Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Proposition 2021/22:209

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Regeringens proposition 2021/22:209

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla

Prop.

användningsområden

2021/22:209

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. Den nya förordningen är en omarbetning som ersätter en tidigare EU-förordning om kontroll av sådana produkter. Syftet med omarbetningen är att modernisera och effektivisera kontrollarbetet.

Förslaget innebär att ändringar görs i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Ändringarna innebär bl.a. att det införs bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Det föreslås också att det införs sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

1

Prop. 2021/22:209

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt

 

bistånd

...............................................................................................

4

3

Ärendet och dess beredning ............................................................

15

4

Exportkontroll av produkter med dubbla

 

 

användningsområden ......................................................................

15

 

4.1

Bakgrund till exportkontrollen .........................................

15

4.2Exportkontroll enligt EU:s tidigare PDA-

förordningar......................................................................

16

4.3Kompletterande nationella författningar och

 

behöriga myndigheter.......................................................

17

4.4

Den nya PDA-förordningen .............................................

17

5 Författningsändringar till följd av den nya PDA-förordningen.......

19

5.1Den nya PDA-förordningen både förutsätter och ger

 

möjlighet till kompletterande nationell reglering .............

19

5.2

Hänvisningar och definitioner i PDA-lagen .....................

20

5.3Ett nytt bemyndigande om export av

cyberövervakningsprodukter ............................................

22

5.4Nya bemyndiganden om tillhandahållande av

 

tekniskt bistånd.................................................................

26

5.5

Ett nytt bemyndigande rörande

 

 

underrättelseskyldighet för operatörer vid

 

 

överföringar inom EU ......................................................

31

5.6Bestämmelser som kompletterar unionens generella

 

 

exporttillstånd...................................................................

32

 

5.7

Straffbestämmelser och vite .............................................

35

6

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser...................................

41

7

Konsekvenser..................................................................................

42

8

Författningskommentar...................................................................

47

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

 

 

 

2021/821...........................................................................

61

Bilaga 2

Sammanfattning av promemorian Förstärkt kontroll

 

 

 

av produkter med dubbla användningsområden (Ds

 

 

 

2021:32) .........................................................................

522

Bilaga 3

Promemorians lagförslag................................................

523

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ...............................

536

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag ..........................................

537

Bilaga 6

Lagrådets yttrande ..........................................................

549

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 april 2022 .........

551

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2021/22:209

 

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

3

Med export, exportör, för- medlare, förmedlingstjänster, pro- dukter med dubbla användnings- områden, tekniskt bistånd, till- handahållare av tekniskt bistånd och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Prop. 2021/22:209 2

Förslag till lag om ändring i lagen

 

(2000:1064) om kontroll av produkter

 

med dubbla användningsområden och av

 

tekniskt bistånd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd1

dels att 9 och 20 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,

dels att 1–8, 11, 15–19, 21, 22, 24 a och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 e, 4 f och 6 a §§, av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §2

Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla använd-

ningsområden och kontroll av tekniskt bistånd.

 

 

Lagen innehåller kompletterande

Lagen innehåller kompletterande

bestämmelser till rådets förordning

bestämmelser

till

Europaparla-

(EG) nr 428/2009 av den 5 maj

mentets och rådets förordning (EU)

2009 om upprättande av en

2021/821 av den 20 maj 2021 om

gemenskapsordning för kontroll av

upprättande av

en

unionsordning

export, överföring, förmedling och

för kontroll av export, förmedling,

transitering av produkter med

transitering och överföring av samt

dubbla användningsområden (om-

tekniskt bistånd för produkter med

arbetning).

dubbla användningsområden.

Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

2 §3

Med produkter med dubbla användningsområden, export, ex- portör, förmedlare, förmedlings- tjänster och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

 

1

Senaste lydelse av 9 § 2010:1017.

4

2

Senaste lydelse 2010:1017.

3

Senaste lydelse 2010:1017.

Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.3 eller 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

 

 

 

3 §4

 

 

Med

militära

produkter enligt

Med

militära produkter

enligt

artikel 4.2 och 4.3 i rådets för-

artikel 4.1 b och 4.1 c i Europa-

ordning (EG) nr 428/2009 avses i

parlamentets och rådets förordning

denna lag de produkter som enligt

(EU) 2021/821 avses i denna lag de

1 § lagen (1992:1300) om krigs-

produkter som enligt 1 § lagen

materiel utgör krigsmateriel.

(1992:1300) om krigsmateriel

 

 

 

 

utgör krigsmateriel.

 

Med tekniskt bistånd avses i

 

 

 

denna lag allt tekniskt stöd som har

 

 

 

samband med reparation, utveck-

 

 

 

ling, tillverkning, montering, test-

 

 

 

ning, underhåll eller någon annan

 

 

 

teknisk tjänst och som kan anta

 

 

 

sådana

former

som

utbildning,

 

 

 

överföring av kunskaper och fär-

 

 

 

digheter eller konsulttjänster.

 

 

 

 

 

 

4 §5

 

 

Frågor om tillstånd och förbud

Frågor om tillstånd och förbud

enligt rådets förordning (EG) nr

enligt

Europaparlamentets

och

428/2009, denna lag eller före-

rådets förordning (EU) 2021/821,

skrifter som har meddelats med

denna lag eller föreskrifter som har

stöd av lagen prövas av Inspek-

meddelats med stöd av lagen

tionen

för strategiska

produkter

prövas av Inspektionen för strate-

eller den myndighet som reger-

giska produkter eller den myndig-

ingen bestämmer.

 

 

het som regeringen bestämmer.

En myndighet ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen.

4 a §6

Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

4Senaste lydelse 2010:1017. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5Senaste lydelse 2010:1017. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

6Senaste lydelse 2010:1017.

Prop. 2021/22:209

5

Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.3 i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 7.1 i samma förordning. 4 e § Regeringen får meddela före- skrifter om att tekniskt bistånd för en produkt med dubbla använd- ningsområden som avses i arti- kel 8.4 i Europaparlamentets och Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till för- medlingstjänster enligt artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Regeringen får meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i arti- kel 6.4 i samma förordning.

Prop. 2021/22:209 Regeringen får meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artikel 4.5 i samma förordning.

Regeringen får meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artik- larna 4.3 och 5.3 i samma förord- ning.

4 b §7

 

Regeringen får meddela före-

Regeringen får meddela före-

skrifter om att en produkt med

skrifter om att en produkt med

dubbla användningsområden som

dubbla

användningsområden som

avses i artikel 5.2 i rådets förord-

avses i artikel 6.3 i Europaparla-

ning (EG) nr 428/2009 får omfattas

mentets och rådets förordning (EU)

av krav på tillstånd till förmedlings-

2021/821 ska omfattas av krav på

tjänster enligt artikel 5.1 i samma

tillstånd

till förmedlingstjänster

förordning.

enligt artikel 6.1 i samma förord-

 

ning.

 

4 c §8

Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till för- medling enligt artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i arti- kel 5.3 i samma förordning.

4 d §9

Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i rådets förord- ning (EG) nr 428/2009 får omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 6.1 i samma förordning.

 

7

Senaste lydelse 2010:1017.

6

8

Senaste lydelse 2010:1017.

9

Senaste lydelse 2010:1017.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som komp- letterar bestämmelserna om export- tillstånd i artikel 12.1 a–c och 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Detsamma gäller för följande avsnitt i bilaga II till samma förordning: – avsnitt A del 3.3 andra stycket, – avsnitt B del 3.3 andra stycket, – avsnitt C del 3.4 andra stycket, – avsnitt D del 3.5 andra stycket, – avsnitt E del 3.3 andra stycket, – avsnitt F del 3.3 andra stycket, och – avsnitt G del 3.7 andra stycket. Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 9.1 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.1 i samma förord- ning.

4 f §

Regeringen får meddela före- skrifter om att tillhandahållande av tekniskt bistånd ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning.

5§10

Regeringen får meddela före- skrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

6§11

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som komp- letterar bestämmelserna om export- tillstånd i artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 och i del 2.3 första stycket i bilaga IIa, del 3.3 andra stycket i bilaga IIb, del 3.4 andra stycket i bilaga IIc, del 3.5 andra stycket i bilaga IId, del 3.3 andra stycket i bilaga IIe och del 3.3 andra stycket i bilaga IIf till samma förordning.

10Senaste lydelse 2010:1017.

11Senaste lydelse 2018:136.

Prop. 2021/22:209

7

Tillstånd till export, förmed- lingstjänster, tillhandahållande av tekniskt bistånd, transitering eller överföring enligt Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2021/821 kan återkallas, om till- ståndshavaren har åsidosatt en före- skrift i förordningen eller en före- skrift som har meddelats med stöd av förordningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse. Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 12.2 i Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2021/821 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen. Regeringen får meddela före- skrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i arti- kel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Regeringen får meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i arti- kel 11.2 i samma förordning.

Prop. 2021/22:209

8

6 a §

Regeringen får meddela före- skrifter om att unionens generella exporttillstånd som avses i av- snitt G i bilaga II till Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik enligt avsnitt G del 3.2 d andra stycket i bilaga II till samma förordning.

7§12

Regeringen får meddela före- skrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i arti- kel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

8§13

Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för export- kontrollen.

11§14

Tillstånd till export, förmedlings- tjänster eller överföring enligt rå- dets förordning (EG) nr 428/2009 kan återkallas, om tillståndshava- ren har åsidosatt en föreskrift i för- ordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förord- ningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till åter- kallelse.

12Senaste lydelse 2010:1017.

13Senaste lydelse 2018:136.

14Senaste lydelse 2010:1017.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas.

Ett beslut om att återkalla ett Prop. 2021/22:209

tillstånd gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

15§15

Tillsyn

över efterlevnaden av

Tillsyn över att bestämmelserna i

bestämmelserna i rådets förord-

Europaparlamentets och rådets

ning (EG) nr 428/2009, denna lag

förordning (EU) 2021/821, denna

eller föreskrifter som har meddelats

lag eller föreskrifter som har med-

med stöd av lagen ska utövas av

delats med stöd av lagen följs

Inspektionen för strategiska pro-

utövas av Inspektionen för stra-

dukter eller den myndighet som

tegiska produkter eller den myn-

regeringen

bestämmer (tillsyns-

dighet som regeringen bestämmer

myndigheten).

(tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.

16§16

Tillsynsmyndigheten har rätt att

Tillsynsmyndigheten har rätt att

på begäran få de upplysningar och

på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för kontroll

handlingar som behövs för kontroll

av den som för överföring inom

av den som för överföring inom

Europeiska unionen, för transite-

Europeiska unionen, för transite-

ring eller för export tar befattning

ring eller för export befattar sig

med produkter med dubbla använd-

med produkter med dubbla använd-

ningsområden eller av den som

ningsområden eller av den som

tillhandahåller förmedlingstjänster

tillhandahåller förmedlingstjänster

när det gäller sådana produkter

eller tekniskt bistånd när det gäller

eller av den som ger tekniskt bi-

sådana produkter. Med

handling

stånd. Med handling förstås fram-

avses framställning i skrift eller

ställning i skrift eller bild samt upp-

bild samt upptagning som kan

tagning som kan läsas, avlyssnas

läsas, avlyssnas eller på annat sätt

eller på annat sätt uppfattas endast

uppfattas endast med

tekniska

med tekniska hjälpmedel.

hjälpmedel.

 

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra statliga myndigheter för sin tillsyn.

17§17

 

Den som enligt artikel 20.3 eller

Den som enligt artikel 27.3 eller

22.8 i rådets förordning (EG) nr

27.4 i Europaparlamentets

och

428/2009 är skyldig att bevara och

rådets förordning (EU) 2021/821

på begäran av tillsynsmyndigheten

är skyldig att bevara och på begäran

visa upp handlingar ska bevara

av tillsynsmyndigheten visa

upp

15

Senaste lydelse 2010:1017.

 

 

16

Senaste lydelse 2010:1017.

 

9

17

Senaste lydelse 2010:1017.

 

Prop. 2021/22:209 dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller hand- lingar kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

handlingar ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan författ- ning.

 

 

18 §18

 

 

 

 

 

 

Den som uppsåtligen utan till-

Till böter eller fängelse i högst

 

stånd

 

två år döms den som uppsåtligen

 

 

 

utan tillstånd

 

 

 

 

 

1. exporterar produkter

med

1. exporterar

produkter

med

 

dubbla användningsområden

som

dubbla

användningsområden

som

 

avses i artikel 3.1 i rådets förord-

avses i

 

 

 

 

 

 

ning (EG) nr 428/2009 eller i

a) artikel

3.1

i

Europaparla-

 

artiklarna 4.1–4.4 i samma förord-

mentets och rådets förordning (EU)

 

ning och för vilka tillståndskrav har

2021/821 eller i artikel 4.1, 4.2, 5.1,

 

inträtt eller i föreskrift som har

5.2 eller 10.1 i samma förordning

 

meddelats med stöd av 4 a § första

och för vilka tillståndskrav har

 

stycket eller 5 §,

 

inträtt, eller

 

 

 

 

 

 

 

b) en

föreskrift

som

har

 

 

 

meddelats med stöd av 4 a § första

 

 

 

stycket eller 5 §,

 

 

 

 

2. överför produkter med dubbla

2. överför produkter med dubbla

 

användningsområden som avses i

användningsområden som avses i

 

artikel 22.1 i samma förordning

a) artikel

11.1

i

Europaparla-

 

eller i föreskrift som har meddelats

mentets och rådets förordning (EU)

 

med stöd av 7 §, eller

 

2021/821, eller

 

 

 

 

 

 

b) en föreskrift

 

som

har

 

 

 

meddelats med stöd av 7 § första

 

 

 

stycket,

 

 

 

 

 

 

3. tillhandahåller förmedlings-

3. tillhandahåller

förmedlings-

 

tjänster för produkter med dubbla

tjänster för produkter med dubbla

 

användningsområden som avses i

användningsområden som avses i

 

artikel 5.1 i samma förordning och

a) artikel 6.1 och 6.2 i Europa-

 

för vilka tillståndskrav har inträtt

parlamentets och rådets förordning

 

eller i föreskrift som har meddelats

(EU) 2021/821 och för vilka till-

 

med stöd av 4 c § första stycket,

ståndskrav har inträtt, eller

 

 

döms till böter eller fängelse i

b) en

föreskrift

som

har

 

högst två år.

 

meddelats med stöd av 4 b § eller

 

 

 

4 c § första stycket, eller

 

 

 

 

4. tillhandahåller

tekniskt

bi-

 

 

 

stånd för produkter med dubbla

 

 

 

användningsområden som avses i

 

 

 

a) artikel 8.1 och 8.2 i Europa-

 

 

 

parlamentets och rådets förordning

 

 

 

(EU) 2021/821 och för vilka till-

 

 

 

ståndskrav har inträtt, eller

 

10

18 Senaste lydelse 2010:1017.

 

 

 

 

 

 

 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som upp- såtligen genom sådan elektronisk överföring som avses i artikel 2.2 iii i rådets förordning (EG) nr 428/2009 utan tillstånd

1.exporterar programvara eller teknik som avses i artikel 3.1 i samma förordning eller i artiklarna 4.1–4.4 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller

iföreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

2.överför programvara eller teknik som avses i artikel 22.1 i samma förordning eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 7 §, eller

3.tillhandahåller förmedlings- tjänster för programvara eller teknik som avses i artikel 5.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 c § första stycket.

Om brott enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats syste- matiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betyd- ande samhällsintresse.

b)en föreskrift som har Prop. 2021/22:209 meddelats med stöd av 4 e § eller

4 f § första stycket.

Om brottet enligt första stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större om- fattning, eller om gärningen inne- burit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

11

Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § döms till böter eller fängelse i högst två år. Det som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt. Om brottet enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systema- tiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en all- varlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Prop. 2021/22:209

12

18 a §19

Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats syste- matiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en all- varlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

19§20

Den som av grov oaktsamhet

Den som av grov oaktsamhet

begår en gärning som avses i 18 §

begår en gärning som avses i 18 §

första eller andra stycket eller

första stycket eller 18 a § första

18 a § första stycket döms till böter

eller andra stycket döms till böter

eller fängelse i högst två år.

eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

19Senaste lydelse 2010:1017.

20Senaste lydelse 2010:1017.

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §, 2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag, 3. åsidosätter sin underrättel- seskyldighet enligt artikel 4.2, 5.2, 6.2 eller 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket, 4 c § andra stycket, 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket,

 

21 §21

Prop. 2021/22:209

För försök till brott enligt 18 §

För försök till brott enligt 18 §

första eller andra stycket, 18 a §

första stycket eller 18 a § första

första stycket eller 20 § första

eller andra stycket samt för försök,

stycket samt för försök, för-

förberedelse och

stämpling till

beredelse och stämpling till grovt

grovt brott enligt 18 § andra

brott

enligt 18 § tredje stycket,

stycket eller 18 a § tredje stycket

18 a §

andra stycket eller 20 §

döms till ansvar enligt 23 kap.

andra stycket döms till ansvar

brottsbalken.

 

enligt 23 kap. brottsbalken.

 

 

22§22

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,

2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 9.2 i samma förordning eller denna lag,

3. åsidosätter sin underrättelse- skyldighet enligt artikel 4.4 i samma förordning,

4.åsidosätter sin underrättelse- skyldighet enligt artikel 5.1 i samma förordning,

5.åsidosätter underrättelseskyl- dighet som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket,

6.åsidosätter underrättelseskyl- dighet som har föreskrivits med stöd av 4 c § andra stycket,

7.åsidosätter sin uppgifts- 4. åsidosätter sin uppgifts- skyldighet enligt artikel 22.10 i skyldighet enligt artikel 11.9 i samma förordning, eller

21Senaste lydelse 2010:1017.

22 Senaste lydelse 2018:136.

13

Om den uppgiftsskyldige för- summar att i rätt tid lämna sådan underrättelse om eller anmäla sitt första användande av ett generellt tillstånd eller registrering som föreskrivs i avsnitt A–H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller rapportera om sådan användning som avses i avsnitt G del 3.7 första stycket och avsnitt H del 3.7 i bilaga II till samma förordning, får den myndighet som ska ta emot uppgifterna förelägga den uppgifts- skyldige att fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2021/22:209

14

 

Europaparlamentets och rådets

 

förordning (EU) 2021/821, eller

8. bryter mot artikel 20.3 eller

5. bryter mot artikel 27.3 eller

22.8 i samma förordning eller mot

27.4 i

Europaparlamentets och

17 §.

rådets

förordning (EU) 2021/821

 

eller mot 17 §.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

24 a §23

Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid lämna sådan under- rättelse om sitt första användande av ett generellt tillstånd som före- skrivs i bilagorna IIa–IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009, får den myndighet som ska ta emot underrättelsen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

25§24

Beslut av en annan myndighet än

Beslut av en annan myndighet än

regeringen att återkalla ett tillstånd

regeringen att återkalla ett tillstånd

får överklagas hos allmän förvalt-

får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. Detsamma gäller en

ningsdomstol. Detsamma gäller en

myndighets beslut enligt 12 § första

myndighets beslut enligt 12 § första

stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Andra

förvaltningsbeslut

enligt

Andra förvaltningsbeslut

enligt

rådets

förordning

(EG)

nr

Europaparlamentets och

rådets

428/2009 eller enligt denna lag får

förordning (EU) 2021/ 821 eller

inte överklagas.

 

 

enligt denna lag får inte överklagas.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

23Senaste lydelse 2018:136.

24Senaste lydelse 2010:1017.

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2021/22:209

 

Den 20 maj 2021 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, för- medling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden, i det följande benämnd den nya PDA- förordningen, se bilaga 1.

Den nya PDA-förordningen trädde i kraft den 9 september 2021 och är en omarbetning som ersätter rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, i det följande benämnd 2009 års PDA-förordning.

Utrikesdepartementet har tagit fram promemorian Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32). I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs respektive bedöms lämpliga för att anpassa svensk rätt till den nya PDA-förordningen. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 2. Promemorians lag- förslag finns i bilaga 3. Promemorian har remissbehandlats. En förteck- ning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Remissvaren finns tillgäng- liga i Utrikesdepartementet (UD2021/15100). I denna proposition be- handlas promemorians förslag till ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, i det följande benämnd PDA-lagen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 24 februari 2022 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitten 5.2–5.4 och 5.7 och i författningskommentaren. Regeringen följer Lagrådets synpunkter.

I förhållande till lagrådsremissen har även vissa språkliga och redak- tionella ändringar gjorts.

4Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

4.1

Bakgrund till exportkontrollen

 

För att förebygga spridning av massförstörelsevapen och därigenom bidra

 

till internationell säkerhet är export av produkter med dubbla användnings-

 

områden föremål för särskild reglering på internationell nivå. Produkter

 

med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för

 

civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverk-

 

ning av massförstörelsevapen eller dess bärare. Exempel på sådana pro-

 

dukter är olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler

 

och pumpar. Som produkter med dubbla användningsområden klassi-

 

ficeras också vissa andra produkter som har särskild strategisk betydelse,

 

t.ex. kryptosystem. Exportkontrollen är nödvändig för att förhindra att

15

Prop. 2021/22:209 stater eller andra aktörer, såsom terroristorganisationer, får tillgång till produkterna och använder dessa för framställning, spridning eller använd- ning av massförstörelsevapen.

16

Begreppet massförstörelsevapen avser vanligtvis kärnvapen samt kem- iska och biologiska stridsmedel. Även radiologiska vapen anses vara ett stridsmedel som omfattas av begreppet. I arbetet för att hindra spridningen av massförstörelsevapen inkluderas också vissa vapenbärare som är i stånd att bära sådana vapen, såsom olika former av missiler (se skr. 2021/22:114

s.22).

Exportkontrollen grundas på ett antal internationella överenskommelser.

Till dessa hör bl.a. 1968 års fördrag om förhindrande av spridning av kärn- vapen, 1972 års konvention om förbud mot biologiska vapen och 1993 års konvention om förbud mot kemiska vapen. Därutöver finns FN:s säker- hetsråds resolution 1540 av den 28 april 2004 med skyldigheter för FN:s medlemsstater att förhindra icke-statliga aktörer från att få tillgång till massförstörelsevapen. Ett led i arbetet mot spridning av massförstörelse- vapen är också samarbetet inom fem så kallade internationella export- kontrollregimer som hanterar frågor relaterade till massförstörelsevapen. Inom ramen för dessa samarbeten fastställs förteckningar över vilka produkter som ska vara föremål för tillståndsprövning.

Produkter med dubbla användningsområden omfattas av EU:s gemen- samma handelspolitik enligt artikel 207 i fördraget om Europeiska union- ens funktionssätt (EUF-fördraget) och EU har exklusiv behörighet när det gäller exportkontroll av sådana produkter.

4.2Exportkontroll enligt EU:s tidigare PDA- förordningar

Ett första steg i EU:s exportkontrollordning för produkter med dubbla användningsområden togs genom rådets förordning (EG) nr 3381/94 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden. Förordningen ersattes av rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 som kompletteras av rådets gemen- samma åtgärd 2000/401/GUSP. Syftet med antagandet av den nya förord- ningen var att förenkla och stärka exportkontrollen utan att snedvrida konkurrensen. I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 betonas vikten av strikta nationella och internatio- nellt samordnade exportkontroller, bl.a. genom de internationella export- regimerna. För att uppfylla kraven i strategin och FN:s säkerhetsråds re- solution 1540 antogs rådets förordning (EG) nr 428/2009 den 5 maj 2009.

Regelverket innebär med vissa undantag fri rörlighet för produkter med dubbla användningsområden inom EU och gemensam exportkontroll gentemot tredje land. Exportkontrollen baseras på arbetet inom de internationella exportkontrollregimerna. De produkter som kräver tillstånd framgår av bilaga I till förordningen. Förteckningen uppdateras årligen. Kontrollen av förtecknade produkter kompletteras av möjligheten att även ställa krav på tillstånd för export av produkter som inte förtecknas i bilaga I. För vissa produkter krävs tillstånd för överföringar inom EU. Därutöver ges medlemsstaterna möjlighet att införa vissa ytterligare

nationella krav på tillstånd, det vill säga en möjlighet att förstärka Prop. 2021/22:209 kontrollen. Exportörer har vidare möjlighet att under vissa förhållanden

använda sig av unionens olika generella exporttillstånd. Dessa tillstånd gäller för export till vissa destinationsländer och är tillgängliga för alla exportörer som uppfyller villkoren i respektive tillstånd. En nyhet som infördes i 2009 års PDA-förordning är att regleringen även omfattar kon- troll av förmedling av produkter med dubbla användningsområden. Även kontroll av produkter som endast passerar genom unionens tullområde, så kallad transitering, infördes i regelverket.

4.3Kompletterande nationella författningar och behöriga myndigheter

Isvensk rätt kompletteras 2009 års PDA-förordning av PDA-lagen och förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla använd- ningsområden och av tekniskt bistånd. Dessa författningar innehåller också vissa bestämmelser som inte är kompletterande till 2009 års PDA- förordning, till exempel bestämmelser om kontroll av tekniskt bistånd.

PDA-lagen innehåller bl.a. bestämmelser om vilken myndighet som ska pröva frågor om tillstånd och förbud enligt 2009 års PDA-förordning. Den innehåller också bemyndiganden för regeringen att införa föreskrifter om nationella tillståndskrav och föreskrifter som kompletterar bestämmel- serna om exporttillstånd i förordningen. De möjligheter som ges i PDA- lagen för regeringen att meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav har hittills inte utnyttjats. Vidare innehåller lagen straffbestämmelser för överträdelser av bestämmelserna i förordningen eller av bestämmelser som antas för dess tillämpning.

Frågor om tillstånd och förbud enligt 2009 års PDA-förordning prövas enligt PDA-lagen av Inspektionen för strategiska produkter eller den myn- dighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn fördelas mellan Inspektionen för strategiska produkter och Strål- säkerhetsmyndigheten (6 och 7 §§ förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd). Strålsäkerhets- myndigheten prövar frågor om tillstånd till export med mera av kärnämnen och kärntekniska produkter samt frågor om förbud mot transitering av sådana produkter. Inspektionen för strategiska produkter prövar alla andra frågor om tillstånd och förbud. Tullverket är den myndighet som ansvarar för utförandet av tullkontroller i samband med att exporten sker.

4.4Den nya PDA-förordningen

Kommissionens förslag och antagandet av den nya PDA- förordningen

Kommissionen presenterade sitt förslag till ändring och omarbetning av

2009 års PDA-förordning i september 2016. Bakgrunden till förslaget var ett behov av att anpassa EU:s exportkontrollsystem till snabbt föränderliga

tekniska, ekonomiska och politiska omständigheter, med syftet att moder-

17

Prop. 2021/22:209 nisera regelverket och effektivisera kontrollarbetet för både exportkon- trollmyndigheterna och industrin.

Den nya PDA-förordningen antogs den 20 maj 2021. Publicering i Euro- peiska unionens officiella tidning skedde den 11 juni 2021 och förord- ningen trädde i kraft den 9 september 2021. Samma dag upphörde 2009 års PDA-förordning att gälla. De ansökningar om tillstånd som lämnats in före den 9 september 2021 ska dock enligt artikel 31 fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i 2009 års PDA-förordning.

Tillståndskraven som följer av förordningen

Förordningen fastställer en unionsordning för kontroll av export, förmed- ling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (artikel 1). Det grundläggande kravet på tillstånd för produkter som är förtecknade i bilaga I till förordningen finns i likhet med 2009 års PDA-förordning i artikel 3. Tillståndskravet för dessa produkter följer direkt av bestämmelsen i förordningen.

Den så kallade generalklausulen som innebär att tillstånd för export i vissa fall krävs för produkter som inte förtecknas i bilaga I finns även i den nya förordningen i artikel 4. Förordningen innehåller en ny reglering rör- ande cyberövervakningsprodukter (artikel 5). Enligt den artikeln ska till- stånd krävas för sådana produkter som inte förtecknas i bilaga I om expor- tören har informerats av den behöriga myndigheten att produkterna kan användas för att begå exempelvis allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Förordningen innehåller även bestämmelser om tillståndskrav för förmedlingstjänster (artikel 6) och förbud mot transitering av icke- unionsprodukter (artikel 7).

Förordningen innehåller vidare nya bestämmelser om tillstånd för tekniskt bistånd (artikel 8), delvis nya bestämmelser rörande tillståndskrav och förbud med hänsyn till allmän säkerhet (artikel 9), nya bestämmelser om tillståndskrav på grund av att andra länder inför nationella kontroll- förteckningar (artikel 10) samt bestämmelser om tillståndskrav för över- föringar inom EU, som i huvudsak motsvaras av 2009 års PDA-förordning (artikel 11).

Det finns fyra olika typer av tillstånd enligt förordningen; individuella exporttillstånd, globala exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd (artikel 12). I förhållande till 2009 års PDA-förordning har två nya unionens generella exporttillstånd införts i bilaga II till förordningen. I artikel 13 finns bestämmelser om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd. Jämfört med 2009 års förordning har tillämpningsområdet utvidgats till att omfatta även tekniskt bistånd.

 

Kommissionens roll och sanktionsbestämmelser

 

Kommissionen ges möjlighet att genom delegerade akter ändra i bilagorna

 

till förordningen som avser förteckningarna över produkter som kräver

 

exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd (artiklarna 17–20).

 

Medlemsstaterna har en informationsskyldighet i förhållande till kom-

18

missionen om vilka lagar och förordningar som antas med anledning av

förordningen. Vidare har de behöriga myndigheterna en skyldighet att ut- Prop. 2021/22:209 byta information i syfte att öka effektiviteten i exportkontrollen och säker-

ställa ett konsekvent genomdrivande av kontroll i hela unionens tull- område (artikel 23). I förhållande till 2009 års PDA-förordning har upp- räkningen av vad informationsutbytet kan omfatta utökats.

Den nya PDA-förordningen innehåller i likhet med den tidigare förord- ningen bestämmelser om sanktioner och andra åtgärder som medlems- staterna ska fastställa för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av för- ordningen (artikel 25).

Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer och re- kommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i förordningen (artikel 26).

5Författningsändringar till följd av den nya PDA-förordningen

5.1Den nya PDA-förordningen både förutsätter och ger möjlighet till kompletterande nationell reglering

En EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat

 

(artikel 288 andra stycket i EUF-fördraget). Förordningen blir en del av

 

den nationella lagstiftningen genom ikraftträdandet och varken ska eller

 

får genomföras i nationell rätt. En medlemsstat får inte heller utfärda

 

föreskrifter om hur en förordning ska tolkas. En medlemsstat är dock

 

skyldig att se till att en förordning kan tillämpas i praktiken och får därför

 

införa regler av verkställande karaktär. Det kan exempelvis vara fråga om

 

administrativa och processuella regler, såsom att utse en behörig nationell

 

myndighet. En EU-förordning kan även ge medlemsstaterna möjlighet att

 

införa andra kompletterande nationella bestämmelser.

 

Den nya PDA-förordningen, liksom 2009 års PDA-förordning, både

 

förutsätter och ger möjlighet till kompletterande nationell reglering. Med-

 

lemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett korrekt

 

genomdrivande av förordningen och särskilt fastställa effektiva, propor-

 

tionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna

 

i förordningen eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning

 

(artikel 25.1). Vidare följer av förordningen att varje medlemsstat ska vidta

 

alla de åtgärder som krävs för att dess behöriga myndigheter ska kunna

 

inhämta relevant information och fastställa huruvida exportkontroll-

 

åtgärderna tillämpas korrekt (artikel 28). Den nya PDA-förordningen

 

innehåller i likhet med 2009 års PDA-förordning även möjligheter för

 

medlemsstaterna att införa kompletterande bestämmelser om nationella

 

tillståndskrav för att förstärka kontrollen. Som anges i avsnitt 4.3 har

 

möjligheterna i 2009 års PDA-förordning att införa nationella tillstånds-

 

krav utnyttjats genom att regeringen bemyndigats att meddela föreskrifter

 

i vissa fall. Det gäller exempelvis möjligheten att införa ytterligare

 

tillståndskrav för export av produkter som inte framgår av förteckningen i

19

 

Prop. 2021/22:209 bilaga I och för förmedlingstjänster och transitering (4 a–4 d §§ PDA- lagen). Omfattningen av dessa bemyndiganden bestäms av vilka använd- ningsområden som det ska krävas tillstånd för enligt den så kallade generalklausulen i artikel 4.1. Med anledning av ändringarna i den nya PDA-förordningen har de nämnda bemyndigandena utökats till att omfatta fler användningsområden som det kan meddelas föreskrifter om tillstånds- krav för (artikel 4.1 a–c i den nya PDA-förordningen).

5.2Hänvisningar och definitioner i PDA-lagen

Regeringens förslag: Hänvisningar till 2009 års PDA-förordning i PDA-lagen ska ersättas med hänvisningar till den nya PDA-förord- ningen. I de fall hänvisningar görs till artiklar i 2009 års PDA-förord- ning ska dessa ersättas med hänvisningar till motsvarande artiklar i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningar till den nya PDA-förordningen ska avse förordningens vid varje tidpunkt gällande lydelse.

IPDA-lagen ska det anges att med tekniskt bistånd och tillhanda- hållare av tekniskt bistånd avses detsamma som i den nya PDA-förord- ningen.

Den nuvarande definitionen av tekniskt bistånd i PDA-lagen ska tas bort.

Upplysningsbestämmelsen i PDA-lagen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden om tillstånd och förbud till regeringen ska tas bort.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I förhållande till promemorians förslag har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts. I promemorians förslag används begreppet cyberöver- vakningsprodukter i lagtexten.

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Ett antal remissinstanser efter- frågar förtydliganden av vissa begrepp, bl.a. efterfrågar Human Rights Watch Sverige, Reportrar utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen en tydligare definition av vad som utgör cyberöver- vakningsprodukter. Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen efterfrågar en närmare motivering till varför bestämmelsen om att reger- ingen meddelar ytterligare föreskrifter ska tas bort.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Hänvisningar till 2009 års PDA-förordning i PDA-lagen ska ersättas

 

med hänvisningar till den nya PDA-förordningen

 

Genom antagandet av den nya PDA-förordningen upphör 2009 års PDA-

 

förordning att gälla (artikel 31 i den nya PDA-förordningen). Hänvisningar

 

till 2009 års PDA-förordning i PDA-lagen bör därför ersättas med hänvis-

 

ningar till den nya PDA-förordningen.

 

Den nya PDA-förordningen innehåller artiklar som helt eller delvis mot-

 

svarar artiklar som även finns i 2009 års PDA-förordning. I flera fall har

20

artiklarna dock bytt plats, delats upp eller strukturerats om. Utöver redak-

tionella och språkliga ändringar har det i många fall även gjorts materiella Prop. 2021/22:209 ändringar. I bilaga VI till den nya PDA-förordningen finns en jämförelse-

tabell. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvis- ningar till den nya förordningen och läsas i enlighet med denna jämförelse- tabell (artikel 31 tredje stycket). När det i PDA-lagen görs hänvisningar till artiklar i 2009 års PDA-förordning som fått en ny numrering eller har strukturerats om bör dessa dock av tydlighetsskäl ersättas med hänvis- ningar till motsvarande artiklar i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningar till EU-rättsakter kan vara antingen statiska eller dyna- miska. En statisk hänvisning görs till en viss angiven lydelse av en rättsakt. En dynamisk hänvisning innebär att hänvisningen görs till rättsaktens vid varje tidpunkt gällande lydelse. För att säkerställa att ändringar i den nya PDA-förordningen får omedelbart genomslag i PDA-lagens bestämmelser bör hänvisningarna till förordningen vara dynamiska. Det gäller även för sådana hänvisningar som finns i straffbestämmelser. Eftersom dessa straff- bestämmelser innehåller en ram för bestämmelsernas omfattning innebär detta en tillräcklig avgränsning av det straffbara området.

PDA-lagen ska kompletteras med begrepp som är nya i förordningen

I PDA-lagen finns en uppräkning av de begrepp som definieras i 2009 års PDA-förordning och som används i lagen (2 §). I paragrafen anges att med dessa begrepp avses detsamma som i artikel 2 i förordningen.

Vid den översyn av kompletterande nationella författningar som gjordes till följd av antagandet av 2009 års PDA-förordning fördes en diskussion om värdet i att upprepa de begrepp som definieras i förordningen. Detta mot bakgrund av att det inte är möjligt att i nationell lag definiera begrepp som används i EU-förordningar då dessa i alla delar är bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. För att det inte ska råda något tvivel om att de begrepp som särskilt anges och definieras i förordningen och som även används i PDA-lagen är desamma gjordes bedömningen att 2 § PDA- lagen bör finnas kvar, men att endast de begrepp som verkligen används i PDA-lagen bör anges i paragrafen, se propositionen Kontroll av produkter med dubbla användningsområden (prop. 2009/10:205 s. 44–45). Det finns i enlighet med vad som anges i promemorian inte skäl att nu göra någon annan bedömning. Det innebär att de begrepp som definieras i den nya PDA-förordningen och som används eller föreslås användas i PDA-lagen bör anges i 2 § PDA-lagen. Utöver produkter med dubbla användnings- områden, export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster och transi- tering, vilka redan anges i paragrafen, bör därför även anges att med tekniskt bistånd och tillhandahållare av tekniskt bistånd avses detsamma som i den nya PDA-förordningen.

Eftersom begrepp som definieras i den nya PDA-förordningen inte får definieras närmare i nationell rätt ska det, trots vad som efterfrågas av bl.a. Human Rights Watch Sverige, inte göras något förtydligande av begreppet cyberövervakningsprodukter (se avsnitt 5.3 för en definition av detta begrepp enligt den nya PDA-förordningen). I enlighet med Lagrådets synpunkter används heller inte begreppet cyberövervakningsprodukter uttryckligen i PDA-lagen. Som Lagrådet konstaterar är cyberövervak- ningsprodukter produkter med dubbla användningsområden (se artikel

2.20 i den nya PDA-förordningen). Med anledning av att tekniskt bistånd

21

Prop. 2021/22:209 nu regleras i den nya PDA-förordningen bör definitionen av tekniskt bistånd i 3 § andra stycket PDA-lagen tas bort.

Upplysningen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden om tillstånd och förbud ska tas bort

Enligt 4 § andra stycket PDA-lagen ska en myndighet med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. I tredje stycket i samma paragraf finns en upplysning om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen. Säkerhets- och försvarsföre- tagen och Teknikföretagen efterlyser en närmare förklaring till varför be- stämmelsen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter ska tas bort. Bestämmelsen i tredje stycket är endast en upplysningsbestämmelse om att regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter (se Lagrådets yttrande i prop. 2000/01:9 s. 287). En upplysning om regeringens kompe- tens att enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verk- ställighet av lag behövs inte i det här fallet och bestämmelsen bör tas bort. Någon ändring i sak är inte avsedd.

 

5.3

Ett nytt bemyndigande om export av

 

 

cyberövervakningsprodukter

 

 

 

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om krav

 

på tillstånd för export av cyberövervakningsprodukter. Kravet på

 

tillstånd ska avse de fall när en exportör har anledning att misstänka att

 

produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med

 

exempelvis allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter enligt vad

 

som framgår av den nya PDA-förordningen.

 

Regeringen ska också få meddela föreskrifter om underrättelse-

 

skyldighet för exportörer av cyberövervakningsprodukter.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. I förhållande

 

till promemorians förslag har vissa språkliga och redaktionella ändringar

 

gjorts. I promemorians förslag används begreppet cyberövervaknings-

 

produkter i lagtexten.

 

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker

 

eller har inget att invända mot förslaget. Bland annat Totalförsvarets forsk-

 

ningsinstitut framhåller att det kan uppkomma svåra gränsdragningsfrågor

 

för exportörer och andra tillämpare och lyfter frågan om hur långt expor-

 

törernas ansvar sträcker sig. Swedish Aerospace Industries ifrågasätter om

 

den nya PDA-förordningen uppställer något due diligence-krav. Ett antal

 

remissinstanser, bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut, Human Rights

 

Watch Sverige och Reportrar utan gränser Sverige, efterfrågar ett förtyd-

 

ligande av vad som ska anses utgöra allvarliga kränkningar av mänskliga

 

rättigheter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening av-

 

styrker förslaget och anser bl.a. att det inte bör läggas ett ökat ansvar för

 

exportkontrollen på företagen. Human Rights Watch Sverige, Reportrar

 

utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för-

22

ordar däremot generellt sett en mer ambitiös reglering, som skapar ett

 

 

starkare skydd för de mänskliga rättigheterna och den gemensamma säker- Prop. 2021/22:209 heten, bl.a. genom att säkerställa mer insyn i exporten.

Skälen för regeringens förslag

Kontroll av cyberövervakningsprodukter

Enligt den nya PDA-förordningen ska tillstånd krävas för export av cyber- övervakningsprodukter. Cyberövervakningsprodukter definieras som pro- dukter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra dold övervakning av fysiska personer genom monitorering, extraktion, inhämtning eller analys av data från informations- och tele- kommunikationssystem (artikel 2.20).

Tillstånd krävs för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.1). Detta tillståndskrav följer direkt av förordningen.

För att ett tillståndskrav enligt artikel 5.1 ska inträda krävs i likhet med det som gäller för export av produkter enligt artikel 4.1 en aktiv åtgärd från den behöriga myndigheten i förhållande till en enskild exportör. I skäl 7 betonas vikten av att exportörer bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. Det anges också att bedömningen av riskerna i sam- band med transaktionerna måste göras genom transaktionsgranskningsåt- gärder, även kallat due diligence, som en del i interna efterlevnadspro- gram. En exportör ska underrätta den behöriga myndigheten om expor- tören enligt sina due diligence-resultat känner till att de cyberövervak- ningsprodukter som ska exporteras och som inte förtecknas i bilaga I, är avsedda för användning i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.2). Human Rights Watch Sverige, Reportrar utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen understryker vikten av att företagen genomför en riskanalys för mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Swedish Aerospace Industries menar att förordningen inte kan anses ställa krav på due diligence. Frågan rör den närmare tolkningen av förordningen och ankommer i första hand på tillämpningen. Totalförsvarets forsknings- institut, Human Rights Watch Sverige och Reportrar utan gränser Sverige efterfrågar ett förtydligande av vad som ska anses utgöra allvarliga kränk- ningar av mänskliga rättigheter. Även detta rör den närmare tolkningen av förordningen. Det kan dock framhållas att av skäl 8 i förordningen framgår att riskerna särskilt gäller fall där cyberövervakningsutrustning är särskilt utformad för att möjliggöra intrång eller djup paketinspektion i infor- mations- och telekommunikationssystem för att utföra dold övervakning av fysiska personer genom övervakning, extraktion, insamling eller analys av data, inbegripet biometriska uppgifter, från dessa system. Det framgår vidare att produkter som används för rent kommersiella tillämpningar såsom fakturering, marknadsföring, kvalitetstjänster, användarnöjdhet eller nätsäkerhet i allmänhet inte anses medföra sådana risker.

23

Prop. 2021/22:209

24

Regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för export av cyberövervakningsutrustning

En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillstånds- krav för viss export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDA-förordningen. Det gäller de fall som en exportör har anledning att misstänka att produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.3).

Som framgår av promemorian är bakgrunden till regleringen av cyber- övervakningsprodukter att det förekommit export av it-övervakningspro- dukter till konfliktområden som där missbrukats i strid mot mänskliga rättigheter. Exempelvis har det förekommit att teknik som används på ett legitimt och reglerat sätt för brottsbekämpning har missbrukats för internt förtryck av auktoritära regimer (se till exempel kommissionens förslag till ny PDA-förordning COM(2016) 616 final av den 28 september 2016 s. 6). Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen på området har riskerna för att cyberövervakningsprodukter ska missbrukas blivit än mer fram- trädande sedan kommissionen presenterade sitt förslag. Som framhålls av bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut finns det därför starka skäl att mot- verka de risker som följer av export av sådana produkter. För Sverige som har en högteknologisk och exportinriktad industri är detta av särskild vikt.

