Till innehåll på sidan

med förslag till statsbudgeten för budåret 1989/90

Proposition 1988/89:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordläggning
1989-01-10
Inlämning
1989-01-10
Hänvisning
1989-01-19
Motionstid slutar
1989-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:100

med förslag till
statsbudget för budgetåret

p

1989/90

1988/89:100

Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i
bifogade utdrag

ur
regeringsprotokollet den 22 december 1988 för de åtgärder och de ändamål som framgår
av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Kjell-Olof
Feldt

Propositionens huvudsakliga ändamål

Det i 1989 års budgetproposition framlagda förslaget

till

statsbudget för

budgetåret 1989/90
visar en omslutning av 374946 milj. kr. Detta innebär

en ökning i förhållande
till
vad som nu beräknas för innevarande budgetår

med 10715 milj. kr. Budgetförslaget ulvisar ell
överskott på 423

Förslagspunkter (1990)

 1. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om regelförenkling och delegering.
  Behandlas i
 2. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om regelförenkling och delegering.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU36
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 3. att riksdagen till Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk varvsindustri och beställare av fartyg för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i
 4. att riksdagen till Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk varvsindustri och beställare av fartyg för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen a) beräknar statsbudgetens inkomster
  Behandlas i
 6. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen a) beräknar statsbudgetens inkomster
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU39
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 7. att riksdagen godkänner de ändrade riktlinjerna för förvaltning av postverkets likvida medel
  Behandlas i
 8. att riksdagen godkänner de ändrade riktlinjerna för förvaltning av postverkets likvida medel
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om statliga garantier
  Behandlas i
 10. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om statliga garantier
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 11. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om den fortsatta avvecklingen av tjänstebrevsrätten
  Behandlas i
 12. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om den fortsatta avvecklingen av tjänstebrevsrätten
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. berett riksdagen att ta del av vad som anförts om avvecklingen av de särskilda anslagen till Extra utgifter.
  Behandlas i
 14. berett riksdagen att ta del av vad som anförts om avvecklingen av de särskilda anslagen till Extra utgifter.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 15. att riksdagen till Bidrag till driften av grundskolor m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 022 000 000 kr.
  Behandlas i
 16. att riksdagen till Bidrag till driften av grundskolor m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 022 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen har anförts om inriktningen av utvecklingsverksamheten med kultur i skolan.
  Behandlas i
 18. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen har anförts om inriktningen av utvecklingsverksamheten med kultur i skolan.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 19. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om finansiering av anläggningstillgångar (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 20. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om finansiering av anläggningstillgångar (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och utveckling inom energiområdet som, inberäknat redan fattade beslut, innebär åtaganden om högst 150 000 000 kr. för budgetåret 1990/91, högst 100 000 000 kr. för budgetåret 1991/92, högst 35 000 000 kr. för budgetåret 1992/93 och högst 15 000 000 kr. för budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 22. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och utveckling inom energiområdet som, inberäknat redan fattade beslut, innebär åtaganden om högst 150 000 000 kr. för budgetåret 1990/91, högst 100 000 000 kr. för budgetåret 1991/92, högst 35 000 000 kr. för budgetåret 1992/93 och högst 15 000 000 kr. för budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 23. att riksdagen fastställer planeringsramar i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 24. att riksdagen till Datainspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen till Datainspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 26. att rikdagen till Stöd till politiska partier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 115 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 27. att rikdagen till Stöd till politiska partier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 115 000 000 kr.
  Behandlas i
 28. att riksdagen till Allmänna val för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 757 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen till Allmänna val för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 757 000 kr.
  Behandlas i
 30. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av som anförts om den offentliga sektorns informationsverksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU36
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 31. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av som anförts om den offentliga sektorns informationsverksamhet.
  Behandlas i
 32. att riksdagen till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga Husets hovhållning för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 16 750 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen till Hans Maj:t Konungens och det Kungliga Husets hovhållning för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 16 750 000 kr.
  Behandlas i
 34. att riksdagen till Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 198 541 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 35. att riksdagen till Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 198 541 000 kr.
  Behandlas i
 36. att riksdagen till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 12 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 12 300 000 kr.
  Behandlas i
 38. att riksdagen till Bidrag till studieresor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 39. att riksdagen till Bidrag till studieresor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 600 000 kr.
  Behandlas i
 40. att riksdagen till Bidrag till IPU, RIFO m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 193 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen till Bidrag till IPU, RIFO m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 193 000 kr.
  Behandlas i
 42. att riksdagen till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 35 833 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 43. att riksdagen till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 35 833 000 kr.
  Behandlas i
 44. att riksdagen till Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 200 696 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen till Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 200 696 000 kr.
  Behandlas i
 46. att riksdagen till Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 450 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Kammarens beslut
  = utskottet
 47. att riksdagen till Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 450 000 kr.
  Behandlas i
 48. att riksdagen till Riksdagens byggnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 18 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen till Riksdagens byggnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 18 000 000 kr.
  Behandlas i
 50. att riksdagen till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 20 735 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 51. att riksdagen till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 20 735 000 kr.
  Behandlas i
 52. att riksdagen till De kungliga slotten:Driftkostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 20 015 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen till De kungliga slotten:Driftkostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 20 015 000 kr.
  Behandlas i
 54. att riksdagen till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 625 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 55. att riksdagen till Kungliga husgerådskammaren för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 625 000 kr.
  Behandlas i
 56. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 6 422 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 6 422 000 kr.
  Behandlas i
 58. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 11 375 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 59. att riksdagen till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 11 375 000 kr.
  Behandlas i
 60. att riksdagen till Presstödsnämnden och taltidningsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 960 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen till Presstödsnämnden och taltidningsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 960 000 kr.
  Behandlas i
 62. att riksdagen till Stöd till dagspressen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 476 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 63. att riksdagen till Stöd till dagspressen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 476 300 000 kr.
  Behandlas i
 64. att riksdagen till Lån till dagspressen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 87 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 65. att riksdagen till Lån till dagspressen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 87 500 000 kr.
  Behandlas i
 66. att riksdagen till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 38 609 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 67. att riksdagen till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 38 609 000 kr.
  Behandlas i
 68. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1989/90 anvisar förslagsanslag på 6 384 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 69. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1989/90 anvisar förslagsanslag på 6 384 000 kr.
  Behandlas i
 70. att riksdagen i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag av 58 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 71. att riksdagen i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag av 58 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 72. att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 8 558 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 73. att riksdagen till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 8 558 000 kr.
  Behandlas i
 74. att riksdagen till Riksrevisionsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 128 268 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 75. att riksdagen till Riksrevisionsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 128 268 000 kr.
  Behandlas i
 76. att riksdagen till Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 77. att riksdagen till Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 78. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts om statens generella redovisningssystem.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU18
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 79. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts om statens generella redovisningssystem.
  Behandlas i
 80. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om statlig lokalförsörjning.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 81. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om statlig lokalförsörjning.
  Behandlas i
 82. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts om lönenivån i anslagsberäkningarna.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 83. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts om lönenivån i anslagsberäkningarna.
  Behandlas i
 84. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om den offentliga lönestatistiken.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU22
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 85. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om den offentliga lönestatistiken.
  Behandlas i
 86. att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet med det upprättade förslaget till statsbudget 1989/90.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU41
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 87. att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet med det upprättade förslaget till statsbudget 1989/90.
  Behandlas i
 88. att riksdagen till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som har förordats i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 89. att riksdagen till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor som har förordats i propositionen.
  Behandlas i
 90. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen b) beräknar förändringar i anslagsbehållningarna
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU40
  Utskottets förslag
  bifall
 91. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen b) beräknar förändringar i anslagsbehållningarna
  Behandlas i
 92. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen c) beräknar förändringar i dispositionen av rörliga krediter
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU40
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 93. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen c) beräknar förändringar i dispositionen av rörliga krediter
  Behandlas i
 94. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen d) beräknar Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU40
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 95. att riksdagen för budgetåret 1989/90 i avvaktan på slutliga förslag i kompletteringspropositionen och i enlighet med vad som förordats i propositionen d) beräknar Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto.
  Behandlas i
 96. att riksdagen till Finansdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 75 190 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 97. att riksdagen till Finansdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 75 190 000 kr.
  Behandlas i
 98. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 49 761 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 99. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 49 761 000 kr.
  Behandlas i
 100. att riksdagen till Ekonomiska attachéer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 196 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 101. att riksdagen till Ekonomiska attachéer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 196 000 kr.
  Behandlas i
 102. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 29 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 103. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 29 300 000 kr.
  Behandlas i
 104. att riksdgen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 105. att riksdgen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 000 000 kr.
  Behandlas i
 106. att riksdagen till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 281 433 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 107. att riksdagen till Regeringskansliets förvaltningskontor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 281 433 000 kr.
  Behandlas i
 108. att riksdagen till Statskontoret för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 78 704 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 109. att riksdagen till Statskontoret för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 78 704 000 kr.
  Behandlas i
 110. att riksdagen till Anskaffning av ADB-utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 786 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 111. att riksdagen till Anskaffning av ADB-utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 786 300 000 kr.
  Behandlas i
 112. att riksdagen till Kammarkollegiet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 15 083 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 113. att riksdagen till Kammarkollegiet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 15 083 000 kr.
  Behandlas i
 114. att riksdagen till Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 115. att riksdagen till Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 116. att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 321 513 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 117. att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 321 513 000 kr.
  Behandlas i
 118. att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 119. att riksdagen till Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 120. att riksdagen till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 749 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 121. att riksdagen till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 749 000 kr.
  Behandlas i
 122. att riksdagen till Statens person- och adressregisternämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 615 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 123. att riksdagen till Statens person- och adressregisternämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 615 000 kr.
  Behandlas i
 124. att riksdagen till Viss information och utbildning, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 125. att riksdagen till Viss information och utbildning, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 126. föreslagit riksdagen att godkänna riktlinjer för hantering av lokalkostnader i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 127. föreslagit riksdagen att godkänna riktlinjer för hantering av lokalkostnader i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 128. att riksdagen till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 129. att riksdagen till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.
  Behandlas i
 130. att riksdagen godkänner vad som anförts om användningen av ifrågavarande anslag för trygghetsåtgärder till följd av utgiftsram f ör löneökningar
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU30
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 131. att riksdagen godkänner vad som anförts om användningen av ifrågavarande anslag för trygghetsåtgärder till följd av utgiftsram f ör löneökningar
  Behandlas i
 132. att riksdagen godkänner treårsplanen för investeringar m.m. i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 133. att riksdagen godkänner treårsplanen för investeringar m.m. i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 134. att riksdagen till Inredning och utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 135. att riksdagen till Inredning och utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 136. att riksdagen till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 18 866 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 137. att riksdagen till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 18 866 000 kr.
  Behandlas i
 138. att riksdagen till Statens förhandlingsnämnd för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 4 613 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 139. att riksdagen till Statens förhandlingsnämnd för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 4 613 000 kr.
  Behandlas i
 140. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 49 786 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 141. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 49 786 000 kr.
  Behandlas i
 142. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 61 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 143. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 61 600 000 kr.
  Behandlas i
 144. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 14 511 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 145. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 14 511 000 000 kr.
  Behandlas i
 146. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 879 172 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 147. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 879 172 000 kr.
  Behandlas i
 148. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 450 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 149. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition, till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. för budgetåret 1989/90 beräkna ett förslagsanslag på 450 000 000 kr.
  Behandlas i
 150. att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 478 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 151. att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 478 000 kr.
  Behandlas i
 152. att riksdagen till Sparfrämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 18 385 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 153. att riksdagen till Sparfrämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 18 385 000 kr.
  Behandlas i
 154. att riksdagen till Ränteersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 155. att riksdagen till Ränteersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 156. att riksdagen till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 45 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 157. att riksdagen till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 45 000 000 kr.
  Behandlas i
 158. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts om statsrådsgruppen för datafrågor, m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 159. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts om statsrådsgruppen för datafrågor, m.m.
  Behandlas i
 160. föreslagit riksdagen att ta del av sammanfattningen av statskontorets rapport (1989:2) ADB i statsförvaltningen 1989
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 161. föreslagit riksdagen att ta del av sammanfattningen av statskontorets rapport (1989:2) ADB i statsförvaltningen 1989
  Behandlas i
 162. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 163. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i
 164. att riksdagen till Riksskatteverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 710 693 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Kammarens beslut
  = utskottet
 165. att riksdagen till Riksskatteverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 710 693 000 kr.
  Behandlas i
 166. att riksdagen till Regional och lokal skatteförvaltning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 287 556 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Kammarens beslut
  = utskottet
 167. att riksdagen till Regional och lokal skatteförvaltning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 287 556 000 kr.
  Behandlas i
 168. att riksdagen till Stämpelkostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 812 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Kammarens beslut
  = utskottet
 169. att riksdagen till Stämpelkostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 812 000 kr.
  Behandlas i
 170. att riksdagen till Kostnader för årlig taxering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 114 925 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Kammarens beslut
  = utskottet
 171. att riksdagen till Kostnader för årlig taxering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 114 925 000 kr.
  Behandlas i
 172. att riksdagen till Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 52 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Kammarens beslut
  = utskottet
 173. att riksdagen till Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 52 000 000 kr.
  Behandlas i
 174. att riksdagen till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 874 026 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 175. att riksdagen till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 874 026 000 kr.
  Behandlas i
 176. att riksdagen till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 775 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 177. att riksdagen till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 775 000 kr.
  Behandlas i
 178. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 179. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 250 000 kr.
  Behandlas i
 180. att riksdagen till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 16 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 181. att riksdagen till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 16 700 000 kr.
  Behandlas i
 182. att riksdagen till Bidrag till vissa investeringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 183. att riksdagen till Bidrag till vissa investeringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 184. att riksdagen till Exportkreditbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslaganslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SkU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 185. att riksdagen till Exportkreditbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslaganslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 186. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 211 469 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 187. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 211 469 000 kr.
  Behandlas i
 188. att riksdagen till Statsrådsberedningen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 148 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 189. att riksdagen till Statsrådsberedningen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 148 000 kr.
  Behandlas i
 190. att riksdagen till Justitiedepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 41 120 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 191. att riksdagen till Justitiedepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 41 120 000 kr.
  Behandlas i
 192. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 665 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 193. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 665 000 kr.
  Behandlas i
 194. att riksdagen till Information om lagstiftning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 132 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 195. att riksdagen till Information om lagstiftning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 132 000 kr.
  Behandlas i
 196. att riksdagen till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 912 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 197. att riksdagen till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 912 000 kr.
  Behandlas i
 198. att riksdagen till Justitiekanslern för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 539 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 199. att riksdagen till Justitiekanslern för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 539 000 kr.
  Behandlas i
 200. att riksdagen till Riksåklagaren för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 16 465 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 201. att riksdagen till Riksåklagaren för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 16 465 000 kr.
  Behandlas i
 202. att riksdagen till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 364 238 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 203. att riksdagen till Åklagarmyndigheterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 364 238 000 kr.
  Behandlas i
 204. att riksdagen till Domstolsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 51 433 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 205. att riksdagen till Domstolsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 51 433 000 kr.
  Behandlas i
 206. att riksdagen till Allmänna domstolarna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 1 254 357 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 207. att riksdagen till Allmänna domstolarna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 1 254 357 000 kr.
  Behandlas i
 208. att riksdagen till Allmänna förvaltningsdomstolarna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 388 887 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 209. att riksdagen till Allmänna förvaltningsdomstolarna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 388 887 000 kr.
  Behandlas i
 210. att riksdagen till Försäkringsdomstolarna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 60 658 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 211. att riksdagen till Försäkringsdomstolarna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 60 658 000 kr.
  Behandlas i
 212. att riksdagen till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1988/89 anvisar ett reservationsanslag på 19 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 213. att riksdagen till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1988/89 anvisar ett reservationsanslag på 19 800 000 kr.
  Behandlas i
 214. att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts under avsnittet 1.3 om lokalförsörjningen för polisväsendet m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 215. att riksdagen tar del av vad i propositionen har anförts under avsnittet 1.3 om lokalförsörjningen för polisväsendet m.m.
  Behandlas i
 216. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om lokalförsörjningen för kriminalvården.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 217. att riksdagen tar del av vad i propositionen anförts om lokalförsörjningen för kriminalvården.
  Behandlas i
 218. att riksdagen till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 604 996 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 219. att riksdagen till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 604 996 000 kr.
  Behandlas i
 220. att riksdagen till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 90 175 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 221. att riksdagen till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 90 175 000 kr.
  Behandlas i
 222. att riksdagen till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 816 166 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 223. att riksdagen till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 816 166 000 kr.
  Behandlas i
 224. att riksdagen till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 035 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 225. att riksdagen till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 035 000 kr.
  Behandlas i
 226. att riksdagen till Frivården för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 259 481 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 227. att riksdagen till Frivården för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 259 481 000 kr.
  Behandlas i
 228. att riksdagen till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 591 684 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 229. att riksdagen till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 591 684 000 kr.
  Behandlas i
 230. att riksdagen till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 231. att riksdagen till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 100 000 kr.
  Behandlas i
 232. att riksdagen till Utrustning m.m. för polisväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 210 858 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 233. att riksdagen till Utrustning m.m. för polisväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 210 858 000 kr.
  Behandlas i
 234. att riksdagen till Engångsanskaffning av inventarier m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 150 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 235. att riksdagen till Engångsanskaffning av inventarier m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 150 000 kr.
  Behandlas i
 236. att riksdagen till Underhåll och drift av motorfordon m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 130 197 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 237. att riksdagen till Underhåll och drift av motorfordon m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 130 197 000 kr.
  Behandlas i
 238. att riksdagen till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 760 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 239. att riksdagen till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 760 000 kr.
  Behandlas i
 240. att riksdagen till Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 241. att riksdagen till Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 242. att riksdagen till Diverse utgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 360 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 243. att riksdagen till Diverse utgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 360 000 kr.
  Behandlas i
 244. att riksdagen till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 350 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 245. att riksdagen till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 350 000 000 kr.
  Behandlas i
 246. att riksdagen till Rättshjälpsnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 9 957 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 247. att riksdagen till Rättshjälpsnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 9 957 000 kr.
  Behandlas i
 248. att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 249. att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 250. att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 405 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 251. att riksdagen till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 405 000 kr.
  Behandlas i
 252. att riksdagen till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 65 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 253. att riksdagen till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 65 500 000 kr.
  Behandlas i
 254. att riksdagen till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 255. att riksdagen till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 000 000 kr.
  Behandlas i
 256. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 896 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 257. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 896 000 kr.
  Behandlas i
 258. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 647 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 259. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 647 000 kr.
  Behandlas i
 260. att riksdagen till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 306 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 261. att riksdagen till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 306 000 kr.
  Behandlas i
 262. att riksdagen till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 263. att riksdagen till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 500 000 kr.
  Behandlas i
 264. att riksdagen till Svensk författningssamling för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 525 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 265. att riksdagen till Svensk författningssamling för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 525 000 kr.
  Behandlas i
