeringen utfärdade förordningen (1980:437) om ändring i sameskolförordningen (1967:216).

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 87). Regeringen beslöt att uppdra ät länsskoinämnden i Norrbottens län att vidta erforderliga åtgärder för att tjänster som skolchef (skoldirektör), sameskolkonsulent. övrig kansli­personal samt tillsynslärare vid sameskolorna skall kunna tillsättas.

Anmäld den 12 juni-1980 (äfnr 101). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet.

Anmäld den 7 augusti 1980 (äfnr 25). Regeringen förordnade ledamöter och suppleanter i sameskolstyrelsen under tiden den 15 augusti 1980-den 30 juni 1983.

Anmäld den 6 november  1980 (äfnr 44).  Regeringen beslöt om lokalisering av sameskolstyrelsens kansli. Återstår

Uppdrag att följa verksamheten med utbildningsråd m.m.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

21. den 30 april 1980, om kommunalekonomiska frågor m. m. jämte
motioner (FiU 1979/80:25, rskr 287).

Anmäld den 14 maj 1980 (B äfnr 1.5). Regeringen utfärdade lagen (1980:340) om ändring i lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag samt förordningen (1980:341) om ändring i förordningen (1979:363) om skatteutjämningsbidrag.

Anmäld den 22 maj 1980 (äfnr 31 a). Regeringen utfärdade förordningen (1980:530) om ändring i förordningen (1971:424) om kommunal och statlig vuxenutbildning.

Anmäld den 12 juni 1980 (U äfnr 101). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                       85

Anmäld den 12 juni 1980 (U äfnr 102). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m.

Anmäld den 12 juni 1980 (U äfnr 103). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till investerings­bidrag.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 100). Regeringen utfärdade förordningen (1980:710) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 101). Regeringen utfärdade förordningen (1980:711) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 102). Regeringen utfärdade förordningen (1980:713) om ändring i förordningen (1979:454) om statsbidrag till avlöning av föreståndare vid elevhem inom viss kommu­nal utbildning m. m.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 103). Regeringen utfärdade förordningen (1980:712) om ändring i förordningen (1963:493) om statsbidrag till lantbruks- och lanthushållsskolor.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 104). Regeringen utfärdade förordningen (1980:714) om statsbidrag till kostnader för hörselteknisk utrustning m. m. inom viss kommunal utbildning.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 105). Regeringen utfärdade förordningen (1980:715) om ändring i förordningen (1957:318) om statsbidrag till buggnadsarbeten inom viss kommunal utbildning.

Anmäld den 18 september 1980 (U äfnr 106). Regeringen utfärdade förordningen (1980:716) om upphävande av kungörelsen (1949:455) angående statsbidrag till anskaffning av maskiner m. m. vid vissa anstalter för lantbruksundervisning.

Anmäld den 11 december 1980 (U äfnr 33). Regeringen utfärdade förordningen om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för tiden den 1 juli - den 31 december 1980.

Anmäld den 11 december 1980 (U äfnr 34). Regeringen utfärdade
förordningen om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för tiden
den 1 januari - den 30 juni 1981.                              , -

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr Bo 21). Regeringen'utfärdade förordningen (1980:1065) om ändring i bostadsfinansieringsförordning­en (1974:946).

Anmäld den 12 februari 1981 (U äfnr 27). Regeringen beslöt prop. 1980/81:107 om den statliga skoladministrationen m. m.

Anmäld den 9 april 1981 (U äfnr 43). Regeringen utfärdade förordningen (1981:262) om upphävande av förordningen (1957:318) om statsbidrae till byggnadsarbeten inom viss kommunal utbildnins.


 


Skr 1981/82:75                                                                       86

Anmäld den 9 april 1981 (U äfnr 44). Regeringen utfärdade förordningen (1981:261) om upphävandeav förordningen (1961:405) om statsbidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor.

Anmäld den 30 april 1981 (U äfnr 28). Regeringen utfärdade förordningen om upphävande av brevet den 28 juni 1974 angående statsbidrag till byggnadsarbeten för lokaler för utbildning på tvåårig jorbrukslinje inom gymnasieskolan m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 22. öenl maj 1980, med anledning av propositionen 1979/80:100 såvitt gäller anslag till driften av grundskolor m. m. jämte motioner (UbU 1979/ 80:26. rskr 301).

Anmäld den 14 maj 1980 (äfnr 31). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:321) om ändring i förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet.

Anmäld den 14 maj 1980 (äfnr 34). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:395) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Anmäld den 14 maj 1980 (äfnr 48 a). Regeringen utfärdade förordningen (1980:350) om ändring i skolförordningen (1971:235).

Anmäld den 14 maj 1980 (äfnr 4S b). Regeringen utfärdade förordningen (1980:351) om ändring i specialskolförordningen (1965:478):

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 56). Regeringen utfärdade förordningen om statsbidrag till personell assistans för vissa handikappade elever i grundskolan.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 58). Regeringen utfärdade förordningen om särskilt statsbidrag för genomförande av 1980 års läroplan för grundskolan.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 65). Regeringen beslöt om fortsatt försöksveksamhet med undervisning i optaconläsning vid Tomtebodas­kolan.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 101). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet m. m.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 106). Regeringen utfärdade förord­ningen om studie- och yrkesorientering i specialskolan.

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 29). Regeringen fäste skolöverstyrel­sens uppmärksamhet på vissa uttalanden i prop. 1979/80:100 såvitt gäller anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m. jämte motioner, anslag till driften av grundskolor m. m. jämte motioner och anslag till gymnasiala skolor m. m. samt bilaga 2 av prop. 1979/80:145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. jämte motioner.


 


Skr 1981/82:75                                                                       87

Anmäld den 24 juli 1980 (äfnr 148). Regeringen utfärdade förord­ningen om undervisningsskyldigheten för skolledare i vissa kommun­er.

Anmäld den  11 juni  1981  (äfnr 125).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet m. m. Återstår

Förordning om dansundervisning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

23. den 8 maj 1980, med anledning av propositionen 1979/80:134 med förslag
till organisation av verksamheten vid Musikaliska akademiens bibliotek.
Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkiv (KrU 1979/80:31, rskr
312).

Anmäldden 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/ 81:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

24. den 28 maj 1980, med anledning av propositionen 1979/80:100 såvitt
gäller anslag till gymnasiala skolor m. m. samt bilaga 2 av propositionen
1979/80:145 om årgärder för att fiämja ungdomars utbildning i
gymnasieskolan m. m. jämte motioner(UbU 1979/80:34, rskr 363).

Anmäldden 5 juni 1980 (äfnr67). Regeringen utfärdade förordningen (1980:396) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 102). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 103). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till investerings­bidrag.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 110). Regeringen utfärdade förord­ningen (1980:531) om ändring i skolförordningen (1971:235).

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 112). Regeringen utfärdade förord­ningen (1980:532) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 114). Regeringen utfärdade förord- ~ ningen (1980:533) om försöksverksamhet med gymnasial läriingsutbild­ning.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 115). Regeringen utfärdade förord­ningen (1980:534) om försöksverksamhet med introduktionsprogram och yrkesintroduktion knutna till gymnasieskolan.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 119). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring av förordningen (SÖ-FS 1977:19) om försöksverk­samhet med transportteknisk utbildning.


 


Skr 1981/82:75                                                                       88

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 120). Regeringen utfärdade förord­ningen om försöksverksamhet på tvåårig konsumtionslinje i gymnasie­skolan.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 121). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring i förordningen (SÖ-FS 1979:73) om försöksverksam­het på vårdlinjen.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 122). Regeringen utfärdade förord­ningen om försök med estetisk variant av gymnasieskolans tvååriga sociala linje i Stockholm och Linköping.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 123). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring i förordningen (SÖ-FS 1978:114) om försöksverk­samhet på vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 124). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring av förordningen (SÖ-FS 1977:43) om försöksverk­samhet med kombination av gymnasieskolestudier och elitidrott.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 125). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att inkomma till regeringen med förslag om åtgärder för att resursen om 0,65 lärarveckotimmar per klass för stödundervisning och samordnad specialundervisning bättre skall kunna utnyttjas.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 126). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring av förordningen (SÖ-FS 1979:75) om försöksverk­samhet med tvåårig social servicelinje i gymnasieskolan.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 127). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring av förordningen (SÖ-FS 1979:107) om försöksverk­samhet med varianter inom gymnasieskolans naturvetenskapliga linje samt försök med gemensam studiegång i årskurserna 1 och 2 av naturvetenskaplig och fyraårig teknisk linje.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 128). Regeringen beslöt att lämna ansökning från Berghs Reklamskola om statsbidrag utan åtgärd.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 129). Regeringen utfärdade förord­ningen om korta kurser i gymnasieskolan läsåret ]980/81.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 130). Regeringen utfärdade förord­ningen om avveckling av försöksverksamhet med kombination av utbildning och beredskapsarbete.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 131). Regeringen utfärdade förord­ningen om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 132). Regeringen utfärdade förord­ningen om upphävande av vissa förordningar om sainverkan mellan skola och företag vid inbyggd utbildning m. m.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 133). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att noga följa den verksainhet som bedrivs med stöd av förordningen om försöksverksamhet med introduktionsprogram och yrkesintroduktion knutna till gymnasieskolan.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 139). Regeringen utfärdade förord-


 


Skr 1981/82:75                                                                       89

ningen om statsbidrag till kommun för samverkan med företagssko­lor.

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 29). Regeringen fäste skolöverstyrel­sens uppmiirksamhet pä vissa uttalanden i prop. 1979/80:100 såvitt gäller anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m. jämte motioner, anslag till driften av grundskolor m. m. jämte motioner och anslag till gymnasiala skolor m. m. samt bilaga 2 av prop. 1979/80:145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. jämte motioner.

Anmäldden 19 juni 1980 (äfiir 44). Regeringen utfärdade förordning­en om elevplatser i gymnasieskolan budgetåret 1980/81.

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 45). Regeringen utfärdade förordning­en om statsbidrag till utbildning på tvåårig triidgårdslinje inom gymnasieskolan budgetåret 1980/81.

Anmäldden 10 juli 1980 (äfnr 86). Regeringen utfärdade förordning­en om ändring i beslutet den 14 maj 1970 om läroplan för gymnasiesko­lan.

Anmäld den 18 september 1980 (äfnr 94). Regeringen utfärdade förordningen om ändring i förordningen (SÖ-FS 1979:73) om försöks­verksamhet på vårdlinjen.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 33). Regeringen utfärdade förordningen om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för tiden den 1 juli - den 31 december 1980.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 34). Regeringen utfärdade förordningen om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för tiden den 1 januari - den 30 juni 1981.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 40). Regeringen beslöt prop. 1980/81:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81.

Anmäld den 12 februari 1981 (iifnr 27). Regeringen beslöt prop. 1980/81:107 om den statliga skoladministrationen m. m.

Anmäld den 5 mars 1981 (äfnr 29). Regeringen beslöt prop. 1980/81:123 om gymnasial utbildning för döva och gravt hörselska­dade.

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 23). Regeringen beslöt om anordnande av högre specialkurs i musik.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 25. den 29 maj 1980. med anledning av propositionen 1979/80:100 såvitt gäller anslag till utbildning för undervisningsyrken, m. m. jämte motioner samt propositionen 1979/80:116 såvitt gäller fastställande av planeringsramar för vårdlärarlinjen, m. m. (UbU 1979/80:33, rskr 383).

Anmäldden 12 juni 1980 (äfnr )04). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1980/81 för anslås till utbildnins för undervisnings-


 


Skr 1981/82:75                                                                       90

yrken och anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater.

Anmäldden 12juni 1980(äfnr 105). Regeringen fäste universitets-och högskoleämbetets uppmiirksamhet på vissa uttalanden i prop. 1979/ 80:100 (bil. 12) såvitt gäller anslag till utbildning för undervisningsyrken, m. m. jämte motioner samt prop. 1979/80:116 såvitt gäller fiistställande av planeringsramar för vårdlärarlinjen, m. m.

Anmiild den 24 juli 1980 (äfnr 51). Regeringen utfiirdade förordning­en om försöksverksamhet med särskild praktisk-pedagogisk ämneslärar­utbildning om 20 poäng.

Anmäld den 24 juli 1980 (äfnr 52). Regeringen utfärdade förordning­en om försöksverksamhet med riktad ämneslärarutbildning.

Anmiild den 24 juli 1980 (äfnr 149). Regeringen utfärdade förord­ningen om särskild utbildning av lärare i musik.

Anmäld den 24 juli 1980 (äfnr 150). Regeringen utfärdade förord­ningen om kurser för lärare inom den kommunala musikskolan.

Anmiild den 23 december 1980 (äfnr 39). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den   11  juni   1981 (äfnr  128).   Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret   1981/82 för anslag till  utbildning för undervisningsyrken och anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater. Återstår mom 29: Under beredning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

26. den 22 oktober 1980 om återbetalning av äldre studielån (SfU 1980/81:2,
rskr 1).

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 7). Regleringen beslöt uppdra åt centrala studiestödsnämnden att utreda möjligheterna att ändra villkoren för studielån enligt studiehjälpskungörclsen så att dessa villkor bättre kan anpassa till vad som gäller inom studiemedelssystemet.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

27. den 19 november 1980. med anledning av motioner om tjänster m. m.
inom skolväsendet (UbU 1980/81:1, rskr 21).

mom. 3                                                                                                               i

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 32). Regeringen utfärdade förord-                i

ningen om utbildning av lärare på speciallärarlinjen.

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 33). Regeringen utfärdade förord­
ningen om antagning av sökande till speciallärarlinjen, gren 1.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.                              —•

28. den 26 november 1980 med anledning av motioner om undervisning för
invandrare, m. m. (UbU 1980/81:8. rskr 35).

mom. 12

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 74). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att närmare pröva hur utbildning inom gymnäsiesko-


 


Skr 1981/82:75                                                                       91

lan av tvåspråkig personal för vårdområdet kan ske. Återstår

Förslag till SYO-organisation efter försöksperiodens utgång: Förslag kommer att föreläggas riksdagen i prop. oktober 1981.

Elevvårdsarbetet för invandrarelever.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

29.  den 11 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:20om besparing i
statsverksamheten m. m. såvitt avser studiestöd (SfU 1980/81:15. rskr
85).

mom. 1-6

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

30.  den 11 december 1980 med anledning av prop. 1980/8! :25 om förslag till
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser
vuxenstudiestöd m. m. (SfU 1980/81:16. rskr 86).

mom. 1

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 26). Regeringen beslöt utfärda ändring av regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till studiestöd m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

31.  den 16 december 1980 med anledning av propositionen 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m. (KrU 1980/81:13, rskr 98).
punkt 1-2

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

32.  den 18 december 1980 med anledning av förnyad behanding av de delar
av prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m. m.. som
hänvisats till utbildningsutskottet, jämte motioner (UbU 1980/81:12 och
15. rskr 120).

mom. I

Anmäld  den   19 februari   1981   (äfnr 45).   Regeringen   utfärdade förordningen (1981:149) om ändring i skolförordningen (1971:235). mom. 2

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 55). Regeringen utfärdade förordningen om beräkning av basresurser på grundskolans mellansta­dium.

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 56). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att göra förslag till de ändringar i nämnda föreskrifter och  anvisningar  för  beräkning  av  basresurser  i  grundskolan  som


 


Skr 1981/82:75                                                                       92

föranleds av riksdagens beslut om beräkning av basresurser på grund­skolans mellanstadium samt regeringens förordning i frågan.

Anmäld den 24 september 1981 (äfnr 61). Regeringen beslöt prop. om förändringar av gymnasieskolans utformning. mom. 3

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 55). Regeringen utfärdade förordningen om beräkning av basresurser på grundskolans mellansta­dium.

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 56). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att göra förslag till de ändringar i nämnda föreskrifter och anvisningar för beräkning av basresurser i grundskolan som föranleds av riksdagens beslut om beräkning av basresurser på grund­skolans mellanstadium sanu regeringens förordning i frågan. -mom. 4

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 82). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen dels att vidta de åtgärder som krävs för att / överstyrelsen vid riksdagens bifall dels till regeringens nu framlagda / förslag till riktlinjer för timplaneförändringar i gymnasieskolan, dels till regeringens kommande förslag till nya timplaner för gymnasieskolans linjer skall kunna genomföra motsvarande timplaneförändringar av gymnasieskolans specialkurser oeh dels att redovisa hur stor nedskärning av kostnaderna för specialkurserna som kan åstadkommas i enlighet med ovan nämnda riktlinjer.

Anmiild den 12 februari 1981 (äfnr 27). Regeringen beslöt prop. om den statliga skoladministrationen m. m.

Anmäldden 24september 1981 (äfnr61). Regeringen beslöt prop. om förändringar av gymnasieskolans utformning. mom. 5

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 42). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.

Anmäld den 27 maj 1981 (iifiir45). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:451) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning. t7iom. 6

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 46). Regeringen utfärdade förordning­en om fortbildning för det lokala utvecklingsarbetet i grundskolan.

Anmäld den 2 april 1981 (iifnr 47). Regeringen utfiirdade förordning­en om ändring av förordningen om viss skolledarutbildning. mom. 15-19

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 44). Regeringen beslöt utfärda promulgationsbeslut angående besparingar i statsverksamheten m. m. mom. 16 och 17


 


Skr 1981/82:75                                                                       93

Anmäld den 23 december 1980 (äfiir 39). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsonuåde. mom. 20

Anmäld den 5 februari 1981 (iifnr 45). Regeringen meddelade vissa uppdrag rn. m. åt universitets- och högskoleämbetet. mom. 21

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 39). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den   11  jirni   1981  (iifnr  128).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret   1981/82 för anslag till  irtbildning för undervisningsyrken och anslaget Ersättning till vissa liirarkandidater. mom. 22

Anmiild den 2 april 1981 (äfnr 48). Regeringen utfärdade förordning­en om utbildningsarvode rn. rn. till studerande som genomgår viss högskoleutbildning inom sektorn för undervisningsyrken.

Anmåld den 2 april 1981 (äfnr 49). Regeringen utfärdade förordning­en om ändring av förordningen om förmåner vid genomgång av utbildning på speciallärarlinjen.

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 32). Regeringen utfärdade förord­ningen orn utbildning av lärare på speciallärarlinjen. mom. 23

.Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 48). Regeringen utfiirdade förordning­en om utbildningsarvode m. m. till stirderande som genomgår viss högskoleutbildning inom sektorn för irndervisningsyrken.

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 49). Regeringen utfärdade förordning­en  om   ändring  av   förordningen   om   förmåner  vid   genomgång  av utbildning på speciallärarlinjen. mom. 27

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 39). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den   11  juni   1981  (äfnr  128).   Regeringen beslöt utfiirda regleringsbrev för budgetåret   1981/82  för anslag till  irtbildning för undervisningsyrken och anslaget Ersiittning till vissa lärarkandidater. mom. 31

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr42). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 45). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:451) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal irtbildning.


 


Skr 1981/82:75                                                                       94

mom. 31

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 20). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:454) om iindring i förordningen (1977:397) om statsbidrag till sjuksköterskeutbildning.

Anmäld den 23 december 1980 (äfiir 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildningsdepartementets verksamhetsområde. mom. 38

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade förordning (1981:452) om ändring i förordningen om kommunal och statlig vuxenutbildning (1971:424).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade förordning (1981:453)  om  ändring i  förordningen  om  tjänster som  lärare vid skolväsendet i konunun (1975:337). (ej mom.)

Anmäld den  19 februari  1981  (iifnr  13).  Regeringen beslöt prop. 1980/81:127 om folkbildning m. m. Återstår

Statsbidragsbestämmelser för gymnasieskolan. Under beredning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

33. den 18 december 1980. med anledning av propositionen 1980/81:25 om
tilläggsbudget I såvitt gäller kulturändamål (KrU 1980/81:14, rskr
124).

punkt 1-2

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 9). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 till Operan, Dramatiska teatern och Svenska riksteatern. punkt 3

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 10). Regeringen beslöt om anslag pä   tillåggsbudget   I   till   statsbudgeten   för   budgetåret   1980/81   till Rikskonsertverksamhet. punkt 4. mom. 1-2

Anmäld den 5 februari 1981 (äfnr 8). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 till Bidrag tiil vissa arkiv i vad avser verksamheten vid Stockholms stadsarkiv m. m. punkt 5

Anmäldden 15januari 1981 (äfnr3). Regeringen beslöt om ytterligare medel för radionämndens verksarnhet budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

34. den 18 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:25 om
tilläggsbudget I (UbU 1980/81:13. rskr 127).

punkt 1

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 19). Regeringen beslöt att till förvärv av aktier i Centrala Filmarkivet AB (CEFAB)på tilläggsbudget I


 


Skr 1981/82:75                                                                       95

till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 skulle anvisas ett anslag av 3 000 000 kr. punkt 2

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 15). Regeringen beslöt att den vid tekniska högskolan i Stockholm inriittade tjänsten som professor (L 22) i informationsbehandling, särskild administrativ databehandling, fr. o. m. den 1 juli 1981 skulle vara inrättad vid universitetet i Stockholm och vara gemensam för universitetet och högskolan. punkt 4

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 36). Regeringen beslöt att till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 skulle anvisas reser'vationsanslag av sammanlagt 60 000 000 kr. mom. I

Anmäld   den   29  januari   1981   (äfnr   14).   Regeringen   utfärdade förordning om ändring av vissa bestämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket m. m. mom. 2

Anmäldden 18 juni 1981 (äfnr 24). Regeringen beslöt utfärda ändring av regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till vuxenut­bildning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

35. den 18 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:40 om ändring i
31 S högskolelagen (1977:218) jämte motion (UbU 1980/81:14, rskr
128).

mom. 1

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 27). Regeringen utfärdade lag (1980:1099) om ändring i högskolelagen (1977:218).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

36. den 19 december 1980. med anledning av prop. 1979/80:182 om elevers
och föräldrars medinflytande i skolan jämte motioner (UbU 1980/81:9.
rskr 142).

mom. 2 och 3

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 44). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:195) om ändring i skolförordningen (1971:235).

