Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1969

Proposition 1969:168 - höst

Antal sidor
356
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
höst

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1969

1

Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till mönsterskyddslag,

m. m.; given Stockholms slott den 21 november

1969.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen

att

dels godkänna den i Lissabon den 31 oktober 1958 och i Stockholm den

14 juli 1967 reviderade Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt

rättsskydd, i fråga om Stockholmstexten såvitt avser artiklarna 1—12,

dels antaga härvid fogade förslag till

1) mönsterskyddslag,

2) lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

konstnärliga verk,

3) lag om ändring i brottsbalken,

4)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.