 266. att riksdagen till Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 267. att riksdagen till Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 50 000 kr.
  Behandlas i
 268. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 496 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 269. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 496 000 kr.
  Behandlas i
 270. att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 658 373 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 271. att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 658 373 000 kr.
  Behandlas i
 272. att riksdagen till Bokföringsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 217 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 273. att riksdagen till Bokföringsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 217 000 kr.
  Behandlas i
 274. att riksdagen till Marknadsdomstolen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 034 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 275. att riksdagen till Marknadsdomstolen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 034 000 kr.
  Behandlas i
 276. att riksdagen till Konsumentverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 67 445 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 277. att riksdagen till Konsumentverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 67 445 000 kr.
  Behandlas i
 278. att riksdagen till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 301 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:LU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 279. att riksdagen till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 301 000 kr.
  Behandlas i
 280. att till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1044435000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 281. att till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslagsanslag på 1044435000 kr.
  Behandlas i
 282. att riksdagen till Utlandstjänstemännens represenation för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservtionsanslag på 16 647 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 283. att riksdagen till Utlandstjänstemännens represenation för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservtionsanslag på 16 647 000 kr.
  Behandlas i
 284. att riksdagen till Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 311 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 285. att riksdagen till Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 311 000 kr.
  Behandlas i
 286. att riksdagen till Kursdifferenser för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 287. att riksdagen till Kursdifferenser för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1000 kr.
  Behandlas i
 288. att riksdagen till Olönade konsulter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 620 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 289. att riksdagen till Olönade konsulter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 620 000 kr.
  Behandlas i
 290. att riksdagen till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 38 885 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 291. att riksdagen till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 38 885 000 kr.
  Behandlas i
 292. att riksdagen till Nordiskt samarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 588 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 293. att riksdagen till Nordiskt samarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 588 000 kr.
  Behandlas i
 294. att riksdagen till Vissa nämnder m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 630 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 295. att riksdagen till Vissa nämnder m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 630 000 kr.
  Behandlas i
 296. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 260 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 297. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 260 000 kr.
  Behandlas i
 298. att riksdagen till Officiella besök m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 743 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 299. att riksdagen till Officiella besök m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 743 000 kr.
  Behandlas i
 300. att riksdagen till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 740 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 301. att riksdagen till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 740 000 kr.
  Behandlas i
 302. att riksdagen till Förenta nationerna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 140 963 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 303. att riksdagen till Förenta nationerna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 140 963 000 kr.
  Behandlas i
 304. att riksdagen till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 220 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 305. att riksdagen till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 220 000 000 kr.
  Behandlas i
 306. att riksdagen till Europarådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 349 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 307. att riksdagen till Europarådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 349 000 kr.
  Behandlas i
 308. att riksdagen till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 16 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 309. att riksdagen till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 16 000 000 kr.
  Behandlas i
 310. att riksdagen till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 311. att riksdagen till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 000 000 kr.
  Behandlas i
 312. att riksdagen till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 543 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 313. att riksdagen till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 543 000 kr.
  Behandlas i
 314. att riksdagen godkänner de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 315. att riksdagen godkänner de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete som förordats i propositionen
  Behandlas i
 316. att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete genom SIDA som förordas i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 317. att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete genom SIDA som förordas i propositionen
  Behandlas i
 318. att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag som förordats i propositionen under rubriken Andra biståndsprogram
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 319. att riksdagen godkänner de riktlinjer och bidrag som förordats i propositionen under rubriken Andra biståndsprogram
  Behandlas i
 320. att riksdagen till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 222 041 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 321. att riksdagen till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 222 041 000 kr.
  Behandlas i
 322. att riksdagen till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 830 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 323. att riksdagen till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 830 000 kr.
  Behandlas i
 324. att riksdagen till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 140 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 325. att riksdagen till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 140 000 kr.
  Behandlas i
 326. att riksdagen till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 439 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 327. att riksdagen till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 439 000 kr.
  Behandlas i
 328. att riksdagen till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 708 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 329. att riksdagen till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 708 000 kr.
  Behandlas i
 330. att riksdagen till Information för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 30 350 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 331. att riksdagen till Information för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 30 350 000 kr.
  Behandlas i
 332. att riksdagen godkänner de riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete som förordas under rubriken Prioriteringar i Sveriges bistånd.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 333. att riksdagen godkänner de riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete som förordas under rubriken Prioriteringar i Sveriges bistånd.
  Behandlas i
 334. att riksdagen godkänner vad som förordas under rubriken Biståndsanslagen m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 335. att riksdagen godkänner vad som förordas under rubriken Biståndsanslagen m.m.
  Behandlas i
 336. att riksdagen till Svenska institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 54 551 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 337. att riksdagen till Svenska institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 54 551 000 kr.
  Behandlas i
 338. att riksdagen till Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 42 491 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 339. att riksdagen till Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 42 491 000 kr.
  Behandlas i
 340. att riksdagen till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 904 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 341. att riksdagen till Övrig information om Sverige i utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 904 000 kr.
  Behandlas i
 342. att riksdagen till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 851 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 343. att riksdagen till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 851 000 kr.
  Behandlas i
 344. att riksdagen till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 345. att riksdagen till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 346. att riksdagen till Interamerikanska Utvecklingsbanken för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 347. att riksdagen till Interamerikanska Utvecklingsbanken för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 500 000 kr.
  Behandlas i
 348. att riksdagen till Importkontoret för u-landsprodukter för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 17 665 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 349. att riksdagen till Importkontoret för u-landsprodukter för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 17 665 000 kr.
  Behandlas i
 350. att riksdagen till Stiftelsen Östekonomiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 351. att riksdagen till Stiftelsen Östekonomiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 2 000 000 kr.
  Behandlas i
 352. att riksdagen till Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska området för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 435 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 353. att riksdagen till Utredningar inom det nedrustnings- och säkerhetspolitiska området för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 435 000 kr.
  Behandlas i
 354. att riksdagen till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 432 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 355. att riksdagen till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 432 000 kr.
  Behandlas i
 356. att riksdagen till Information, studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 357. att riksdagen till Information, studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 358. att riksdagen till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 070 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 359. att riksdagen till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 070 000 kr.
  Behandlas i
 360. att riksdagen till Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 13 498 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 361. att riksdagen till Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 13 498 000 kr.
  Behandlas i
 362. att riksdagen till Forskningsverksamhet vid Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 2 175 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 363. att riksdagen till Forskningsverksamhet vid Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 2 175 000 kr.
  Behandlas i
 364. att riksdagen godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1989/90.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 365. att riksdagen godkänner förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1989/90.
  Behandlas i
 366. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om säkerhetspolitiken
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 367. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om säkerhetspolitiken
  Behandlas i
 368. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen av totalförsvarets civila del.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 369. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen av totalförsvarets civila del.
  Behandlas i
 370. att riksdagen fastställer planeringsramen för totalförsvarets civila del för perioden 1989/90 - 1991/92 i enlighet med vad föredragande statsrådet har förordat.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 371. att riksdagen fastställer planeringsramen för totalförsvarets civila del för perioden 1989/90 - 1991/92 i enlighet med vad föredragande statsrådet har förordat.
  Behandlas i
 372. att riksdagen föreslås att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Civil ledning och samordning.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 373. att riksdagen föreslås att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Civil ledning och samordning.
  Behandlas i
 374. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom Övriga viktiga samhällsfunktioner.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 375. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom Övriga viktiga samhällsfunktioner.
  Behandlas i
 376. att riksdagen föreslås att godkänna de riktlinjer som föredragande statsrådet har angett för ansvaret under kriser och i krig för funktionen Civil ledning och samordning, Kyrklig beredskap och Försörjning med industrivaror.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 377. att riksdagen föreslås att godkänna de riktlinjer som föredragande statsrådet har angett för ansvaret under kriser och i krig för funktionen Civil ledning och samordning, Kyrklig beredskap och Försörjning med industrivaror.
  Behandlas i
 378. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om beredskap inom ADB-området.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 379. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om beredskap inom ADB-området.
  Behandlas i
 380. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 381. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst.
  Behandlas i
 382. att riksdagen föreslås att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Psykologiskt försvar.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 383. att riksdagen föreslås att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Psykologiskt försvar.
  Behandlas i
 384. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Hälso- och sjukvård m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 385. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Hälso- och sjukvård m.m.
  Behandlas i
 386. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Telekommunikationer.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 387. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Telekommunikationer.
  Behandlas i
 388. att riksdagen föreslås att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Transporter.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 389. att riksdagen föreslås att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Transporter.
  Behandlas i
 390. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Livsmedelsförsörjning m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 391. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Livsmedelsförsörjning m.m.
  Behandlas i
 392. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Energiförsörjning.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 393. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Energiförsörjning.
  Behandlas i
 394. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Försörjning med industrivaror.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 395. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om den fortsatta utvecklingen inom funktionen Försörjning med industrivaror.
  Behandlas i
 396. att riksdagen till Försvarsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 39 010 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 397. att riksdagen till Försvarsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 39 010 000 kr.
  Behandlas i
 398. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 399. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 400. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 49 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 401. att riksdagen till Överstyrelsen för civil beredskap: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 49 500 000 kr.
  Behandlas i
 402. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av teleanordningar för den civila försvarsberedskapen i länen får läggas ut inom en kostnadsram av 9 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 403. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av teleanordningar för den civila försvarsberedskapen i länen får läggas ut inom en kostnadsram av 9 600 000 kr.
  Behandlas i
 404. att riksdagen till Civilbefälhavarna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 405. att riksdagen till Civilbefälhavarna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 000 000 kr.
  Behandlas i
 406. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av signalskyddsmateriel får läggas ut inom en kostnadsram av 9 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 407. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att beställningar av signalskyddsmateriel får läggas ut inom en kostnadsram av 9 300 000 kr.
  Behandlas i
 408. att riksdagen till Vissa teleanordningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 409. att riksdagen till Vissa teleanordningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 000 000 kr.
  Behandlas i
 410. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att materiel beställs inom en kostnadsram av 142 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 411. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att materiel beställs inom en kostnadsram av 142 200 000 kr.
  Behandlas i
 412. att riksdagen till Anläggningar för fredsorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 413. att riksdagen till Anläggningar för fredsorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 400 000 kr.
  Behandlas i
 414. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att ersättning utgår för produktion av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom en kostnadsram på 64 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 415. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att ersättning utgår för produktion av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom en kostnadsram på 64 400 000 kr.
  Behandlas i
 416. att riksdagen till Identitetsbrickor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 025 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 417. att riksdagen till Identitetsbrickor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 025 000 kr.
  Behandlas i
 418. att riksdagen till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 419. att riksdagen till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 kr.
  Behandlas i
 420. att riksdagen till Styrelsen för psykologiskt försvar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 760 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 421. att riksdagen till Styrelsen för psykologiskt försvar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 760 000 kr.
  Behandlas i
 422. att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 231 733 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 423. att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 231 733 000 kr.
  Behandlas i
 424. bemyndigar regeringen att inom en kostnadsram av 60 000 000 kr. medge avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar under senare budgetår.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 425. bemyndigar regeringen att inom en kostnadsram av 60 000 000 kr. medge avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar under senare budgetår.
  Behandlas i
 426. att riksdagen till Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 427. att riksdagen till Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 428. att riksdagen till Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 429. att riksdagen till Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 430. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 240 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 431. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 240 000 kr.
  Behandlas i
 432. att riksdagen till Beredskapsstyrka för FN-tjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 285 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 433. att riksdagen till Beredskapsstyrka för FN-tjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 285 000 kr.
  Behandlas i
 434. att riksdagen till FN-styrkors verksamhet utomlands för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 230 475 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 435. att riksdagen till FN-styrkors verksamhet utomlands för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 230 475 000 kr.
  Behandlas i
 436. att riksdagen till Övervakningskontingenten i Korea för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 965 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 437. att riksdagen till Övervakningskontingenten i Korea för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 965 000 kr.
  Behandlas i
 438. att riksdagen till Anläggningar m.m. för vissa militära ändamål för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 720 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 439. att riksdagen till Anläggningar m.m. för vissa militära ändamål för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 720 000 kr.
  Behandlas i
 440. att riksdagen till Vissa nämnder m.m. inom försvarsdepartementets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 770 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 441. att riksdagen till Vissa nämnder m.m. inom försvarsdepartementets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 770 000 kr.
  Behandlas i
 442. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 443. att riksdagen till Flygtekniska försöksanstalten: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 444. att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 226 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 445. att riksdagen till Insatser mot aids för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 226 000 000 kr.
  Behandlas i
 446. att riksdagen till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 330 000 000 kr. Vidare bereds riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om statsbidrag till periodiskt anordnad barnomsorg.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 447. att riksdagen till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 330 000 000 kr. Vidare bereds riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om statsbidrag till periodiskt anordnad barnomsorg.
  Behandlas i
 448. att riksdagen till Socialdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 29 131 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 449. att riksdagen till Socialdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 29 131 000 kr.
  Behandlas i
 450. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 28 660 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 451. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 28 660 000 kr.
  Behandlas i
 452. att riksdagen till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 40 112 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 453. att riksdagen till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 40 112 000 kr.
  Behandlas i
 454. att riksdagen till Informationsförsörjning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 1 270 000
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 455. att riksdagen till Informationsförsörjning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 1 270 000
  Behandlas i
 456. att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 350 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 457. att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 350 000 000 kr.
  Behandlas i
 458. att riksdagen till Bidragsförskott för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 984 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 459. att riksdagen till Bidragsförskott för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 984 000 000 kr.
  Behandlas i
 460. att riksdagen till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 461. att riksdagen till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 100 000 kr.
  Behandlas i
 462. att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 463. att riksdagen till Bidrag till kostnader för internationella adoptioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i
 464. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 180 970 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 465. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 180 970 000 kr.
  Behandlas i
 466. att riksdagen till Statlig kontroll av läkemedel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 467. att riksdagen till Statlig kontroll av läkemedel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 468. att riksdagen till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 25 403 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 469. att riksdagen till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 25 403 000 kr.
  Behandlas i
 470. att riksdagen till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 29 368 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 471. att riksdagen till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 29 368 000 kr.
  Behandlas i
 472. att riksdagen till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 97 955 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 473. att riksdagen till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 97 955 000 kr.
  Behandlas i
 474. att riksdagen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 940 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 475. att riksdagen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 940 000 kr.
  Behandlas i
 476. att riksdagen till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 019 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 477. att riksdagen till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 019 000 kr.
  Behandlas i
 478. att riksdagen till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 800 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 479. att riksdagen till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 800 000 kr.
  Behandlas i
 480. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 481. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 482. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 41 763 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 483. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 41 763 000 kr.
  Behandlas i
 484. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 346 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 485. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 346 000 kr.
  Behandlas i
 486. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 190 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 487. att riksdagen till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 190 000 kr.
  Behandlas i
 488. att riksdagen till Bidrag till hälsoupplysning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 620 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 489. att riksdagen till Bidrag till hälsoupplysning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 620 000 kr.
  Behandlas i
 490. att riksdagen till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 15 574 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 491. att riksdagen till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 15 574 000 kr.
  Behandlas i
 492. att riksdagen till Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 10 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 493. att riksdagen till Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 10 900 000 kr.
  Behandlas i
 494. att riksdagen till Bidrag till allmän sjukvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 556 682 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 495. att riksdagen till Bidrag till allmän sjukvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 556 682 000 kr.
  Behandlas i
 496. att riksdagen till Specialistutbildning av läkare m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 34 990 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 497. att riksdagen till Specialistutbildning av läkare m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 34 990 000 kr.
  Behandlas i
 498. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att åtgärder för sjukvårdens säkerhet får vidtas inom en kostnadsram på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 499. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att åtgärder för sjukvårdens säkerhet får vidtas inom en kostnadsram på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 500. att riksdagen till Driftkostnader för beredskapslagring m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 56 935 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 501. att riksdagen till Driftkostnader för beredskapslagring m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 56 935 000 kr.
  Behandlas i
 502. att riksdagen till Investeringsersättningar enligt läkarutbildningsavtal m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 133 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 503. att riksdagen till Investeringsersättningar enligt läkarutbildningsavtal m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 133 000 000 kr.
  Behandlas i
 504. att riksdagen till Bidrag till hemspråksträning i förskolan för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 505. att riksdagen till Bidrag till hemspråksträning i förskolan för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 000 000 kr.
  Behandlas i
 506. att riksdagen till Barnmiljörådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 173 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 507. att riksdagen till Barnmiljörådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 173 000 kr.
  Behandlas i
 508. att riksdagen till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 290 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 509. att riksdagen till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 290 000 kr.
  Behandlas i
 510. att riksdagen till Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 062 850 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 511. att riksdagen till Bidrag till social hemhjälp, ålderdomshem, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 062 850 000 kr.
  Behandlas i
 512. att riksdagen till Bidrag till färdtjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 566 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 513. att riksdagen till Bidrag till färdtjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 566 000 000 kr.
  Behandlas i
 514. att riksdagen godkänner de riktlinjer för statsbidrag till specialpedagogiska insatser som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 515. att riksdagen godkänner de riktlinjer för statsbidrag till specialpedagogiska insatser som förordats i propositionen
  Behandlas i
 516. att riksdagen till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 928 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 517. att riksdagen till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 928 000 kr.
  Behandlas i
 518. att riksdagen till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 33 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 519. att riksdagen till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 33 000 000 kr.
  Behandlas i
 520. att riksdagen till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 48 918 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 521. att riksdagen till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 48 918 000 kr.
  Behandlas i
 522. att riksdagen till Kostnader för viss verksamhet för handikappade för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 38 977 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 523. att riksdagen till Kostnader för viss verksamhet för handikappade för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 38 977 000 kr.
  Behandlas i
 524. att riksdagen till Statens hundskola för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 525. att riksdagen till Statens hundskola för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 526. att riksdagen till Statens handikappråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 351 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 527. att riksdagen till Statens handikappråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 351 000 kr.
  Behandlas i
 528. att riksdagen till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 70 619 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 529. att riksdagen till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 70 619 000 kr.
  Behandlas i
 530. att riksdagen till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 262 127 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 531. att riksdagen till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 262 127 000 kr.
  Behandlas i
 532. att riksdagen till Omställningsbidrag till hundskolan för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 1 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 533. att riksdagen till Omställningsbidrag till hundskolan för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 1 600 000 kr.
  Behandlas i
 534. att riksdagen till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 814 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 535. att riksdagen till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 814 000 kr.
  Behandlas i
 536. att riksdagen till Bidrag till missbrukarvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 860 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 537. att riksdagen till Bidrag till missbrukarvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 860 000 000 kr.
  Behandlas i
 538. att riksdagen till Bidrag till organisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 55 015 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 539. att riksdagen till Bidrag till organisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 55 015 000 kr.
