Kungl. Maj:ts proposition nr 349

Proposition 1942:349

Antal sidor
98
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 349.

1

Nr 349.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till

arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.; given Stockholms

slott den 5 juni 1942.Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll

vill Kungl. Majit härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att

antaga härvid fogade förslag till

1. arbetstidslag för detaljhandeln,

2. lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 16 maj 1930 (nr 138)

örn arbetstidens begränsning samt

3. butikstängningslag.

GUSTAF.

Gustav Möller.

Bihang till riksdagens protokoll 1942.

1 sami.

Nr 349.

1052 42

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 349.

Förslag

till

Arbetstidslag för detaljhandeln.

Härigenom förordnas

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.