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 18). Regeringen utfiirdade förord­ningen (1981:196) orn ändring i förordningen (1971:424) om kommunal och statlig vuxenutbildning. mom. 4

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 45). Regeringen rrtfärdade förord­ningen (1981:197) om ändring i privatskolförordningen (1967:270).

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 46). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:198) om ändring i förordningen (1971:342) om enskilda yrkesskolor.


 


Skr 1981/82:75                                                                       96

Skrivelsen iir därmed slutbehandlad.

37. den 19 december 1980. med anledning av motioner om grundskolan
m. m. (UbU 1980/81:10. rskr 143).

mom. 4

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 37). Regeringen beslöt om tilläggsdi­rektiv till kommittén (U 1981:01) om utredning om samverkan mellan för'skola och skola. mom. 9

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 56). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att närmare pröva frågan om regler för beräkning av bidrag till Riksförbundet Hem och Skola.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

38. den 25 februari 1981. med anledning av proposition 1980/81:101 med
förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81
såvitt propositionen hånvisats till kulturutskottet (KrU 1980/81:21, rskr
169).

punkt 1-2

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 12). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 till Operan, Dramatiska teatern och Svenska riksteatern. punkt 3

Anmäld den 5 mars 1981 (äfnr 4). Regeringen utfärdade lagen (1981:169) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

39. den 25 februari 1981. över de delar av prop. 1980/81:101 med förslag om
tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 sorn hänvisats
till utbildningsutskottet (UbU 1980/81:16. rskr 170).

pimki 1 mom. I och 2

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 53). Regeringen beslöt ppn godkännan­de av avtal mellan svenska staten och Östergötlands läns landstingskom­mun om trädgårdsskolan i Norrköping. punkt I mom. 3

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 52). Regeringen beslöt orn statsbidrag till   uppförande   av  markbyggnadshall   m. rn.   vid   trädgårdsskolan   i Norrköping. punkt 2

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 53). Regeringen beslöt om statsbidrag till kostnader för underhållsarbeten oeh inventarier vid lanthushållssko­lan i Apelryd.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

40. den 25 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81;lfl0 såvitt gäller
anslag till utbildningsdepartementet m. rn. (UbU 1980/81:17. rskr
171).


 


Skr 1981/82:75                                                                      97

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 53).

Regleringsbrev beslutat.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

41. den 11 mars 1981, med anledning av proposition 1980/81:100 såvitt gäller
medelsanvisning till radio och television, m. m., jämte motioner (KrU
1980/81:22, rskr 175).

punkt 1 mom. I

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 1). Regeringen utfärdade lagen (1981:199) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare. punkt 1 mom. 11

Anmäld  den  25  juni   1981   (äfnr  83  c).   Regeringen  beslöt  om medelstilldelning för byggnadsarbeten för Sveriges Radio budgetåret 1981/82. punkt 1 mom. 16

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 13). Regeringen beslöt om medelstill­delning för den allmänna programverksamheten inom Sveriges Radio budgetåret 1981/82. punkt 1 mom. 17

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 14). Regeringen beslöt om medelstill­delning för radionämndens verksamhet budgetåret 1981/82. punkt 2

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag till vuxenutbildning­en.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

42. den 1 april 1981 med anledningav prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till statliga skolor för vuxna. m. m. (UbU 1980/81:18, rskr 217).
mom. 1-2

(Bidrag till kontakttolkutbildning)

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade förordning om ändring i förordningen om ersättning för rese- och inackorderings­kostnader för förlorad arbetsförtjänst för deltagare i kontakttolkutbild­ning m. m. mom. 3

(Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m.)

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade förordning (1981:452) om ändring i förordningen (1971:424) om kommunal och statlig vuxenutbildning.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade förordning (1981:453) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 42). Regeringen utfärdade förordning

7 Riksdagen 1981182. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                      98

(1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbild­ning. mom. 4

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 39). Regeringen utfärdade förordning om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal vuxenutbildning och grundutbildning för vuxna. mom. 5

Regeringen  bemyndigas att - i  den  mån arbetsmarknadsskäl så påkallar - öka antalet undervisningstimmar i kommunal vuxenutbild­ning för att bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa är ej ännu behandlat. mom. 6

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 41). Regeringen utfärdade förordning om fortsatt försöksverksamhet med etappindelning inom kommunal vuxenutbildning. mom. 7

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 40). Regeringen utfärdade förordning om försöksverksamhet med grundskolkurser på invandrarspråk. mom. 8

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade förordning (1981:452)  om   ändring  i   förordningen   om   kommunal  och   statlig vuxenutbildning (1971:424). mom. 9

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 12). Regeringen utfärdade förordning (1981:455) om ändring i förordningen om grundutbildning för vuxna 1977:537). punkt 1. 2. 3

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret  1981/82 avseende vissa anslag till vuxenutbild­ning, (ej mom.)

(Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader)

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 7). Regeringen beslöt överlämna remissyttranden över komvux-utredningens delbetänkande (Ds U 1979:12) Statens skolor för vuxna - varvad undervisning och brevunder-visning i grundskolans och gymnasieskolans ämnen till komvux-utredningen (U 1978:04) för att beaktas i det fortsatta utredningsarbe­tet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 43. den 1 april 1981, med anledningav prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag till länsskolnämnderna. m. m., jämte motioner (UbU 1980/81:19, rskr 218). punkt 1-4


 


Skr 1981/82:75                                                                       99

Anmäld den 25 juni 1981  (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. rn. åt skolöverstyrelsen. punkt 3 mom. 2

Anmäld den II juni 1981 (äfnr 123). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 44. den9april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om studiestöd (SfU 1980/81:22, rskr 240). mom. 1

Anmäld  den  4  juni   1981   (äfnr   17).   Regeringen   utfärdade   lag (1981:579) om ändring i studiestödslagen (1973:349). mom. 3-Ö

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 22). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till studiestöd m. m. mom. 7

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 17). Regeringen utfärdade lag (1981:-579) om ändring i studiestödslagen (1973:349).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 18). Regeringen utfärdade förordning (1981:604) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418). niom. 8

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 18). Regeringen utfärdade förordning (1981:604) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418). mom. 10

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 22). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till studiestöd m. m. mom. 12

Anmäld den 30 april 1981 (äfnr 21). Regeringen utfärdade lag (1981:320) om ändring i lagen (1980:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349).

Anmäld  den  4  juni   1981   (äfnr   17).   Regeringen   utfärdade  lag (1981:579) om ändring i studiestödslagen (1973:-349). mom. 13

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 18). Regeringen utfärdade förordning (1981:604) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418). mom. 15

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 22). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till studiestöd. mom. 18, 20, 21

Anmäld  den  4 juni   1981   (äfnr   17).   Regeringen  utfärdade  lag (1981:.579) om ändring i studiestödslagen (1973:349). mom. 22, 24, 25, 27-30

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 22). Regeringen utfärdade reglerings-


 


Skr 1981/82:75                                                                     100

brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till studiestöd m. m. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

45. den 10 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om ändring i
studiestödslagen m. m. (SfU 1980/81:23, rskr 1980/81:245).

mom. 1

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade lag (1981:321) om ändring i studiestödslagen (1973:349).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

46. den 22 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller vissa
gemensamma frågor för högskola och forskning jämte motioner (UbU
1980/81:20, rskr 246).

mom. 3

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 a I). Regeringen beslöt att uppdra åt universitets- och högskoleämbetet att se över de konstnärliga högskoleutbildningarna i vad avser inriktningen och dimensioneringen av dessa samt åt uppföljningskommittén (U 1979:03) att se över de konstnärliga högskoleutbildningarna i vad avser den institutionella organisationen för dessa. mom. 23-28

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för anslag till utbildning oeh forskning inom högskolan m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

47. den 22 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m. jämte
motioner (UbU 1980/81:21, rskr 248).

punkt 1-3

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 101 a 2 och 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret  1981/82  avseende  anslag till centrala  och   regionala  myndigheter  för  högskolan  m. m.   och  till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 4, mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 28). Regeringen beslöt godkänna avtalet mellan staten och Liber Förlag/Allmänna Förlaget i vad avser produk­tionsstöd för utgivning av Svensk bokkatalog. punkt 4. mom. 2-8        Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 5-8

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                     101

48.  den 28 april 1981, med anledning av propositionen 1980/81:122 om
åtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
jämte motioner (KrU 1980/81:23, rskr 265).

mom. 1

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 1). Regeringen utfärdade förordningen (1981:447) om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyg­gelse. mom. 2-3

Anmäld  den   11   juni   1981   (äfnr   1).   Regeringen  beslöt  utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till kulturända­mål. mom. 5

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 10). Regeringen beslöt fästa riksantikvarieämbetets uppmärksamhet på innehållet i propositionen och riksdagens beslut.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

49.  den 29 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till utbildning för tekniska yrken och utbildning för administrativa,
ekonomiska och sociala yrken jämte motioner (UbU 1980/81:23. rskr
272).

punkt I, mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 32). Regeringen utfärdade förordningen (1981:517) om ändring i högskoleförordningen (1977:263). punkt 1, mom. 2 och 8

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 1. mom. 12 (Reservation 4. sid. 20)

Anmäld den 13 augusti 1981 (äfnr 71). Regeringen beslöt att uppdrag åt universitets- och högskoleämbetet att utreda vissa frågor rörande utbildning inom arbetsmiljöutformning. punkt 1, mom. 15 och 17

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 2, mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 32). Regeringen utfärdade förordningen (1981:517) om ändring i högskoleförordningen (1977:263). punkt 2. mom. 2 och 3

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 2. mom. 4


 


Skr 1981/82:75                                                                     102

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 a 1). Regeringen beslöt utfärda promulgationsbeslut angående högre utbildning och forskning m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 50. den 6 maj   1981,  med  anledning av  förnyad  behandling av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag till driften av grundskolor m. m. och gymnasieskolor, m. m., jämte motioner (UbU 1980/81:22 och 30, rskr 283). mom. 1

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 43). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:501) om statsbidrag till särskilda åtgärder på skolområdet.

Anmäld den 25 juni 1981  (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen. mom. 2

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 42). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning.

Anmäldden 27 maj 1981 (äfnr 45). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:451) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 47). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:450) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:453) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun. mom. 3

Anmäldden 27 maj 1981 (äfnr42). Regeringen utfärdade förordning­en   (1981:449)   om   minskning   av   vissa   statsbidrag   till   kommunal utbildning. mom. 4 och 5

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 43). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:501) om statsbidrag till särskilda åtgärder på skolområdet. mom. 6 och 7

Anmäldden 27 maj 1981 (äfnr 43). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:501) om statsbidrag till särskilda åtgärder på skolområdet.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen. mom. 10

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 47). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:450) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 125). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till det obligato­riska skolväsendet m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                     1(L3

Anmiild den 25 juni 1981 (iifnr 91). Regeringen utfärdade förordning­en om  beräkning av förskott  på vissa statsbidrag till  grundskolan redovisningsåret 1981/82. mom. 14

Anmäldden 7 maj 1981 (äfnr44). Regeringen utfärdade förordningen om elevplatser i gymnasieskolan budgetåret 1981/82.

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 64). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att utarbeta förslag till tim- och kursplaner för kortare yrkesinriktade högre specialkurser.

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 65). Regeringen utfärdade förordning­en om ändring av förordningen (SÖ-FS 1977:43) om försöksverksamhet med kombination av gymnasieskolstudier och elitidrott.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 119). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring av förordningen (SÖ-FS 1979:189) om fortsatt försöksverk.samhet med engelskspråkig gymnasial utbildning i Stock­holm m. rn.

Anmäld den  11  juni  1981  (äfnr  126).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till gymnasiala skolor rn. m. mom. 15

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 46). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:457) om ändring i förordningen (1971:342) om enskilda yrkesskolor.

Anmäld den   11 juni  1981  (äfnr 126).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m. mom. 76

Anmäld den  11 juni  1981  (äfnr 126).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m. mom. 17

Anmäld den 25 juni 1981  (äfnr 88).  Regeringen meddelade vissa uppdrag rn. m. åt skolöverstyrelsen. mom. 18

Anmäld den 7maj 1981 (äfnr44). Regeringen utfärdade förordningen om elevplatser i gymnasieskolan budgetåret 1981/82.

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 47). Regeringen utfärdade förordningen om ändring av förordningen (SÖ-FS 1979:75) om försöksverksamhet med tvåårig social servicelinje i gymnasieskolan. mom. 29

Beredning pågår. mom. 42

Anmäld den Jl juni 1981 (äfnr 118). Regeringen utfärdade förord­ningen om försöksverksamhet med kombination av ramtimplaner och


 


Skr 1981/82:75                                                                      104

friare resurstilldelning i årskurs 4 på fyraårig teknisk linje i gymnasie­skolan. mom. 43

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 45). Regeringen beslöt om försöksverk­samhet med samverkan mellan gymnasieskola och kommunal vuxenut­bildning i Årjäng.

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 46). Regeringen beslöt om försöksverk­samhet med etappindelade studier på gymnasieskolans vårdlinje vid Vätternskolan i Motala.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 73). Regeringen beslöt om försöksverk­samhet med ökat inslag av praktik för elever i gymnasieskolan i Göteborg.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 112). Regeringen beslöt om försöks­verksamhet med varvad utbildning vid gymnasieskolan i Södertälje.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 113). Regeringen beslöt om försöks­verksamhet med alternativa studievägar vid gymnasieskolan i Väste­rås. mom. 45

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 62). Regeringen beslöt om statlig tillsyn över Osby samskola.

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 63). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att inkomma med en samlad utvärdering av försök med särskild samordnad gymnasieskola, B-form (SSG-B). mom. 50

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 143). Regeringen utfärdade förord­ningen om inrättande av och förordnanden på vissa arvodestjänster i grundskolan, m. m. Återstår mom. 29: Beredning pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 51. den 7 maj 1981 med anledning av dels prop. 1980/81:100, bilaga 12. punkterna B 22-25 och 27, dels prop. 1980/81:137, samt motioner, om stöd till dagspressen m. m. (KU 1980/81:19 och 23, rskr 289). mom. 1-6

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till kulturända­mål.

Anmäld  den   11   juni   1981   (äfnr  49).   Regeringen   beslöt  fästa presstödsnämndens uppmärksamhet på innehållet i propositionerna och riksdagens beslut. mom. 2 a)

Anmäldden 14 maj 1981 (äfnr 35). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:411) om ändring i förordningen (1977:607) om stöd fill organisationstidskrifter.


 


Skr 1981/82:75                                                                     105

mom. 3 a)

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 34). Regeringen utfärdade förordning­en  (1981:410)  om  ändring i  förordningen  (1977:523)  om stöd  till tidningar på andra språk än svenska. mom. 4 a)

Anmäldden 14 maj 1981 (äfnr33). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

52. denSrnaj 1981, med anledning av propositionen 1980/81:125 med förslag
om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (KrU
1980/81:127, rskr 297).

punkt 1

Anmäld den 21 maj 1980 (äfnr 15). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 till Bidrag till ett museum på Helgeandsholmen. punkt 2

Anmäld den 24 september 1981 (äfnr 4). Regeringen beslöt om riktlinjer och medelstilldelning för uppförande av en ny mellanvågssän-dare.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

53. den 13 maj 1981, med anledning av proposition 1980/81:100 såvitt gäller
anslag till kulturändamål och internationellt-kulturellt samarbete jämte
motioner (KrU 1980/81:26, rskr 299).

punkt 1-44

Anmäld den II juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till kulturända­mål.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 2). Regeringen beslöt fästa berörda myndigheters uppmärksamhet på innehållet i propositionen och riksda­gens beslut samt lämna vissa uppdrag. punkt 14 mom. 2

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 48). Regeringen beslöt godkänna avtal om övertagande av Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek, .Musik­historiska museet och Svensk musikhistoriskt arkiv. punkt 14 mom. 3

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 3). Regeringen utfärdade förordningen (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar. punkt 17 mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 53). Regeringen beslöt om uppsägning av 1963 års filmavtal. punkt 18 mom. 1

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 3). Regeringen utfärdade förordningen (1981:441) om ändring i förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter.


 


Skr 1981/82:75                                                                      106

punkt 19 mom. I

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 5). Regeringen utfärdade förordningen (1981:444) om iindring i förordningen (1978:490) om statligt litteratur­stöd . punkt 19 mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (iifnr 56). Regeringen beslöt orn bemyndi­gande att förlänga avtal om utgivning av prisbilliga barn- och undoms-böcker. punkt 20 mom. 1

Anmäld den21 maj 1981 (äfnr2). Regeringen utfärdade förordningen (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker. punkt 20 mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 57). Regeringen beslöt om bemyndi­gande att träffa avtal rörande stöd till kompletteringslager. punkt 22 mom. I

Anmäld den 27 maj   1981  (äfnr 2).   Regeringen  utfärdade  lagen (1981:443) om ändring i lagen (1977:485) om tillfälligt överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsom­råde. punkt 22 mom. 2-3

Anmäldden 21 maj 1981 (äfnr4). Regeringen utfärdade förordningen (1981:442) om ändring i förordningen (1977:395) om försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel. punkt 22 mom. 4

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 58). Regeringen beslöt om bemyndi­gande att träffir avtal rörande stöd till bokhandel.

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 59). Regeringen beslöt om förordnande av ordförande i styrelsen för Bokbranschens finansieringsinstitut aktie­bolag. piinkl 30 mom. I

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 4). Regeringen utfärdade förordningen (1981:505) om ändring i förordningen (1977:556) med instruktion för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. punkt 34 mom. 1

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 5). Regeringen utfärdade förordningen (1981:506) om ändring i förordningen (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 47). punkt 45-46

Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till internationellt-kulturellt samarbete.

Skrivelsen år åmiu inte slutbehandlad. 54.  den 13 maj 1981, med anledning av proposition 1980/81:100 såvitt gäller


 


Skr 1981/82:75                                                                     107

anslag till ungdoms- och nykterhetsorganisationer jämte motioner (KrU 1980/81:25. rskr 326). punkt 1-5

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 51). Regeringen beslöt att fästa ungdomsrådets uppmiirksamhet på innehållet i propositionen och riksdagens beslut samt lämna uppdrag till ungdomsrådet att komma in till regeringen med förslag till närmare bestämmelser för ferieverksam­het inom ungdomsorganisationerna.

Anmäld den  11  juni  1981  (äfnr 102).   Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till ungdomsverk­samhet. punkt 3 mom. 1

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 30). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:.502) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. punkt 4 mom. 1

Anmäldden 27 maj 1981 (äfnr 31). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorgani­sationer. punkt 6-7

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till kulturända­mål.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 55. den 13 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:100såvitt gäller anslag till utbildning för undervisningsyrken samt kultur- och informationsyr­ken, m. m., jämte motioner (UbU 1980/81:24, rskr 328). punkt 1 mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 128). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för anslag till utbildning för undervisningsyrken och anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 43). Regeringen utfärdade förordningen om särskilda utbildningsåtgärder för obehöriga hemspråks-, industri-och hantverks-, lågstadie-, mellanstadie-, musik-, slöjd-, tecknings-, texfil- och vårdlärare.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 45). Regeringen beslöt om nybörjar­platser i anordnade utbildningar för obehöriga lärare samt i påbyggnads-utbildning i anslutning till hemspråkslärarlinjen budgetåret 1981/82. punkt 1 mom. 4. 10 och 12

Anmäld den  11  juni  1981  (äfnr 128).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret  1981/82 för anslag till  utbildning för undervisning.syrken och anslaget Ersiittning till vissa lärarkandidater. punkt 1 mom. 14

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 117). Regeringen meddelade vissa


 


Skr 1981/82:75                                                                      108

uppdrag m. m. åt universitets- och högskoleämbetet. punkt 1 mom. 15 och 17

Anmäld den  11 juni  1981 (äfnr  128).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret  1981/82 för anslag till utbildning för undervisningsyrken och anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater. punkt 1 mom. 18

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 45). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:451) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 128). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för anslag till utbildning för undervisningsyrken och anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 112). Regeringen utfärdade förord­ningen om ändring i förordningen (SÖ-FS 1980:147) om anställningsför­hållanden för lärare som genomgår viss utbildning till ämneslärare.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 117). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt universitets- och högskoleämbetet.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 44). Regeringen utfärdade förordningen om påbyggnadsutbildning om 20 poäng i anslutning till hemspråkslärar­linjen. Återstår

Förslag om vissa lärarutbildningsfrågor. Under beredning.