Ett utnyttjande av möjligheten i artikel 5.3 i den nya PDA-förordningen att införa ytterligare tillståndskrav skulle kunna leda till en bättre kontroll över sådana cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I till samma förordning. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollför- ening anser att det inte bör läggas ett ökat ansvar för exportkontrollen på företagen. Human Rights Watch Sverige, Reportrar utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen förordar däremot generellt sett en mer ambitiös reglering som skapar ett starkare skydd för de mänskliga rättigheterna och den gemensamma säkerheten, bl.a. genom att säkerställa mer insyn exporten. Att företagen ska involveras i kontroll- arbetet är en del i systemet i den nya PDA-förordningen (jfr skäl 7 i förord- ningen). Som Inspektionen för strategiska produkter anger är det viktigt för att uppfylla de övergripande målen med kontrollen av produkter med dubbla användningsområden att de som bedriver verksamhet avseende sådana produkter iakttar vaksamhet vid transaktioner rörande produkterna. Att utnyttja möjligheten i artikel 5.3 och därmed införa ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter i detta avseende för cyberöver- vakningsprodukter skulle dessutom medföra att det svenska regelverket kan bli mer enhetligt. Liknande reglering skulle då kunna införas för cyberövervakningsprodukter som för andra produkter med dubbla använd- ningsområden enligt det motsvarande bemyndigande som sedan tidigare finns i 4 a § PDA-lagen. Lagrådet föreslår att begreppet cyberövervak- ningsprodukter inte ska användas i bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter om vissa tillståndskrav och underrättelseskyldigheter för exportörer i 4 a §. Anledningen är att cyberövervakningsprodukter enligt definitionen i artikel 2.20 i den nya PDA-förordningen är produkter med dubbla användningsområden och att det kan uppstå missförstånd om begreppet cyberövervakningsprodukter används i 4 a § i PDA-lagen. Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkt och anser att lagtexten bör

utformas i enlighet med Lagrådets förslag. Det innebär att begreppet produkter med dubbla användningsområden kommer att omfatta cyber- övervakningsprodukter (se avsnitt 5.2).

Det bedöms sammantaget finnas skäl för Sverige att utnyttja möjligheten att kunna införa ytterligare tillståndskrav för cyberövervakningsprodukter. Det bör ske genom att det i PDA-lagen införs ett bemyndigande för reger- ingen att meddela föreskrifter om att en cyberövervakningsprodukt ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 5.3 i den nya PDA- förordningen. Det innebär att det blir möjligt att i förordning införa be- stämmelser om tillståndskrav för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänkta att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Regeringen bör på samma sätt även ges möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelse- skyldighet för exportörer som avses i artikel 5.3 i förordningen. Det blir därigenom möjligt att i förordning föreskriva att en exportör som har anledning att misstänka sådan användning som avses i artikel 5.1 ska vara skyldig att underrätta den behöriga myndigheten. Utformningen av be- myndigandet för cyberövervakningsprodukter bör följa bemyndigandet i 4 a § PDA-lagen där regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för export av icke-förtecknade produkter. Bemyndigandena bör införas i samma paragraf.

Sveriges Exportkontrollförening och Svenskt Näringsliv anser att de krav som ställs på företagen att underrätta behörig myndighet när expor- tören har anledning att misstänka viss användning är svåra att förutse. Även Totalförsvarets forskningsinstitut lyfter frågan om hur långt expor- törernas ansvar sträcker sig och anger att särskilda svårigheter kan uppstå när det gäller cyberövervakningsprodukter. Den frågan och vilka konkreta krav som ställs på företagen är främst en fråga för tillämpningen. Det bör dock kunna hämtas ledning från bl.a. de riktlinjer och rekommendationer som kommissionen och rådet tar fram (artikel 26.1 i den nya PDA-förord- ningen). Vid införandet av motsvarande bemyndigande för produkter med dubbla användningsområden i 4 a § PDA-lagen fördes i förarbetena re- sonemang om vilka omständigheter en exportör kan vara särskilt observant på (prop. 2009/10:205 s. 52). Det handlar exempelvis om kundens upp- trädande och önskemål rörande transaktionen och förhållandena i övrigt kring beställningen. Cyberövervakningsprodukter utgör en särskild typ av produkter med dubbla användningsområden. Användningsområdena som är avsedda att förhindras i artikel 5.3 i den nya PDA-förordningen är inte heller desamma som i andra artiklar i förordningen. Viss ledning bör ändock kunna hämtas från vad som anges i tidigare förarbeten rörande vilka omständigheter en exportör kan vara observant på avseende andra produkter med dubbla användningsområden.

Överklagande

Beslut om tillstånd till export av cyberövervakningsprodukter ska, i likhet med vad som gäller för andra typer av tillstånd enligt 2009 års PDA- förordning eller enligt PDA-lagen, inte kunna överklagas. Anledningen är att bedömningsgrunderna i artikel 15 i den nya PDA-förordningen bygger

Prop. 2021/22:209

25

Prop. 2021/22:209 på utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen och inte beaktar enskildas intressen att få bedriva ekonomisk verksamhet. Ett beslut om att vägra tillstånd är därför inte av den karaktären att det behöver finnas en möjlighet till domstolsprövning (jfr prop. 2009/10:205 s. 101–103). Det- samma gäller beslut om tillstånd för cyberövervakningsprodukter som har meddelats med stöd av 4 a § första PDA-lagen. Ett beslut av annan myn- dighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får dock överklagas till allmän förvaltningsdomstol (25 § PDA-lagen). Regeringens beslut om återkallelse torde kunna prövas enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av regeringsbeslut.

5.4Nya bemyndiganden om tillhandahållande av tekniskt bistånd

Regeringens förslag: Bestämmelserna som fristående från den nya PDA-förordningen reglerar tekniskt bistånd i PDA-lagen ska upphävas.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om krav på tillstånd för till- handahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla använd- ningsområden som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDA- förordningen.

Regeringen ska också få meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för tillhandahållande av tekniskt bistånd när tillhandahållaren har anledning att misstänka att produkterna är eller kan vara avsedda för något av de sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 i den nya PDA-förordningen.

Tillsynen över den som tillhandahåller tekniskt bistånd ska knytas till tillhandahållandet av produkter med dubbla användningsområden, och inte som tidigare regleras fristående från den nya PDA-förordningen.

Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd och för transitering enligt den nya PDA-förordningen ska kunna återkallas.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker

eller har inget att invända mot förslaget. Kungl. Tekniska högskolan anser att ett utnyttjande av bemyndigandet i fråga om underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd skulle innebära en stor uppgift för uni- versitet och högskolor och att det inte finns tillräckliga skäl för att utöka kontrollområdet till icke-förtecknade produkter. Lunds universitet fram- håller att undantagen från tillståndskraven för sådan information som är allmänt tillgänglig eller utgör grundforskning gör att universitet och hög- skolor kan komma att hamna i svåra avgöranden. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening avstyrker förslaget. De ifrågasätter be- hovet av att införa ytterligare tillståndskrav och anser att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten.

26

Skälen för regeringens förslag

Bestämmelserna som fristående reglerar tekniskt bistånd i PDA-lagen ska upphävas

En nyhet i PDA-förordningen är att tillhandahållande av tekniskt bistånd nu regleras i förordningen. Med tekniskt bistånd avses allt tekniskt stöd som har samband med bl.a. utveckling och underhåll eller annan teknisk service i form av exempelvis utbildning eller konsulttjänster (artikel 2.9). Tillhandahållare av tekniskt bistånd definieras som bl.a. varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller tekniskt bistånd från unionens tullområde till ett tredjelands territorium och i andra angivna fall, som exempelvis tillhandahållande inom ett tredjelands territorium (artikel 2.10).

Tillhandahållande av tekniskt bistånd regleras enligt hittillsvarande ordning fristående i PDA-lagen. Enligt den hittillsvarande ordningen är det förbjudet att lämna tekniskt bistånd utanför EU (9 §). Förbudet gäller om det tekniska biståndet är avsett att användas i samband med bl.a. utveck- ling eller spridning av kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen eller utveckling m.m. av missiler som är i stånd att bära sådana vapen. Regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbudet. Förbudet mot att lämna tekniskt bistånd är också straffsank- tionerat (20 §). Bakgrunden till att tillhandahållande av tekniskt bistånd regleras fristående i PDA-lagen är att det inte omfattades av de tidigare PDA-förordningarna. Tillhandahållande av tekniskt bistånd föll utanför den rättsliga grunden för förordningarna och reglerades i stället genom en av rådet beslutad gemensam åtgärd (2000/401/GUSP). Denna avsåg tek- niskt bistånd som ges utanför EU och som har samband med viss slags militär slutanvändning. För att uppfylla åtagandet att genomföra den gemensamma åtgärden infördes regleringen om tekniskt bistånd i PDA- lagen, se propositionen Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden (prop. 2000/01:9 s. 40–43).

Genom att tekniskt bistånd nu regleras i den nya PDA-förordningen harmoniseras kontrollerna av tillhandahållandet av tekniskt bistånd. Det gäller även sådant tekniskt bistånd som har samband med viss slags militär slutanvändning som omfattas av rådets gemensamma åtgärd. Någon möjlighet till nationell reglering av tekniskt bistånd finns därför inte. Bestämmelserna om tekniskt bistånd i 9 och 20 §§ PDA-lagen bör därmed upphävas. Hänvisningarna till 20 § PDA-lagen i 21 § samma lag bör också utgå.

Tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd som följer direkt av förordningen

Tillstånd krävs för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter som förtecknas i bilaga I om tillhandahållaren av tekniskt bistånd har infor- merats av den behöriga myndigheten om att produkterna är eller kan vara avsedda att användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 (arti- kel 8.1). För att ett tillståndskrav enligt artikel 8.1 ska inträda krävs alltså en aktiv åtgärd från den behöriga myndigheten i förhållande till en enskild tillhandahållare av tekniskt bistånd.

Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd kan vidare krävas om en tillhandahållare av tekniskt bistånd avser att tillhandahålla tekniskt

Prop. 2021/22:209

27

Prop. 2021/22:209 bistånd för produkter som förtecknas i bilaga I och känner till att produkt- erna är avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 (artikel 8.2). Tillhandahållaren ska i dessa fall underrätta den behöriga myndigheten. Myndigheten ska då besluta om huruvida sådant tekniskt bistånd ska omfattas av tillstånd.

Kraven på tillstånd för tekniskt bistånd gäller inte i ett antal närmare angivna undantagsfall (artikel 8.3). Undantag görs bl.a. då det tekniska biståndet tillhandahålls inom eller till territoriet i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II, är allmänt tillgängligt eller utgör grundforskning, tillhandahålls av myndigheter eller i vissa fall en medlemsstats väpnade styrkor. Kungl. Tekniska högskolan önskar ett klargörande om den nya PDA-förordningens undantag för sådant tekniskt bistånd som tillhanda- hålls av myndigheter (artikel 8.3 c) ska tillämpas på tillståndskrav som meddelas med stöd av bemyndigandena. Det rör dock den närmare tolk- ningen av förordningen och bör därför lämnas till tillämpningen.

Regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om kontroll av tillhandahållande av tekniskt bistånd för icke-förtecknade produkter

Medlemsstaterna har möjlighet att utvidga tillämpningen av artikel 8.1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteck- ningen i bilaga I till förordningen (artikel 8.4). Möjligheten att utvidga tillämpningen på detta sätt motsvarar de som redan finns för tillhanda- hållande av förmedlingstjänster och för transitering av icke-unionsproduk- ter och som redan har utnyttjats genom införandet av bemyndigandena i 4 b och 4 d §§ PDA-lagen. Det finns risk för att produkter som inte kon- trolleras enligt förteckningen i bilaga I ändå kan användas i massför- störelseprogram. Det skulle förstärka kontrollen av tekniskt bistånd och vara positivt för icke-spridningsarbetet att utnyttja möjligheten i förord- ningen att kunna utvidga kontrollområdet. På samma sätt som för be- stämmelserna om förmedlingstjänster och transitering finns det skäl att utnyttja möjligheten att utvidga den behöriga myndighetens möjligheter att föreskriva tillståndskrav enligt artikel 8.1 till att omfatta produkter som inte tas upp i förteckningen.

Kungl. Tekniska högskolan ser hellre att oönskad spridning av teknisk information motverkas genom riktade sanktioner eller embargon. Reger- ingen anser dock, i likhet med Inspektionen för strategiska produkter, att möjligheten att införa tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter som inte förtecknas i bilaga I är ett viktigt verktyg för att motverka spridning av exempelvis massförstörelsevapen. Det ligger också väl i linje med den svenska utrikespolitiska målsättningen att inte bidra till spridningen av sådana vapen. Det finns därför skäl att ge reger- ingen möjlighet att genom föreskrifter utnyttja möjligheten i artikel 8.4 om att föreskriva tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd även för icke-förtecknade produkter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Export- kontrollförening anser att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten. I linje med vad som anges i avsnitt 5.3 är det en del av systemet i den nya PDA-förordningen att företagen ska kunna involveras mer i kontrollarbetet. Den snabba informationstekniska utveck- lingen innebär även ökade möjligheter för svenska företag att lämna tek-

niskt bistånd till utländska aktörer på elektronisk väg, vilket kan öka

28

riskexponeringen avseende de intressen den nya PDA-förordningen syftar Prop. 2021/22:209 till att skydda. I PDA-lagen bör det därmed införas en ny bestämmelse om

att regeringen får meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhanda- hållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användnings- områden som inte tas upp i förteckningen i bilaga I (4 e §).

Regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för fall då tillhandahållaren har anledning att misstänka viss användning

Medlemsstaterna får även anta eller behålla nationell lagstiftning om till- ståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd om en tillhandahållare av tekniskt bistånd som avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för pro- dukter med dubbla användningsområden har anledning att misstänka att dessa produkter är, eller kan vara, avsedda för att användas på något av de sätt som anges i artikel 4.1 (artikel 8.5).

Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening ifrågasätter behovet av att införa ett sådant ytterligare tillståndskrav. Det finns dock i enlighet med vad som anges ovan ett behov av att förstärka kontrollen på detta område. Denna uppfattning delas också av Inspektionen för stra- tegiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten. För att möjliggöra en bättre kontroll över tillhandahållandet av tekniskt bistånd bör regeringen ges möjlighet att införa ett sådant tillståndskrav. Dessutom bör samma krav ställas som för tillhandahållande av förmedlingstjänster (jfr 4 c § PDA-lagen). Eftersom tillhandahållare av tekniskt bistånd redan har en underrättelseskyldighet som följer direkt av den nya PDA-förordningen (artikel 8.2) innebär detta inte något helt nytt inslag i regelverket, utan att skyldigheten att underrätta den behöriga myndigheten uppkommer redan då tillhandahållaren har anledning misstänka att produkterna ska användas på visst sätt, och inte först när denna har kännedom om användningen. Kungl. Tekniska högskolan påpekar att det ökade ansvaret innebär att tillhandahållare av tekniskt bistånd kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder i förhållande till den nuvarande regleringen. Det ligger dock i linje med ambitionen att förstärka kontrollen.

I enlighet med förslaget i promemorian bör det därför införas en möjlig- het för regeringen att meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd för tillhanda- hållande av tekniskt bistånd enligt artikel 8.5 (4 f §). Vidare bör regeringen ges möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i samma artikel. Det blir därigenom möjligt att i förordning föreskriva att en tillhandahållare av tekniskt bistånd som har anledning att misstänka sådan användning som avses i artikel 4.1 ska vara skyldig att underrätta den behöriga myndigheten. Som Inspektionen för strategiska produkter framhåller ligger ett sådant tydliggörande av an- svaret för tillhandahållare av tekniskt bistånd att iaktta vederbörlig vak- samhet i linje med utvecklingen inom området för produkter med dubbla användningsområden. Detta framkommer bl.a. i skäl 7 till den nya PDA- förordningen, där det anges vara av avgörande betydelse att tillhanda- hållare av tekniskt bistånd bidrar till det övergripande målet för handels- kontrollerna. Beslut om tillstånd till tillhandahållande av tekniskt bistånd,

inklusive tillstånd som har meddelats med stöd av 4 e § och 4 f § första

29

Prop. 2021/22:209 stycket PDA-lagen, ska på samma sätt som för övriga liknande tillstånd inte kunna överklagas (se avsnitt 5.3 om överväganden om överklagande av beslut om cyberövervakningsprodukter).

På motsvarande sätt som för det föreslagna bemyndigandet rörande cyberövervakningsprodukter anser Sveriges Exportkontrollförening och Svenskt Näringsliv att de krav som ställs på företagen att underrätta behörig myndighet när exportören har anledning att misstänka viss an- vändning är svåra att förutse och att kraven är otydliga i sin konkreta inne- börd och omfattning. I likhet med vad som anges för bemyndigandet rör- ande cyberövervakningsprodukter i avsnitt 5.3 är det dock i första hand en fråga för tillämpningen, men vägledning bör även i detta avseende kunna hämtas från kommissionens och rådets riktlinjer och rekommendationer och i viss del från tidigare förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 2009/10:205 s. 52).

Tillsynsmyndighetens kontroll av tekniskt bistånd ska knytas till tillhandahållandet av produkter med dubbla användningsområden

Tillsyn över att bestämmelserna i 2009 års PDA-förordning, PDA-lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs utövas av Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten (15 § första stycket PDA-lagen och 15 § förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd). Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen (15 § andra stycket PDA- lagen).

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Euro- peiska unionen, för transitering eller för export, tar befattning med produk- ter med dubbla användningsområden eller tillhandahåller förmedlingstjän- ster eller ger tekniskt bistånd (16 § PDA-lagen). Som anges ovan i detta avsnitt finns inte tillhandahållande av tekniskt bistånd med i 2009 års PDA-förordning utan regleras fristående i PDA-lagen. Med anledning av att tillhandahållande av tekniskt bistånd nu omfattas av den nya PDA- förordningen och reglerna i förordningen blir direkt tillämpliga bör som tidigare nämnts PDA-lagens nuvarande reglering av tekniskt bistånd utgå. Det medför behov av ändringar även i regleringen som ger tillsynsmyndig- heten rätt att få upplysningar och handlingar. Bestämmelserna i 16 § PDA- lagen bör därför ändras så att det som står i lagtexten om tillhandahållande av tekniskt bistånd inte längre står fristående utan knyts till produkter med dubbla användningsområden, på samma sätt som gäller för rätten att få upplysningar och handlingar i övriga avseenden. Det innebär att tillsyns- myndigheten har rätt att på begäran få upplysningar och handlingar av den som tillhandahåller tekniskt bistånd när det gäller produkter med dubbla användningsområden, till skillnad från dagens reglering där tillsyns- myndighetens kontroll är kopplad till den fristående definitionen av tek- niskt bistånd i 3 § PDA-lagen. I 17 § PDA-lagen finns bestämmelser om minsta bevarandetid för vissa handlingar som avses i den nya PDA- förordningen. Lagrådet efterlyser ett klargörande av vad som i paragrafen avses med handlingar. Paragrafen hänvisar till artikel 27 i förordningen. Enligt den artikeln är det bl.a. fråga om register och förteckningar som

exportörer, förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska föra

30

över sin export, sina förmedlingstjänster eller sitt tekniska bistånd. Prop. 2021/22:209 Registren och förteckningarna ska föras i enlighet med gällande nationell

rätt eller praxis.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser ett behov av att kunna förelägga tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra verksamhetsutövare när det behövs för tillsynen och för att utövaren ska fullgöra sina skyldigheter. Det kan handla om föreläggande om att vidta åtgärder för att komma till rätta med vissa brister och skulle enligt myndigheten kunna vara en lämplig åtgärd att vidta innan myndigheten återkallar ett tillstånd. Det saknas dock underlag för att behandla frågan inom ramen för det här lagstiftnings- ärendet.

PDA-lagen kompletteras med en möjlighet att återkalla tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd och för transitering

Tillstånd till export, förmedlingstjänster eller överföring enligt 2009 års PDA-förordning kan återkallas (11 § första stycket PDA-lagen). Enligt paragrafen kan sådana tillstånd återkallas om tillståndshavaren har åsido- satt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller PDA-lagen, eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse. Paragrafen bör ändras så att även tillstånd för till- handahållande av tekniskt bistånd enligt den nya PDA-förordningen om- fattas av möjligheten till återkallelse.

I den nya PDA-förordningen ges den behöriga myndigheten rätt att införa tillståndskrav för en specifik transitering, det vill säga transport av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förs in i och passerar genom unionens tullområde till en destination utanför unionens tullområde (artikel 7.2). Även ett tillstånd till en sådan transitering bör vara möjligt att återkalla. Paragrafen bör därför även ändras så att det blir möjligt att återkalla beslut om tillstånd för transitering.

5.5

Ett nytt bemyndigande rörande

 

 

underrättelseskyldighet för operatörer vid

 

 

överföringar inom EU

 

 

 

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om

 

underrättelseskyldighet för operatörer vid vissa överföringar av pro-

 

dukter inom EU.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

 

Remissinstanserna En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker

 

eller har inget att invända mot förslaget. Svenskt Näringsliv och Sveriges

 

Exportkontrollförening avstyrker förslaget. De anser bl.a. att ansvaret för

 

exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten.

 

Skälen för regeringens förslag: Den unionsrättsliga regleringen av

 

kontroll av produkter med dubbla användningsområden omfattar också

 

tillståndskrav för överföringar av vissa produkter inom EU. Regleringen

 

innebär att det krävs tillstånd för överföring av de produkter som finns

 

förtecknade i bilaga IV till den nya PDA-förordningen (artikel 11.1). Det

 

rör bl.a. produkter som avser missilteknologi och kärnmaterial med mera

31

Prop. 2021/22:209 enligt bilaga 1, kategori 0. Kravet på tillstånd i dessa fall följer direkt av bestämmelserna i förordningen.

32

Medlemsstaterna har möjlighet att införa krav på tillstånd för överföring av andra produkter än de som förtecknas i bilaga IV i vissa närmare angivna fall (artikel 11.2). Det gäller för de fall då operatören eller den behöriga myndigheten vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens tullområde. Det gäller också om tillstånd för export krävs enligt vissa andra närmare angivna artiklar och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd. Vidare gäller det i de fall produkterna inte ska genomgå någon behandling eller bearbetning i den medlemsstat till vilken de ska överföras. I förhållande till 2009 års PDA-förordning har det tillkommit ett par nya tillståndskrav som medlemsländerna kan införa. Det rör krav på tillstånd i de fall den behöriga myndigheten vet om att slutdestinationen för produkterna är utanför unionens tullområde och till- ståndskrav för cyberövervakningsprodukter och produkter på nationella kontrollistor enligt de nya artiklarna 5 och 10.

IPDA-lagen finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om krav på tillstånd till överföring (7 §). Bemyndigandet har ännu inte utnyttjats. För att säkerställa att den behöriga myndigheten ska kunna få kännedom om att de berörda produkternas slutdestination är be- lägen utanför unionens tullområde eller att andra förhållanden enligt artikel 11.2 är uppfyllda, när operatören har denna vetskap, bör regeringen för sådana fall ges möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelseskyl- dighet. Liknande bestämmelser om underrättelseskyldighet finns redan i befintliga bemyndiganden i PDA-lagen rörande exempelvis export av icke-förtecknade produkter (4 a § andra stycket) och förmedling (4 c § andra stycket). Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten. Som anges i avsnitt 5.3 och 5.4 är det dock en del av systemet i den nya PDA-förordningen att företagen ska kunna involveras mer i kontrollarbetet. I enlighet med förslaget i promemorian bör det därför

i7 § PDA-lagen införas ett nytt bemyndigande med möjlighet för reger- ingen att införa krav på underrättelseskyldighet för operatörer i dessa fall.

5.6Bestämmelser som kompletterar unionens generella exporttillstånd

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela kompletterande bestämmelser om rappor- teringskrav för unionens generella exporttillstånd nr EU007.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd nr EU007 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik i de fall exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för viss användning.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker

eller har inget att invända mot förslaget. Svenskt Näringsliv och Sveriges

Exportkontrollförening avstyrker förslaget avseende ett bemyndigande för Prop. 2021/22:209 regeringen att begränsa unionens generella exporttillstånd nr EU007, bl.a.

då de ifrågasätter behovet av möjligheten till en sådan begränsning. Säker- hets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen framhåller att rappor- teringskrav medför en ökad börda för de berörda företagen, vilket innebär att nyttan av de generella tillstånden minskar.

Skälen för regeringens förslag

Unionens generella exporttillstånd

I unionsregleringen av kontroll av produkter med dubbla användnings- områden finns fyra olika typer av exporttillstånd. Dessa är individuella exporttillstånd, globala exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd (artikel 12.1). Två nya tillstånd av typen unionens generella exporttillstånd har införts i den nya PDA-förord- ningen, tillstånd nr EU007 för koncernintern överföring av programvara och teknik och nr EU008 för kryptering (avsnitt G och H i bilaga II).

Unionens generella exporttillstånd är ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som upp- fyller vissa närmare angivna villkor och krav för användningen (avsnitt A– H i bilaga II). För det nya tillståndet för koncernintern överföring av programvara och teknik uppställs exempelvis särskilda krav i fråga om ägandeförhållandena inom koncernen och kontrollen över den exporterade tekniken. Till skillnad från övriga tillstånd, som förutsätter ett beslut av den behöriga myndigheten, ska en exportör endast underrätta myndigheten om användningen av unionens generella exporttillstånd. Den behöriga myndigheten kan dock under vissa förutsättningar förbjuda vidare använd- ning av ett sådant tillstånd.

Det ska göras ett tillägg i PDA-lagen som ger regeringen möjlighet att föreskriva rapporteringskrav även för unionens generella exporttillstånd nr EU007

För unionens generella exporttillstånd nr EU001–EU006 gäller att expor- törerna ska underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om sin första användning av det aktuella tillståndet senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum. Alternativt gäller att underrättelse ska ske före den första användningen av tillståndet, i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad.

Medlemsstaterna ska fastställa de rapporteringskrav som ska gälla i sam- band med användningen av respektive tillstånd samt de ytterligare upp- lysningar som den medlemsstat från vilken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras enligt det aktuella tillståndet. För att Sverige ska kunna uppfylla denna skyldighet föreskrivs i 6 § PDA-lagen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela kompletter- ande föreskrifter.

För det nya tillståndet nr EU007, som handlar om koncernintern över- föring av programvara och teknik, föreskrivs att en exportör ska underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad

33

Prop. 2021/22:209 senast 30 dagar före den första exporten (avsnitt G del 3.6 i bilaga II till den nya PDA-förordningen).

Även i tillstånd nr EU007 finns bestämmelser om skyldighet för expor- törer att rapportera om användning av tillstånden. Enligt del 3.7 i till- ståndet ska en exportör som använder tillståndet rapportera om använd- ningen av tillståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad. Rapportering ska ske minst en gång per år.

På samma sätt som gäller för unionens generella exporttillstånd nr EU001–EU006 ska medlemsstaterna fastställa vilka ytterligare upplys- ningar än de som framgår av förordningen som den medlemsstat från vil- ken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras (avsnitt G del 3.7 andra stycket i bilaga II till den nya PDA-förordningen). I och med att regeringen får meddela kompletterande föreskrifter om rapporterings- krav för exporttillstånden nr EU001–EU006, bör motsvarande möjlighet finnas för det nya exporttillståndet EU007. I enlighet med förslaget i promemorian bör det därför göras ett tillägg i 6 § PDA-lagen som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela kompletterande bestämmelser om sådana upplysningar som avses i avsnitt G del 3.7 andra stycket i bilaga II.

Ett nytt bemyndigande i PDA-lagen om möjligheten att i vissa fall begränsa exporttillstånd nr EU007

Tillståndet nr EU007 för koncernintern överföring av programvara och teknik omfattar med vissa undantag export av teknik och programvara som anges i bilaga I till ett antal närmare angivna länder (avsnitt G i bilaga II till den nya PDA-förordningen). Tillståndet medger inte export om expor- tören av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är etablerad har informerats om att programvaran och tekniken i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller delvis användas för vissa närmare angivna användningsområden. Det rör exempelvis vid utveckling av massför- störelsevapen, vid militär slutanvändning eller vid kränkning av mänskliga rättigheter (del 3.2 a). Det medger heller inte export då exportören känner till att programvaran eller tekniken är avsedd helt eller delvis för dessa användningsområden (del 3.2 b), eller då exportören är medveten om att programvaran eller tekniken i fråga ska återexporteras till en annan destination än de som omfattas av tillståndet (del 3.2 c).

En medlemsstat får anta nationell lagstiftning som utvidgar del 3.2 b och c till att omfatta omständigheter där exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för den användning som avses i dessa två punkter (del 3.2 d andra stycket). Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening ifrågasätter, på samma grunder som för bemyndigandena rörande cyberövervakning och tekniskt bistånd, behovet av att föreskriva att tillstånd nr EU007 inte medger export i dessa fall.

Det generella exporttillståndet utgör ett avsteg från det normala förfar- andet för förtecknade produkter, där tillstånd meddelas efter prövning av den behöriga myndigheten. För det fall sådana omständigheter som nu dis- kuteras är uppfyllda bör exporten bli föremål för närmare granskning av den behöriga myndigheten. För att uppnå detta bör tillstånd nr EU007 inte medge export i dessa fall. Eftersom det är fråga om teknik och program-

vara som anges i bilaga I uppställs då i stället ett tillståndskrav för exporten

34

(artikel 3.1). Som anges i avsnitt 5.3 och 5.4 föreslås att regeringen ska ges Prop. 2021/22:209 möjlighet att meddela föreskrifter om att införa tillståndskrav för en expor-

tör av cyberövervakningsutrustning och en tillhandahållare av tekniskt bistånd som har anledning att misstänka att de aktuella produkterna är av- sedda att användas på visst sätt. Detta överensstämmer till stor del med de användningsområden som omfattas av möjligheten att begränsa tillämp- ningen av tillstånd nr EU007. Det finns även mot den bakgrunden skäl att genom kompletterande nationell lagstiftning möjliggöra att tillståndet nr EU007 inte ska medge export då exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken är avsedd för sådan användning som anges i del 3.2 b och c i bilaga II avsnitt G. Det avser bl.a. användning i samband med utveckling eller spridning av massförstörelsevapen, militär slutan- vändning och användning som delar eller komponenter till militära pro- dukter som förtecknas i en nationell militär förteckning, i samband med kränkning av mänskliga rättigheter eller vid återexport.

I enlighet med förslaget i promemorian bör därmed en ny paragraf införas i PDA-lagen, som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om att begränsa unionens generella exporttillstånd nr EU007 (avsnitt G i bilaga II till den nya PDA-förordningen).

5.7

Straffbestämmelser och vite

 

 

 

Regeringens förslag: Överträdelser av de nya kraven på tillstånd för

 

cyberövervakningsprodukter, produkter på en annan medlemsstats

 

kontrollförteckning, tillhandahållande av tekniskt bistånd och transite-

 

ring ska leda till straff. Det gäller både överträdelser av tillståndskrav

 

som följer av förordningen och tillståndskrav som meddelats med stöd

 

av bemyndiganden i PDA-lagen.

 

Överträdelser av de nya kraven på underrättelseskyldighet ska också

 

leda till straff. Det gäller dels underrättelseskyldigheter som följer av

 

den nya PDA-förordningen för export av cyberövervakningsprodukter

 

och tillhandahållande av tekniskt bistånd, dels föreskrifter om under-

 

rättelseskyldigheter för export av cyberövervakningsprodukter, till-

 

handahållande av tekniskt bistånd och överföringar inom EU som

 

meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen.

 

Samma straffskalor ska gälla som i nuvarande reglering.

 

Den behöriga myndigheten ska få möjlighet att förelägga en uppgifts-

 

skyldig att rapportera om användning av de nya generella export-

 

tillstånden nr EU007 och EU008. Ett beslut om föreläggande ska få

 

förenas med vite.

 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I

 

promemorian föreslås inte någon straffbestämmelse för underrättelse-

 

skyldighet vid överföringar inom EU. Det föreslås inte heller att den som

 

av grov oaktsamhet utan tillstånd transiterar sådana produkter som om-

 

fattas av ett tillståndskrav ska omfattas av det straffbelagda området. För-

 

slaget i promemorian innebär att det görs följdändringar i lagen (2003:148)

 

om straff för terroristbrott. I förhållande till promemorians förslag har även

 

vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts. I promemorians förslag

 

används begreppet cyberövervakningsprodukter i lagtexten.

35

Prop. 2021/22:209 Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att straffsanktionerna för de underrättelse- skyldigheter som kan komma att meddelas med stöd av de nya bemyn- digandena för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahåll- ande av tekniskt bistånd är problematiska eftersom det är svårt att förutse vilka krav som ställs på företagen.

Skälen för regeringens förslag

Straffbestämmelser i PDA-lagen

Bestämmelser om straff för överträdelser av 2009 års PDA-förordning och nationella bestämmelser som kompletterar förordningen finns i PDA- lagen (18–19 och 21–22 a §§). Straffbestämmelserna omfattar både över- trädelser av de krav som följer av de artiklar i förordningen som paragrafen i fråga hänvisar till och överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av PDA-lagen. De omfattar såväl överträdelser av tillståndskrav och förbud som åsidosättande av olika former av underrättelseskyldig- heter.

Bestämmelserna i PDA-lagen är utformade som blankettstraffbud, det vill säga straffbestämmelser som fylls ut genom hänvisningar till regler i andra författningar, i detta fall 2009 års PDA-förordning eller föreskrifter meddelade av regeringen. Hänvisningarna till 2009 års PDA-förordning i straffbestämmelserna är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen (se avsnitt 5.2 om hänvisningar till den nya PDA-förordningen).

De nya tillståndskraven och underrättelseskyldigheterna medför att nya straffbestämmelser ska införas

Ilikhet med 2009 års PDA-förordning innehåller den nya PDA-förord- ningen bestämmelser om sanktioner och andra åtgärder som medlemsstat- erna är skyldiga att införa för att säkerställa att förordningen följs (artikel 25.1). Medlemsstaterna ska särskilt fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning.

Den nya PDA-förordningen innehåller nya bestämmelser om tillstånds- krav för export av cyberövervakningsprodukter (artikel 5.1 och 5.2), till- handahållande av tekniskt bistånd (artikel 8.1 och 8.2) och tillståndskrav till följd av att en annan medlemsstat inför en nationell kontrollförteckning (artikel 10.1). Även överföring av programvara och teknik för cyberöver- vakningsprodukter och tekniskt bistånd omfattas av de nya tillstånds- kraven. Förordningen innehåller också nya bestämmelser om krav på tillstånd för transitering av icke-unionsprodukter (artikel 7.2).

Vidare innehåller förordningen nya krav på underrättelseskyldighet i förhållande till den behöriga myndigheten. Det gäller krav på underrättel- ser i fall då en exportör av cyberövervakningsutrustning känner till att pro- dukterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.2) och då en tillhandahållare av

36

tekniskt bistånd känner till att produkterna är eller kan vara avsedda att Prop. 2021/22:209 användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 (artikel 8.2).

Den nya PDA-förordningen innehåller även möjligheter för medlems- staterna att införa ytterligare tillståndskrav för cyberövervakningsproduk- ter och tillhandahållande av tekniskt bistånd, bl.a. för de fall en exportör eller tillhandahållare har anledning att misstänka att produkterna eller tjän- sterna kan komma till viss användning (artiklarna 5.3, 8.4 och 8.5). Som framgår av avsnitt 5.3 och 5.4 föreslås att regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om sådana tillståndskrav.

För att uppfylla skyldigheten i artikel 25.1 behöver sanktionsbestämmel- ser införas för överträdelser av bestämmelserna i förordningen och före- skrifter som meddelats med stöd av bestämmelser i förordningen.

Sverige har hittills använt straffrättsliga sanktioner för att uppfylla skyl- digheten att införa sanktioner för nuvarande tillståndskrav och under- rättelseskyldigheter. Vid införandet av sanktionsbestämmelser kopplade till de nya tillståndskraven för tillhandahållande av förmedlingstjänster och förbud mot transitering i 2009 års PDA-förordning gjordes bedöm- ningen att då gällande straffbestämmelser i huvudsak inte skulle ändras och att även de nya tillståndskraven skulle beivras straffrättsligt, samt att straffskalorna skulle följa de som enligt 18 och 19 §§ PDA-lagen gällde för den som utan tillstånd exporterar eller överför produkter med dubbla användningsområden. Även i övrigt gjordes bedömningen att de nya brotten skulle följa den ordning som gällde för de redan existerande straffbestämmelserna (prop. 2009/10:205 s. 90–96).

De aktuella produkterna och tjänsterna som omfattas av de nya till- ståndskraven och underrättelseskyldigheterna kan komma att användas vid bl.a. utveckling och produktion av massförstörelsevapen eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. De nya bestämmelserna om tillståndskrav och underrättelseskyldighet kan antas komma att vara av stor betydelse för exportkontrollen. Det finns ett mycket starkt intresse av att bestämmelserna följs, jfr propositionen Skärpt exportkontroll av krigs- materiel (prop. 2017/18:23 s. 93–94.). Det förhållandet gör att det inte bedöms finnas något utrymme för att välja en mindre ingripande sank- tionsform än kriminalisering. Ett ytterligare skäl som talar i samma rikt- ning är, som framgår ovan, att andra liknande bestämmelser om tillstånds- krav och underrättelseskyldighet i PDA-lagen sanktioneras genom straff- bestämmelser. Överträdelser av de nya bestämmelserna bör därför i likhet med övervägandena i tidigare förarbeten och i enlighet med förslaget i promemorian leda till straff.

Nya straffbestämmelser för överträdelser av tillståndskrav

Bestämmelser om straff för överträdelser av tillståndskrav som följer av

2009 års PDA-förordning och nationella bestämmelser som kompletterar förordningen finns i 18 § PDA-lagen. Det gäller den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar eller överför produkter med dubbla användnings- områden eller tillhandahåller förmedlingstjänster för sådana produkter.

Med anledning av de nya tillståndskraven för cyberövervaknings- produkter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning och tillhandahållande av tekniskt bistånd ska det införas nya straffbestäm-

melser för överträdelser av sådana tillståndskrav. Det gäller både över-

37

Prop. 2021/22:209 trädelser av tillståndskrav som följer av förordningen och tillståndskrav som meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen. Det bör även

 

införas en ny straffbestämmelse för den som tillhandahåller förmedlings-

 

tjänster för produkter med dubbla användningsområden som avses i en

 

föreskrift som har meddelats med stöd av 4 b §.

 

Straffbestämmelserna bör placeras i samma paragraf som straffbestäm-

 

melserna rörande övriga tillståndskrav, det vill säga i 18 § PDA-lagen

 

(första stycket 1, 3 och 4).

 

I likhet med nuvarande straffbestämmelser bör uppsåtliga överträdelser

 

av bestämmelser om tillståndskrav omfattas av det straffbara området.

 

Eftersom höga krav bör kunna ställas på de utövare som omfattas av

 

kontrollåtgärderna bör även den som av grov oaktsamhet begår någon av

 

de nya gärningar som kommer att omfattas av straffbestämmelsen i 18 §

 

första stycket PDA-lagen omfattas av det straffbelagda området enligt vad

 

som anges i 19 § PDA-lagen.

 

Straffskalorna för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar cyber-

 

övervakningsprodukter eller sådana produkter som framgår av kontroll-

 

förteckningar som införs av andra medlemsstater och för vilka till-

 

ståndskrav har inträtt enligt artikel 10.1 i den nya PDA-förordningen eller

 

tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användnings-

 

områden bör vara desamma som för övriga brott som avses i 18 § PDA-

 

lagen. Det gäller både brott av normalgraden och vid grovt brott. Det-

 

samma gäller för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar cyberöver-

 

vakningsprodukter som avses i föreskrift som meddelats med stöd av 4 a §

 

PDA-lagen samt för den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller

 

tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som avses

 

i en föreskrift som meddelats med stöd av 4 b § eller de nya paragraferna

 

4 e § och 4 f § första stycket samma lag. För dessa nya brott bör alltså

 

föreskrivas böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt,

 

fängelse lägst sex månader och högst sex år.

 

Även försök, förberedelse och stämpling till de nya brotten enligt 18 §

 

PDA-lagen bör omfattas av regleringen i 21 § samma lag. Det innebär att

 

för försök till brott enligt 18 § första stycket samt för försök, förberedelse

 

och stämpling till grovt brott enligt det nya andra stycket i 18 § döms till

 

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

 

Lagrådet lyfter frågan om begreppet cyberövervakningsprodukter ska

 

användas i 18 §. Lagrådet föreslår att punkt 2 b i lagrådsremissens

 

lagförslag ska utgå, eftersom det som föreskrivs om cyberövervaknings-

 

produkter i den punkten omfattas av det som föreskrivs om produkter med

 

dubbla användningsområden i punkt 1 b. Regeringen instämmer i Lag-

 

rådets förslag. När det gäller punkt 2 a i lagrådsremissens lagförslag anser

 

Lagrådet att tydlighetsskäl kan tala för att reglera cyberövervaknings-

 

produkter i en särskild bestämmelse, men att det strängt taget inte är

 

nödvändigt och att regleringen i stället kan föras in i punkt 1 a. Eftersom

 

begreppet cyberövervakningsprodukter inte ska användas i 4 a § anser

 

regeringen att det av konsekvensskäl inte heller ska användas i 18 § (se

 

avsnitt 5.3). Regeringen instämmer därmed i Lagrådets alternativa förslag

 

att regleringen i denna del kan föras in i punkt 1 a.

 

Det finns även anledning att göra en redaktionell ändring i 18 § PDA-

 

lagen när det gäller straffbestämmelserna för elektronisk överföring av

38

programvara och teknik, vilka i nuvarande lydelse regleras särskilt i andra

stycket i samma paragraf. Eftersom definitionen av produkter med dubbla Prop. 2021/22:209 användningsområden i artikel 2.1 i den nya PDA-förordningen inbegriper

programvara och teknik och definitionen av export i artikel 2.2 d i samma förordning omfattar överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier omfattas elektronisk överföring av programvara och teknik redan av ansvarsbestämmelsen i 18 § första stycket PDA-lagen. Nuvarande 18 § andra stycket bör därför utgå.

Nya straffbestämmelser för åsidosättande av underrättelseskyldighet

IPDA-lagen finns straffbestämmelser för den som åsidosätter under- rättelseskyldigheter som följer av 2009 års PDA-förordning och föres- krifter som meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen (22 §).

Med anledning av de nya underrättelseskyldigheter som följer av den nya PDA-förordningen och de nya bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om sådana skyldigheter som föreslås ska det införas nya straffbestämmelser för åsidosättande av dessa underrättelseskyldig- heter. Det gäller underrättelseskyldigheter för export av cyberövervak- ningsprodukter, tillhandahållande av tekniskt bistånd och överföringar inom EU. Åsidosättande av de nya underrättelseskyldigheterna bör place- ras i anslutning till de redan befintliga bestämmelserna om sådana skyl- digheter i 22 § PDA-lagen. I promemorian föreslås inte någon straff- bestämmelse för underrättelseskyldighet vid överföringar inom EU. Det bör dock ha varit avsikten (se promemorians avsnitt 4.8.2, där det anges att straffbestämmelserna ska utvidgas till att omfatta de nya kraven på underrättelseskyldighet). Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontroll- förening anser att straffbestämmelserna för åsidosättande av de under- rättelseskyldigheter för export av cyberövervakningsprodukter och till- handahållande av tekniskt bistånd som regeringen kan komma att meddela föreskrifter om är problematiska. Detta eftersom de anser att det är svårt att förutse vilka krav som ställs på företagen. Bestämmelserna är dock utformade på samma sätt som underrättelseskyldigheterna för de övriga nationella tillståndskrav som PDA-lagen medger att regeringen meddelar föreskrifter om (jfr prop. 2009/10:205 s. 98–99). Det är även samma systematik som gäller för de underrättelseskyldigheter som följer direkt av den nya PDA-förordningen.

För de nya underrättelseskyldigheterna bör, på samma sätt som gäller för övriga sådana överträdelser enligt 22 § PDA-lagen, både uppsåtliga och oaktsamma överträdelser omfattas av det straffbara området.

Straffskalorna för överträdelser av de nya underrättelseskyldigheterna bör följa de som gäller enligt 22 § PDA-lagen för andra sådana överträdel- ser, det vill säga böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Straff för den som utan tillstånd transiterar produkter som omfattas av ett tillståndskrav

Den behöriga myndigheten får i enskilda fall införa tillståndskrav för en

 

specifik transitering av produkter med dubbla användningsområden som

 

förtecknas i bilaga I, om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara,

 

avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i

 

artikel 4.1 (artikel 7.2). För det fall ett sådant tillståndskrav införs måste

39

 

Prop. 2021/22:209 det finnas någon form av sanktion för den som utan tillstånd transiterar sådana produkter som omfattas av tillståndskravet. I sådana fall bör sanktionen vara densamma som för den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i samma förordning. För dessa fall föreskrivs enligt 18 a § första stycket PDA-lagen böter eller fängelse i högst två år. En motsvarande bestämmelse bör därför införas i ett nytt stycke i samma paragraf för den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar sådana produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i samma förordning för vilka tillståndskrav har inträtt. Vidare bör 18 a § första stycket ändras så att den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § PDA-lagen omfattas av straffbestämmelsen. I likhet med vad som hittills gällt för den som bryter mot ett förbud mot transitering som avses i 18 a § första stycket bör även den som av grov oaktsamhet begår de nya gärningarna omfattas av det straffbelagda området enligt vad som anges i 19 § samma lag. Även försök, förberedelse och stämpling till de nya brotten bör omfattas av regleringen i 21 § samma lag, på motsvarande sätt som gäller för brott mot ett förbud mot transitering enligt 18 a § första stycket. Bestämmelserna i 19 och 21 §§ PDA-lagen bör därför ändras i enlighet med detta.

