Till innehåll på sidan

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Proposition 2021/22:124

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-22
Bordlagd
2022-02-22
Hänvisad
2022-02-23
Motionstid slutar
2022-03-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:124

Genomförande av ändringar i

Prop.

energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla

2021/22:124

och tappvarmvatten för hushållsbruk

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 2022

Morgan Johansson

Khashayar Farmanbar (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen innehåller regler om mätning och fakturering av fjärrkyla. Den innehåller även krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. I fjärrvärmelagen föreslås vissa ändringar och förtydliganden i fråga om mätning, fakturering och tillhandahållande av information.

I propositionen föreslås även en ny lag

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till fjärrkylelag.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.