Kommunerna skall ersätta högskoleenheterna för den tjänstgöring som metodiklektorer inom sin tjänstgöringsskyldighet fullgör i grund­skolan. Under beredning.

Förslag om ändringar av nu gällande behörighetsbestämmelser för fortsatta metodikkurser inom vidareutbildning av mellanstadielärare till ämneslärare. Under beredning. punkt 2, mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 32). Regeringen utfärdade förordningen (1981:517) om ändring i högskoleförordningen (1977:263).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 a 1). Regeringen beslöt beträffande samtliga moment att  utfärda promulgationsbeslut  angående högre utbildning och forskning m. m. jämte motioner. punkt 2, mom. 4-5

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 3, mom. 1-4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101  b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m.m. punkt 4 och 6

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda


 


Skr 1981/82:75                                                                     109

regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 a 1). Regeringen beslöt utfärda promulgationsbeslut angående högre utbildning och forskning m. m. jämte motioner.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

56.  den 13 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gemen­
samma ändamål jämte motioner. (UbU 1980/81:26, rskr 329).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 d). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag under vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gemensamma ända­mål.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

57.  denl4maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, m. m., jämte
motioner (UbU 1980/81:25, rskr 332).

punkt 1 och punkt 2 mom. 2

Anmäld den  11 juni  1981  (äfnr 124).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till för skolväsen­det gemensamma frågor. punkt 3 mom. 1

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen.

Förslag till SYO-organisation efter försöksperiodens utgång: Förslag kommer att föreläggas riksdagen i prop. oktober 1981.

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 59). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:412) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1974:390) om statsbidrag till kostnader för studie- och yrkesorientering i viss kommu­nal utbildning m. m., dels ändring i samma förordning. punkt 3 mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 144). Regeringen utfärdade förord­ningen om upphävande av förordningen (SÖ-FS 1980:101) om statsbi­drag till kommun för samverkan med företagsskolor. punkt 3 mom. 3 och punkt 4

Anmäld den  11 juni  1981 (äfnr 124).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till för skolväsen­det gemensamma frågor. punkt 5 mom. 1

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 125). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret   1981/82 avseende  anslag till det obligatoriska skolväsendet m. m. punkt 5 mom. 2

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 39). Regeringen utfärdade förordning-


 


Skr 1981/82:75                                                                      110

en om ändring i förordningen (SÖ-FS 1978:182) om statsbidrag till kostnad för resor och flyttning för lärare vid utlandsskolor.

Anmäldden II juni 1981 (äfnr 125). Regeringen utfärdade reglerings­brev  för budgetåret  1981/82  avseende anslag till  det obligatoriska skolväsendet m. m. punkt 5 mom. 3

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 125). Regeringen utfärdade reglerings­brev  för budgetåret  1981/82  avseende anslag till  det obligatoriska skolväsendet m. rn. punkt 6 mom. 2

Anmäld den 25 juni 1981  (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag rn. m. åt skolöverstyrelsen. punkt 6 mom. 3

Nytt normalavtal om anordnandet av externa klasser av specialskolan. Beredning pågår. punkt 6 mom. 6

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 125). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till det obligatoriska skolväsendet m. m.

Anmäld den 25 juni  1981 (äfnr 88).  Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen. punkt 7 mom. 1 och 2

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 125). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret  1981/82  avseende anslag till  det obligatoriska skolväsendet m. m. punkt 8

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 126). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret   1981/82 avseende anslag  till gymnasiala skolor m. m. punkt 9 mom. 1

Nytt avtal med Jönköpings kommun om verksamheten vid Grännas­kolan. Beredning pågår. punkt 9 mom. 2

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 126). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret  1981/82 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m. punkt 10

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 126). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till gymnasiala skolor m. m.

Anmäld den 25 juni 1981  (äfnr 88).  Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen. punkt II mom. 1 och punkt 12

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 126). Regeringen utfärdade reglerings-


 


Skr 1981/82:75                                                                     111

brev för budgetåret  1981/82 avseende anslag till gymnasiala skolor

m. m.

punkt 13 mom. 1

Anmäld den  11 juni  1981  (äfnr 127).  Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981,/82 avseende anslag till investerings­bidrag. punkt 13 mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 127). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till investerings­bidrag.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. rn. ät skolöverstyrelsen.

Nyanskaffning av datorutrustning. Beredning pågår. Återstår

punkt 3 mom. 1: Förslag till SYO-organisation efter försöksperiodens utgång: Förslag kommer att föreläggas riksdagen i prop. oktober 1981.

punkt 6 mom. 3: Nytt normalavtal orn anordnandet av externa klasser av specialskolan. Beredning pågår.

punkt 9 mom. 1: Nytt avtal med Jönköpings kommun om verksamheten vid Grännaskolan. Beredning pågår.

punkt 13 mom. 2: Nyanskaffning av datorutrustning. Beredning pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

58.  den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:123 om gymnasial
utbildning för döva och gravt hörselskadade (UbU 1980/81:27, rskr
333).

mom. 1

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 69). Regeringen utfärdade förordningen om gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro. mom. 2

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 97). Regeringen beslöt om godkän­nande av avtal melan svenska staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

59.  den 21 maj 1981, med anledning av förnyad behandling av propositionen
1980/81:100 såvitt gäller anslaget Bidrag till regionala museer jämte
motioner (KrU 1980/81:33. rskr 348).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till kulturända­mål.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 2). Regeringen beslöt fästa berörda myndigheters uppmärksamhet på innehållet i propositionen och riksda­gens beslut samt lämna vissa uppdrag.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      112

60. den 21 maj 1981 med av ledning av prop. 1980/81:100 och 1980/81:95
såvitt gäller anslag till utbildning för vårdyrken och till medicinska
fakulteterna m. fl. anslag jämte motioner (UbU 1980/81:29, rskr
354).

mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 10). Regeringen bemyndigande skolöverstyrelsen att i samråd med universitets- och högskoleämbetet fortsätta försöksverksamheten med ny planeringsordning för sjukskö­terskor m. m. under budgetåret 1981/82. mom. 2

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 20). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:454) om ändring i förordningen (1977:397) om statsbidrag till sjuksköterskeutbildning.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. mom. 4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 a I). Regeringen beslöt utfärda promulgationsbeslut angående högre utbildning och forskning m. m. mom. 5-7

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetaret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. mom. 8

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 14). Regeringen fastställde förteckning över vissa högre tjänster vid universitet och högskolor budgetåret 1981/82. mom. 13-16, 26. 26 112 och 27

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

61. den 21 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till forskning och forskarutbildning jämte motioner (UbU 1980/81:31,
rskr 355).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 a 1). Regeringen beslöt beträf­fande samtliga moment att utfärda promulgationsbeslut angående högre utbildning och forskning m. m. jämte motioner. punkt I. mom. 1-2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 1, mom. 3

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 14). Regeringen fastställde


 


Skr 1981/82:75                                                                      113

förteckning över vissa tjänster vid universitetet och högskolor budget­året 1981/82. punkt 1, mom. 4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 2, mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 14). Regeringen fastställde förteckning över vissa tjänster vid universitet och högskolor budgetåret 1981/82. punkt 2, mom. 2-3

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b I). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 3, mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 14). Regeringen fastställde förteckning över vissa tjänster vid universitet och högskolor budgetåret 1981/82. punkt 3, mom. 2-5 och 7

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m.m. punkt 4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 5, mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 5, mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 14). Regeringen fastställde förteckning över vissa tjänster vid universitet och högskolor budgetåret 1981/82. punkt 5, mom. 3

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 12). Regeringen beslöt att den av Lennart  Philipson  innehavda  tjänsten  som  professor  (L 22)  i mikrobiologi vid universitetet i Uppsala fr. o. m. den 1 april 1982 skulle vara förd över stat. punkt 5, mom. 4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m.

8 Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                     114

punkt 6, mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda
regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och
forskning inom högskolan m. m.    .

punkt 6, mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 14). Regeringen fastställde förteckning över vissa tjänster vid universitet och högskolor budgetåret 1981/82. punkt 6, mom. 7

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 7, mom. I

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 b 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till utbildning och forskning inom högskolan m. m. punkt 8-12

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 101 c 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till vissa forsk­ningsändamål.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 62. den 21 maj 1981-, över de delar av prop. 1980/81:116 om kommunaleko­nomiska frågor inför år 1982 som hänvisats till utbildningsutskottet jämte mofion (UbU 1980/81:32, rskr 356). mom. 1

Anmäldden 4 juni 1981 (äfnr 36). Regeringen utfärdade förordningen (1981:514) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 37). Regeringen utfärdade förordningen (1981:515) om ändring i förordningen (1970:333) om riksinternatsko­lor.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 104 och 115). Regeringen utfärdade förordningen om statsbidrag för pedagogisk stödpersonal vid Bergssko­lan i Filipstad och vid riksinternatskola. mom. 2

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 44). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:456) om upphävande av förordningen (1963:493) om statsbi­drag till driftkostnader för tvåårig jordbrukslinje, tvåårig trädgårdslinje och vissa specialkurser i gymnasieskolan, m. m.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 45). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:451) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 48). Regeringen utfärdade förordning­en om statsbidrag till driftkostnader för vissa lanthushållsskolor.


 


Skr 1981/82:75                                                                     115

mom. 3

Statsbidraget till landstingskommun för anskaffande eller förhyrande av lokaler för elevhem samt till inredning och inventarier i elevhem. Beredning pågår. mom. 4

Statsbidraget till landstingskommun för anskaffande eller förhyrande av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel. Bered­ning pågår. Återstår

mom 3: Statsbidraget till landstingskommun för anskaffande eller förhyrande av lokaler för elevhem samt till inredning och inventarier i elevhem. Beredning pågår.

motn. 4: Statsbidraget till landstingskommun för anskaffande eller förhyrande av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateri­el. Beredning pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.  '

63. den 3 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:97 om skolforskning och personalutveckling jämte motioner (UbU 1980/81:37, rskr 385). mom. 1 och 2

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 89). Regeringen fäste universitets- och högskoleämbetets uppmärksamhet på vissa uttalanden i prop. 1980/ 81:97 om skolforskning och personalutveckling.

Anmäld den 9 juni 1981 (äfnr 90). Regeringen fäste skolöverstyrelsens uppmärksamhet på vissa uttalanden i prop. 1980/81:97 om skolforskning och personalutveckling. mom. 3

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 35). Regeringen utfärdade förordningen (1981:513) om ändring i förordningen (1965:737) med instruktion för skolöverstyrelsen. mom. 4 och 5

Anmäld  den  11  juni  1981   (äfnr  101 b).   Regeringen beslöt  om förteckning över vissa högre tjänster vid universitet och högskolor budgetåret 1981/82. mom. 7

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 142). Regeringen utfärdade förord­ningen om upphävande av föreskrifter om regionalt samarbete mellan utbildningsforskning och lärarutbildning. mom. 8

Riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i fråga om personalutbildningen för skolväsendet. Beredning pågår. mom. 10

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 89). Regeringen fäste universitets- och högskoleämbetets uppmärksamhet på vissa uttalanden i prop. 1980/ 81:97 om skolforskning och personalutveckling.


 


Skr 1981/82:75                                                                     116

mom. 12

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 89). Regeringen fäste universitets- och högskoleämbetets uppmärksamhet på vissa uttalanden i prop.  1980/ 81:97 om skolforskning och personalutveckling. mom. 13

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 37). Regeringen utfärdade lagen (1981:652) om ändring i högskolelagen (1977:218). mom. 14

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 34). Regeringen beslöt att uppdra åt universitets- och högskoleämbetet och skolöverstyrelsen att inkomma med förslag om hur fortbildningsavdelningarnas nuvarande uppgifter och medel för verksamheten skall fördelas mellan å ena sidan högskolan, å andra sidan skolöverstyrelsen. mom. 15

Ny  statsbidragskonstruktion  för  lokal  skolutveckling.   Beredning pågår. Återstår

mom. 8: Riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i fråga om personalutbildningen för skolväsendet. Beredning pågår. mom. 15: Ny statsbidragskonstruktion för lokal skolutveckling. Bered­ning pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 64. den 1 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:127 om folkbildning m. m. (UbU 1980/81:36, rskr 386). mom. 1-10

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. mom. II

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 8). Regeringen utfärdade lag (1981:521) om upphävande av förordningen (1974:454) om statsbidrag till kultur­program inom föreningslivet. mom. 12

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade lag (1981:520) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsupp­gifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. mom. 13

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade förordning (1981:519)   om   statsbidrag   till   kulturverksamhet   i   folkbildningen m. m. mom. 14

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. mom. 15

Behandlas i budgetarbetet.


 


Skr 1981/82:75                                                                     117

mom. 17

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade förordning om försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsområ­den. mom. 18, 19

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 61). Regeringen utfärdade förordning (1981:524) om ändring i förordningen (1971:424) om kommunal och statlig vuxenutbildning. mom. 22, 23

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. mom. 24

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 11). Regeringen utfärdade förordning (1981:519)   om   statsbidrag   till   kulturverksamhet   i   folkbildningen m. m. mom. 26

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 10). Regeringen utfärdade förordning ; (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. mom. 27-29

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 16). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslagen Bidrag till folkbildning och Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. (ej mom.)

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 12): Regeringen utfärdade förordning (1981:523) om ändring i förordningen (1977:461) om statsbidrag fill kontakttolkutbildning.

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 14). Regeringen utfärdade förordning (1981:522) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 62). Regeringen utfärdade förordning om ändring i förordningen (SÖ-FS 1977:88) om riktlinjer för faststäl­lande av högsta antal undervisningstimmar för grundskolekurser och vissa gymnasieskolkurser inom kommunal vuxenutbildning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
65. den 1 juni 1981. med anledning av prop. 1980/81:125 med förslag om
tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt gäller
vissa anslag inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde jämte
motioner (UbU 1980/81:33, rskr 387).
mom. 1                                                                        -,

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 26). Regeringen utfärdade förordning om ändring av vissa bestämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                     118

mom. 2

Anmäld den 13 augusti 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade beslut om statsbidrag för cirkelledares pensionskostnader. mom. 3

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 24). Regeringen har utfärdat ändring av regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till vuxenutbild­ning. punkt 1

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 54). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 till kommit­téer m. m. punkt 2

Internationell linje vid riksinternatskolan i Sigtuna. Kommer att behandlas i 1982 års budgetproposition. Återstår

punkt2: Internationell linje vid riksinternatskolan i Sigtuna. Kommer att behandlas i 1982 års budgetproposition.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

66.  den 1 juni 1981 med anledning av prop. 1980/81:138 om undervisning för
invandrare i svenska språket m. m. för budgetåret 1981/82 jämte
motioner (UbU 1980/81:34, rskr 388).

mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 16). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslagen Bidrag till folkbildning och undervisning för invandrare i svenska språket m. m.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 26). Regeringen utfärdade förordning om ändring av vissa bestämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

67.  den 1 juni 198), med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
till folkhögskolor m. m. jämte motioner (UbU 1980/81 :.35. rskr 389).
mom. 1

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret  1981/82 avseende vissa anslag till vuxenutbild­ning. mom. 2

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 25). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att redovisa omfattningen av den externa kursverk­samheten som finns i landet särskilt sådan som på grund av sin omfattning, karaktär m. m. kan komma att leda till krav på statsbidrag som självständig folkhögskola. mom. 3

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 27). Regeringen utfärdade förordning om vissa kurser på folkhögskola för arbetslös ungdom.


 


Skr 1981/82:75                                                                      119

mom. 4

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret  1981/82 avseende vissa anslag till vuxenutbild­ning. mom. 5

Beträffande riktlinjer för ändrade statsbidrag under en övergångstid fr. ö. m. budgetåret 1982/83 för vissa folkhögskolor är ännu ej behand­lat. punkt 2

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 15). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag till vuxenutbild­ning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 68. den 3 juni 1981. med anlednirig av prop. 1980/81:107 om den statliga skoladministrationen  m. m.  jämte  motioner samt  prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag till skolöverstyrelsen (UbU 1980/81:-38, rskr 395). mom. 1 och 2

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 89). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. m. åt skolöverstyrelsen. mom. 3

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 89). Regeringen meddelade vissa uppdrag m. rn. åt skolöverstyrelsen.

Flerårsramar för dimensioneringen av gymnasieskolan och årliga beslut om gymnasieskolans organisation. Beredning pågår. mom. 5

Avveckling av statlig lokalbehovsprövning och skissritningsgransk-ning. Beredning pågår. mom. 6

Tillsättningsmyndighet för statligt reglerade tjänster som skolchef, biträdande skoldirektör, rektor, studierektor och biträdande rektor. Beredning pågår. mom. 7

Avveckling av systemet med ordinarie tjänster som lärare. Beredning pågår. mom. 8

Anställningstrygghet  för lärare med statligt reglerad anställning. Beredning pågår. mom. 9

Betyg i lärarskicklighet i lärarutbildningen. Beredning pågår.

1710171.  10

Betyg i ämnesteori i lärarutbildningen. Beredning pågår. mom. 12

Besvär över beslut av skolmyndighet. Beredning pågår.


 


Skr 1981/82:75                                                                     120

mom. 13

Det  centrala  tillsynsansvaret  för  kommunal   högskoleutbildning. Beredning pågår. mom. 14

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 71). Regeringen beslöt att tillkalla en kommitté för översyn av den statliga skoladministrationen.

Riktlinjer för skolöverstyrelsens organisation. Beredning pågår. mom. 15

Riktlinjer för skolöverstyrelsens ledning. Beredning pågår. mom. 16

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 123). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m.

Inrättande av ett centralt planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Beredning pågår. mom. 18

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 71). Regeringen beslöt att tillkalla en kommitté för översyn av den statliga skoladministrationen.

Riktlinjer för länsskolnämndernas organisation och ledning. Bered­ning pågår. mom. 19

Avveckling av nuvarande system för tjänster som skolkonsulent och gymnasieinspektör vid skolöverstyrelsen samt fortbildningsledare, fort­bildningskonsulent   och   länsskolpsykolog   vid   länsskolnämnderna. Beredning pågår. mom. 22

Anställningstid för viss personal. Kommer att behandlas i reglerings­brev för 1982/83. mom. 23

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 71). Regeringen beslöt att tilkalla en kommitté för översyn av den statliga skoladministrationen.

Riktlinjer för skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas personalre­surser. Beredning pågår. mom. 24

Godkännande att skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas nya organisation skall gälla fr. o. m. den 1 juli 1982. Beredning pågår. mom. 25

Övergångsåtgärder som behövs för att skolöverstyrelsens och läns­skolnämndernas nya organisation skall kunna träda i kraft den 1 juli 1982. Beredning pågår. mom. 26

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 123). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till skolväsendets centrala och regionala myndigheter m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                      121

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 88). Regeringen meddelade vissa uppdrag m.m. åt skolöverstyrelsen. Å lersiår

mom. 3 Flerårsramar för dimensioneringen av gymnasieskolan och årliga beslut om gymnasieskolans organisation. Beredning pågår. mom. 5 Avveckling av statlig lokalbehovsprövning och skissritnings-granskning. Beredning pågår.

mom. 6 Tillsättningsmyndighet för statligt reglerade tjänster som skolchef, biträdande skoldirektör, rektor, studierektor och biträdande rektor. Beredning pågår.

mom. 7 Avveckling av systemet med ordinarie tjänster som lärare. Beredning pågår.

mom. 8 Anställningstrygghet för lärare med statligt reglerad anställ­ning. Beredning pågår.

mom. 9 Betyg i lärarskicklighet i lärarutbildningen. Beredning pågår. moiti. 10 Betyg i ämnesteori i lärarutbildningen. Beredning pågår. mom. 12 Besvär över beslut av skolmyndighet. Beredning pågår. mom. 13 Det centrala tillsynsansvaret för kommunal högskoleutbild­ning. Beredning pågår.

tnom. 14 Riktlinjer för skolöverstyrelsens organisation. Beredning pågår.

mom. 15 Riktlinjer för skolöverstyrelsens ledning. Beredning pågår. mom. 16 Inrättande av ett centralt planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Beredning pågår.

mom. 18 Riktlinjer för länsskolnämndernas organisation och ledning. Beredning pågår.

mom. 19 Avveckling av nuvarande system för tjänster som skolkonsu­lent och gymnasieinspektör vid skolöverstyrelsen samt fortbildningsle­dare, fortbildningskonsulent och länsskolpsykolog vid länsskolnämnder­na. Beredning pågår.

mom. 22 Anställningstid för viss personal. Kommer att behandlas i regleringsbrev för 1982/83.

mom. 23 Riktlinjer för skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas personalresurser. Beredning pågår.

mom. 24 Godkännande att skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas nya organisation skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1981. Beredning pågår.

mom. 25 Övergångsåtgärder som behövs för att skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas nya organisation skall kunna träda i kraft den 1 juli 1982. Beredning pågår.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 69. den 4 juni 1981. med anledning av motion om ett tillfälligt stimulansbi­drag till viss yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan m. m. (UbU


 


Skr 1981/82:75                                                                      122

1980/81:41. rskr 405). mom. 1

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 102). Regeringen beslöt att uppdra åt skolöverstyrelsen att pa liimpligt sätt informera koinmunerna om ett tillfälligt stimulansbidrag till utbildning inom industri och hantverk i gymnasieskolan.