Skyldigheten att lämna vissa uppgifter avseende de nya generella exporttillstånden ska kunna förenas med vite

I 24 a § PDA-lagen finns bestämmelser om möjligheten för den myndighet som ska ta emot underrättelser om första användande av ett generellt exporttillstånd att vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Möjlighet till vitesföreläggande kompletterar bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i bilagorna IIa–IIf till 2009 års PDA-förordning.

För det generella exporttillståndet nr EU007 gäller att en exportör ska underrätta den behöriga myndigheten senast 30 dagar före den första exporten (avsnitt G del 3.6 i bilaga II till den nya PDA-förordningen). I tillståndet nr EU008 anges att exportören ska anmäla den första använd- ningen av tillståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den registrerade exportören är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten (avsnitt H del 3.4 i bilaga II till den nya PDA-förordningen). I den engelska språkversionen används termen ”notify” i fråga om uppgiftsskyldigheten avseende den första använd- ningen i fråga om samtliga unionens generella exporttillstånd. Någon skill- nad mellan att meddela och att anmäla den första användningen av ett tillstånd, enligt den svenska språkversionen, torde inte finnas. För att det inte ska råda någon tvekan om vilken uppgiftsskyldighet som avses bör dock termen ”anmäla” användas när det är uppgiftsskyldigheten enligt tillstånd nr EU008 som avses. Termen ”anmäla” bör därför läggas till i den svenska lagtexten.

För tillstånden nr EU007 och EU008 finns ytterligare bestämmelser om rapportering till den behöriga myndigheten. I tillstånd nr EU007 av- snitt 3.7 första stycket i bilaga II anges att rapportering ska ske minst en gång per år. I tillstånd nr EU008 avsnitt 3.7 anges att rapportering ska ske på begäran av den behöriga myndigheten minst en gång per år.

40

Det finns skäl att på motsvarande sätt som för de redan befintliga gene- Prop. 2021/22:209 rella exporttillstånden nr EU001–EU006 ge tillsynsmyndigheten möjlig-

het att förelägga den som är skyldig att lämna underrättelse om eller anmäla sitt första användande av de två nya exporttillstånden nr EU007 och EU008 i avsnitt G och H i bilaga II till den nya PDA-förordningen. Möjligheten att använda ett vitesföreläggande bör även omfatta sådan rapportering av användningen som på begäran av den behöriga myndig- heten ska ske minst en gång per år enligt del 3.7 i dessa tillstånd. Det bör därför införas nya bestämmelser i 24 a § som innebär att den behöriga myndigheten får förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin upp- giftsskyldighet. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite.

Ett beslut om vitesföreläggande enligt 24 a § PDA-lagen i fråga om skyl- digheten att lämna uppgifter enligt de nya generella tillstånden i avsnitt G och H i bilaga II till den nya PDA-förordningen kan överklagas enligt 25 § samma lag.

Det finns inte skäl att göra någon ändring i lagen om straff för terroristbrott

I promemorian föreslås att det utvidgade straffbara området för över- trädelser av de nya kraven på tillstånd för cyberövervakningsprodukter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning, tillhandahåll- ande av tekniskt bistånd och transitering ska omfattas av bestämmelserna om terroristbrott i lagen om straff för terroristbrott. Med anledning av förslagen i propositionen En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning (prop. 2021/22:133), finns det inte något behov av att låta de nya gärning- arna uttryckligen omfattas av lagen om straff för terroristbrott. I den propositionen föreslår regeringen en ny terroristbrottslag. Enligt förslaget tas uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott bort. I stället ska alla svenska uppsåtliga brott och försök till brott kunna vara terroristbrott, förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och begås med terrorismsyfte.

6Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Regeringens bedömning: Det finns inget behov av övergångsbe- stämmelser.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med regering- ens.

Remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget eller bedömningen. Regelrådet efterfrågar ett mer utförligt resonemang kring övervägandena om ikraftträdande.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Den nya PDA-förord-

ningen trädde i kraft den 9 september 2021. Det är angeläget att den

41

Prop. 2021/22:209 svenska regleringen om exportkontroll av produkter med dubbla använd- ningsområden är uppdaterad och anpassad till nuvarande förhållanden. De nya bestämmelserna i PDA-lagen bör därför träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 augusti 2022. Regelrådet lyfter frågan om det föreslagna ikraftträdandet, som är nästan ett år efter att den nya PDA-förordningen trädde i kraft, har valts för att det bedömts kräva mer omfattande förberedelser för företag eller myndigheter. Lagändringarna bedöms inte medföra behov av några sådana omfattande förberedelser. Det föreslagna ikraftträdandet är den tidpunkt som lagändringarna tidigast bedöms kunna träda i kraft.

De ansökningar om tillstånd som har lämnats in före den 9 september 2021 ska enligt artikel 31 i den nya PDA-förordningen fortsätta att om- fattas av de relevanta bestämmelserna i 2009 års PDA-förordning. Vidare framgår av samma artikel att hänvisningar till 2009 års förordning ska anses som hänvisningar till den nya förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI i förordningen. Det finns inte något behov av att utöver dessa regler införa några övergångsbestämmelser.

 

7

Konsekvenser

 

 

 

Regeringens bedömning: Förslagen om att införa bemyndiganden för

 

regeringen att meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav kan

 

komma att innebära att Inspektionen för strategiska produkter och Strål-

 

säkerhetsmyndigheten ges nya uppgifter. Förslagen bedöms kunna

 

finansieras inom befintliga anslagsramar.

 

 

Förslagen om de nya straffbestämmelserna kan komma att innebära

 

fler ärenden för Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndig-

 

heten och fler mål i de allmänna domstolarna. Förslagen bedöms kunna

 

finansieras inom befintliga anslagsramar.

 

 

Förslagen medför begränsade konsekvenser för företagen och för

 

universitet och högskolor.

 

 

 

 

 

Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med reger-

 

ingens. I promemorian görs ingen uttrycklig bedömning av konsekven-

 

serna för universitet och högskolor.

 

 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller

 

har inget att invända mot bedömningen. Ett antal remissinstanser anför att

 

ett utnyttjande av de nya bemyndigandena kommer medföra konsekvenser

 

för företag, universitet och högskolor. Det rör bl.a. ökade kostnader för

 

administration, utbildningsinsatser och avgifter till Inspektionen för

 

strategiska produkter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontroll-

 

förening anser att ett utnyttjande av bemyndigandena skulle innebära att

 

exportkontrollen i för stor utsträckning flyttas från de behöriga myndig-

 

heterna till företagen. Swedish Aerospace Industries efterfrågar en när-

 

mare redogörelse av de praktiska konsekvenserna av förslagen. Säkerhets-

 

och försvarsföretagen och Teknikföretagen framhåller särskilt att mindre

 

företag kan komma att få svårt att följa det nya regelverket, men bedömer

42

att detta till stor del kan avhjälpas med tydligare riktlinjer och instruktioner

 

 

från Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndig- Prop. 2021/22:209 heten. Regelrådet anser att promemorians redovisning av påverkan på

berörda företag och på konkurrensförhållandena är bristfällig och att kon- sekvensutredningen inte uppfyller erforderliga krav i denna del. Inspek- tionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att respektive myndighet kommer vara i behov av ökade anslag om be- myndigandena utnyttjas. Behovet av sådana resursförstärkningar påtalas även av ett antal andra remissinstanser. Kungl. Tekniska högskolan anför att ett utnyttjande av bemyndigandet för regeringen att meddela ytterligare tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd kan komma att medföra stora konsekvenser för lärosätets verksamhet. Även Lunds universitet anser att ett utnyttjande av det bemyndigandet kan medföra problem för den akademiska verksamheten.

Skälen för regeringens bedömning

Allmänt om konsekvenserna av de föreslagna bemyndigandena i PDA- lagen

De föreslagna bemyndigandena i PDA-lagen påverkar inte i sig kostnad- erna eller intäkterna för staten, regionerna, kommunerna, företag eller andra enskilda och ger inte heller i övrigt upphov till några samhällseko- nomiska konsekvenser. Om regeringen skulle meddela föreskrifter med stöd av de föreslagna bemyndigandena kommer emellertid effekter i viss utsträckning att kunna uppkomma.

Konsekvenser för myndigheterna

Regeringen föreslås genom bemyndiganden i PDA-lagen ges möjlighet att meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav för export av cyberöver- vakningsutrustning och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Enligt för- slaget får regeringen även möjlighet att meddela föreskrifter om att union- ens generella exporttillstånd för koncernintern överföring av programvara och teknik inte ska medge export i vissa fall.

Om regeringen skulle meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav med stöd av bemyndigandena i PDA-lagen kommer det innebära att Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten ges nya uppgifter. Myndigheterna anför att de nya uppgifterna medför behov av resursförstärkningar. Uppgifterna rör dock tillägg i redan befintliga regelverk, där myndigheterna i stor utsträckning redan har kontakter med berörda företag, universitet och högskolor. Uppgifterna som följer av att bemyndigandena med nationella tillståndskrav utnyttjas får därför anses vara av relativt begränsad omfattning i förhållande till uppgifterna som redan följer av de direkt tillämpliga bestämmelserna i den nya PDA-för- ordningen.

Enligt förslaget ska de nya kraven på tillstånd för cyberövervaknings- produkter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning, till- handahållande av tekniskt bistånd och transitering – vilka följer direkt av den nya PDA-förordningen – samt de nationella tillståndskraven sank- tioneras genom straffbestämmelser i PDA-lagen. Det kan komma att inne- bära fler ärenden för Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndig-

heten och fler mål i de allmänna domstolarna. Regelverket har hittills lett

43

Prop. 2021/22:209 till endast ett fåtal ärenden. Det saknas skäl att tro att nu föreslagna bestämmelser skulle leda till någon betydande ökning av antalet ärenden. Införandet av de nationella tillståndskraven antas inte heller innebära annat än några enstaka mål i allmän förvaltningsdomstol.

44

Sammantaget bedöms eventuella ökade kostnader för myndigheterna rymmas inom befintliga anslagsramar.

Konsekvenser för företagen

Redan det befintliga regelverket om kontroll av produkter med dubbla användningsområden berör företag i olika branscher och av olika storlek. Som framgår av promemorian och understryks av flera remissinstanser kommer ett eventuellt införande av nationella tillståndskrav medföra kon- sekvenser för företagen. Exportörer och tillhandahållare av tekniskt bistånd kommer att vara skyldiga att underrätta den behöriga myndigheten om de har anledning att misstänka viss användning. Det innebär att företagen kommer ta ett ökat ansvar för kontrollarbetet genom att dessa behöver ha viss ytterligare vaksamhet i sina affärsförhållanden.

Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att det inte bör läggas ett sådant stort ansvar på företagen för exportkontrollen som ett utnyttjande av bemyndiganden skulle innebära. De anser också att ett införande av möjligheten att kräva tillstånd när det finns anledning att misstänka viss användning skulle innebära en konkurrensnackdel, då endast en fjärdedel av medlemsstaterna hittills har utnyttjat denna möjlig- het.

Eftersom utvecklingen på området för produkter med dubbla använd- ningsområden innebär att företagen ska ta ett ökat ansvar för export- kontrollen, vilket kommer till uttryck i den nya PDA-förordningen, är det möjligt att fler medlemsstater kommer att utnyttja möjligheterna till natio- nella tillståndskrav. I det fall bemyndigandena utnyttjas kan kontrollen av produkter med dubbla användningsområden stärkas. Den tekniska utveck- lingen går allt snabbare och den internationella handeln blir allt viktigare för svenska företag. Vikten av och förväntan på att exportföretag agerar ansvarsfullt vad gäller respekt för mänskliga rättigheter i andra länder blir allt tydligare i en globaliserad värld och detsamma gäller även beträffande produkter med dubbla användningsområden. I konkurrenshänseende skulle det därför kunna bidra till ökad trygghet vid handel med svenska företag om svenska produkter inte riskerar att användas till oönskade ända- mål. Som Swedish Aerospace Industries framhåller kan tillståndskraven medföra tydlighet och långsiktighet och underlätta möjligheterna för svenska företag att göra affärer.

De nationella tillståndskraven rör till stor del samma produkter och tjänster som redan omfattas av tillståndskrav enligt de direkt tillämpliga bestämmelserna som finns i PDA-förordningen. De nationella tillstånds- kraven innebär alltså främst ytterligare krav på vaksamhet för produkter och tjänster som företagen ändå är skyldiga att ha vaksamhet kring enligt förordningen. De skyldigheter som kan tillkomma enligt de nationella till- ståndskraven är förhållandevis begränsade. Det är inte fråga om att införa ett förbud mot export av cyberövervakningsprodukter eller tillhanda- hållande av tekniskt bistånd, utan den behöriga myndigheten ska i dessa fall besluta om huruvida tillstånd ska krävas. De utökade tillståndskraven

kan leda till att export av produkter som tidigare inte granskats, i vissa fall inte kommer att tillåtas. I de fallen handlar det dock om produkter som bedömts kunna användas i sådana syften som regleringen är avsedd att hindra. Det gäller även för det fall regeringen skulle meddela föreskrifter som begränsar tillämpningen av unionens generella exporttillstånd för koncernintern överföring av programvara och teknik.

Svensk Exportkontrollförening anser att den utökade administrativa börda som åläggs företagen inte kan anses stå i proportion till nyttan. Företagen behöver dock redan ha en administrativ verksamhet för att uppfylla de krav som följer direkt av den nya PDA-förordningen. Den administrativa bördan för de eventuella nya tilläggskraven bör vara av mindre omfattning i förhållande till PDA-regelverket som helhet.

Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen framhåller att en förutsättning för en effektiv regelefterlevnad är ett nära samarbete mellan företagen, de berörda myndigheterna och övriga parter. De menar även att det krävs att företagen är aktiva i arbetet med att identifiera nya känsliga teknologier, vilket gör det angeläget att nå ut till de företag som berörs med relevant information och att även de mindre företagen ges bästa möjliga förutsättningar att efterleva gällande regelverk. Eftersom bl.a. kontrollen av cyberövervakningsprodukter är en nyhet i den nya PDA- förordningen kan det särskilt gälla för exportörer av sådana produkter. Även exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut betonar vikten av informationsinsatser från behöriga myndigheter. Inspektionen för strate- giska produkter framhåller att de som bedriver verksamhet inom PDA- området kommer förvänta sig ett ökat stöd i hur de aktuella förändringarna ska förstås och tillämpas och att myndigheten behöver avsätta resurser för att bistå med vägledning och besvara frågor för att säkerställa en god tillämpning av regelverket. I övrigt ska även kommissionen och rådet vid behov tillhandahålla riktlinjer och rekommendationer om bästa praxis för att säkerställa att unionsordningen för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt (artikel 26.1 i den nya PDA-förord- ningen). När kommissionen utarbetar riktlinjerna och rekommendation- erna framgår av förordningen att vederbörlig hänsyn bör tas till de små och medelstora företagens informationsbehov (skäl 20) och på sedvanligt sätt kommer industrins företrädare att involveras i denna process.

Vidare innebär det utökade kontrollområdet att fler företag kommer att avgiftsbeläggas enligt bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Avgiftssystemet innebär att de som omfattas av tillsyn av Inspektionen för strategiska produkter enligt PDA-lagen ska betala en årlig avgift. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara kostnaderna för tillsyn enligt den nya PDA-förordningen, PDA-lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

En annan konsekvens av förslagen är det utökade straffansvaret för de nya tillståndskraven som följer direkt av förordningen och som kan komma att införas genom de föreslagna bemyndigandena. Straffansvar finns redan i PDA-lagen för befintliga tillståndskrav. Som nämns ovan har regelverket lett till endast ett fåtal ärenden och det saknas skäl att tro att nu föreslagna bestämmelser skulle leda till någon betydande ökning. Konsekvenserna för företagen i denna del bör alltså bli begränsade.

Prop. 2021/22:209

45

Prop. 2021/22:209 Förslagen bedöms sammantaget medföra begränsade konsekvenser för företagen.

Konsekvenser för universitet och högskolor och övriga konsekvenser

Ett utnyttjande av bemyndigandena i fråga om tillståndskrav för tillhanda- hållande av tekniskt bistånd kommer att påverka verksamheten vid uni- versitet och högskolor, vilket också framförs av bl.a. Kungl. Tekniska högskolan och Lunds universitet. Att akademiska institutioner och forsk- ningsinstitutioner står inför särskilda utmaningar vad gäller export- kontroll, bl.a. på grund av att deras forskningsarbete ofta inbegriper spjut- spetsteknik och de vetenskapliga utbytenas internationella karaktär, är något som särskilt betonas i den nya PDA-förordningen (skäl 13). Dessa institutioner omfattas redan av nuvarande regelverk som följer direkt av den nya PDA-förordningen. På motsvarade sätt som för andra tillhanda- hållare av tekniskt bistånd innebär förslagen till bemyndiganden i PDA- lagen en möjlighet för regeringen att dels införa en längre gående under- rättelseskyldighet i förhållande till vad som redan följer av förordningen, dels utvidga tillämpningen till icke-förtecknade produkter. I båda fallen är det fråga om tillägg i regelverk som bör vara kända av de berörda läro- sätena. De nationella tillståndskraven rör till stor del samma produkter och tjänster som redan omfattas av tillståndskrav enligt de direkt tillämpliga bestämmelserna som finns i PDA-förordningen och innebär främst ytter- ligare krav på vaksamhet för produkter och tjänster som universitet och högskolor ändå är skyldiga att ha vaksamhet kring enligt förordningen. Förslagen bedöms därför inte medföra några omfattande konsekvenser för universitet och högskolor. I enlighet med vad som anges ovan beträffande företagen finns behov av informationsverksamhet även i förhållande till universitet och högskolor. I sammanhanget kan framhållas att kommis- sionen till stöd för lärosätena redan tagit fram utförliga rekommendationer för hur deras interna efterlevnadsprogram kan stärkas med bäring på den nya PDA-förordningen (se kommissionens rekommendation (EU) 2021/1700 av den 15 september 2021 om interna efterlevnadsprogram för kontroll av forskning om produkter med dubbla användningsområden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upp- rättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transiter- ing och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden). Konsekvenserna beträffande det utökade straffan- svaret är desamma som för företagen.

Förslagen bedöms i övrigt inte få några ekonomiska eller andra konse- kvenser för kommuner eller regioner, miljön eller jämställdheten, eller för några andra områden som bör redovisas.

46

8

Författningskommentar

Prop. 2021/22:209

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

1 § Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

I paragrafen finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Över- vägandena finns i avsnitt 5.2.

I andra stycket görs en ändring av hänvisningen till den EU-förordning som lagen kompletterar, från 2009 års PDA-förordning till den nya PDA- förordningen.

2 § Med export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster, produkter med dubbla användningsområden, tekniskt bistånd, tillhandahållare av tekniskt bistånd och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Paragrafen innehåller en uppräkning av vissa definitioner som används i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.

Ändringen innebär att begreppen tekniskt bistånd och tillhandahållare av tekniskt bistånd läggs till i uppräkningen och att hänvisningen till artikel 2 i 2009 års PDA-förordning ändras till att avse artikel 2 i den nya PDA-förordningen. Det innebär att med de begrepp som anges i para- grafen avses i lagen detsamma som i artikel 2 i den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Ändringen innebär också att de begrepp som i hittillsvarande lydelse är kursiverade inte längre är kursiverade.

3 § Med militära produkter enligt artikel 4.1 b och 4.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 avses i denna lag de produkter som enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel.

Paragrafen anger vad som i lagen avses med militära produkter enligt den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 4.2 och 4.3 i 2009 års PDA-förordning ändras till att avse artikel 4.1 b och 4.1 c i den nya PDA- förordningen. I artiklarna, enligt både den tidigare och den nya lydelsen, hänvisas till militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså

förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Ändringen innebär

47

Prop. 2021/22:209 också att uttrycket militära produkter som i hittillsvarande lydelse är kursiverat inte längre är kursiverat.

Ändringen innebär även att det hittillsvarande andra stycket, som innehåller en definition av tekniskt bistånd, tas bort. Vad som avses med tekniskt bistånd i lagen anges i stället i 2 §.

4 § Frågor om tillstånd och förbud enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En myndighet ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken myndighet som ska pröva frågor om tillstånd och förbud enligt den nya PDA-förordningen. Över- vägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 2009 års PDA- förordning ändras så att hänvisningen görs till den nya PDA-förordningen. Samma ordning gäller därmed för prövning av frågor om tillstånd och förbud enligt den nya PDA-förordningen som enligt 2009 års PDA- förordning. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Ändringen innebär även att det hittillsvarande tredje stycket, som inne- håller en upplysning om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen, tas bort. Någon ändring i sak är inte avsedd.

4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla använd- ningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.3 eller 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer

 

som avses i artiklarna 4.3 och 5.3 i samma förordning.

 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela före-

 

skrifter om vissa tillståndskrav och underrättelseskyldighet för exportörer

 

av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i

 

bilaga I till den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2

 

och 5.3. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.

 

Första stycket ändras så att regeringen genom ett nytt bemyndigande får

 

en möjlighet att meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla

 

användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDA-

 

förordningen ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 5.3 i förord-

 

ningen. Tillståndskravet i artikel 5.3 avser export av cyberövervaknings-

 

produkter, som är en särskild typ av produkter med dubbla användnings-

 

områden, och gäller om exportören har anledning att misstänka att produk-

 

terna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband

 

med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga

 

rättigheter och internationell humanitär rätt. Det görs även en hänvis-

 

ningsändring, från artikel 4.5 i 2009 års PDA-förordning till artikel 4.3 i

 

den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen får en

 

möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för export av

48

produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I

 

till den nya PDA-förordningen. Tillståndskravet i artikel 4.3 gäller om Prop. 2021/22:209 exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är,

eller kan vara, avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 i samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA- förordning, då det till skillnad mot den tidigare lydelsen av artikel 4.5 även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 b och 4.1 c i den nya PDA-förordningen.

Andra stycket ändras så att regeringen får möjlighet att meddela före- skrifter om underrättelseskyldighet för exportörer av cyberövervaknings- produkter som avses i artikel 5.3 i den nya PDA-förordningen. Det gäller exportörer av cyberövervakningsprodukter som har anledning att miss- tänka att produkterna kan vara avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 5.1. Det görs även en motsvarande hänvis- ningsändring som i första stycket, från artikel 4.5 i 2009 års PDA- förordning till artikel 4.3 i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förord- ningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

4 b § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla använd- ningsområden som avses i artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.1 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela före- skrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 5.1 och 5.2 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 6.1 och 6.3 i den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 6.3 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att utvidga tillämpningen av artikel 6.1 till produkter med dubbla användningsom- råden som inte förtecknas i bilaga I till samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA-förordning, då artikel 6.1 till skillnad mot den tidigare lydelsen även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 c i den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I övrigt görs en språklig ändring.

4 c § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla använd- ningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i artikel 6.4 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.

49

Prop. 2021/22:209 I första stycket görs en ändring som innebär att hänvisningen till arti- kel 5.3 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 6.4

iden nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 6.4 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att meddela föreskrifter om utökade tillståndskrav för tillhanda- hållande av förmedlingstjänster i de fall förmedlaren har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 i samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA-förordning, då det till skillnad mot den tidigare lydelsen även omfattar sådana sätt att använda produk- terna som avses i artikel 4.1 b och 4.1 c i den nya PDA-förordningen.

Ändringen innebär även att ordet ”förmedling” ersätts med ”förmedlings- tjänster”.

I andra stycket görs, i fråga om möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet, motsvarande hänvisningsändring som i första stycket, från artikel 5.3 i 2009 års PDA-förordning till artikel 6.4 i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förord- ningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

4 d § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla använd- ningsområden som avses i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 7.1 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela före- skrifter om förbud mot transitering av icke-unionsprodukter. Överväg- andena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 6.1 och 6.3 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 7.1 och 7.3 i den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 7.3 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att utvidga tillämpningen av artikel 7.1 till produkter med dubbla användningsom- råden som inte förtecknas i bilaga I till samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA-förordning, då det till skillnad mot den tidigare lydelsen även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 c

iden nya PDA-förordningen. Hänvisningarna till förordningen är dyna- miska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydel- sen.

I övrigt görs en språklig ändring.

4 e § Regeringen får meddela föreskrifter om att tekniskt bistånd för en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.1 i samma förordning.

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt

bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

50

Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 8.4

Prop. 2021/22:209

i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att utvidga kontrollen av

 

tillhandahållande av tekniskt bistånd enligt artikel 8.1, från att endast avse

 

produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till

 

samma förordning till att även avse icke-förtecknade produkter med

 

dubbla användningsområden. Hänvisningarna till förordningen är dynam-

 

iska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydel-

 

sen.

 

4 f § Regeringen får meddela föreskrifter om att tillhandahållande av tekniskt

 

bistånd ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.5 i Europaparlamentets

 

och rådets förordning (EU) 2021/821.

 

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för tillhanda-

 

hållare av tekniskt bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning.

 

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att

 

meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för

 

tillhandahållare av tekniskt bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och

 

5.4.

 

Enligt bemyndigandet i första stycket får regeringen meddela före-

 

skrifter om att tillhandahållande av tekniskt bistånd ska omfattas av krav

 

på tillstånd enligt artikel 8.5 i den nya PDA-förordningen. Det innebär att

 

regeringen, enligt vad som anges i artikel 8.5 i den nya PDA-förordningen,

 

får en möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhanda-

 

hållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsom-

 

råden i de fall tillhandahållaren har anledning att misstänka att dessa pro-

 

dukter är, eller kan vara, avsedda att användas på något av de sätt som

 

avses i artikel 4.1 i samma förordning. Det gäller bl.a. användning i sam-

 

band med utveckling eller spridning av massförstörelsevapen, viss slags

 

militär slutanvändning och användning som delar av eller komponenter till

 

militära produkter som förtecknas i en nationell militär förteckning.

 

Enligt bemyndigandet i andra stycket får regeringen meddela före-

 

skrifter om underrättelseskyldighet för sådana tillhandahållare av tekniskt

 

bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning.

 

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså för-

 

ordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

 

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla använd-

 

ningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 9.1 i

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela före-

 

skrifter om krav på tillstånd till export. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

 

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 8.1 i 2009 års PDA-

 

förordning ändras till att avse artikel 9.1 i den nya PDA-förordningen.

 

Artikel 9.1 i den nya PDA-förordningen anger i likhet med artikel 8.1 i

 

2009 års PDA-förordning att en medlemsstat med hänsyn till den allmänna

 

säkerheten eller till överväganden rörande mänskliga rättigheter, får för-

 

bjuda eller kräva tillstånd för export av icke-förtecknade produkter med

 

dubbla användningsområden. Jämfört med 2009 års PDA-förordning

 

anges det i artikel 9.1 i den nya PDA-förordningen att hänsyn till den all-

 

männa säkerheten inbegriper förebyggande av terroristhandlingar. Hänvis-

51

Prop. 2021/22:209 ningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före- skrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 12.1 a–c och

12.4i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Detsamma gäller för följande avsnitt i bilaga II till samma förordning:

– avsnitt A del 3.3 andra stycket,

– avsnitt B del 3.3 andra stycket,

– avsnitt C del 3.4 andra stycket,

– avsnitt D del 3.5 andra stycket,

– avsnitt E del 3.3 andra stycket,

– avsnitt F del 3.3 andra stycket, och

– avsnitt G del 3.7 andra stycket.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om natio- nella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd. Överväg- andena finns i avsnitt 5.2 och 5.6.

Ändringen innebär att hänvisningarna till bestämmelserna om export- tillstånd i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till motsvarande artiklar i och bilagor till den nya PDA-förordningen. Det har också i den sjunde strecksatsen gjorts ett tillägg om rapporteringskrav avseende unionens generella exporttillstånd för koncernintern överföring av programvara och teknik i avsnitt G del 3.7 andra stycket i bilaga II. Ändringen innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar, utöver de som redan följer av tillståndet, som krävs om de produkter som exporteras enligt ett sådant tillstånd. Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Övriga ändringar är endast redaktionella.

6 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att unionens generella export- tillstånd som avses i avsnitt G i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik enligt avsnitt G del 3.2 d andra stycket i bilaga II till samma förordning.

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd avseende koncernintern överföring av programvara och teknik i vissa fall inte medger export. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.6.

Bemyndigandet innebär en möjlighet för regeringen att genom förord- ning utvidga tillämpningsområdet för bestämmelserna i avsnitt G del 3.2 b och c i bilaga II till den nya PDA-förordningen. Dessa anger att till- ståndet inte medger export av programvara och teknik om exportören känner till eller är medveten om viss avsedd användning eller återexport. Genom bemyndigandet ges regeringen möjlighet att utvidga tillämp- ningsområdet till att omfatta omständigheter där exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för sådan användning som anges i avsnitt G del 3.2 b och c i bilaga II till den nya PDA-förordningen. Det omfattar bl.a. användning i samband med utveck-

ling eller spridning av massförstörelsevapen, militär slutanvändning och

52

användning som delar av eller komponenter till militära produkter som Prop. 2021/22:209 förtecknas i en nationell militär förteckning. Hänvisningen till förord-

ningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i artikel 11.2 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela före- skrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för operatörer vid överföringar inom EU. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.5.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till artikel 22.2 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 11.2 i den nya PDA-förordningen. Jämfört med artikel 22.2 i 2009 års PDA-förord- ning har de nya artiklarna 5 och 10 i den nya PDA-förordningen rörande cyberövervakningsprodukter och produkter på nationella kontrollistor lagts till i tillämpningsområdet för artikel 11.2 i samma förordning. Det innebär att omfattningen för bemyndigandet utökas till även krav på tillstånd till överföring för sådana produkter.

Andra stycket är nytt och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i artikel 11.2 i samma förordning. Det innebär att regeringen får en möjlig- het att meddela föreskrifter om att en operatör är skyldig att underrätta den behöriga myndigheten om en planerad överföring inom EU.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förord- ningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

8 § Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om möjligheten att förena natio- nella exporttillstånd med de krav eller villkor som behövs för export- kontrollen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.6.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 9.2 i 2009 års PDA- förordning ersätts med en hänvisning till artikel 12.2 i den nya PDA- förordningen, som behandlar individuella och globala exporttillstånd. Detta innebär inte någon ändring i sak. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

11 § Tillstånd till export, förmedlingstjänster, tillhandahållande av tekniskt bistånd, transitering eller överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

Ett beslut om att återkalla ett tillstånd gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

53

Prop. 2021/22:209

54

Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd som meddelats med stöd av den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

Ändringen i första stycket innebär att även tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd och transitering kan återkallas. Det görs även en hänvisningsändring, från 2009 års PDA-förordning till den nya PDA- förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Ändringarna i andra stycket är endast språkliga.

15 § Tillsyn över att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken myndighet som ska utöva tillsyn över den nya PDA-förordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 2009 års PDA- förordning ersätts med en hänvisning till den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Övriga ändringar är endast språkliga.

16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export befattar sig med produkter med dubbla användningsområden eller av den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd när det gäller sådana produkter. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra statliga myndig- heter för sin tillsyn.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll samt om myndig- hetens möjlighet att få tillträde till lokaler där verksamheten som ska kontrolleras bedrivs. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Första stycket ändras så att tillhandahållandet av tekniskt bistånd knyts till produkter med dubbla användningsområden i stället för att regleras fristående. Det innebär att tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som tillhandahåller tekniskt bistånd enligt den nya PDA-förordningen när det gäller produkter med dubbla användningsområden.

Övriga ändringar är endast språkliga.

17 § Den som enligt artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 är skyldig att bevara och på begäran av tillsyns-

myndigheten visa upp handlingar ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som Prop. 2021/22:209 för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan

författning.

I paragrafen finns bestämmelser om minsta bevarandetid för vissa hand- lingar som avses i den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artiklarna 20.3 och 22.8 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 27.3 och 27.4 i den nya PDA-förordningen. I artikel 27.3 föreskrivs skyldigheter för exportörer av produkter med dubbla användningsområden samt för för- medlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten visa upp register eller förteckningar och dokument över sin export, förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd. I artikel 27.4 finns bestämmelser om skyldigheten att arkivera dokument och underlag rörande överföringar inom EU av de produkter med dubbla användnings- områden som förtecknas i bilaga I till den nya PDA-förordningen. Genom ändringen omfattas även tillhandahållare av tekniskt bistånd av be- stämmelsen om minsta bevarandetid. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

18 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen utan tillstånd

1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i

a)artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i artikel 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 eller 10.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b)en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses i

a)artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller

b)en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § första stycket,

3.tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med dubbla användnings- områden som avses i

a) artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 b § eller 4 c § första stycket, eller

4.tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användnings- områden som avses i

a) artikel 8.1 och 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 e § eller 4 f § första stycket. Om brottet enligt första stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst

sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser för överträdelser av tillstånds- krav enligt den nya PDA-förordningen och PDA-lagen samt sådana till- ståndskrav som meddelats med stöd av PDA-lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.

55

Prop. 2021/22:209

I första stycket 1 ändras hänvisningen till 2009 års PDA-förordning, till

 

att avse den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till artikel 4.1–4.4 i

 

2009 års PDA-förordning ändras till motsvarande bestämmelser i artikel

 

4.1 och 4.2 i den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär också att

 

straff föreskrivs för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar cyber-

 

övervakningsprodukter som avses i artikel 5.1 och 5.2. Cyberövervak-

 

ningsprodukter är en särskild typ av produkter med dubbla användnings-

 

områden. För en definition av cyberövervakningsprodukter, se artikel 2 i

 

den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär även att straff föreskrivs

 

för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar produkter med dubbla

 

användningsområden som avses i artikel 10.1 i samma förordning och för

 

vilka tillståndskrav har inträtt. Det avser tillståndskrav för export av

 

produkter med dubbla användningsområden till följd av att en annan

 

medlemsstat inför ett sådant krav på grundval av en nationell kontroll-

 

förteckning enligt förfarandet i artikel 9 i samma förordning. För att till-

 

ståndskrav ska inträda krävs att en enskild exportör har informerats av den

 

behöriga myndigheten om att produkterna kan vara avsedda för använd-

 

ning som ger anledning till oro med hänsyn till allmän säkerhet eller

 

mänskliga rättigheter. Övriga ändringar är endast språkliga.

 

I första stycket 2 görs en hänvisningsändring från artikel 22.1 i 2009 års

 

PDA-förordning till motsvarande artikel 11.1 i den nya PDA-förord-

 

ningen. Artikeln reglerar tillståndskrav för överföring inom unionen av

 

produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV till

 

den nya PDA-förordningen. Det görs också en följdändring för över-

 

trädelser av tillståndskrav som meddelats genom föreskrifter med stöd av

 

7 § första stycket avseende överföring av andra produkter med dubbla

 

användningsområden inom unionen. Det görs även en språklig ändring.

 

I första stycket 3 görs en hänvisningsändring från artikel 5.1 i 2009 års

 

PDA-förordning till motsvarande artikel 6.1 och 6.2 i den nya PDA-

 

förordningen. Till följd av den ändrade definitionen av förmedlare i

 

artikel 2.8 i den nya PDA-förordningen kommer straffbestämmelsen även

 

omfatta juridiska personer och partnerskap som inte har hemvist eller är

 

etablerade i en medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster

 

från unionens tullområde. Ändringen innebär även att det straffbara

 

området utökas till att omfatta åsidosättande av tillståndskrav som följer

 

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 b §.

 

Första stycket 4 är ny och föreskriver straff för den som uppsåtligen utan

 

tillstånd tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla

 

användningsområden. Det gäller överträdelser av tillståndskrav enligt

 

artikel 8.1 och 8.2 i den nya PDA-förordningen och av tillståndskrav som

 

meddelats genom föreskrifter med stöd av 4 e § eller 4 f § första stycket.

 

För en definition av tekniskt bistånd respektive tillhandahållare av tekniskt

 

bistånd, se kommentaren till 2 § och artikel 2 i den nya PDA-förordningen.

 

Det hittillsvarande andra stycket, som anger att första stycket också

 

gäller elektronisk överföring av programvara eller teknik i vissa fall, tas

 

bort. Sådan överföring av programvara eller teknik omfattas i stället av

 

bestämmelserna i första stycket, till följd av definitionen av export i artikel

 

2.2 d i den nya PDA-förordningen.

 

I andra stycket, som i hittillsvarande lydelse utgjort tredje stycket, görs

 

en redaktionell ändring som innebär att hänvisningen till det tidigare andra

56

stycket tas bort. Ändringen innebär även att innehållet i det hittillsvarande

fjärde stycket, som anger vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen Prop. 2021/22:209 av om brottet är grovt, flyttas till andra stycket. Det görs även en språklig

ändring.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förord- ningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

18 a § Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § döms till böter eller fängelse i högst två år.

Det som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt.

Om brottet enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser för brott mot förbudet mot transitering och för överträdelser av tillståndskrav för transitering. Över- vägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till artikel 6.1 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 7.1 i den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär även att det straffbara området utökas till att omfatta åsidosättande av förbud mot transitering som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 d §.

Andra stycket är nytt och innebär att det som i första stycket föreskrivs om straff också ska gälla den som, efter att den behöriga myndigheten i ett enskilt fall infört tillståndskrav för en specifik transitering enligt artikel 7.2 i samma förordning, uppsåtligen utan tillstånd transiterar sådana produkter med dubbla användningsområden.

Ändringen i tredje stycket innebär att innehållet i det hittillsvarande andra stycket flyttas till tredje stycket och att vad som där föreskrivs om grovt brott även omfattar brott enligt andra stycket.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förord- ningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

19 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser för den som av grov oaktsamhet begår i paragrafen angivna gärningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Ändringen i första stycket innebär att den som av grov oaktsamhet bryter mot ett förbud mot transitering som meddelats med stöd av 4 d § eller utan tillstånd transiterar produkter som avses i artikel 7.2 i den nya PDA- förordningen för vilka tillståndskrav har inträtt omfattas av det straff- belagda området. Hänvisningen till 18 § första stycket innebär att para- grafen omfattar de nya gärningar som omfattas av straffbestämmelsen i

den paragrafen.

57

Prop. 2021/22:209 I övrigt görs en redaktionell ändring.

21 § För försök till brott enligt 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott enligt 18 § andra stycket eller 18 a § tredje stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser i fråga om de osjälvständiga brottsformerna försök, förberedelse och stämpling när de gäller i para- grafen angivna brott. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Ändringen innebär att brott mot förbud mot transitering enligt 18 a § andra stycket omfattas av brottsbalkens regler avseende brottsformen försök.

Övriga ändringar är endast redaktionella.

22 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1.lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,

2.åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag,

3.åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.2, 5.2, 6.2 eller 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket, 4 c § andra stycket, 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket,

4.åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 11.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller

5.bryter mot artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller mot 17 §.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

 

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt

 

5.2 och 5.7.

 

Ändringen i första stycket 1 innebär att hänvisningen till 2009 års PDA-

 

förordning ersätts med en hänvisning till den nya PDA-förordningen.

 

I första stycket 2 görs en hänvisningsändring, från artikel 9.2 i 2009 års

 

PDA-förordning till artikel 12.4 i den nya PDA-förordningen. Detta inne-

 

bär inte någon ändring i sak.

 

Ändringen i första stycket 3 innebär att straff föreskrivs för den som

 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin underrättelseskyldighet

 

enligt artiklarna 5.2 och 8.2 i samma förordning och för den som upp-

 

såtligen eller av oaktsamhet åsidosätter underrättelseskyldighet som har

 

föreskrivits med stöd av 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket.

 

Ändringen innebär också att straffbestämmelserna i hittillsvarande första

 

stycket punkterna 4–6 flyttas till denna punkt. Genom ändringen i 4 a §

 

omfattas underrättelseskyldighet för exportörer av cyberövervaknings-

 

produkter som avses i artikel 5.3 i samma förordning. Det innebär att straff

 

föreskrivs för en sådan exportör som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 

åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits i förordning med

 

stöd av 4 a § andra stycket. Det görs även hänvisningsändringar, från

 

artiklarna 4.4 och 5.1 i 2009 års PDA-förordning till artiklarna 4.2 och 6.2

58

i den nya PDA-förordningen. Artiklarna innehåller bestämmelser om

underrättelseskyldighet för exportörer och förmedlare. Det innebär att det Prop. 2021/22:209 straffbara området utökas till att omfatta en förmedlares skyldighet att

underrätta den behöriga myndigheten då denne känner till att produkterna helt eller delvis är avsedda att användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 b och 4.1 c i samma förordning. Det avser bl.a. användning i samband med viss slags militär slutanvändning och användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i en nationell militär förteckning.

I första stycket 4, som i hittillsvarande lydelse betecknas punkt 7, görs

 

en hänvisningsändring till artikel 11.9 i den nya PDA-förordningen. Detta

 

innebär inte någon ändring i sak.

 

I första stycket 5, som i hittillsvarande lydelse betecknas punkt 8, görs

 

en hänvisningsändring till artikel 27.3 och 27.4 i den nya PDA-förord-

 

ningen. I artikel 27.3 i samma förordning har bevarandetiden för register

 

eller förteckningar och dokument förlängts jämfört med artikel 20.3 i 2009

 

års PDA-förordning, från tre till fem år, vilket är i överensstämmelse med

 

kraven i 17 §.

 

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förord-

 

ningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

 

24 a § Om den uppgiftsskyldige försummar att i rätt tid lämna sådan underrättelse

 

om eller anmäla sitt första användande av ett generellt tillstånd eller registrering

 

som föreskrivs i avsnitt A–H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets

 

förordning (EU) 2021/821 eller rapportera om sådan användning som avses i

 

avsnitt G del 3.7 första stycket och avsnitt H del 3.7 i bilaga II till samma

 

förordning, får den myndighet som ska ta emot uppgifterna förelägga den

 

uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

 

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten för tillståndsmyndig-

 

heten att använda föreläggande mot den som är skyldig att lämna uppgifter

 

om användningen av ett generellt tillstånd eller registrering enligt den nya

 

PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7.

 

Ändringen i första stycket innebär att även de nya generella tillstånden i

 

avsnitt G och H i bilaga II till den nya PDA-förordningen omfattas av

 

bestämmelsen. Det innebär att tillståndsmyndigheten kommer att kunna

 

använda ett föreläggande då en exportör, som använder något av dessa två

 

nya generella unionstillstånd, försummar att i rätt tid registrera sig eller

 

lämna underrättelse om eller anmäla sitt första användande av ett sådant

 

tillstånd. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså

 

förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

 

I övrigt görs en språklig ändring.

 

Andra stycket är nytt och innebär att ett beslut om föreläggande enligt

 

första stycket får förenas med vite. Detta framgick tidigare av första

 

stycket.

 

25 § Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får

 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets beslut

 

enligt 12 § första stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Andra förvaltningsbeslut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

 

2021/821 eller enligt denna lag får inte överklagas.

59

 

Prop. 2021/22:209

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut enligt den nya PDA-förordningen och PDA-lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2–5.4.

Ändringen i tredje stycket innebär att hänvisningen till 2009 års PDA- förordning ersätts med en hänvisning till den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I övrigt görs en språklig ändring.

60

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1

 

 

 

 

 

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/821

av den 20 maj 2021

om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring

av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)Rådets förordning (EG) nr 428/2009 (2) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighets-, ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl omarbetas.

(2)Syftet med denna förordning är att säkerställa att unionen och dess medlemsstater fullt ut beaktar alla relevanta överväganden på området för produkter med dubbla användningsområden. Relevanta överväganden omfattar internationella skyldigheter och åtaganden, skyldigheter enligt relevanta sanktioner, överväganden som rör nationell utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet de som ingår i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP (3), däribland mänskliga rättigheter, samt överväganden om avsedd slutanvändning och risken för avledning. Genom denna förordning visar unionen sitt åtagande att upprätthålla robusta rättsliga krav när det gäller produkter med dubbla användningsområden, samt att stärka utbytet av relevant information och öka transparensen. När det gäller cyberövervakningsprodukter bör medlemsstaternas behöriga myndigheter särskilt beakta risken för att de används i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

(3)Denna förordning syftar också till att stärka den vägledning som ska ges till exportörer, särskilt små och medelstora företag, när det gäller ansvarsfull praxis, dock utan att försämra den globala konkurrenskraften för exportörer av produkter med dubbla användningsområden eller andra angränsande industrier eller akademiska områden som har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat.

(1)

Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 mars 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 maj 2021.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring,

(3)

förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av

 

export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

61

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

(4)Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004), som antogs den 28 april 2004, ska alla stater vidta och genomdriva kraftfulla åtgärder i syfte att införa inhemska kontroller för att förhindra spridningen av kärnvapen och kemiska och biologiska vapen samt bärare av dessa, inbegripet genom att införa lämpliga kontroller av material, utrustning och teknik med koppling till dessa. Det krävs också kontroller enligt relevanta internationella avtal, såsom konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen eller CWC) och konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (konventionen om bakteriologiska vapen och toxinvapen eller BWC) och i linje med de åtaganden som överenskommits i multilaterala exportkontrollregimer.