  Behandlas i
 540. att riksdagen till Utvecklings- och försöksverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 32 276 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 541. att riksdagen till Utvecklings- och försöksverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 32 276 000 kr.
  Behandlas i
 542. att riksdagen till Bidrag till Världshälsoorganisationen samt internationellt socialpolitiskt samarbete m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 812 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 543. att riksdagen till Bidrag till Världshälsoorganisationen samt internationellt socialpolitiskt samarbete m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 812 000 kr.
  Behandlas i
 544. att riksdagen till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 723 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 545. att riksdagen till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 723 000 kr.
  Behandlas i
 546. att riksdagen till Medverkan i EG:s aktionsprogram mot cancer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 547. att riksdagen till Medverkan i EG:s aktionsprogram mot cancer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 548. att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 004 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 549. att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 004 000 000 kr.
  Behandlas i
 550. att riksdagen till Bidrag till kommmunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 230 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 551. att riksdagen till Bidrag till kommmunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 230 000 000 kr.
  Behandlas i
 552. att riksdagen till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 400 724 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 553. att riksdagen till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 400 724 000 kr.
  Behandlas i
 554. att riksdagen till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 513 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 555. att riksdagen till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 513 000 000 kr.
  Behandlas i
 556. att riksdagen till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 750 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 557. att riksdagen till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 750 000 000 kr.
  Behandlas i
 558. att riksdagen till Barnpensioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 230 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 559. att riksdagen till Barnpensioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 230 000 000 kr.
  Behandlas i
 560. att riksdagen till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslaganslag på 7 811 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 561. att riksdagen till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslaganslag på 7 811 000 000 kr.
  Behandlas i
 562. att riksdagen till Folkpensioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 58 080 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 563. att riksdagen till Folkpensioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 58 080 000 000 kr.
  Behandlas i
 564. att riksdagen till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 565. att riksdagen till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i
 566. att riksdagen till Bidrag till ersättning för närståendevård för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslaganslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 567. att riksdagen till Bidrag till ersättning för närståendevård för budgetåret 1989/90 anvisa ett förslaganslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i
 568. att riksdagen godkänner att 39 200 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används för att delvis finansiera anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 569. att riksdagen godkänner att 39 200 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används för att delvis finansiera anslaget
  Behandlas i
 570. att riksdagen i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens invandrarverk, till Statens invandrarverk för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 122 113 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 571. att riksdagen i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens invandrarverk, till Statens invandrarverk för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 122 113 000 kr.
  Behandlas i
 572. att riksdagen till Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av studiesocialt stöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 734 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 573. att riksdagen till Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av studiesocialt stöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 734 000 kr.
  Behandlas i
 574. att riksdagen i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens invandrarverk, till Informationsverksamhet för budgetåret 1989/90 beräknar ett reservationsanslag på 19 973 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 575. att riksdagen i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens invandrarverk, till Informationsverksamhet för budgetåret 1989/90 beräknar ett reservationsanslag på 19 973 000 kr.
  Behandlas i
 576. att riksdagen till Studiehjälp m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 030 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Kammarens beslut
  = utskottet
 577. att riksdagen till Studiehjälp m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 030 400 000 kr.
  Behandlas i
 578. att riksdagen till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 596 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 579. att riksdagen till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 596 000 kr.
  Behandlas i
 580. att riksdagen till Studiemedel m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 107 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 581. att riksdagen till Studiemedel m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 107 000 000 kr.
  Behandlas i
 582. att riksdagen i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens invandrarverk, till Översättningsservice beräkna ett förslagsanslag på 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 583. att riksdagen i avvaktan på särskild proposition om resurser för statens invandrarverk, till Översättningsservice beräkna ett förslagsanslag på 200 000 kr.
  Behandlas i
 584. att riksdagen antar förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 585. att riksdagen antar förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
  Behandlas i
 586. att riksdagen i avvaktan på särskild prorposition om resurser för statens invandrarverk, till Överföring och mottagning av flyktingar m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 1 212 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 587. att riksdagen i avvaktan på särskild prorposition om resurser för statens invandrarverk, till Överföring och mottagning av flyktingar m.m. för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag på 1 212 000 000 kr.
  Behandlas i
 588. att riksdagen godkänner att 55 050 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används för att finansiera anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 589. att riksdagen godkänner att 55 050 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används för att finansiera anslaget
  Behandlas i
 590. att riksdagen till Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 957 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 591. att riksdagen till Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 957 500 000 kr.
  Behandlas i
 592. att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket det beställningsbemyndigande om 3 300 000 kr. för budgetåret 1990/91 som förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 593. att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket det beställningsbemyndigande om 3 300 000 kr. för budgetåret 1990/91 som förordats
  Behandlas i
 594. att riksdagen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 343 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 595. att riksdagen till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 343 000 kr.
  Behandlas i
 596. riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som har anförts i propositionen om lokalförsörjningen m.m. för högskola och forskning samt kulturändamål m.m. (delvis)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 597. riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som har anförts i propositionen om lokalförsörjningen m.m. för högskola och forskning samt kulturändamål m.m. (delvis)
  Behandlas i
 598. att riksdagen till Stöd till turism och rekreation för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 115 950 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 599. att riksdagen till Stöd till turism och rekreation för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 115 950 000 kr.
  Behandlas i
 600. att riksdagen till Stöd till idrotten för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 259 344 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 601. att riksdagen till Stöd till idrotten för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 259 344 000 kr.
  Behandlas i
 602. riksdagen bereds tillfälle att i avvaktan på en särskild proposition i ämnet ta del av vad i budgetpropositionen anförts.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 603. riksdagen bereds tillfälle att i avvaktan på en särskild proposition i ämnet ta del av vad i budgetpropositionen anförts.
  Behandlas i
 604. att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 160 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 605. att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 160 000 kr.
  Behandlas i
 606. att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 432 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 607. att riksdagen till Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 432 000 kr.
  Behandlas i
 608. att riksdagen till Statens kulturråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 339 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 609. att riksdagen till Statens kulturråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 339 000 kr.
  Behandlas i
 610. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 90 137 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 611. att riksdagen till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 90 137 000 kr.
  Behandlas i
 612. att riksdagen till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 2 816 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 613. att riksdagen till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 2 816 000 kr.
  Behandlas i
 614. att riksdagen till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 34 512 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 615. att riksdagen till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 34 512 000 kr.
  Behandlas i
 616. att riksdagen godkänner vad i propositionen föreslagits angående formerna för beslut om beloppsgränser för konstnärsbidrag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 617. att riksdagen godkänner vad i propositionen föreslagits angående formerna för beslut om beloppsgränser för konstnärsbidrag
  Behandlas i
 618. riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om inkomstgarantins avtrappningsregler
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 619. riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om inkomstgarantins avtrappningsregler
  Behandlas i
 620. att riksdagen godkänner de i propositionen framlagda förslagen till grundbelopp för biblioteksersättningen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 621. att riksdagen godkänner de i propositionen framlagda förslagen till grundbelopp för biblioteksersättningen
  Behandlas i
 622. att riksdagen till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 623. att riksdagen till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 624. att riksdagen till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 153 282 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 625. att riksdagen till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 153 282 000 kr.
  Behandlas i
 626. riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om bidragskonstruktionen för bidragen till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 627. riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om bidragskonstruktionen för bidragen till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern.
  Behandlas i
 628. att riksdagen till Bidrag till Operan för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 186 671 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 629. att riksdagen till Bidrag till Operan för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 186 671 000 kr.
  Behandlas i
 630. att riksdagen till Täckning av vissa kostnader vid Operan och Svenska rikskonserter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 631. att riksdagen till Täckning av vissa kostnader vid Operan och Svenska rikskonserter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 632. att riksdagen till Bidrag till Dramatiska teatern för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 99 675 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 633. att riksdagen till Bidrag till Dramatiska teatern för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 99 675 000 kr.
  Behandlas i
 634. att riksdagen till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 54 747 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 635. att riksdagen till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 54 747 000 kr.
  Behandlas i
 636. att riksdagen till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 170 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 637. att riksdagen till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 170 500 000 kr.
  Behandlas i
 638. att riksdagen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 277 377 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 639. att riksdagen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 277 377 000 kr.
  Behandlas i
 640. att riksdagen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 641. att riksdagen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 642. att riksdagen till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 2 202 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 643. att riksdagen till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 2 202 000 kr.
  Behandlas i
 644. att riksdagen till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 25 476 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 645. att riksdagen till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 25 476 000 kr.
  Behandlas i
 646. att riksdagen till Statens konstråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 016 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 647. att riksdagen till Statens konstråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 016 000 kr.
  Behandlas i
 648. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om beställningar av konst som föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 649. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om beställningar av konst som föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 650. att riksdagen till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 303 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 651. att riksdagen till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 303 000 kr.
  Behandlas i
 652. att riksdagen till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 1 404 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 653. att riksdagen till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 1 404 000 kr.
  Behandlas i
 654. att riksdagen godkänner vad i propositionen föreslagits om regeringens rätt att bestämma om riksarkivets organisation
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 655. att riksdagen godkänner vad i propositionen föreslagits om regeringens rätt att bestämma om riksarkivets organisation
  Behandlas i
 656. att riksdagen till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 950 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 657. att riksdagen till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 950 000 kr.
  Behandlas i
 658. att riksdagen till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 895 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 659. att riksdagen till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 895 000 kr.
  Behandlas i
 660. att riksdagen till Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 658 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 661. att riksdagen till Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 658 000 kr.
  Behandlas i
 662. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 63 188 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 663. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 63 188 000 kr.
  Behandlas i
 664. att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 47 999 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 665. att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 47 999 000 kr.
  Behandlas i
 666. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 667. att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 668. att riksdagen till Centrala museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 291 257 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 669. att riksdagen till Centrala museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 291 257 000 kr.
  Behandlas i
 670. att riksdagen till Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 289 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 671. att riksdagen till Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 289 000 kr.
  Behandlas i
 672. att riksdagen till Bidrag till Skansen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 13 248 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 673. att riksdagen till Bidrag till Skansen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 13 248 000 kr.
  Behandlas i
 674. att riksdagen till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 17 618 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 675. att riksdagen till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 17 618 000 kr.
  Behandlas i
 676. att riksdagen till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 43 049 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 677. att riksdagen till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 43 049 000 kr.
  Behandlas i
 678. att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 23 282 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 679. att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 23 282 000 kr.
  Behandlas i
 680. att riksdagen till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 681. att riksdagen till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 kr.
  Behandlas i
 682. att riksdagen till Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 818 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 683. att riksdagen till Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 818 000 kr.
  Behandlas i
 684. att riksdagen till Statens biografbyrå för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 350 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 685. att riksdagen till Statens biografbyrå för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 350 000 kr.
  Behandlas i
 686. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 687. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag
  Behandlas i
 688. ~att riksdagen till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 8 617 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 689. ~att riksdagen till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 8 617 000 kr.
  Behandlas i
 690. att riksdagen till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 417 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 691. att riksdagen till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 417 000 kr.
  Behandlas i
 692. att riksdagen till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 28 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 693. att riksdagen till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 28 500 000 kr.
  Behandlas i
 694. att riksdagen till Litteraturstöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 33 861 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 695. att riksdagen till Litteraturstöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 33 861 000 kr.
  Behandlas i
 696. att riksdagen till Kreditgarantier till bokförlag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 697. att riksdagen till Kreditgarantier till bokförlag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 698. att riksdagen till Stöd till bokhandel för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 813 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 699. att riksdagen till Stöd till bokhandel för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 813 000 kr.
  Behandlas i
 700. att riksdagen till Distributionsstöd till fackbokhandel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 043 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 701. att riksdagen till Distributionsstöd till fackbokhandel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 043 000 kr.
  Behandlas i
 702. att riksdagen till Lån för investeringar i bokhandel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 703. att riksdagen till Lån för investeringar i bokhandel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 250 000 kr.
  Behandlas i
 704. att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 126 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 705. att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 126 000 kr.
  Behandlas i
 706. att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket det beställningsbemyndigande om 8,4 milj. kr. för budgetåret 1990/91 som har förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 707. att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket det beställningsbemyndigande om 8,4 milj. kr. för budgetåret 1990/91 som har förordats i propositionen
  Behandlas i
 708. att riksdagen till Bidrag till Svenska språknämnden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 320 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 709. att riksdagen till Bidrag till Svenska språknämnden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 320 000 kr.
  Behandlas i
 710. att riksdagen till Kabelnämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 131 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 711. att riksdagen till Kabelnämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 131 000 kr.
  Behandlas i
 712. att riksdagen till Kabelnämnden: Stöd till lokal programverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 713. att riksdagen till Kabelnämnden: Stöd till lokal programverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 714. att riksdagen till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 810 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 715. att riksdagen till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 810 000 kr.
  Behandlas i
 716. att riksdagen till Närradionämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 428 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 717. att riksdagen till Närradionämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 428 000 kr.
  Behandlas i
 718. att riksdagen till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 348 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 719. att riksdagen till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 348 000 kr.
  Behandlas i
 720. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förbättrat stöd åt invandrarnas trossamfund
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 721. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förbättrat stöd åt invandrarnas trossamfund
  Behandlas i
 722. att riksdagen till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 813 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 723. att riksdagen till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 813 000 kr.
  Behandlas i
 724. att riksdagen till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 9 090 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU11
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 725. att riksdagen till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 9 090 000 kr.
  Behandlas i
 726. att riksdagen till Statens ungdomsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 447 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 727. att riksdagen till Statens ungdomsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 447 000 kr.
  Behandlas i
 728. att riksdagen till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 20 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 729. att riksdagen till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 20 100 000 kr.
  Behandlas i
 730. att riksdagen till Bidrag till centrala ungdomsorganisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 66 684 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 731. att riksdagen till Bidrag till centrala ungdomsorganisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 66 684 000 kr.
  Behandlas i
 732. att riksdagen till Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 906 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 733. att riksdagen till Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 906 000 kr.
  Behandlas i
 734. att riksdagen till Bidrag till lokal ungdomsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 101 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 735. att riksdagen till Bidrag till lokal ungdomsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 101 600 000 kr.
  Behandlas i
 736. att riksdagen till Bidrag till svenska institut i utlandet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag av 8 720 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 737. att riksdagen till Bidrag till svenska institut i utlandet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag av 8 720 000 kr.
  Behandlas i
 738. att riksdagen till Stöd till internationellt ungdomssamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 248 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 739. att riksdagen till Stöd till internationellt ungdomssamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 248 000 kr.
  Behandlas i
 740. att riksdagen till Lotterinämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 557 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 741. att riksdagen till Lotterinämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 557 000 kr.
  Behandlas i
 742. att riksdagen till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 40 620 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 743. att riksdagen till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 40 620 000 kr.
  Behandlas i
 744. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 17 493 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 745. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 17 493 000 kr.
  Behandlas i
 746. berett riksdagen tillfälle att godkänna vad som i propositionen har förordats om att även verksamhet som inte är statsbidragsberättigad skall få inräknas i en statligt reglerad tjänst som lärare
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 747. berett riksdagen tillfälle att godkänna vad som i propositionen har förordats om att även verksamhet som inte är statsbidragsberättigad skall få inräknas i en statligt reglerad tjänst som lärare
  Behandlas i
 748. att riksdagen till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 141 180 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 749. att riksdagen till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 141 180 000 kr.
  Behandlas i
 750. att riksdagen antar ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 751. att riksdagen antar ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till
  Behandlas i
 752. att riksdagen till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 61 632 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 753. att riksdagen till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 61 632 000 kr.
  Behandlas i
 754. att riksdagen till Statens institut för läromedel för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 23 916 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 755. att riksdagen till Statens institut för läromedel för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 23 916 000 kr.
  Behandlas i
 756. att riksdagen till Utvecklingsinsatser på läromedelsområdet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 815 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 757. att riksdagen till Utvecklingsinsatser på läromedelsområdet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 815 000 kr.
  Behandlas i
 758. att riksdagen medger att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion av läromedel får lämnas i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 759. att riksdagen medger att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion av läromedel får lämnas i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 760. att riksdagen till Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 38 885 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 761. att riksdagen till Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 38 885 000 kr.
  Behandlas i
 762. att riksdagen till Fortbildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 78 552 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 763. att riksdagen till Fortbildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 78 552 000 kr.
  Behandlas i
 764. att riksdagen till Nationell utvärdering och prov för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 655 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 765. att riksdagen till Nationell utvärdering och prov för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 655 000 kr.
  Behandlas i
 766. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om undervisning i teckenspråk för hörande elever med döva föräldrar eller döva syskon
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 767. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om undervisning i teckenspråk för hörande elever med döva föräldrar eller döva syskon
  Behandlas i
 768. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om minskning av veckotimpriserna med 1 %
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 769. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om minskning av veckotimpriserna med 1 %
  Behandlas i
 770. att riksdagen till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 44 091 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 771. att riksdagen till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 44 091 000 kr.
  Behandlas i
 772. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om tilldelning av lärarresurser
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 773. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om tilldelning av lärarresurser
  Behandlas i
 774. att riksdagen till Specialskolan m.m.: Utbildningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 240 044 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 775. att riksdagen till Specialskolan m.m.: Utbildningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 240 044 000 kr.
  Behandlas i
 776. att riksdagen till Specialskolan m.m.: Utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 152 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 777. att riksdagen till Specialskolan m.m.: Utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 152 000 kr.
  Behandlas i
 778. att riksdagen till Bidrag till driften av särskolor m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 710 555 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 779. att riksdagen till Bidrag till driften av särskolor m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 710 555 000 kr.
  Behandlas i
 780. att riksdagen till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 781. att riksdagen till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 782. att riksdagen godkänner propositionens förslag om ramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 783. att riksdagen godkänner propositionens förslag om ramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 784. att riksdagen till Bidrag till kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 236 198 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 785. att riksdagen till Bidrag till kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 236 198 000 kr.
  Behandlas i
 786. att riksdagen godkänner propositionens förslag till ram för budgetåret 1989/90 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor på gymnasial nivå
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 787. att riksdagen godkänner propositionens förslag till ram för budgetåret 1989/90 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor på gymnasial nivå
  Behandlas i
 788. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om statsbidrag till start- och kompletteringsbidrag för utrustning till gymnasieskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 789. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om statsbidrag till start- och kompletteringsbidrag för utrustning till gymnasieskolan
  Behandlas i
 790. att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 791. att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i
 792. att riksdagen till Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader anvisar ett förslagsanslag på 23 075 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 793. att riksdagen till Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader anvisar ett förslagsanslag på 23 075 000 kr.
  Behandlas i
 794. att riksdagen till Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 215 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 795. att riksdagen till Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 215 000 kr.
  Behandlas i
 796. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om fördelningen av studietimmar med det högre schablonbidraget under budgetåren 1989/90 -- 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 797. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om fördelningen av studietimmar med det högre schablonbidraget under budgetåren 1989/90 -- 1991/92
  Behandlas i
 798. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om timram för påbyggnads-sfi inom studieförbund
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 799. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om timram för påbyggnads-sfi inom studieförbund