Kommer att behandlas i prop. med förslag om tilläggsbudget I. Återstår

mom. 1 Tillfälligt stimulansbidrag till utbildning inom industri och hantverk i gymnasieskolan. Kornmer att behandlas i prop. med förslag om tilläggsbudget I.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

70. den 4 juni 1981 rned anledning av proposition 1980/81:180 om Nordiska
ministerrådets kulturbudget för år 1982 (KU 1980/81:28, rskr 407).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 47).

Regleringsbrev beslutat.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

71. den 4 juni 1981 med anledning av prop. 1980/81:184 om ändringar i
reglerna för tillträde till högskoleutbildning m. m. jämte motioner (UbU
1980/81:39, r-skr 418).

mom. 1-9

Anmäld   den   9  juli   1981   (äfnr  29).   Regeringen   beslöt  utfärda promulgationsbeslut angående ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning rn. m. mom. 5

Anmäldden 17 september 1981 (äfnr 6). Regeringen beslöt tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över användningen av studieomdö­me som urvalsgrund vid antagning till högskoleutbildning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 1-3. 6, 8. 9. 15. i6. 18. 21. 23. 24. 26. 27, 29-31, 331. 43-47, 49. 51, 52, 54. 56, 58-61, 64, 66 och 70 slutbehandlade.

Jordbruksdepartementet

Riksdagens skrivelse

1. den 10 december 1969, med anledning av motioner om naturvården inom de svenska fjällområdena (395).

Anmäld den 6 februari 1970 (knr 22). Regeringen uppdrog ät statens naturvårdsverk att efter samråd med berörda myndigheter och efter den utredning m.m. som naturvårdsverket finner erforderlig med hänsyn till vad som uttalats i utskottsutlåtandet inkomma med förslag som föranleds härav.


 


Skr 1981/82:75                                                                     123

Regeringen avvaktar naturvårdsverkets utredning. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

2.    den 17 november 1976, med anledning av motioner om lokaliseringen av
det norra skogsinstitutet (UbU 1976/77:4, rskr 17).

Skrivelsen kommer att tas upp i samband t7ied att regeringen inom kort beslutar om en utredning om den eftergymnasiala skogliga utbildningen.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

3.    den 21 april 1977, med anledning av motion om utredning beträffande en
mer aktiv fasfighetsbildning (CU 1976/77:27, rskr 227).

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt att tillkalla kommittén (Jo 1981:05) med uppdrag att utreda frågan om en förbättrad fastighetsstruktur inom jordbruket och skogsbruket.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

4.    den 29 april 1977. med anledning av prop. 1976/77:67 om ändrad
organisation för jordbrukets högskolor, m. m. jämte motioner (JoU
1976/77:17, rskr 247).

Anmäld den 9 oktober 1980 (äfnr 20-21). Regeringen utfärdade förordning (1980:767) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordning (1980:768) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt. Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 46). Regeringen beslöt att tillkalla utredningen (Jo 1981:02) med uppdrag att utreda verksamhet och organisation vid statens veterinärmedicinska anstalt och statens lantbrukskemiska laboratorium.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.    den 29 mars 1978, med anledning av prop. 1977/78:100 såvitt avser
utgifterna för budgetåret 1978/79 inom jordbruksdepartementets verk­
samhetsområde jämte motioner (JoU 1977/78:12. rskr 177).

Anmäld slutligt den 19 mars 1981 (äfnr 3), varvid beslöts prop. 1980/81:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

6.    den 6 december 1978. med anledning av motioner angående naturvårds­
frågor (JoU 1978/79:8, rskr 63).

Anmäld den 8 februari 1979 (äfnr 40). Regeringen beslöt att överlämna motion 1977/78:791 yrkande 10 till naturresurs- och miljö­kommittén (Jo 1978:01). Ärendet är i vad avser mom. 4 ej avgjord. Frågan tas upp i samband med proposition med förslag till vattenlag.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

7.    den 18 april 1979, med anledning av motioner om bilavgaser m. m. (JoU
1978/79:22, rskr 266).

Anmäld den 21 juni 1979 (äfnr 30-32). Regeringen beslöt överlämna skrivelsen till typbesiktningsutredningen (K 1977:02). Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      124

8.    den 29 maj 1979. med anledning av prop. 1978/79:136 om trädgårdsnä­
ringen jämte motioner (JoU 1978/79:29, rskr -399).

Anmäld slutligt den 25 juni 1981 (äfnr 70). Regeringen beslöt uppdra åt lantbruksstyrelsen att utreda möjligheterna att inom ramen för lantbruksverkets rådgivning svara för rådgivning till trädgårdsanlägg­ningsbranschen. Rådgivningens innehåll, organisation, kostnader och finansiering skall belysas.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 31 maj 1979, med anledning av motionerom vissa jordbrukspolitiska
frågor (JoU 1978/79:37, rskr 418).

Anmäld den 13 mars 1980 (äfnr 51). Regeringen beslöt tillkalla kommittén (Jo 1980:01) om kapitalförändringarnas inverkan på lantbru­karnas inkomstförhållanden. Mom. 4 och 5 är ännu inte avgjorda. Beträffande mom. 4 är avsikten att så snart som möjligt tillsätta en utredning med uppdrag att bl. a. utreda frågan om livsmedelsberedska­pen vid avspärrning. Beträffande mom. 5 bereds frågan inom regerings­kansliet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

10.  den 5 december 1979, med anledning av motion om Stora Sjöfallet (JoU
1979/80:12. rskr 55).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

11.  den 11 december 1979, med anledning av prop. 1978/79:217 om bildande
av nationalparker i Skuleskogen och Tiveden jämte motioner (JoU
1979/80:15, rskr 79).

Anmäld den 3 januari 1980 (äfnr 8). Regeringen beslöt att uppdra åt statens naturvårdsverk att till regeringen lämna förslag om de slutgiltiga gränserna för de nya nationalparkerna samt att förvärva den mark som erfordras för bildandet. Regeringen avvaktar förslag från statens naturvårdsverk.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

12.  den 13 december 1979. med anledning av motionerom naturvårdslagen,
m. m. (JoU 1979/80:19. rskr 112).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

13.  den 26 mars 1980, med anledning av prop. 1979/80:100 såvitt avser
utgifterna för budgetåret 1980/81 inom jordbruksdepartementets verk­
samhetsområde (JoU 1979/80:29, rskr 195).

Anmäld slutligt den 9 april 1981 (äfnr 46). Regeringen beslöt tillkalla utredningen (Jo 1981:02) rned uppdrag att utreda verksamhet och organisation vid statens veterinärmedicinska anstalt och statens lant­brukskemiska laboratorium.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      125

14.  den 3 juni 1980. med anledning av motioner om skoglig utbildning och
forskning (JoU 1979/80:44. rskr 389).

Se punkten 2.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

15.  den 5 juni 1980, med anledning av prop. 1979/80:165 om vissa
varvsfrågor, m. m. jämte motioner (NU 1979/80:69. rskr 405).

Anmäld den 22 januari 1981 (A äfnr 12).

Slutligt anmäld den 19 mars 1981 (äfnr 30). Regeringen beslöt prop. 1980/81:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

16.  den 10 juni 1980. med anledning av prop. 1979/80:162 om reglering av
priserna på jordbruksprodukter, m. m. jämte motioner (JoU 1979/
80:47. i-skr 413).

Slutligt anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt att tillkalla en kommitté (Jo 1981:04) med uppdrag att utreda det statliga stödet till jordbruket i norra Sverige.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17.  den 19 november 1980, med anledning av prop. 1980/81:26 om
överenskommelse angående Sölvbackaströmmarna (CU 1980/81:3. rskr
12).

Anmäld  den  22  januari   1981   (äfnr  26).   Regeringen   belöt   om förordnande och förhandlingar rörande Sölvbackaströmmarna. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

18.  den 19 november 1980, med anledning av prop. 1979/80:180 med förslag
till lag om jaktvårdsområden, rn. m. (JoU 1980/81:3. rskr 22).

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr 27). Regeringen utfärdade lagen (1980:894) om jaktvårdsområden och lagen (1980:895) om ändring i lagen (1938:274) om rätt till jakt.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19.  den 20 november 1980, om vissa fiskefrågor (JoU 1980/81:4, rskr 24).
mom. 3 b

Anmäldden 17september 1981 (äfnr53). Regeringen beslöt uppdra åt statens jordbruksnämnd att i samråd med statistiska centralbyrån och fiskets organisationer undersöka arbetstidsförhållanden inom fisket.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20.  den 26 november 1980. om den administrativa utformningen av
jordbruksprisregleringen, rn. m. (JoU 1980/81:6. rskr 37).

Anmäld   den   9   april   1981   (äfnr   50).   Regeringen   beslöt   prop. 1980/81:190 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, rn. m. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

21.  den 3 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:19 om intrång i
Stora Sjöfallets nationalpark (JoU 1980/81:11. rskr 48).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 33). Regeringen beslöt att


 


Skr 1981/82:75                                                                      126

mom. I

Medge det av tunnelbygget föranledda intrånget i Stora Sjöfallets nationalpark. Regeringen uppdrar åt statens naturvårdsverk att lämna anvisningar om byggnadsarbetenas utförande från naturvårdssynpunkt. Deponering av bergmassor m. rn. mom. 2

Enligt 2 kap. 3 § tredje stycket vattenlagen att tillstånd lämnas till utförande av en tredje tilloppstunnel till Vietas kraftstation.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

22.  den 10 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:25 med
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 i vad avser
jordbruksdepartementets verksamhetsområde (JoU 1980/81:15, rskr
73).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 4.3-46). Regeringen beslöt om föreskrifter att gälla för anslag för budgetåret 1980/81 inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

23.  den 10 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m. inom jordbruksdepartementets
verksamhetsområde (JoU 1980/81:10. rskr 80).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruksdeparte­mentets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

24.  den 18 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:25 med
tilläggsbudget I såvitt gäller idrottsändamäl (KrU 1980/81:19, rskr
126).

Anmäld den 8 januari 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt att ställa 4 milj. kr. till förfogande för statens naturvårdsverk under budgetåret 1980/81 som anläggningsstöd till idrotten.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

25.  den 19 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:31 om
godkännande av en konvention om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar, m. m. (JoU 1980/81:13, rskr 136).

mom. 1

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt ratificera konventionen. mom. 2

Frågan bereds i regeringskansliet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

26.  den 19 december 1980 om vatten- och luftvård (JoU 1980/81:14, rskr
137).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                     127

27. den 26 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:82 orn åtgärder
mot frilevande vildsvin m. m. (JoU 1980/81:16, rskr 174).

mom. 1 och 2

Anmäld den 5 mars 1981 (äfnr 9-15). Regeringen beslöt utfärda lagen (1981:174) om ändring i lagen (1938:274) orn rätt till jakt. Regeringen uppdrar åt statens naturvårdsverk och länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra en undersökning rörande vildsvinsstammen i detta län.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

28. den 26 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 med förslag till
statsbudget för budgetåret 1981/82såvitt avser jordbruksdepartementets
verksamhetsområde (JoU 1980/81:18, rskr 207).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 57-59). Regeringen beslöt godkänna avtal om stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 33. 41-47). Regeringen utfärdade förordningen (1981:576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik, m. m. Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

29. den 28 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller anslag
fill idrott och friluftsliv jämte motioner (KrU 1980/81:24, rskr 267).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

30. den 29 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:92 om ändring i
miljöskyddslagen (JoU 1980/81:21, rskr 273).

mom. 1-5. 7-9 och 11

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 13). Regeringen utfärdade lagen (1981:420) orn ändring i miljöskyddslagen (1969:387). Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 22) Miljöskyddsförordning.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

31. den 29 april 1981. med anledning av prop. 1980/81:90 om riktlinjer för
energipolitiken, såvitt avser jordbruksdepartementets verksamhetsom­
råde (JoU 1980/81:24. rskr 274).

mom. 6 (delvis)

Anmäld den 27 maj (äfnr 57). mom. 5

Anmäld den 4 juni   1981  (äfnr  17).   Regeringen utfärdade  lagen (1981:539) om ändring i lagen (1969:331) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m. mom. 1-3 och 7 (delvis)

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen utfärdade reglering-brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruksdeparte­mentets verksamhetsområde.


 


Skr 1981/82:75                                                                      128

mom. 6 (slutligi) och 7 (sliiiligi)

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 64. 69).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr I 145). Regeringen utfärdade förordning (1981:679) om ändring i förordning (1981:10) med instruk­tion för de lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

32. den 7 maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:118 bilaga 3 om
ekonomisk-politiska åtgärder såvitt avser jordbruksdepartementets
verksamhetsområde (JoU 1980/81:26. rskr 286).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

33. den 8 maj 1981. med anledning av dels prop. 1980/81:100 bilaga 13 såvitt
avser anslagen under D Skogsbruk dels prop. 1980/81:136 om skogs­
vårdsstyrelsernas organisation, m. m. (JoU 1980/81:25. rskr 295).
mom. 1 a-c. 12. 17

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 14-15). Regeringen utfärdade lagen (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom, lagen (1981:370) om upphävande av lagen (1960:267) om skogsvårds­styrelser och lagen (1981:371) om upphävande av lagen (1930:202) om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet. mom. 1 d-e

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr B 11:15) Regeringen utfärdade lagen (1981:372) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning och lagen (1981:373) om ändring i lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. mom. 2, 3, 5-7. 9, 11. 13, 14. 18. 19, 25-27. 29

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 35, 38-41). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

34. den 13 maj 1981 med anledning av förnyad behandling av prop.
1980/81:100 såvitt gäller anslaget Stöd till idrotten jämte motioner (KrU
1980/81:29, rskr 300).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

35. den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:129 om översyn av
skogs- och jordbruksforskningen (JoU 1980/81:27, rskr 336).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 36, 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.


 


Skr 1981/82:75                                                                     129

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

36. den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:125 med tilläggsbudget
III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 i vad avser jordbruksdepar­
tementets verksamhetsområde (JoU 1980/81:30, rskr 337).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 38, 40-43). Regeringen beslöt om föreskrifter att gälla för anslag för budgetåret 1980/81 inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

37. den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:156 om godkännande
av avtal mellan Sverige och Finland angående handeln med jordbruks­
varor (JoU 1980/81:31, rskr 339).

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr 18). Regeringen beslöt ratificera avtalet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

38. den 14 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:157 om godkännande
av avtal mellan Sverige och Norge angående handeln med jordbruksva­
ror (JoU 1980/81:32. rskr 340).

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr 19). Regeringen beslöt ratificera avtalet.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

39. den 25 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:153 om åtgärder för att
främja frifidsfisket, m. m. (JoU 1980/81:29, rskr 374).

mom. 4. 7 och 10

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 19-20). Regeringen utfärdade lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, lagen (1981:534) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske, lagen (1981:5-36) om ändring i lagen (1973:1156) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske.

Anmäld den 4 juni 1981 (Ju äfnr A 23). Regeringen utfärdade lagen (1981:535) om ändring i expropriationslagen (1972:719). mom. 5, 6 och 9

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 46, 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde. mom. 12

Skrivelsen slutbehandlas i samband med att regeringen beslutar om förordning om förvaltning av statens fiskevatten, m. m.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

40. den 25 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:119 om miljösäkrare
sjötransporter (JoU 1980/81:33, rskr 375).

mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9 Riksdagen 1981/82. I sam/. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                      130

41. den 1 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:195 om avveckling av
Sölvbackaprojektet (CU 1980/81:42, rskr 390).

mom. 1 och 3

Anmäld den  18 juni 1981 (äfnr 48). Regeringen godkänner avtal mellan staten å ena sidan och Trångfors Aktiebolag och Sydkraft Aktrebolag å andra sidan. mom. 2

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 74). Regeringen förordnar att kammarkollegiet från anslaget J 5 utbetalar medel till statens vatten­fallsverk.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

42. den 4 juni 1981, om jordbrukets rationalisering (JoU 1980/81:34. rskr
417).

mom. 1

Regeringen kommer i november 1981 att överlämna berörda motioner till kommittén (Jo 1981:04) om det statliga stödet till jordbruket i norra Sverige. mom. 2

Frågan bereds inom regeringskansliet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

43. den 5 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:190 om reglering av
priserna på jordbruksprodukter, m. m. (JoU 1980/81:36, rskr 419).
mom. 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr B:l 95). Regeringen utfärdade lagen (1981:636) om upphävande av lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varor. moiti. 1, 6. 14 och 15

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr29, 30, 47). Regeringen utfärdade lagen (1981:637) om ändring i lagen (1967:340) om prisreglering på jordbru­kets område, förordning (1981:640) om ändring i förordningen (1978:472) om prisstöd till vissa jordbruk och förordningen (1981:641) om ändring i kungörelsen (1973:508) om prisstöd till rennäringen, samt utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde. mom. 3, 7-9, 11 och 12

Anmäld den   18 juni  1981  (äfnr 57-59).   Regeringen  beslöt om föreskrifter för reglering av priserna på vissa jordbruksprodukter samt råvarukostnadsutjämning till viss industri. mom. 4

Riksdagens beslut expedieras i samband med uppdrag om överlägg­ningar om ny prisregleringsperiod.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

44. den 9 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:198 om reglering av
priserna på fisk, m. m. (JoU 1980/81:37, rskr 423).


 


Skr 1981/82:75                                                                     131

mom. 2-5

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 34, 47). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom jordbruks­departementets verksamhetsområde. mom. 1

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 68). Regeringen beslöt om föreskrifter avseende prisregleringen på fisk, m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 45. den 10 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:200 om olympiska vinterspel i Sverige år  1988 jämte motioner (KrU 1980/81:35, rskr 428).

Anmäld den 17 september 1981 (äfnr 58). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under .3-5, 8,13,15-24,274,46,47,50 och 51 slutbehandlade.

Handelsdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 7 mars 1979, med anledning av motion om obligatorisk reseförsäk­
ring (NU 1978/79:26, rskr 179).

Anmäld den 23 december 1980 nr 1.  Regeringen ansåg det inte påkallat att tillsätta någon ytterligare utredning att pröva frågan. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

2.   den 18 december 1979 med anledning av prop. 1978/79:111 om åtgärder
mot krångel och byråkrati m. m. i vad avser insamlingsverksamhet jämte
motioner (NU 1979/80:21. rskr 132).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

3.   den 19 november 1980 med anledning av prop. 1979/80:130 om
försörjningsberedskapen på textilfiber- och bomullsgarnsområdena
(FöU 1980/81:3, rskr 18).

Anmäld den 27 november 1980 (äfnr 13). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

4.   den 26 november 1980 med anledning av prop. 1980/81:34 om
tullpreferenser för Zimbabwe (SkU 1980/81:7, rskr 26).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 2). Regeringen utfärdade förordning (1980:974) om ändring i förordningen (1978:21) om länder och områden som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet förvaror från utvecklingsländerna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      132

5.    den 3 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:65 om avgift vid
införsel av vissa bakverk (SkU 1980/81:14, rskr 42).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 1). Regeringen utfärdade förordning (1980:975) om ändring i förordningen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

6.    den 3 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:24 om förlängd
tillämpning av allmänna prisregleringslagen (FiU 1980/81:11. rskr
49).

Anmäld den 24 december 1980 (äfnr 6). Regeringen utfärdade förordning (1980:950) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregle­ringslagen (1956:236).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.    den 10 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar inom det ekonomiska försvaret (FöU 1980/81:10. rskr
69).

Anmäld den 8 januari 1981 (äfnr 7) och den 12 februari 1981 (äfnr 7). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 10 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:25 om
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser
ekonomiskt försvar (FöU 1980/81:15, rskr 78).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 18). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 10 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:3 om handel med
skrot m. m. (NU 1980/81:12, rskr 81).

Anmäld den 8 januari  1981  (äfnr  1).  Regeringen  utfärdade lag (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

10.  den 12 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:55 om
tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med Europeiska gemenska­
pen (UU 1980/81:13, rskr 90).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 31 och 32). Regeringen informerade EEC, CECA och medlemsstaterna i CECA om den svenska riksdagens godkännande av tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med gemenskaperna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11.  den 25 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81:101 om tilläggs­
budget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 beträffande översty­
relsen för ekonomiskt försvar (FöU 1980/81:17, rskr 165).


 


Skr 1981/82:75                                                                     133

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 7). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12. den 11 mars 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 5 med
förslag om tilläggsbudget II för vissa anslag till tullverket (SkU
1980/81:22, rskr 183).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 7). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till tullverket. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13. den 25 mars 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 14 om vissa
anslag inom handelsdepartementets verksamhetsområde (NU 1980/
81:40, rskr 194).

punkt 6

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 11). Regeringen beslöt om utbetalning till Interamerikanska utvecklingsbanken. punkt 1-5, 7-10

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom handelsdepar­tementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14. den 2 april 1981 med anledningav prop. 1980/81:100 bilaga 14 om vissa
anslag inom handelsdepartementets verksamhetsområde. (SkU 1980/
81:38, rskr 229).

mom. 1, 2

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 för anslag inom handelsdepartementets verksamhetsområde. mom. 5-7

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 16). Regeringen beslöt om stationering av utsjöbevakningsfartyg Tv 172. Frågorna om organisation av passkon­troller och åtgärder mot vissa utländska släpvagnar bereds f. n. inom regeringskansliet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

15. den 2 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 14 om
skattefrihet för viss personal vid svenskt handelskontor (SkU 1980/
81:41, rskr 231).

