Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

Proposition 1996/97:34

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-10-02
Bordläggning
1996-10-03
Hänvisning
1996-10-04
Motionstid slutar
1996-10-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1996/97:34
Handelsändamålet i detaljplan, m.m.
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 26 september 1996

Prop.
1996/97:34
Thage G Peterson
Jörgen Andersson
(Inrikesdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att kommunerna skall fa i allt väsentligt samma
möjlighet att i detaljplaner precisera handelsändamålet som gällde före en
lagändring år 1992. Det innebär att kommunerna far i detaljplan närmare
reglera handelsändamålet genom att särskilja partihandel och detaljhandel
och genom att inom ändamålet detaljhandel särskilja handel med
skrymmande varor och handel med livsmedel. Precisering får dock ske
endast om det finns skäl av betydande vikt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.