(5)Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella åtaganden och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning, regional fred, säkerhet och stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, uppfylls.

(6)I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 betonas unionens åtagande för strikta nationella och internationellt samordnade exportkontroller.

(7)Det är av avgörande betydelse att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd eller andra berörda parter bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. För att de ska kunna agera i enlighet med denna förordning måste bedömningen av risker i samband med transaktioner som omfattas av denna förordning göras genom transaktionsgranskningsåtgärder, även kallad due diligence-principen, som en del av interna efterlevnadsprogram. I detta avseende måste särskilt exportörernas storlek och organisationsstruktur beaktas vid utarbetandet och genomförandet av interna efterlevnadsprogram.

(8)För att hantera risken för att vissa cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och som exporteras från unionens tullområde skulle kunna missbrukas av personer som medverkar till eller är ansvariga för att leda eller begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt är det lämpligt att införa kontroll av sådana produkter. Riskerna i samband med detta gäller särskilt fall där cyberövervakningsutrustning är särskilt utformad för att möjliggöra intrång eller djup paketinspektion i informations- och telekommunika­ tionssystem för att utföra dold övervakning av fysiska personer genom övervakning, extraktion, insamling eller analys av data, inbegripet biometriska uppgifter, från dessa system. Produkter som används för rent kommersiella tillämpningar såsom fakturering, marknadsföring, kvalitetstjänster, användarnöjdhet eller nätsäkerhet anses i allmänhet inte medföra sådana risker.

(9)För att stärka den effektiva kontrollen av export av cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och är det viktigt att ytterligare harmonisera tillämpningen av övergripande kontroller (catch-all controls) på detta område. I detta syfte har medlemsstaterna åtagit sig att stödja sådana kontroller genom att utbyta information sinsemellan och med kommissionen, särskilt när det gäller den tekniska utvecklingen av cyberövervaknings­ produkter, och genom att vara vaksamma vid tillämpningen av sådana kontroller för att främja ett utbyte på unionsnivå.

(10)För att unionen snabbt ska kunna reagera på allvarligt missbruk av befintlig teknologi eller på nya risker i samband med ny teknologi bör det införas en mekanism som gör det möjligt för medlemsstaterna att samordna sina åtgärder när en ny risk identifieras. En sådan samordning bör följas av initiativ för att införa likvärdiga kontroller på multilateral nivå för att bredda reaktionen på den identifierade risken.

(11)Överföring av programvara och teknik med dubbla användningsområden med hjälp av elektroniska medier, telefax eller telefon till destinationer utanför unionens tullområde bör också kontrolleras. För att begränsa den administrativa bördan för exportörer och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör generella eller globala licenser eller harmoniserade tolkningar av bestämmelser föreskrivas för vissa överföringar, såsom överföringar till datormoln.

(12)Med hänsyn till tullmyndigheternas viktiga roll i genomdrivandet av exportkontroller bör de termer som används i denna förordning i möjligaste mån vara förenliga med definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (4) (EU) nr 952/2013 (nedan kallad unionens tullkodex).

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

62

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/3

 

 

 

 

 

(13)Olika kategorier av personer kan vara inblandade i export av produkter med dubbla användningsområden, inbegripet fysiska personer såsom tjänsteleverantörer, forskare, konsulter och personer som på elektronisk väg överför produkter med dubbla användningsområden. Det är mycket viktigt att alla sådana personer är medvetna om de risker som är förknippade med export och tillhandahållande av tekniskt bistånd avseende känsliga produkter. Framför allt står akademiska institutioner och forskningsinstitutioner inför särskilda utmaningar vad gäller exportkontroll, bland annat på grund av deras allmänna engagemang för fritt utbyte av idéer, det faktum att deras forskningsarbete ofta inbegriper spjutspetsteknik, deras organisatoriska strukturer och det vetenskapliga utbytenas internationella karaktär. Medlemsstaterna och kommissionen bör vid behov öka medvetenheten inom den akademiska världen och forskarvärlden och ge dem skräddarsydd vägledning för att hantera dessa särskilda utmaningar. I överensstämmelse med multilaterala exportkontrollregimer bör genomförandet av kontroller i möjligaste mån leda till ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller vissa bestämmelser, särskilt när det gäller de akademiskt relaterade märkningarna ”grundforskning” och ”allmänt tillgänglig” som befriar från kontroll.

(14)Definitionen av termen förmedlare bör revideras så att den omfattar juridiska personer och partnerskap som inte har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde.

(15)I Lissabonfördraget klargjordes att tillhandahållande av tekniskt bistånd som inbegriper en gränsöverskridande rörlighet omfattas av unionens behörighet. Det är därför lämpligt att införa en definition av tekniskt bistånd och att specificera vilka kontroller som ska tillämpas på dess tillhandahållande. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör dessutom kontrollerna av tillhandahållandet av tekniskt bistånd harmoniseras.

(16)Liksom i förordning (EG) nr 428/2009 bör det vara möjligt för medlemsstaternas myndigheter att under vissa omständigheter förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de genom underrättelser eller andra källor har rimliga skäl att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för militär slutanvändning i ett land som omfattas av ett vapenembargo, eller för spridning av massförstö­ relsevapen eller bärare av sådana vapen.

(17)Licensvillkor och licenskrav bör vid behov harmoniseras för att undvika snedvridning av konkurrensen och för att säkerställa en konsekvent och effektiv tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde. I detta syfte är det också nödvändigt att medlemsstaternas behöriga myndigheter är tydligt identifierade i alla kontrollsituationer. Ansvaret för att besluta om individuella, globala eller nationella generella exporttillstånd, om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd, transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden och om överföringstillstånd inom unionens tullområde av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, ligger hos de nationella myndigheterna.

(18)Riktlinjer för interna efterlevnadsprogram bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Sådana riktlinjer bör ta hänsyn till skillnader i storlek, resurser, verksamhetsområden och andra egenskaper hos och villkor för exportörer och deras dotterbolag, såsom koncerninterna strukturer och standarder för efterlevnad, och därigenom undvika en strategi baserad på ”en modell för alla” och hjälpa varje exportör att hitta egna lösningar för efterlevnad och konkurrenskraft. Exportörer som använder globala exporttillstånd bör tillämpa ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga myndigheten anser det onödigt på grund av andra omständigheter som den har beaktat vid behandlingen av exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

(19)Ytterligare unionens generella exporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av de relevanta produkterna och de relevanta destinationerna säkerställs. Vid behov kan medlemsstaterna ge exportörer vägledning om tillämpningen av generella tillstånd. Medlemsstaterna kan också införa nationella generella exporttillstånd för export med låg risk om de anser det nödvändigt. Ett tillstånd för stort projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens specifika behov.

(20)Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till stöd för den praktiska tillämpningen av kontroller. När kommissionen utarbetar riktlinjerna och/eller rekommendationerna bör den ta vederbörlig hänsyn till de små och medelstora företagens informationsbehov.

63

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

(21)Gemensamma förteckningar över produkter med dubbla användningsområden, destinationer och riktlinjer är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll.

(22)Medlemsstater som upprättar nationella kontrollförteckningar i enlighet med denna förordning bör underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om sådana förteckningar. Medlemsstaterna bör också informera kommissionen och övriga medlemsstater om alla beslut att avslå en ansökan om tillstånd för export för vilken tillstånd krävs på grundval av en nationell kontrollförteckning.

(23)För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känsliga exporterna är inom ramen för unionens generella unionsexporttillstånd samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II och IV till denna förordning. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna eller unionen har accepterat som medlemmar i de relevanta internationella icke- spridningsavtalen och som medlemmar i multilaterala exportkontrollregimer eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. I de fall ändringen av bilaga I rör produkter med dubbla användningsområden som även förtecknas i bilaga II eller IV, bör dessa bilagor ändras i enlighet med detta. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–H i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(24)Kommissionen bör offentliggöra uppdateringarna av bilaga I genom delegerade akter på unionens alla officiella språk.

(25)Kommissionen bör offentliggöra och löpande uppdatera en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna på unionens alla officiella språk.

(26)Nationella bestämmelser och beslut som rör export av produkter med dubbla användningsområden bör antas inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 (6). Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om nationella bestämmelser och beslut bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde.

(27)Ett gemensamt kontrollsystem är en förutsättning för att skapa fri rörlighet inom unionens tullområde för produkter med dubbla användningsområden.

(28)I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i EUF-fördraget och i enlighet med de internationella förpliktelser som ingåtts förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionens tullområde i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Förteckningen över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen i bilaga IV bör regelbundet ses över med beaktande av den fortsatta utvecklingen av de underliggande internationella förpliktelserna, samt den tekniska och kommersiella utvecklingen när det gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga IV bör fattas med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

(29)Den 22 september 1998 undertecknade medlemsstaterna och kommissionen tilläggsprotokoll till respektive kontrollavtal mellan medlemsstaterna, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet, vilka bland andra åtgärder ålägger medlemsstaterna att tillhandahålla uppgifter om överföring av angiven utrustning och icke-nukleärt material. Kontrollerna av överföringar inom unionen bör göra det möjligt för unionen och dess medlemsstater att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för dessa avtal.

(5)

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 om gemensamma exportregler (EUT L 83, 27.3.2015,

 

s. 34).

64

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/5

 

 

 

 

 

(30)För att uppnå en enhetlig och konsekvent tillämpning av kontrollerna i hela unionen är det lämpligt att öka omfattningen av samråden och informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen, och att införa verktyg för att stödja utvecklingen av ett gemensamt nätverk för exportkontroll i hela unionen, såsom elektroniska licensieringsförfaranden, tekniska expertgrupper och inrättandet av en mekanism för samordning av genomdrivandet. Det är särskilt viktigt att säkerställa att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning, inbegripet näringslivet och det civila samhällets organisationer, när det är lämpligt rådfrågas av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden och de tekniska expertgrupperna.

(31)Även om tullmyndigheterna utbyter viss information med andra tullmyndigheter genom system för riskhantering i enlighet med unionens tullbestämmelser är det också lämpligt att säkerställa ett nära samarbete mellan licensierings- och tullmyndigheter.

(32)Det bör, i den mån det rör personuppgifter, klargöras att behandlingen och utbytet av information bör följa de tillämpliga reglerna om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet för sådana uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (7) och (EU) 2018/1725 (8).

(33)Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter skyddas i enlighet med särskilt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (9) och (EU, Euratom) 2015/444 (10) samt avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassi­ ficerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (11). Detta inbegriper särskilt skyldigheten att inte placera uppgifterna på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller besluta att de inte längre ska vara säkerhets­ skyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen. Alla icke-säkerhetsskyddsklassi­ ficerade känsliga uppgifter eller uppgifter som lämnas konfidentiellt bör hanteras som sådana av myndigheterna.

(34)Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn, i synnerhet till små och medelstora företag, och transparens är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att vid behov fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig unionsrapport om genomförandet av kontroller.

(35)Den årliga unionsrapporten om genomförandet av kontroller bör innehålla relevant information om licensiering och genomdrivande av kontroller enligt denna förordning, med vederbörlig hänsyn till behovet av att säkerställa skyddet för vissa uppgifters konfidentiella karaktär, särskilt när offentliggörandet av licensieringsuppgifter skulle kunna påverka nationella säkerhetsfrågor som tagits upp av medlemsstaterna eller äventyra affärshemligheter och göra det möjligt för leverantörer utanför unionen att kringgå medlemsstaternas restriktiva licensbeslut.

(36)För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör varje medlemsstat vidta åtgärder för att ge de behöriga myndigheterna nödvändiga befogenheter.

(37)I enlighet med EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen bör varje medlemsstat själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Det är också lämpligt att införa bestämmelser för att stödja ett effektivt genomförande av kontroller, bland annat genom en mekanism för samordning av genomdrivandet.

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41). (10) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassi­

ficerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53). (11) EUT C 202, 8.7.2011, s. 13.

65

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

(38)I unionens tullkodex fastställs bland annat bestämmelser om export och återexport av varor. Ingenting i denna förordning inskränker eventuella bemyndiganden som har beviljats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter.

(39)Exportkontroller bidrar till internationell säkerhet och inverkar på handeln med tredjeländer. Det är därför lämpligt att utveckla dialog och samarbete med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten. Särskilt bör medlemsstaterna och kommissionen öka sitt bidrag till de multilaterala exportkontrollregimernas verksamhet. Medlemsstaterna och kommissionen bör också stödja dessa regimer när det gäller utvecklingen av robusta exportkontroller som en global bas och modell för internationell bästa praxis och ett viktigt verktyg för att säkerställa internationell fred och stabilitet. Bidrag bör lämnas när alla medlemsstater har identifierat en ny risk när det gäller cyberövervakningsprodukter för att säkerställa likvärdiga förutsättningar på multilateral nivå.

(40)Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som kompletterar Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU (12), som fastställer särskilda regler för kontroll av export av produkter för den offentliga reglerade tjänsten inom Galileoprogrammet.

(41)Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Genom denna förordning fastställs en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, och inbegriper produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen eller bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

2.export:

a)ett exportförfarande i den mening som avses i artikel 269 i unionens tullkodex,

b)återexport i den mening som avses i artikel 270 i unionens tullkodex; återexport föreligger också om en summarisk utförseldeklaration måste inges under en transitering genom unionens tullområde enligt led 11 i den här artikeln på grund av att produkternas slutdestination har ändrats,

c)en passiv förädling i den mening som avses i artikel 259 i unionens tullkodex, eller

(12) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet (EUT L 287, 4.11.2011, s. 1).

66

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/7

 

 

 

 

 

d)överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inklusive telefax, telefon, e-post eller andra elektroniska medel till en destination utanför unionens tullområde; det inbegriper att programvaran och tekniken görs tillgänglig i elektronisk form till fysiska eller juridiska personer eller till partnerskap utanför unionens tullområde; det inbegriper även muntlig överföring av teknik när tekniken beskrivs via ett röstöverfö­ ringsmedium.

3.exportör:

a)varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som, vid den tidpunkt då exportdeklarationen eller deklarationen om återexport eller en summarisk utförseldeklaration godkänns, innehar avtalet med mottagaren i tredjelandet och har befogenhet att besluta om att föra ut produkterna ur unionens tullområde; om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om produkterna ska föras ut från unionens tullområde, eller

b)varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som beslutar att överföra programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inbegripet telefax, telefon, e-post eller på något annat elektroniskt sätt, till en destination utanför unionens tullområde, eller att i elektronisk form göra sådan programvara och teknik tillgänglig för fysiska eller juridiska personer eller partnerskap utanför unionens tullområde.

Om rätten att förfoga över produkten med dubbla användningsområden innehas av en person som är bosatt eller etablerad utanför unionens tullområde enligt det avtal som ligger till grund för exporten ska exportören anses vara den avtalsslutande part som är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde,

c)om led a eller b inte är tillämpligt, varje fysisk person som transporterar de produkter med dubbla användningsområden som ska exporteras när dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i personens personliga bagage i den mening som avses i artikel 1.19 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (13).

4.exportdeklaration: en handling genom vilken varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, i föreskriven form och på föreskrivet sätt, begär att produkter med dubbla användningsområden som anges i led 1 ska omfattas av ett exportförfarande.

5.deklaration om återexport: en handling i den mening som avses i artikel 5.13 i unionens tullkodex.

6.summarisk utförseldeklaration: en handling i den mening som avses i artikel 5.10 i unionens tullkodex.

7.förmedlingstjänster:

a)förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av produkter med dubbla användningsområden från ett tredjeland till något annat tredjeland, eller

b)försäljning eller inköp av produkter med dubbla användningsområden som befinner sig i tredjeländer för överföring till något annat tredjeland.

I denna förordning undantas ett rent tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

8.förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde till ett tredjelands territorium.

9.tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet genom elektroniska medel liksom per telefon eller andra muntliga former av bistånd.

10.tillhandahållare av tekniskt bistånd:

a)varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller tekniskt bistånd från unionens tullområde till ett tredjelands territorium,

(13) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

67

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

b)varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som tillhandahåller tekniskt bistånd inom ett tredjelands territorium, eller

c)varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som tillhandahåller tekniskt bistånd till en person som är bosatt i ett tredjeland och som tillfälligt befinner sig i unionens tullområde.

11.transitering: transport av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förs in i och passerar genom unionens tullområde till en destination utanför unionens tullområde när dessa produkter

a)omfattas av förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i unionens tullkodex och endast passerar genom unionens tullområde,

b)omlastas i, eller återexporteras direkt från, en frizon,

c)är i tillfällig förvaring och återexporteras direkt från en anläggning för tillfällig lagring, eller

d)fördes in i unionens tullområde på samma fartyg eller luftfartyg som kommer att föra dem ut från det området utan lossning.

12.individuellt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller flera produkter med dubbla användningsområden.

13.globalt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare och/eller i ett eller flera angivna tredjeländer.

14.tillstånd för stort projekt: ett individuellt exporttillstånd eller ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt stort projekt.

15.unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller de villkor och krav som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

16.nationellt generellt exporttillstånd: ett exporttillstånd som definieras genom nationell lagstiftning i enlighet med artikel 12.6 och avsnitt C i bilaga III.

17.unionens tullområde: det tullområde i unionen som avses i artikel 4 i unionens tullkodex.

18.icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden: produkter som har status som icke-unionsvaror i den mening som avses i artikel 5.24 i unionens tullkodex.

19.vapenembargo: ett vapenembargo som har införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som har antagits av rådet eller genom ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller ett vapenembargo som har beslutats i en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd.

20.cyberövervakningsprodukter: produkter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra dold övervakning av fysiska personer genom monitorering extraktion, inhämtning eller analys av data från informations- och telekommunikationssystem.

21.internt efterlevnadsprogram: fortlöpande effektiva, ändamålsenliga och proportionella policyer och förfaranden som antagits av exportörer för att underlätta efterlevnaden av bestämmelserna och målen i denna förordning och av villkoren i de tillstånd som genomförs enligt denna förordning, inbegripet, bland annat, due diligence-åtgärder för bedömning av risker relaterade till export av produkterna till slutanvändare och slutanvändningar.

22.i allt väsentligt identisk transaktion: en transaktion som avser produkter med i allt väsentligt identiska parametrar eller tekniska egenskaper och som involverar samma slutanvändare eller mottagare som en annan transaktion.

68

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/9

 

 

 

 

 

KAPITEL II

RÄCKVIDD

Artikel 3

1.Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I.

2.Enligt artikel 4, 5, 9 eller 10 kan tillstånd även krävas för export till alla eller vissa destinationer av vissa produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

Artikel 4

1.Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för följande:

a)Användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

b)Militär slutanvändning om det land som köper produkterna eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo. I detta led avses med militär slutanvändning

i)införlivande med militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning,

ii)användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning, för att utveckla, tillverka eller underhålla militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning, eller

iii)användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning.

c)Användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i den nationella militära förteckningen och som har exporterats från en medlemsstats territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd enligt den medlemsstatens nationella lagstiftning.

2.Om en exportör känner till att de produkter med dubbla användningsområden som denne avser att exportera som inte förtecknas i bilaga I helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för exporten i fråga.

3.En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt när det gäller de berörda produkterna och slutanvändarna, såvida medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda informationens känslighet.

5.Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottas i enlighet med punkt 4 och ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om detta.

6.För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som rör produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

69

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

7.Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

8.Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/479.

Artikel 5

1.Tillstånd ska krävas för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband med internt förtryck och/eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

2.Om en exportör känner till, enligt sina due diligence-resultat, att de cyberövervakningsprodukter som denna avser att exportera, som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för exporten i fråga. Kommissionen och rådet ska tillgängliggöra riktlinjer för exportörer som avses i artikel 26.1.

3.En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av cyberövervaknings­ produkter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och ska förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt avseende de berörda produkterna och enheterna, såvida medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda informationens känslighet.

5.Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottagits enligt punkt 4 och se över den mot bakgrund av kriterierna i punkt 1 inom 30 arbetsdagar. De ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter. I undantagsfall får varje medlemsstat begära en förlängning av den 30-dagarsperioden. En sådan förlängning får dock inte överskrida 30 arbetsdagar.

6.Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att ett tillståndskrav bör införas för i allt väsentligt identiska transaktioner, ska kommissionen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra information om de cyberövervakningsprodukter och, när det är lämpligt, destinationer som omfattas av tillståndskrav som anmälts av medlemsstaterna för detta ändamål.

7.Medlemsstaterna ska minst en gång om året se över den information som offentliggörs i enlighet med punkt 6, på grundval av relevant information och analyser från kommissionen. Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att offentliggörandet av ett tillståndskrav bör ändras eller förnyas, ska kommissionen omgående och i enlighet med detta ändra eller förnya den information som offentliggjorts enligt punkt 6 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

8.För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som rör cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I.

9.Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

70

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/11

 

 

 

 

 

10.Medlemsstaterna ska överväga att stödja införandet av produkter som offentliggjorts enligt punkt 6 i denna artikel i de relevanta internationella icke-spridningssystemen eller överenskommelserna om exportkontroll i syfte att utvidga kontrollerna. Kommissionen ska tillhandahålla analyser av relevanta uppgifter som samlats in enligt artiklarna 23.2 och 26.2.

11.Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/479.

Artikel 6

1.Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om förmedlaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.Om en förmedlare avser att tillhandahålla förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1, ska förmedlaren underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida sådana förmedlingstjänster ska omfattas av tillstånd.

3.En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

4.En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlings­ tjänster för produkter med dubbla användningsområden, om förmedlaren har anledning att misstänka att produkterna är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1.

5.Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln.

Artikel 7

1.Transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I får när som helst förbjudas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.Innan beslut fattas om huruvida en transitering ska förbjudas får den behöriga myndigheten i enskilda fall införa tillståndskrav för den specifika transiteringen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I, om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1. Om transiteringen sker genom flera medlemsstaters territorium ska den behöriga myndigheten i varje berörd medlemsstat kunna förbjuda sådan transitering genom dess territorium.

Den behöriga myndigheten får besluta om tillståndskrav för den fysiska eller juridiska person eller det partnerskap som har ett avtal med mottagaren i tredjelandet och som har befogenhet att besluta om avsändande av produkterna som passerar genom unionens tullområde.

Om den fysiska eller juridiska personen eller partnerskapet inte är bosatt eller etablerat i unionens tullområde får den behöriga myndigheten besluta om tillståndskrav för

a)deklaranten i den mening som avses i artikel 5.15 i unionens tullkodex,

b)fraktföraren i den mening som avses i artikel 5.40 i unionens tullkodex, eller

c)den fysiska person som transporterar produkterna med dubbla användningsområden under transitering, om dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i den personens personliga bagage.

3.En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

4.Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på de nationella åtgärder som avses i punkt 3 i den här artikeln.

71

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

Artikel 8

1.Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om tillhandahållaren av tekniskt bistånd har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.Om en tillhandahållare av tekniskt bistånd avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1, ska tillhandahållaren av tekniskt bistånd underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta huruvida sådant tekniskt bistånd ska omfattas av tillstånd.

3.Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om det tekniska biståndet

a)tillhandahålls inom eller till territoriet i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II, eller till en person som är bosatt i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II,

b)sker i form av överföring av information som är allmänt tillgänglig eller som utgör grundforskning i den mening som avses i den allmänna anmärkningen rörande teknik eller anmärkningen rörande kärnteknik i bilaga I,

c)tillhandahålls av myndigheter eller organ i en medlemsstat inom ramen för deras officiella uppgifter,

d)tillhandahålls för en medlemsstats väpnade styrkor på grundval av de uppgifter som tilldelats dem,

e)avser ett ändamål som anges i undantagen för produkter i Missilteknologikontrollregimen (MTCR-teknikprodukter) i bilaga IV, eller

f)utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av produkter för vilka ett exporttillstånd har beviljats.

4.En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

5.En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd om en tillhandahållare av tekniskt bistånd som avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden har anledning att misstänka att dessa produkter är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

6.Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 4 och 5 i den här artikeln.

Artikel 9

1.En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terroristhandlingar, eller till överväganden rörande mänskliga rättigheter, förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

2.Medlemsstaterna ska till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 utan dröjsmål och ange de exakta skälen till åtgärden. Om åtgärden består i att upprätta en nationell kontrollförteckning ska medlemsstaterna också informera kommissionen och övriga medlemsstater om beskrivningen av de kontrollerade produkterna.

3.Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, inbegripet varje ändring av deras nationella kontrollförteckningar.

4.Kommissionen ska offentliggöra de åtgärder som anmälts till den enligt punkterna 2 och 3 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska separat, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk, offentliggöra en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna. Kommissionen ska, efter anmälan från en medlemsstat om eventuella ändringar av sin nationella kontrollförteckning, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk offentliggöra en uppdatering av den sammanställning av nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna.

72

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/13

 

 

 

 

 

Artikel 10

1.Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om en annan medlemsstat inför tillståndskrav för export av dessa produkter på grundval av en nationell kontrollförteckning över produkter som antagits av den medlemsstaten enligt artikel 9 och offentliggjorts av kommissionen enligt artikel 9.4, och om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning som ger anledning till oro avseende den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terrorist­ handlingar, eller överväganden rörande mänskliga rättigheter.

2.En medlemsstat som avslår ett tillstånd som krävs enligt punkt 1 ska också underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om ett sådant beslut.

3.En medlemsstat som enlig punkt 1 i denna artikel beslutar om tillståndskrav för export av en produkt med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I, ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskravet utan dröjsmål och, när det är lämpligt, förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information, särskilt om de berörda produkterna och slutanvändarna. De övriga medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om detta.

Artikel 11

1.Tillstånd ska krävas för överföring inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV. Produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i del 2 i bilaga IV får inte omfattas av ett generellt tillstånd.

2.En medlemsstat får föreskriva ett tillståndskrav för överföring av andra produkter med dubbla användningsområden från sitt territorium till en annan medlemsstat i fall då vid tidpunkten för överföringen

a)operatören eller den behöriga myndigheten vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens tullområde,

b)det i den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras krävs tillstånd i enlighet med artikel 3, 4, 5, 9 eller 10 för exporten av dessa produkter till den slutdestinationen och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd, och

c)produkterna inte ska genomgå någon behandling eller bearbetning enligt definitionen i artikel 60.2 i unionens tullkodex i den medlemsstat till vilken de ska överföras.

3.Ansökan om det överföringstillstånd som avses i punkterna 1 och 2 ska göras i den medlemsstat från vilken produkterna med dubbla användningsområden ska överföras.

4.I fall då den därpå följande exporten av produkter med dubbla användningsområden redan har godkänts av den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras genom de samrådsförfaranden som avses i artikel 14, ska tillstånd för överföring omedelbart utfärdas till aktören, om inte omständigheterna har förändrats väsentligt.

5.En medlemsstat som antar lagstiftning som föreskriver ett tillståndskrav som avses i punkt 2 ska utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder den har vidtagit. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

6.Tillämpningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får inte innebära kontroller vid de inre gränserna inom unionens tullområde, utan endast kontroller som utförs som en del av de normala kontrollförfaranden som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom hela unionens tullområde.

7.Tillämpningen av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2 får inte leda till att överföring från en medlemsstat till en annan underkastas mer restriktiva villkor än export av samma produkter till tredjeländer.

8.En medlemsstat får, för varje överföring inom unionen från den medlemsstaten av produkter som förtecknas i bilaga I, kategori 5, del 2 men som inte finns förtecknade i bilaga IV, genom nationell lagstiftning kräva att ytterligare uppgifter om dessa produkter ska tillhandahållas den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

73

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

9.I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionens tullområde. Sådana dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

KAPITEL III

EXPORTTILLSTÅND OCH TILLSTÅND FÖR FÖRMEDLINGSTJÄNSTER OCH TEKNISKT BISTÅND

Artikel 12

1.Följande typer av exporttillstånd får utfärdas, eller inrättas, enligt denna förordning: a) Individuella exporttillstånd.

b) Globala exporttillstånd.

c) Nationella generella exporttillstånd.

d)Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter till vissa destinationer på särskilda villkor och krav för användning enligt avsnitten A–H i bilaga II.

Tillstånd som utfärdas eller inrättas enligt denna förordning ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

2.Individuella och globala exporttillstånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.3 ska individuella exporttillstånd, om exportören inte är bosatt eller etablerad i unionens tullområde, beviljas enligt denna förordning av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna med dubbla användningsområden befinner sig.

Alla individuella och globala exporttillstånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter och i den ordning som anges i förlagorna i avsnitt A i bilaga III.

3.Individuella exporttillstånd och globala exporttillstånd ska vara giltiga i upp till två år, om inte den behöriga myndigheten beslutar något annat.

Tillstånd för stort projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten, dock inte längre än fyra år, utom under vederbörligen motiverade omständigheter baserade på projektets varaktighet.

4.Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, destinationslandet och den exporterade produktens slutanvändning.

De individuella exporttillstånden ska omfattas av krav på slutanvändningsintyg. Den behöriga myndigheten får undanta vissa ansökningar från skyldigheten att tillhandahålla ett slutanvändningsintyg. De globala exporttillstånden får om så är lämpligt omfattas av krav på slutanvändningsintyg.

Exportörer som använder globala exporttillstånd ska genomföra ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga myndigheten anser det onödigt på grund av annan information som den har beaktat vid behandlingen av exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

Rapporteringskrav och krav på interna efterlevnadsprogram avseende användningen av globala exporttillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

På exportörernas begäran ska globala exporttillstånd som innehåller kvantitativa begränsningar delas upp.

74

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/15

 

 

 

 

 

5.De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell rätt eller praxis.

6.Nationella generella exporttillstånd ska

a)inte omfatta produkter som förtecknas i avsnitt I i bilaga II.

b)definieras i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis; de får användas av alla exportörer som är etablerade eller bosatta i den medlemsstat som utfärdar dessa tillstånd, om de uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och i den kompletterande nationella lagstiftningen; de ska utfärdas i enlighet med vad som anges i avsnitt C i bilaga III.

c)inte användas om exportören har informerats av den behöriga myndigheten att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för sådan användning som anges artikel 4.1, eller om exportören känner till att produkterna är avsedda för ovannämnda användning.

Nationella generella exporttillstånd får även tillämpas på produkter och destinationer som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

Medlemsstaterna ska till kommissionen omedelbart anmäla alla nationella generella exporttillstånd som utfärdas eller ändras. Kommissionen ska offentliggöra sådana meddelanden i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

7.Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad får förbjuda exportören att använda unionens generella exporttillstånd om det föreligger skäligen grundad misstanke i fråga om exportörens förmåga att följa villkoren för tillståndet eller en bestämmelse i lagstiftningen om exportkontroll.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om exportörer som är förbjudna att använda unionens generella exporttillstånd, såvida inte den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad fastställer att exportören inte kommer att försöka exportera produkter med dubbla användningsområden genom en annan medlemsstat. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 13

1.Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad. Om förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd inte är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde ska tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet kommer att tillhandahållas.

2.Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster ska beviljas för en bestämd kvantitet specifika produkter och det ska tydligt anges var produkterna finns i ursprungstredjelandet, vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

I tillstånd för tekniskt bistånd ska det tydligt anges vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

Tillstånden ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

3.Förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för ansökan om tillstånd enligt denna förordning, särskilt uppgifter om var produkterna med dubbla användningsområden befinner sig, en tydlig beskrivning av produkterna och de kvantiteter det rör sig om, tredje parter som är inblandade i transaktionen, destinationslandet, slutanvändaren i det landet och exakt var denna befinner sig.

4.De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell lagstiftning eller praxis.

5.Alla tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i avsnitt B i bilaga III.

75

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

Artikel 14

1.Om produkter med dubbla användningsområden, för vilka en ansökan om individuellt tillstånd har lämnats in för export till en destination som inte förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II eller till alla destinationer när det är fråga om de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, befinner sig i eller kommer att befinna sig i en eller flera andra medlemsstater än den där ansökan har lämnats in, ska detta anges i ansökan. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där ansökan om tillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Detta samråd får ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6. De medlemsstater som konsulteras ska inom tio arbetsdagar framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

Om inga invändningar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha några invändningar.

I undantagsfall får varje konsulterad medlemsstat begära en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

2.Om en export kan strida mot en medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen, får den staten rikta en begäran till en annan medlemsstat att inte bevilja ett exporttillstånd eller, om tillstånd redan har beviljats, att ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla detta. Den medlemsstat som tar emot en sådan begäran ska omedelbart inleda samråd av icke-bindande natur med den begärande medlemsstaten, vilket ska avslutas inom tio arbetsdagar. Om den medlemsstat som tar emot begäran beslutar att bevilja tillståndet, ska den medlemsstaten underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 15

1.Vid beslut om beviljande av tillstånd eller om förbud mot transitering enligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta aspekter, inbegripet följande:

a)Unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden, särskilt de skyldigheter och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskom­ melserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag.

b)Deras skyldigheter enligt de sanktioner som införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd.

c)Nationella utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter, inbegripet de som täcks av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp.

d)Den avsedda slutanvändningen och risken för avledning.

2.Utöver de kriterier som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna, när de bedömer en ansökan om ett globalt exporttillstånd, beakta exportörens genomförande av ett internt efterlevnadsprogram.

Artikel 16

1.Den behöriga myndigheten får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja exporttillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som den en gång har beviljat. Om den behöriga myndigheten avslår, ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, avsevärt begränsar eller återkallar ett exporttillstånd eller om den har beslutat att avsedd export inte ska tillåtas, ska den anmäla detta till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen och delge dem relevant information. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillfälligt har upphävt ett exporttillstånd ska den slutliga bedömningen överlämnas till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen när perioden för det tillfälliga upphävandet löper ut.

76

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/17

 

 

 

 

 

2.De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska se över avslag på tillstånd som anmälts enligt punkt 1 inom tre år från det att de har anmälts och återkalla, ändra eller förlänga dem. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska så snart som möjligt anmäla resultatet av översynen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till kommissionen. Avslag som inte återkallas ska fortsätta att gälla och ska ses över vart tredje år. Vid den tredje översynen ska den berörda medlemsstaten vara skyldig att förklara skälen för att avslaget ska kvarstå.

3.Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen anmäla beslut om att förbjuda en transitering av produkter med dubbla användningsområden, vilket fattats i enlighet med artikel 7. Dessa anmälningar ska innehålla all relevant information, inbegripet produktens klassificering, dess tekniska parametrar, destinationsland och slutanvändare.

4.Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska också tillämpas på tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt artikel 13.

5.Innan den behöriga myndigheten i en medlemsstat beslutar om den ska bevilja tillstånd eller förbjuda en transitering enligt denna förordning, ska den granska alla giltiga avslag eller beslut om att förbjuda transitering av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och som fattats enligt denna förordning för att fastställa om tillstånd eller transitering för en i allt väsentligt identisk transaktion har avslagits av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat. Den ska sedan samråda med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som utfärdade dessa avslag eller beslut om att förbjuda transitering enligt punkterna 1, 3 och 4 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de rådfrågade medlemsstaterna ska inom tio arbetsdagar meddela huruvida de anser att transaktionen i fråga är en i allt väsentligt identisk transaktion. Om inget svar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska det anses att de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som rådfrågats inte betraktar transaktionen i fråga som en i allt väsentligt identisk transaktion.

Om mer information krävs för att korrekt utvärdera transaktionen i fråga ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna komma överens om en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

Om den behöriga myndigheten efter dessa samråd beslutar att bevilja ett tillstånd eller tillåta en transitering, ska den meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen och lämna all relevant information för att förklara beslutet.

6.Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

7.All information som utbyts enligt denna artikel ska överensstämma med artikel 23.5 om informationens konfidentiella karaktär.

KAPITEL IV

ÄNDRING AV FÖRTECKNINGARNA ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH AV

DESTINATIONER

Artikel 17

1.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra förteckningarna över produkter med dubbla användningsområden i bilagorna I och IV enligt följande:

a)Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I ska ändras i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som medlemsstaterna och, när det är lämpligt, unionen har godtagit som medlemmar i de internationella icke-spridnings- och exportkontrollregimerna eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

b)Om ändringen av bilaga I gäller produkter med dubbla användningsområden som också förtecknas i bilaga II eller IV ska dessa bilagor ändras i enlighet därmed.

77

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga II genom att ta bort produkter och genom att lägga till eller ta bort destinationer från tillämpningsområdet för unionens generella exporttillstånd i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med beaktande av skyldigheter och åtaganden enligt de relevanta icke-spridnings- och exportkontrollregimerna, såsom ändringar av kontrollförteckningarna, liksom relevant geopolitisk utveckling. När tvingande skäl till skyndsamhet kräver borttagande av särskilda destinationer från tillämpningsområdet för ett av unionens generella exporttillstånd, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 19 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.

Artikel 18

1.Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 9 september 2021. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 19

1.Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 20

Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga IV, som är en underavdelning av bilaga I, ska uppdateras med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

78

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/19

 

 

 

 

 

KAPITEL V

TULLFÖRFARANDEN

Artikel 21

1.Vid fullgörandet av formaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden vid det tullkontor som ansvarar för handläggningen av exportdeklarationen ska exportören framlägga bevis för att nödvändigt exporttillstånd har erhållits.

2.Exportören får anmodas att tillhandahålla en översättning av eventuella dokument som framläggs som bevis, till ett officiellt språk i den medlemsstat där exportdeklarationen uppvisas.

3.En medlemsstat får även, utan att det påverkar befogenheter som den tilldelats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex, för en period som inte överstiger de perioder som avses i punkt 4, avbryta förfarandet för export från dess territorium eller, vid behov, på annat sätt förhindra att produkter med dubbla användningsområden som omfattas eller inte omfattas av ett giltigt exporttillstånd lämnar unionen via dess territorium, om den har

a)anledning att misstänka att

i)relevant information inte beaktades när tillståndet beviljades, eller

ii)omständigheterna har ändrats väsentligt sedan tillståndet beviljades, eller

b)relevant information om eventuell tillämpning av åtgärder enligt artikel 4.1.

4.I de fall som avses i punkt 3 i denna artikel ska den medlemsstat som avses i den punkten utan dröjsmål samråda med den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade exporttillståndet eller som får vidta åtgärder enligt artikel 4.1 för att den behöriga myndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt artikel 4.1 eller 16.1. Om den behöriga myndigheten beslutar att låta tillståndet fortsätta att gälla eller att inte vidta åtgärder enligt artikel 4.1 ska den svara inom tio arbetsdagar, som på dess begäran kan förlängas till 30 arbetsdagar i undantagsfall. I sådant fall eller om svar inte erhålls inom tio eller

30arbetsdagar ska produkterna med dubbla användningsområden omedelbart frigöras. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade tillståndet ska meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

5.Kommissionen får i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en vägledning för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.

Artikel 22

1.Medlemsstaterna får besluta att tullformaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden endast får fullgöras vid tullkontor som bemyndigats för detta ändamål.

2.De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i punkt 1 ska informera kommissionen om de tullkontor som bemyndigats. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBETE, GENOMFÖRANDE OCH GENOMDRIVANDE

Artikel 23

1.Medlemsstaterna ska utan dröjsmål informera kommissionen om de lagar och andra författningar som antas för genomförandet av denna förordning, inbegripet

a)en förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har befogenhet att

— bevilja exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden,

79

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

—bevilja tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd i enlighet med denna förordning,

—förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden i enlighet med denna förordning,

b)de åtgärder som avses i artikel 25.1.

Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till de övriga medlemsstaterna och ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

2.I samarbete med kommissionen ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i syfte att öka effektiviteten av unionens ordning för exportkontroll och för att säkerställa ett konsekvent och effektivt genomförande och genomdrivande av kontroll i hela unionens tullområde. Informationsutbytet kan omfatta följande:

a)Relevanta licensieringsuppgifter som tillhandahålls för varje utfärdat tillstånd (t.ex. licensernas värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella tillstånd).

b)Ytterligare information om genomdrivandet av kontroller, inbegripet information om tillämpningen av de kriterier som anges i artikel 15.1, antalet aktörer med ett internt efterlevnadsprogram och, i förekommande fall, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden i andra medlemsstater.

c)Information om den analys som ligger till grund för tillägg eller planerade tillägg till nationella kontrollförteckningar enligt artikel 9.

d)Information om genomdrivande av kontroller, inbegripet riskbaserade revisioner, uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd och, i förekommande fall, antal överträdelser, beslagtaganden och tillämpning av andra sanktioner.

e)Uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

3.Utbytet av licensieringsuppgifter ska äga rum minst en gång per år i enlighet med riktlinjer som ska utarbetas av den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känslig information eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet.

4.Medlemsstaterna och kommissionen ska regelbundet granska genomförandet av artikel 15 på grundval av information som lämnats i enlighet med denna förordning och analyser av sådana uppgifter. Alla deltagare i dessa utbyten ska respektera diskussionernas konfidentialitet.

5.Rådets förordning (EG) nr 515/97 (14), särskilt bestämmelserna om uppgifters konfidentiella karaktär, ska gälla i tillämpliga delar.

6.Ett säkert och krypterat system ska utarbetas av kommissionen i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats enligt artikel 24 för att stödja direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, när det är lämpligt, kommissionen. Systemet ska, när så är möjligt, av kommissionen anslutas till de elektroniska licenssystemen hos medlemsstaternas behöriga myndigheter i den utsträckning som är nödvändig för att underlätta detta direkta samarbete och informationsutbyte. Europaparlamentet ska informeras om systemets budget, utveckling och funktion.

7.Behandlingen av personuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725.

Artikel 24

1.En samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden, med en företrädare för kommissionen som ordförande ska inrättas. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till samordningsgruppen. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.

(14) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

80

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/21

 

 

 

 

 

2.Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, samråda med de exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av den här förordningen.

3.Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när det är lämpligt, inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska vid behov konsultera exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.

4.Kommissionen ska stödja ett unionsprogram för kapacitetsuppbyggnad avseende licensiering och genomdrivande, bland annat genom att i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden utarbeta gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän från medlemsstaterna.

Artikel 25

1.Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av denna förordning. Den ska särskilt fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning Dessa Sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att stödja informationsutbyte och direkt samarbete mellan behöriga myndigheter och verkställande organ i medlemsstaterna (nedan kallad samordningsmekanismen). Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen utbyta relevant information, om sådan finns tillgänglig, inbegripet om tillämpningen, arten och effekten av de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, om efterlevnad av bästa praxis och om otillåten export av produkter med dubbla användningsområden och/eller överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell lagstiftning.

Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen också utbyta information om bästa praxis hos nationella verkställande myndigheter avseende riskbaserade revisioner, upptäckt och lagföring av otillåten export av produkter med dubbla användningsområden och/eller eventuella andra överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell lagstiftning.

Informationsutbytet inom ramen för samordningsmekanismen ska vara konfidentiellt.

KAPITEL VII

TRANSPARENS, UTÅTRIKTADVERKSAMHET, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING

Artikel 26

1.Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionsordningen för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. Ansvaret för att tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till exportörer, förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska ligga hos de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade. I dessa riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis ska särskild hänsyn tas till små och medelstora företags informationsbehov.

2.Kommissionen ska i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning och om de verksamheter, undersökningar och samråd som företagits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden. Den årliga rapporten ska vara offentlig.

Den årliga rapporten ska innehålla information om tillstånd (särskilt antal och värde per typ av produkter och destinationsorter på unionsnivå och medlemsstatsnivå) avslag och förbud enligt denna förordning. Den årliga rapporten ska också innehålla information om förvaltningen (särskilt om personal, efterlevnad och utåtriktad verksamhet, särskilda licensierings- eller klassificeringsverktyg) och genomdrivande av kontroller (särskilt antalet överträdelser och sanktioner).

81

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

När det gäller cyberövervakningsprodukter ska den årliga rapporten innehålla särskild information om tillstånd, särskilt om antalet mottagna ansökningar per produkt, den utfärdande medlemsstaten och de destinationer som berörs av dessa ansökningar och om de beslut som fattats om dessa ansökningar.

Informationen i den årliga rapporten ska presenteras i enlighet med principerna i punkt 3.

Kommissionen och rådet ska tillhandahålla riktlinjer om metoden för insamling och behandling av uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten, inbegripet fastställandet av typerna av produkter och tillgången till uppgifter om verkställighet.

3.Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all information som behövs för utarbetandet av rapporten, med vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade

uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (15) om europeisk statistik är tillämplig på information som utbyts eller offentliggörs enligt denna artikel.