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr B 1:71) och den 11 juni 1981 (äfnr H 9). Regeringen utfärdade lag (1981:265) om skattefrihet förvissa ersättning­ar m. m. till personal hos handelssekreterare m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

16. den 29 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:115 om en gemensam
fond för råvaror (UU 1980/81:22. rskr 270).


 


Skr 1981/82:75                                                                     L34

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr 11). Regeringen ratificerade ett inom Förenta Nationerna slutet avtal om upprättande av den gemensamma fonden för råvaror.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17. den 29 april 1981 med anledning av motioner om branschregister och
etableringskontroll inom vissa branscher, m. rn. (NU 1980/81:39, rskr
275).

Sedan städbranschutredningens betänkande (SOU 1979:88) remissbe­handlats bereds ärendet inom regeringskansliet. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

18. den 30 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 14 i vad
avser tekoindustrin och läderindustrin jämte motioner (NU 1980/81:47.
rskr 279).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom handelsdepartemen­tets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 30 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 14. om
ekonomiskt försvar. (FöU 1980/81:20. rskr 280).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev avseende anslag inom handelsdepartementets verksamhetsområ­de.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20. den 30 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:90 bilaga 3 om
riktlinjer för energipolitiken såvitt avser handelsdepartementets verk­
samhetsområde (FöU 1980/81:21, rskr 281).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende handelsdepartementets verksam­hetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

21. den 13maj 1981 med anledningav prop. 1980/81:125 bilaga8med förslag
fill tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (SkU
1980/81:51, rskr 313).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 8). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1980/81 för anslag till tullverket. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

22. den 13 maj 1981 med anledningav prop. 1980/81:159 om vissa förslag pä
tullområdet (SkU 1980/81:52. rskr 314).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 1-3). Regeringen utfärdade lag (1981:436) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklarätion m.m., lag (1981:435)om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa samt lag (1981:434) om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                     135

23.  den 13 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:169 om ömsesidigt
nordiskt biståndsavtal i tullfrågor (SkU 1980/81:53, rskr 315). Ärendet
bereds f. n. inom regeringskansliet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

24.  den 20 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:186 om ammoniaktill-
verkningen i Kvarntorp (FöU 1980/81:27. rskr 345).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 5). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1980/81 för överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

25.  den 21 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:182 om nordiska
ministerrådets allmänna budget (UU 1980/81:27, rskr 364).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom handelsdepartemen­tets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

26.  den 4 juni 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 14 om
konsumentfrågor (NU 1980/81:-50, rskr 408).

mom. 1-4

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag inom handelsdepartemen­tets verksamhetsområde. mom. 5

Frågan om en självständig KO-funktion bereds f. n. inom regerings­kansliet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad

27.  den 10 juni 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 bilaga 14, prop.
1980/81:130, prop. 1980/81:141. prop. 1980/81:171 samt motioner om
exportfrämjande åtgärder och turism (NU 1980/81:58, rskr 426).
mom. 13-14

Anmäld  den   11   juni   1981   (äfnr   1-2).   Regeringen  utfärdade  lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m. fl. samt lag (1981:633)om ändring i lagen (1975:490) om beslutande­rätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m. mom. 1-5, 6c. 15-17

Anmäld den II juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 för anslag inom handelsdepartementets verksamhetsområde. mom. 6a och b

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 9a). Regeringen meddelade fullmäk­tige i riksgäldskontoret att den rörliga kredit som står till exportkredit­nämndens förfogande ökas med 200 milj. kr.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1 5). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för vissa anslag inom industride­partementets verksamhetsområde.


 


Skr 1981/82:75                                                                     136

mom. 7a

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr I 22-24). Regeringen utfärdade förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd. förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall samt förordning (1981:667) om upphävande av förordningen (1978:404) om exporlkreditfinansiering med statligt stöd m. m. mom. 7b

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 1 4). Regeringen beslöt utfärda bemyndigande att underteckna avtal mellan staten och AB Svensk Exportkredit.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 1, 3-13. 15, 16, 18-22, 24. 25 och 27 slutbehandlade.

Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 3 december 1975, med anledning av motioner om anställningsfrågor
m. m. (InU 1975/76:18, rskr 65).

Kopia överlämnad till anställningsskyddskommittén (A 1977:01) 1977-12-27.

Skrivelsen kommer att slutligt behandlas i proposition om anställ­ningsskyddslagen, vilken föreläggs riksdagen hösten 1981.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

2.   den 23 december 1977, med anledning av motioner om anställningsskydd
m. m. (AU 1977/78:8, rskr 29).

Kopia överlämnad till anställningsskyddskommittén (A 1977:01) 1977-12-27.

Skrivelsen kommer att slutligt behandlas i proposition om anställ­ningsskyddslagen, vilken föreläggs riksdagen hösten 1981.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

3.   den 14 december 1977, med anledning av motion om ny internationell
konvention rörande arbetstiden (SoU 1977/78:14, rskr 92).

Riksdagen har begärt att regeringen i samråd med övriga nordiska länders regeringar verkar för att frågan om en ny internationell konventron om arbetstiden aktualiseras inom ILO. Riksdagsskrivelsen har behandlats parallellt med Nordiska rådets rekommendation (nr 12/1978) till de nordiska ländernas regeringar att verka för att frågan om en ny internationell konvenfion om arbetstiden aktualiseras inom ILO.

Regeringen har med anledning av riksdagsskrivelsen våren 1978 inhämtat yttrande från ILO-kommittén och med anledning av såväl


 


Skr 1981/82:75                                                                     1-7

riksdagsskrivelsen som Nordiska rådets rekommendation i regelbundet förekommande ILO-samrådsmöten med övriga nordiska regeringar dryftat frågan om en ny arbetstidskonvention. Regeringen har under den tid som Sverige innehaft en regeringsplats i ILO:s styrelse på samtliga nordiska regeringars vägnar avlåtit meddelanden till Nordiska rådet med anledning av rådsrekommendationen.

Sedan juni 1981 innehar Danmark en regeringsplats i ILO:s styrelse. Danmark kommer under sin period i styrelsen att svara för uppföljning­en av Nordiska rådets rekommendation i samråd rned övriga nordiska länders regeringar.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.    den 18 oktober 1978, med anledning av motioner om anställningsskydd
m. m. (AU 1978/79:3, rskr 12).

Kopia överlämnad till anställningsskyddskommittén (A 1977:01). Skrivelsen kommer att slutligt behandlas i proposition om anstäU­ningsskyddslagen, vilken föreläggs riksdagen hösten 1981. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

5.    den 8 november 1978, med anledning av motion om företrädare i
styrelsen för personalstiftelse (AU 1978/79:6, i-skr 15).

Skrivelsen hänger samman med andra liknande framställningar, t. ex. om ändring i lagen (1976:351) om styrelserepresentation förde anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar (Dnr R 1437/81). och arbetet i bl. a. nya arbetsrättskommittén (A 1976:02). Beslut om en utrednings­insats med anledning av riksdagsskrivelsen har ansetts böra anstå tills klarhet har vunnits om handläggningen av samtliga dessa frågor.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

6.    Anmäld den 16 augusti 1979 (äfnr 1) med anledning av proposition
1978/79:216 om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning
och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen, jämte
motioner (AU 1978/79:40, rskr 441).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1) med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde med undantag av jämställdhet mellan kvinnor och män m. rn.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.    den 16 april 1980 med anledning av motioner om vissa lagstiftningsfrågor
m. m. på arbetsmiljöorniådet. SoU 1979/80:34. rskr 245).

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1) till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verk­samhetsområde utom jämställdhet mellan kvinnor och män samt invandring m. m. Anslaget C litt. p. C 1.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 21 maj 1980 med anledning av proposition om jämställdhetsfrågor
(AU 1979/80:30. rskr 327).


 


Skr 1981/82:75                                                                      138

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (SFS 1980:412) orn jämställdhet mellan kvinnor och miin i arbetslivet, ändring i lagen 1979:1118 (omti-yckt) och lagen SFS 1980:413 om Rättegången i arbetstvister. ändring i lagen 1974:371 samt förordningarna SFS 1980:415 och SFS 1980:416 Jämställdhetsombudsmannen, instruktion och Jämställdhetsnämnden, instruktion.

Anmäld den 5 juni 1980 (äfnr 6). Regerirrgen beslöt att ratificera Förenta Nationernas konvention om avskaffande av all slags diskrimi­nering av kvinnor.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 9) anmälan till tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser jämställdhet mellan kvinnor och män.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 26 november 1980 om medbestämmandefrågor rn. m. (AU 1980/
81:6. rskr 28).

Skrivelsen har föranlett överläggningar med arbetsmarknadens orga­nisationer bl. a. i december 1981.

Eftersom sådana överläggningar planeras fortgå i anslutning till det pågående reformarbetet har skrivelsen ansetts inte kunna avföras som slutbehandlad.

10.  den 4 december 1980 med anledning av skr. 1979/80:168 (AU
1980/81:9. rskr 53).

Anmäld den 19 mars 1981 (äfnr 22). Tilläggsdirektiv till jämställd­hetskommittén.

Anmäld den 19 mars 1981 (äfnr 23). Bemyndigande att tillkalla en referensgrupp i jämställdhetsfrågor, m. rn.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11.                                                                                        den 4 december 1980 rned anledning av skr 1980/81:53 om granskning
av den årliga redogörelsen för tillämpningen av terroristlagstiftningen
(AU 1980/81:10. rskr 54).                                                     /

Anmäld den   11  december 1980 (äfnr 63).  Regeringen beslöt att' skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12.  den 9 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:54 orn fortsatt
giltighet m. m. av lagen om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall JuU
1980/81:14. rskr 63).

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 64). Regeringen utfiirdade lagen (SFS 1980:1973) om dels fortsatt giltighet av lagen (1975:1.V30) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall. dels ändring i samma lag.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13.  den 10 december 1980 rned anledning av prop. 1980/81:20 orn
finansiering av arbetsrnedicinsk forskning inom arbetarskyddsstyrelsen
(SoU 1980/81:9 rskr 79).


 


Skr 1981/82:75                                                                     139

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 11). Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende Arbetsmarknadsdepartementet rn. rn. samt Arbetsmiljö m. rn.

Anmäld den 11 december 1980 (äfnr 22 a). Medel för särskilda arbetarskyddsprojekt, utbildning av personal inom företagshälsovården m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14.  den 18 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81:85 om ändring i
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring rn. m.(AU 1980/81:13. rskr
153).

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (SFS 1981:152) om ändring i lagen (1973:370) orn arbetslöshetsförsäk­ring. mom. 3

Anmäld den 26 februari 1981 (U äfnr 18). Regeringen utfärdade lag (1981:153) om ändring i studiestödslagen (1973:249).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15.  den 18 februari 1981 om anslag på tilläggsbudget II till Jämställdhet
mellan kvinnor och män (AU 1980/81:14. rskr 154).

Anmäld den 12 mars 1981 (äfnr 11). Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslaget C 6. Jämställdhet mellan kvinnor och rniin.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

16.  den 1 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
arbetsmarknadsdepartementet m. m. (AU 1980/81:20, rskr 219).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 24). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag under littera A. Arbetsmarknadsdepartemen­tet m. m.

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 27). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag under littera A 6. Jämställdhet mellan kvinnor och män.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 17). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag under littera A 6. Jämställdhet mellan kvinnor och män.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 27). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B. samt littera C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning. C 4. Bidrag till Stiftelsen Samhälls­företag samt C 5. Yrkesinriktad rehabilitering.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17.  den 23 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
arbetar'skyddsstyrelsen och yrkesinspektionen m. rn. (SoU 1980/81:24.
rskr 263).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 26). Regleringsbrev för budgetåret


 


Skr 1981/82:75                                                                      140

1981/82 avseende anslagen C 1. Arbetarskyddsstyrelsen och C 2. Yrke­sinspektionen.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

18.  den 23 april 1981 om anslag till invandrarpolitiken för budgetåret
1981/82. (NU 1980/81:22. rskr 264).

Anmåld den 21 maj 1981 (äfnr 28). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera D. Invandring m. rn. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19.  den 8 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:162 orn ändring i lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. (AU 1980/81:24. rskr
298).

Anmäld den 21 maj 1981. Lag utfärdas (SFS 1981:393).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (SFS 1981/393) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknads­stöd.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20.  den 21 maj 1981 rned anledning av pr'op. 1980/81:125 om anslag pä
tilläggsbudget III. (AU 1980/81:25. rskr 359).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 18). Regleringsbrev avseende anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr I 52). Regeringen beslöt att meddela föreskrifter om utgifter på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 inom industridepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 6-8 och 10-20 slutbehandlade.

Bostadsdepartementet

Riksdagens skrivelse 1. den 27 mars 1974 med anledning av dels prop. 1974:1 i vad avser vissa anslag för budgetåret 1974/75 för bostadsbyggande m. m. dels prop. 1974:5 med förslag till lag orn ändring i förordningen (1960:77) ang. byggnadsforskningsavgift, dels i dessa ämnen väckta motioner (CU 1974:14. rskr 87).

Anmäldden 5 april 1974 (knr 10). varvid utfärdades regleringsbrev för budgetåret 1974/75 avseende lån och bidrag till allmänna samlingsloka­ler.

Anmäld den 10 maj 1974 (knr 17-18. 21-22. 25. 27. 3(K31. 33-36) varvid beslutades om ändring i de särskilda bestämmelserna till 19 och 27 §§ i bostadslånekungörelsen (1967:552) (1974:253). ändringi tillämp­ningsföreskrifterna till 7 S kungörelsen (1962:538) om förbättringslån (1974:254). ändring i kungörelsen (1968:227) om rnarkförvärvslån till kommun (1974:258). ändring i kungörelsen (1972:760) om län avseende kostnader  för  outhyrda   lågenheter   (1974:256),   lag  om   ändring   i


 


Skr 1981/82:75                                                                     141

förordningen (1960:77) angående byggnadsforskningsavgift (1974:251), ändring i tillämpningsföreskrifterna till 7 S kungörelsen (1962:538) orn förbättringslån, regleringsbrev för budgetåret 1974/75 avseende vissa anslag till bostadsbyggande m. m.. regleringsbrev för budgetåret 1974/75 avseende anslag till bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna, regle­ringsbrev för budgetaret 1974/75 avseende anslag till byggnadsforskning m. m., ramar för beslut om bostadslån under åren 1974-1976 m. rn.. ändring av villkor för vissa lån som beviljas för anordnande av studentbostäder samt överlämnande av motion till boende-utredningen.

Anmäld den 7 juni 1974 (knr 3) med anledning av motioner orn ändring i byggnadsstadgan m. m. resp. om vissa frågor avseende koloniträdgärdsverksamhet.

Anmäld den 4 oktober 1974 (knr 31) varvid prop. 1974:150 avlåtits till riksdagen ang. riktlinjer för bostadspolitiken m. m.

Anmäld den 23 februari 1978 (äfnr 45). Regeringen beslöt prop. 1977/78:93 om riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjning­en, m. m.

Anmäld den 4 december 1980 (äfnr 2). Regeringen beslöt att överlämna skrivelsen till stadsförnyelsekommittén (Bo 1979:04).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

2.   den 14 maj 1976, med anledning av motioner rörande planering och
byggande (CU 1975/76:28. rskr 338).

Skrivelsen behandlas i anslutning till det pågående arbetet med ny byggnadslagstiftning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

3.   den 21 april 1977, med anledning av motioner orn planering och
byggande m. m. (CU 1976/77:26. rskr 226).

Anmäld den  18 december 1980 (äfnr 26).  Regeringen beslöt att överlämna avskrift av skrivelsen till statens planverk. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

4.   den 15 december 1977 med anledning av propositionen 1977/78:31 orn
riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vissa s. k. obrutna fjällområ­
den jämte mofioner (CU 1977/78:8. rskr 99).

Anmäld den 6 april 1978 (äfnr 38) varvid uppdrag att redovisa förslag till närmare avgränsning m. m. till s. k. obrutna fjällområden medde­lades.

Anmäld den 3 maj 1978 (äfnr 6). Regeringen utfärdade cirkulär (1978:227) till samtliga statsmyndigheter rned erinran orn riktlinjer för utnyttjande av obrutna fjällområden i Kopparbergs. Jämtlands. Väster­bottens och Norrbottens län.

Anmäld den 7 september 1978 (äfnr 2) varvid uppdrag att fullfölja fastlagda riktlinjer för hushållning med mark och vatten meddelades.


 


Skr 1981/82:75                                                                      142

Anmäld   den   6   november   1980   (iifnr   24)   varvid   beslöts   prop. 1980/81:71 orn avgränsning av obrutna fjällområden. Frågan om benämningar av obrutna fjällområden m. rn. återstår. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

5.    den 12 april 1978 med anledning av propositionen 1977/78:86 med förslag
till lag orn vissa rörledningar, m. m. jämte nrotion (NU 1977/78:47. rskr
210).

Anmäld den 13 april 1978 (Ju äfnr A 34. Jo äfnr 49, I äfnr 32). Regeringen utfärdade lagen (1978:162) orn ändring i vattenlagen (1918:523), lagen (1978:160) om vissa rörledningar och lagen (1978:161) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387).

Skrivelsen behandlas i anslutning till det pågående arbetet med ny byggnadslagstiftning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

6.    den 9 maj 1979 med anledning av vissa motioner om planering,
planläggning och byggande (CU 1978/79:30. rskr 307).

Anmäld den 6 september 1979 (äfnr 69) varvid direktiv för utredning om stadsförnyelse (Bo 1979:04) utfärdades. Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

7.    den 29 maj 1979 med anledning av prop. 1978/79:115 om riktlinjer för
energipolitiken, bilaga 3. och 1978/79:100 i vad avser anslag till
byggnadsforskning m. m.. jämte motioner (CU 1978/79:37. rskr 394).

Anmäld den 31 maj 1979 (äfnr 3(S-37) varvid förordningen (1979:422) om ändring i förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibespa­rande åtgårder i bostadshus m.m. och förordningen (1979:423) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) utfärdades.

Anmäld den 14 juni 1979 (äfnr 53-54) varvid föreskrifter meddelades statens råd för byggnadsforskning rörande bestridande av kostnader för vissa åtaganden av statens råd för byggnadsforskning och regleringsbrev utfärdades för budgetåret 1979/80 avseende lån och bidrag till energibe­sparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m.

Anmäld den 21 juni 1979 (äfnr 68-69) varvid föreskrifter meddelades rörande regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag till byggnadsforskning rn. m. och förordningen (1979:620) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) utfärdades.

Anmäld den 9 augusti 1979 (äfnr 25) varvid tilläggsdirektiv medde­lades delegationen (Bo 1978:03) för frågor om energihushållning i befintlig bebyggelse.

Anmäld den 13 september 1979 (äfnr 30) varvid förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. utfärdades.

Anmiild den 19 februari 1981 (äfnr 14 a). Regeringen beslöt prop. 1980/81:133 om riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader rn. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                     143

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 12 december 1979 med anledning av prop. 1978/79:213 med
redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen jämte
motioner (CU 1979/80:6. rskr 87).

Anmäld den 14 februari 1980 (äfnr 73). Regeringen beslöt ändring av beslutet för Göteborgs och Bohus liin den 1 mars 1979 om fullföljande av riktlinjer för hushållning rned mark och vatten vad gäller planeringen för Hogdalsnäset.

Anmäld den 26 juni 1980 av industridepartementet (äfnr 1).

Anmäld den 6 mars 1980 av jordbruksdepartementet (iifnr 20). Regeringen beslöt utfärda SFS 1980:82.

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 50). Regeringen beslöt prop. 1980/81:183 om fortsatt fysisk riksplanering (utskottsutlåtandet mom. 15).

Frågan orn markhushållning i Skåne återstår (utskottsiitlåtandet morn. 11).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

9.    den 16 april 1980 med anledning av prop. 1979/80:100 såvitt gäller vissa
anslag till bostadsbyggande m. m. jämte motioner (CU 1979/80:22. rskr
240).

Anmäld den 24 april 1980 (äfiir 4.6) varvid förbättringslåneförordning (1980:261) och regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende vissa anslag till bostadsbyggande m. m. utfärdades.

Anmäld den 14 maj 1980 (äfnr I). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetår'et 1980/81 avseende anslag till bostasstyrelsen och liinsbos-tadsnämnderna.

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 3-4, 6-9). Regeringen beslöt ramar för beslut om bostadslån och byggnadstillstånd m. m. under åren 1980-1982. ramar för beslut om bostadslån och byggnadstillstånd för nybyggnad rn. rn. under år 1980. samt utfärdade förordning (1980:329) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946). för'ordning (1980:330) om ändring i förordningen (1978:384) om beriikning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, förordning (1980:332) om ändring i förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbätt­ring av boendemiljöer, förordning (1980:333) om ändrade lånevillkor vid övertagande av vissa bostadslån rn. m.

Ärendet är i vad avser översyn av bostadsanpassningsbidrag beroende på prövning (utskottsutlåtandet mom. 43).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 10. den 8 maj 1980 med anledning av prop. 1979/80:97 om åtgärder mot strålrisker i byggnader såvitt prop.  hånvisats till civilutskottet (CU 1979/80:28. rskr 314).