  Behandlas i
 800. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om folkhögskolans undervisningsvolym
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 801. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om folkhögskolans undervisningsvolym
  Behandlas i
 802. att riksdagen godkänner att 39 778 000 kr. av de medel, som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90, används till att finansiera anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 803. att riksdagen godkänner att 39 778 000 kr. av de medel, som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90, används till att finansiera anslaget
  Behandlas i
 804. att riksdagen till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 080 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 805. att riksdagen till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 080 000 kr.
  Behandlas i
 806. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om restaurangverksamhet i lånefinansierade studentkårsägda lokaler
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 807. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om restaurangverksamhet i lånefinansierade studentkårsägda lokaler
  Behandlas i
 808. att riksdagen till Universitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 97 835 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 809. att riksdagen till Universitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 97 835 000 kr.
  Behandlas i
 810. att riksdagen till Redovisningscentralerna vid universiteten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 811. att riksdagen till Redovisningscentralerna vid universiteten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.
  Behandlas i
 812. att riksdagen till Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 813. att riksdagen till Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 kr.
  Behandlas i
 814. att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid högskoleenheterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 581 348 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 815. att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid högskoleenheterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 581 348 000 kr.
  Behandlas i
 816. att riksdagen till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag om 54 874 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 817. att riksdagen till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag om 54 874 000 kr.
  Behandlas i
 818. att riksdagen till Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 38 356 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 819. att riksdagen till Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 38 356 000 kr.
  Behandlas i
 820. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, den matematisk-naturvetenskapliga linjen, om 160 poäng den 1 juli 1989
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 821. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, den matematisk-naturvetenskapliga linjen, om 160 poäng den 1 juli 1989
  Behandlas i
 822. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, ADB-linjen om 60 poäng den 1 juli 1989
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 823. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, ADB-linjen om 60 poäng den 1 juli 1989
  Behandlas i
 824. att riksdagen fastställer planeringsramar för budgetåret 1989/90 i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 825. att riksdagen fastställer planeringsramar för budgetåret 1989/90 i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 826. att riksdagen bemyndigar regeringen att begränsa antagningen till speciallärarlinjen budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 827. att riksdagen bemyndigar regeringen att begränsa antagningen till speciallärarlinjen budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 828. att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1989 inrätta en ny allmän utbildningslinje, journalistlinjen om 40/120 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 829. att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1989 inrätta en ny allmän utbildningslinje, journalistlinjen om 40/120 poäng
  Behandlas i
 830. att riksdagen fastställer fördelning av årsstudieplatser enligt vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 831. att riksdagen fastställer fördelning av årsstudieplatser enligt vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 832. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföring mellan anslagen Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m. och Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 833. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföring mellan anslagen Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m. och Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 834. att riksdagen till Driftersättning enligt läkarutbildningsavtal m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 020 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 835. att riksdagen till Driftersättning enligt läkarutbildningsavtal m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 1 020 000 000 kr.
  Behandlas i
 836. att riksdagen till Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 26 996 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 837. att riksdagen till Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 26 996 000 kr.
  Behandlas i
 838. att riksdagen till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 272 602 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 839. att riksdagen till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 272 602 000 kr.
  Behandlas i
 840. att riksdagen till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 22 758 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 841. att riksdagen till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 22 758 000 kr.
  Behandlas i
 842. att riksdagen till Juridiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 27 051 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 843. att riksdagen till Juridiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 27 051 000 kr.
  Behandlas i
 844. att riksdagen till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 326 853 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 845. att riksdagen till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 326 853 000 kr.
  Behandlas i
 846. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta tjänster som professor i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 847. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta tjänster som professor i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 848. att riksdagen till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 71 081 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 849. att riksdagen till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 71 081 000 kr.
  Behandlas i
 850. att riksdagen till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 24 872 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 851. att riksdagen till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 24 872 000 kr.
  Behandlas i
 852. att riksdagen till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 624 917 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 853. att riksdagen till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 624 917 000 kr.
  Behandlas i
 854. att riksdagen till Temaorienterad forskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 26 767 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 855. att riksdagen till Temaorienterad forskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 26 767 000 kr.
  Behandlas i
 856. att riksdagen till Kungl. biblioteket för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 61 351 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 857. att riksdagen till Kungl. biblioteket för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 61 351 000 kr.
  Behandlas i
 858. att riksdagen till Samordning m.m. inom biblioteksområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 12 143 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 859. att riksdagen till Samordning m.m. inom biblioteksområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 12 143 000 kr.
  Behandlas i
 860. att riksdagen till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 30 691 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 861. att riksdagen till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 30 691 000 kr.
  Behandlas i
 862. att riksdagen till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 52 738 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 863. att riksdagen till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 52 738 000 kr.
  Behandlas i
 864. att riksdagen till Medicinska forskningsrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 249 202 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 865. att riksdagen till Medicinska forskningsrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 249 202 000 kr.
  Behandlas i
 866. att riksdagen till Naturvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 342 655 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 867. att riksdagen till Naturvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 342 655 000 kr.
  Behandlas i
 868. att riksdagen till Polarforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 12 639 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 869. att riksdagen till Polarforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 12 639 000 kr.
  Behandlas i
 870. att riksdagen till Rymdforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 27 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 871. att riksdagen till Rymdforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 27 300 000 kr.
  Behandlas i
 872. att riksdagen till Europeisk forskningssamverkan för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 259 907 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 873. att riksdagen till Europeisk forskningssamverkan för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 259 907 000 kr.
  Behandlas i
 874. att riksdagen till Manne Siegbahninstitutet för fysik för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 16 059 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 875. att riksdagen till Manne Siegbahninstitutet för fysik för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 16 059 000 kr.
  Behandlas i
 876. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en tjänst som professor i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 877. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en tjänst som professor i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 878. att riksdagen till Vissa bidrag till forskningsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 16 491 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 879. att riksdagen till Vissa bidrag till forskningsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 16 491 000 kr.
  Behandlas i
 880. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts i propositionen om lokalförsörjningen m.m. för högskola och forskning samt kulturändamål m.m. (delvis)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU27
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 881. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som har anförts i propositionen om lokalförsörjningen m.m. för högskola och forskning samt kulturändamål m.m. (delvis)
  Behandlas i
 882. att riksdagen till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 12 144 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 883. att riksdagen till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 12 144 000 kr.
  Behandlas i
 884. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de kostnadsramar som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 885. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de kostnadsramar som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 886. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen föreslagna ramen för banverkets upplåning i riksgäldskontoret år 1990 (s. 74--92)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 887. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen föreslagna ramen för banverkets upplåning i riksgäldskontoret år 1990 (s. 74--92)
  Behandlas i
 888. att riksdagen till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 915 000 kr. (punkt A1. s. 23)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 889. att riksdagen till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 21 915 000 kr. (punkt A1. s. 23)
  Behandlas i
 890. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 300 000 kr. (punkt A2, s. 23)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 891. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 300 000 kr. (punkt A2, s. 23)
  Behandlas i
 892. att riksdagen till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 950 000 kr. (punkt A3, s. 24)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 893. att riksdagen till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 950 000 kr. (punkt A3, s. 24)
  Behandlas i
 894. att riksdagen till Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 105 000 kr. (punkt B1, s. 41--42)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 895. att riksdagen till Vägverket: Ämbetsverksuppgifter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 11 105 000 kr. (punkt B1, s. 41--42)
  Behandlas i
 896. att riksdagen till Drift av statliga vägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 460 000 000 kr. (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 897. att riksdagen till Drift av statliga vägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 460 000 000 kr. (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 898. att riksdagen till Byggande av riksvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 417 900 000 kr. (punkt B3, s. 46--47)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 899. att riksdagen till Byggande av riksvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 417 900 000 kr. (punkt B3, s. 46--47)
  Behandlas i
 900. att riksdagen till Byggande av länstrafikanläggningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 970 000 000 kr. (punkt B4, s. 47--48)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 901. att riksdagen till Byggande av länstrafikanläggningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 970 000 000 kr. (punkt B4, s. 47--48)
  Behandlas i
 902. att riksdagen till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 558 100 000 kr. (punkt B5, s. 49)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 903. att riksdagen till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 558 100 000 kr. (punkt B5, s. 49)
  Behandlas i
 904. att riksdagen till Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 439 000 000 kr. (punkt B6, s. 50)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 905. att riksdagen till Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 439 000 000 kr. (punkt B6, s. 50)
  Behandlas i
 906. att riksdagen till Tjänster till utomstående för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 35 700 000 kr. (punkt B7, s. 51)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 907. att riksdagen till Tjänster till utomstående för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 35 700 000 kr. (punkt B7, s. 51)
  Behandlas i
 908. att riksdgen till Vägverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 39 100 000 kr. (punkt B8, s. 51--52)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 909. att riksdgen till Vägverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 39 100 000 kr. (punkt B8, s. 51--52)
  Behandlas i
 910. att riksdagen till Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 622 000 000 kr. (punkt B9, s. 52--54)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 911. att riksdagen till Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 622 000 000 kr. (punkt B9, s. 52--54)
  Behandlas i
 912. att riksdagen godkänner att ett treårigt budgetsystem införs (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 913. att riksdagen godkänner att ett treårigt budgetsystem införs (s. 55--63)
  Behandlas i
 914. att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Samordning, Trafikmiljö, Fordon och Trafikant för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt C1, s. 63--68)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 915. att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Samordning, Trafikmiljö, Fordon och Trafikant för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt C1, s. 63--68)
  Behandlas i
 916. att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt C2, s. 68--70)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 917. att riksdagen till Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt C2, s. 68--70)
  Behandlas i
 918. att riksdagen till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 29 400 000 kr. (punkt C3, s. 70--71)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 919. att riksdagen till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 29 400 000 kr. (punkt C3, s. 70--71)
  Behandlas i
 920. att riksdagen till Bidrag till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 112 500 000 kr. (punkt C4, s. 71--72)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 921. att riksdagen till Bidrag till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 112 500 000 kr. (punkt C4, s. 71--72)
  Behandlas i
 922. att riksdagen till Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr. (punkt C5, s. 72--73)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 923. att riksdagen till Bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr. (punkt C5, s. 72--73)
  Behandlas i
 924. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om mål för statens järnvägar (s. 99--110)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 925. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om mål för statens järnvägar (s. 99--110)
  Behandlas i
 926. att riksdagen till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 595 000 000 kr. (punkt D1, s. 92--93)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 927. att riksdagen till Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 595 000 000 kr. (punkt D1, s. 92--93)
  Behandlas i
 928. att riksdagen till Nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 583 300 000 kr. (punkt D2, s. 94)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 929. att riksdagen till Nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 583 300 000 kr. (punkt D2, s. 94)
  Behandlas i
 930. att riksdagen till Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 94 000 000 kr. (punkt D3, s. 94--95)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 931. att riksdagen till Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 94 000 000 kr. (punkt D3, s. 94--95)
  Behandlas i
 932. att riksdagen till Särskilda nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 000 000 kr. (punkt D4, s. 95--96)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 933. att riksdagen till Särskilda nyinvesteringar i stomjärnvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 000 000 kr. (punkt D4, s. 95--96)
  Behandlas i
 934. att riksdagen till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 300 000 kr. (punkt D5, s. 96--97)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 935. att riksdagen till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 300 000 kr. (punkt D5, s. 96--97)
  Behandlas i
 936. att riksdagen till Banverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 42 400 000 kr. (punkt D6, s. 97--98)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 937. att riksdagen till Banverket: Försvarsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 42 400 000 kr. (punkt D6, s. 97--98)
  Behandlas i
 938. att riksdagen till Banverket: Omlokaliseringskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 18 000 000 kr. (punkt D7, s. 98--99)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 939. att riksdagen till Banverket: Omlokaliseringskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 18 000 000 kr. (punkt D7, s. 98--99)
  Behandlas i
 940. att riksdagen till Ersättning till statens järnvägar för utveckling av godstrafik för budgetåret 1898/90 anvisar ett reservationsanslag på 455 00 000 kr. (punkt D8, s. 111)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 941. att riksdagen till Ersättning till statens järnvägar för utveckling av godstrafik för budgetåret 1898/90 anvisar ett reservationsanslag på 455 00 000 kr. (punkt D8, s. 111)
  Behandlas i
 942. att riksdagen godkänner att statens järnvägar tillförs utdelning från AB Swedcarrier i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt D9, s. 112)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 943. att riksdagen godkänner att statens järnvägar tillförs utdelning från AB Swedcarrier i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt D9, s. 112)
  Behandlas i
 944. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om inriktningen av sjöfartsverkets verksamhet under perioden 1989--1991 (s. 113--118)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 945. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om inriktningen av sjöfartsverkets verksamhet under perioden 1989--1991 (s. 113--118)
  Behandlas i
 946. att riksdagen till Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 132 770 000 kr. (punkt E1, s. 118--120)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 947. att riksdagen till Ersättning till sjöfartsverket för vissa tjänster för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 132 770 000 kr. (punkt E1, s. 118--120)
  Behandlas i
 948. att riksdagen till Fritidsbåtsregister för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 19 000 000 kr. (punkt E2, s. 120--121)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 949. att riksdagen till Fritidsbåtsregister för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 19 000 000 kr. (punkt E2, s. 120--121)
  Behandlas i
 950. att riksdagen till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 37 000 000 kr. (punkt E3, s. 121--122)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 951. att riksdagen till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 37 000 000 kr. (punkt E3, s. 121--122)
  Behandlas i
 952. att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt E4, s. 122--123)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 953. att riksdagen till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt E4, s. 122--123)
  Behandlas i
 954. att riksdagen godkänner de av föredragande departementschefen föreslagna riktlinjerna för finansiering av Handelsflottans kultur- och fritidsråd (punkt E5, s. 123--125)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 955. att riksdagen godkänner de av föredragande departementschefen föreslagna riktlinjerna för finansiering av Handelsflottans kultur- och fritidsråd (punkt E5, s. 123--125)
  Behandlas i
 956. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört i fråga om beslut om ersättning till Trollhätte kanalverk ( punkt E6, s. 125--126)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 957. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört i fråga om beslut om ersättning till Trollhätte kanalverk ( punkt E6, s. 125--126)
  Behandlas i
 958. att riksdagen till Stöd till svenska rederier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förlagsanslag på 25 000 000 kr. (punkt E7, s. 126--127)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 959. att riksdagen till Stöd till svenska rederier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förlagsanslag på 25 000 000 kr. (punkt E7, s. 126--127)
  Behandlas i
 960. att riksdagen till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 550 000 000 kr. (punkt E8, s. 127--128)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 961. att riksdagen till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 550 000 000 kr. (punkt E8, s. 127--128)
  Behandlas i
 962. att riksdagen till Bro över Falsterbokanalen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 26 400 000 kr. (punkt E9, s. 128--129)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 963. att riksdagen till Bro över Falsterbokanalen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 26 400 000 kr. (punkt E9, s. 128--129)
  Behandlas i
 964. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om verksamhetens ekonomiska mål och om inriktningen under perioden 1989/90--1991/92 (s. 130--138)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 965. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om verksamhetens ekonomiska mål och om inriktningen under perioden 1989/90--1991/92 (s. 130--138)
  Behandlas i
 966. att riksdagen till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 500 000 kr. (punkt F1, s. 138--139)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 967. att riksdagen till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 500 000 kr. (punkt F1, s. 138--139)
  Behandlas i
 968. att riksdagen till Ersättning för särskilda rabatter vid flygtrafik på Gotland för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 14 500 000 kr. (punkt F2, s. 139)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 969. att riksdagen till Ersättning för särskilda rabatter vid flygtrafik på Gotland för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 14 500 000 kr. (punkt F2, s. 139)
  Behandlas i
 970. att riksdagen till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr. (punkt F3, s. 140)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 971. att riksdagen till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr. (punkt F3, s. 140)
  Behandlas i
 972. att riksdagen till Civil trafikflygarutbildning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 47 100 000 kr. (punkt F4, s. 140--142)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 973. att riksdagen till Civil trafikflygarutbildning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 47 100 000 kr. (punkt F4, s. 140--142)
  Behandlas i
 974. att riksdagen till Statens haverikommission för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt F5, s. 142)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 975. att riksdagen till Statens haverikommission för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt F5, s. 142)
  Behandlas i
 976. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om inriktningen av postverkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 143--152)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 977. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om inriktningen av postverkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 143--152)
  Behandlas i
 978. att riksdagen till Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 574 290 000 kr. (punkt G1, s. 152)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 979. att riksdagen till Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 574 290 000 kr. (punkt G1, s. 152)
  Behandlas i
 980. att riksdagen till Ersättning till postverket för tidningsdistribution för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 24 000 000 kr. (punkt G2, s. 153)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 981. att riksdagen till Ersättning till postverket för tidningsdistribution för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 24 000 000 kr. (punkt G2, s. 153)
  Behandlas i
 982. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har förordat om inriktningen av televerkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 154--166)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU25
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 983. att riksdagen till Transportrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 24 210 000 kr. (punkt H1, s. 167--169)
  Behandlas i
 984. att riksdagen till Transportrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 24 210 000 kr. (punkt H1, s. 167--169)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 985. att riksdagen till Transportstöd för Norrland m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 297 800 000 kr. (punkt H2, s. 169--171)
  Behandlas i
 986. att riksdagen till Transportstöd för Norrland m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 297 800 000 kr. (punkt H2, s. 169--171)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 987. att riksdagen till Ersättning för lokal och regional kollektiv persontrafik för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 000 000 kr. (punkt H4, s. 172-173)
  Behandlas i
 988. att riksdagen till Ersättning för lokal och regional kollektiv persontrafik för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 34 000 000 kr. (punkt H4, s. 172-173)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 989. att riksdagen till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt H5, s. 173)
  Behandlas i
 990. att riksdagen till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt H5, s. 173)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 991. att riksdagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 583 800 000 kr. (punkt H6, s. 174)
  Behandlas i
 992. att riksdagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 583 800 000 kr. (punkt H6, s. 174)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 993. att riksdagen till Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 97 650 000 kr. (punkt H7, s. 174--175)
  Behandlas i
 994. att riksdagen till Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 97 650 000 kr. (punkt H7, s. 174--175)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 995. att riksdagen bemyndigar regeringen att förordna om att försörjningen av kapital till löpande investeringar vid statens väg- och trafikinstitut i fortsättningen skall ske med anlitande av driftmedel under självkonsolideringsansvar (punkt I, s. 178--179)
  Behandlas i
 996. att riksdagen bemyndigar regeringen att förordna om att försörjningen av kapital till löpande investeringar vid statens väg- och trafikinstitut i fortsättningen skall ske med anlitande av driftmedel under självkonsolideringsansvar (punkt I, s. 178--179)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 997. att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt I1, s. 176--178)
  Behandlas i
 998. att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt I1, s. 176--178)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 999. att riksdagen till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 41 960 000 kr. (punkt I2, s. 176--178)
  Behandlas i
 1000. att riksdagen till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 41 960 000 kr. (punkt I2, s. 176--178)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1001. att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut: Återanskaffning av viss basutrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr. (punkt I3, s. 179)
  Behandlas i
 1002. att riksdagen till Statens väg- och trafikinstitut: Återanskaffning av viss basutrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr. (punkt I3, s. 179)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1003. att riksdagen till Transportforskningsberedningen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 37 720 000 kr. (punkt I4, s. 180--183)
  Behandlas i
 1004. att riksdagen till Transportforskningsberedningen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 37 720 000 kr. (punkt I4, s. 180--183)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1005. att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt J1, s. 184-187)
  Behandlas i
 1006. att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt J1, s. 184-187)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1007. att riksdagen till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 108 655 000 kr. (punkt J2, s. 187-190)
  Behandlas i
 1008. att riksdagen till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 108 655 000 kr. (punkt J2, s. 187-190)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1009. att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr. (punkt J3, s. 190-191)
  Behandlas i
 1010. att riksdagen till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr. (punkt J3, s. 190-191)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1011. att riksdagen till Statens geotekniska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt J4, s. 191-192)
  Behandlas i
 1012. att riksdagen till Statens geotekniska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt J4, s. 191-192)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1013. att riksdagen till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 12 019 000 kr. (punkt J5, s. 192-193)
  Behandlas i
 1014. att riksdagen till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 12 019 000 kr. (punkt J5, s. 192-193)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1015. att riksdagen till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 667 000 kr
  Behandlas i
 1016. att riksdagen till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 667 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1017. att riksdagen till Miljö- och energidepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 27 223 000 kr.
  Behandlas i
 1018. att riksdagen till Miljö- och energidepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 27 223 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1019. att riksdagen till Lantbruksråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 868 000 kr.
  Behandlas i
 1020. att riksdagen till Lantbruksråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 868 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1021. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 1022. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1023. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i
 1024. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1025. att riksdagen till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 75 995 000 kr.
  Behandlas i
 1026. att riksdagen till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 75 995 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1027. att riksdagen till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 126 665 000 kr.
  Behandlas i
 1028. att riksdagen till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag av 126 665 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1029. att riksdagen till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 1989/90 för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 80 000 000 kr.
  Behandlas i
 1030. att riksdagen till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 1989/90 för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 80 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1031. att riksdagen till Restaurering av Hornborgasjön för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 500 000 kr.
  Behandlas i
 1032. att riksdagen till Restaurering av Hornborgasjön för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1033. att riksdagen till Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1034. att riksdagen till Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1035. att riksdagen till Bidrag till statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 24 532 000 kr.