4.Mellan den 10 september 2026 och den 10 september 2028 ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Efter den 10 september 2024 ska kommissionen genomföra en utvärdering av artikel 5 och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

KAPITEL VIII

KONTROLLÅTGÄRDER

Artikel 27

1.Exportörer av produkter med dubbla användningsområden ska föra detaljerade register eller förteckningar över sin export i enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat. Sådana register eller förteckningar ska särskilt innefatta kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer och transportdokument och andra leveransdokument som är tillräckligt detaljerade för att man ska kunna utläsa

a)en beskrivning av produkterna med dubbla användningsområden,

b)kvantiteten produkter med dubbla användningsområden,

c)exportörens respektive mottagarens namn och adress,

d)slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

2.I enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat ska förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd föra register eller förteckningar över förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd, så att de på begäran kan styrka beskrivningen av de produkter med dubbla användningsområden som varit föremål för förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd, under vilken period produkterna varit föremål för sådana tjänster, destinationen för sådana produkter och tjänster och vilka länder som är berörda av de tjänsterna.

3.De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten.

(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

82

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/23

 

 

 

 

 

4.Dokument och underlag rörande överföringar inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska arkiveras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen utfördes och ska på begäran uppvisas för den behöriga myndigheten i den medlemsstat från vilken dessa produkter överfördes.

Artikel 28

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning ska varje medlemsstat vidta alla de åtgärder som krävs för att dess behöriga myndigheter ska kunna

a)inhämta information om varje order eller transaktion som inbegriper produkter med dubbla användningsområden,

b)fastställa huruvida exportkontrollåtgärderna tillämpas korrekt, vilket särskilt får inbegripa rätt till tillträde till lokaler som tillhör personer som berörs av en exporttransaktion eller förmedlare som tillhandahåller förmedlingstjänster under de omständigheter som anges i artikel 6, eller tillhandahållare av tekniskt bistånd under de omständigheter som anges i artikel 8.

KAPITEL IX

SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

Artikel 29

1.Kommissionen och medlemsstaterna ska, när det är lämpligt, föra dialoger med tredjeländer i syfte att främja en global konvergens hos kontrollerna.

Dialogerna får stödja regelbundet och ömsesidigt samarbete med tredjeländer, inbegripet utbyte av information och bästa praxis samt kapacitetsuppbyggnad och utåtriktad verksamhet i tredjeländer. Dialogerna får också uppmuntra tredjeländer att förbinda sig till robusta exportkontroller som utvecklats genom multilaterala exportkontrollregimer som en modell för internationell bästa praxis.

2.Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i överenskommelser om ömsesidigt administrativt bistånd eller protokoll avseende tullfrågor, vilka ingåtts mellan unionen och tredjeländer, får rådet bemyndiga kommissionen att förhandla om avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av exportkontroller avseende sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av denna förordning.

Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 207.3 i EUF-fördraget och i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, beroende på vad som är tillämpligt.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som kompletterar beslut nr 1104/2011/EU.

Artikel 31

Förordning (EG) nr 428/2009 upphör att gälla.

De ansökningar om tillstånd som lämnas in före den 9 september 2021 ska dock fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.

83

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

Artikel 32

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2021.

 

 

På Europaparlamentets vägnar

 

På rådets vägnar

Ordförande

 

Ordförande

D. M. SASSOLI

 

A. P. ZACARIAS

 

 

 

84

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/25

 

 

 

 

 

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM AVSES I ARTIKEL 3 I

DENNA FÖRORDNING

Genom förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i denna bilaga genomförs internationella överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, bl.a. Australiengruppen (1), Missilteknolo­ gikontrollregimen(MTCR) (2), Nuclear Suppliers' Group (NSG) (3), dvs. gruppen av länder som levererar kärnmaterial, Wassenaar-arrangemanget (4) och konventionen om kemiska vapen (5).

 

INNEHÅLL

Del I –

Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner

Del II – Kategori 0

Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Del III – Kategori 1

Särskilda material och därtill hörande utrustning

Del IV – Kategori 2

Materialbearbetning

Del V – Kategori 3

Elektronik

Del VI – Kategori 4

Datorer

Del VII – Kategori 5

Telekommunikation och ”informationssäkerhet”

Del VIII – Kategori 6

Sensorer och lasrar

Del IX – Kategori 7

Navigation och avionik

Del X – Kategori 8

Marint

Del XI – Kategori 9

Rymd och framdrivning

DEL I – Allmänna anmärkningar, akronymer samt förkortningar och definitioner

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I

1.För kontroll av varor som är konstruerade eller modifierade för militär användning, se relevant förteckning (relevanta förteckningar) för kontroll av militära varor som upprätthålls av de enskilda EU-medlemsstaterna. Hänvisningarna i denna bilaga med anmärkningen ”SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING” är till samma förteckning.

2.Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

ANM. Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

3.Varor som specificeras i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

4.I vissa fall förtecknas kemikalier med namn och CAS-nummer. Förteckningen gäller kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) oberoende av namn eller CAS-nummer. CAS-nummer visas som ett bidrag till identifieringen av en viss kemikalie eller blandning, oberoende av nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifikation, eftersom vissa former av den förtecknade kemikalien har olika CAS- nummer, medan blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie också kan ha olika CAS-nummer.

(1) https://www.australiagroup.net/

(2) http://mtcr.info/

(3) http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

(4) http://www.wassenaar.org/

(5) https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention

85

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNIK (Nuclear Technology Note – NTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategori 0, avsnitt E)

”Teknik” som har direkt samband med varor som finns upptagna under kategori 0 ska kontrolleras enligt bestämmelserna för kategori 0.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”teknik” som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av varan.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information eller ”vetenskaplig grundforskning”.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategorierna 1–9, avsnitt E)

Export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som kontrolleras i kategorierna 1–9, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i kategorierna 1–9.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning: Denna anmärkning medger inte export av ”teknik” som specificeras i avsnitten 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a och 8E002.b.

Kontroll av överföringar av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNISK PROGRAMVARA (Nuclear Software Note – NSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategori 0, avsnitt D)

Avsnitt D i kategori 0 omfattar inte ”programvara” som är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”objektkod” som erfordras för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varan.

Anmärkning: Anmärkningen rörande kärnteknisk programvara fritar inte från kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE PROGRAMVARA (General Software Note – GSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategorierna 1–9, avsnitt D) Den ”programvara” som beskrivs i kategorierna 1–9 omfattas inte av kontroll om den

a)är allmänt tillgänglig för gemene man genom att

1.den säljs från lager vid ett försäljningsställe i detaljistledet utan restriktioner

a)över disk,

b)via postorderförsäljning,

c)på elektronisk väg, eller

d)via telefonförsäljning, och

2.den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren,

Anmärkning: Punkt a i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

86

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/27

 

 

 

 

 

b)är ”allmänt tillgänglig”, eller

c)är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning: Punkt c i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE ”INFORMATIONSSÄKERHET” (GISN)

”Informationssäkerhets”-produkter eller -funktioner ska värderas mot kategori 5 del 2 även om de är komponenter, ”programvara” eller funktioner i andra system eller i annan utrustning.

REDAKTIONELL PRAXIS I EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING

I enlighet med bestämmelserna i Publikationshandboken ska, i texter på svenska som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,

—kommatecken användas som decimaltecken,

—större tal skrivas i grupper om tre, med mellanrum. Texten i den här bilagan följer denna praxis.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Akronymer och förkortningar som används som definierade termer återfinns under rubriken ’Definition av termer som används i denna bilaga’.

 

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

Analogue-to-Digital Converter

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

Atomic Layer Epitaxy

ALU

Arithmetic Logic Unit (aritmetisk logikenhet)

ANSI

American National Standards Institute

APP

Adjusted Peak Performance (justerad topprestanda)

APU

Auxiliary Power Unit (hjälpkraftsaggregat)

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

Air Traffic Control (flygkontrolltjänst)

BJT

Bipolar Junction Transistors (BJ-transistorer)

BPP

Beam Parameter Product (strålparameterprodukt)

BSC

Base Station Controller (basstationskontroller)

CAD

Computer-Aided-Design (datorstödd konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device (laddningskopplad enhet)

CDU

Control and Display Unit (kontroll- och indikatorenhet)

CEP

Circular Error Probable (troligt cirkulärt fel)

CMM

Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin)

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementär metalloxidhalvledare)

87

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/28

 

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

CNTD

 

Controlled Nucleation Thermal Deposition (styrd nukleär termisk deponering)

 

CPLD

 

Complex Programmable Logic Device (komplex programmerbar logisk

 

 

 

 

 

komponent)

 

CPU

 

Central Processing Unit (centralprocessor)

 

CVD

 

Chemical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

 

CW

 

Chemical Warfare (kemisk krigföring)

 

CW (för laser)

 

Continuous Wave (kontinuerlig drift)

 

DAC

 

Digital-to-Analogue Converter (digital-till-analog-omvandlare)

 

DANL

 

Displayed Average Noise Level (visad genomsnittlig brusnivå)

 

DBRN

 

Data-Base Referenced Navigation (databaserad referensnavigering)

 

DDS

 

Direct Digital Synthesizer

 

DMA

 

Dynamic Mechanical Analysis

 

DME

 

Distance Measuring Equipment (avståndsmätningsradar)

 

DMOSFET

 

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

 

DS

 

Directionally Solidified (riktningsstelnad)

 

EB

 

Exploding Bridge (exploderande brygga)

 

EB-PVD

 

Electron Beam Physical Vapour Deposition (fysisk förångningsdeposition med

 

 

 

 

 

elektronstråle)

 

EBW

 

Exploding Bridge Wire (exploderande tråd)

 

ECM

 

Electro-Chemical Machining (elektrokemisk bearbetning)

 

EDM

 

Electrical Discharge Machines (elektriska urladdningsmaskiner)

 

EFI

 

Exploding Foil Initiators (exploderande folie)

 

EIRP

 

Effective Isotropic Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt)

 

EMP

 

Electromagnetic Pulse (elektromagnetisk puls)

 

ENOB

 

Effective Number of Bits (effektivt antal bitar)

 

ERF

 

Electrorheological Finishing (elektroreologisk slutbearbetning)

 

ERP

 

Effective Radiated Power (ekvivalent utstrålad effekt)

 

ESD

 

Electrostatic Discharge (elektrostatisk urladdning)

 

ETO

 

Emitter Turn-Off Thyristor (ETO-tyristor)

 

ETT

 

Electrical Triggering Thyristor (T-tyristor)

 

EU

 

Europeiska unionen

 

EUV

 

Extreme Ultraviolet (extremt ultraviolett)

 

FADEC

 

Full Authority Digital Engine Control

 

FFT

 

Fast Fourier Transform (Snabb Fourier-transform)

 

FPGA

 

Field Programmable Gate Array (fältprogrammerbar grindmatris)

 

FPIC

 

Field Programmable Interconnect (fältprogrammerbar koppling)

 

FPLA

 

Field Programmable Logic Array (fältprogrammerbar logisk matris)

 

FPO

 

Floating Point Operation (flyttalsoperation)

 

FWHM

 

Full-Width Half-Maximum (halvvärdesbredd)

 

88

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

Bilaga 1

 

 

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/29

SV

 

 

 

 

 

 

 

GLONASS

 

 

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

 

 

GNSS

 

 

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

 

 

GPS

 

 

Global Positioning System

 

 

GSM

 

 

Global System for Mobile Communications

 

 

GTO

 

 

Gate Turn-off Thyristor (GTO-tyristor)

 

 

HBT

 

 

Hetero-Bipolar Transistors (hetero-bipolära transistorer)

 

 

HDMI

 

 

High-Definition Multimedia Interface

 

 

HEMT

 

 

High Electron Mobility Transistor (transistor med hög elektronmobilitet)

 

 

Icao

 

 

International Civil Aviation Organization (Internationella civila

 

 

 

 

 

luftfartsorganisationen)

 

 

IEC

 

 

International Electro-technical Commission (Internationella elektrotekniska

 

 

 

 

 

kommissionen)

 

 

IED

 

 

Improvised Explosive Device (improviserad sprängladdning)

 

 

IEEE

 

 

Institute of Electrical and Electronic Engineers

 

 

IFOV

 

 

Instantaneous-Field-Of-View

 

 

IGBT

 

 

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGB-transistor)

 

 

IGCT

 

 

Integrated Gate Commutated Thyristor (IGC-tyristor)

 

 

IHO

 

 

International Hydrographic Organization (Internationella hydrografiska

 

 

 

 

 

organisationen)

 

 

ILS

 

 

Instrument Landing System (instrumentlandningssystem)

 

 

IMU

 

 

Inertial Measurement Unit (mätenhet för tröghetsnavigering)

 

 

INS

 

 

Inertial Navigation System (tröghetsnavigeringssystem)

 

 

IP

 

 

Internet Protocol

 

 

IRS

 

 

Inertial Reference System (referenssystem för tröghetsnavigering)

 

 

IRU

 

 

Inertial Reference Unit (referensenhet för tröghetsnavigering)

 

 

ISA

 

 

International Standard Atmosphere (internationell standardatmosfär)

 

 

ISAR

 

 

Inverse Synthetic Aperture Radar

 

 

ISO

 

 

International Organization for Standardization (Internationella

 

 

 

 

 

standardiseringsorganisationen)

 

 

ITU

 

 

International Telecommunication Union (Internationella teleunionen)

 

 

JT

 

 

Joule-Thomson

 

 

LIDAR

 

 

Light Detection and Ranging

 

 

LIDT

 

 

Laser Induced Damage Threshold (gräns för skador åstadkomna av laser)

 

 

LOA

 

 

Length Overall (total längd)

 

 

LRU

 

 

Line Replaceable Unit

 

 

LTT

 

 

Light Triggering Thyristor (LT-tyristor)

 

 

MLS

 

 

Microwave Landing Systems (mikrovågslandningssystem)

 

 

MMIC

 

 

Monolithic Microwave Integrated Circuit (monolitisk integrerad mikrovågskrets)

MOCVD

 

 

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (metall-organisk kemisk

 

 

 

 

 

förångningsdeposition)

 

 

MOSFET

 

 

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFE-transistor)

 

 

MPM

 

 

Microwave Power Module (effektmodul för mikrovåg)

 

 

89

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

MRF

 

Magnetorheological Finishing (magnetreologisk slutbearbetning)

 

MRF

 

Minimum Resolvable Feature size (minsta upplösning för systemdimension)

 

MRI

 

Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonanstomografi)

 

MTBF

 

Mean-Time-Between-Failures (medeltid mellan fel)

 

MTTF

 

Mean-Time-To-Failure (medeltid till fel)

 

NA

 

Numerical Aperture (numerisk apertur)

 

NDT

 

Non-Destructive Test (icke-förstörande prov)

 

NEQ

 

Net Explosive Quantity (nettosprängämnesmängd)

 

NIJ

 

National Institute of Justice (nationella rättsinstitutet)

 

OAM

 

Operations, Administration or Maintenance (drift, administration eller underhåll)

OSI

 

Open Systems Interconnection

 

PAI

 

Polyamide-imides (polyamidimider)

 

PAR

 

Precision Approach Radar (precisionsinflygningsradar)

 

PCL

 

Passive Coherent Location

 

PDK

 

Process Design Kit (processdesignsats)

 

PIN

 

Personal Identification Number (personligt identifikationsnummer)

 

PMR

 

Private Mobile Radio (privatmobilradio)

 

PVD

 

Physical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

 

ppm

 

parts per million (delar per miljon)

 

QAM

 

Quadrature-Amplitude-Modulation (kvadraturamplitudmodulering)

 

QE

 

Quantum Efficiency (kvantverkningsgrad)

 

RAP

 

Reactive Atom Plasmas

 

RF

 

Radio Frequency (radiofrekvens)

 

rms

 

root mean square (effektivvärde)

 

RNC

 

Radio Network Controller (radionätkontroller)

 

RNSS

 

Regional Navigation Satellite System (regionalt satellitnavigeringssystem)

 

ROIC

 

Read-out Integrated Circuit (utläsningskrets)

 

S-FIL

 

Step and Flash Imprint Lithography

 

SAR

 

Synthetic Aperture Radar

 

SAS

 

Synthetic Aperture Sonar

 

SC

 

Single Crystal (enkristall)

 

SCR

 

Silicon Controlled Rectifier (kiselstyrd likriktare)

 

SFDR

 

Spurious Free Dynamic Range (spuriosfritt dynamiskt område)

 

SHPL

 

Super High Powered Laser

 

SLAR

 

Sidelooking Airborne Radar (sidospanande flygburen radar)

 

SOI

 

Silicon-on-Insulator (kisel på insulator)

 

SQUID

 

Superconducting Quantum Interference Device

 

SRA

 

Shop Replaceable Assembly

 

90

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

Bilaga 1

 

 

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/31

SV

 

 

 

 

 

 

 

SRAM

 

 

Static Random Access Memory

 

 

SSB

 

 

Single Sideband (enkelt sidband)

 

 

SSR

 

 

Secondary Surveillance Radar (sekundär övervakningsradar)

 

 

SSS

 

 

Side Scan Sonar (sidoskannande sonar)

 

 

TIR

 

 

Total Indicated Reading (totalt indikatorutslag)

 

 

TVR

 

 

Transmitting Voltage Response (överföringsfunktion spänning till tryck)

 

 

u

 

 

Atomic Mass Unit (universell atommassenhet)

 

 

UPR

 

 

Unidirectional Positioning Repeatability (repetitionsnoggrannheten avseende en

 

 

 

 

 

maskinrörelse i en riktning till en position)

 

 

UV

 

 

Ultraviolet (ultraviolett)

 

 

UTS

 

 

Ultimate Tensile Strength (brottgräns)

 

 

VJFET

 

 

Vertical Junction Field Effect Transistor (VJFE-transistor)

 

 

VOR

 

 

Very High Frequency Omni-directional Range

 

 

WHO

 

 

Världshälsoorganisationen

 

 

WLAN

 

 

Wireless Local Area Network

 

 

91

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

92

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/33

 

 

 

 

 

93

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

94

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/35

 

 

 

 

 

95

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

96

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/37

 

 

 

 

 

97

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/38

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

98

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/39

 

 

 

 

 

99

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

100

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/41

 

 

 

 

 

101

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/42

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

102

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/43

 

 

 

 

 

103

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/44

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

104

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/45

 

 

 

 

 

105

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/46

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

106

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/47

 

 

 

 

 

107

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/48

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

108

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/49

 

 

 

 

 

109

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/50

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

110

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/51

 

 

 

 

 

111

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/52

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

112

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/53

 

 

 

 

 

113

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/54

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

114

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/55

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL II – Kategori 0

 

 

KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

 

 

0A

System, utrustning och komponenter

 

 

0A001 ”Kärnreaktorer” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana enligt följande:

a)”Kärnreaktorer”.

b)Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en ”kärnreaktor”.

c)Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en ”kärnreaktor”.

d)Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en ”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e)Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta både bränsleelement och primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

f)Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en ”kärnreaktor” och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM. För tryckrör av zirkonium se 0A001.e och för rörtanksrör se avsnitt 0A001.h.

115

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/56

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0A001 forts.

g)Kylmedelpumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

h)’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.h avses med ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i)Värmeväxlare enligt följande:

1.Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen eller den intermediära kylkretsen i en ”kärnreaktor”.

2.Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning: Avsnitt 0A001.i omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet eller kylsystemet för sönderfallvärme.

j)Neutrondetektorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödes­ nivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

116

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/57

 

 

 

 

 

0A001 forts.

k)’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor” för att minska värmeförluster och för att skydda inneslutningskärlen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.k avses med ’externa termiska skärmar’ större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

0B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B001 Anläggning för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)Anläggning som är särskilt konstruerad för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” och ”särskilt klyvbart material” enligt följande:

1.Anläggning för separation med gascentrifug.

2.Anläggning för separation med gasdiffusion.

3.Anläggning för separation med aerodynamisk process.

4.Anläggning för separation med kemisk utbytesprocess.

5.Anläggning för separation med jonbytesprocess.

6.Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på atomär ånga.

7.Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på gasmolekyler.

8.Anläggning för separation med plasmaprocess.

9.Anläggning för separation med elektromagnetisk process.

b)Gascentrifuger, hopsatta delar och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gascentrifuger enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0B001.b betyder ’material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’ något av följande:

1.Maråldrat stål som kan ges en brottgräns på 1,95 GPa eller mer.

2.Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns på 0,46 GPa eller mer. eller

3.”Fibrer eller fiberliknande material” med en ”specifik modul” större än 3,18 × 106 m och en ”specifik brottgräns” större än 7,62 × 104 m.

117

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/58

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B001.b. forts.

1.Gascentrifuger.

2.Kompletta rotorenheter.

3.Rotorrör med en väggtjocklek av 12 mm eller mindre med en diameter mellan 75 mm och 650 mm tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

4.Ringar eller bälgar med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm och 650 mm konstruerade för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör och är tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

5.Mellanväggar (bafflar) med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att monteras inne i centrifugens rotorrör, tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

6.Topp- eller bottenplattor med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att passa till ändarna av rotorröret och tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

7.Magnetiskt upphängda lager enligt följande:

a)Lagersystem bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus tillverkat eller skyddat av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och som innehåller ett dämpande medium där magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är monterad på rotorns topplatta.

b)Aktiva magnetiska lagersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas tillsammans med gascentrifuger.

8.Särskilt iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

118

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/59

 

 

 

 

 

0B001.b. forts.

9.Molekylpumpar bestående av cylindrar med invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade spår och maskinbearbetade innerytor.

10.Ringformade statorer för elektriska motorer till flerfasiga växelströmshysteres- (eller reluktans-) motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz och uppåt och i effektområdet 40 VA (Voltampere) och uppåt.

11.Centrifugbehållare som ska innesluta gascentrifugens rotor och som består av en styv cylinder med väggtjockleken upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar som är parallella med varandra och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05° eller mindre.

12.Uttagsrör bestående av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för avtappning av UF6-gas från rotorröret enligt pitotrörsprincipen och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

13.Frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorn vid anrikning med gascentrifuger och som har alla följande egenskaper samt därför särskilt konstruerade komponenter:

a)Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

b)Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 2 %).

119

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/60

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B001.b. forts.

14.Avstängnings- och kontrollventiler enligt följande:

a)Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde, slutprodukt eller restfraktion från UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b)Bälgtätade ventiler, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för anrikning med gascentrifug.

c)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gasdiffusion enligt följande:

1.Membran för gasdiffusion, tillverkade av porösa metalliska, polymera eller keramiska ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” med en porstorlek mellan 10 och 100 nm, en tjocklek på 5 mm eller mindre och, om i form av rör, med en diameter som är 25 mm eller mindre.

2.Behållare för gasdiffusorer tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.Kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, med ett utloppstryck upp till 500 kPa och ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

4.Axeltätningar för kompressorer eller blåsmaskiner som specificeras i avsnitt 0B001.c.3 och som är konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

5.Värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, som är konstruerade för ett läckagetryckförhållande på mindre än 10 Pa per timme när tryckskillnaden uppgår till 100 kPa.

6.Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

120

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/61

 

 

 

 

 

0B001 forts.

d)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med aerodynamisk process enligt följande:

1.Separationsmunstycken, dysor, som består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

2.Cylindriska eller koniska rör (vortexrör) vilka är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och har ett eller flera tangentiella inlopp.

3.Kompressorer eller blåsmaskiner som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.Värmeväxlare tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

5.Behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

6.Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en diameter på minst 40 mm.

7.Processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium) så att innehållet av UF6 blir högst 1 ppm, innefattande följande:

a)Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d)Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

121

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/62

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B001 forts.

e)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med kemisk utbytesprocess enligt följande:

1.Vätske-vätskepulskolonner med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

2.Vätske-vätskecentrifugalkontaktorer med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

3.Elektrokemiska reduktionsceller som är resistenta mot koncentrerade saltsyrelösningar, för reduktion av uran från ett valenstal till ett annat valenstal.

4.Matningsutrustning för elektrokemiska reduktionsceller, avsedd att överföra U+4 från det organiska flödet och för vilken de delar som kommer i kontakt med flödet är tillverkade av eller skyddade med lämpligt material (t.ex. glas, fluorkarbonpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit).

5.System för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet, bestående av utrustning för upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera uranium U+6 eller U+4 till U+3.

6.Uranoxidationssystem för oxidation av U+3 till U+4.

122

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/63

 

 

 

 

 

0B001 forts.

f)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med jonbytesprocess enligt följande:

1.Snabbreagerande jonbytarmassor, som film eller porösa makronätverk, i vilka de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, samt andra kompositstrukturer i lämplig form, inklusive partiklar och fibrer, med en diameter som är 0,2 mm eller mindre, resistenta mot koncentrerad saltsyra och gjorda för att ha en utbyteshalveringstid som är mindre än 10 s och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

2.Jonbyteskolonner (cylindriska) med en diameter som är större än 1 000 mm, tillverkade av eller skyddade med material som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. titan eller fluorkarbonplaster) och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0 MPa.

3.Återströmningssystem för jonbyte (kemiska eller elektrokemiska oxidations- eller reduktionssystem) för regenerering av kemiska reducerande eller oxiderande ämnen som använts i anrikningskaskader som utnyttjar jonbyte.

g)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på atomär ånga enligt följande:

1.Uranmetallförångarsystem konstruerade för att leverera en effekt på 1 kW eller mer mot målet, avsedda att användas för laseranrikning.

123

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/64

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B001.g. forts.

2.System för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform som är särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning vid laseranrikning, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa.

ANM: SE ÄVEN AVSNITT 2A225.

3.Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uppsamling av uranmetall i flytande eller solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranmetallånga eller flytande uranium. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

4.Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och restfraktion.

5.”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM: SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

h)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på gasmolekyler enligt följande:

1.Expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningen av UF6 och bärgas till 150 K (– 123 °C) eller lägre och är tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

2.Komponenter och enheter till uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att samla upp uranmetall eller restfraktioner av uran efter belysning med laser, tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.Kompressorer som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.Utrustning för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

124

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/65

 

 

 

 

 

0B001 forts.

5.Processystem för att separera UF6 från bärgasen (t.ex. kväve, argon eller annan gas), innefattande följande:

a)Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C) eller lägre.

b)Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c)Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

6.”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

i)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med plasmaprocess enligt följande:

1.Mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utgångsfrekvens som är högre än 30 GHz, och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

2.Jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW medeleffekt.

3.System för att generera uranplasma.

4.Används inte.

5.Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranånga. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

6.Cylindriska behållare för separatormodul avsedda att innesluta uranplasmakällan, radiofrekvens­ drivspolen samt uppsamlare för slutprodukt och restfraktion tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål).

125

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/66

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B001 forts.

j)Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med elektromagnetisk process enligt följande:

1.Jonkällor, enkla eller multipla, som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit, rostfritt stål eller koppar) och som kan leverera en jonstråleström som är 50 mA eller mer.

2.Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar och fickor och är gjorda av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit eller rostfritt stål).

3.Vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer tillverkade av icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål) och konstruerade för drift vid ett tryck som är 1 Pa eller lägre.

4.Magnetpolskor med en diameter större än 2 m.

5.Högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper:

a)Gjorda för kontinuerlig drift.

b)Utspänning 20 kV eller högre.

c)Utström 1 A eller mer.

d)Spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM: SE ÄVEN AVSNITT 3A227.

6.Kraftaggregat för magneter (högeffekt, likström) som har alla följande egenskaper:

a)Möjlighet att kontinuerligt lämna en utström som är 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är 100 V eller högre.

b)Ström- eller spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM: SE ÄVEN AVSNITT 3A226.

126

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/67

 

 

 

 

 

0B002 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter enligt följande, för isotopseparationsanläggningar som specificeras i avsnitt 0B001 och som är tillverkade av eller skyddade med ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”:

a)Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen.

b)Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning.

c)Stationer för slutprodukt och restfraktion vilka används för att överföra UF6 till behållare.

d)Kondenserings- eller solidifieringsstationer som används för att avlägsna UF6 från anrikningsprocessen genom att komprimera, kyla och överföra UF6 till flytande eller fast form.

e)Rörsystem och grenrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för transport av UF6 inom kaskader som utnyttjar gasdiffusion, centrifuger eller aerodynamiska processer.

f)Vakuumsystem och pumpar enligt följande:

1.Samlings- och förgreningsrör för vakuum eller vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst 5 m3/minut,

2.vakuumpumpar som är speciellt konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, eller

3.vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär.

g)UF6-masspektrometrar/jonkällor som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.Jonkälla tillverkad av eller fodrad med nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.Jonkälla med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

127

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/68

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B003 Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)System för konvertering av uranmalmkoncentrat till UO3.

b)System för konvertering av UO3 till UF6.

c)System för konvertering av UO3 till UO2.

d)System för konvertering av UO2 till UF4.

e)System för konvertering av UF4 till UF6.

f)System för konvertering av UF4 till uranmetall.

g)System för konvertering av UF6 till UO2.

h)System för konvertering av UF6 till UF4.

i)System för konvertering av UO2 till UCl4.

0B004 Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar enligt följande:

1.Anläggning för vatten-vätesulfidutbyte.

2.Anläggning för ammoniak-väteutbyte.

b)Utrustning och komponenter enligt följande:

1.Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som är lika med eller högre än 2 MPa.

2.Enstegs centrifugalfläktar eller -kompressorer med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 viktprocent vätesulfid, H2S) med en drivningskapacitet lika med eller större än 56 m3/s vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och utrustade med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

3.Kolonner för ammoniak-väteutbyte vars höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa.

4.Inre delar till utbyteskolonnerna, inklusive stegkontaktorer, och stegpumpar, inklusive sådana som är dränkbara, som används för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

128

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/69

 

 

 

 

 

0B004.b. forts.

5.Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

6.Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 viktprocent.

7.Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten med ammoniak- väteutbytesprocessen.

8.Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, avsedda för uppgradering av tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

9.Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

0B005 Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd härför.

Teknisk anmärkning:

Särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” omfattar utrustning som

1.i produktionsprocessen normalt kommer i direkt kontakt med eller direkt behandlar eller styr flödet av kärnämne,

2.förseglar kapslingen av kärnämne,

3.kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd,

4.kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller

5.används för sammansättning av reaktorelement.

129

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/70

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0B006 Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda härför.

Anmärkning: Avsnitt 0B006 innefattar följande:

a)Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” samt utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt kontrollerar det bestrålade bränslet och huvudflödena av kärnämne och klyvningsprodukter.

b)Utrustning för avkapsling av bränsleelement och maskiner för att hugga, klippa eller skära bränsleelement, dvs. fjärrmanövrerad utrustning för att skära, hugga eller klippa bestrålade bränsleelement, knippen eller stavar från ”kärnreaktor”.

c)Upplösningskar eller upplösningskärl med mekaniska anordningar som är särskilt utformade eller iordningsställda för att användas för upplösning av bestrålat ”kärnreaktor”bränsle, som kan tåla varm, starkt korrosiv vätska och som kan fyllas, hanteras och underhållas genom fjärrmanövrering.

d)Utrustning för vätskeextraktion, t.ex. packade eller pulsade kolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer, som är resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan och särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

e)Lagringstankar som är särskilt konstruerade för att vara kriticitetssäkra och resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan.

Teknisk anmärkning:

En lagringstank kan ha följande egenskaper:

1.Väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent (beräknad för alla beståndsdelar enligt definition i anmärkningen till avsnitt 0C004) på minst 2 %.

2.En maximal diameter på 175 mm för ett cylindriskt kärl, eller

3.en maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad behållare.

f)Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

130

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/71

 

 

 

 

 

0B007 Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)System för konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumoxid.

b)System för produktion av plutoniummetall.

0C Material

0C001 ”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

Anmärkning: Avsnitt 0C001 omfattar inte följande:

a)Fyra gram eller mindre av ”naturligt uran” eller ”utarmat uran”, när det ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)”Utarmat uran” speciellt framställt för följande civila icke-nukleära tillämpningar:

1.Skärmning.

2.Emballering.

3.Ballast med en massa som inte är större än 100 kg.

4.Motvikter med en massa som inte är större än 100 kg.

c)Legeringar innehållande mindre än 5 % torium.

d)Keramiska produkter innehållande torium vilka har framställts för icke-nukleär användning.

0C002 ”Särskilt klyvbart material”.

Anmärkning: Avsnitt 0C002 omfattar inte mängder om fyra ”effektiva gram” eller mindre när materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

0C003 Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000.

131

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/72

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

0C004 Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon 'boron equivalenter' och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 för användning i en ”kärnreaktor” i kvantiteter som överstiger 1 kg.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

Anmärkning 1: I samband med exportkontroll ska de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad fastställa om exporten av grafit som uppfyller ovannämnda specifikationer är avsedd för användning i en ”kärnreaktor”. 0C004 omfattar inte grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 ppm (delar per miljon) borekvivalenter och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 som inte är avsett för användning i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning 2: I avsnitt 0C004 definieras ’borekvivalent’ (BE) som summan av BEz för föroreningar (utom BEkol eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen av element Z i ppm

och σB och σZ är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt förekommande bor respektive element Z, och AB och AZ är atommassan hos naturligt förekommande bor respektive element Z.

0C005 Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (t.ex. nickel eller legeringar innehållande 60 viktprocent eller mer nickel, aluminiumoxid och fullständigt fluorerade polymerer) och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre och en partikelstorlek på mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard och en hög grad av likformighet i partikelstorleken.

132

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/73

 

 

 

 

 

0D Programvara

0D001 ”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

0E Teknik

0E001 ”Teknik” enligt anmärkning rörande kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

133

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/74

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

 

 

DEL III – Kategori 1

 

KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

 

1A

System, utrustning och komponenter

 

1A001 Komponenter tillverkade av fluorföreningar, enligt följande:

a)Packningar, tätningar, tätningsmaterial eller bränsletankar, speciellt konstruerade för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster, tillverkade till mer än 50 viktprocent av något material som specificeras i avsnitt 1C009.b eller 1C009.c.

b)Används inte.

c)Används inte.

1A002 ”Kompositer” eller laminat, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1A202, 9A010 OCH 9A110

a)Tillverkade av något av följande:

1.En organisk ”matris” och ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c eller 1C010.d.

2.Förimpregnerade mattor eller förformer som specificeras i avsnitt 1C010.e.

b)Tillverkade av en metall- eller kol-”matris” och något av följande:

1.”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med följande egenskaper:

a)En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m. och

b)En ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m. eller

2.Material som specificeras i avsnitt 1C010.c.

134

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/75

 

 

 

 

 

1A002 forts.

Anmärkning 1: Avsnitt 1A002 omfattar inte ”kompositer” eller laminat tillverkade av epoxyhartsimpregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol, som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka:

a)ytan inte överstiger 1 m2,

b)längden inte överstiger 2,5 m, och

c)bredden överstiger 15 mm.

Anmärkning 2: Avsnitt 1A002 omfattar inte halvfabrikat som är speciellt konstruerade för följande helt civila tillämpningar:

a)Sportutrustning.

b)Bilindustrin.

c)Verktygsmaskinindustrin.

d)Medicinska tillämpningar.

Anmärkning 3: Avsnitt 1A002.b.1 omfattar inte halvfabrikat som innehåller sammanvävda fibertrådar av högst två dimensioner och som är speciellt konstruerade för följande tillämpningar:

a)Värmebehandlingsugnar för härdning av metaller.

b)Produktionsutrustning för kiselkulor.

Anmärkning 4: Avsnitt 1A002 omfattar inte färdiga detaljer som är speciellt konstruerade för en specifik tillämpning.

Anmärkning 5: 1A002.b.1 omfattar inte mekaniskt hackat, malet eller skuret ”kolfiber- eller kolfiberliknande material” med en längd på 25,0 mm eller mindre.

1A003 Föremål av icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band med någon av följande egenskaper:

a)En tjocklek på över 0,254 mm, eller

b)är belagd eller laminerad med kol, grafit, metall eller magnetiskt material.

Anmärkning: 1A003 omfattar inte produktion av kopparbelagda eller kopparlaminerade filmer konstruerade för produktion av elektroniska mönsterkort.

ANM.

För alla former av ”smältbara” aromatiska polyimider, se avsnitt 1C008.a.3.

1A004 Utrustning och komponenter för skydd och detektion som inte är särskilt konstruerade för militära ändamål, enligt följande:

ANM: SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 2B351 OCH 2B352.

135

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/76

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1A004 forts.

a)Heltäckande ansiktsmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade för skydd mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

Anmärkning: Avsnitt 1A004.a omfattar även andningsskydd med automatisk luftrening (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) som är konstruerade eller modifierade för skydd mot de agens eller material som förtecknas i avsnitt 1A004.a.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A004.a gäller följande:

1.Heltäckande ansiktsmasker kallas även skydds- eller gasmasker.

2.Filterbehållare innefattar även filterpatroner.

1.”Biologiska agens”.

2.’Radioaktiva material’.

3.Kemiska stridsmedel (CW).

4.”Agens för kravallbekämpning”, bland annat

a)α-brombensenacetonitril (brombensylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8),

b)[(2-klorfenyl)metylen]propandinitril, (o-klorbensalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1),

c)2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4),

d)dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8),

e)10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9),

f)n-nonanoylmorfolin (MPA) (CAS 5299-64-9).

136

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/77

 

 

 

 

 

1A004 forts.

b)Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av följande:

1.”Biologiska agens”.

2.’Radioaktiva material’.

3.Kemiska stridsmedel (CW).

c)Detektionssystem, speciellt konstruerade eller modifierade för detektion eller identifiering av något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.”Biologiska agens”.

2.’Radioaktiva material’.

3.Kemiska stridsmedel (CW).

d)Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektion eller identifiering av förekomsten av restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar tekniker för ’spårdetektion’ (t.ex. akustiska ytvågor, spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anmärkning:

’Spårdetektion’ definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anmärkning 1: Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratoriean­ vändning.

Anmärkning 2: Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anmärkning: Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a)Personliga dosimetrar för mätning av strålning.

b)Arbetsmiljöutrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsad till att skydda mot olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1.gruvor,

2.stenbrott,

3.jordbruk,

4.läkemedelsindustri,

5.medicinskt bruk,

6.veterinärt bruk,

7.miljöskydd,

8.avfallshantering,

9.livsmedelsindustrin.

137

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/78

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1A004 forts.

Tekniska anmärkningar:

1.Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektion av eller försvar mot ’radioaktiva material’, ”biologiska agens”, kemiska stridsmedel, ’similiämnen’ eller ”agens för kravallbekämpning”, även om sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustrin, för medicinskt och veterinärt bruk, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

2.Ett ’similiämne’ är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

3.I avsnitt 1A004 avses med ’radioaktiva material’ material som valts ut eller modifierats för att öka deras effektivitet när det gäller att skada eller döda människor eller djur, eller skada utrustning, grödor eller miljön.

138

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/79

 

 

 

 

 

1A005 Skyddsvästar och därtill hörande delar enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)Mjuka skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer eller enligt ekvivalenter till dessa vad avser prestationsförmåga, och därtill speciellt konstruerade delar.

b)Hårda skyddsplattor som ger ett ballistiskt skydd i skyddsklass IIIA eller bättre (NIJ 0101,06, juli 2008) ”motsvarande standard”.

ANM. För ”fibrer eller fiberliknande material” som används för tillverkning av skyddsvästar, se avsnitt 1C010.

Anmärkning 1: Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar när de används eller medföres för användarens eget bruk.

Anmärkning 2: Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för frontalskydd från splitter och tryckvågor från icke militära explosiva produkter.

Anmärkning 3: Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för skydd mot knivar, spikar, nålar eller mot trubbigt våld.

1A006 Utrustning, speciellt konstruerad eller modifierad för desarmering av improviserade sprängladdningar (IED), enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)Fjärrstyrda fordon.

b)’Desarmeringsanordningar’.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A006.b gäller följande: ’desarmeringsanordningar’ är anordningar som är speciellt konstruerade för att förhindra att en sprängladdning utlöses, genom att skjuta ut en vätskeprojektil, en fast projektil eller en brytbar projektil.

Anmärkning: Avsnitt 1A006 omfattar inte sådan utrustning som åtföljer dess operatör.

139

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/80

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1A007 Utrustning och anordningar, speciellt konstruerade för att på elektrisk väg initiera tändning av sprängladdningar och anordningar som innehåller ”energetiska material” enligt följande:

ANM: SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 3A229 OCH 3A232.

a)Tändaggregat avsedda att initiera tändning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b)Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

1.Exploderande brygga (EB).

2.Exploderande tråd (EBW).

3.Slapper.

4.Exploderande folie (EFI).

Tekniska anmärkningar:

1.Ordet tändare eller tändanordning används ibland i stället för sprängkapsel.

2.De sprängkapslar som avses i avsnitt 1A007.b utnyttjar alla en liten elektriskt ledare (brygga, tråd eller folie) som förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som inte är av typ slapper startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt sprängämne, exempelvis pentyl (pentaerytritoltetranitrat). I en slapper-tändare driver den explosiva förångningen av den elektriska ledaren en tunn skiva eller en slapper över ett luftgap mot ett sprängämne som vid anslaget initierar en kemisk detonation. I vissa konstruktioner drivs slapper-tändaren av en magnetisk kraft. Termen exploderande foliedetonator refererar antingen till en exploderande brygga eller till en sprängkapsel av typ slapper.

140

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/81

 

 

 

 

 

1A008 Sprängladdningar, anordningar och komponenter enligt följande:

a)’Formade sprängladdningar’ med alla följande egenskaper:

1.Nettosprängämnesmängden (NEQ) överstiger 90 g.

2.Höljets yttre diameter är minst 75 mm.

b)Linjära formade skärsprängladdningar (cutting charges) med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.En sprängladdning som överstiger 40 g/m.

2.En bredd på minst 10 mm.

c)Snabbstubin med en sprängladdning i den inre delen som överstiger 64 g/m.

d)Andra skärsprängladdningar än de som specificeras i avsnitt 1A008.b och avskiljningsverktyg med en nettosprängämnesmängd (NEQ) som överstiger 3,5 kg.

Teknisk anmärkning:

’Formade sprängladdningar’ är sprängladdningar som formats för att målinrikta verkan av explosionen.

1A102 Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1A202 Kompositmaterial, andra än de som specificeras i avsnitt 1A002, i form av rör och som har båda följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 9A010 OCH 9A110.

a)En inre diameter mellan 75 mm och 400 mm.

b)Tillverkade av ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C210.a eller av förimpregnerat material av kol som specificeras i avsnitt 1C210.c.

1A225 Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

141

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/82

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1A226 Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande egenskaper:

a)Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b)utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

1A227 Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a)En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b)En densitet större än 3 g/cm3.

c)En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1A227 avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid tillämpningen.

1B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

1B001 Utrustning för produktion eller inspektion av ”kompositer eller laminat” som specificeras i avsnitt 1A002 eller ”fibrer eller fiberliknande material” enligt 1C010, enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning.

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1B101 OCH 1B201.

a)Lindningsmaskiner, i vilka rörelserna för positionering, omslag och lindning av fibrerna är samordnade och programmerade i minst tre ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av ”kompositer” eller laminat som består av ”fibrer eller fiberliknande material”.

b)’Maskiner för påläggning av band’, i vilka påläggning av band kan samordnas och programmeras i minst fem ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Anmärkning: I avsnitt 0B001.b avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster.

142

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/83

 

 

 

 

 

1B001.b. forts.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av band’, enligt avsnitt 1B001.b, kan lägga ett eller fler ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd över 25,4 mm och upp till 304,8 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

c)Vävstolar, som kan väva i flera riktningar och med flera dimensioner, inbegripet adaptrar och modifieringsutrustning, som är speciellt konstruerade eller modifierade för sammanvävning, sammanflätning eller sammantvinning av fibrer för ”komposit”strukturer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B001.c inkluderas stickas i tekniken tvinnas.

d)Utrustning speciellt konstruerad eller anpassad för produktion av armeringsfibrer enligt följande:

1.Utrustning för omvandling av polymera fibrer (t.ex. polyakrylonnitril, rayon, beck eller polykarbosilan) till kol- eller kiselkarbidfibrer, inklusive specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning.

2.Utrustning för kemisk förångningsdeposition av grundämnen eller föreningar på upphettade trådformade substrat för att tillverka kiselkarbidfibrer.

3.Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

4.Utrustning för omvandling av aluminium som innehåller fiberämnen till aluminiumfibrer genom värmebehandling.

e)Utrustning för att producera förimpregnerade mattor som specificeras i avsnitt 1C010.e genom varmsmältning.

143

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/84

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1B001 forts.

f)Utrustning för oförstörande provning som är särskilt konstruerad för ”komposit”material enligt följande:

1.Röntgentomografisystem för upptäckt av fel tredimensionellt.

2.Numeriskt styrda ultraljudstestmaskiner i vilka rörelserna för positionering av sändare eller mottagare samtidigt är samordnade och programmerade i minst fyra axlar för att följa de tredimensionella konturerna av den komponent som inspekteras.

g)’Maskiner för påläggning av väv’, i vilka påläggning av väv kan samordnas och programmeras i minst två ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av väv’, enligt avsnitt 1B001.g, kan lägga ett eller flera ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd av högst 25,4 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 1B001 omfattar ’primära servopositioneringsaxlar’ axlar som styrda av datorprogram orienterar och styr arbetsdonets (dvs. huvudets) position i rummet i förhållande till arbetsstycket för uppnående av den önskade processen.