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr B 1:54).


 


Skr 1981/82:75                                                                      144

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 6) varvid förordning (1980:329) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) utfärdades.

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag till bostads­byggande m.m. (utskottsutlåtandet mom. 2).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11.  den 28 maj 1980 med anledning av motioner om planläggning och
byggande m. m. (CU 1979/80:31. rskr 375).

Anmäld den 22 januari  1981 (äfnr 35).  Regeringen beslöt prop. 1980/81:99 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12.  den 5 november 1980 med anledning av civilutskottets betänkande
1980/81:1 om ramen för vissa lån till kulturhistoriskt värdefull bostads­
bebyggelse (prop. 1980/81:23) (CU 1980/81:1. rskr 7).

Anmäld den 13 november 1980 (äfnr 1) varvid beslöts vidgning av ramen för beslut om förhöjt låneunderlag och tilläggslån för ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse.

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag till bostads­byggande m. m. (utskottsutlåtandet mom. 2).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

13.  den 16 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:63 om
räntebidrag m. rn. (CU 1980/81:7. rskr 95).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 21. 22, 23). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1065) om ändring i bostadsfinansieringsförordning­en (1974:946). förordningen (1980:1066) om ändring i bostadslåne­kungörelsen (1967:552) samt förordningen (1980:1067) om ändring i räntelånekungörelsen (1967:553) (utskottsutlåtandet mom. 3-4).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14.  den 16 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:64 om
underhållslån (CU 1980/81:8, rskr 96).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 25). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1069) om ändring i förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus (utskottsutlåtandet mom. 1).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15.  den 16 december 1980 med anledning av prop. 1980/81:25 om anslag till
lantmäteri- och kartväsendet (CU 1980/81:9, rskr 104).

Anmäld den 19 mars 1981 (äfnr 39). Regeringen beslöt om disposition av det på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 anvisade anslaget Lantmäteriet: Statskapital.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

16.  den 17 december 1980 med anledning av återförvisning av ärende om
räntebidrag m. m. (CU 1980/81:7 morn. 5) (CU 1980/81:12, rskr
106).


 


Skr 1981/82:75                                                                     145

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 21. 24). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1065) om ändring i bostadsfinansieringsförordning­en (1974:946) samt förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga orn räntebidrag för energisparlån.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

17. den 18 december 1980 med anledning av återförvisning av ärenden om
besparingar i statsverksamheten, rn. m. (CU 1980/81:5) och om åtgärder
för att öka bostadsbyggandet, m. m. (CU 1980/81:6) (CU 1980/81:11,
rskr 121).

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 28). Regeringen utfärdade förordningen (1981:56) om upphävande av kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

18. den 11 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81:101 om anslag på
tilläggsbudget 11 till bostadsförsörjning m. m. (CU 1980/81:13, rskr
148).

Anmäld den 19 februari 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 avseende allmänna samlingslokaler.

Anmäldden 26 februari 1981 (äfnr2). Regeringen beslöt om anslag på tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 198t)/81 avseende Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. rn.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 18 februari 1981 med anledning av prop. 1980/81:71 om avgränsning
av obrutna fjällområden (CU 1980/81:14, rskr 155).    ,

Frågan om benämningar av obrutna fjällområden återstår (utskotts­utlåtandet mom. 6).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

20. den 11 mars 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
bostadsdepartementet m. m. (CU 1980/81:20. rskr 178).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 60). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom bostadsdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

21. den 11 mars 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
lantmäteri- och kartväsendet (CU 1980/81:23. rskr 181).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 59). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag för lantmäteri-och kartväsendet.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

22. den 2 april 1981 med anledning av prop. 1980/81:100 om anslag till
planväsendet (CU 1980/81:27, rskr 232).

Anmäld den   18 juni  1981  (äfnr 51).   Regeringen  beslöt  utfärda

10 Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                     146

regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till planväsen­det.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad. 23. den 10 april 1981 med anledning av prop.  1980/81:100 om anslag till bostadsförsörjningen m. m. (CU 1980/81:29. rskr 244). mom. 36. 38-43. 56

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 3. 4, 5, 6). Regeringen utfärdade förordningen (1981:337) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer, förordningen (1981:338) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl., förordningen (1981:339) orn ändring i förordningen (1977:392) om statskommunala bostadsbidrag till vissa folkpensionärer m. n. samt förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m. m. mom. 25

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 1). Regeringen utfärdade förordningen (1981:414) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552). mom. 21. 22. 25. 31. 57-59. 61-64. 66 a-j

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 5. 6. 7. 9). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende dels vissa anslag till bostadsbyggande m. m. dels anslag till bostadsstyrelsen och länsbostads­nämnderna, utfärdade förordningen (1981:587) om ändring i förbätt-ringslåneförordningen (1980:261) samt förordningen (1981:588) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946). mom. 5

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1. 2). Regeringen utfärdade ramar för beslut om bostadslån och byggnadstillstånd under åren 1981-1983 samt ramar för beslut om bostadslån och byggnadstillstånd för nybyggnad rn. m. under år 1981. mom. 48. 60. 65, 66 k

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 52). Regeringen utfärdade reglerings­brev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till byggnadsforskning m. m. mom. 27

Anmäld den 24 september  1981  (äfnr 2).  Regeringen utfärdade förordningen (1981:922) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946). mom. 46

Ärendet  är  i   vad  avser  avskaffande   av  prövningsnämnden   för forskningsinriktat experimentbyggande beroende på prövning av kom­mande förslag från byggforskningsrådet. mom. 55

Ärendet är i vad avser samordning av lånevillkor vid ombyggnad beroende på prövning.


 


Skr 1981/82:75                                                                     147

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

24. den 7 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:118 bilaga 4 om
räntebidrag för hyreshus (CU 1980/81:30, rskr 287).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 1, 2). Regeringen utfärdade förord­ningen (1981:414) om ändringi bostadslånekungörelsen (1967:552) samt förordningen (1981:415) om ändring i räntelånekungörelsen (1967:553).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

25. den 14 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:99 om ändring i
byggnadsstadgan (1959:612) (CU 1980/81:33, rskr 342).

Anmäld den 11 juni  1981 (äfnr 61).  Regeringen utfärdade lagen (1981:591) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

26. den 21 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:165 om ändring i
byggnadslagen (1974:385) m. m. (CU 1980/81:36, rskr 362).

Anmäld den 20 augusti 1981 (äfnr 1. 2). Regeringen utfärdade lagen (1981:872 om ändring i byggnadslagen (1947:385) samt lagen (1981:873) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

27. den 25 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:183 om fortsatt fysisk
riksplanering (CU 1980/81:39, rskr 377).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

28. den 27 maj 1981 med anledning av prop. 1980/81:133 m. fl. om riktlinjer
för energisparverksamheten i byggnader m. m. (CU 1980/81:37, rskr
-384).

mom. 3, 7. 11-15

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 7. 9, 10, 11, 12). Regeringen utfärdade förordningen (1981:588) om ändring i bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), förordningen (1981:587) om ändring i förbättringslånefö-rordningen (1980:261), förordningen (1981:589) med särskilda bestäm­melserom bostadslån till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m., förordningen (1981:470) om ändring i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån samt förord­ningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. mom. 4. 5

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 62). Regeringen utfärdade lagen (1981:592) om ändring i byggnadsstadgan (1959:612). mom. 23. 24

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 52, 53). Regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till byggnads­forskning m. m. samt anslag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m.


 


Skr 1981/82:75                                                                     148

mom. 12

Ärendet är i vad avser fråga om besiktning som förutsättning för lån bl. a. beroende av att utbyggnaden av kommunernas besiktningsverk­samhet är slutförd.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

29. den 3 juni 1981 med anledning av prop. 1980/81:194 om mark- och
konkurrensvillkoren för statliga bostadslån m. m. (CU 1980/81:40, rskr
400).

mom. 1. 2. 4

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 7. 8). Regeringen utfärdade förordning­en (1981:588) om ändringi bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) samt förordningen (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser orn bostadslån.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

30. den 3 juni 1981 med anledning av prop. 1980/81:202 om stimulansåtgär­
der inom bostadssektorn (CU 1980/81:41, rskr 401).

mom. 1-4

Anmäld  den  4  juni   1981   (äfnr   13.   14).   Regeringen   utfärdade förordningen (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus samt förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus. mom. 1

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 3). Regeringen beslöt ram för beslut om lån för byggnadstekniska brister.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 1,3, 6. 7, 10-18, 20-22. 24-26, 29 och 30 slutbehandlade.

Industridepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 30 maj 1974, med anledning av prop. 1974:32 med förslag till gruvlag
m. m. jämte motioner (NU 1974:39. rskr 276).

Anmäld den 31 maj 1974 (knr 33). varvid gruvlag (1974:342) och lag (1974:343) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln utfärdades.

Ärendet är såvitt avser avvägning mellan gruvintressen samt plan- och skyddsintressen beroende på prövning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

2.   den 17 april 1975, med anledning av motioner om näringspolitiken (NU
1975:14, rskr 102).

Anmäld den 22 januari 1976 (äfnr 23), varvid uppdrag lämnades till


 


Skr 1981/82:75                                                                     149

statens industriverk att utreda vissa frågor rörande den importkonkur-rerande hemmamarknadsindustrin.

Ärendet är såvitt avser frågan om etableringskontroll beroende på prövning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

3.    den 4 juni 1976, med anledning av prop. 1975/76:122 om omorganisation
av förenade fabriksverken, m. m. jämte motioner (NU 1975/76:62, rskr
420).

Anmäld den 10 juni 1976 (äfnr 14), varvid beslöts regleringsbrev för budgetåret 1976/77 avseende anslag till förenade fabriksverken.

Anmäld den 16 september 1976 (äfnr 14), varvid förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken utfärdades.

Anmäld den 29 september 1977 (äfnr 5), varvid beslöts att skrivelsen vad avser fråga om försäljning av vissa statens aktier och andelar, skulle läggas till handlingarna.

Ärendet är såvitt avser frågan om företagsform för förenade fabriksverken beroende på prövning.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.    den 25 maj 1977, med anledning av motioner om skogsindustrin (NU
1976/77:43, rskr 308).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

5.    den 6 december 1977. med anledning av motioner om ansvaret för
elinstallationer (NU 1977/78:16, rskr 45).

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 33). Regeringen beslöt att lägga skrivelsen till handlingarna. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

6.    den 20 december 1978, med anledning av prop. 1978/79:25 och
1978/79:43 beträffande tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret
1978/79 i vad avser vissa anslag inom industridepartementets verksam­
hetsområde jämte motioner (NU 1978/79:16, rskr 122).

Anmäld den 21 december 1978 (äfnr 5-11, 27, 66), varvid beslöts regleringsbrev m. m. för budgetåret 1978/79 i vad avser vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde samt utfärdades förord­ningen (1978:978) om ändring i förordningen (1977:387) om investe­ringsgaranti.

Anmäld den 11 januari 1979 (äfnr 8) varvid beslöts att ge Statsföretag AB till känna vad riksdagen beslutat om riktlinjer för den statliga tekokoncernens verksamhet i fråga om sysselsättning.

Anmäld den 25 januari 1979 (äfnr 11), varvid beslöts om ikraftträ­dande av överenskommelse med Frankrike om ett projekt om fjärrana­lyssatellit.

Anmäld den 8 februari 1979 (äfnr 14), varvid beslöts om ekonomiska åtaganden som staten ikläder sig i fråga om europeiskt rymdsamarbete


 


Skr 1981/82:75                                                                      150

Anmäld den 15 februari 1979 (äfnr 5), varvid beslöts om medgivande för Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlånekas-sa att disponera rörlig kredit i riksgäldskontoret.

Anmäld den 3 maj 1979 (äfnr 3). varvid beslöts regleringsbrev för budgetåret 1978/79 avseende anslag till kostnader för statsstödd export-kreditgivning genom AB Svensk Exportkredit och kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges Investertngsbank AB.

Anmäldden 7 februari 1980 (äfnr 10), varvid beslöts att skrivelsen vad avser frågan om en samlad plan för tekoindustrin, skulle läggas till handlingarna.

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 2). Regeringen beslöt proposition om industripolitikens inriktning m. m. (prop. 1980/81:130). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

7.   den 12 mars 1979 med anledning av prop. 1978/79:100 (bil. 2 och 3)
finansplan och budgetförslag (FiU 1978/79:20. rskr 1978/79:145).

Anmäld den 26 april 1979 (äfnr 4), varvid beslöts att lägga skrivelsen till handlingarna i vad avser överläggningar om närings- och regional­politikens inriktning m. m.

Skrivelsen är i övrigt beroende på regeringens prövning.

8.   den 10 maj 1979, med anledning av prop. 1978/79:100 i vad avser
Norrlandsfonden och vissa delar av prop. 1978/79:127 om åtgärder för att
främja sysselsättningen i Norrbotten jämte motioner (NU 1978/79:45,
rskr 322).

Anmäld den 14 juni 1979 (äfnr 14 e. n), varvid beslöts regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslag till Medelstillskott till Norrlands­fonden och till Statsföretag AB.

Anmäld den 21 juni 1979 (H äfnr 20).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

9.   den 10 maj 1979, med anledning av prop. 1978/79:100 i vad avser
mineralförsörjning m. m. och viss del av prop. 1978/79:127 om åtgärder
för att främja sysselsättningen i Norrbotten jämte motioner (NU
1978/79:41, rskr 325).

Anmäld den 14 juni 1979 (äfnr 14). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt proposition om industripolitikens inriktning m. m. (prop. 1980/81:130).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 10. den 23 maj 1979, med anledning av prop. 1978/79:126 om medel för lidigareläggning av vissa investeringar inom SSAB Svenskt Stål AB, rn. m.. såvitt avser regionalpolitiska insatser i Ludvika kommun (AU 1978/79:.32. rskr 370).

Anmäld den 21 juni 1979 (äfnr 100). varvid beslöts om ytterligare medel till anslaget Bidrag till kommunala industrilokaler.


 


Skr 1981/82:75                                                                     151

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

11. den 31 maj 1979. med anledningav prop. 1978/79:100 i vissa delar. prop.
1978/79:123 om riktlinjer för industripolitiken, m. m. och prop. 1978/
79:184 om lag om ändring i lagen (1976:350) om styrelserepresentation
för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser jämte
motioner (NU 1978/79:59, rskr 415).

Anmäld den 14 juni 1979 (H äfnr 2, I äfnr 1,3. 14 b-d, i, j. Ln) varvid utfärdades dels lag (1979:545) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport, dels lag (1979:520) om ändring i lagen (1976:350) om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekono­miska föreningar och stiftelser. Vidare beslöts orn regleringsbrev för budgetåret 1979/80 för vissa anslag inom industridepartementets verk­samhetsområde och utfärdades direktiv för utredning (I 1979:9) om den långsiktiga industripolitikens inforrnationsunderlag.

Anmäld den 21 juni 1979 (H äfnr 5.1 äfnr 18. 20,21), varvid utfärdades lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete och förordning (1979:630) om statligt kreditstöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete. Vidare beslöts om regleringsbrev för budgetåret 1979/80 för anslaget Stöd till industriellt utvecklingsarbete under fjortonde huvudtiteln och för anslaget Stöd till svensk projektexport under elfte huvudtiteln.

Anmäld den 19 juli 1979 (äfnr 17). varvid utfärdades direktiv för teknikimportkommittén (I  1979:14).

Anmäld den 16 augusti 1979 (äfnr 4). varvid beslöts uppdrag åt styrelsen för teknisk utveckling att utarbeta förslag till särskilt stöd till utvecklingsarbete sorn initieras av de anställda i företagen.

Anmäld den 6 september 1979 (äfnr 7), varvid utfärdades direktiv för industristödsutredningen (I   1979:17).

Anmäld den 21 december 1979 (äfnr 1-2). Regeringen beslöt om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 avseende industride­partementets verksamhetsområde samt till tilläggsbudget II till statsbud­geten för budgetåret 1979/80 avseende industridepartementets verksam­hetsområde.

Anmäld den 20 mars 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt om anmälan till tilläggsbudget 111 till statsbudgeten för budgetåret 1979/80.

Anmäld den 26 juni 1980 (äfnr 54). Regeringen beslöt att lägga viss del av skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

12. den 6 juni 1979. med anledning av prop. 1978/79:100 i vad avser
energihushållning rn. rn.. prop. 1978/79:115 om riktlinjer för energipo­
litiken och prop. 1978/79:127 om åtgärder för att främja sysselsättningen
i Norrbotten (i viss del) jämte motioner (NU 1978/79:60, rskr 429).

Anmäld den 14 juni 1979 (äfnr 14 d. 43. 54, 56. 57 a-c). varvid beslöts dels regleringsbrev för budgetåret 1978/79 avseende anslag till Energi-


 


Skr 1981/82:75                                                                      152

hushållning, till Energiforskning och till Studsvik Energiteknik AB. dels om medel för förvärv av aktier i Petroswede AB.

Anmäld den 2 augusti 1979 (äfnr 22, 34), varvid beslöts om uppdrag att utreda vissa sysselsättnings- och näringsfrågor i Jokkmokks kommun samt uppdrag att redovisa förslag beträffande demonstrationsanläggning för metanolproduktion.

Anmäld den 16 augusti 1979 (äfnr 15) varvid beslöts om medgivande för statens vattenfalisverk att inrätta ett förvaltningsbolag.

Anmäld den 6 september 1979 (äfnr 35). varvid beslöts orn utvidgning av användningsområdet för statlig garanti för oljeutvinning m. m.

Anmäld den 13 september 1979 (äfnr 16, 108). varvid beslöts dels om överföring av lån till processutveckling i Ranstad. dels om prop. 1979/80:18 medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB.

Anmäld den 1 november 1979 (äfnr 2), varvid beslöts om prop. 1979/80:33 om vissa frågor inom industridepartementets verksamhets­område.

Anmäld den 29 november 1979 (äfnr 35). Regeringen utfärdade förordningen (1979:1033)om ändringi förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion.

Anmäld den 17 december 1979 (äfnr 1). Regeringen beslöt proposi­tion om folkomröstning i käinkraftsfrågan.

Anmäld den 21 december 1979 (äfnr 3). Regeringen beslöt om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avser industri­departementets verksamhetsområde.

Anmäld den 27 mars 1980 (äfnr 15). Regeringen beslöt om att lägga skrivelsen i viss del till handlingarna.

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 26). Regeringen beslöt proposition om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1980/81:90).

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt proposition om industripolitikens inriktning m. m. (prop. 1980/81:130).

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 50). Regeringen beslöt att lägga berörda delar av skrivelsen till handlingarna.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 45). Regeringen beslöt att lägga viss del av skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 13. denSjuni 1979, med anledningav prop. 1978/79:112 om regionalpolitik (AU 1978/79:23, rskr 435).

Anmäld den 14 juni 1979 (U äfnr 35 a, H äfnr 8. I äfnr 14 b), varvid beslöts regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende anslagen Sam­hällsvetenskapliga fakulteterna under nionde huvudtiteln och Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län under fjortonde huvudtiteln. Vidare utfärdade regeringen förordningen (1979:566) om ändring i förordningen (1973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd.


 


Skr 1981/82:75                                                                     153

Anmäld den 21 juni 1979 (äfnr 9, 91-97, 99) varvid dels beslöts regleringsbrev för budgetåret 1978/79 för anslag till Regional utveckling, dels utfärdades förordningar om regionalpolitiskt stöd rn. rn. och om länsplanering rn. m. (SFS 1979:632-639).

Anmäld den 28 juni 1979 (äfnr 42), varvid beslöts om inrättande av en expertgrupp (I  1979:E) för forskning om regional utveckling.

Anmäld den 9 augusti 1979 (iifnr 6). varvid beslöts orn lokaliserings­stöd till industricenteranläggningar.

Anmäldden 16 augusti 1979 (äfm' 11). varvid beslöts orn länsplanering 1980 och föreskrifter om länsplanering 1980 (dep. prot. 1979-08-16, S

1).

Anmäld den 4 oktober 1979 (äfnr 10). varvid beslöts om ändrade riktlinjer för verksamheten med industricenteranliiggningar.

Anmäld den 20 december 1979 (äfnr BII:32). varvid beslöts inrätta en delegation för decentralisering av statlig verksamhet.

Anmäld den 21 december 1979 (äfnr 1). varvid i samband med anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 såvitt avsåg indsutri-departementets verksamhetsområde riksdagen bl. a. förelades förslag om planeringstal för länen för år 1985.

Anmäld den 26 juni 1980 (äfnr 53). varvid fastställdes ram för beslut om regionalpolitiskt stöd för perioden 1979/80-1983/84.

Anmiild den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt om anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser industri­departementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad. 14. den 18 december 1979 med anledning av prop. 1979/80:33 om vissa frågor inom industridepartementets verksamhetsområde jämte motio­ner (NU 1979/80:25. rskr 134).

Anmäld den 20 december 1979 (äfnr 47. 54 a-d).