  Behandlas i
 1036. att riksdagen till Bidrag till statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 24 532 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1037. att riksdagen till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1038. att riksdagen till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1039. att riksdagen till Koncessionsnämnden för miljöskydd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 13 130 000 kr.
  Behandlas i
 1040. att riksdagen till Koncessionsnämnden för miljöskydd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 13 130 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1041. att riksdagen till Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i
 1042. att riksdagen till Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1043. att riksdagen till Visst internationellt miljösamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 350 000 kr.
  Behandlas i
 1044. att riksdagen till Visst internationellt miljösamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 350 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1045. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid statens naturvårdsverk inom de kostnadsramar som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1046. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid statens naturvårdsverk inom de kostnadsramar som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1047. att riksdagen till Åtgärder mot havsföroreningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 16 500 000 kr.
  Behandlas i
 1048. att riksdagen till Åtgärder mot havsföroreningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 16 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1049. att riksdagen till Utredningsverksamhet om CFC-Föreningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 075 000 kr.
  Behandlas i
 1050. att riksdagen till Utredningsverksamhet om CFC-Föreningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 075 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1051. att riksdagen till Lantbruksnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 245 368 000 kr.
  Behandlas i
 1052. att riksdagen till Lantbruksnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 245 368 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1053. att riksdagen till Miljövårdsinformation för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 9 169 000 kr.
  Behandlas i
 1054. att riksdagen till Miljövårdsinformation för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 9 169 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1055. att riksdagen till Internationella institutet för miljövänlig teknik för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i
 1056. att riksdagen till Internationella institutet för miljövänlig teknik för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 25 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1057. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 30 000 000 kr.
  Behandlas i
 1058. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till jordbrukets rationalisering med sammanlagt högst 30 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1059. att riksdagen till Övervakning av miljöförändringar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 58 992 000 kr.
  Behandlas i
 1060. att riksdagen till Övervakning av miljöförändringar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 58 992 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1061. att riksdagen till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1062. att riksdagen till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1063. att riksdagen till Miljövårdsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 102 234 000 kr.
  Behandlas i
 1064. att riksdagen till Miljövårdsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 102 234 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1065. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av statlig kreditga ranti för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 1066. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av statlig kreditga ranti för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1067. att riksdagen till Åtgärder mot luftföroreningar och försurning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 165 000 000 kr.
  Behandlas i
 1068. att riksdagen till Åtgärder mot luftföroreningar och försurning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 165 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1069. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats beträffande disposition av anslaget för åtgärder inom fruktodlingen m.m. fr.o.m. budgetåret 1988/89
  Behandlas i
 1070. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats beträffande disposition av anslaget för åtgärder inom fruktodlingen m.m. fr.o.m. budgetåret 1988/89
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1071. att riksdagen till Särskilda projekt på miljövårdens område för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 27 500 000 kr.
  Behandlas i
 1072. att riksdagen till Särskilda projekt på miljövårdens område för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 27 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1073. att riksdagen till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 700 000 kr.
  Behandlas i
 1074. att riksdagen till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1075. att riksdagen till Mark för naturvård för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1076. att riksdagen till Mark för naturvård för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1077. att riksdagen till Främjande av rennäringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 26 602 000 kr.
  Behandlas i
 1078. att riksdagen till Främjande av rennäringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 26 602 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1079. att riksdagen till Vård av naturreservat m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 52 143 000 kr.
  Behandlas i
 1080. att riksdagen till Vård av naturreservat m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 52 143 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1081. att riksdagen till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1082. att riksdagen till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1083. att riksdagen till Vård av hotade arter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 180 000 kr.
  Behandlas i
 1084. att riksdagen till Vård av hotade arter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 180 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1085. att riksdagen till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 799 000 kr.
  Behandlas i
 1086. att riksdagen till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 799 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1087. att riksdagen medger att statens jordbruksnämnd för sässongmässig lagring av jordbruksprodukter under budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på högst 50 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 1088. att riksdagen medger att statens jordbruksnämnd för sässongmässig lagring av jordbruksprodukter under budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på högst 50 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1089. att riksdagen till Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 100 000 kr.
  Behandlas i
 1090. att riksdagen till Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 100 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1091. att riksdagen till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 156 308 000 kr.
  Behandlas i
 1092. att riksdagen till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 156 308 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1093. att riksdagen till Statistik på jordbrukets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1094. att riksdagen till Statistik på jordbrukets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1095. att riksdagen medger att skogsstyrelsen under budgetåret 1989/90 får disponera en förlig kredit av 65 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 1096. att riksdagen medger att skogsstyrelsen under budgetåret 1989/90 får disponera en förlig kredit av 65 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1097. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 238 972 000 kr.
  Behandlas i
 1098. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 238 972 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1099. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet för budgetåret1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1100. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet för budgetåret1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1101. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Investeringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 23 135 000 kr.
  Behandlas i
 1102. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen: Investeringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 23 135 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1103. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 244 700 000 kr.
  Behandlas i
 1104. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 244 700 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1105. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 60 000 000 kr. till byggande av skogsvägar
  Behandlas i
 1106. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 60 000 000 kr. till byggande av skogsvägar
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1107. att riksdagen till Främjande av skogsvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 12 900 000 kr.
  Behandlas i
 1108. att riksdagen till Främjande av skogsvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 12 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1109. att riksdagen till Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 1110. att riksdagen till Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1111. att riksdagen till Fiskeristyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 41 451 000 kr.
  Behandlas i
 1112. att riksdagen till Fiskeristyrelsen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 41 451 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1113. att riksdagen till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 1114. att riksdagen till Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1115. att riksdagen till Bidrag till fiskevård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 324 000 kr.
  Behandlas i
 1116. att riksdagen till Bidrag till fiskevård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 324 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1117. att riksdagen till Fiskenämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 217 000 kr.
  Behandlas i
 1118. att riksdagen till Fiskenämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 217 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1119. att riksdagen till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1989/90 anvisr ett reservationsanslag på 2 796 000 kr.
  Behandlas i
 1120. att riksdagen till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1989/90 anvisr ett reservationsanslag på 2 796 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1121. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till fiskehamnar m.m. med sammanlagt högst 2 424 000 kr
  Behandlas i
 1122. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till fiskehamnar m.m. med sammanlagt högst 2 424 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1123. att riksdagen till Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1124. att riksdagen till Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1125. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till fiskets rationalisering med sammanlagt högst 8 500 000 kr.
  Behandlas i
 1126. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till fiskets rationalisering med sammanlagt högst 8 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1127. att riksdagen till Lån till fiskerinäringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 1128. att riksdagen till Lån till fiskerinäringen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1129. att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1130. att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1131. att riksdagen till Prisreglerande åtgärder på fiskets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1132. att riksdagen till Prisreglerande åtgärder på fiskets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1133. att riksdagen till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 76 792 000 kr.
  Behandlas i
 1134. att riksdagen till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 76 792 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1135. att riksdagen till Bidrag till statens maskinprovningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 109 000 kr.
  Behandlas i
 1136. att riksdagen till Bidrag till statens maskinprovningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 109 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1137. att riksdagen till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 362 000 kr.
  Behandlas i
 1138. att riksdagen till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 362 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1139. att riksdagen till Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1140. att riksdagen till Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1141. att riksdagen till Bidrag till djurens hälso- och sjukvård för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 400 000 kr.
  Behandlas i
 1142. att riksdagen till Bidrag till djurens hälso- och sjukvård för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1143. att riksdagen till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 050 000 kr.
  Behandlas i
 1144. att riksdagen till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 050 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1145. att riksdagen till Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 169 000 kr.
  Behandlas i
 1146. att riksdagen till Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 169 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1147. att riksdagen till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1148. att riksdagen till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1149. att riksdagen till statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1150. att riksdagen till statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1151. att riksdagen till Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 54 718 000 kr.
  Behandlas i
 1152. att riksdagen till Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 54 718 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1153. att riksdagen till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1154. att riksdagen till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1155. att riksdagen till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 371 000 kr.
  Behandlas i
 1156. att riksdagen till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 371 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1157. att riksdagen till Bekämpande av växtsjukdomar och smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 250 000 kr.
  Behandlas i
 1158. att riksdagen till Bekämpande av växtsjukdomar och smittsamma husdjurssjukdomar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 250 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1159. att riksdagen till Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 885 000 kr.
  Behandlas i
 1160. att riksdagen till Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 885 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1161. att riksdagen till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1162. att riksdagen till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1163. att riksdagen till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 514 097 000 kr.
  Behandlas i
 1164. att riksdagen till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 514 097 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1165. att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 240 006 000 kr.
  Behandlas i
 1166. att riksdagen till Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 240 006 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1167. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. inom de kostnadsramar som regeringen förordat
  Behandlas i
 1168. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. inom de kostnadsramar som regeringen förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1169. att riksdagen till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 126 734 000 kr.
  Behandlas i
 1170. att riksdagen till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 126 734 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1171. att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av det redovisade avtalet om finansiering av visst växtförädlingsarbete
  Behandlas i
 1172. att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av det redovisade avtalet om finansiering av visst växtförädlingsarbete
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1173. att riksdagen till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 685 000 kr.
  Behandlas i
 1174. att riksdagen till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 685 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1175. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 400 000 kr.
  Behandlas i
 1176. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1177. att riksdagen till Ersättning för viltskador för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.
  Behandlas i
 1178. att riksdagen till Ersättning för viltskador för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1179. att riksdagen till Statens kärnbränslenämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1180. att riksdagen till Statens kärnbränslenämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU31
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1181. att riksdagen till Industridepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 27 788 000 kr.
  Behandlas i
 1182. att riksdagen till Industridepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 27 788 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1183. att riksdagen till Industriråd/industriattaché för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 930 000 kr.
  Behandlas i
 1184. att riksdagen till Industriråd/industriattaché för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 930 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1185. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 300 000 kr.
  Behandlas i
 1186. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1187. att riksdagen till Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 200 000 kr.
  Behandlas i
 1188. att riksdagen till Bidrag till FN:s organ för industriell utveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1189. att riksdagen återtar statens garanti för AB Statens Anläggningsprovnings lån och förbindelser.
  Behandlas i
 1190. att riksdagen återtar statens garanti för AB Statens Anläggningsprovnings lån och förbindelser.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1191. att riksdagen till Statens industriverk: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 64 740 000 kr.
  Behandlas i
 1192. att riksdagen till Statens industriverk: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 64 740 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1193. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om mål och riktmärken för tekopolitiken
  Behandlas i
 1194. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om mål och riktmärken för tekopolitiken
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1195. att riksdagen till Statens industriverk: Utredningsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 1196. att riksdagen till Statens industriverk: Utredningsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1197. att riksdagen till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1198. att riksdagen till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1199. att riksdagen till Åtgärder för att främja industridesign för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 1200. att riksdagen till Åtgärder för att främja industridesign för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1201. att riksdagen till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 526 000 kr.
  Behandlas i
 1202. att riksdagen till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 526 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1203. att riksdagen till Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 012 000 kr.
  Behandlas i
 1204. att riksdagen till Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 012 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1205. att riksdagen till Internationell råvarulagring för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i
 1206. att riksdagen till Internationell råvarulagring för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1207. att riksdagen till Branschfrämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i
 1208. att riksdagen till Branschfrämjande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 17 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1209. att riksdagen till Småföretagsutveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 182 500 000 kr.
  Behandlas i
 1210. att riksdagen till Småföretagsutveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 182 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1211. att riksdagen till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 1212. att riksdagen till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1213. att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.
  Behandlas i
 1214. att riksdagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1215. att riksdagen till Statens energiverk: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 44 638 000 kr.
  Behandlas i
 1216. att riksdagen till Statens energiverk: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 44 638 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1217. att riksdagen till Bidrag till verksamheten vid Studsvik AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 48 000 000 kr.
  Behandlas i
 1218. att riksdagen till Bidrag till verksamheten vid Studsvik AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 48 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1219. att riksdagen till Drift av beredskapslager för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 413 679 000 kr.
  Behandlas i
 1220. att riksdagen till Drift av beredskapslager för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 413 679 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1221. att riksdagen till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 248 850 000 kr.
  Behandlas i
 1222. att riksdagen till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 248 850 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1223. att riksdagen till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1224. att riksdagen till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1225. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med planering av stimulansåtgärder för andra kraftföretag än statens vattenfallsverk för att öka säkerheten i elöverföringen, vilket innebär åtaganden om högst 9 500 000 kr. för budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1226. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med planering av stimulansåtgärder för andra kraftföretag än statens vattenfallsverk för att öka säkerheten i elöverföringen, vilket innebär åtaganden om högst 9 500 000 kr. för budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1227. att riksdagen till Främjande av landsbygdens elektrifiering för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i
 1228. att riksdagen till Främjande av landsbygdens elektrifiering för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1229. att riksdagen till Kostnader för räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i
 1230. att riksdagen till Kostnader för räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1231. att riksdagen till Statens energiverk: Utredningar m.m. och information för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 517 000 kr.
  Behandlas i
 1232. att riksdagen till Statens energiverk: Utredningar m.m. och information för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 517 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1233. att riksdagen till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1234. att riksdagen till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1235. att riksdagen till Statens energiverk: Elsäkerhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1236. att riksdagen till Statens energiverk: Elsäkerhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1237. att riksdagen till Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges Investeringsbank AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 1238. att riksdagen till Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges Investeringsbank AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1239. att riksdagen till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 11 004 000 kr.
  Behandlas i
 1240. att riksdagen till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 11 004 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1241. att riksdagen med ändring av tidigare lämnat bemyndigande bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten garanti med sammanlagt högst 4 000 000 000 kr. i samband med åtaganden för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol
  Behandlas i
 1242. att riksdagen med ändring av tidigare lämnat bemyndigande bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten garanti med sammanlagt högst 4 000 000 000 kr. i samband med åtaganden för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1243. att riksdagen till Visst internationellt energisamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 889 000 kr.
  Behandlas i
 1244. att riksdagen till Visst internationellt energisamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 26 889 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1245. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1246. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1247. att riksdagen antar inom miljö- och energidepartementet upprättat förslag till
  Behandlas i
 1248. att riksdagen antar inom miljö- och energidepartementet upprättat förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1249. att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 79 149 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1250. att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 79 149 000 kr.
  Behandlas i
 1251. att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 35 513 000 kr.
  Behandlas i
 1252. att riksdagen till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 35 513 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1253. att riksdagen till Bergsstaten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 577 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1254. att riksdagen till Bergsstaten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 577 000 kr.
  Behandlas i
 1255. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden på högst 35 620 000 kr. för budgetåret 1990/91, 23 150 000 kr. för budgetåret 1991/92 och 15 000 000 kr. för budgetåret 1992/93
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1256. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens för statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden på högst 35 620 000 kr. för budgetåret 1990/91, 23 150 000 kr. för budgetåret 1991/92 och 15 000 000 kr. för budgetåret 1992/93
  Behandlas i
 1257. att riksdagen till Bankinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1258. att riksdagen till Bankinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1259. att riksdagen till Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 070 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1260. att riksdagen till Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 070 000 kr.
  Behandlas i
 1261. att riksdagen beslutar att delegationen för samordning av havsresursverksamheten upphör som myndighet den 1 januari 1990
  Behandlas i
 1262. att riksdagen beslutar att delegationen för samordning av havsresursverksamheten upphör som myndighet den 1 januari 1990
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1263. att riksdagen till Försäkringsinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1264. att riksdagen till Försäkringsinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1265. att riksdagen till Kommerskollegium för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 40 667 000 kr.
  Behandlas i
 1266. att riksdagen till Kommerskollegium för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 40 667 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1267. att riksdagen till Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt Stål AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 061 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1268. att riksdagen till Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt Stål AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 061 000 kr.
  Behandlas i
 1269. att riksdagen till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 238 024 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1270. att riksdagen till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 238 024 000 kr.
  Behandlas i
 1271. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att Norrbottens Järnverk AB skall avvecklas i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört
  Behandlas i
 1272. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att Norrbottens Järnverk AB skall avvecklas i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1273. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för exportkrediter till ett belopp på högst 70 000 000 000 kr., varav 32 000 000 000 kr. reserveras för garantigivning vid särskilt samhällsintresse
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1274. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för exportkrediter till ett belopp på högst 70 000 000 000 kr., varav 32 000 000 000 kr. reserveras för garantigivning vid särskilt samhällsintresse
  Behandlas i
 1275. att riksdagen godkänner de riktlinjer för stöd till svensk varvsindustri som föredragande statsrådet har förordat
  Behandlas i
 1276. att riksdagen godkänner de riktlinjer för stöd till svensk varvsindustri som föredragande statsrådet har förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1277. att riksdagen bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att till utgången av år 1992 utfärda statliga garantier för lån upptagna av svenska varv eller beställare av fartyg hos svenska varv avseende order som tecknas före utgången av år 1992 under byggnadstiden vid kontantstöd -- inkl. tidigare lämnade garantier -- intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt belopp på högst 15 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1278. att riksdagen bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att till utgången av år 1992 utfärda statliga garantier för lån upptagna av svenska varv eller beställare av fartyg hos svenska varv avseende order som tecknas före utgången av år 1992 under byggnadstiden vid kontantstöd -- inkl. tidigare lämnade garantier -- intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt belopp på högst 15 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 1279. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90, i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört, ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och utvecklingsarbete m.m. som -- inberäknat löpande avtal och beslut -- innebär åtaganden på högst 415 000 000 kr. under budgetåret 1990/91, högst 357 000 000 kr. under budgetåret 1991/92, högst 294 000 000 kr. under budgetåret 1992/93 och högst 249 000 000 kr. under budgetåret 1993/94
  Behandlas i
 1280. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90, i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört, ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och utvecklingsarbete m.m. som -- inberäknat löpande avtal och beslut -- innebär åtaganden på högst 415 000 000 kr. under budgetåret 1990/91, högst 357 000 000 kr. under budgetåret 1991/92, högst 294 000 000 kr. under budgetåret 1992/93 och högst 249 000 000 kr. under budgetåret 1993/94
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1281. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att försörjningen av kapital till investeringar i statens provningsanstalt i fortsättningen skall ske med anlitande av driftmedel under självkonsolideringsansvar
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1282. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att försörjningen av kapital till investeringar i statens provningsanstalt i fortsättningen skall ske med anlitande av driftmedel under självkonsolideringsansvar
  Behandlas i
 1283. att riksdagen till Statens mät- och provråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 667 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1284. att riksdagen till Statens mät- och provråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 667 000 kr.
  Behandlas i
 1285. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 066 000 kr.
  Behandlas i
 1286. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 066 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1287. att riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 6 180 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1288. att riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 6 180 000 kr.
  Behandlas i
 1289. att riksdagen till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 20 530 000 kr.
  Behandlas i
 1290. att riksdagen till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 20 530 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1291. att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1292. att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Immaterialrätt m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 4 000 kr.
  Behandlas i
 1293. att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 kr.
  Behandlas i
 1294. att riksdagen till Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1295. att riksdagen till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 442 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1296. att riksdagen till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 442 000 kr.
  Behandlas i
 1297. att riksdagen till Industriell utveckling m.m. inom informationsteknologiområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1298. att riksdagen till Industriell utveckling m.m. inom informationsteknologiområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 30 000 000 kr.