2.I avsnitt 1B001 avses med ’band av fibermaterial’ en enda kontinuerlig bredd av helt eller delvis hartsimpregnerad tejp, väv eller fiber. Helt eller delvis hartsimpregnerade ’band av fibermaterial’ omfattar även band som är överdragna med ett torrt pulver som fäster vid uppvärmning.

144

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/85

 

 

 

 

 

1B002 Utrustning som är konstruerad för att producera metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar och som har alla följande egenskaper:

a)Speciellt konstruerad för att undvika föroreningar.

b)Speciellt konstruerad för att användas i en av de processer som anges i avsnitt 1C002.c.2.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1B102.

1B003 Verktyg, formar, kokiller eller fixturer för ”superplastisk bearbetning” eller ”diffusionsbondning” av titan, aluminium eller legeringar av dessa, speciellt konstruerade för tillverkning av någon av följande produkter:

a)Kroppar för flygplan eller rymdfarkoster.

b)Motorer för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster.

c)Speciellt konstruerade komponenter för kroppar som specificeras i avsnitt 1B003.a eller för motorer som specificeras i avsnitt 1B003.b.

1B101 Utrustning, annan än sådan som specificeras i avsnitt 1B001, för ”produktion” av strukturella kompositer enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter och tillbehör därtill.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1B201.

Anmärkning: Exempel på komponenter och tillbehör som specificeras i avsnitt 1B101 är formar, gjutkärnor, matriser, fixturer och verktyg för pressning, härdning, gjutning, sintring eller bindning av förformar till kompositstrukturer, laminat och produkter därav.

a)Maskiner för trådlindning eller fiberlindning vilka är utformade för att tillverka kompositstrukturer eller laminat från ”fibrer eller fiberliknande material” där rörelserna för att placera, vira och linda fibrer samordnas och programmeras i tre eller flera axlar, samt samordnings- och programstyrning härför.

b)Bandläggningsmaskiner, konstruerade för tillverkning av flygplansskrov och ”missil”-konstruktioner i kompositmaterial, där rörelserna för att placera och lägga band och ark är samordnade och programmerade i två eller flera axlar.

145

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/86

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1B101 forts.

c)Utrustning som konstruerats eller modifierats för ”produktion” av ”fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

1.Utrustning för omformning av polymerfibrer (som polyakrylnitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive speciella åtgärder för att sträcka fibrerna under upphettning.

2.Utrustning för ångutfällning av ämnen eller föreningar på upphettat fibersubstrat.

3.Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

d)Utrustning utformad eller modifierad för särskild fiberytbehandling eller för produktion av förimpregnerade mattor och förformer som specificeras i avsnitt 9C110.

Anmärkning: Avsnitt 1B101.d innehåller bl.a. rullar, sträckare, ytbeläggningsutrustningar, skärmaskiner och stansar.

1B102 Utrustning för ”produktion” av metallpulver, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002, och komponenter enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1B115.b.

a)Utrustning för ”produktion” av metallpulver som kan användas för att i en kontrollerad omgivning ”producera” sfäriska, sfäroidiska eller finfördelade material som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)Komponenter som konstruerats särskilt för sådan ”produktionsutrustning” som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102.a.

Anmärkning: Avsnitt 1B102 omfattar följande:

a)Plasmageneratorer (bågstråle med hög frekvens) som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

b)Electroburst-utrustning som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

c)Utrustning som kan användas för att ”producera” sfäriskt aluminiumpulver genom att pulvrisera en smälta i ett inert medium (t.ex. kväve).

146

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/87

 

 

 

 

 

1B115 Utrustning, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102, för produktion av drivmedel eller beståndsdelar i dessa, enligt följande, samt tillhörande särskilt konstruerade komponenter:

a)”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering eller acceptanstest av flytande drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering, blandning, härdning, gjutning, pressning, maskinbehandling, strängpressning eller acceptanstest av fasta drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: Avsnitt 1B115.b omfattar inte satsblandare, kontinuerliga blandare och luftstrålekvarnar. Dessa omfattas av avsnitten 1B117, 1B118 och 1B119.

Anmärkning 1: För utrustning speciellt konstruerad för produktion av militära artiklar, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning 2: Avsnitt 1B115 omfattar inte kontrollutrustning för ”produktion”, hantering och acceptanstest av borkarbid.

147

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/88

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1B116 Speciellt konstruerade munstycken för att producera pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

1B117 Satsblandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa.

b)Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren.

c)En total volymmässig kapacitet av minst 110 liter.

d)Åtminstone en excentriskt monterad ’blandande/knådande axel’.

Anmärkning:

I avsnitt 1B117.d omfattar inte termen ’blandande/knådande axel’ deagglomeratorer eller skärspindlar.

1B118 Kontinuerliga blandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa,

b)Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren,

c)Något av följande:

1.Två eller flera blandande/knådande axlar.

2.Alla följande egenskaper:

a)En enda roterande och oscillerande axel med knådande stift/kuggar, och

b)Knådande stift/kuggar innanför blandningskammarens hölje.

148

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/89

 

 

 

 

 

1B119 Luftstrålekvarnar som kan användas för att krossa eller mala ämnen som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011. b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, samt därför särskilt konstruerade komponenter.

1B201 Lindningsmaskiner för fibrer, andra än de som specificeras i avsnitt 1B001 eller 1B101, och tillhörande utrustning, enligt följande:

a)Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av 300 mm eller mer.

b)Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

c)Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

1B225 Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

1B226 Elektromagnetiska isotopseparatorer, utformade för, eller utrustade med enkel eller multipel jonkälla, som kan producera en total jonström av 50 mA eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 1B226 omfattar separatorer som

a)kan anrika stabila isotoper,

b)har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger utanför magnetfältet.

149

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/90

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1B228 Kolonner för kryogen destillering av väte, som har alla följande egenskaper:

a)Konstruerade för drift vid en inre temperatur av 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b)Konstruerade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c)Tillverkade av antingen

1.rostfritt stål av SAE:s (Society of Automotive Engineers International) 300-serie med låg svavelhalt och med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2.likvärdiga material som är både kryo- och väte (H2)-kompatibla, och

d)har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer. Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B228 innebär ’effektiv längd’ packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

1B230 Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a)Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b)En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c)Någon av följande egenskaper:

1.Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60 MPa.

2.Avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60 MPa.

150

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/91

 

 

 

 

 

1B231 Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a)Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av tritium.

b)Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1.Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (– 250 °C) eller lägre, och med en värmebortledningskapacitet som är större än 150 W.

2.Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhydrider som medium för lagring eller rening.

1B232 Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda av följande egenskaper:

a)Konstruerade för drift med en utgående temperatur på 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b)Konstruerade för en vätgasgenomströmning på 1 000 kg/tim eller mer.

1B233 Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt följande:

a)Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b)Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgamprocessen, enligt följande:

1.Packade vätske-vätske-utbyteskolonner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2.Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3.Elektrolysceller för litiumamalgam.

4.Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c)Jonbytessystem som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

d)Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

151

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/92

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1B234 Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg trotyl (TNT) eller mer.

b)Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation i realtid eller med fördröjning.

1B235 Strålmålsenheter och komponenter för produktion av tritium enligt följande:

a)Strålmålsenheter som består av eller innehåller litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6, särskilt utformade för produktion av tritium genom bestrålning, inklusive genom införande i en kärnreaktor.

b)Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter som specificeras i avsnitt 1B235.a.

Teknisk anmärkning:

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter för produktion av tritium kan även omfatta litiumpelletar, tritiumgetter och specialbelagd kapsling.

152

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/93

 

 

 

 

 

1C Material

Teknisk anmärkning:

Metaller och legeringar:

Om inte annat uttryckligen anges avses med orden ’metaller’ och ’legeringar’ i avsnitten 1C001–1C012 råmaterial och halvfabrikat enligt följande:

Råmaterial:

Anoder, kulor, stavar (inkl. stavar med nockar och trådartade stavar), billetter, block, valsämnen, briketter, kakor, katoder, kristaller, kuber, tärningar, korn, granulat, tackor, klumpar, pellets, tackjärn, pulver, rondeller, hagel, plattor, stångbitar, svamp, stänger.

Halvfabrikat (vare sig de är belagda, pläterade, borrade, stansade eller ej):

a)Förarbetade eller bearbetade material som tillverkats genom valsning, dragning, strängpressning, smidning, stötsträng­ pressning, pressning, ådring, finfördelning eller slipning, t.ex. vinklar, kanaler, cirklar, skivor, stoft, flingor, folier och blad, smiden, plattor, pulver, pressningar och stansningar, ribbor, ringar, stavar (inklusive släta svetstrådar, valstrådar och vridna trådar) sektioner, modeller, ark, strimlor, tuber och rör (inkl. runda och fyrkantiga rör och rör med håligheter), dragen eller strängsprutad tråd.

b)Gjutet material som tillverkats genom gjutning i sand, dynor, metall, gips eller andra gjutformar, inklusive högtrycks­ gjutning, sintrade formar och formar tillverkade genom pulvermetallografi.

Kontrollen ska inte omintetgöras genom export av former som inte är upptagna i listan och som påstås vara färdiga produkter men som i verkligheten är ett råmaterial eller halvfabrikat.

153

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/94

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C001 Material som är särskilt utformade för att absorbera elektromagnetisk strålning, eller intrinsiskt ledande polymerer, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C101.

a)Material som kan absorbera frekvenser överstigande 2 × 108 Hz men mindre än 3 × 1012 Hz. Anmärkning 1: Avsnitt 1C001.a omfattar inte följande:

a)Hårabsorbenter som konstruerats av naturliga eller syntetiska fibrer och som belagts med icke-magnetiskt material för att absorbera strålning.

b)Absorbenter som inte har några magnetiska förluster och vars infallsyta inte är plan i formen, innefattande pyramider, koner, kilformade eller i utförande med vindlingar på ytan.

c)Plana absorbenter som

1.är tillverkade av

a)skumplastmaterial (böjligt eller fast) med kolinnehåll eller organiska material, inbegripet föreningar så att materialets reflektionsförmåga uppgår till mer än 5 % av motsvarande för metall, över en bandbredd som överstiger ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin, och som dessutom inte kan motstå högre temperaturer än 450 K (177 °C), eller

b)keramiska material som ger mer än 20 % eko jämfört med metall över en bandbredd som är ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin och som dessutom inte kan motstå temperaturer som överstiger 800 K (527 °C),

Teknisk anmärkning:

Testplattor för att mäta absorptionen enligt avsnitt 1C001.a. Anmärkning: 1.c.1 ska vara en kvadrat med minst 5 våglängders sida (våglängden för mittfrekvensen) som placerats i ett från det strålande elementet avlägset fält.

2.har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 7 x 106 N/m2. och

3.har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 14 x 106 N/m2.

d)Plana absorbenter tillverkade av sintrad ferrit, med

1.ett densitetstal som överstiger 4,4, och

2.en högsta arbetstemperatur på 548 K (275 °C) eller lägre.

e)Plana absorbenter som inte har några magnetiska förluster och som är tillverkade av ’cellplastmaterial med öppna celler’ med en densitet på högst 0,15 g/cm3.

Teknisk anmärkning:

’Skumplastmaterial med öppna celler’ är böjliga och porösa material med en inre struktur som är öppen mot atmosfären. ’Skumplastmaterial med öppna celler’ kallas även porös skumplast.

Anmärkning 2: Ingenting i anmärkning 1 till avsnitt 1C001.a friger magnetiska material som förorsakar absorption när de blandas i färg.

154

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/95

 

 

 

 

 

1C001 forts.

b)Material som inte är genomsläppliga för synligt ljus och som är särskilt utformade för att absorbera nära infraröd strålning med en våglängd på mer än 810 nm men mindre än 2 000 nm (frekvenser på mer än

150THz men mindre än 370 THz).

Anmärkning: 1C001.b omfattar inte material som särskilt konstruerats eller utformats för något av följande ändamål:

a)”Laser”-märkning av polymerer.

b)”Laser”-svetsning av polymerer.

c)Intrinsiskt ledande polymera material med en ’elektrisk ledningsförmåga’ som överstiger 10 000 S/m (Siemens per meter) eller en ’ytresistivitet’ på mindre än 100 ohm/kvadrat, som är baserade på någon av följande polymerer:

1.Polyanilin.

2.Polypyrol.

3.Polytiofen.

4.Polyfenylenvinylen.

5.Polytienylenvinylen.

Anmärkning: 1C001.c omfattar inte material i flytande form.

Teknisk anmärkning:

’Elektrisk ledningsförmåga’ och ’ytresistivitet’ ska mätas enligt ASTM D-257 eller nationella motsvarigheter.

155

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/96

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C002 Metallegeringar, pulver av metallegeringar samt legerat material enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C202.

Anmärkning: Avsnitt 1C002 omfattar inte metallegeringar, pulver av metallegeringar och legerade material, som särskilt utformats för beläggningsändamål.

Tekniska anmärkningar:

1.Metallegeringar i avsnitt 1C002 är sådana som innehåller ett högre viktprocenttal av den angivna metallen än av något annat grundämne.

2.’Spänningsbrottslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-139 eller motsvarande nationell standard.

3.Den ’lågcykliska utmattningslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-606 ’Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller motsvarande nationell standard. Testningen ska ske axiellt med ett genomsnittligt tryckförhållande lika med 1 och en tryckkoncentrationsfaktor (Kt) lika med 1. Det genomsnittliga tryckförhållandet definieras som maximalt tryck minus minimalt tryck dividerat med maximalt tryck.

a)Aluminider enligt följande:

1.Nickelaluminid som innehåller 15 viktprocent eller mer aluminium, högst 38 viktprocent aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

2.Titanaluminid som innehåller 10 viktprocent eller mer aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

156

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/97

 

 

 

 

 

1C002 forts.

b)Metallegeringar enligt följande, tillverkade av pulver eller partikelmaterial som specificeras i avsnitt 1C002.c:

1.Nickellegeringar med

a)en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 923 K (650 °C) och en dragspänning på 676 MPa, eller

b)en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 823 K (550 °C) och en maximal spänning på 1 095 MPa.

2.Nioblegeringar med

a)en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 1 073 K (800 °C) och en dragspänning på 400 MPa, eller

b)en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 973 K (700 °C) och en maximal spänning på 700 MPa.

3.Titanlegeringar med

a)en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 723 K (450 °C) och en dragspänning på 200 MPa, eller

b)en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 723 K (450 °C) och en maximal spänning på 400 MPa.

4.Aluminiumlegeringar med

a)en brottgräns på 240 MPa eller mer vid 473 K (200 °C), eller

b)en brottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

5.Magnesiumlegeringar med

a)en brottgräns på 345 MPa eller mer, och

b)en korrosionshastighet på mindre än 1 mm/år i 3 % natriumkloridlösning. Mätningen ska ske enligt ASTM-standard G-31 eller motsvarande nationell standard.

157

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/98

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C002 forts.

c)Metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar som har alla följande egenskaper:

1.De är tillverkade av någon av följande sammansättningar: Teknisk anmärkning:

X = ett eller flera legeringsgrundämnen.

a)Nickellegeringar (Ni-Al-X, Ni-X-Al) godkända för tillverkning av delar till turbinmotorer, dvs. med mindre än tre icke metalliska partiklar (som tillförts under tillverkningsprocessen) med en storlek större än 100 μm per 109 legeringspartiklar.

b)Nioblegeringar (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti).

c)Titanlegeringar (Ti-Al-X eller Ti-X-Al).

d)Aluminiumlegeringar (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe).

e)Magnesiumlegeringar (Mg-Al-X eller Mg-X-Al).

2.De är tillverkade i en kontrollerad omgivning genom någon av följande processer:

a)’Vakuumfinfördelning’.

b)’Gasfinfördelning’.

c)’Rotationsfinfördelning’.

d)’Plaskavkylning’.

e)’Smältspinning’ och ’finfördelning’.

f)’Smältutdragning’ och ’finfördelning’.

g)’Mekanisk legering’.

h)’Plasmaatomisering’.

3.De kan bilda sådana material som specificeras i avsnitt 1C002.a eller 1C002.b.

158

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/99

 

 

 

 

 

1C002 forts.

d)Legerade material som har alla följande egenskaper:

1.De är tillverkade av någon av sammansättningarna som specificeras i avsnitt 1C002.c.1.

2.De finns i form av icke finfördelade flingor, band eller tunna stavar, och

3.De har tillverkats i kontrollerad miljö genom någon av följande processer:

a)’Plaskavkylning’.

b)’Smältspinning’.

c)’Smältutdragning’.

Tekniska anmärkningar:

1.’Vakuumfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av metall till droppar med en diameter på

500 μm eller mindre genom hastig sönderdelning av en gas som utsätts för vakuum.

2.’Gasfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av en metallegering till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom att den utsätts för en gasström med högt tryck.

3.’Rotationsfinfördelning’ är en process för reducering av en ström eller en behållare av smält metall till droppar med en diameter av högst 500 μm med hjälp av centrifugalkraft.

4.’Plaskavkylning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett nedkylt block och därvid bildar en flingliknande produkt.

5.’Smältspinning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett roterande nedkylt block och därvid bildar en fling-, band- eller stavliknande produkt.

6.’Finfördelning’ är en process där ett material sönderdelas till partiklar genom krossning eller malning.

7.’Smältutdragning’ är en process för ’snabb stelning’ och utdragning av en bandliknande legeringsprodukt genom att ett kort segment av ett roterande kylt block förs ner i det smälta metallegeringsbadet.

8.’Mekanisk legering’ är en legeringsprocess som är resultatet av sammanfogning, sönderdelning och ny sammanfogning av grundämnen och metallpulver genom mekanisk stöt. Icke metalliska partiklar kan tillföras legeringen genom att lämpligt pulver tillsätts.

9.’Plasmaatomisering’ är en process som reducerar en smält ström eller fast metall till droppar med en diameter på

500 μm eller mindre med hjälp av en plasmabrännare i inert gasmiljö.

10.’Snabb stelning’ är en process som inbegriper stelning av smält material vid nedkylningshastigheter över 1 000 K/s.

159

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/100

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C003 Magnetiska metaller av alla typer och former som har någon av följande egenskaper:

a) Den relativa begynnelsepermeabiliteten är 120 000 eller mer och tjockleken 0,05 mm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Mätning av den relativa begynnelsepermeabiliteten ska genomföras på helt utglödgat material.

b)Magnetostriktiva legeringar med

1.en mättad magnetostriktion på mer än 5 × 10-4, eller

2.en magnetomekanisk kopplingsfaktor (k) på mer än 0,8, eller

c)amorfa eller ’nanokristallina’ legeringar i remsor med alla följande egenskaper:

1.legeringar som innehåller minst 75 viktprocent järn, nickel eller kobolt,

2.legeringar som har en mättad magnetisk induktion (Bs) som är minst 1,6 T, och

3.något av följande:

a)remsor vars tjocklek är 0,02 mm eller mindre, eller

b)en elektrisk resistivitet på minst 2 × 10-4 ohm cm.

Teknisk anmärkning:

’Nanokristallina’ material i avsnitt 1C003.c är sådana material som har en kristallkornsstorlek som är 50 nm eller mindre när de bestäms med hjälp av röntgen-diffraktion.

160

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/101

 

 

 

 

 

1C004 Urantitanlegeringar eller volframlegeringar med en ”matris” av järn, koppar eller nickel som bas, och med alla följande egenskaper:

a)Densiteten överstiger 17,5 g/cm3.

b)Elasticitetsgränsen överstiger 880 MPa.

c)Brottgränsen överstiger 1 270 MPa.

d)Töjningen överstiger 8 %.

1C005 ”Supraledande” ledare i ”komposit”-material i längder på mer än 100 m eller med en vikt som överstiger 100 g enligt följande:

a)”Supraledande””komposit”-ledare som innehåller minst en ’fibertråd’ av niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.Inlagd i en ”matris” av annat material än koppar eller kopparbaserad ”matris”, och

2.med en tvärsnittsarea som är mindre än 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm i diameter för cirkulär ’fibertråd’).

b)”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande” ’fibertrådar’ av annat material än niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.En ”kritisk temperatur” utan magnetfält som är högre än 9,85 K (– 263,31 °C), och

2.kvarstår i sitt ”supraledande” tillstånd vid temperaturen 4,2 K (– 268,96 °C) då den utsätts för ett magnetfält som är riktat vinkelrätt mot ledarens längdaxel och motsvarar en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strömtäthet som överstiger 1 750 A/mm2 på ledarens hela tvärsnittsarea.

c)”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande” ’fibertrådar’ som förblir ”supraledande” vid en temperatur som överstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1C005 gäller att ’fibertrådar’ kan vara i tråd-, cylinder-, film- eller bandform.

161

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/102

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C006 Vätskor och smörjmedel enligt följande:

a)Används inte.

b)Smörjmedel vars huvudkomponent är något av följande:

1.Fenylen- eller alkylfenylenetrar eller tioetrar eller blandningar därav, som innehåller mer än två etrar eller tioeterfunktioner eller blandningar härav.

2.Fluorerade kiselvätskor med en kinematisk viskositet på mindre än 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) mätt vid 298 K (25 °C).

c)Dämpnings- eller flotationsvätskor som har alla följande egenskaper:

1.Renhet bättre än 99,8 %.

2.Innehåller färre än 25 partiklar som är 200 μm eller större per 100 ml, och

3.Tillverkad till minst 85 % av något av följande:

a)Dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8).

b)Polyklortrifluoretylen (endast oljiga och vaxiga varianter).

c)Polybromtrifluoretylen.

d)Kylvätskor för elektronik tillverkade av fluorkarboner som har alla följande egenskaper:

1.Till minst 85 viktprocent består av något av följande ämnen eller blandningar därav:

a)Monomera former av perfluorpolyalkyletertriasiner eller perfluoralifatiketrar.

b)Perfluoralkylaminer.

c)Perfluorcykloalkaner.

d)Perfluoralkaner.

2.Densiteten vid 298 K (25 °C) är 1,5 g/ml eller mer.

3.Är i flytande form vid 273 K (0 °C), och

4.innehåller 60 viktprocent eller mer av fluor.

Anmärkning: Avsnitt 1C006.d omfattar inte material som är specificerat och förpackat som läkemedel.

162

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/103

 

 

 

 

 

1C007 Keramiska pulver, keramiska ”matris”-”komposit”-material och ’utgångsmaterial’, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

a)Keramiska pulver av titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5) där den metalliska föroreningen (exklusive avsiktliga tillsatser) är mindre än 5 000 ppm, och den genomsnittliga partikelstorleken är lika med eller mindre än 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större 10 μm.

b)Används inte.

c)Keramiska ”matris”-”komposit”-material enligt följande:

1.Keram-keram-”komposit”-material, med en glas- eller oxid-”matris” som är förstärkt med något av följande:

a)Kontinuerliga fibrer av något av följande material:

1.Al2O3 (CAS 1344-28-1), eller

2.Si-C-N, eller

Anmärkning: Avsnitt 1C007.c.1.a omfattar inte ”kompositer” som innehåller fibrer vars brottgräns är mindre än 700 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) eller vars dragkryphållfasthet är större än 1 % krypning vid en belastning av 100 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) i 100 timmar.

b)Fibrer som har alla följande egenskaper:

1.De är tillverkade av något av följande material:

a)Si-N,

b)Si-C,

c)Si-Al-O-N, eller

d)Si-O-N, och

2.de har en ”specifik brottgräns” som överstiger 12,7 × 103 m.

2.Keramiska ”matris”-”komposit”-material, med en ”matris” bildad av karbider eller nitrider av kisel, zirkonium eller bor.

d)Används inte.

163

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/104

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C007 forts.

e)’Utgångsmaterial’ som särskilt konstruerats för att ”producera” material som specificeras i avsnitt 1C007.c enligt följande:

1.Polydiorganosilaner.

2.Polysilazaner.

3.Polykarbosilazaner.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C007 avses med ’utgångsmaterial’ speciella polymera eller metallorganiska material som används för att ”producera” karbider eller nitrider av kisel eller keramer som innehåller kisel, kol och kväve.

f) Används inte.

164

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/105

 

 

 

 

 

1C008 Icke fluorhaltiga polymerer enligt följande:

a)Imider enligt följande:

1.Bismaleimider.

2.Aromatiska polyamidimider (PAI) med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

3.Aromatiska polyimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 505 K (232 °C).

4.Aromatiska polyeterimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Anmärkning: Avsnitt 1C008.a omfattar ämnen i flytande eller fast ”smältbar” form, inklusive harts, pulver, korn, film, blad och band.

ANM: För icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band, se avsnitt 1A003.

165

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/106

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C008 forts.

b)Används inte.

c)Används inte.

d)Polyarylketoner.

e)Polyarylensulfider, där arylengruppen är bifenylen, trifenylen eller kombinationer av dessa.

f)Polybifenylenetersulfon med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Tekniska anmärkningar:

1.’Glasningstemperaturen (Tg)’ för termoplastiska material i avsnitt 1C008.a.2, material i avsnitt 1C008.a.4 och material i avsnitt 1C008.f ska bestämmas med den metod som beskrivs i ISO 11357-2:1999 eller nationella motsvarigheter.

2.’’Glasningstemperaturen (Tg)’ för härdplastmaterial i avsnitt 1C008.a.2 och material i avsnitt 1C008.a.3 ska bestämmas med den 3-point bend-metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller nationella motsvarigheter. Testet ska utföras med ett torrt provexemplar som uppnått en härdningsgrad på minst 90 % i enlighet med ASTM E 2160-04 eller likvärdig nationell standard och som härdats med den kombination av standardprocesser och efterhärdningsprocesser som ger den högsta glasningstemperaturen.

1C009 Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:

a)Används inte.

b)Fluorerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)Fluorerade fosfazenelastomerer som innehåller 30 viktprocent eller mer av bundet fluor.

166

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/107

 

 

 

 

 

1C010 ”Fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1C210 OCH 9C110.

Tekniska anmärkningar:

1.Vid beräkning av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitten 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b, ska brottgränsen och modulen beräknas enligt metod A som beskrivs i ISO 10618:2004 eller motsvarande nationell standard.

2.Beräkningen av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning (t.ex. duk, mattor och band) i avsnitt 1C010 ska grundas på de mekaniska egenskaperna hos de i samma riktning lagda enfibertrådarna (t.ex. enfibertrådar, garn, väv eller drev) innan de förädlas till ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning.

a)Organiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.En ”specifik modul” som överstiger 12,7 × 106 m, och

2.”specifik brottgräns” som överstiger 23,5 × 104 m.

Anmärkning: Avsnitt 1C010.a omfattar inte polyetylen.

b)”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med alla följande egenskaper: 1. En ”specifik modul” som överstiger 14,65 × 106 m, och

167

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/108

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C010.b. forts.

2. ”specifik brottgräns” som överstiger 26,82 × 104 m.

Anmärkning: Avsnitt 1C010.b omfattar inte följande:

a)”Fibrer eller fiberliknande material” som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.ytan inte överstiger 1 m2,

2.längden inte överstiger 2,5 m, och

3.bredden överstiger 15 mm.

b)Mekaniskt hackat, malet eller skuret kolfiber- eller kolfiberliknande material med en längd på 25,0 mm eller mindre.

c)Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.för vilka något av följande gäller:

a)Består av minst 50 viktprocent kiseldioxid och har en ”specifik modul” som överstiger 2,54 x 106 m, eller

b)inte specificeras i avsnitt 1C010.c.1.a. och har en "specifik modul" som överstiger 5,6 x 106 m, och

2.en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som överstiger 1 922 K (1 649 °C) i en inert miljö.

Anmärkning: Avsnitt 1C010.c omfattar inte följande:

a)Icke kontinuerliga flerfasiga polykristallinska aluminiumfibrer i form av avhuggna fibrer eller oregelbundna mattor som innehåller 3 viktprocent eller mer av kvarts och som har en ”specifik modul” som är mindre än 10 x 106 m.

b)Fibrer av molybden eller molybdenlegeringar.

c)Fibrer av bor.

d)Icke kontinuerliga keramiska fibrer med en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som är lägre än 2 043 K (1 770 °C) i en inert miljö.

168

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/109

 

 

 

 

 

1C010 forts.

d)”Fibrer eller fiberliknande material” med någon av följande egenskaper:

1.Sammansatta av något av följande ämnen:

a)polyeterimider som specificeras i avsnitt 1C008.a, eller

b)material som specificeras i avsnitten 1C008.d–1C008.f, eller

2.sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1C010.d.1.a eller 1C010d.1.b och ’blandade’ med andra fibrer som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Teknisk anmärkning:

’Blandad’: härmed avses en blandning av termoplastiska fibrer och förstärkningsfibrer för att åstadkomma en fiberförstärkt ”matris”blandning i en total fiberblandning.

e)Helt eller delvis harts- eller beckimpregnerade ”fiber eller fiberliknande material” (förimpregnerade), metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’

1.för vilka något av följande gäller:

a)Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c, eller

b)organiska eller kol-”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m, och

2.en ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m, och

2.för vilka något av följande gäller:

a)Harts eller beck som specificeras i avsnitt 1C008 eller 1C009 b,

b)’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 453 K (180 °C) med en fenolharts, eller

169

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/110

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C010.e.2. forts.

c)’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 505 K (232 °C) med harts eller beck som inte specificeras i 1C008 eller 1C009.b och inte är en fenolharts.

Anmärkning 1: Metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’ som inte är harts- eller beckimpregnerade specificeras som ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Anmärkning 2: Avsnitt 1C010.e omfattar inte följande:

a)Epoxyharts-”matris”-impregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol (förimpregnerade) som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.ytan inte överstiger 1 m2,

2.längden inte överstiger 2,5 m, och

3.bredden överstiger 15 mm.

b)Mekaniskt hackade, malda eller skurna ”fibrer eller fiberliknande material” av kol som är helt eller delvis impregnerade med epoxyharts eller beck och som är 25,0 mm eller kortare, förutsatt att ett annat harts eller beck än vad som specificeras i avsnitten 1C008 eller 1C009.b används.

Tekniska anmärkningar:

1.’Förformade kolfibrer’ är ett ordnat arrangemang av fibrer med eller utan ytbehandling som är avsedda att utgöra ett ramverk för en del innan ”matrisen” tillsätts för att bilda en ”komposit”.

2.’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ för material som specificeras i avsnitt 1C010.e ska bestämmas med den metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller en likvärdig nationell standard på ett torrt provexemplar. När det gäller härdade material ska graden av härdning för ett torrt provexemplar vara minst 90 % enligt definition i ASTM E 2160-04 eller likvärdig nationell standard.

170

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/111

 

 

 

 

 

1C011 Metaller och föreningar enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C111.

a)Metaller med en partikelstorlek på mindre än 60 μm, oberoende av om de är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, och som är tillverkade av material som till 99 % eller mer består av zirkonium, magnesium eller legeringar av dessa.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

Anmärkning: Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.a omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

b)Bor eller borlegeringar som har en partikelstorlek som är 60 μm eller mindre enligt följande.

1.Bor med en renhet av 85 viktprocent eller mer.

2.Borlegeringar med ett borinnehåll av 85 viktprocent eller mer.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.b omfattas antingen metallerna eller

 

legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

c)Guanidinnitrat (CAS 506-93-4).

d)Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

ANM. Se även kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för metallpulver som blandats med andra ämnen för att få fram en blandning som är särskilt avsedd för militära ändamål.

171

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/112

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C012 Material enligt följande:

Teknisk anmärkning:

Dessa material används framför allt för nukleära värmekällor.

a)Plutonium i alla former som är isotopprovade till att innehålla mer är 50 viktprocent plutonium-238. Anmärkning: Avsnitt 1C012.a omfattar inte följande:

a)Skeppningar som innehåller 1 g plutonium eller mindre.

b)Skeppningar med 3 ”effektiva gram” eller mindre när det materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)”Tidigare separerat” neptunium-237 i alla former.

Anmärkning: Avsnitt 1C012.b omfattar ej skeppningar som innehåller 1 g neptunium-237 eller mindre.

1C101 Material och apparater för att minska sannolikheten för upptäckt genom radarreflektioner, ultravioletta/ infraröda och akustiska signaturer, andra än de som specificeras i avsnitt 1C001, och som kan användas i ’missiler’, ”missil”-delsystem eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Anmärkning 1: Avsnitt 1C101 omfattar följande:

a)Strukturella material och beläggningar särskilt konstruerade för att minska radarreflexionen.

b)Beläggningar, inklusive färger, särskilt konstruerade för att minska eller väl avpassa reflexion eller utstrålning i mikrovågs-, infraröd- eller ultraviolettområdet av det elektromagnetiska spektrumet.

Anmärkning 2: Avsnitt 1C101 omfattar inte beläggningar när de används för värmereglering av satelliter.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C101 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

172

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/113

 

 

 

 

 

1C102 Återmättade pyrolyserade kol-kol-material konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1C107 Grafit och keramiska material, andra än de som specificeras i avsnitt 1C007, enligt följande:

a)Finkorniga grafiter med en bulkdensitet på minst 1,72 g/cm3, uppmätt vid 288 K (15 °C), och med en kornstorlek på högst 100 μm, som kan användas för raketdysor och för nosspetsar till farkoster för

återinträde i jordatmosfären, och som kan maskinbearbetas till någon av följande produkter:

1.cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

2.rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50 mm, eller

3.block vars dimensioner är minst 120 mm × 120 mm × 50 mm.

ANM. Se även avsnitt 0C004.

b)Pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter för användning i raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

ANM. Se även avsnitt 0C004.

c)Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant mindre än 6 vid alla frekvenser från 100 MHz till 100 GHz) för användning i radomer, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

173

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/114

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C107 forts.

d)Bulkbearbetbar förstärkt obränd kiselkarbidkeram för användning i nosspetsar, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

e)Förstärkta keramiska kompositmaterial av kiselkarbid för användning i nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären och dysklaffar som kan användas i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

f)Bulkbearbetbara keramiska kompositmaterial bestående av en matris av UHT-keramik (ultrahög temperatur, UHTC) med en smältpunkt på minst 3 000 °C och förstärkt med fibrer eller filament, som kan användas för missilkomponenter (såsom nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, framkanter, styrroder i jetströmmen, styrytor eller munstyckesinsatser för raketmotorer) i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004, sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104 eller ’missiler’.

Anmärkning: 1C107.f. omfattar inte UHT-keramiska material (Ultra High Temperature Ceramic (UHTC) materials) som inte är kompositer.

Teknisk anmärkning 1:

I avsnitt 1C107.f avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

Teknisk anmärkning 2:

’UHT-keramik’ (Ultra High Temperature Ceramics (UHTC)) omfattar följande:

1.Titandiborid (TiB2).

2.Zirkoniumdiborid (ZrB2).

3.Niobiumdiborid NbB2).

4.Hafniumdiborid (HfB2).

5.Tantaldiborid (TaB2).

6.Titankarbid (TiC).

7.Zirconiumkarbid (ZrC).

8.Niobiumkarbid (NbC).

9.Hafniumkarbid (HfC).

10.Tantalkarbid (TaC).

174

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/115

 

 

 

 

 

1C111 Drivmedel och kemikalier som ingår i dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 1C011, enligt följande:

a)Framdrivningssubstanser:

1.Sfäriska eller sfäroidiska aluminiumpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, med partikelstorlek mindre än 200 μm och ett aluminiuminnehåll av 97 viktprocent eller mer, om minst 10 % av den totala vikten består av partiklar som är mindre än 63 μm enligt ISO 2591-1:1988 eller motsvarande nationell standard.

Teknisk anmärkning:

En partikelstorlek av 63 μm (ISO R-565) motsvarar 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM-standard E-11).

2.Metallpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, enligt följande:

a)Metallpulver av zirkonium, beryllium eller magnesium, eller legeringar av dessa metaller, om

åtminstone 90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm

(fastställt med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning), antingen sfäriska, finfördelade, sfäroidiska, flingade eller malda, innehållande 97 viktprocent eller mer av något av följande ämnen:

1.zirkonium,

2.beryllium, eller

3.magnesium.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

175

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/116

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C111.a.2. forts.

b)Metallpulver av bor eller borlegeringar med en borhalt på 85 viktprocent eller mer, om åtminstone

90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm (fastställt med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning), antingen sfäriska, finfördelade, sfäroida, flingade eller malda.

Anmärkning: Avsnitten 1C111a.2.a och 1C111a.2.b omfattar pulverblandningar med en fördelning av olika partikelformer (t.ex. blandningar med olika partikelstorlekar) om en eller flera av formerna omfattas av kontroll.

3.Oxiderande ämnen som kan användas i raketmotorer för flytande bränsle enligt följande:

a)Dikvävetrioxid (CAS 10544-73-7).

b)Kvävedioxid (CAS 10102-44-0)/dikvävetetraoxid (CAS 10544-72-6).

c)Dikvävepentoxid (CAS 10102-03-1).

d)Blandade kväveoxider (MON).

Teknisk anmärkning:

Blandade kväveoxider (MON) är lösningar av kväveoxid (NO) i dikvävetetraoxid/kvävedioxid (N2O4/NO2) som kan användas i missilsystem. Det finns en rad sammansättningar som kan betecknas som MONi eller MONij, där i och j är heltal som anger procentandelen kväveoxid i blandningen (t.ex. MON3 innehåller 3 % kväveoxid, MON25 25 % kväveoxid. En övre gräns är MON40, 40 viktprocent).

e)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för inhibitorförsedd rödrykande salpetersyra (IRFNA).

f)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT

1C238 för föreningar sammansatta av fluor och en eller flera andra halogener, syre eller kväve.

176

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/117

SV

 

 

 

 

 

 

 

1C111.a.

forts.

 

 

 

 

 

4.

 

Hydrazinderivat enligt följande:

 

 

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)Trimetylhydrazin (CAS 1741-01-1).

b)Tetrametylhydrazin (CAS 6415-12-9).

c)N,N-diallylhydrazin (CAS 5164-11-4).

d)Allylhydrazin (CAS 7422-78-8).

e)Etylendihydrazin (CAS 6068-98-0).

f)Monometylhydrazindinitrat.

g)Asymmetriskt dimetylhydrazinnitrat.

h)Hydrazinazid (CAS 14546-44-2).

i) 1,1-dimetylhydrazinazid

(CAS

227955-52-4)

/

1,2-dimetylhydrazinazid

(CAS 299177-50-7);

 

 

 

 

j)Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7).

k)Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2).

l)2-hydroxyetylhydrazinnitrat (HEHN).

m)Se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för hydrazinperklorat.

n)Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0).

o)Metylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2).

p)1,1-dietylhydrazinnitrat (DEHN) / 1,2-dietylhydrazinnitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2).

q)3,6-dihydrazintetrazinnitrat(1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN).

177

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/118

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C111.a. forts.

5.Andra material med hög energitäthet än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, vilka kan användas i ’missiler’ eller obemannade luftfarkoster enligt 9A012 eller 9A112.a.

a)Blandat bränsle som innehåller både fasta och flytande bränslen, såsom boronslurry, med en viktbaserad energitäthet på 40 x 106 J/kg eller mer.

b)Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex. kuban, jonlösningar, JP-10) med en volymbaserad energitäthet på 37,5 x 109 J/m3 eller mer, mätt vid 20 °C och en atmosfärs (101,325 kPa) tryck.

Anmärkning: Avsnitt 1C111.a.5.b omfattar inte raffinerade fossila bränslen och biobränslen framställda av växter, inklusive bränslen som certifierats för användning i civil luftfart, om de inte speciellt utformats för ’missiler’ eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C111.a.5 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

6.Alternativa bränslen till hydrazin enligt följande:

a)2-dimetylaminoetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

178

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/119

 

 

 

 

 

1C111 forts.

b) Polymera substanser:

1. Karboxyterminerad polybutadien (inklusive karboxylterminerad polybutadien) (CTPB).

2. Hydroxyterminerad polybutadien (inklusive hydroxylterminerad polybutadien) (HTPB) (CAS 69102-90-5), andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

3.Polybutadienakrylsyra (PBAA).

4.Polybutadienakrylnitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9).

5.Polytetrahydrofuran-polyetylenglykol (TPEG). Teknisk anmärkning:

Polytetrahydrofuran-polyetylenglykol (TPEG) är en segmentsampolymer av poly-1,4-butandiol (CAS 110-63-4) och polyetylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR polyglycidylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c)Andra drivmedelstillsatser och agens:

1.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR karboraner, dekaboraner, pentaboraner och derivat därav.

2.Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8).

3.2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5).

4.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR trimetyloletan­ trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1).

5.Dietylenglykoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0).

6.Ferrocenderivat enligt följande:

179

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/120

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C111.c.6. forts.

a)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR katocen (CAS 37206-42-1).

b)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR etylferrocen (CAS 1273-89-8).

c)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR n-propylferrocen (CAS 1273-92-3)/isopropylferrocen (CAS 12126-81-7).

d)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR n-butylferrocen (CAS 31904-29-7).

e)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR pentylferrocen (CAS 1274-00-6).

f)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dicyklopen­ tylferrocen (CAS 125861-17-8).

g)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dicyklohexyl­ ferrocen.

h)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dietylferrocen (CAS 1273-97-8).

i)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dipropylferrocen.

j)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).

k)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för dihexylferrocen (CAS 93894-59-8).

l)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5).

m)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR ferrocenkar­ boxylsyra (CAS 1271-42-7)/1,1'-ferrocendikarboxylsyra (CAS 1293-87-4).

n)SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR butacen (CAS 125856-62-4).

o)Andra ferrocenderivat som kan användas för att ändra förbränningshastigheten för raketdrivmedel, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: Avsnitt 1C111.c.6.o. omfattar inte ferrocenderivat som innehåller en funktionsgrupp med sex aromatiska kolatomer bundna till ferrocenmolekylen.

7.4,5-diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR) som inte specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

d)Andra ’gelformiga bränslen’ än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, speciellt utformade för användning i ’missiler’.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 1C111.d avses med ’gelformiga bränslen’ bränsle- eller oxidationsmedelsberedningar som omfattar gelémedel som silikat, kaolin (lera), kol eller något polymert gelémedel.

2.I avsnitt 1C111.d avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

Anmärkning: För drivmedel och kemikalier som ingår i dessa och som inte specificeras i avsnitt 1C111, se kontrollbe­ stämmelserna för varor med militär användning.

180

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/121

 

 

 

 

 

1C116 Maråldrat stål som kan användas i ’missiler’, med alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C216.

a)En brottgräns mätt vid 293 K (20 °C), lika med eller större än

1.0,9 GPa i upplösningsbehandlingsfasen, eller

2.1,5 GPa i utskiljningshärdningsfasen, och

b)med någon av följande former:

1.Skivor, plåtar eller rör med en material- eller plåttjocklek som är lika med eller mindre än 5,0 mm.

2.Rörformer med en materialtjocklek som är lika med eller mindre än 50 mm och med en inre diameter som är lika med eller mer än 270 mm.

Teknisk anmärkning 1:

Maråldrat stål är järnlegeringar

1.som vanligen kännetecknas av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt samt användning av ersättande ämnen eller fällningar för att uppnå ökad hållfasthet och åldringshärdning, och

2.som utsatts för värmebehandling för att underlätta den martensitiska omvandlingsprocessen (upplösningsbehandling) och därefter åldringshärdats (utskiljningshärdning).

Teknisk anmärkning 2:

I avsnitt 1C116 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

181

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/122

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C117 Material för framställning av ’missiler’ enligt följande:

a)Volfram och legeringar i partikelform med ett volframinnehåll på 97 viktprocent eller mer och en partikelstorlek på 50 x 10-6 m (50 μm) eller mindre.

b)Molybden och legeringar i partikelform med ett molybdeninnehåll på 97 viktprocent eller mer och en partikelstorlek på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre.

c)Volframmaterial i fast form med allt följande:

1.Någon av följande materialsammansättningar:

a)volfram och legeringar med ett volframinnehåll på 97 viktprocent eller mer,

b)volfram i legering med koppar med ett volframinnehåll på 80 viktprocent eller mer, eller

c)volfram i legering med silver med ett volframinnehåll på 80 viktprocent eller mer, och

2.möjligt att maskinbearbeta till någon av följande produkter:

a)cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

b)rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50 mm, eller

c)block med en storlek på 120 mm × 120 mm × 50 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C117 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

182

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/123

 

 

 

 

 

1C118 Titanstabiliserat duplex rostfritt stål (Ti-DSS) enligt följande:

a)Med alla följande egenskaper:

1.Innehåller 17,0–23,0 viktprocent krom och 4,5–7,0 viktprocent nickel,

2.innehåller mer än 0,10 viktprocent titan, och

3. har en ferritisk-austenitisk mikrostruktur (också kallad tvåfasig mikrostruktur) där minst 10 volymprocent (enligt ASTM E-1181-87 eller motsvarande nationell standard) är austenit, och

b)med någon av följande former:

1.tackor eller stavar med en storlek av minst 100 mm i varje dimension,

2.plåtar med en bredd av minst 600 mm och en tjocklek av högst 3 mm, eller

3.rör med en ytterdiameter av minst 600 mm och en materialtjocklek av högst 3 mm.

