Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Proposition 1970:94

Antal sidor
72
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

1

Nr 94

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

arbetsgivares kvittningsrätt, m. mgiven Stockholms

slott den 13 mars 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen

att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om arbetsgivares kvittningsrätt,

2) lag om ändring i sjömanslagen (1952:530).

GUSTAF ADOLF

Lennart Geijer

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till lag om arbetsgivares kvittningsrätt.

Förslaget reglerar arbetsgivares rätt att kvitta fordran hos arbetstagaren

genom avdrag på dennes lön. Med lön jämställs pension som tillkommer

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.