Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om nordisk vittnasplikt m.m.

Proposition 1974:95

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj.ts proposition nr 95 år 1974

Prop. 1974:95

Nr 95

Kungl.
Majrts proposition med förslag till lag om nordisk vittnesplikt m.m.; given den
26 april 1974.

Kungl.
Majrt vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­rådsprotokollet
över justitieärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars
avlålande till riksdagen föredragande departementschefen hemstäUt.

CARL GUSTAF

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram tre förslag om förbättrad internationell samverkan i
fråga om delgivning av handlingar och upptagande av bevis.

Propositionen
innehåller förslag till svensk lagstiftning om införande av nordisk
vittnesplikl. Förslaget,

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.