1C202 Legeringar, andra än de som specificeras i avsnitt 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, enligt följande:

a)Aluminiumlegeringar med båda följande egenskaper:

1.’I stånd till’ en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2.föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

b)Titanlegeringar med båda följande egenskaper:

1.’I stånd till’ en brottgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2.föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

183

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/124

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C210 ’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade mattor, andra än sådana som specificeras i avsnitt 1C010.a, b eller e, enligt följande:

a)’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.En ”specifik modul” på 12,7 × 106 m eller mer, eller

2.en ”specifik brottgräns” på 23,5 × 104 m eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 1C210.a omfattar inte ’fibrer eller fiberliknande material’ av aramid som har 0,25 viktprocent eller mer av en esterbaserad ytmodifierare för fibrer.

b)’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas som har båda följande egenskaper:

1.En ”specifik modul” på 3,18 × 106 m eller mer, och

2.en ”specifik brottgräns” på 7,62 × 104 m eller mer.

c)Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ”garner”, ”väv”, ”drev” eller ”tejp” med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller glas och som specificeras i avsnitt 1C210.a eller b.

Teknisk anmärkning:

Hartsen bildar kompositens matris.

Anmärkning: ’Fibrer eller fiberliknande material’ i avsnitt 1C210 är begränsade till kontinuerliga ”enfibertrådar”, ”garn”, ”väv”, ”drev” och ”tejp”.

184

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/125

 

 

 

 

 

1C216 Maråldrat stål som inte specificeras i avsnitt 1C116 och ’i stånd till’ en brottgräns på 1 950 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Anmärkning: Avsnitt 1C216 omfattar inte former i vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket maråldrat stål ’i stånd till’ omfattar maråldrat stål både före och efter värmebehandling.

1C225 Bor som anrikats med avseende på isotopen bor-10 (10B) till en halt som är högre än den naturliga isotophalten, enligt följande: Elementärt bor, föreningar, blandningar som innehåller bor, produkter som innehåller dessa samt avfall och skrot av något av föregående.

Anmärkning:

I avsnitt 1C225 inbegrips i blandningar som innehåller bor även boranrikade material.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten för bor-10 är ungefär 18,5 viktprocent (20 atomprocent).

1C226 Volfram, volframkarbid och legeringar som innehåller mer än 90 viktprocent volfram, som inte specificeras i avsnitt 1C117 och som har båda följande egenskaper:

a)I former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)en massa större än 20 kg.

Anmärkning: Avsnitt 1C226 omfattar inte delar som särskilt utformats som vikter eller som kollimatorer för gammastrålning.

1C227 Kalcium med båda följande egenskaper:

a)Innehåller mindre än 1 000 ppm, räknat i vikt, av metalliska orenheter andra än magnesium, och

b)innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av bor.

185

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/126

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C228 Magnesium med båda följande egenskaper:

a)Innehåller mindre än 200 ppm, räknat i vikt, av metalliska orenheter andra än kalcium, och

b)innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av bor.

1C229 Vismut med båda följande egenskaper:

a)En renhetsgrad av 99,99 viktprocent eller högre, och

b)innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av silver.

1C230 Berylliummetall, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent beryllium, berylliumföreningar, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående, förutsatt att detta inte specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

Anmärkning: Avsnitt 1C230 omfattar inte följande:

a)Metallfönster för röntgenapparater eller för apparater för borrhålsloggning.

b)Oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt konstruerade för elektroniska komponentdelar eller som bärarmaterial för elektroniska kretsar.

c)Beryl (berylliumsilikat och aluminiumsilikat) i form av smaragder eller akvamariner.

1C231 Hafniummetall, legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, hafniumföreningar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående.

1C232 Helium-3 (3He), blandningar som innehåller helium-3 och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C232 omfattar inte en produkt eller apparatur som innehåller mindre än 1 g helium-3.

186

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/127

 

 

 

 

 

1C233 Litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6 (6Li) till en halt som är högre än den naturliga isotophalten, och produkter eller apparater som innehåller anrikat litium, enligt följande: rent litium, legeringar, föreningar, blandningar som innehåller litium, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C233 omfattar inte dosimetrar baserade på termoluminiscens.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten av litium-6 är ungefär 6,5 viktprocent (7,5 atomprocent).

1C234 Zirkonium med ett hafniuminnehåll på mindre än 1 viktdel hafnium på 500 viktdelar zirkonium enligt följande: metall, legeringar innehållande mer än 50 viktprocent zirkonium, föreningar, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående, utöver vad som specificeras i avsnitt 0A001.f.

Anmärkning: Avsnitt 1C234 omfattar inte zirkonium i form av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,10 mm.

1C235 Tritium, tritiumföreningar och blandningar som innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/ väteatomer överstiger 1/1 000, samt produkter eller enheter som innehåller något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C235 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236 ’Alfa-strålande radionuklider’ som lämpar sig för att skapa neutronkällor baserat på alfa-n-reaktion, andra än de som specificeras i avsnitten 0C001 och 1C012.a, i följande former:

a)Grundform.

b)Föreningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

c)Blandningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

d)Produkter eller apparatur som innehåller något av det föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C236 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 3,7 GBq (100 mCi) aktivitet.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C236 avses med ’alfa-strålande radionuklider’ följande:

Aktinium-225 (225Ac)

Aktinium-227 (227Ac)

Californium-253 (253Cf)

Curium-240 (240Cm)

Curium-241 (241Cm)

187

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/128

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C236 Teknisk anmärkning forts.

Curium-242 (242Cm)

Curium-243 (243Cm)

Curium-244 (244Cm)

Einsteinium-253 (253Es)

Einsteinium-254 (254Es)

Gadolinium-148 (148Gd)

Plutonium-236 (236Pu)

Plutonium-238 (238Pu)

Polonium-208 ( 208Po)

Polonium-209 (209Po)

Polonium-210 (210Po)

Radium-223 (223Ra)

Torium-227 (227Th)

Torium-228 (228Th)

Uran-230 (230U)

Uran-232 (232U)

1C237 Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringar, radium-226-föreningar, blandningar som innehåller radium- 226, produkter av dessa och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C237 omfattar inte följande:

a)Medicinska applikatorer.

b)Produkter eller apparatur som innehåller mindre än 0,37 GBq (10 mCi) av radium-226.

1C238 Klortrifluorid (ClF3).

1C239 Sprängämnen, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, eller ämnen eller blandningar av ämnen som innehåller mer än 2 viktprocent av sådana sprängämnen, med en kristalldensitet större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet högre än 8 000 m/s.

188

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/129

 

 

 

 

 

1C240 Nickelpulver och porös nickelmetall som inte specificeras i avsnitt 0C005, enligt följande:

a)Nickelpulver med båda följande egenskaper:

1.En nickelrenhet på 99,0 viktprocent eller mer, och

2.en partikelstorlek som i medeltal är mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard.

b)Porös nickelmetall som framställts av material som specificeras i avsnitt 1C240.a.

Anmärkning: Avsnitt 1C240 omfattar inte följande:

a)Fiberliknande nickelpulver.

b)Enkla porösa nickelskivor med en yta på 1 000 cm2 per skiva eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Avsnitt 1C240.b avser porösa metaller som formats genom komprimering och sintring av materialen i avsnitt 1C240.a för att skapa ett metallmaterial med fina porer som är internt förbundna genom hela strukturen.

1C241 Rhenium och legeringar som innehåller minst 90 viktprocent rhenium, samt legeringar av rhenium och volfram som innehåller 90 viktprocent eller mer av någon kombination av rhenium och volfram, andra än de som specificeras i avsnitt 1C226, med båda följande egenskaper:

a)Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)en massa större än 20 kg.

189

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/130

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C350 Kemikalier som kan användas som prekursorer för giftiga kemiska agens, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C450.

1.Tiodiglykol (CAS 111-48-8).

2.Fosforoxiklorid (CAS 10025-87-3)

3.Dimetylmetylfosfonat (CAS 756-79-6)

4.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för metylfosfonyl­ difluorid (CAS 676-99-3)

5.Metylfosfonyldiklorid (CAS 676-97-1)

6.Dimetylfosfit (DMP) (CAS 868-85-9)

7.Fosfortriklorid (CAS 7719-12-2)

8.Trimetylfosfit (TMP) (CAS 121-45-9)

9.Tionylklorid (CAS 7719-09-7)

10.3-hydroxi-1-metylpiperidin (CAS 3554-74-3)

11.N,N-diisopropyl(beta)aminoetylklorid (CAS 96-79-7)

12.N,N-diisopropyl(beta)aminoetantiol (CAS 5842-07-9)

13.3-quinuklidinol (CAS 1619-34-7)

14.Kaliumfluorid (CAS 7789-23-3)

15.2-nitrodifenylamin (CAS 107-07-3)

16.Dimetylamin (CAS 124-40-3)

17.Dietyletylfosfonat (CAS 78-38-6)

18.Dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (CAS 2404-03-07)

19.Dietylfosfit (CAS 762-04-9)

20.Dimetylaminhydroklorid (CAS 506-59-2)

21.Etyldiklorfosfin (CAS 1498-40-4)

22.Etylfosfonyldiklorid (CAS 1066-50-8)

23.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för etylfosfonyldifluorid (CAS 753-98-0)

24.Fluorväte (CAS 7664-39-3)

25.Metylbensilat (CAS 76-89-1)

190

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/131

 

 

 

 

 

1C350 forts.

26.Metyldiklorfosfin (CAS 676-83-5)

27.N,N-diisopropyl(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0)

28.Pinakolylalkohol (CAS 464-07-3)

29.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för O-etyl-O- 2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856-11-8)

30.Trietylfosfit (CAS 122-52-1)

31.Arseniktriklorid (CAS 7784-34-1)

32.Bensilsyra (CAS 76-93-7)

33.Dietylmetylfosfonit (CAS 15715-41-0)

34.Dimetyletylfosfonat (CAS 6163-75-3)

35.Etyldifluorfosfin (CAS 430-78-4)

36.Metyldifluorfosfin (CAS 753-59-3)

37.3-quinuklidinon (CAS 3731-38-2)

38.Fosforpentaklorid (CAS 10026-13-8)

39.Pinakolon (CAS 75-97-8)

40.Kaliumcyanid (CAS 151-50-8)

41.Kaliumvätefluorid (7789-29-9)

42.Ammoniumvätefluorid eller ammoniumbifluorid (CAS 1341-49-7)

43.Natriumfluorid (CAS 7681-49-4)

44.Natriumvätefluorid (CAS 1333-83-1)

45.Natriumcyanid (CAS 143-33-9)

46.Trietanolamin (CAS 102-71-6)

47.Fosforpentasulfid (CAS 1314-80-3)

48.Diisopropylamin (CAS 108-18-9)

49.Dietylaminoetanol (CAS 100-37-8)

191

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/132

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C350 forts.

50.Natriumsulfid (CAS 1313-82-2)

51.Svavelmonoklorid (CAS 10025-67-9)

52.Svaveldiklorid (CAS 10545-99-0)

53.Trietanolaminhydroklorid (CAS 637-39-8)

54.N,N-diisopropyl(beta)aminoetylkloridhydroklorid (CAS 4261-68-1)

55.Metylfosfonsyra (CAS 993-13-5)

56.Dietylmetylfosfonat (CAS 683-08-9)

57.N,N-dimetylfosforamidodiklorid (CAS 677-43-0)

58.Triisopropylfosfit (CAS 116-17-6)

59.Etyldietanolamin (CAS 139-87-7)

60.O,O-dietylfosfortioat (CAS 2465-65-8)

61.O,O-dietylfosforditioat (CAS 298-06-6)

62.Natriumhexafluorosilikat (CAS 16893-85-9)

63.Metyltiofosfonyldiklorid (CAS 676-98-2)

64.Dietylamin (CAS 109-89-7)

65.N,N-diisopropylaminoetantiolhydroklorid (CAS 41480-75-5)

66.Metyldiklorfosfat (CAS 677-24-7)

67.Etyldiklorfosfat (CAS 1498-51-7)

68.Metyldifluorfosfat (CAS 22382-13-4)

69.Etyldifluorfosfat (CAS 460-52-6)

70.Dietylklorfosfit (CAS 589-57-1)

71.Metylklorfluorfosfat (CAS 754-01-8)

72.Etylklorfluorfosfat (CAS 762-77-6)

73.N,N-dimetylformamidin (CAS 44205-42-7)

74.N,N-dietylformamidin (CAS 90324-67-7)

75.N,N-dipropylformamidin (CAS 48044-20-8)

76.N,N-diisopropylformamidin (CAS 857522-08-8)

77.N,N-dimetylacetamidin (CAS 2909-14-0)

78.N,N-dietylacetamidin (CAS 14277-06-6)

79.N,N-dipropylacetamidin (CAS 1339586-99-0)

80.N,N-dimetylpropanamidin (CAS 56776-14-8)

81.N,N-dietylpropanamidin (CAS 84764-73-8)

82.N,N-dipropylpropanamidin (CAS 1341496-89-6)

83.N,N-dimetylbutanamidin (CAS 1340437-35-5)

84.N,N-dietylbutanamidin (CAS 53510-30-8)

85.N,N-dipropylbutanamidin (CAS 1342422-35-8)

86.N,N-diisopropylbutanamidin (CAS 1315467-17-4)

87.N,N-dimetylisobutanamidin (CAS 321881-25-8)

88.N,N-dietylisobutanamidin (CAS 1342789-47-2)

89.N,N-dipropylisobutanamidin (CAS 1342700-45-1)

192

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/133

 

 

 

 

 

1C350 forts.

Anmärkning 1: För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 och 65 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2: För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 och 65 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3: Avsnitt 1C350 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C350 punkterna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, .87, 88 och 89 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4: Avsnitt 1C350 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

193

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/134

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C351 Humana och animala patogener och ”toxiner” enligt följande:

a)Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.Afrikanskt hästpestvirus

2.Afrikanskt svinpestvirus

3.Andesvirus

4.Fågelinfluensavirus som är

a)okarakteriserade eller

b)definierade som högpatogena i bilaga I.2 till rådets direktiv 2005/94/EG (EUT L 10, 14.1.2006, s.

16) enligt följande:

1.Typ A-virus med ett IVPI (intravenöst patogenitetsindex) på 6 veckor gamla kycklingar vilket är större än 1,2, eller

2.typ A-virus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flera basiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen.

5.Blåtungevirus

6.Chaparevirus

7.Chikungunyavirus

8.Choclovirus

9.Krim-Kongo hemorragiskt febervirus

10.Används inte.

11.Dobrava-Belgrade-virus;

12.Hästencefalitvirus, östlig (Eastern Equine Encephalitis)

13.Ebolavirus: alla medlemmar av släktet Ebolavirus

14.Mul- och klövsjukevirus

15.Getkoppsvirus

16.Guanaritovirus

17.Hantaanvirus

18.Hendravirus (Equint morbillivirus)

19.Suid herpesvirus 1 (Pseudorabies, Aujeszkys sjukdom)

194

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/135

 

 

 

 

 

1C351.a. forts.

20.Klassiskt svinpestvirus

21.Japanskt encefalitvirus

22.Juninvirus

23.Kyasanur Forest disease-virus

24.Laguna Negra-virus

25.Lassavirus

26.Louping ill-virus

27.Lujovirus

28.Lumpy skin disease-virus

29.Lymfocitärt koriomengit-virus

30.Machupovirus

31.Marburgvirus: alla medlemmar av släktet Marburgvirus

32.Monkeypox-virus (apkoppor)

33.Murray Valley-encefalitvirus

34.Newcastlesjukevirus

35.Nipahvirus

36.Omsk hemorragiskt febervirus

37.Oropouchevirus

38.Får- och getpestvirus (peste des petits ruminants)

39.Vesikulär svinsjukavirus

40.Powassanvirus

41.Rabiesvirus och alla andra Lyssavirus

42.Rift Valley febervirus

43.Boskapspestvirus

44.Rociovirus

45.Sabiavirus

46.Seoulvirus

47.Fårkoppsvirus

48.Sin Nombre-virus

49.St Louis-encefalitvirus

50.Porcine Teschovirus

195

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/136

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C351.a. forts.

51.Fästingburet encefalitvirus (TBE) (Fjärran Östern-undertypen)

52.Variolavirus

53.Venezuelanskt hästencefalit-virus

54.Vesikulär stomatitvirus

55.Hästencefalitvirus, västlig (Western Equine Encephalitis)

56.Gula febernvirus

57.SARS-coronavirus (svår akut respiratorisk sjukdom-relaterat coronavirus)

58.Rekonstruerat spanska sjukanvirus

59.MERS-coronavirus (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus)

b)Används inte.

c)Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.Bacillus anthracis

2.Brucella abortus

3.Brucella melitensis

4.Brucella suis

5.Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

6.Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

7.Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

8.Clostridium argentinense (tidigare kallad Clostridium botulinum typ G), stammar som producerar botulinumtoxin

9.Clostridium baratii, stammar som producerar botulinumtoxin

10.Clostridium botulinum

11.Clostridium butyricum, stammar som producerar botulinumtoxin

12.Clostridium perfringens, typer som producerar epsilon-toxin

13.Coxiella burnetii

14.Francisella tularensis

15.Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (stam F38)

16.Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (små kolonier)

17.Rickettsia prowazekii

18.Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (Salmonella typhi)

19.Shiga-toxinproducerande Escherichia coli (STEC) i serogrupperna O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, och andra shiga-toxinproducerande serogrupper

Anmärkning:

Shiga-toxinproducerande Escherichia coli (STEC) omfattar bland annat enterohemorragisk E. coli (EHEC), verotoxinproducerande E. coli (VTEC) eller verocytotoxinproducerande E. coli (VTEC).

20.Shigella dysenteriae

21.Vibrio cholerae

22.Yersinia pestis

196

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/137

 

 

 

 

 

1C351 forts.

d)”Toxiner” och ”toxinkomponenter” enligt följande:

1.Botulinumtoxiner

2.Clostridium perfringens-toxiner av typerna alfa, beta 1, beta 2, epsilon och iota

3.Conotoxiner

4.Ricin

5.Saxitoxin

6.Shiga-toxiner (shiga-liknande toxiner, verotoxiner och verocytotoxiner)

7.Staphylococcus aureus-enterotoxiner, hemolysin-alfatoxiner, och toxic shock syndrome toxin (tidigare känt som Staphylococcus enterotoxin F)

8.Tetrodotoxin

9.Används inte.

10.Mikrocystiner (Cyanginosiner)

11.Aflatoxiner

12.Abrin

13.Choleratoxin

14.Diacetoxyscirpenol

15.T-2 toxin

16.HT-2 toxin

17.Modeccin

18.Volkensin

19.Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

Anmärkning: Avsnitt 1C351.d omfattar inte botulinumtoxiner eller conotoxiner i form av produkter som uppfyller samtliga följande kriterier:

1.Är farmaceutiska formuleringar konstruerade för behandling av sjukdomar hos människor.

2.Är förpackade för distribution som läkemedel.

3.Har godkänts av en statlig myndighet för att släppas ut på marknaden som läkemedel.

197

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/138

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C351 forts.

e)Svampar, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.Coccidioides immitis.

2.Coccidioides posadsii.

Anmärkning: Avsnitt 1C351 omfattar inte ”vaccin” eller ”immuntoxiner”.

1C353 ’Genetiska beståndsdelar’ och ’genetiskt modifierade organismer’ enligt följande:

a)Varje ’genetiskt modifierad organism’ som innehåller, eller varje ’genetisk beståndsdel’ som kodar för, något av följande:

1.Alla gener som är specifika för något av de virus som specificeras i avsnitt 1C351.a eller 1C354.a.

2.Varje gen som är specifik för någon bakterie som specificeras i avsnitt 1C351.c. eller 1C354.b eller för en svamp som specificeras i avsnitt 1C351.e eller 1C354.c, och som har någon av följande egenskaper:

a)i sig själv eller genom sina transkriberade eller translaterade produkter utgör en betydande risk för människors, djurs eller växters hälsa, eller

b)kan 'ge eller förstärka patogenitet', eller

3.Alla ”toxiner” som specificeras i avsnitt 1C351.d eller ”toxinkomponenter” av dessa.

b)Används inte.

198

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/139

 

 

 

 

 

1C353 forts.

Tekniska anmärkningar:

1.'Genetiskt modifierade organismer' inbegriper organismer i vilka nukleinsyrasekvenserna har skapats eller modifierats genom medvetna molekylära ingrepp.

2.’Genetiska beståndsdelar’ omfattar bland annat kromosomer, genom, plasmider, transposoner, vektorer och inaktiverade organismer som innehåller återvinningsbara nukleinsyrafragment, vare sig de är genetiskt modifierade eller icke modifierade, eller helt eller delvis kemiskt syntetiserade. När det gäller kontroll av genetiska beståndsdelar betraktas nukleinsyror från inaktiverade organismer, virus, eller prover som återvinningsbara om inaktiveringen och beredningen av materialet syftar till, eller har visat sig, underlätta isolering, rening, amplifiering, detektion eller identifiering av nukleinsyror.

3.'Ge eller förstärka patogenitet' innebär att införandet eller integreringen av nukleinsyrasekvensen/-erna sannolikt möjliggör eller ökar den mottagande organismens lämplighet att användas för att avsiktligt orsaka sjukdom eller död. Detta kan inbegripa ändringar av bland annat: virulens, överförbarhet, stabilitet, infektionsväg, spektrum av värdorganismer, reproducerbarhet, förmåga att kringgå eller undertrycka värdorganismens immunitet, resistens mot medicinska motåtgärder, eller spårbarhet.

Anmärkning 1: Avsnitt 1C353 omfattar inte nukleinsyrasekvenser av shiga-toxinproducerande Escherichia coli i serogrupperna O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, och andra shiga-toxinproducerande serogrupper, utom genetiska beståndsdelar som kodar för shiga- toxin, eller för dess komponenter.

Anmärkning 2: Avsnitt 1C353 omfattar inte ”vacciner”.

199

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/140

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C354 Växtpatogener enligt följande:

a)Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.Latent andeanskt potatisvirus (Potato Andean latent tymovirus).

2.Potato spindle tuber viroid

b)Bakterier, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.Xanthomonas albilineans.

2.Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri].

3.Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4.Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum eller Corynebacterium sepedonicum).

5.Ralstonia solanacearum, ras 3, biovar 2.

c)Svampar, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans)

2.Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3.Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4.Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici])

5.Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6.Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae)

7.Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari)

8.Sclerophthora rayssiae var. zeae

9.Synchytrium endobioticium

10.Tilletia indica

11.Thecaphora solani

200

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/141

 

 

 

 

 

1C450 Giftiga kemikalier och prekursorer för giftiga kemikalier, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1C350, 1C351.d. OCH KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)Giftiga kemikalier enligt följande:

1.Amiton: O,O-dietyl-S-[2(dietylamino)etyl]fosforotiolat (CAS 78-53-5) och motsvarande alkylerade eller protonerade salter.

2.PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (CAS 382-21-8).

3.SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR BZ: 3-quinuklidi­ nylbensilat (CAS 6581-06-2)

4.Fosgen: Karbonyldiklorid (CAS 75-44-5)

5.Cyanogenklorid (CAS 506-77-4)

6.Vätecyanid (CAS 74-90-8).

7.Klorpikrin: triklornitrometan (CAS 76-06-2)

Anmärkning 1: För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2: För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3: Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.a.4, a.5, a.6 och a.7 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4: Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

201

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/142

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1C450 forts.

b)Giftiga kemiska prekursorer enligt följande:

1.Kemikalier, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning eller i avsnitt 1C350, som innehåller en fosforatom till vilken är bunden en metyl-, etyl- eller propyl (normal eller iso)grupp men inga ytterligare kolatomer.

Anmärkning: Avsnitt 1C450.b.1 omfattar inte fonofos: O-etyl-S-fenyletylditiofosfonat (CAS 944-22-9)

2.N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-fosforamidodihalider, andra än N,N-dimetylfos­ foramidodiklorid.

ANM. Se avsnitt 1C350.57 för N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.Dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)]-fosforamidater, andra än dietyl-N,N-dimetylfosforamidat, som specificeras i avsnitt 1C350.

4.N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetylklorid eller N,N-diisopropyl(beta)aminoetyl­ kloridhydroklorid, som specificeras i avsnitt 1C350.

5.N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0) och N,N-dietylaminoetanol (CAS 100-37-8), som specificeras i avsnitt 1C350.

Anmärkning: Avsnitt 1C450.b.5 omfattar inte följande:

a)N,N-dimetylaminoetanol (CAS 108-01-0) och motsvarande protonerade salter.

b)Protonerade salter av N,N-dietylaminoetanol (CAS 100-37-8).

202

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/143

 

 

 

 

 

1C450.b. forts.

6.N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetantiol (CAS 5842-07-9) och N,N-diisopropy­ laminoetantiolhydroklorid (CAS 41480-75-5), som specificeras i avsnitt 1C350.

7.Se avsnitt 1C350 när det gäller etyldietanolamin (CAS 139-87-7).

8.Metyldietanolamin (CAS 105-59-9)

Anmärkning 1: För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2: För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3: Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.b.8 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4: Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

203

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/144

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1D Programvara

1D001 ”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitten 1B001–1B003.

1D002 ”Programvara” för ”utveckling” av organiska ”matriser”, metall-”matriser”, kol-”matris”-laminat eller ”kompositer”.

1D003 ”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som utförs av utrustning som specificeras i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

1D101 ”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för drift eller underhåll av produkter som specificeras i avsnitt 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103 ”Programvara” speciellt utformad för analys av sannolikheten för upptäckt av reducerade radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer.

1D201 ”Programvara” som är särskilt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 1B201.

204

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/145

 

 

 

 

 

1E Teknik

1E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller material som specificeras i avsnitt 1A002–1A005, 1A006.b., 1A007, 1B eller 1C.

1E002 Annan ”teknik” enligt följande:

a)”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av polybensotiazoler eller polybensooxazoler.

b)”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av fluorelastomerföreningar som innehåller åtminstone en vinyletermonomer.

c)”Teknik” för konstruktion eller ”produktion” av följande keramiska pulver eller keramiska material som inte är ”kompositer”:

1.Keramiska pulver som har alla följande egenskaper:

a)Någon av följande sammansättningar:

1.Enkla eller komplexa oxider av zirkonium och komplexa oxider av kisel eller aluminium,

2.enkla bornitrider (kubisk kristallinsk form),

3.enkla eller komplexa kisel- eller borkarbider, eller

4.enkla eller komplexa kiselnitrider.

b)Någon av följande totala metalliska föroreningar (exklusive avsiktliga tillsatser):

1.Mindre än 1 000 ppm för enkla oxider eller karbider, eller

2.Mindre än 5 000 ppm för komplexa föreningar eller enkla nitrider, och

205

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/146

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

1E002.c.1. forts.

c)Som är något av följande:

1.Zirkonium (CAS 1314-23-4) där den genomsnittliga partikelstorleken är högst 1 μm och högst 10 % av partiklarna är större än 5 μm, eller

2.Andra keramiska pulver där den genomsnittliga partikelstorleken är högst 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större än 10 μm.

2.Keramiska material som inte är ”kompositer” sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1E002.c.1. Anmärkning: Avsnitt 1E002.c.2 omfattar inte ”teknik” för slipmedel.

d)Används inte.

e)”Teknik” för installation, underhåll eller reparation av material som specificeras i avsnitt 1C001.

f)”Teknik” för reparation av ”komposit”strukturer, laminat eller material som specificeras i avsnitt 1A002 eller 1C007.c.

Anmärkning:

Avsnitt 1E002.f omfattar inte ”teknik” för reparation av ”civila luftfartyg” med hjälp av material som

 

innehåller kol-”fibrer eller fiberliknande material” samt epoxiharts, och som beskrivs i ”luftfartygs”-

 

tillverkarens manualer.

206

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/147

 

 

 

 

 

1E002 forts.

g)”Bibliotek” som är särskilt utformade eller modifierade för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som utförs av utrustning som specificeras i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

1E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 eller 1D103.

1E102 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i avsnitt 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103 ”Teknik” för reglering av temperatur, tryck eller atmosfär i autoklaver eller hydroklaver när dessa används för ”produktion” av ”kompositer” eller delvis bearbetade ”kompositer”.

1E104 ”Teknik” för ”produktion” av pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

Anmärkning: Avsnitt 1E104 inbegriper ”teknik” för bildandet av prekursorgaser, bestämning av flödeshas­ tigheter och processkontrollscheman och parametrar.

1E201 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 eller 1D201.

1E202 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av varor som specificeras i avsnitt 1A007, 1A202 eller 1A225–1A227.

1E203 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i avsnitt 1D201.

207

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/148

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL IV – Kategori 2

 

KATEGORI 2 MATERIALBEARBETNING

 

2A

System, utrustning och komponenter

 

 

ANM.

För tystgående lager, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

 

2A001 Lager och lagersystem med låg friktion samt komponenter, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2A101.

a)Kullager och massiva rullager, alla med toleranser som har specificerats av tillverkaren i enlighet med ISO 492 toleransklass 4 eller klass 2 (eller nationella motsvarigheter) eller bättre, och där både ’ringar’ och ’rullkroppar’, är tillverkade av monel eller beryllium.

Anmärkning: Avsnitt 2A001.a omfattar inte koniska rullager. Tekniska anmärkningar:

1.Med ’ring’ avses den ringformade delen av radialrullager med en eller flera rullbanor (ISO 5593:1997).

2.Med ’rullkropp’ avses kulor eller rullar som rullar mellan rullbanor (ISO 5593:1997).

b)Används inte.

c)Aktiva magnetiska lagersystem som använder något av följande, och därtill särskilt konstruerade komponenter:

1.Material med en flödestäthet på 2,0 T eller mer och en sträckgräns som överstiger 414 MPa.

2.Helt elektromagnetisk tredimensionell likpolig manövrering av förspänningen. eller

3.Högtemperatursensorer för positionering (450 K (177 °C) eller högre).

2A101 Andra radialkullager än dem som specificeras i avsnitt 2A001, förutsatt att de har alla toleranser specificerade i enlighet med ISO 492 toleransklass 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 toleransklass ABEC-9 eller andra nationella motsvarigheter) eller bättre och har alla följande egenskaper:

a)En innerring med en håldiameter på mellan 12 mm och 50 mm.

b)En ytterring med en ytterdiameter på mellan 25 mm och 100 mm. och

c)En bredd på mellan 10 mm och 20 mm.

208

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/149

 

 

 

 

 

2A225 Smältdeglar tillverkade av material som är resistenta mot flytande aktinidmetaller enligt följande:

a)Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.En volym mellan 150 cm3 och 8 000 cm3. och

2.Tillverkade av eller belagda med något av följande material, eller en kombination av följande material, med en total orenhetsgrad på högst 2 viktprocent:

a)Kalciumfluorid (CaF2).

b)Kalciumzirkonat (metazirkonat) (CaZrO3).

c)Ceriumsulfid (Ce2S3).

d)Erbiumoxid (erbia) (Er2O3).

e)Hafniumoxid (hafnia) (HfO2).

f)Magnesiumoxid (MgO).

g)Nitrerad niob-titan-volframlegering (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W).

h)Yttriumoxid (yttria) (Y2O3). eller

i)Zirkoniumoxid (zirconia) (ZrO2).

b)Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3. och

2.Tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet på 99,9 viktprocent eller högre.

c)Smältdeglar som har alla följande egenskaper:

1.En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3.

2.Tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 98 viktprocent eller högre.

3.Belagda med tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination därav).

2A226 Ventiler som har alla följande egenskaper:

a)En ’nominell storlek’ av 5 mm eller mer,

b)med bälgtätning, och

c)helt tillverkade av eller fodrade med aluminium, aluminiumlegering, nickel eller nickellegering som innehåller mer än 60 viktprocent nickel.

Teknisk anmärkning:

För ventiler med olika in- och utloppsdiametrar avser den ’nominella storleken’ i avsnitt 2A226 den minsta diametern.

209

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/150

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

2B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

 

Tekniska anmärkningar:

1.Sekundära parallella konturskapande axlar, (t.ex. w-axeln i en horisontell arborrmaskin eller en sekundär roterande axel vars centrumlinje är parallell med den primära roterande axeln), ska inte räknas in i det totala antalet konturskapande axlar. Roterande axlar behöver inte kunna vridas mer än 360°. En roterande axel kan drivas av en linjär axel (t.ex. en skruv eller en kuggstångsväxel).

2.I avsnitt 2B är det antal axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” lika med det antal axlar längs eller runt vilka, under bearbetningen av arbetsstycket, samtidiga och inbördes relaterade rörelser sker mellan arbetsstycket och ett verktyg. Hit räknas inte några ytterligare axlar längs eller runt vilka annan inbördes rörelse i maskinen sker, såsom

a)avrivningssystem för slipmaskiner,

b)parallella roterande axlar konstruerade för upphängning av separata arbetsstycken,

c)kolinjära roterande axlar konstruerade för hantering av samma arbetsstycke genom att detta hålls fast från olika håll i en chuck.

3.Nomenklaturen för axlarna ska vara i överensstämmelse med Internationell Standard ISO 841:2001, Industrial automation systems and integration – Numerical Control – of machines Coordinate system and motion nomenclature.

4.I avsnitten 2B001–2B009 ska en ”tippbar spindel” räknas som en roterande axel.

5.’Angiven ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position”’ får användas för varje verktygsmaskinmodell som ett alternativ till individuella maskintester och ska bestämmas enligt följande:

210

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/151

 

SV

 

 

 

 

 

 

2B Teknisk anmärkning 5

forts.

 

 

a)Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

b)Mät den linjära axelns repeterbarhet (R↑,R↓) enligt ISO 230-2:2014 och bedöm ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje axel på alla fem maskinerna.

c)Bestäm det aritmetiska medelvärdet för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje axel på alla fem maskiner tillsammans. Dessa aritmetiska medelvärden för ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position”

() blir det angivna värdet för varje axel på denna modell (, , …).

d)Eftersom kategori 2-förteckningen hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna värden för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” som linjära axlar.

e)Om någon axel på en maskinmodell som inte specificeras i avsnitt 2B001.a–2B001.c har en angiven ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” som är lika med eller mindre än den angivna ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje verktygsmaskinmodell plus 0,7 μm, bör man kräva att byggaren bekräftar noggrannhetsnivån en gång var 18:e månad.

6.I samband med avsnitten 2B001.a–2B001.c ska mätosäkerheten för verktygsmaskinernas ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” enligt definitionen i International Standard ISO 230-2:2014 eller motsvarande nationell standard, inte beaktas.

7.I samband med avsnitten 2B001.a–2B001.c ska axlarna mätas enligt testförfarandena i punkt 5.3.2 i ISO 230-2:2014. Test av axlar som är längre än 2 meter ska göras över 2 meter långa segment. Axlar som är längre än 4 meter kräver flera test (t.ex. två test för axlar mellan 4 och 8 meter och tre test för axlar mellan 8 och 12 meter). Testerna ska göras över 2 meter långa segment och fördelas i lika stora intervall över axelns hela längd. Testsegmenten är jämnt fördelade över axelns hela längd, och eventuell överloppslängd ska fördelas jämnt i början, i mitten och i slutet av testsegmenten. Det lägsta värdet för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” i alla testsegment ska rapporteras.

211

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/152

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B001 Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, för bearbetning av metaller, keramer eller ”kompositer”, som, i enlighet med tillverkarens tekniska specifikation, kan utrustas med elektronisk utrustning för ”numerisk styrning” enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B201.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för tillverkning av kuggar. Se avsnitt 2B003 för sådana maskiner.

Anmärkning 2: Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som enbart är avsedda för tillverkning av något av följande:

a)Kam- eller vevaxlar.

b)Verktyg eller fräsar.

c)Matarskruvar.

d)Graverade eller slipade delar av smycken. eller

e)Tandproteser.

Anmärkning 3: En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex. en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a, 2B001.b eller 2B001.c.

Anmärkning 4: En verktygsmaskin med additiv tillverkningskapacitet som komplement till förmågan till svarvning, fräsning eller slipning, ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a, 2B001.b eller 2B001.c.

ANM. För maskiner för optisk slutbearbetning, se avsnitt 2B002.

a)Verktygsmaskiner för svarvning med två eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

1.”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

2.”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 1 meter eller mer.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B001.a omfattar inte svarvar speciellt konstruerade för att producera kontaktlinser, som har allt av följande:

a)Maskinstyrningen är begränsad till användning av oftalmologiskt baserad programvara för delprogrammering av indata, och

b)vacuumchuck saknas.

Anmärkning 2: Avsnitt 2B001.a. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade för borrning eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

212

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/153

 

 

 

 

 

2B001 forts.

b)Verktygsmaskiner för fräsning som uppfyller något av följande:

1.Tre linjära axlar plus en roterande axel, som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med någon av följande egenskaper:

a)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

b)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 1 meter eller mer.

2.Fem eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

b)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,4 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på minst 1 meter och mindre än 4 m.

c)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 4 meter eller mer.

213

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/154

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B001.b. forts.

3.”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för jiggborrmaskiner

är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar.

4.Kuggbearbetningsmaskiner som har allt av följande:

a)Spindelns ”axialkast” och ”radialkast” är mindre (bättre) än 0,0004 mm (TIR), och

b)slidens vinkelfel (gir, lutning, roll) är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) över 300 mm rörelse.

c)Verktygsmaskiner för slipning som uppfyller något av följande:

1.Har allt av följande:

a)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar.

b)Tre eller fyra axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2.Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1 m.

b)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,4 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på minst 1 meter och mindre än 4 m.

c)”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 4 meter eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a)Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har allt av följande:

1.Begränsade till cylindrisk slipning och

2.begränsade till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

b)Maskiner speciellt konstruerade som jiggslipmaskiner som inte har någon z-axel eller w-axel och vars ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är mindre

(bättre) än 1,1 μm.

c)Planslipmaskiner.

214

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/155

 

 

 

 

 

2B001 forts.

d)Trådlös elektrisk gnistbearbetningsmaskin (EDM) som har två eller flera roterande axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

e)Verktygsmaskiner för borttagning av metaller, keramer eller ”kompositer” som har allt av följande:

1.Borttagning av material med hjälp av

a)vatten eller andra sprutade vätskor, inklusive sådana som innehåller slipmedelstillsatser,

b)elektronstrålar, eller

c)laserstrålar, och

2.som har minst två roterande axlar som både

a)kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”, och

b)har en positionerings”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 0,003°.

f)Långhålsborrmaskiner och svarvar som är modifierade för långhålsborrning, som har en borrkapacitet som är större än 5 m.

2B002 ”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner för optisk slutbearbetning, utrustade för selektivt borttagande av material för att producera icke-sfäriska optiska ytor med allt av följande:

a)Slutbearbetar formen till mindre (bättre) än 1,0 μm.

b)Slutbearbetar till en ojämnhet som är mindre (bättre) än 100 nm rms.

c)Minst fyra axlar som kan styras samtidigt för ”konturstyrning”.

d)Använder någon av följande processer:

1.Magnetreologisk slutbearbetning (’MRF’).

2.Elektroreologisk slutbearbetning (’ERF’).

3.’Slutbearbetning med energirik partikelstråle’.

4.’Slutbearbetning med tänjbart membran’.

5.’Slutbearbetning med vätskestråle’.

215

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/156

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B002 forts.

Tekniska anmärkningar:

I avsnitt 2B002 avses med

1.’MRF’: borttagande av material med hjälp av en magnetisk slipvätska vars viskositet styrs av ett magnetfält,

2.’ERF’: borttagande med hjälp av en slipvätska vars viskositet styrs av ett elektriskt fält,

3.’slutbearbetning med energirik partikelstråle’: användning av RAP (Reactive Atom Plasmas) eller jonstrålar för selektivt borttagande av material,

4.’slutbearbetning med tänjbart membran’: en process som använder ett membran som utsätts för tryck och ändrar form för att komma i kontakt med arbetsstycket över en liten area.

5.’slutbearbetning med vätskestråle’: användning av en vätskeström för borttagning av material.

2B003 ”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner, speciellt konstruerade för skärning, finslipning, polering eller hening av härdade (Rockwell = 40 eller mer) spår, spiralskurna och dubbelspiralskurna kugghjul med en delningsdiameter som har allt av följande:

a)En delningsdiameter som är större än 1 250 mm.

b)En kuggbredd som är minst 15 % av delningsdiametern.

c)En kvalitet av AGMA 14 eller bättre (motsvarande ISO 1328 klass 3).

2B004 Varma ”isostatiska pressar” som har alla följande egenskaper samt till dessa speciellt konstruerade komponenter och tillbehör:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 2B104 och 2B204.

a)En kontrollerad termisk omgivning i slutet utrymme och ett kammarutrymme med en innerdiameter på minst 406 mm.

b)Något av följande:

1.Ett maximalt arbetstryck som överstiger 207 MPa.

2.En kontrollerad termisk omgivning som överstiger 1 773 K (1 500 °C). eller

3.En anordning för kolväteimpregnering och för bortforsling av uppkomna restgaser.

216

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/157

 

 

 

 

 

2B004 forts.

Teknisk anmärkning:

Med kammarens innerdiameter avses den del av kammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

ANM. För speciellt konstruerade kapslar, formar och verktyg, se avsnitten 1B003 och 9B009 samt kontrollbestäm­ melserna för varor med militär användning.

2B005 Följande utrustning, som är speciellt konstruerad för utfällning, behandling och styrning under behandlingen av oorganiska beläggningar, ytbeläggningar och ytförändringsbeläggningar, för substrat som anges i kolumn 2, med processer som beskrivs i kolumn 1 i tabellen efter avsnitt 2E003.f, samt speciellt konstruerad utrustning till denna för automatisk hantering, positionering, manövrering och styrning:

a) Utrustning för produktion med kemisk förångningsdeponering (CVD) som har alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B105.

1.En process som är modifierad till en av följande typer:

a)Pulserande CVD.

b)Styrd nukleär termisk deponering (CNTD, Controlled nucleation thermal deposition).

c)Plasmaförstärkt eller plasmaassisterad CVD.

2.Något av följande:

a)Fast monterade roterande högvakuumtätningar (tryck lika med eller mindre än 0,01 Pa). eller

b)Fast monterad utrustning för mätning eller styrning av tjockleken av pålagt skikt.

b)Produktionsutrustning för jonimplantation som kan leverera 5 mA eller mera i jonstrålen.

217

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/158

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B005 forts.

c)Produktionsutrustning för fysisk elektronstråleförångning (EB-PVD) med en systemeffekt specificerad till att överstiga 80 kW och som innefattar något av följande:

1.Vätskenivåkontroll med hjälp av ett ”laser”-assisterat mätsystem som med precision kan styra inmatningen av götet, eller

2.en datorkontrollerad matningshastighet som övervakas med bildskärmar som arbetar med principen att genom luminiscens från de joniserade atomerna i förångningsstrålen mäta beläggningshastigheten för beläggningar som innehåller två eller flera beståndsdelar.

d)Produktionsutrustning för plasmasprutning med något av följande:

1.Arbetar med styrd och reducerad atmosfär (lika med eller mindre än 10 kPa mätt ovanför och inom ett avstånd av 300 mm från strålkanonens munstycke) i en vakuumkammare, där trycket före plasmasprutningen kan sänkas ner till 0,01 Pa, eller

2.Fast monterad utrustning för mätning eller styrning av tjockleken av pålagt skikt.

e)Produktionsutrustning för sputtering som kan avge strömtätheter på minst 1 mA/mm2 vid en förångnings­ hastighet på minst 15 μm/tim.

f)Produktionsutrustning för katodstrålebeläggning med hjälp av en utrustning som innehåller ett galler bestående av elektromagneter för att styra strålningspunkten på katoden.

g)Produktionsutrustning för jonplätering kapabel till in situ-mätning av något av följande:

1.Tjocklek på substratet och matningshastighet, eller

2.optiska egenskaper.

Anmärkning: Avsnitt 2B005 omfattar inte utrustning för kemisk förångningsdeponering, katodstråle, sputtering, jonplätering eller joninplantation speciellt konstruerad för skärande och bearbetande verktyg.

218

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/159

SV

 

 

 

 

 

2B006

Mät- eller inspektionssystem, utrustning, återkopplade positioneringsenheter

och ”elektroniska

 

sammansättningar” enligt följande:

 

 

a)Datorstyrda eller ”numeriskt styrda” koordinatmätmaskiner (CMM) som har en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden) som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/1 000) μm (L är den uppmätta längden i mm), enligt ISO 10360-2:2009.

Teknisk anmärkning:

E0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM enligt tillverkarens specifikation (t.ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivning) och med ”alla tillgängliga kompensationer” ska jämföras med tröskeln på 1,7 + L/1 000 μm.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B206.

b)Mätinstrument eller system för mätning av linjärförskjutning, linjära återkopplade positioneringsenheter och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande:

Anmärkning:

Mätsystem med interferometer eller optisk givare, som innehåller en ”laser” specificeras endast

 

i 2B006.b.3. och 2B206.c.