  Behandlas i
 1299. att riksdagen till Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 82 963 000 kr.
  Behandlas i
 1300. att riksdagen till Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 82 963 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1301. att riksdagen till Näringsfrihetsombudsmannen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 198 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1302. att riksdagen till Näringsfrihetsombudsmannen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 198 000 kr.
  Behandlas i
 1303. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 27 995 000 kr.
  Behandlas i
 1304. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 27 995 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1305. att riksdagen till Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 43 652 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1306. att riksdagen till Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 43 652 000 kr.
  Behandlas i
 1307. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten nya förpliktelser inom europeiskt rymdsamarbete på högst 252 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1308. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten nya förpliktelser inom europeiskt rymdsamarbete på högst 252 000 000 kr.
  Behandlas i
 1309. att riksdagen till Bidrag till Tele-X-projektet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1310. att riksdagen till Bidrag till Tele-X-projektet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1311. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten nya förpliktelser på det nationella rymdområdet på högst 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 1312. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 ikläda staten nya förpliktelser på det nationella rymdområdet på högst 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1313. att riksdagen till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1314. att riksdagen till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 1315. att riksdagen till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1316. att riksdagen till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1317. att riksdagen till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 38 075 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1318. att riksdagen till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 38 075 000 kr.
  Behandlas i
 1319. att riksdagen godkänner en ram på 320 000 000 kr. för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1320. att riksdagen godkänner en ram på 320 000 000 kr. för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1321. att riksdagen till Stöd till arbetskooperation m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1322. att riksdagen till Stöd till arbetskooperation m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 500 000 kr.
  Behandlas i
 1323. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om organisationen för den statliga oljelagringen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1324. att riksdagen godkänner vad föredragande statsrådet har anfört om organisationen för den statliga oljelagringen
  Behandlas i
 1325. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om programmet för havsindustriell kompetensutveckling.
  Behandlas i
 1326. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet har anfört om programmet för havsindustriell kompetensutveckling.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1327. att riksdagen godkänner inriktning och omfattning av investeringsplan för Vattenfallkoncernen för åren 1989--1991
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU30
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1328. att riksdagen godkänner inriktning och omfattning av investeringsplan för Vattenfallkoncernen för åren 1989--1991
  Behandlas i
 1329. Att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om den nordiska utbytestjänstgöringen.
  Behandlas i
 1330. Att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om den nordiska utbytestjänstgöringen.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU14
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1331. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om de statliga förnyelsefonderna.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU14
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1332. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om de statliga förnyelsefonderna.
  Behandlas i
 1333. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om förenkling av statens tjänstesystem.
  Behandlas i
 1334. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om förenkling av statens tjänstesystem.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU14
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1335. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om de statsanställdas medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU14
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1336. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts om de statsanställdas medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden.
  Behandlas i
 1337. att riksdagen godkänner de förordade riktlinjerna för samordning av arbetsgivarfunktionen inom statsförvaltningen.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1338. att riksdagen godkänner de förordade riktlinjerna för samordning av arbetsgivarfunktionen inom statsförvaltningen.
  Behandlas i
 1339. att riksdagen till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 43 302 000 kr.
  Behandlas i
 1340. att riksdagen till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 43 302 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1341. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 22 506 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1342. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 22 506 000 kr.
  Behandlas i
 1343. att riksdagen till Internationellt samarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 694 000 kr.
  Behandlas i
 1344. att riksdagen till Internationellt samarbete för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 18 694 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1345. att riksdagen till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 089 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1346. att riksdagen till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 089 000 kr.
  Behandlas i
 1347. att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 1989/90 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1988/89.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1348. att riksdagen medger att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 1989/90 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1988/89.
  Behandlas i
 1349. att riksdagen godkänner förslaget om avveckling av det tillfälliga sysselsättningsbidraget för textil- och konfektionsindustrierna
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1350. att riksdagen godkänner förslaget om avveckling av det tillfälliga sysselsättningsbidraget för textil- och konfektionsindustrierna
  Behandlas i
 1351. att riksdagen till AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1352. att riksdagen till AMU-gruppen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1353. att riksdagen till AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 16 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1354. att riksdagen till AMU-gruppen: Bidrag till vissa driftutgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 16 300 000 kr.
  Behandlas i
 1355. att riksdagen till AMU-gruppen: Investeringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1356. att riksdagen till AMU-gruppen: Investeringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1357. att riksdagen till Arbetsdomstolen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 041 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1358. att riksdagen till Arbetsdomstolen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 8 041 000 kr.
  Behandlas i
 1359. att riksdagen till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 366 000 kr.
  Behandlas i
 1360. att riksdagen till Statens förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 366 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1361. att riksdagen till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 48 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1362. att riksdagen till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 48 000 kr.
  Behandlas i
 1363. att riksdagen till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1364. att riksdagen till Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1365. att riksdagen till Arbetsmarknadsservice för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 227 601 000 kr.
  Behandlas i
 1366. att riksdagen till Arbetsmarknadsservice för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 227 601 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1367. att riksdagen godkänner förslaget om avveckling av den yrkesförberedande praktiken inom försvaret.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1368. att riksdagen godkänner förslaget om avveckling av den yrkesförberedande praktiken inom försvaret.
  Behandlas i
 1369. att riksdagen godkänner förslaget att avveckla rekryteringsstödet för svårplacerade
  Behandlas i
 1370. att riksdagen godkänner förslaget att avveckla rekryteringsstödet för svårplacerade
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1371. att riksdagen till Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 14 310 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1372. att riksdagen till Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 14 310 000 kr.
  Behandlas i
 1373. riksdagen till Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1374. riksdagen till Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.
  Behandlas i
 1375. att riksdagen till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 40 778 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1376. att riksdagen till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 40 778 000 kr.
  Behandlas i
 1377. att riksdagen till Statlig personaladministrativ informationsbehandling för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1378. att riksdagen till Statlig personaladministrativ informationsbehandling för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1379. att riksdagen till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 40 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1380. att riksdagen till Statens arbetsgivarverk för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 40 600 000 kr.
  Behandlas i
 1381. att riksdagen till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 28 000 000 kr.
  Behandlas i
 1382. att riksdagen till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 28 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1383. att riksdagen till Vissa trygghetsåtgärder för lärare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1384. att riksdagen till Vissa trygghetsåtgärder för lärare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1385. att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 18 587 000 kr.
  Behandlas i
 1386. att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 18 587 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1387. att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1388. att riksdagen till Statens institut för personalutveckling: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1389. att riksdagen till Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 21 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1390. att riksdagen till Bidrag till vissa utvecklingsåtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 21 500 000 kr.
  Behandlas i
 1391. att riksdagen till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 986 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1392. att riksdagen till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 986 000 kr.
  Behandlas i
 1393. att riksdagen godkänner föreslagen överföring från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i
 1394. att riksdagen godkänner föreslagen överföring från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1395. att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 125 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1396. att riksdagen till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 125 000 kr.
  Behandlas i
 1397. att riksdagen till Bidrag till statshälsan för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 305 000 000 kr.
  Behandlas i
 1398. att riksdagen till Bidrag till statshälsan för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 305 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1399. att riksdagen till Viss förslagsverksamhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1400. att riksdagen till Viss förslagsverksamhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 400 000 kr.
  Behandlas i
 1401. att riksdagen till Vissa skadeersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1402. att riksdagen till Vissa skadeersättningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1403. att riksdagen till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 kr.
  Behandlas i
 1404. att riksdagen till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 30 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1405. att riksdagen till Externa arbetstagarkonsulter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 239 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1406. att riksdagen till Externa arbetstagarkonsulter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 239 000 kr.
  Behandlas i
 1407. att riksdagen till Administration av statens personskadeförsäkring, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 200 000 kr.
  Behandlas i
 1408. att riksdagen till Administration av statens personskadeförsäkring, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 6 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1409. att riksdagen godkänner den av mig föreslagna överföringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1410. att riksdagen godkänner den av mig föreslagna överföringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar till statsbudgetens inkomsttitel
  Behandlas i
 1411. att riksdagen godkänner ytterligare överföringar av medel från fonden för arbetsmiljöförbättringar
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1412. att riksdagen godkänner ytterligare överföringar av medel från fonden för arbetsmiljöförbättringar
  Behandlas i
 1413. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 646 324 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1414. att riksdagen till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 646 324 000 kr.
  Behandlas i
 1415. att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 826 282 000 kr.
  Behandlas i
 1416. att riksdagen till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 826 282 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1417. att riksdagen till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 363 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1418. att riksdagen till Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 363 000 000 kr.
  Behandlas i
 1419. att riksdagen godtar vad som föreslagits om ändrad sammansättning av styrelsen för Samhall
  Behandlas i
 1420. att riksdagen godtar vad som föreslagits om ändrad sammansättning av styrelsen för Samhall
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1421. att riksdagen till Visst regionalpolitiskt stöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1422. att riksdagen till Visst regionalpolitiskt stöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1423. att riksdagen till Bergslagsdelegationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i
 1424. att riksdagen till Bergslagsdelegationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1425. att riksdagen till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 362 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1426. att riksdagen till Lokaliseringsbidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 362 000 000 kr.
  Behandlas i
 1427. att riksdagen till Lokaliseringslån för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1428. att riksdagen till Lokaliseringslån för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1429. att riksdagen till Regionala utvecklingsinsatser m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 690 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1430. att riksdagen till Regionala utvecklingsinsatser m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 690 000 000 kr.
  Behandlas i
 1431. att riksdagen medger att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 175 000 000 kr.
  Behandlas i
 1432. att riksdagen medger att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats efter den 1 juli 1985 uppgår till högst 175 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1433. att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 395 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1434. att riksdagen till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 395 000 000 kr.
  Behandlas i
 1435. att riksdagen till Sysselsättningsstöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 165 000 000 kr.
  Behandlas i
 1436. att riksdagen till Sysselsättningsstöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 165 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1437. att riksdagen till Expertgruppen för forskning om regional utveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 414 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1438. att riksdagen till Expertgruppen för forskning om regional utveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 414 000 kr.
  Behandlas i
 1439. att riksdagen till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1440. att riksdagen till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 400 000 kr.
  Behandlas i
 1441. att riksdagen till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 029 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1442. att riksdagen till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 029 000 kr.
  Behandlas i
 1443. att riksdagen till Jämställdhetsombudsmannen m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 688 000 kr.
  Behandlas i
 1444. att riksdagen till Jämställdhetsombudsmannen m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 688 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1445. att riksdagen till Särskilda jämställdhetsåtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 12 360 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1446. att riksdagen till Särskilda jämställdhetsåtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 12 360 000 kr.
  Behandlas i
 1447. att riksdagen godkänner vad som förordats om regionalpolitiskt stöd till turistverksamhet
  Behandlas i
 1448. att riksdagen godkänner vad som förordats om regionalpolitiskt stöd till turistverksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1449. att riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1450. att riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen
  Behandlas i
 1451. att riksdagen till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 248 156 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1452. att riksdagen till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 248 156 000 kr.
  Behandlas i
 1453. att riksdagen till Bostadsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 25 617 000 kr.
  Behandlas i
 1454. att riksdagen till Bostadsdepartementet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 25 617 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1455. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1456. att riksdagen till Utredningar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.
  Behandlas i
 1457. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 276 000 kr.
  Behandlas i
 1458. att riksdagen till Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 276 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1459. att riksdagen till Plan- och bostadsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 111 684 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1460. att riksdagen till Plan- och bostadsverket för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 111 684 000 kr.
  Behandlas i
 1461. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om markvillkoret vid bostadslån för vissa egnahem
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1462. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om markvillkoret vid bostadslån för vissa egnahem
  Behandlas i
 1463. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om ändringar av det statliga stödet till allmänna samlingslokaler
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1464. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om ändringar av det statliga stödet till allmänna samlingslokaler
  Behandlas i
 1465. att riksdagen till Lån till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 1466. att riksdagen till Lån till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1467. att riksdagen medger att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande får meddelas inom en ram om 172 500 000 kr. under budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1468. att riksdagen medger att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande får meddelas inom en ram om 172 500 000 kr. under budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1469. att riksdagen medger att beslut om lån till experimentbyggande får meddelas intill ett belopp om 34 200 000 kr. under budgetåret 1989/90 och att outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 1470. att riksdagen medger att beslut om lån till experimentbyggande får meddelas intill ett belopp om 34 200 000 kr. under budgetåret 1989/90 och att outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1471. att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1472. att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1473. att riksdagen till Bidrag till statens institut för byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 42 993 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1474. att riksdagen till Bidrag till statens institut för byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 42 993 000 kr.
  Behandlas i
 1475. att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1476. att riksdagen till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 1477. att riksdagen till Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1478. att riksdagen till Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1479. att riksdagen till Information och utbildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1480. att riksdagen till Information och utbildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 14 900 000 kr.
  Behandlas i
 1481. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 utnyttja tidigare ram om 250 000 000 kr. för bidrag till fonden för fukt- och mögelskador
  Behandlas i
 1482. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 utnyttja tidigare ram om 250 000 000 kr. för bidrag till fonden för fukt- och mögelskador
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1483. att riksdagen till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 65 292 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1484. att riksdagen till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 65 292 000 kr.
  Behandlas i
 1485. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om bostadslån vid installation av direktverkande el för uppvärmning
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1486. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om bostadslån vid installation av direktverkande el för uppvärmning
  Behandlas i
 1487. att riksdagen till Statens va-nämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 182 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1488. att riksdagen till Statens va-nämnd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 182 000 kr.
  Behandlas i
 1489. att riksdagen till Vissa lån till bostadsbyggande för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 1490. att riksdagen till Vissa lån till bostadsbyggande för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1491. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i regeringsprotokollet anförts om beräkningen av låneunderlag för nybyggnad av bostäder.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1492. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i regeringsprotokollet anförts om beräkningen av låneunderlag för nybyggnad av bostäder.
  Behandlas i
 1493. att riksdagen till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 700 000 000 kr.
  Behandlas i
 1494. att riksdagen till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 700 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1495. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om förnyelsebidrag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1496. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om förnyelsebidrag
  Behandlas i
 1497. att riksdagen medger att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av tilläggslån eller förhöjt låneunderlag till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. fastställs till 115 000 000 kr. för budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1498. att riksdagen medger att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av tilläggslån eller förhöjt låneunderlag till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse m.m. fastställs till 115 000 000 kr. för budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1499. att riksdagen antar som underbilaga 13.1 fogat förslag till lag med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1500. att riksdagen antar som underbilaga 13.1 fogat förslag till lag med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990
  Behandlas i
 1501. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om kommunal delfinansiering som förutsättning för bostadsanpassningsbidrag
  Behandlas i
 1502. att riksdagen godkänner vad i regeringsprotokollet förordats i fråga om kommunal delfinansiering som förutsättning för bostadsanpassningsbidrag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1503. att riksdagen till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1504. att riksdagen till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 1505. att riksdagen till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 69 538 000 kr.
  Behandlas i
 1506. att riksdagen till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 69 538 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1507. att riksdagen till Utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1508. att riksdagen till Utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 000 kr.
  Behandlas i
 1509. att riksdagen till Lantmäteriet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1510. att riksdagen till Lantmäteriet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1511. att riksdagen till Plangenomförande för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 62 497 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1512. att riksdagen till Plangenomförande för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 62 497 000 kr.
  Behandlas i
 1513. att riksdagen till Landskapsinformation för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 177 555 000 kr.
  Behandlas i
 1514. att riksdagen till Landskapsinformation för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 177 555 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1515. att riksdagen till Försvarsberedskap för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 3 461 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1516. att riksdagen till Försvarsberedskap för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 3 461 000 kr.
  Behandlas i
 1517. att riksdagen till Utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 8 561 000 kr.
  Behandlas i
 1518. att riksdagen till Utrustning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 8 561 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU4
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1519. att riksdagen godkänner vad i propositionen har förordats om inriktningen av televerkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 154--166)
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:TU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1520. att riksdagen godkänner vad i propositionen har förordats om inriktningen av televerkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 154--166)
  Behandlas i
 1521. att riksdagen medger att datorutrustning beställs -- utöver tidigare medgivet belopp -- till ett värde av högst 740 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1522. att riksdagen medger att datorutrustning beställs -- utöver tidigare medgivet belopp -- till ett värde av högst 740 000 000 kr.
  Behandlas i
 1523. föreslagit riksdagen att godkänna riktlinjer för samordnad statlig lokalförsörjning i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1524. föreslagit riksdagen att godkänna riktlinjer för samordnad statlig lokalförsörjning i enlighet med vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1525. att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 784 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1526. att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 784 000 000 kr.
  Behandlas i
 1527. att riksdagen till Investeringar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 100 000 000 kr.
  Behandlas i
 1528. att riksdagen till Investeringar m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 100 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1529. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 1530. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 1531. förslagit riksdagen att godkänna vad som anförts om den fortsatta redovisningen av statsförvaltningens ADB-användning.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1532. förslagit riksdagen att godkänna vad som anförts om den fortsatta redovisningen av statsförvaltningens ADB-användning.
  Behandlas i
 1533. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1534. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1535. att riksdagen godkänner de gjorda utfästelser som angivits i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1536. att riksdagen godkänner de gjorda utfästelser som angivits i propositionen
  Behandlas i
 1537. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som föreslagits i propositionen
  Behandlas i
 1538. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som föreslagits i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1539. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till marknadsföring får lämnas till ett belopp på högst 4 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1540. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till marknadsföring får lämnas till ett belopp på högst 4 000 000 kr.
  Behandlas i
 1541. att riksdagen fastställer att anslagen på statsbudgeten inom planeringsramen för totalförsvarets civila del för budgetåret 1989/90 förs upp med sammanlagt 1 779,3 milj. kr. i beräknat genomförandeprisläge 1989/90.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1542. att riksdagen fastställer att anslagen på statsbudgeten inom planeringsramen för totalförsvarets civila del för budgetåret 1989/90 förs upp med sammanlagt 1 779,3 milj. kr. i beräknat genomförandeprisläge 1989/90.
  Behandlas i
 1543. att riksdagen till Civil ledning och samordning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 70 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1544. att riksdagen till Civil ledning och samordning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 70 000 000 kr.
  Behandlas i
 1545. att riksdagen till Signalskydd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 000 000 kr.
  Behandlas i
 1546. att riksdagen till Signalskydd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 6 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1547. att riksdagen till Befolkningsskydd och räddningstjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 610 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1548. att riksdagen till Befolkningsskydd och räddningstjänst för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 610 900 000 kr.
  Behandlas i
 1549. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att ersättning utgår för anskaffning av skyddsrum för befolkningen inom en kostnadsram på 534 400 000 kr.
  Behandlas i
 1550. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att ersättning utgår för anskaffning av skyddsrum för befolkningen inom en kostnadsram på 534 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1551. bemyndiga regeringen att sätta ned verkskapitalet med 62 760 000 kr. för under budgetåret 1987/88 uppkomna lagringsförluster.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1552. bemyndiga regeringen att sätta ned verkskapitalet med 62 760 000 kr. för under budgetåret 1987/88 uppkomna lagringsförluster.
  Behandlas i
 1553. att riksdagen till Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 65 865 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1554. att riksdagen till Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 65 865 000 kr.
  Behandlas i
 1555. att riksdagen till Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 37 513 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1556. att riksdagen till Kostnader för viss omsorg om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 37 513 000 kr.
  Behandlas i
 1557. att riksdagen till Centrala studiestödsnämnden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 107 152 000 kr.
  Behandlas i
 1558. att riksdagen till Centrala studiestödsnämnden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 107 152 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1559. att riksdagen antar lag om ändring i lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1560. att riksdagen antar lag om ändring i lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
  Behandlas i
 1561. att riksdagen till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1988/89 anvisar ett förslagsanslag på 132 753 000 kr.
  Behandlas i
 1562. att riksdagen till Timersättning vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1988/89 anvisar ett förslagsanslag på 132 753 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1563. att riksdagen till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 104 587 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1564. att riksdagen till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 104 587 000 kr.
  Behandlas i
 1565. att riksdagen till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 193 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1566. att riksdagen till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 19 193 000 kr.