Regeringen beslöt om inrättande av en tjänst sorn generaldirektör vid statens kärnkraftsinspektion, om godkännande av vissa avtal mellan statens vattenfallsverk och Mellansvensk Kraftgrupp AB och mellan vattenfallsverket och Bodens kommun och medgav i anslutning till det senare avtalet viss överlåtelse och viss medelsdisposition m. rn. Vidare lämnades kompletterande föreskrifter för investeringsanslaget Kraftsta­tioner m. m. under budgetåret 1979/80 och föreskrevs att vattenfalls­verket i frågor om statlig borgen för lån sorn Forsmarks Kraftgrupp AB kunde komma att ta upp utomlands skulle iaktta vad som anförts i prop. 1979/80:.33 om formerna för statens borgensteckning, om regleringsbrev avseende anslaget Kapitaltillskott för Svenska Petroleum AB. Vidare beslöts även att skrivelsen i vad riksdagen som sin mening gett regeringen till känna rörande rafinaderiverksamheten - skulle läggas till handlingarna.

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 37), varvid beslöts om regleringsbrev


 


Skr 1981/82:75                                                                      154

avseende anslaget lån till aktieteckning i Svenska Petroleum AB.

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr 10). Regeringen beslöt att lämna framställning av Oskarsharnnsverkets Kraftgrupp AB om ersättning för förseningskostnader för block 3 i Oskarshanms kärnkraftverk utan åtgärd.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15.  den 12 mars 1980 med anledning av prop. 1979/80:101 med förslag om
tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 i vad avser
anslag inom industridepartementets verksamhetsområde jämte motio­
ner (NU 1979/80:32. rskr 172).

Anmäld den 20 mars 1980 (äfnr 46). varvid anmälan gjordes till tilläggsbudget 111 till statsbudgeten för budgetaret 1979/80 såvitt avser industridepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 17 april 1980 (äfnr 2). Regeringen beslöt om förordning om ändring av förordning (1978:506) om statligt kreditstöd genom regional utvecklingsfond.

Anmäld den 24 april 1980 (äfnr 14). Regeringen beslöt om föreskrifter för garantigivning hos regionala utvecklingsfonder.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 29. 86). Regeringen beslöt att utfärda förordning orn ändring av förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksam­het samt förordning om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m.

Skrivelsen är inte slutbehandlad.

16.  den 9 april 1980 med anledningav prop. 1979/80:100. bil. I7i vad avser
statens provningsanstalt jämte motioner (NU 1979/80:33, rskr 223).

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 7). varvid regeringen utfärdade regleringsbrev för budgetåret 1980/81 för bl. a. anslag till statens provningsanstalt.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr BII:34). Regeringen beslöt att utfärda regle/ingsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag, inom budgetdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

17.  den 10 april 1980 med anledning av motioner om syntetiska drivmedel
(NU 1979/80:35, rskr 234).

Anmäld den 29 januari  1981   (äfnr 26) varvid  beslöts att avlåta proposition om riktlinjerna för energipolitiken (prop. 1980/81:90). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

18.  den 24 april 1980 rned anledning av prop. 1979/80:88 orn ny organisa­
tionsform rn. m. för statens industriverks enhet för företagsutveckling
jämte motion (NU 1979/80:41. rskr 274).

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 2). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1980/81.


 


Skr 1981/82:75                                                                      155

Anmäld den 10 juli 1980 (äfnr 1). Regeringen fastställde stadgar för stiftelsen institutet för företagsutveckling.

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 11). Regeringen beslöt att avlåta skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående rörlig kredit för Stiftelsen Institut för Företagsutveckling.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 18). Regeringen beslöt att meddela förskrifter om överföring av tillgångar från statens industriverk till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling. mom. Id

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr B 11:34). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom budgetdepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

19. den 30 april 1980 med anledning av vissa delar av proposition 1979/80:79
om kapitaltillskott till statsföretagsgruppen jämte motioner (NU 1979/
80:37, rskr 288).

Anmäld den 8 maj 1980 (äfnr 7). Regeringen beslöt regleringsbrev för budgetåret 1979/80 avseende vissa anslag till statsägda företag och om ändring av regleringsbrev om användningen av vissa anslag.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 49). Regeringen beslöt om ändring av regleringsbrev om användningen av vissa anslag för budgetåret 1978/ 79.

Anmäld den 27 november 1980 (äfnr 10). Regeringen beslöt om att utfärda förordning om upphävande av instruktionen (1969:790) för affärsverksdelegationen.

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 13. 15). Regeringen beslöt om. att utfärda förordning om ändring av förordningen (1975:1021) rned instruktion för domänverket samt att lägga berörd del av skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

20.                                                                                     den 21 maj 1980 med anledning av prop. 1979/80:125 om utgifter på
tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 i vad avser
industridepartementets verksamhetsområde (NU 1979/80:58. rskr
346).                                                                 I.

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 3, 4), varvid regeringen föreskrev om ytterligare medel under anslagen Kommittéer rn. m. och Extra utgif­ter.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A 17). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B. sarnt anslagen C3. Särskilda åtgiirder för arbetsanpassning och sysselsättning. C4. Bidrag till Stiftelsen Sarnhiills-företag och C5. Yrkesinriktad rehabilitering.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 21. 51. 52. 80). Regeringen bemyndigade AB Svensk Exportkredit att lämna exportkredit med statligt stöd inom en ram av 13 000 000 kr. inkl. tidigare bemyndiganden.


 


Skr 1981/82:75                                                                      156

beslöt om regleringsbrev avseende anslaget Län till KB United Stirling (Sweden) AB&Co lämnade vissa bemyndiganden för förenade fabriks­verken för stirlingprojekten och föreskrev att ytterligare 40 000 000 kr. skulle tillföras anslaget Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. rn.. anslagsposter Prototyper och demonstrationsanläggningar m. m.

Anmäld derr 11 december' 1980 (äfiir 2). Regeringen beslöt att meddela föreskrifter om viss exportkreditgivning rned statligt stöd.

Skrivelsen är diirmed slutbehandlad.

21. den 27 maj 1980 med anledning av prop. 1979/80:100, bil. 17 vad avser
vissa anslag rörande regional utveckling m. m. (AU 1979/80:23. rskr
361).

Anmäld den 29 maj 1980 (äfnr 5-9), varvid beslöts regleringsbrev avseende anslaget Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län.

Anmäld den 11 juni 1981 (äinr A 17). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B. samt anslagen C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning. C 4. Bidrag till Stiftelsen Samhälls­företag och C 5. Yrkesinriktad rehabilitering.

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 34, 36, 37). Regeringen utfärdade förordning (1980:474) orn ändring i förordningen (1979:632) om regionalpolitiskt stöd. förordning (1980:471) om ändring i förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygd och förordning (1980:469) om ändring i förordningen (1979:6.39) om skyldighet för statlig myndighet att följa riktlinjerna för regionalpolitiken.

Anmäld den 19 juni 1980, (äfnr 3), varvid beslöts om regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende vissa anslag till regional utveckling.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

22. den 4 juni 1980 med anledning av prop. 1979/80:115 om lån till
Saab-Scania och Volvo Flygmotor AB m. m. jämte motioner (NU
1979/80:43, rskr 395).

Anmäld den 12 juni 1980 (äfnr 27, 29, 31). Regeringen utfärdade förordning (1980:472) om ändring av förordningen (1978:507) om industrigaranlilån, förordning (1980:473) om ändring i förordningen (1978:561) om statligt stöd tiil teknisk forskning, industriellt utvecklings­arbete och uppfinnarverksamhet samt förordning (1980:470) om ändring av förordningen (1979:630) om statligt kreditstöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete.

Anmäldden 19 juni 1980 (äfnr 1, 5). Regeringen beslöt regleringsbrev
avseende vissa anslag till Industri rn. m. och Teknisk utveckling m. m.
för budgetåret 1980/81.
'       Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

23. den 10 juni 1980 med anledning av prop. 1979/80:100, bil. 17 i vad avser
energihushållning m. m. och prop. 1979/80:170 om vissa energifrågor
jämte mofioner (NU 1979/80:70, rskr 410).


 


Skr 1981/82:75                                                                      157

Amniildden 12 juni 1980 (äfnr 86). Regeringen utfärdade förordning­en (1980:566) orn statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet.

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 24, 25, 53-56). Regeringen beslöt om regleringsbrev avseende vissa anslag till Teknisk utveckling m. m. och till anslaget Förskottsbetalning för transport av naturgas. Vidare beslöt regeringen att ratificera avtal mellan Sveriges regering och Danmarks regering om naturgassarnarbete. att - rmed överlämnande av prop. 1979/80:70 näringsutskottets betänkande 1979/80:70 och avskrift av riksdagens skrivelse 1979/80:410 - ge Swedegas AB till känna vad riksdagen har beslutat om riktlinjer för genomförande av Sydgasprojek­tet sarnt medgett viss iindrad ägarstruktur i Swedegas AB.

Anmäld den 26 juni 1980 (äfnr 29). varvid beslöts hemställa till fullmäktige i riksgäldskontoret att fr. o. rn. budgetåret 1980/81 siinka ramen för den av statens vattenfallsverk disponerade rörliga krediten i riksgäldskontoret.

Anmäld den 10 juli 1980 (äfnr 13). varvid regeringen meddelat föreskrifter om särskilt bidrag till Svenska Petroleum AB eller Svenska Petroleum Exploration AB till prospektering efter olja och naturgas.

Anmäld den 11 september 1980 (iifnr 27). Regeringen beslöt tillkalla ångexplosionskomrnittén (I  1980:06).

Skrivelsen är såvitt avser punkten 34 i utskottets hemställan överläm­nad till handelsdepartementet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

24.  den 10 juni 1980 med anledning av riksdagens revisorers förslag
angående statens lån till Uddeholms AB budgetår-et 1977/78 (NU
1979/80:76. rskr 417).

Anmäldden 29 januari 1981 (iifnr 26). Regeringen beslöt proposition om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1980/81:90). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

25.  den 10 juni 1980 med anledning av pr-op. 1979/80:100. bil. 17 i vad avser
DataSaab AB och prop. 1979/80:156 om medelstiUskott till DataSaab
AB jämte motioner (NU 1979/80:65, rskr 419).

Anmäld den 19 juni 1980 (äfnr 6). Varvid beslöts regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslagen Utvecklingsbidrag till DataSaab AB och Medelstillskott till DataSaab AB.

Anmäld den 26 juni 1980 (iifnr 37). Regeringen föreski-ev att ytterligare 37 000 000 kr. skulle tillföras anslaget Medelstillskott till DataSaab AB.

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 9). Regeringen beslöt att lägga berörda delar av skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

26. den 27 november 1980 rned anledning av regeringens skrivelse 1980/


 


Skr 1981/82:75                                                                      158

81:11 rned årsredovisning för Statsföretag AB (NU 1980/81:6. rskr .38).

Anmäld den 15 januari 1981 (iifnr 4). Regeringen beslöt att lägga skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

27. den 4 december 1980, med anledning av förs. 1980/81:6 om återbetalning
av lokaliseringsstöd (AU 1980/81:8, rskr 52).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

28. den 16 december 1981, med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m. (energifrågor). (NU 1980/
81:18, rskr 99).

Anmäld den 17 december 1980 (äfnr 1). Regeringen utfärdade förordningen (1980:1085) orn statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m.

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 26). Regeringen beslöt prop. 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

29. den 16 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:49 om stöd för
åtgärder att ersätta olja (NU 1980/81:19, rskr 100).

Anmäld den 17 december 1980 (äfnr 1). Regeringen utfärdade förordningen (SFS 1980:1085) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m.

Anmäld den 17 december 1980 (äfnr BLI). Regeringen utfärdade lagen (1980:1083) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild bered­skapsavgift för oljeprodukter och lagen (1980:1084) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt. Hemställan gjord till riksgäldskontoret.

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 80). Regeringen beslöt om uppbyggnad av en oljeersättningsfond.

Anmäld den 29 januari 1981 (äfnr 26). Regeringen beslöt prop. 1980/81:90 om riktlinjer för energipolitiken.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

30. den 16 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:20 om
besparingar i statsverksamheten, m. m. (industripolitik m. m.). (NU
1980/81:17. rskr 103.)

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 17). Regeringen utfärdade lagen (1980:1119) om upphävande av lagen (1976:349) om uppgiftsskyldighel i planeringsfrågor.

Anmäld den 23 december 1980 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser industridepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

31. den 17 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:58 med förslag
till lag om Svenska skeppshypotekskassan, m. m. (NU 1980/81:21, rskr
110).


 


Skr 1981/82:75                                                                     159

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 13. 14). Regeringen utfärdade lagen (1980:1097) om svenska skeppshypotekskassan samt hemställan till fullmäktige att överföra garantiförbindelser från skeppsfartens sekundärlånekassas garantifond till svenska skeppshypotekskassan.

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr E6). Regeringen utfärdade lagen (1980:1095) om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolifiska medel.

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr B 1:118). Regeringen utfärdade lagen (1980:1096) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

32. den 17 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:25 i vad avser
anslag på tilläggsbudget I för budgetåret 1980/81 inom industrideparte­
mentets verksamhetsområde (NU 1980/81:23, rskr 112).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr Ju 45 och 46) varvid regeringen utfärdade lagen (1980:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100) och lagen (1980:1125) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt­ningsdomstolar.

Anmäldden 18 december 1980 (äfnr 31, 81-83). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr 10). Regeringen beslöt att lämna framställan från Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB orn ersättning för förseningskostnader för block 3 i Oskarshamns kärnkraftverk utan åtgärd.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

33. den 18 december 1980, med anledning av skr. 1980/81:12 med
årsredovisning för Svenska Varv AB (NU 1980/81:27. rskr 129).

Anmäld den 15 januari 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

34. den 18 december 1980, med anledning av prop. 1980/81:51 om
Norrlandsfondens fortsatta verksamhet m. m. (NU 1980/81:22, rskr
131).

Anmäld den 18 december 1980 (äfnr 20). Regeringen beslöt om ändrade stadgar för Norrlandsfonden. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

35. den 11 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:22 om insyn i
statliga företag (NU 1980/81:29, rskr 147).

Anmäld den 19 mars 1981 (äfnr 12). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Anmäld för departementschefen. Jo den 30 mars 1981 varvid beslöts att i jordbruksdepartementets delar lägga skrivelsen till handlingarna.

Anmäld för departementschefen. Fö den 2 april 1981 varvid denne beslöt att i försvarsdepartementets delar lägga skrivelsen till handling­arna.


 


Skr 1981/82:75                                                                      160

mom. 2

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr K 2, 3, 4, 5 och 6). Regeringen uppdrog åt chefen för kommunikationsdepartementet, statens järnvägar, telever­ket och postverket att tillse resp. verka för en ändring i bolagsordningen för vissa aktiebolag.

Anmäld den (äfnr H). Regeringen beslöt att överlämna kopia av skrivelsen till AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB för åtgärd.

Skrivelsen avses avslutas under början av november 1981.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

36.  den 25 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:101 i vad avser vissa
anslag på tilläggsbudget II inom industridepartementets verksamhets­
område (NU 1980/81:41. rskr 195).

Anmäld den 9 april 1981 (äfnr 10). Regeringen beslöt att meddela ändrade föreskrifter för anslaget B5. Bidrag till stiftelsen Institutet för Företagsutveckling.

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr 3). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 för anslaget B22. Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 1-2). Regeringen beslöt att meddela föreskrifter om utgifter m. m. på tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 inom industridepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

37.  den 26 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:93 rörande Datasaab
AB jämte motioner och del av proposition 1980/81:100 (NU 1980/81:38,
rskr 208).

Anmäld den 26 mars 1981 (äfnr 4). Regeringen beslöt om godkän­nande av avtal mellan staten och telefonaktiebolaget L M Ericsson.

Anmäld den 2 april 1981 (äfnr 8-10). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev m. m. för budgetåret 1980/81 i vadavser vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde, att meddela föreskrifter för utgifter på tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 jämte överlämnande av statens aktier i Datasaab AB till Telefonaktie­bolaget L M Ericsson, m.m.

Anmäld  den   18  juni   1981   (äfnr 4).   Regeringen  beslöt  utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för vissa anslag inom industride­partementets verksamhetsområde. mom. Ig

Anmäld  den  9 april   1981  (äfnr  K 7).   Regeringen  medgav  att aktiekapitalet i Teleinvest AB genom nyemission ökas till 49 350 000 kr. mom. Ih

Anmäld den  25 juni  1981  (äfnr K  13).  Regeringen medgav att


 


Skr 1981/82:75                                                                      161

televerket tecknar borgen för Teleinvest AB intill ett belopp på högst 300 milj. kr. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

38.  den 9 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:101 i vad avser
industrigaranlilån och motioner om Vänerskog AB (NU 1980/81:46, rskr
236).

Anmäld den 14 maj 1981 (äfnr 3). Regeringen beslöt att ändra regleringsbrev den 19 juni 1980, ramen för statlig garanti för industri­garanlilån m. m. och för lån fill turisthotell under budgetåret 1980/ 81.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

39.  den 28 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:67 och del av prop.
1980/81:100 avseende vissa frågor ang. stålindustrin, m. m. jämte
mofioner (NU 1980/81:51, rskr 266).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 15). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till SSAB Svenskt Stål AB.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 8). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementels verksamhetsområde.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 12). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 för anslaget B23. Medelstillskott till vissa utvecklingsbolag.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

40.  den 29 april 1981, med anledning av prop. 1980/81:87 om vissa frågor om
hemslöjden (NU 1980/81:42, rskr 276).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 9). Regeringen utfärdade förordningen (SFS 1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrägor.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 5). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

41.  den 29 april 1981, med anledning av civilutskottets betänkande om
riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för utbyggnad av vattenkraft
m. m. (CU 1980/81:31, rskr 277).

Anmäld för departementschefen. Joden 1 juni 1981 varvid beslöts att i jordbruksdepartementets delar lägga skrivelsen till handlingarna. Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

42.  den 6 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:98 om Norrlands
Skogsägares Cellulosa AB jämte motioner (NU 1980/81:49. rskr
282).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 31). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende vissa anslag till statsägda företag. 11  Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                                      162

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 32). Regeringen beslöt att ge Statens industriverk i uppdrag att utvärdera vissa utvecklingsalternativ för Hörnefors massafabrik och pappersbruk.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

43. den 8 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:89 om vissa frågor
rörande glasindustrin jämte motioner (NU 1980/81:45, rskr 296).

Anmäldden 11 juni 1981 (äfnr 5,44,46). Regeringenbeslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för vissa anslag inom industride­partementets verksamhetsområde, utfärdade förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m.m. samt utfärdade förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 4). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för vissa anslag inom industride­partementets verksamhetsområde.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 47). Regeringen beslöt att vissa frågor rörande glasindustrin skulle läggas till handlingarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

44. den 13 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:128 om vissa företag
inom statsföretagsgruppen jämte mofioner (NU 1980/81:48, rskr
301).

Anmäld den 21 maj 1981 (äfnr 19). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende anslag till Statsföretag AB.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 8). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen'är ännu inte slutbehandlad.

45. den 13 maj 1981, med anledningav prop. 1980/81:151 om överlåtelse till
Industrifonden av avtal om stöd till den svenska flygindustrin (NU
1980/81:55, rskr 303).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr9). Regeringen beslöt om överlåtelse av statens fordran på Volvo Flygmotor AB avseende visst flygmotorpro­jekt, m. m.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

46. den 21 maj 1981. med anledning av prop. 1980/81:100 samt 1980/81:130 i
vad avser mineralpolitik, jämte motioner (NU 1980/81:67, rskr 349).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 7). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för vissa anslag inom industride­partementets verksamhetsområde.

Anmäld den 23 juli 1981 (äfnr 24). Regeringen beslöt att meddela tilläggsdirektiv till organisationskommittén (I 1980:02) med uppdrag att utreda vissa frågor om mineralpolitisk verksorganisation.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                    ,                 163

1

47. den 22 maj  1981, med anledning av prop.  1980/81:130 i vad avser
skogsindustrin jämte motioner (NU 1980/81:54, rskr 368).

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

48. den 22 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:161 om finansiering av
sterlingprojektet m. m., jämte motioner (NU 1980/81:59, rskr 369).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 12-14). Regeringen beslöt att meddela föreskrifter om sterlingsprojektet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

49. den 27 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:90 om riktlinjer för
energipolitiken jämte motioner (NU 1980/81:60, rskr 381).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 20, 51-58). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag till teknisk utveckling m. m. samt om ändring av uppdrag till energispark-ommitlén (11974:05), m. m. Regeringen utfärdade lagen (SFS 1981:599) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle, lagen (SFS 1981:597) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar, lagen (SFS 1981:598) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgär­der för vissa kraftanläggningar m. m., lagen (SFS 1981:596) om ändringi lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, förordningen (SFS 1981:595) om ändring i förordningen (1980:1085) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m., lagen (SFS 1981:601) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energipla­nering samt förordningen (SFS 1981:594) om ändring i förordningen (1978:997) om statligt bidrag till prospektering efter olja oeh natur­gas.

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr B 1:96). Regeringen utfärdade lagen
(1981:572) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift           i

för oljeprodukter.                                                                          /

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 25, 42, 44). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslaget Ener­giforskning. Regeringen utfärdade lagen (SFS 1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt förordningen (SFS 1981:672) med instruktion för nämnden för hantering av använt kärnbränsle samt regleringsbrev för budgetåret 1981/82 för vissa anslag till energi.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr B 1:51). Regeringen utfärdade lagen (1981:670) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 44). Regeringen beslöt att skrivelsen i vissa delar skulle läggas till handlingarna.

