Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Proposition 2017/18:205

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-06
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11
Motionstid slutar
2018-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:205

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och

Prop.

digitala tjänster

2017/18:205
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 29 mars 2018
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.
NIS-direktivet.

I syfte att genomföra
NIS-direktivet
i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.