  Behandlas i
 1567. att riksdagen till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 9 298 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1568. att riksdagen till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 9 298 000 kr.
  Behandlas i
 1569. att riksdagen till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 64 380 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1570. att riksdagen till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 64 380 000 kr.
  Behandlas i
 1571. att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 26 520 000 kr.
  Behandlas i
 1572. att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 26 520 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1573. att riksdagen till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 96 857 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1574. att riksdagen till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 96 857 000 kr.
  Behandlas i
 1575. att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 35 612 000 kr.
  Behandlas i
 1576. att riksdagen till Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 35 612 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1577. att riksdagen till Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 718 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1578. att riksdagen till Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 10 718 000 kr.
  Behandlas i
 1579. att riksdagen till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 55 515 000 kr.
  Behandlas i
 1580. att riksdagen till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 55 515 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU10
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1581. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om fortbildning av lärare.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1582. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om fortbildning av lärare.
  Behandlas i
 1583. att riksdagen godkänner vad som i övrigt i propositionen har föreslagits beträffande utseende av ledamöter i länsskolnämnderna
  Behandlas i
 1584. att riksdagen godkänner vad som i övrigt i propositionen har föreslagits beträffande utseende av ledamöter i länsskolnämnderna
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1585. att riksdagen till Stöd för produktion av läromedel för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 587 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1586. att riksdagen till Stöd för produktion av läromedel för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 4 587 000 kr.
  Behandlas i
 1587. att riksdagen till Särskilda insatser inom skolområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 321 726 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1588. att riksdagen till Särskilda insatser inom skolområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 321 726 000 kr.
  Behandlas i
 1589. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om minskning av förskottsutbetalningarna till kommunerna
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1590. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om minskning av förskottsutbetalningarna till kommunerna
  Behandlas i
 1591. att riksdagen till Sameskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 686 000 kr.
  Behandlas i
 1592. att riksdagen till Sameskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 17 686 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1593. att riksdagen godkänner propositionens förslag om ramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1594. att riksdagen godkänner propositionens förslag om ramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 1595. att riksdagen beslutar att statsbidragsgrundande högstadieundervisning får anordnas vid Grännaskolan
  Behandlas i
 1596. att riksdagen beslutar att statsbidragsgrundande högstadieundervisning får anordnas vid Grännaskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1597. att riksdagen godkänner vad som i propositionen anförts om stimulansbidrag till datorutrustning och programvara till ekonomiska, tekniska och yrkestekniska utbildningar
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1598. att riksdagen godkänner vad som i propositionen anförts om stimulansbidrag till datorutrustning och programvara till ekonomiska, tekniska och yrkestekniska utbildningar
  Behandlas i
 1599. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats beträffande den totala omfattningen av grundvux, komvux och särvux budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1600. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats beträffande den totala omfattningen av grundvux, komvux och särvux budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1601. att riksdagen godkänner att 70 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1602. att riksdagen godkänner att 70 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden m.m.
  Behandlas i
 1603. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om timram för grund-sfi för tidigare invandrare
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1604. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om timram för grund-sfi för tidigare invandrare
  Behandlas i
 1605. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som erfordras för att möjliggöra en omfördelning av antalet bidragsveckor så att även folkhögskolor som tillkommit sedan budgetåret 1980/81 kan få en rimlig omfattning på sin verksamhet
  Behandlas i
 1606. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som erfordras för att möjliggöra en omfördelning av antalet bidragsveckor så att även folkhögskolor som tillkommit sedan budgetåret 1980/81 kan få en rimlig omfattning på sin verksamhet
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1607. att riksdagen till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 39 778 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1608. att riksdagen till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett anslag på 39 778 000 kr.
  Behandlas i
 1609. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföringar mellan anslag för högskolan i enlighet med vad som har förordats i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1610. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om överföringar mellan anslag för högskolan i enlighet med vad som har förordats i propositionen.
  Behandlas i
 1611. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla textilingenjörs-, biolog-, fysiker- och geovetarlinjerna fr.o.m. budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1612. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla textilingenjörs-, biolog-, fysiker- och geovetarlinjerna fr.o.m. budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1613. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, påbyggnadsutbildning i socialt arbete om 40 poäng den 1 juli 1989
  Behandlas i
 1614. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, påbyggnadsutbildning i socialt arbete om 40 poäng den 1 juli 1989
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1615. att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1989 inrätta två påbyggnadslinjer, fördjupning i arbetsterapi, om 20 poäng samt fördjupning i sjukgymnastik, om 20 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1616. att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1989 inrätta två påbyggnadslinjer, fördjupning i arbetsterapi, om 20 poäng samt fördjupning i sjukgymnastik, om 20 poäng
  Behandlas i
 1617. att riksdagen bemyndigar regeringen att inom ramen för ämneslärarlinjen, 40 poäng, anordna lektorsutbildning kombinerad med tjänstgöring
  Behandlas i
 1618. att riksdagen bemyndigar regeringen att inom ramen för ämneslärarlinjen, 40 poäng, anordna lektorsutbildning kombinerad med tjänstgöring
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1619. att riksdagen bemyndigar regeringen att fr.o.m. budgetåret 1989/90 avveckla nuvarande journalistlinje
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1620. att riksdagen bemyndigar regeringen att fr.o.m. budgetåret 1989/90 avveckla nuvarande journalistlinje
  Behandlas i
 1621. att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt fristående kurser för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 547 392 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1622. att riksdagen till Lokala och individuella linjer samt fristående kurser för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 547 392 000 kr.
  Behandlas i
 1623. att riksdagen till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 200 871 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1624. att riksdagen till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 200 871 000 kr.
  Behandlas i
 1625. att riksdagen till Medicinska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 661 497 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1626. att riksdagen till Medicinska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 661 497 000 kr.
  Behandlas i
 1627. att riksdagen till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 657 161 000 kr.
  Behandlas i
 1628. att riksdagen till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 657 161 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1629. att riksdagen till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 124 354 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1630. att riksdagen till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 124 354 000 kr.
  Behandlas i
 1631. att riksdagen till Institutet för rymdfysik för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 25 880 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1632. att riksdagen till Institutet för rymdfysik för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 25 880 000 kr.
  Behandlas i
 1633. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag om 377 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1634. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag om 377 000 000 kr.
  Behandlas i
 1635. att riksdagen medger att regeringen lämnar vägverket de beställningsbemyndiganden som föredragande departementschefen har förordat (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1636. att riksdagen medger att regeringen lämnar vägverket de beställningsbemyndiganden som föredragande departementschefen har förordat (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1637. att riksdagen godkänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B3, s. 46--47)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1638. att riksdagen godkänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B3, s. 46--47)
  Behandlas i
 1639. att riksdagen godkänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B4, s. 47--48)
  Behandlas i
 1640. att riksdagen godkänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B4, s. 47--48)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1641. att riksdagen gokdänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B6, s. 50)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1642. att riksdagen gokdänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B6, s. 50)
  Behandlas i
 1643. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B7 för upprustningen av vissa vägar (punkt B7, s. 51)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1644. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B7 för upprustningen av vissa vägar (punkt B7, s. 51)
  Behandlas i
 1645. att riksdagen medger att regeringen lämnar vägverket det beställningsbemyndigande som föredragande departementschefen har förordat (punkt B8, s. 51--52)
  Behandlas i
 1646. att riksdagen medger att regeringen lämnar vägverket det beställningsbemyndigande som föredragande departementschefen har förordat (punkt B8, s. 51--52)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1647. att riksdagen godkänner att TSV:s verksamhet helt avgiftsfinansieras och de av föredragande departementschefen förordade riktlinjerna för avgiftsfinansieringen (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1648. att riksdagen godkänner att TSV:s verksamhet helt avgiftsfinansieras och de av föredragande departementschefen förordade riktlinjerna för avgiftsfinansieringen (s. 55--63)
  Behandlas i
 1649. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen förordade inriktningen av verksamheten inom verksamhetsområdena Samordning, Trafikmiljö, Fordon och Trafikant (punkt C1, s. 63--68)
  Behandlas i
 1650. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen förordade inriktningen av verksamheten inom verksamhetsområdena Samordning, Trafikmiljö, Fordon och Trafikant (punkt C1, s. 63--68)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1651. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen förordade inriktningen av verksamheten inom verksamhetsområdet Register (punkt C2, s. 68-70)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1652. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen förordade inriktningen av verksamheten inom verksamhetsområdet Register (punkt C2, s. 68-70)
  Behandlas i
 1653. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om vilka regler som skall gälla för statens järnvägars borgensåtaganden (s. 99--110)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1654. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om vilka regler som skall gälla för statens järnvägars borgensåtaganden (s. 99--110)
  Behandlas i
 1655. att riksdagen godkänner att en kostnadsram på 2 698 000 000 kr. för drift och vidmakthållande beräknas för kalenderåret 1990 (punkt D1, s. 92--93)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1656. att riksdagen godkänner att en kostnadsram på 2 698 000 000 kr. för drift och vidmakthållande beräknas för kalenderåret 1990 (punkt D1, s. 92--93)
  Behandlas i
 1657. att riksdagen godkänner att en investeringsram på 605 500 000 kr. anvisas för investeringar i stomjärnvägar för kalenderåret 1990 (punkt D2, s. 94)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1658. att riksdagen godkänner att en investeringsram på 605 500 000 kr. anvisas för investeringar i stomjärnvägar för kalenderåret 1990 (punkt D2, s. 94)
  Behandlas i
 1659. att riksdagen godkänner en kostnadsram för järnvägsinspektionen på 10 600 000 kr. för kalenderåret 1990 (punkt D5, s. 96--97)
  Behandlas i
 1660. att riksdagen godkänner en kostnadsram för järnvägsinspektionen på 10 600 000 kr. för kalenderåret 1990 (punkt D5, s. 96--97)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1661. att riksdagen till Ersättning till statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt D9, s. 112)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1662. att riksdagen till Ersättning till statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt D9, s. 112)
  Behandlas i
 1663. att riksdagen godkänner de resultat-, pris- och servicemål för sjöfartsverkets verksamhet som föredragande departementschefen har förordat för perioden 1989--1991 (s. 113--118)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1664. att riksdagen godkänner de resultat-, pris- och servicemål för sjöfartsverkets verksamhet som föredragande departementschefen har förordat för perioden 1989--1991 (s. 113--118)
  Behandlas i
 1665. att riksdagen till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt E5, s. 123--125)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1666. att riksdagen till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. (punkt E5, s. 123--125)
  Behandlas i
 1667. att riksdagen till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 60 500 000 kr. (punkt E6, s. 125--126)
  Behandlas i
 1668. att riksdagen till Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 60 500 000 kr. (punkt E6, s. 125--126)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1669. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om inriktningen och omfattningen av luftfartsverkets investeringar under perioden 1989/90--1991/92 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån (s. 130--138)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1670. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om inriktningen och omfattningen av luftfartsverkets investeringar under perioden 1989/90--1991/92 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån (s. 130--138)
  Behandlas i
 1671. att riksdagen godkänner de servicemål och ramar som föredragande departementschefen har förordat för postverkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 143--152)
  Behandlas i
 1672. att riksdagen godkänner de servicemål och ramar som föredragande departementschefen har förordat för postverkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 143--152)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1673. att riksdagen godkänner de servicemål och ramar som föredragande departementschefen har förordat för televerkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 154--166)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU25
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1674. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1989/90 vid behov omfördela medel mellan anslagen H6 Köp av interregional persontrafik på järnväg och H7. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1675. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1989/90 vid behov omfördela medel mellan anslagen H6 Köp av interregional persontrafik på järnväg och H7. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg.
  Behandlas i
 1676. att riksdagen medger att regeringen bemyndigar transportforskningsberedningen att besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt under budgetåren 1990/91 och 1991/92 inom en ram av 24 000 000 kr. resp. 17 000 000 kr. (punkt I4, s. 180--183)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU14
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1677. att riksdagen medger att regeringen bemyndigar transportforskningsberedningen att besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt under budgetåren 1990/91 och 1991/92 inom en ram av 24 000 000 kr. resp. 17 000 000 kr. (punkt I4, s. 180--183)
  Behandlas i
 1678. att riksdagen godkänner att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får inrätta en resultatutjämningsfond i enlighet med vad föredragande departementschefen har förordat (punkt J1, s. 184-187)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1679. att riksdagen godkänner att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får inrätta en resultatutjämningsfond i enlighet med vad föredragande departementschefen har förordat (punkt J1, s. 184-187)
  Behandlas i
 1680. att riksdagen godkänner de riktlinjer som föredragande departementschefen har anfört i fråga om det fortsatta Eutemsatsamarbetet (punkt J2, s. 187--190)
  Behandlas i
 1681. att riksdagen godkänner de riktlinjer som föredragande departementschefen har anfört i fråga om det fortsatta Eutemsatsamarbetet (punkt J2, s. 187--190)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1682. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid vissa myndigheter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1683. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid vissa myndigheter för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 7 200 000 kr.
  Behandlas i
 1684. att riksdagen till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1685. att riksdagen till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 40 000 000 kr.
  Behandlas i
 1686. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. med sammanlagt högst 7 900 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1687. att riksdagen medger att under budgetåret 1989/90 statsbidrag beviljas till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. med sammanlagt högst 7 900 000 kr.
  Behandlas i
 1688. att riksdagen medger att regeringen eller, efter regeringens bestämmande, statens jordbruksnämnd för ändamål inom jordbruksprisregleringen och regleringen av sockernäringen för budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på högst 60 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1689. att riksdagen medger att regeringen eller, efter regeringens bestämmande, statens jordbruksnämnd för ändamål inom jordbruksprisregleringen och regleringen av sockernäringen för budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på högst 60 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 1690. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1691. att riksdagen till Skogsvårdsorganisationen för budgetåret 1989/90 anvisar ett ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1692. att riksdagen till Bidrag till skogsvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 248 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1693. att riksdagen till Bidrag till skogsvård m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 248 000 000 kr.
  Behandlas i
 1694. att riksdagen till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1695. att riksdagen till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i
 1696. att riksdagen till Bidrag till fiskehamnr m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 424 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1697. att riksdagen till Bidrag till fiskehamnr m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 2 424 000 kr.
  Behandlas i
 1698. att riksdagen till Bidrag till fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 9 000 000 kr.
  Behandlas i
 1699. att riksdagen till Bidrag till fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 9 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1700. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 400 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1701. att riksdagen till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 15 400 000 kr.
  Behandlas i
 1702. att riksdagen tar del av vad regeringen anfört om ett program för forskning och utveckling på fiskets område.
  Behandlas i
 1703. att riksdagen tar del av vad regeringen anfört om ett program för forskning och utveckling på fiskets område.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1704. att riksdagen till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 47 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1705. att riksdagen till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 47 600 000 kr.
  Behandlas i
 1706. att riksdagen medger att under budgetåren 1990/91 och 1991/92, utöver under budgetåret 1989/90 ej disponerade medel, sammanlagt 170 000 000 kr. får användas för industripolitiska åtgärder inom tekoindustrin
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1707. att riksdagen medger att under budgetåren 1990/91 och 1991/92, utöver under budgetåret 1989/90 ej disponerade medel, sammanlagt 170 000 000 kr. får användas för industripolitiska åtgärder inom tekoindustrin
  Behandlas i
 1708. att riksdagen till Åtgärder inom delfunktionen Elkraft för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 21 050 000 kr.
  Behandlas i
 1709. att riksdagen till Åtgärder inom delfunktionen Elkraft för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 21 050 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1710. att riksdagen till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1711. att riksdagen till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1712. att riksdagen till Energiforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 293 588 000 kr.
  Behandlas i
 1713. att riksdagen till Energiforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 293 588 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1714. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1715. att riksdagen till Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1716. att riksdagen till Statens gruvegendom: Prospektering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 46 492 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1717. att riksdagen till Statens gruvegendom: Prospektering m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 46 492 000 kr.
  Behandlas i
 1718. att riksdagen till Delegationen för samordning av havsresursverksamheten för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 660 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1719. att riksdagen till Delegationen för samordning av havsresursverksamheten för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 660 000 kr.
  Behandlas i
 1720. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till svensk projektexport får lämnas till ett belopp på högst 35 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1721. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till svensk projektexport får lämnas till ett belopp på högst 35 000 000 kr.
  Behandlas i
 1722. att riksdagen till Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1723. att riksdagen till Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1724. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för kursgarantier vid export till ett belopp på högst 2 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1725. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för kursgarantier vid export till ett belopp på högst 2 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 1726. att riksdagen till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1727. att riksdagen till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i
 1728. att riksdagen till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 830 300 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1729. att riksdagen till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 830 300 000 kr.
  Behandlas i
 1730. att riksdagen till Statens provningsanstalt: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1731. att riksdagen till Statens provningsanstalt: Utrustning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 1732. att riksdagen till Europeiskt rymdsamarbete m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 276 323 000 kr.
  Behandlas i
 1733. att riksdagen till Europeiskt rymdsamarbete m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 276 323 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1734. att riksdagen till Nationell rymdverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 37 813 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1735. att riksdagen till Nationell rymdverksamhet för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 37 813 000 kr.
  Behandlas i
 1736. att riksdagen godkänner en ram på 50 000 000 kr. för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets investeringar i aktier budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1737. att riksdagen godkänner en ram på 50 000 000 kr. för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets investeringar i aktier budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1738. att riksdagen godkänner avtalet den 18 juni 1987 mellan statens energiverk och ägarna till AB Svensk Petroleumadministration och Svensk Petroleumlagring Tre AB om köp av aktierna i nämnda bolag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1739. att riksdagen godkänner avtalet den 18 juni 1987 mellan statens energiverk och ägarna till AB Svensk Petroleumadministration och Svensk Petroleumlagring Tre AB om köp av aktierna i nämnda bolag
  Behandlas i
 1740. att riksdagen godkänner finansieringsplan för Vattenfallkoncernen för åren 1989--1991
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU30
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1741. att riksdagen godkänner finansieringsplan för Vattenfallkoncernen för åren 1989--1991
  Behandlas i
 1742. att riksdagen godkänner vad som föreslagits i fråga om utnyttjande av inkomster.
  Behandlas i
 1743. att riksdagen godkänner vad som föreslagits i fråga om utnyttjande av inkomster.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1744. att riksdagen till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1745. att riksdagen till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 1746. att riksdagen till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 469 234 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1747. att riksdagen till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 2 469 234 000 kr.
  Behandlas i
 1748. att riksdagen till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 891 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1749. att riksdagen till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 891 000 000 kr.
  Behandlas i
 1750. att riksdagen till Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 296 022 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1751. att riksdagen till Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 296 022 000 kr.
  Behandlas i
 1752. att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 78 036 000 kr.
  Behandlas i
 1753. att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 78 036 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1754. att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig apparatur för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 628 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1755. att riksdagen till Arbetsmiljöinstitutet: Anskaffning av vetenskaplig apparatur för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 3 628 000 kr.
  Behandlas i
 1756. att riksdagen till driften för Samhallgruppens verksamhet under budgetåret 1989/90 anslår medel motsvarande 110,4 % av lönesumman för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. lönebikostnader) upp till högst 31 450 000 arbetstimmar - inkl. de särskilda uppdragen i Malmfälten m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1757. att riksdagen till driften för Samhallgruppens verksamhet under budgetåret 1989/90 anslår medel motsvarande 110,4 % av lönesumman för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. lönebikostnader) upp till högst 31 450 000 arbetstimmar - inkl. de särskilda uppdragen i Malmfälten m.m.
  Behandlas i
 1758. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1759. att riksdagen till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 1760. att riksdagen godkänner vad som förordats om regionalpolitiskt stöd för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i Kiruna.
  Behandlas i
 1761. att riksdagen godkänner vad som förordats om regionalpolitiskt stöd för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter i Kiruna.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1762. att riksdagen medger att beslut om bidrag för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1989/90 meddelas inom en ram om 52 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1763. att riksdagen medger att beslut om bidrag för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1989/90 meddelas inom en ram om 52 000 000 kr.
  Behandlas i
 1764. medger att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, under budgetåren 1990/91, 1991/92, 1992/93 samt 1993/94 preliminärt får meddelas inom en ram om 70 000 000 kr., 25 000 000, 25 000 000, 25 000 000 resp. 15 000 000 kr.
  Behandlas i
 1765. medger att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till experimentbyggande, under budgetåren 1990/91, 1991/92, 1992/93 samt 1993/94 preliminärt får meddelas inom en ram om 70 000 000 kr., 25 000 000, 25 000 000, 25 000 000 resp. 15 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1766. att riksdagen medger att beslut om lån till experimentbyggande under budgetåren 1990/91 och 1991/92 preliminärt får meddelas intill ett belopp om 10 000 000 kr. resp. 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1767. att riksdagen medger att beslut om lån till experimentbyggande under budgetåren 1990/91 och 1991/92 preliminärt får meddelas intill ett belopp om 10 000 000 kr. resp. 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 1768. att riksdagen till Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 56 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1769. att riksdagen till Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 56 000 000 kr.
  Behandlas i
 1770. att riksdagen till Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 000 kr.
  Behandlas i
 1771. att riksdagen till Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 80 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1772. att riksdagen medger att av denna ram högst 2 500 000 kr. får disponeras för tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1773. att riksdagen medger att av denna ram högst 2 500 000 kr. får disponeras för tilläggslån till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande
  Behandlas i
 1774. att riksdagen till Bostadsbidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 345 000 000 kr.
  Behandlas i
 1775. att riksdagen till Bostadsbidrag m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 345 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1776. att riksdagen medger att beslut om bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden får lämnas inom en ram om 15 000 000 kr. under budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1777. att riksdagen medger att beslut om bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden får lämnas inom en ram om 15 000 000 kr. under budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1778. att riksdagen godkänner de servicemål och ramar som i propositionen har förordats för televerkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 154--166)
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:TU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1779. att riksdagen godkänner de servicemål och ramar som i propositionen har förordats för televerkets verksamhet under perioden 1990--1992 (s. 154--166)
  Behandlas i
 1780. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om genomförande av samordnad statlig lokalförsörjning.
  Behandlas i
 1781. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts om genomförande av samordnad statlig lokalförsörjning.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU26
  Utskottets förslag
  till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1782. att riksdagen godkänner vad som förordats i fråga om vinstsparandet.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FiU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1783. att riksdagen godkänner vad som förordats i fråga om vinstsparandet.
  Behandlas i
 1784. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och utbetalningar som härutöver föreslagits i propositionen
  Behandlas i
 1785. att riksdagen bemyndigar regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och utbetalningar som härutöver föreslagits i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1786. att riksdagen till Utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 6 090 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  ändring av prop.s förslag 6 190 000 000 kr.
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1787. att riksdagen till Utvecklingssamarbete genom SIDA för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 6 090 000 000 kr.
  Behandlas i
 1788. att riksdagen till Andra biståndsprogram för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 647 334 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1789. att riksdagen till Andra biståndsprogram för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 647 334 000 kr.
