Kungl. Maj:ts proposition Nr 226

Proposition 1919:226

Antal sidor
23
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 226.

1

Nr 226.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till kungörelse

med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt f. d.

befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer m. m.;

given Stockholms slott den 14 mars 1919.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att

dels godkänna härvid fogade förslag till kungörelse med allmänna

grunder för dyrtidstillägg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst

m. fl. pensionärer,

dels för bestridande av kostnaderna för dyrtidstillägg under år

1919 åt de i ovannämnda författnings förslag åsyftade pensionärer m. fl.

å tilläggsstat för år 1919 under tionde huvudtiteln

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.