Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med försIag till bostadsrättslag, m.m.

Proposition 1971:12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 12 år 1971

Prop. 1971:12

Nr 12

Kungl.
Majrts proposition till riksdagen med förslag till bostads­rättslag, m. m.;
given Stockholms slott den 29 december 1970.

Kungl.
Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över justitieärenden och lagrådels protokoll, föreslå riksdagen atl bifalla de
förslag om vars avlåtande till riksdagen föredra­gande departemenlschefen
hemställt.

GUSTAF ADOLF

LENNART
GEIIER

Propositionens
huvudsaldiga innehåll

Propositionen
innehåller förslag lill ny bosladsrältslag som skall er­sätta 1930 års lag om
bostadsrättsföreningar och 1968 års lag om för­skott vid upplåtelse av
bostadsrätt.

Förslaget
innebär

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.