Anmäld den 3 september 1981 (äfnr 29). Regeringen beslöt om delvis bifall av ansökningar om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja m. m. av Svenska Lantmännens Riksförbund förening u.p.a. och Alfa Laval AB.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      164

50.  den 27 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:125 i vad avser vissa
anslag på tilläggsbudget III inom industridepartementets verksamhets­
område (NU 1980/81:61, rskr 383).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 i vad avser vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 49). Regeringen beslöt att meddela kompletterande föreskrifter för reservationsanslaget Statens vattenfalls­verk: kraftstationer m. m. under budgetåret 1980/81, m. m.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 11). Regeringen beslöt alt meddela föreskrifter om utgifter på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 inom industridepartementets verksamhetsområde;

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

51.  den 1 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 i vad avser vissa
anslag inom industridepartementets verksamhetsområde jämte motio­
ner (NU 1980/81:52, rskr 391).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 4-5, 7-8, 44). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 i vad avser vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde samt utfärdade förordningen (SFS 1981:661) om strukturgarantier, m. m.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 4-6). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 i vad avser vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

52.  den 2 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:131 om vissa
varvsfrågor m. m. jämte motioner (NU 1980/81:63, rskr 393).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 8). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 25 juni 1981 (äfnr 34-36). Regeringen beslöt att viss del av skrivelsen skulle läggas till handlingarna, utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 för vissa anslag inom industridepartementels verk­samhetsområde samt meddela föreskrifter för utfärdandet av skuldebrev till Svenska Varv AB för nedskrivning av anläggningstillgångarna.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

53.                                                   den 2 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:131 om sysselsättnings­
frågor i samband med omstruktureringen av varven (AU 1980/81:17,
rskr 394).                                        

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr A17). Regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende littera B samt anslagen C3 särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, C4. Bidrag till stiftelsen Samhälls­företag och C5 yrkesinriktad rehabilitering.

Anmäld den 25 juni (äfnr 41). Regeringen beslöt att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.


 


Skr 1981/82:75                                                                     165

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

54. den 4 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:192 om ändring av lån
till Uddeholms AB (NU 1980/81:66, rskr 411).

Anmäld den 18 junil981 (äfnr 30). Regeringen beslöt att meddela föreskrifter om ändring av lån till Uddeholms AB. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

55. den 10 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:130 om industripoli-
fikens inriktning m. m. jämte motioner (NU 1980/81:64, rskr 425).

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 4, 37). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde samt utfärdade förordning­en (SFS 1981:685) om ändring i förordningen (1979:632) om regional­politiskt stöd.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

56. den 10 juni 1981, med anledning av prop. 1980/81:189 om godkännande
av avtal mellan Sveriges regering och Norges regering om ekonomiskt
samarbete jämte mofioner (NU 1980/81:65, rskr 427).

Anmäld den 11 juni 1981 (äfnr 40). Regeringen utfärdade lagen (1981:600) om beslutanderätt för stiftelser som har bildats för att främja svensk-norskt industriellt samarbete.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 4). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom industridepartementets verksamhetsområde.

Anmäld den 9 juli 1981 (äfnr 16). Regeringen beslöt om ratificering av avtal mellan Sveriges regering och Norges regering om ekonomiskt samarbete, särskilt på industri- och energiområdena, m. m.

Anmäld den 24 september 1981 (äfnr 16). Regeringen utfärdade förordningen (1981:923) om stöd genom Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete.

Skrivelsen är i vissa delar överlämnad lill budgeldepartementet.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 5, 6, 14, 17-20, 24-26, 28-33, 36-38, 40, 43, 48 och 50-54 slutbehandlade.

Kommundepartementet

Riksdagens skrivelse

1.   den 19 oktober 1977, med anledning av motion om proportionella val till
statliga nämnder m. m. (KU 1977/78:6, rskr 1).

Anmäldden9april 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt prop. 1980/81:185 om proportionella val till statliga nämnder m. m. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

2.   den  14 november  1979,  med  anledning av  motion  om suppleants
tjänstgöring i länsstyrelses styrelse (KU 1979/80:8. rskr 9).


 


Skr 1981/82:75                                                                      166

Den av riksdagen begärda undersökningen har verkställts genom en enkät till sarntliga länsstyrelser. Utfallet av undersökningen övervägs f.n.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

3.    den 19 november 1980, med anledning av motioner om vidgad valbarhet
till kyrkvärdsuppdrag samt orn frågor som sammanhänger med begrav­
ning av invandrare (KU 1980/81:5. rskr 15).

mom. 4

Den  av  riksdagen   begärda  utredningen   har  verkställts  och   har redovisats i en promemoria i april 1981 (Ds Kn 1981:9). Promemorian har remissbehandlats. mom. 5

Vissa frågor som sammanhänger med begravning av invandrare har behandlats i betänkandet (SOU 1981:36) Begravningsverksamheten.

Betänkandet har remitterats. För utredning i övriga delar har skrivelsen överlämnats till arbetsmarknadsdepartementet genom beslut den 8 september 1981.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

4.    den 17 december 1980. med anledning av prop. 1980/81:25 om
ersättningar med anledning av Almöbrons ras (CU 1980/81:10, rskr
114).

mom. 1-6

Anmäld den 8 januari 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt att anvisa medel för stöd till Tjörns. Orusts och Stenungsunds kommuner med anledning av Almöbrons ras. mom. 7

Anmäld den 8 januari 1981 (äfnr 2). Regeringen beslöt att utfärda regleringsbrev för budgetåret 1980/81 avseende stöd till näringslivet med anledning av Almöbrons ras.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.    den 18 december 1980, om tilläggsbudget I såvitt gäller kyrkliga ändamål
(KrU 1980/81:15, rskr 125).

Anmäld den 29 januari  1981  (äfnr 31).   Regeringen  meddelade bestämmelser om det anvisade reservationsanslaget. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

6.    den 21 januari 1981, om kontroll av spelhallar och diskotek (NU
1980/81:3. rskr 144).

En promernoria har utarbetats inom kommundepartementet. Den har remitterats.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

7.    den 11 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:77 om godkän­
nande av europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser
mellan lokala och regionala samhällsorgan (KU 1980/81:14, rskr
146).


 


Skr 1981/82:75                                                                     167

Anmäld den 5 mars 1981 (äfnr 1). Regeringen beslutade ratificera konventionen. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

8.    den 18 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:80 om ökad
kommunal självstyrelse och minskad byråkrati (KU 1980/81:13. rskr
149).

Anmäld den 26 februari 1981 (äfnr B 1:53). Regeringen beslöt prop. 1980/81:116 om kommunalekonomiska frågor inför år 1982.

Anmäld den 5 mars 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (1981:165) om ändring av kommunallagen (1977:179) och lagen (1981:166) orn ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

Anmäld den 23 april 1981 (äfnr Ju 26-29). Regeringen utfärdade förordningen (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrif­ter, anvisningar och råd. förordningen (1981:306) orn ändringi allmänna verksstadgan (1965:600). förordningen (1981:307) orn ändringi kommit­téförordningen (1976:119) samt förordningen (1981:.308) orn ändring i förordningen (1980:560) med instruktion för regeringskansliet.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

9.    den 25 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:75 om fortsatt
giltighet av lagen (1977:1094) om skatteutjämning i Stockholms läns
landsfingskornrnun (KU 1980/81:16, rskr 158).

Anmäld den 19 mars 1981 (äfnr 1). Regeringen utfärdade lagen (1981:210) om fortsatt gilfighet av lagen (1977:1094) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

10.  den 25 februari 1981, med anledning av prop. 1980/81:100 såvitt gäller
anslag till kyrkliga ändamål m. m. (KrU 1980/81:20, rskr 168).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 3). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag till kyrkliga ändamål.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

11.  den 11 mars 1981, med anledning av prop. 1980/81:100såvitt avser anslag
till kommundepartementet m. m. (CU 1980/81:21, rskr 179).

Anmäld den 7 maj 1981 (äfnr 13). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende vissa anslag inom kommundepartementets verksamhetsområde.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

12.  den 19 mars 1981, med anledning av prop. 1980/8I:100såvitt avser anslag
till länsstyrelserna m. m. (CU 1980/81:24, rskr 193).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetaret 1981/82 avseende anslag under littera B. Länsstyrelserna m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.


 


Skr 1981/82:75                                                                      168

13. den 13 maj 1981, med anledningav prop. 1980/81:174 om vissa anslag ur
kyrkofonden m. m. (KrU 1980/81:-30. rskr 327).

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 4). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev.

Anmäld den 18 juni 1981 (äfnr 2). Regeringen utfärdade lagen (1981:650) med provisoriska bestämmelser om boställsränta.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

14. den 14 maj 1981 om användning av anslaget till Länsstyrelserna för
statsbidrag till kostnader för medborgarvittnen (CU 1980/81:32. rskr
341).

Anmäld den 27 maj 1981 (äfnr 1). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag under littera B. Länsstyrelserna m. m.

Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

15. den 25 maj 1981, med anledning av prop. 1980/81:38 om anslag till
räddningstjänst m. m. (prop. 1980/81:100, prop. 1980/81:116 och prop.
1980/81:119) (CU 1980/81:38, rskr 376).

mom. 2, 5, 7 och 11

Ärendena  bereds  f. n.   inom   regeringskansliet  oeh  beräknas  bli avslutade under hösten 1981. mom. 17

Anmäld den 4 juni 1981 (äfnr 2). Regeringen beslöt utfärda regleringsbrev för budgetåret 1981/82 avseende anslag för räddnings­tjänst m. m.

Skrivelsen är ännu inte slutbehandlad.

Av dessa ärenden är alltså de under 1, 4, 5 och 7-14 slutbehand­lade.


 


Skr 1981/82:75                                                       169

Register

Rskr"              ictlovisas

nr                  under

 

1949

 

S2

Ju 1

248

Ju 2

1961

 

94

Ju 3

1964

 

154

Ju 4

1969

 

395

Jo 1

1970

 

274

U 1

345

B 1

374

Ju 5

1973

 

291

Ju 6

292

Ju 7

.■(17

B2

1974

 

S7

Bo 1

248

U 2

276

1 1

1975

 

66

Ju S

162

1 2

221

U 3

1975/76

 

.■?s

K 1

65

A 1

226

E 1

.I.S

Bo 2

355

U 4

367

U 5

397

Ju 9

409

E 2

42(1

1 3

12 Riksdagen 1981/82. I saml. Nr 75


 


Skr 1981/82:75                                                       170

 

Rskr

rctlovisas

nr

under

\916/11

 

17

Jo 2

43

.S 1

144

Ju 1(1

208

K 2

226

Bo 3

227

Jo 3

247

Jo 4

308

I 4

355

Fl 3

1977/78

 

1

Kn 1

20

Fl 4

29

A 2

37

K 3

45

1 5

92

A 3

99

Bo 4

177

Jo 5

210

Bo 5

274

U 6

.3(18

Ju   1 1

319

S2

1978/79

 

5

Ju 12

12

A 4

15

A 5

21

LJ 7

58

Ll S

63

Jo 6

122

1 6*

126

U 9

145

1 7

179

fl 1

245

U  19

246

U 11

247

K 4

248

K S

266

Jo 7

268

Ju 13

.307

Bo 6

322

1 S


 


Skr 1981/82:75                                                       171

 

Rskr

redovisas

ur

under

1978/79

 

325

1 9

37(1

1 Hl

394

Bo 7

399

Jo 8

4(11

K 6

415

1 11

418

Jo 9

419

K 7

422

LI 12

425

B 3

429

1 12

434

K S

435

1 13

441

A 6

1979/80

 

9

Kn 2

11

Ju 14

13

Fo 1

46

04

51

U 13

52

Ll 14

.S.s

Jo 1(1

62

E5

73

Ju 15

79

Jo 11

,S(1

K 9

87

Bo 8

8S

Ju 16

112

Jo 12

12(1

U 15

122

B 5

124

Ju 17

126

Ju IS

132

H 2

1.14

1 14

148

Fö 2

169

Ju 19

172

1 15

178

U 16

19.S

Jo 13

202

Ju 2(1


 


Skr 1981/82:75                                                                      172

Rskr               redovisas

nr                  under

 

1979/80

 

223

I 16

228

B 6

231

Ju 21

2.33

U 17

2.34

1 17

24(1

Bo 9

242

B 7

245

A 7

247

U 18

250

B 8

258

U 19

264

K 1(1

272

S 3

274

I 18

285

U 2(1

287

U 21

288

I 19

301

U 22

312

U 23

314

Bo Kl

327

A 8

336

Ju 22

,346

1 2(1

.361

1 21

363

U 24

369

UD 1

370

UD 2

375

Bo 11

383

U25

385

S4

386

8 5

387

S6

389

Jo 14

394

B9

395

1 22

40(1

B 1(1

401

Ju 23

4(15

Jo 15

410

I 23

412

K 11

413

Jo 16


 


Skr 1981/82:75                                                                  173

 

Rskr

redovisas

nr

under

1979/80

 

417

1 24

419

I 25

421

E6

1980/81

 

1

U 26

3

S7

4

S8

.S

Ju 24

6

E 7

7

Bo 12

8

S9

10

S H)

12

Jo 17

15

Kn 3

17

Ju 25

18

H 3

19

Fö 3

21

V 27

22

Jo 18

23

B 11

24

Jo 19

26

H 4

28

A 9

29

K 12

M)

Ju 26

31

Ju 27

32

Ju 28

33

Ju 29

34

Ju M)

35

U 28

36

K 13

37

Jo 20

38

1 26

39

Ju 31

4(1

Ju 32

41

Ju 33

42

H 5

43

Ju 34

44

Ju .35

45

K 14

46

K 15


 


Skr 1981/82:75                                                       174

 

Rskr

i'edovisas

nr

under

1980/81

 

47

K 16

48

Jo 21

49

H 6

50

Ju 36

51

.S 11

52

I 27

53

A 10

54

A 11

55

S 12

56

B 12

57

B 13

58

Ju 37

59

E8

61

B 14

62

B 15

63

A 12

64

UD 3

65

Ju 38

66

B 16

67

B 17

68

Fö 4

69

H 7

7(1

Fö 5

71

Fö 6

72

K 17

73

Jo 22

74

E9

76

Fö 7

77

Fö 8

78

H 8

79

A 13

80

Jo 23

81

H9

82

Ju 39

83

E 10

84

S 13

85

U 29

86

U -3(1

87

Ju 40

88

E 11

89

E 12


 


Skr 1981/82:75                                                                     175

 

Rskr

redovisas

nr

under

1980/81

 

9(1

H 1(1

91

UD 4

92

UD 5

93

S 14

94

B 18

95

Bo 13

96

Bo 14

97

B 19

98

U 31

99

1 28

1(1(1

1 29

KM

K 18

192

K 19

1(13

1 .3(1

104

Bo 15

1(15

K 2(1

1(16

Bo 16

107

B 2(1

1(18

B 21

1(19

S 15

11.(1

1 31

112

1 32

113

E 13

114

Kn4

115

Ju 41

116

UD 6

117

B 22

118

E 14

12(1

U 32

121

Bo 17

122

UD 7

123

S 16

124

V ??

125

Kn 5

126

Jo 24

127

U 34

128

U 35

129

1 33


 


Skr 1981/82:75                                                                  176

Rskr               redovisas

nr                  under

 

1980/81

 

130

Ju 42

131

1 34

1.32

K21

133

S 17

134

E 15

135

B 23

136

Jo 25

137

Jo 26

138

Ju 43

1.W

Ju 44

140

S 18

141

Ju 45

142

U 36

143

U 37

144

Kn6

145

E 16

146

Kn 7

147

1 35

148

Bo 18

149

Kn 8

150

K 22

151

K 23

152

K 24

153

A 14

154

A 15

155

Bo 19

156

E 17

157

Ju 46

1.58

Kn9

159

B 24

160

Ju 47

161

Ju 48

162

Ju 49

163

Ju 50

164

Fö 9

165

H 11

166

Fö 10

167

S 19

168

Kn 10

169

U 38

170

U 39

171

U 40


 


Skr 1981/82:75


177


 

Rskr

redovisas

nr

under

1980/81

 

172

K 25

173

B 25

174

Jo 27

175

U41

176

E 18

178

Bo 20

179

Kn 11

180

Ju 51

181

Bo 21

182

B 26

183

H 12

184

S2(l

185

Ju 52

186

UD 8

187

K 26

188

B 27

189

Ju 53

190

B 28

191

Ju .54

192

Ju 55

193

Kn 12

194

H 13

195

1 36

196

K 27

197

K 28

198

K 29

199

K .3(1

200

B 29

202

B .30

203

B 31

204

B 32

205

B 33

206

B 34

207

Jo 28

208

1 37

209

S 21

210

Ju .56

211

Ju 57

212

S 22

213

S23

214

S24


 


Skr 1981/82:75


178


 


Rskr


rcilovisas under'


 


1980/81

215 216 217 218 219 220

71]

225 226 227 228 229 2M) 231 232 233 234 235 236 237 2.W 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 2.50 251 252

Si

254 255 256

257


S 25 ,S26 U 42 U 43 A 16 Ju 58 E 19 B 35 Ju 59 S 27 ,S 28 K 31 B 36 H 14 B 37 H 15 Bo 22 B 38 B 39 B 40 1 38 Ju 60 Ju 61 B 41 U 44 S 29 S 3(1 S 31 Bo 23 U 45 LI 46 .S32 U 47 B'42 Ju 62 Ju 63 Ju (A Ju 65 Ju 66 Ju 67 K 32 K 33


 


Skr 1981/82:75                                                                     179

 

Rskr

redovisas

ni'

undei'

1980/81

 

258

K 34

259

B 43

260

B 44

261

K 35

262

S 33

263

A 17

264

A 18

265

U 48

266

1 39

267

Jo 29

268

UD 9

269

UD 10

270

H 16

271

UD 11

272

U 49

273

Jo 3(1

274

Jo 31

275

H 17

276

1 40

277

1 41

278

S34

279

H 18

280

H 19

281

H 20

282

1 42

283

U 5(1

284

B 45

285

B 46

286

Jo 32

287

Bo 24

288

S35

289

U 51

29(1

B 47

291

Fö 11

292

B 48

293

B 49

294

B .5(1

295

Jo 33

296

1 43

297

U 52

298

A 19


 


Skr 1981/82:75                                                                  180

 

Rskr

r'cdovisas

nr

under

1980/81

 

299

U53

.1(10

Jo .34

M)\

1 44

.302

E 20

.103

1 45

.304

E21

.107

B 51

308

E 22

309

B 52

31(1

E 23

311

E24

313

H 21

314

H 22

315

H 23

316

Ju 68

317

Ju 69

318

Ju 7(1

319

Ju 71

320

Ju 72

.121

Ju 73

322

Fö 12

323

Fö 13

324

Fö 14

325

Fö 15

326

U 54

327

Kn 13

.128

U55

329

U 56

3.10

S36

331

F() 16

3.12

U 57

333

U58

334

K 36

335

K 17

3.36

Jo 35

337

Jo 36

3.19

Jo 37

.140

Jo 38

.141

Kn 14

342

Uo 25

343

B 53 ,

344

Ju 74


 


Skr 1981/82:75                                                                  181

 

Rskr

i'cd()visas

nr

under

I98(>/SI

 

345

H 24

346

S37

.147

S 38

348

U 59

349

( 46

350

Ju 75

351

Ju 76

352

Ju 77

353

Ju 78

354

V 60

355

U 61

356

U 62

357

K 38

.358

Fö 17

.159

A 20

360

Ju 79

.161

B 54

362

Bo 26

363

Ju 80

364

H 25

365

S39

366

S40

367

E 25

368

1 47

369

1 48

370

B 55

371

B 56

372

Ju 81

373

S41

374

Jo 39

375

Jo 40

376

Kn 15

377

Bo 27

378

Ju 82

379

Ju 83

38(1

S42

.181

1 49

383

1 .sO

384

Bo 28

385

U 63

386

U 64


 


Skr 1981/82:75


182


 

Rskr

rcdovis:is

ur

under

I980/S1

 

187

U 65

188

LJ 66

189

LJ 67

190

Jo 41

191

1 51

192

Ju 84

193

1 52

394

1 53

195

U 68

196

Ju 85

197

K 39

198

B 57

199

B 58

400

Bo 29

401

Bo 30

402

S 43

403

S 44

404

B 59

405

U 69

406

S 45

407

U 7(1

408

11 26

409

.S 46

410

S 47

411

1 54

412

B 60

413

B 61

414

Ju 86

415

Ju 87

416

S 48

417

Jo 42

418

U 71

419

Jo 43

420

B 62

421

B 63

422

K 40

423

Jo 44

424

Ju 88

425

1 55

426

H 27

427

1 56

428

Jo 45

429

Ju 89


 


Skr 1981/82:75                                                                        183

 

Rskr

redovisa:

nr

under

1980/81

 

4.10

B 64

431

B 65

432

B 66

433                      B 67


 


GOl AB   Suvkhi.lm l'),S|


 

Tillbaka till dokumentetTill toppen