  Behandlas i
 1790. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1989/90 justera lämnade bemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex.
  Behandlas i
 1791. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1989/90 justera lämnade bemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1792. att riksdagen till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 525 370 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1793. att riksdagen till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 525 370 000 kr.
  Behandlas i
 1794. till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 101 370 000 kr.
  Behandlas i
 1795. till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 1989/90 anvisa ett reservationsanslag på 101 370 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1796. att riksdagen antar lag om upphävande av lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1797. att riksdagen antar lag om upphävande av lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
  Behandlas i
 1798. att riksdagen bemyndigar regeringen att lokalisera huvuddelen av verksamheten vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm till Södertälje
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU31
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1799. att riksdagen bemyndigar regeringen att lokalisera huvuddelen av verksamheten vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm till Södertälje
  Behandlas i
 1800. att riksdagen till Länsskolnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 155 891 000 kr.
  Behandlas i
 1801. att riksdagen till Länsskolnämnderna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 155 891 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1802. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om möjlighet för kommunerna att minska verksamheten i grundskolan med 1 %
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1803. att riksdagen godkänner vad som har förordats i propositionen om möjlighet för kommunerna att minska verksamheten i grundskolan med 1 %
  Behandlas i
 1804. att riksdagen godkänner propositionens förslag om planeringsramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 1805. att riksdagen godkänner propositionens förslag om planeringsramar för elevplatser i gymnasieskolan för budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1806. att riksdagen godkänner propositionens förslag om medel för lokalt utvecklingsarbete vid fristående skolor med statligt reglerade tjänster
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1807. att riksdagen godkänner propositionens förslag om medel för lokalt utvecklingsarbete vid fristående skolor med statligt reglerade tjänster
  Behandlas i
 1808. att riksdagen godkänner vad som i propositionen anförts om verksamhetsstöd till tekniska centra med anknytning till gymnasieskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1809. att riksdagen godkänner vad som i propositionen anförts om verksamhetsstöd till tekniska centra med anknytning till gymnasieskolan
  Behandlas i
 1810. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om nya ämnen i komvux
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1811. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om nya ämnen i komvux
  Behandlas i
 1812. att riksdagen till Bidrag till studieförbunden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 119 828 000 kr.
  Behandlas i
 1813. att riksdagen till Bidrag till studieförbunden m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 119 828 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1814. att riksdagen till Undervisning för invandrare i svenska språket m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 331 722 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1815. att riksdagen till Undervisning för invandrare i svenska språket m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 331 722 000 kr.
  Behandlas i
 1816. att riksdagen godkänner att Svenska röda korset får bedriva statsbidragsberättigad folkhögskoleverksamhet vid Gripsholms folkhögskola fr.o.m. budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1817. att riksdagen godkänner att Svenska röda korset får bedriva statsbidragsberättigad folkhögskoleverksamhet vid Gripsholms folkhögskola fr.o.m. budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 1818. att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra längden av radiokommunikationslinjen från 60 till 40 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1819. att riksdagen bemyndigar regeringen att ändra längden av radiokommunikationslinjen från 60 till 40 poäng
  Behandlas i
 1820. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla bostads- och fastighetsförvaltningslinjen fr.o.m. budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1821. att riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla bostads- och fastighetsförvaltningslinjen fr.o.m. budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1822. att riksdagen till Utbildning för vårdyrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 431 675 000 kr.
  Behandlas i
 1823. att riksdagen till Utbildning för vårdyrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 431 675 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU21
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1824. att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1990 inrätta en allmän utbildningslinje, informationslinjen om 120 poäng
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1825. att riksdagen bemyndigar regeringen att den 1 juli 1990 inrätta en allmän utbildningslinje, informationslinjen om 120 poäng
  Behandlas i
 1826. att riksdagen medger att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare, övergår till enskild väghållning får låta vägverket överföra medel motsvarande gällande statsbidrag mellan anslag B2 Drift av statliga vägar och anslag B6 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1827. att riksdagen medger att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare, övergår till enskild väghållning får låta vägverket överföra medel motsvarande gällande statsbidrag mellan anslag B2 Drift av statliga vägar och anslag B6 Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1828. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B3 för att täcka kapitalkostnader för utbyggnader av väg E 6 som motorväg på delen Stenungsund--Ljungskile (punkt B3, s. 46--47)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1829. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B3 för att täcka kapitalkostnader för utbyggnader av väg E 6 som motorväg på delen Stenungsund--Ljungskile (punkt B3, s. 46--47)
  Behandlas i
 1830. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B8 till byggande av ny bro över Falsterbo kanal (punkt B8, s. 51--52)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1831. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B8 till byggande av ny bro över Falsterbo kanal (punkt B8, s. 51--52)
  Behandlas i
 1832. att riksdagen godkänner de av föredragande departementschefen förordade ekonomiska ramarna för verksamheten inom TSV (s. 55--63)
  Behandlas i
 1833. att riksdagen godkänner de av föredragande departementschefen förordade ekonomiska ramarna för verksamheten inom TSV (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1834. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om sjöfartsverkets investeringar och soliditetsmål under perioden 1989--1991 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån (s. 113--118)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1835. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om sjöfartsverkets investeringar och soliditetsmål under perioden 1989--1991 samt bemyndiga regeringen att besluta om avvikelser därifrån (s. 113--118)
  Behandlas i
 1836. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om aktieförvärv som görs av postverket (s. 143--152)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1837. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om aktieförvärv som görs av postverket (s. 143--152)
  Behandlas i
 1838. att riksdagen godkänner att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får gå in som delägare i ett aktiebolag i enlighet med vad föredragande departementschefen har förordat (punkt J1, s. 184--187)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1839. att riksdagen godkänner att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får gå in som delägare i ett aktiebolag i enlighet med vad föredragande departementschefen har förordat (punkt J1, s. 184--187)
  Behandlas i
 1840. att riksdagen godkänner de riktlinjer som föredragande departementschefen har anfört i fråga om väderrapporteringen i media (punkt J2, s. 187--190)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1841. att riksdagen godkänner de riktlinjer som föredragande departementschefen har anfört i fråga om väderrapporteringen i media (punkt J2, s. 187--190)
  Behandlas i
 1842. att riksdagen till Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 900 000 kr
  Behandlas i
 1843. att riksdagen till Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 7 900 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1844. att riksdagen medger att statens jordbruksnämnd för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1845. att riksdagen medger att statens jordbruksnämnd för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1989/90 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr. i riksgäldskontoret
  Behandlas i
 1846. att riksdagen till Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1847. att riksdagen till Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 85 000 000 kr.
  Behandlas i
 1848. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till konsultexport får lämnas till ett belopp om högst 8 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1849. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att utfästelser om stöd till konsultexport får lämnas till ett belopp om högst 8 000 000 kr.
  Behandlas i
 1850. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp på högst 1 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1851. att riksdagen medger att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp på högst 1 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 1852. att riksdagen godkänner -- med upphävande av sitt beslut den 22 maj 1981 om rörlig kredit för affärsverket FFV -- en ram om 300 000 000 kr. för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets rörelsekapitalbehov budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1853. att riksdagen godkänner -- med upphävande av sitt beslut den 22 maj 1981 om rörlig kredit för affärsverket FFV -- en ram om 300 000 000 kr. för affärsverket FFV:s upplåning i riksgäldskontoret för verkets rörelsekapitalbehov budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1854. att riksdagen bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens energiverk att avskriva oljelagringslån till lagringsskyldiga förbrukare i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1855. att riksdagen bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens energiverk att avskriva oljelagringslån till lagringsskyldiga förbrukare i enlighet med vad föredragande statsrådet har anfört.
  Behandlas i
 1856. att riksdagen bemyndigar dels regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens vattenfallsverk, dels fullmäktige i riksgäldskontoret att teckna borgen för lån till bolag i vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill sammanlagt 13 637 000 000 kr., varav högst 645 000 000 kr. till eldistributionsbolag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1857. att riksdagen bemyndigar dels regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens vattenfallsverk, dels fullmäktige i riksgäldskontoret att teckna borgen för lån till bolag i vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill sammanlagt 13 637 000 000 kr., varav högst 645 000 000 kr. till eldistributionsbolag
  Behandlas i
 1858. att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 1 995 428 000 kr.
  Behandlas i
 1859. att riksdagen till Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1989/90 anvisar ett ramanslag på 1 995 428 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1860. att riksdagen till Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 914 132 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU11
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1861. att riksdagen till Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 3 914 132 000 kr.
  Behandlas i
 1862. att riksdagen medger att regeringen får besluta om ökat antal bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret 1989/90 för att möjliggöra överföring av timmar mellan budgetåren
  Behandlas i
 1863. att riksdagen medger att regeringen får besluta om ökat antal bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret 1989/90 för att möjliggöra överföring av timmar mellan budgetåren
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1864. att riksdagen medger att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1989/90 meddelas inom en ram om 1 200 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1865. att riksdagen medger att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1989/90 meddelas inom en ram om 1 200 000 kr.
  Behandlas i
 1866. att riksdagen till Byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 136 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1867. att riksdagen till Byggnadsforskning för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 136 000 000 kr.
  Behandlas i
 1868. att riksdagen till Lån till experimentbyggande för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i
 1869. att riksdagen till Lån till experimentbyggande för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 20 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1870. att riksdagen medger att beslut om tilläggslån till åtgärder i bostadshus som är yngre än 30 år får meddelas inom en ram på 225 000 000 kr. för budgetåret 1989/90
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1871. att riksdagen medger att beslut om tilläggslån till åtgärder i bostadshus som är yngre än 30 år får meddelas inom en ram på 225 000 000 kr. för budgetåret 1989/90
  Behandlas i
 1872. att riksdagen till Viss bostadsförbättringsverksamhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 335 000 000 kr.
  Behandlas i
 1873. att riksdagen till Viss bostadsförbättringsverksamhet m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 335 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1874. att riksdagen till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 3 433 505 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UU18
  Utskottets förslag
  ändring av prop.s förslag 3 333 505 000 kr.
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1875. att riksdagen till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 3 433 505 000 kr.
  Behandlas i
 1876. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att det med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex justerade anslagsbeloppet för budgetåret 1988/89, inkl. medel som överförts från budgetåret 1987/88, under anslaget H 3. Skyddsrum minskat med det faktiska utfallet för budgetåret förs över till anslaget Skyddsrum m.m. budgetåret 1989/90.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1877. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att det med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex justerade anslagsbeloppet för budgetåret 1988/89, inkl. medel som överförts från budgetåret 1987/88, under anslaget H 3. Skyddsrum minskat med det faktiska utfallet för budgetåret förs över till anslaget Skyddsrum m.m. budgetåret 1989/90.
  Behandlas i
 1878. att riksdagen godkänner vad som förordats om förlängd försöksverksamhet med friare resursutnyttjande beträffande vuxenstudiestöden och med kollektiv ansökan om internatbidrag för handikapp- och pensionärsorganisationer
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1879. att riksdagen godkänner vad som förordats om förlängd försöksverksamhet med friare resursutnyttjande beträffande vuxenstudiestöden och med kollektiv ansökan om internatbidrag för handikapp- och pensionärsorganisationer
  Behandlas i
 1880. att riksdagen till Filmstöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 51 384 000 kr.
  Behandlas i
 1881. att riksdagen till Filmstöd för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 51 384 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:KrU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1882. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om bidrag till praoverksamhet i glesbygd
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1883. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om bidrag till praoverksamhet i glesbygd
  Behandlas i
 1884. att riksdagen godkänner regeringens beslut i ett visst fall om filialutbildning på teoretiska studievägar (p.2.4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1885. att riksdagen godkänner regeringens beslut i ett visst fall om filialutbildning på teoretiska studievägar (p.2.4.1)
  Behandlas i
 1886. att riksdagen till Bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 110 780 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1887. att riksdagen till Bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 110 780 000 kr.
  Behandlas i
 1888. att riksdagen godkänner propositionens förslag till planeringsramar för anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1889. att riksdagen godkänner propositionens förslag till planeringsramar för anslaget
  Behandlas i
 1890. att riksdagen till Bidrag till kommunal utbildning för vuxna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 211 593 000 kr.
  Behandlas i
 1891. att riksdagen till Bidrag till kommunal utbildning för vuxna för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 211 593 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1892. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats rörande bidrag till Stiftelsen Vuxenutbildarcentrum
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1893. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats rörande bidrag till Stiftelsen Vuxenutbildarcentrum
  Behandlas i
 1894. att riksdagen fastställer planeringsramar enligt vad som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1895. att riksdagen fastställer planeringsramar enligt vad som förordats i propositionen
  Behandlas i
 1896. att riksdagen fastställer planeringsramar enligt vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 1897. att riksdagen fastställer planeringsramar enligt vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1898. att riksdagen fastställer planeringsramar i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1899. att riksdagen fastställer planeringsramar i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 1900. att riksdagen medger att regeringen vid ändringar i väghållningsansvaret får överföra medel mellan anslag B2 Drift av statliga vägar och B5 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1901. att riksdagen medger att regeringen vid ändringar i väghållningsansvaret får överföra medel mellan anslag B2 Drift av statliga vägar och B5 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1902. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om inleverans av TSV:s intäkter och bemyndiga regeringen att besluta om avvikelse härifrån (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1903. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om inleverans av TSV:s intäkter och bemyndiga regeringen att besluta om avvikelse härifrån (s. 55--63)
  Behandlas i
 1904. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om kapitaltillskott till Postbolagen AB på det sätt som föredragande departementschefen har förordat (s. 143--152)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1905. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om kapitaltillskott till Postbolagen AB på det sätt som föredragande departementschefen har förordat (s. 143--152)
  Behandlas i
 1906. att riksdagen till Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 910 671 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JoU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1907. att riksdagen till Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 1 910 671 000 kr.
  Behandlas i
 1908. att riksdagen godkänner att den rörliga kredit som ställts till EKN:s förfogande hos riksgäldskontoret oförändrat får uppgå till 3 700 000 000 kr.
  Behandlas i
 1909. att riksdagen godkänner att den rörliga kredit som ställts till EKN:s förfogande hos riksgäldskontoret oförändrat får uppgå till 3 700 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1910. att riksdagen godkänner att affärsverket FFV får efter regeringens godkännande i varje särskilt fall lämna ägartillskott till FFV AB med högst 50 000 000 kr. per verksamhetsår.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU22
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1911. att riksdagen godkänner att affärsverket FFV får efter regeringens godkännande i varje särskilt fall lämna ägartillskott till FFV AB med högst 50 000 000 kr. per verksamhetsår.
  Behandlas i
 1912. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom statens vattenfallsverks verksamhetsområde inom en ram av 75 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1913. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom statens vattenfallsverks verksamhetsområde inom en ram av 75 000 000 kr.
  Behandlas i
 1914. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Samhall för budgetåret anvisar ett förslagsanslag på 3 604 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1915. att riksdagen till Bidrag till Stiftelsen Samhall för budgetåret anvisar ett förslagsanslag på 3 604 000 000 kr.
  Behandlas i
 1916. att riksdagen till bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU5
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1917. att riksdagen till bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 75 000 000 kr.
  Behandlas i
 1918. att riksdagen till Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i
 1919. att riksdagen till Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 200 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:BoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1920. att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta tjänster som professor i enlighet med vad som i propositionen har förordats
  Behandlas i
 1921. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 medge överskridande av anslagen inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt av lämnade bemyndiganden om det behövs av beredskapsskäl.
  Behandlas i
 1922. att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1989/90 medge överskridande av anslagen inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt av lämnade bemyndiganden om det behövs av beredskapsskäl.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1923. att riksdagen godkänner att 1 245 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används för att finansiera anslaget
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1924. att riksdagen godkänner att 1 245 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1989/90 används för att finansiera anslaget
  Behandlas i
 1925. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om disposition av viss del av bidraget till utveckling av samlad skoldag
  Behandlas i
 1926. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om disposition av viss del av bidraget till utveckling av samlad skoldag
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1927. att riksdagen godkänner propositionens förslag om utvidgad försöksverksamhet med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan (p.3.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1928. att riksdagen godkänner propositionens förslag om utvidgad försöksverksamhet med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan (p.3.1.2)
  Behandlas i
 1929. berett riksdagen tillfälle ta del av vad som i propositionen anförts om tillämpningen av en utgiftsram vid skolor med statligt reglerade tjänster.
  Behandlas i
 1930. berett riksdagen tillfälle ta del av vad som i propositionen anförts om tillämpningen av en utgiftsram vid skolor med statligt reglerade tjänster.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1931. att riksdagen till Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 101 844 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1932. att riksdagen till Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 101 844 000 kr.
  Behandlas i
 1933. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen har anförts om systemet med särskild delram.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1934. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen har anförts om systemet med särskild delram.
  Behandlas i
 1935. att riksdagen till Bidrag till driften av folkhögskolor m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 564 905 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU17
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1936. att riksdagen till Bidrag till driften av folkhögskolor m.m. för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 564 905 000 kr.
  Behandlas i
 1937. att riksdagen till Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 992 522 000 kr.
  Behandlas i
 1938. att riksdagen till Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 992 522 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU19
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1939. att riksdagen till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 426 858 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1940. att riksdagen till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 426 858 000 kr.
  Behandlas i
 1941. att riksdagen till Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 854 118 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU22
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1942. att riksdagen till Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 854 118 000 kr.
  Behandlas i
 1943. att riksdagen till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 260 519 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU23
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1944. att riksdagen till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag av 260 519 000 kr.
  Behandlas i
 1945. att riksdagen godkänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1946. att riksdagen godkänner att medel får föras över mellan åren 1989 och 1990 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1947. att riksdagen godkänner att underskottet i startbalansen avvecklas på det sätt som föredragande departementschefen har föreslagit (s. 55--63)
  Behandlas i
 1948. att riksdagen godkänner att underskottet i startbalansen avvecklas på det sätt som föredragande departementschefen har föreslagit (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1949. att riksdagen bemyndigar regeringen att beträffande Postbolagsgruppen besluta om inköp och försäljning av aktier, bildande och avveckling av bolag eller avveckling av verksamhet (s. 143--152)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1950. att riksdagen bemyndigar regeringen att beträffande Postbolagsgruppen besluta om inköp och försäljning av aktier, bildande och avveckling av bolag eller avveckling av verksamhet (s. 143--152)
  Behandlas i
 1951. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att EKN under budgetåret 1989/90 får uppta lån i utländska valutor till ett motvärde på högst 500 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1952. att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att EKN under budgetåret 1989/90 får uppta lån i utländska valutor till ett motvärde på högst 500 000 000 kr.
  Behandlas i
 1953. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta i frågor som rör förvärv av aktier i Swedegas AB enligt vad föredragande statsrådet har anfört.
  Behandlas i
 1954. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta i frågor som rör förvärv av aktier i Swedegas AB enligt vad föredragande statsrådet har anfört.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU30
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1955. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet i övrigt har anfört om ekonomiska resurser för totalförsvarets civila del.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:FöU12
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 1956. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad föredragande statsrådet i övrigt har anfört om ekonomiska resurser för totalförsvarets civila del.
  Behandlas i
 1957. att riksdagen till Vuxenstudiestödet m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 245 000 000 kr.
  Behandlas i
 1958. att riksdagen till Vuxenstudiestödet m.m för budgetåret 1989/90 anvisar ett reservationsanslag på 1 245 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SfU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1959. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om bidrag till lokalt utvecklingsarbete på mellanstadiet och högstadiet
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1960. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om bidrag till lokalt utvecklingsarbete på mellanstadiet och högstadiet
  Behandlas i
 1961. att riksdagen till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 643 610 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1962. att riksdagen till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1989/90 anvisar ett förslagsanslag på 5 643 610 000 kr.
  Behandlas i
 1963. att riksdagen godkänner att jämkning mellan drift- och byggande anslagen för den statliga väghållningen får ske i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1964. att riksdagen godkänner att jämkning mellan drift- och byggande anslagen för den statliga väghållningen får ske i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1965. att riksdagen godkänner att medel får överföras mellan anslagen C1 och C2 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (s. 55--63)
  Behandlas i
 1966. att riksdagen godkänner att medel får överföras mellan anslagen C1 och C2 i enlighet med vad föredragande departementschefen har anfört (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1967. att riksdagen till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar under budgetåret 1989/90, anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. avseende vissa utgifter för skadeersättningar i samband med exportkreditnämndens verksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:NU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1968. att riksdagen till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar under budgetåret 1989/90, anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr. avseende vissa utgifter för skadeersättningar i samband med exportkreditnämndens verksamhet.
  Behandlas i
 1969. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statsbidrag för ungdomslag för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag av 1 004 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1970. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statsbidrag för ungdomslag för budgetåret 1989/90 beräknar ett förslagsanslag av 1 004 000 000 kr.
  Behandlas i
 1971. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om särskilt bidrag för fortbildning av lärare i grundskolan
  Behandlas i
 1972. att riksdagen godkänner vad som i propositionen har förordats om särskilt bidrag för fortbildning av lärare i grundskolan
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1973. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om tillämpningen av en utgiftsram för lönekostnader (p.6, 1 st.)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1974. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om tillämpningen av en utgiftsram för lönekostnader (p.6, 1 st.)
  Behandlas i
 1975. att riksdagen godkänner att vägverket får träffa hyresavtal och långtidsförhyra (leasa) anläggningstillgångar motsvarande ett anskaffningsvärde av 170 000 000 kr. (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1976. att riksdagen godkänner att vägverket får träffa hyresavtal och långtidsförhyra (leasa) anläggningstillgångar motsvarande ett anskaffningsvärde av 170 000 000 kr. (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1977. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen förordade organisationen för den trafikmedicinska verksamheten (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1978. att riksdagen godkänner den av föredragande departementschefen förordade organisationen för den trafikmedicinska verksamheten (s. 55--63)
  Behandlas i
 1979. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statsbidrag till inskolningsplatser för budgetåret 1989/90 beräknar ett reservationsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:AU16
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1980. att riksdagen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statsbidrag till inskolningsplatser för budgetåret 1989/90 beräknar ett reservationsanslag på 250 000 000 kr.
  Behandlas i
 1981. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om inriktningen för direktramarna för budgetåren 1992--1995
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1982. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om inriktningen för direktramarna för budgetåren 1992--1995
  Behandlas i
 1983. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B2 Drift av statliga vägar för tilläggsbidrag till drift av kommunala vägar och gator (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1984. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B2 Drift av statliga vägar för tilläggsbidrag till drift av kommunala vägar och gator (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1985. att riksdagen godkänner de av föredragande departementschefen förordade riktlinjerna för stöd till de allmänna ombuden (s. 55--63)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1986. att riksdagen godkänner de av föredragande departementschefen förordade riktlinjerna för stöd till de allmänna ombuden (s. 55--63)
  Behandlas i
 1987. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om ökat nordiskt utbildningssamarbete (p.2.6).
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:UbU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 1988. berett riksdagen tillfälle att ta del av vad som i propositionen anförts om ökat nordiskt utbildningssamarbete (p.2.6).
  Behandlas i
 1989. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B2 för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i
 1990. att riksdagen godkänner vad föredragande departementschefen har anfört om användningen av anslaget B2 för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning (punkt B2, s. 42--45)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:TU15
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Behandlas i betänkande (127)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.