Till innehåll på sidan

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Proposition 2019/20:109

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-10
Bordlagd
2020-03-11
Hänvisad
2020-03-12
Motionstid slutar
2020-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:109

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek –

Prop.

ett enklare förfarande

2019/20:109

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för
stations-,
terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik. Kravet på tillstånd tas även bort för bevakning av vissa platser vid spårområden och av flygplatser. Undantagen ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller

Förslagspunkter (1)

  1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200).
    Behandlas i: Justitieutskottet
    Betänkande 2019/20:JuU36
    Utskottets förslag: Bifall
    Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.