1.’System som mäter kontaktlöst’ med en ”upplösning” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,2 μm inom 0–0,2 mm av ’mätområdet’.

219

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/160

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B006.b. forts.

Tekniska anmärkningar:

I avsnitt 2B006.b.1 gäller att

1.’system som mäter kontaktlöst’ avser system som är konstruerade för att mäta avståndet mellan mätprob och mätobjekt längs en enda vektor, där mätproben eller mätobjektet är i rörelse.

2.’mätområde’ avser avståndet mellan det minsta och det största arbetsavståndet.

2.Linjära återkopplade positioneringsenheter som är speciellt konstruerade för verktygsmaskiner och som har en ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än (800 + [600 × L/1 000]) nm (L är den effektiva längden i

3.Mätsystem som har allt av följande:

a)Innehåller ”laser”.

b)En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller mindre (bättre) än 200 nm.

c)Förmåga att uppnå en ”mätosäkerhet” som är lika med eller mindre (bättre) än (1,6 + L/2 000) nm (L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom ett mätområde, när det kompenseras för refraktionsindexet för luft och mätningen löper över 30 sekunder vid en temperatur på 20 ± ,01 °C.

4.”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade för att ge återkopplingskapacitet i system som specificeras i avsnitt 2B006.b.3.

220

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/161

 

 

 

 

 

2B006 forts.

c)Roterande återkopplade positionsenheter som är speciellt konstruerade för verktygsmaskiner eller mätinstrument för mätning av vinkelförskjutning, med en vinkelpositionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 bågsekunder.

Anmärkning: Avsnitt 2B006.c omfattar inte optiska instrument såsom autokollimatorer som använder parallellt ljus (t.ex. ”laser”-ljus) för att upptäcka vinkelförskjutning hos en spegel.

d)Utrustning för mätning av ytjämnhet (inklusive ytdefekter), genom att mäta den optiska spridningen med en känslighet som är 0,5 nm eller mindre (bättre).

Anmärkning: 2B006 inkluderar andra verktygsmaskiner än dem som specificeras i 2B001, förutsatt att de kan användas som mät- eller avsyningsmaskiner och uppfyller eller överskrider de kriterier som anges för mät- och avsyningsmaskiner.

2B007 ”Robotar” som har någon av följande egenskaper samt därtill hörande särskilt konstruerade styrsystem och ”manipulatorer”:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B207.

a)Används inte.

b)Speciellt konstruerade för att tillåtas arbeta i en potentiellt explosiv omgivning enligt nationella säkerhetsbe­ stämmelser.

Anmärkning: Avsnitt 2B007.b omfattar inte ”robotar” som är särskilt konstruerade för sprutlackeringsbås.

c)Speciellt konstruerade för eller specificerade som strålningståliga för att motstå en total strålningsdos som är större än 5 x 103 Gy (kisel) utan försämrad prestanda, eller

Teknisk anmärkning:

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när den utsätts för joniserande strålning.

d) Specialkonstruerade för drift på höjder över 30 000 m.

221

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/162

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B008 ’Tipp- och vridbara arbetsbord’ och ”tippbara spindlar”, speciellt konstruerade för verktygsmaskiner, enligt följande:

a)Används inte.

b)Används inte.

c)’Tipp- och vridbara arbetsbord’ som har allt av följande:

1.Konstruerade för verktygsmaskiner för svarvning, fräsning eller slipning.

2.Två roterande axlar utformade för att styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Teknisk anmärkning:

Ett ’tipp- och vridbart arbetsbord’ är ett arbetsbord vars yta kan tippas och vridas runt två icke-parallella axlar.

d)”Tippbara spindlar” som har allt av följande:

1.Konstruerade för verktygsmaskiner för svarvning, fräsning eller slipning.

2.Konstruerade för att styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2B009 Maskiner för trycksvarvning och maskiner för tryckvalsning vilka enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ”numeriska styrenheter” eller en datorkontroll och som har allt av följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 2B109 OCH 2B209.

a)Tre eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”. och

b)Kraften från pressrullen är större än 60 kN.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B009 ska maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning betraktas som maskiner för tryckvalsning.

222

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/163

 

 

 

 

 

2B104 ”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004, med alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B204.

a)Maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre.

b)Utformade för att uppnå och bibehålla en termiskt reglerad miljö av 873 K (600 °C) eller mer.

c)Kammarutrymme med en innerdiameter av 254 mm eller större.

2B105 Ugnar för kemisk förångningsdeposition (CVD), andra än de som specificeras i avsnitt 2B005.a, som är konstruerade eller modifierade för förtätning av kol-kol-kompositer.

2B109 Maskiner för tryckvalsning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B009, som kan användas för ”produktion” av framdrivningskomponenter och -utrustning (t.ex. motorhus och mellansteg härför) för ”missiler”, och särskilt konstruerade komponenter enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B209.

a)Maskiner för tryckvalsning med alla följande egenskaper:

1.Maskinerna är utrustade med eller kan enligt tillverkarens tekniska specifikation utrustas med ”numerisk styrning” eller datorkontroll, och

2.de har mer än två axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

b)Särskilt konstruerade komponenter för maskiner för tryckvalsning som specificeras i avsnitt 2B009 eller 2B109.a.

Teknisk anmärkning:

Maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning ska i avsnitt 2B109 betraktas som maskiner för tryckvalsning.

223

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/164

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B116 Vibrationsprovsystem med därtill hörande utrustning och komponenter enligt följande:

a)Vibrationsprovsystem med återkoppling och sluten slinga och digital styrteknik, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 10 g rms mellan 20 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätta vid ’obelastat bord’.

b)Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en ’realtidskontrollbandbredd’ större än 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B116.b avses med ’realtidskontrollbandbredd’ den maximala hastighet med vilken en styrutrustning kan utföra fullständiga cykler av insamling, databehandling och utsändning av kontrollsignaler.

c)Vibratorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkare, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i provningssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

d)Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’ och användbart i vibrationssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

Med ’obelastat bord’ avses i avsnitt 2B116 ett arbetsbord eller en yta utan fixtur eller fastspänningsanordningar.

2B117 Utrustning och processregleringssystem, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004, 2B005.a, 2B104 eller 2B105, som konstruerats eller modifierats för förtätning och pyrolys av raketdysor och nosspetsar på farkoster för återinträde i jordatmosfären.

224

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/165

 

 

 

 

 

2B119 Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B219.

a)Balanseringsmaskiner som har samtliga följande egenskaper:

1.Kan inte balansera rotorer/enheter som har en massa som överstiger 3 kg.

2.Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3.Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 g mm per kg rotormassa.

Anmärkning: Avsnitt 2B119.a omfattar inte balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning.

b)Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som specificeras i avsnitt 2B119.a.

Teknisk anmärkning:

Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B120 Rörelsesimulatorer eller vridbara bord med alla följande egenskaper:

a)Minst två axlar.

b)Konstruerade eller modifierade för att innehålla släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar som kan överföra elkraft, signalinformation eller båda delarna.

c)Någon av följande egenskaper:

1.Alla följande egenskaper hos varje enskild axel:

a)Kan vridas minst 400 grader/s eller högst 30 grader/s, och

b)en hastighetsupplösning på högst 6 grader/s och en noggrannhet på lika med eller mindre än 0,6 grader/s.

2.Har en hastighetsstabilitet som i sämsta fall är lika med eller bättre (mindre) än ± 0,05 % som ett genomsnitt över 10 grader eller mer. eller

3.Positionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 5 bågsekunder.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B120 omfattar inte vridbara bord som är konstruerade eller modifierade för verktygsmaskiner eller för medicinsk utrustning. Vridbara bord för verktygsmaskiner omfattas av avsnitt 2B008.

Anmärkning 2: Rörelsesimulatorer eller vridbara bord som specificeras i avsnitt 2B120 omfattas oavsett om släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar är monterade eller ej vid tidpunkten för exporten.

225

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/166

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B121 Positioneringsbord (utrustning med möjlighet till exakt rotationspositionering i var och en av axlarna), andra än de som specificeras i avsnitt 2B120, med samtliga följande egenskaper:

a)Minst två axlar.

b)Positionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 5 bågsekunder.

Anmärkning: Avsnitt 2B121 omfattar inte vridbara bord som är konstruerade eller modifierade för verktygsmaskiner eller för medicinsk utrustning. Vridbara bord för verktygsmaskiner omfattas av avsnitt 2B008.

2B122 Centrifuger som kan åstadkomma accelerationer på mer än 100 g och som är konstruerade eller modifierade för att innehålla släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar som kan överföra elkraft, signalinformation eller båda delarna.

Anmärkning: Centrifuger som anges i avsnitt 2B122 omfattas oavsett om släpringar eller kontaktfria anordningar är monterade eller ej vid tidpunkten för exporten.

2B201 Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 2B001 enligt följande, för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller ”kompositer” som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektronisk styrning för simultan styrning av minst två axlar för att uppnå ”konturstyrning”:

Teknisk anmärkning:

Angivna ’positioneringsnoggrannhets’nivåer som under följande förfaranden härrör från mätningar enligt ISO 230-2:1988 (1) eller nationella motsvarigheter får användas för varje verktygsmaskinmodell som tillhandahållits och godkänts av nationella myndigheter i stället för individuella maskintester. Bestämning av ’angiven positioneringsnoggrannhet’:

a)Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

b)Mät linjära axelns noggrannhet enligt ISO 230-2:19881.

c)Bestäm noggrannhetsvärdena för varje axel på varje maskin. Hur noggrannhetsvärdet ränkas ut beskrivs i ISO-standard 230-2:19881.

d)Bestäm de genomsnittliga noggrannhetsvärdena för varje axel. Detta genomsnittliga värde blir den angivna ’positioneringsnoggrannheten’ för varje axel på denna modell (Âx, Ây…).

e)Eftersom punkt 2B201 hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna värden för positioner­ ingsnoggrannhet som linjära axlar.

(1) De tillverkare som beräknar positioneringsnoggrannheten enligt ISO 230-2:1997 eller 2006 bör rådfråga de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där de är etablerade.

226

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/167

 

 

 

 

 

2B201 forts.

f)Om en axel på en verktygsmaskin som inte kontrollerats av 2B201.a, 2B201.b eller 2B201.c har en angiven positioneringsnoggrannhet på 6 μm eller bättre (mindre) vad gäller slipmaskiner och 8 μm eller bättre (mindre) för fräsmaskiner eller svarvar, enligt ISO 230-2:19881 bör man kräva att byggaren bekräftar noggrannhetsnivån en gång var 18:e månad.

a)Verktygsmaskiner för fräsning som har någon av följande egenskaper:

1.”Positioneringsnoggrannheten” med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre) än 6 μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2.Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3.Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Anmärkning: Avsnitt 2B201.a omfattar inte fräsmaskiner som har följande egenskaper:

a)X-axelns förflyttning större än 2 m, och

b)totala positioneringsnoggrannheten hos x-axeln är mer (sämre) än 30 μm.

b)Verktygsmaskiner för slipning som har någon av följande egenskaper:

1.”Positioneringsnoggrannheten” med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre) än 4 μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2.Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3.Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

227

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/168

SV

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B201.b.

forts.

 

 

 

Anmärkning:

Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

 

a)Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har alla följande egenskaper:

1.Kapaciteten är begränsad till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

2.Begränsade till x-, z- och c-axlar.

b)Jiggslipmaskiner som inte har en z- eller w-axel med en total positioneringsnoggrannhet som är mindre (bättre) än 4μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter.

c)Verktygsmaskiner för svarvning som har ”positioneringsnoggrannhet” med ”alla tillgängliga kompensationer” bättre (mindre) än 6 μm enligt ISO 230-2:19881 längs med någon linjär axel (total positionering) för maskiner avsedda för bearbetning av diametrar större än 35 mm.

Anmärkning: Avsnitt 2B201.c. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade för borrning och/eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B201 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för tillverkning av någon av följande delar:

a)Kuggar.

b)Kam- eller vevaxlar.

c)Verktyg eller fräsar.

d)Matarskruvar.

Anmärkning 2: En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex. en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B201.a, 2B001.b eller 2B001.c.

Anmärkning 3: 2B201.a.3 och 2B201.b.3 omfattar maskiner som bygger på en parallell linjär kinematisk konstruktion (t.ex. sexfotade maskiner) som har minst fem axlar av vilka ingen är roterande.

228

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/169

 

 

 

 

 

2B204 ”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004 eller 2B104, och tillhörande utrustning enligt följande:

a)”Isostatiska pressar” som har följande två egenskaper:

1.Kan uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre, och

2.har ett kammarutrymme med en innerdiameter över 152 mm.

b)Matriser, formar och styrutrustning, speciellt konstruerade för ”isostatiska pressar” som specificeras i avsnitt 2B204.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B204 avses med innerdiameter den del av arbetskammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

2B206 Mät- och inspektionsutrustning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B006 enligt följande:

a)Datorstyrda eller numeriskt styrda koordinatmätningsmaskiner (CMM) med någon av följande egenskaper:

1.Bara två axlar, och en maximalt tillåten längdmåttsavvikelse längs någon (endimensionell) axel, identifierad som någon kombination av E0x,MPE, E0y,MPE, eller E0z,MPE, som är lika med eller mindre (bättre) än (1,25 + L/1 000) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009, eller

229

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/170

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B206.a. forts.

2.tre eller fler axlar och en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE) som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/800) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009.

Teknisk anmärkning:

E0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM specificerad av tillverkaren enligt ISO 10360-2:2009 (t. ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivning) och med alla tillgängliga kompensationer ska jämföras med tröskeln på (1,7 + L/800) μm.

b)System för samtidig linjär mätning och vinkelmätning av ett halvskal som har båda följande egenskaper:

1.”Mätosäkerheten” längs med någon linjär axel är lika med eller mindre (bättre) än 3,5 μm per 5 mm, och

2.”vinkelavvikelsen från en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,02°.

c)System för mätning av ’linjärförskjutning’, som har alla följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B206.c avses med ’linjärförskjutning’: ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

1.Innehåller ”laser”, och

2.kan under minst 12 timmar inom ett temperaturintervall av ± 1 K (± 1 °C) runt standardtemperaturen och vid standardtryck bibehålla alla följande egenskaper:

a)En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller bättre än 0,1 μm, och

b)en ”mätosäkerhet” som är lika med eller bättre (mindre) än (0,2 + L/2 000) μm (L är den uppmätta längden i mm).

Anmärkning: Avsnitt 2B206.c omfattar inte interferometersystem för mätning, utan slutna eller öppna återkopplingssystem, som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel på verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande utrustning.

230

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/171

 

 

 

 

 

2B206.c. forts.

d) System med linjära differentialtransformatorer (LVDT) med båda följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B206.d avses med ’linjärförskjutning’: ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

1.Något av följande:

a)”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till full funktionsradie för LVDT- system med en funktionsradie på upp till 5 mm. eller

b)”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till 5 mm för LVDT-system med en funktionsradie på mer än 5 mm. och

2.Avdrift lika med eller bättre (mindre) än 0,1 % per dag i normal testrumstemperatur ± 1 K (± 1 °C).

Anmärkning 1: Verktygsmaskiner som kan användas som mät- eller avsyningsmaskiner ska kontrolleras om de motsvarar eller överskrider kriterierna för verktygsmaskiner eller mät- och avsyningsmaskiner.

Anmärkning 2: En maskin som specificeras i avsnitt 2B206 omfattas om den överstiger angivna parametrar någonstans inom sitt arbetsområde.

Tekniska anmärkningar:

Alla parametrar för mätvärden enligt avsnitt 2B206 motsvarar plus/minus, dvs. inte hela bandet.

231

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/172

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B207 ”Robotar”, ”manipulatorer” och styrsystem som inte specificeras i avsnitt 2B007 enligt följande:

a)”Robotar” eller ”manipulatorer” som är speciellt konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbe­ stämmelser för hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska märkdata för högexplosiva ämnen).

b)Styrsystem speciellt konstruerade för de ”robotar” och ”manipulatorer” som specificeras i avsnitt 2B207.a.

2B209 Maskiner för tryckvalsning, maskiner för trycksvarvning med tryckvalsande funktioner, andra än de som specificeras i avsnitt 2B009 eller 2B109, och dorn enligt följande:

a)Maskiner som har följande två egenskaper:

1.Tre eller fler rullar (aktiva eller styrnings-), och

2.som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ”numerisk styrning” eller datorkontroll.

b)Rotorskapande dorn konstruerade för att bilda rotorer med en inre diameter på mellan 75 mm och 400 mm.

Anmärkning: Avsnitt 2B209.a omfattar maskiner som endast har en rulle för att deformera metallen plus två extra rullar som understöder dornen men som inte direkt deltar i processen.

2B219 Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, stationära eller portabla, horisontella eller vertikala enligt följande:

a)Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av böjliga rotorer med en längd av

600mm eller mer och som har alla följande egenskaper:

1.Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg. och

3.Kan balansera med en rotationshastighet större än 5 000 varv/min.

232

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/173

 

 

 

 

 

2B219 forts.

b)Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av ihåliga cylindriska rotorkomponenter, som har alla följande egenskaper:

1.Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg.

3.Balanserar till en återstående obalans lika med eller mindre än 10 g × mm/kg per plan. och

4.Använder remdrift.

2B225 Fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells, som har någon av följande egenskaper:

a)Kan arbeta genom en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer (arbete-genom-vägg), eller

b)kan överbrygga en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer (arbete-över-vägg).

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av ’master-slave’-typ eller styrd av styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B226 Induktionsugnar med kontrollerad atmosfär (genom vakuum eller inert gas), andra än de som specificeras i avsnitt 9B001 och 3B001, och kraftförsörjning till dessa enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 3B001 OCH 9B001.

a)Ugnar med alla följande egenskaper:

1.Kan arbeta vid temperaturer över 1 123 K (850 °C).

2.Har induktionsspolar med 600 mm i diameter eller mindre.

3.Är konstruerade för en ineffekt på minst 5 kW.

Anmärkning:

Avsnitt 2B226.a omfattar inte ugnar konstruerade för behandling av halvledarwafers.

b)Kraftförsörjning med en specificerad uteffekt på minst 5 kW, särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i 2B226.a.

233

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/174

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B227 Vakuumkontrollerade eller andra ugnar med kontrollerad atmosfär för smältning och gjutning av metall och därtill hörande utrustning enligt följande:

a)Ljusbågsugnar för omsmältning, smältning samt smältning och gjutning med följande två egenskaper:

1.Elektrodåtgång mellan 1 000 cm3 och 20 000 cm3, och

2.kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 °C).

b)Ugnar med elektronstrålesmältning, plasmaatomisering och plasmasmältning med följande två egenskaper:

1.En effekt på minst 50 kW, och

2.kan arbeta med smälttemperaturer över 1 473 K (1 200 °C).

c)Datorstyrning och datorövervakning speciellt utformade för någon av ugnarna som specificeras i avsnitt 2B227.a eller 2B227.b.

d)Plasmabrännare, särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i 2B227.b., med följande två egenskaper:

1.Arbetar vid en effekt på över 50 kW, och

2.kan arbeta över 1 473 K (1 200 °C).

e)Elektronstrålekanoner särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i avsnitt 2B227.b. som arbetar vid en effekt på över 50 kW.

2B228 Utrustning för tillverkning, sammansättning och upplinjering av rotorer för gascentrifuger, bälgformande dorn och formar enligt följande:

a) Utrustning för hopsättning av rotorrörsektioner för gascentrifuger, mellanväggar och ändstycken.

Anmärkning:

Avsnitt 2B228.a omfattar precisionsdorn, inspänningsanordningar och maskiner för krymppassning.

b)Utrustning för upplinjering av rotorrörsektioner längs en gemensam axel. Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.b består sådan utrustning vanligen av precisionsmätprobar kopplade till en dator som kontrollerar exempelvis pneumatiska kolvar som används för att rikta rörsektionerna.

c)Bälgformande dorn och formar för produktion av bälgar med en enkel utbuktning.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.c ska bälgarna ha alla följande egenskaper:

1.Innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm.

2.Längd 12,7 mm eller mer.

3.Utbuktningsdjup större än 2 mm.

4.Tillverkade av höghållfasta aluminium-legeringar, maråldrat stål eller höghållfasta ”fibrer eller fiberliknande material”.

234

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/175

 

 

 

 

 

2B230 Alla typer av ’tryckgivare’ som kan mäta absolut tryck och som har alla följande egenskaper:

a)Tryckkännande element tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer.

b)De eventuella tätningar som krävs för att täta det tryckkännande elementet och som är i direkt kontakt med processmediet är tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer. och

c.De har någon av följande egenskaper:

1.Fullt skalutslag är mindre än 13 kPa och ’noggrannheten’ bättre än 1 % av fullt skalutslag, eller

2.fullt skalutslag är 13 kPa eller mer och ’noggrannheten’ är bättre än 130 Pa mätt vid 13 kPa.

Tekniska anmärkningar:

1.Med ’tryckgivare’ avses i avsnitt 2B230 en enhet som omvandlar tryckmätningar till en signal.

2.Med ’noggrannhet’ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperaturen.

2B231 Vakuumpumpar som har alla följande egenskaper:

a)Insugningsrör med en diameter 380 mm eller mer.

b)Pumphastighet av 15 m3/s eller högre. och

c)Kan åstadkomma ett slutvakuum bättre än 13 mPa.

Tekniska anmärkningar:

1.Pumphastigheten bestäms vid mätpunkten med kväve eller luft.

2.Slutvakuumet bestäms i pumpens ingång med pumpens inlopp blockerat.

235

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/176

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B232 Höghastighetskanonsystem (drivmedel, gas, coil-gun, elektromagnetiska och elektrotermiska typer och andra avancerade system) som kan accelerera projektiler till 1,5 km/s eller mer.

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

2B233 Bälgtätade kompressorer av scrolltyp och bälgtätade vakuumpumpar av scrolltyp med alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B350.i.

a)Kapabel till en inloppsflödeshastighet på 50 m3/timme eller mer.

b)Kan uppnå ett tryckförhållande på 2:1 eller mer. och

c)Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är tillverkade av något av följande material:

1.Aluminium eller aluminiumlegering.

2.Aluminiumoxid.

3.Rostfritt stål.

4.Nickel eller nickellegering.

5.Fosforbrons.

6.Fluorpolymerer.

2B350 Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning enligt följande:

a)Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

ANM. För förtillverkade reparationssammansättningar, se 2B350.k.

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.Tantal eller tantal-’legeringar’.

6.Titan eller titan-’legeringar’.

7.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

236

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/177

 

 

 

 

 

2B350 forts.

b)Omrörare som utformats för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, samt impellrar, blad eller axlar avsedda för sådana omrörare, där alla omrörarens ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.Tantal eller tantal-’legeringar’.

6.Titan eller titan-’legeringar’.

7.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

c)Lagerkärl, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

ANM. För förtillverkade reparationssammansättningar, se 2B350.k.

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.Tantal eller tantal-’legeringar’.

6.Titan eller titan-’legeringar’.

7.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

237

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/178

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B350 forts.

d)Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,15 m2 och mindre än 20 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.Grafit eller ’kolgrafit’.

5.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.Tantal eller tantal-’legeringar’.

7.Titan eller titan-’legeringar’.

8.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9.Kiselkarbid.

10.Titankarbid.

11.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

e)Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådana destillations- eller absorptionskolonner, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.Grafit eller ’kolgrafit’.

5.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.Tantal eller tantal-’legeringar’.

7.Titan eller titan-’legeringar’.

8.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

238

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/179

 

 

 

 

 

2B350 forts.

f)Fjärrstyrda doseringsutrustningar där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som behandlas är gjorda av något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

g)Ventiler och komponenter enligt följande:

1.Ventiler med båda följande egenskaper:

a)En ’nominell storlek’ större än DN 10 eller NPS 3/8, och

b)alla ytor som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’.

2.Ventiler, andra än de som specificeras i avsnitt 2B350.g.1, med alla följande egenskaper:

a)En ’nominell storlek’ som är minst DN 25 eller NPS 1 och högst DN 100 eller NPS 4,

b)hus (ventilhus) eller förformade infodringar,

c)en stängningsanordning som är konstruerad för att vara utbytbar, och

d)alla ytor i ventilhuset eller den förformade infodringen som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’.

3.Komponenter som är konstruerade för ventiler som specificeras i avsnitt 2B350.g.1 eller 2B350.g.2 där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’ enligt följande:

a)Hus (ventilhus).

b)Förformade infodringar.

239

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/180

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B350.g. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.Med ’korrosionsbeständigt material’ avses i avsnitt 2B350.g följande material:

a)Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

b)Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

c)Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

d)Glas eller glasinfodring (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar).

e)Tantal eller tantallegeringar.

f)Titan eller titanlegeringar.

g)Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

h)Niob (columbium) eller nioblegeringar.

i)Keramiska material enligt följande:

1.Kiselkarbid med en renhet av minst 80 viktprocent.

2.Aluminiumoxid med en renhet av minst 99,9 viktprocent.

3.Zirkoniumoxid (zirconia).

2.Med ’nominell storlek’ avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

3.Nominella storlekar (DN) för ventiler är i överensstämmelse med ISO 6708:1995. Nominella rörstorlekar (NPS) är i enlighet med ASSME B36.10 eller B36.19 eller motsvarande nationella standarder.

h)Flerväggiga rör försedda med en öppning för läckageindikering, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.Grafit eller ’kolgrafit’.

5.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.Tantal eller tantal-’legeringar’.

7.Titan eller titan-’legeringar’.

8.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

240

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/181

 

 

 

 

 

2B350 forts.

i)Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/tim, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 5 m3/tim (vid standardtemperatur (273 K [0 °C] och tryck [101 kPa]), som inte specificeras i avsnitt 2B233; samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Keramiska material.

3.Ferrokisel (järnlegeringar med hög kiselhalt).

4.Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5.Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

6.Grafit eller ’kolgrafit’.

7.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

8.Tantal eller tantal-’legeringar’.

9.Titan eller titan-’legeringar’.

10.Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

11.Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

Teknisk anmärkning:

Med tätning i avsnitt 2B350.i avses endast de tätningar som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som processas (eller är avsedda för detta), och som ger en tätningsfunktion där en kolv- eller turbindriven drivaxel passerar genom ett pumphus.

241

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/182

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B350 forts.

j)Förbränningsugnar konstruerade för att förstöra kemikalier som specificeras i avsnitt 1C350 vilka har särskilt konstruerade hanteringssystem för förbränningsprodukterna, särskilda hanteringshjälpmedel och en medeltemperatur i förbränningskammaren över 1 273 K (1 000 °C), i vilka alla ytor i förbrännings­ systemet som kommer direkt i kontakt med förbränningsprodukterna är gjorda av eller beklädda med något av följande material:

1.’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.Keramiska material.

3.Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

k. Förtillverkade reparationssammansättningar med metallytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas och som är gjorda av tantal eller tantallegeringar enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1. Konstruerade för mekanisk fastsättning i glasinfodrade reaktorkärl eller reaktorer som specificeras i 2B350.a, eller

2.konstruerade för mekanisk fastsättning i glasinfodrade lagerkärl, reservoarer eller behållare som specificeras i 2B350.c.

Anmärkning: I avsnitt 2B350 ska inte det material som används för tätningar, packningar, skruvar, tätningsbrickor eller andra material som används för tätning avgöra kontrollstatusen, förutsatt att dessa komponenter är konstruerade för att vara utbytbara.

Tekniska anmärkningar:

1.’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2.För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ’legering’, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

2B351 Detektorer och övervakningssystem för giftig gas och för dem avsedda detektionskomponenter, andra än de som specificeras i avsnitt 1A004, enligt följande, samt detektorer, sensoranordningar och ersättningsbara sensorpatroner:

a)som är utformade för kontinuerlig drift och i stånd att upptäcka kemiska stridsmedel eller kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 vid en koncentration på mindre än 3 mg/m3, eller

b)som är konstruerade för att upptäcka kemiska föreningar med en kolinesterashämmande funktion.

242

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/183

 

 

 

 

 

2B352 Utrustning för tillverkning och hantering av biologiska material enligt följande:

a)Säkerhetslaboratorier och tillhörande utrustning enligt följande:

1.Kompletta säkerhetslaboratorier som motsvarar kriterierna för säkerhetsklass P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) enligt WHO Laboratory Biosafety manual (tredje upplagan, Genève 2004).

2.Utrustning som konstruerats för fast installation i säkerhetslaboratorier som specificeras i 2B352.a., enligt följande:

a)Genomloppsautoklaver för dekontaminering med dubbla dörrar.

b)Duschar för dekontaminering med helkroppsskydd med tryckluftstillförsel.

c)Genomgångsdörrar med mekanisk eller uppblåsbar tätning.

b)Fermentorer och komponenter enligt följande:

1.Fermentorer som kan odla ”mikroorganismer” eller levande celler för produktion av virus eller toxiner, utan spridning av aerosoler, och som har en total inre volym av 20 liter eller mer.

2.Komponenter som är konstruerade för fermentorer som specificeras i avsnitt 2B352.b.1 enligt följande:

a)Odlingskammare som är konstruerade för att kunna steriliseras eller desinficeras på plats.

b)Fasthållningsdon för odlingskammare.

c)Enheter för processkontroll som simultant kan övervaka och styra två eller fler parametrar i ett fermentationssystem (t.ex. temperatur, pH, näringsämnen, skakning, upplöst syre, luftflöde, skumkontroll).

Tekniska anmärkningar:

1.Fermentorer enligt avsnitt 2B352.b omfattar även bioreaktorer, bioreaktorer för engångsbruk, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

2.Fasthållningsdon för odlingskammare omfattar även odlingskammare för engångsbruk med styva väggar.

c)Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning, utan spridning av aerosoler, och som har samtliga följande egenskaper:

1.En flödeshastighet högre än 100 liter per timme.

2.Beståndsdelar av polerat rostfritt stål eller titan.

3.En avtätning mot läckage genom en eller flera tätningar mellan vilka upprätthålls ett kontinuerligt ångtryck.

4.En utformning så att de kan steriliseras i slutet tillstånd på plats.

Teknisk anmärkning:

Centrifugalseparatorer omfattar också dekanteringsutrustning.

243

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/184

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B352 forts.

d)Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) och komponenter, enligt följande:

1.Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) utformad för avskiljning av mikroorganismer, virus, toxiner eller cellodlingar, som har alla följande egenskaper:

a)En total filteryta på 1 m2 eller större, och

b)någon av följande egenskaper:

1.En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

2.Använder filtreringskomponenter för engångsbruk.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B352.d.1.b avses med steriliseras eliminering av alla livskraftiga mikrober från utrustningen, med användning av antingen fysikaliska agens (t.ex. ånga) eller kemiska agens. Med desinficera avses dödande av eventuella mikrobiella smittämnen på utrustningen genom användning av kemiska agens med bakteriedödande effekt. Desinficering och sterilisering skiljer sig från hygienisering, som avser rengörings­ åtgärder för att minska antalet mikrober på utrustningen, utan att alla mikrobiella smittämnen eller livskraftiga mikrober nödvändigtvis elimineras.

Anmärkning: 2B352.d omfattar inte utrustning för omvänd osmos eller hemodialys enligt tillverkarens specifikation.

2.Komponenter till genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) (t.ex. moduler, element, kassetter, patroner, enheter eller skivor) med en filteryta som är 0,2 m2 eller större för varje komponent och som är konstruerade för användning i genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) som specificeras i avsnitt 2B352.d.

e)Ångkoknings-, gas eller ångsteriliserbar frystorkningsutrustning med en kylkapacitet av 10 kg is eller mer per dygn och mindre än 1 000 kg is per dygn.

244

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/185

 

 

 

 

 

2B352 forts.

f)Skydds- och inneslutningsutrustning enligt följande:

1.Skyddskläder i form av hel- eller halvdräkter, eller kåpor som är beroende av bunden extern lufttillförsel och fungerar med övertryck.

Anmärkning:

Avsnitt 2B352.f.1 omfattar inte dräkter som ska bäras med inbyggd andningsapparat.

2.Kammare för biologisk inneslutning, isolatorer och biosäkerhetsskåp som har alla följande egenskaper vid normal funktion:

a)En helt avskärmad arbetsplats där operatören är helt avskild från arbetet med en fysisk barriär.

b)Kan användas vid negativt tryck.

c)Det finns möjlighet att säkert hantera föremål på arbetsplatsen.

d)Den luft som förs in respektive förs ut från arbetsplatsen filtreras med ett HEPA-filter.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B352.f.2. omfattar biosäkerhetsskåp i klass III, enligt beskrivningen i senaste utgåvan av WHO Laboratory Biosafety manual eller som konstruerats i enlighet med nationella normer, föreskrifter eller riktlinjer.

Anmärkning 2: Avsnitt 2B352.f.2. omfattar inte isolatorer som särskilt utformats för barriärvård eller transport av smittade patienter .

g)Aerosolinhalationsutrustning som konstruerats för aerosoltestning med ”mikroorganismer”, virus eller ”toxiner” enligt följande:

1.Kammare för helkroppsexponering som har en volym av 1 m3 eller mer.

2.Utrustning för enbart nosexponering med ett riktat aerosolflöde, med någon av följande exponeringska­ paciteter:

a)Tolv eller fler gnagare.

b)Två eller fler andra djur än gnagare.

3.Stängda fasthållningsrör för användning med utrustning för enbart näsexponering med ett riktat aerosolflöde.

245

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/186

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2B350 forts.

h)Sprejtorkningsutrustning som kan torka toxiner eller patogena ”mikroorganismer”, med alla följande egenskaper:

1.En vattenavdunstningskapacitet på ≥ 0,4 kg/timme och ≤ 400 kg/timme.

2.Förmåga att generera en genomsnittlig produktpartikelstorlek på ≤ 10 μm med befintliga tillbehör eller med en minimal ändring av sprejtorkningsutrustningen med atomiseringsmunstycken som möjliggör generering av den önskade partikelstorleken.

3.En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

i)Utrustning för assemblering och syntetisering av nukleinsyra vilken är delvis eller helt automatiserad och konstruerad för att generera nukleinsyrasekvenser längre än 1,5 kilobaser med en felprocent på mindre än

5% per gång.

2C Material

Ingen.

2D Programvara

2D001 Annan ”programvara” än den som specificeras i avsnitt 2D002 enligt följande:

a)”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A001 eller 2B001.

b)”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009.

Anmärkning: Avsnitt 2D001 omfattar inte ”programvara” för delprogrammering som genererar koder för ”numerisk styrning” för bearbetning av olika delar.

246

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/187

 

 

 

 

 

2D002 ”Programvara” för elektroniska enheter, även om den finns i en elektronisk utrustning eller i ett elektroniskt system, som möjliggör för denna utrustning eller detta system att fungera som en utrustning för ”numerisk styrning” som simultant kan koordinera mer än fyra axlar för ”konturstyrning”.

Anmärkning 1: 2D002 omfattar inte ”programvara” speciellt utformad eller modifierad för drift av produkter som inte specificeras i kategori 2.

Anmärkning 2: Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002. Se avsnitt 2D001 och 2D003 för ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002.

Anmärkning 3: Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” som exporteras tillsammans med, och som är det minsta som krävs för att driva, produkter som inte specificeras i kategori 2.

2D003 ”Programvara” som är utformad eller modifierad för drift av utrustning som specificeras i avsnitt 2B002, som konverterar optisk design, mätning av arbetsstycken och funktioner för borttagning av material till kommandon för ”numerisk styrning” för att ge arbetsstycket den önskade formen.

2D101 ”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustningar som specificeras i avsnitt 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119–2B122.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 9D004.

2D201 ”Programvara” speciellt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227.

2D202 ”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2B201.

Anmärkning: Avsnitt 2D202 omfattar inte ”programvara” för programmering av delar som genererar kommandokoder för ”numerisk styrning”, men som inte medger direkt användning av utrustningen för bearbetning av olika delar.

2D351 ”Programvara”, annan än den som specificeras i avsnitt 1D003, speciellt utformad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2B351.

247

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/188

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2E Teknik

2E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2A, 2B eller 2D.

Anmärkning: Avsnitt 2E001 omfattar ”teknik” för integrering av mätprobsystem i de koordinatmätmaskiner som specificeras i avsnitt 2B006.a.

2E002 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A eller 2B.

2E003 Annan ”teknik” enligt följande:

a)Används inte.

b)”Teknik” för metallbearbetningsprocesser enligt följande:

1.”Teknik” för konstruktion av verktyg, formar eller fixturer speciellt konstruerade för någon av följande processer:

a)”Superplastisk bearbetning”.

b)”Diffusionsbondning”.

c)”Direktverkande hydraulisk pressning”.

2.Tekniska data som består av följande processmetoder eller parametrar och som används för att styra följande:

a)”Superplastisk bearbetning” av aluminiumlegeringar, titanlegeringar eller ”superlegeringar” genom

1.ytpreparering,

2.sträckhastighet,

3.temperatur,

4.tryck,

b)”Diffusionsbondning” av ”superlegeringar” eller titanlegeringar genom

1.ytpreparering,

2.temperatur,

3.tryck.

248

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/189

 

 

 

 

 

2E003.b.2. forts.

c)’Direktverkande hydraulisk pressning’ av aluminium- eller titanlegeringar genom

1.tryck,

2.cykeltid.

d)’Varm isostatisk förtätning’ av titanlegeringar, aluminiumlegeringar eller ”superlegeringar” genom

1.temperatur,

2.tryck,

3.cykeltid.

Tekniska anmärkningar:

1.’Direktverkande hydraulisk pressning’ är en formförändringsprocess som använder en vätskefylld flexibel blåsa i direkt kontakt med arbetsstycket.

2.Med ’varm isostatisk förtätning’ avses en process där man trycksätter ett gjutgods vid temperaturer som överskrider 375 K (102 °C) i ett slutet hålrum med hjälp av olika medier (gas, vätska, fasta partiklar osv.) för att skapa lika tryck i alla riktningar i avsikt att reducera eller eliminera antalet håligheter i gjutgodset.

c)”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av hydrauliska sträckbearbetningsmaskiner, inklusive formar härför, för tillverkning av flygplansskrov.

d)Används inte.

e)”Teknik” för ”utveckling” av integrerad ”programvara” för inkorporering av expertsystem i enheter för ”numerisk styrning” för att understödja avancerade beslut i s.k. shop floor operations.

f)”Teknik” för applicering av oorganiska ytbeläggningar eller oorganisk ytförändringsbeläggning (specificerade

ikolumn 3 i följande tabell) till substrat för icke-elektronisk användning (specificerade i kolumn 2 i följande tabell) med en process som specificeras i kolumn 1 i följande tabell och som definieras i de tekniska anmärkningarna efter tabellen.

249

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/190

 

 

SV

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

2E003

forts.

 

 

 

 

 

Anmärkning:

Tabell och teknisk anmärkning återfinns efter avsnitt 2E301.

 

ANM. Denna tabell ska läsas för att specificera ”tekniken” för en särskild beläggningsprocess endast då resultatet av ytbeläggningen i kolumn 3 är i ett stycke direkt mittför det relevanta substratet under kolumn 2. Till exempel, tekniska uppgifter om beläggnings­ processen med kemisk förångningsdeposition (CVD) är inbegripna för applicering av silicider till kol-kol-, keram- och metall-”matris”-”komposit”substrat, men är inte inbegripna för applicering av silicider till substrat av ’hårdmetall innehållande volframkarbid’ (16) och ’kiselkarbid’ (18). I det andra fallet är den resulterande ytbeläggningen inte förtecknad i stycket under kolumn 3 direkt mittför stycket under kolumn 2 där ’hårdmetall innehållande volframkarbid’ (16) och ’kiselkarbid’ (18) är förtecknade.

2E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 eller 2D101.

2E201 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 eller 2D202.

2E301 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitten 2B350–2B352.

250

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/191

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kemisk

förångningsdeposition

”Superlegeringar”

Aluminider för interna genomgångar

 

(CVD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramer (19) och glas med låg

Silicider

 

 

 

 

 

expansion (14)

Karbider

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Diamant

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol-kol-, keram- och

Silicider

 

 

 

 

 

metall”matris””kompositer”

Karbider

 

 

 

 

 

 

Svårsmälta metaller

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Aluminider

 

 

 

 

 

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

Bornitrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårdmetall innehållande

Karbider

 

 

 

 

 

volframkarbider (16), kiselkarbider

Volfram

 

 

 

 

 

(18)

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Diamant

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Diamant

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/192

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Termisk förångning Fysisk förån­

 

 

 

 

gningsdeposition (TE-PVD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1

Fysisk

förångningsdeposition

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

 

 

(PVD): Elektronstrålar (EB-PVD)

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

Modifierat zirkonium (12)

 

 

 

 

 

 

Silicider

 

 

 

 

 

 

Aluminider

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramer (19) och glas med låg

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

expansion (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrosionsbeständigt stål (7)

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

Modifierat zirkonium (12)

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol-kol-, keram- och

Silicider

 

 

 

 

 

metall”matris””kompositer”

Karbider

 

 

 

 

 

 

Svårsmälta metaller

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Bornitrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårdmetall innehållande

Karbider

 

 

 

 

 

volframkarbider (16), kiselkarbider

Volfram

 

 

 

 

 

(18)

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

252

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/193

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

Borider

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titanlegeringar (13)

Borider

 

 

 

 

 

 

 

Nitrider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Jonassisterad resistivt upphettad fy­

Keramer (19) och glas med låg

Dielektriska lager (15)

 

sisk

förångningsdeposition (PVD)

expansion (14)

Diamantlikt kol (17)

 

(Jonplätering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol-kol-, keram- och

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

metall”matris””kompositer”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårdmetall innehållande

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

volframkarbid (16), Silikonkarbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/194

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3

Fysisk

förångningsdeposition

Keramer (19) och glas med låg

Silicider

 

 

(PVD): ”Laser”-förångning

expansion (14)

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol-kol-, keram- och

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

metall”matris””kompositer”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårdmetall innehållande

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

volframkarbid (16), Silikonkarbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4

Fysisk

förångningsdeposition

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

 

 

(PVD): Katodstråleurladdning

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymerer (11) och organiska ”matris”-

Borider

 

 

 

 

 

”kompositer”

Karbider

 

 

 

 

 

 

Nitrider

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

254

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/195

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pack cementation (se A ovan out-of-

Kol-kol-, keram- och

Silicider

 

pack cementation) (10)

metall”matris””kompositer”

Karbider

 

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titanlegeringar (13)

Silicider

 

 

 

 

 

 

 

Aluminider

 

 

 

 

 

 

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Silicider

 

 

 

 

 

 

 

Oxider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Plasmasprutning

”Superlegeringar”

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

 

Modifierat zirkonium (12)

 

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

Slipbar nickel-grafit

 

 

 

 

 

 

 

Slipbara material som innehåller

 

 

 

 

 

 

 

Ni-Cr-Al

 

 

 

 

 

 

 

Slipbar Al-Si-polyester

 

 

 

 

 

 

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumlegeringar (6)

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

 

Modifierat zirkonium (12)

 

 

 

 

 

 

 

Silicider

 

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/196

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Aluminider

 

 

 

 

 

 

Silicider

 

 

 

 

 

 

Karbider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrosionsbeständigt stål (7)

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

Modifierat zirkonium (12)

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titanlegeringar (13)

Karbider

 

 

 

 

 

 

Aluminider

 

 

 

 

 

 

Silicider

 

 

 

 

 

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

Slipbar nickel-grafit

 

 

 

 

 

 

Slipbara material som innehåller

 

 

 

 

 

 

Ni-Cr-Al

 

 

 

 

 

 

Slipbar Al-Si-polyester

 

 

 

 

 

 

 

E. Målningsbeläggning

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Brända silicider

 

 

 

 

 

 

Brända aluminider utom för resistiva

 

 

 

 

 

 

värmeelement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol-kol-, keram- och

Silicider

 

 

 

 

 

metall”matris””kompositer”

Karbider

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/197

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sputteringbeläggning

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

 

 

 

 

 

 

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

 

Ädelmetallmodifierade aluminider (3)

 

 

 

 

 

 

 

MCrAlX (5)

 

 

 

 

 

 

 

Modifierat zirkonium (12)

 

 

 

 

 

 

 

Platina

 

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramer och glas med låg expansion

Silicider

 

 

 

 

 

 

(14)

Platina

 

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

Titanlegeringar (13)

Borider

 

 

 

 

 

 

 

Nitrider

 

 

 

 

 

 

 

Oxider

 

 

 

 

 

 

 

Silicider

 

 

 

 

 

 

 

Aluminider

 

 

 

 

 

 

 

Legerade aluminider (2)

 

 

 

 

 

 

 

Karbider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/198

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol-kol-, keram- och

Silicider

 

 

 

 

 

metall”matris””kompositer”

Karbider

 

 

 

 

 

 

Svårsmälta metaller

 

 

 

 

 

 

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Bornitrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårdmetall innehållande

Karbider

 

 

 

 

 

volframkarbider (16), kiselkarbider

Volfram

 

 

 

 

 

(18)

Blandningar därav (4)

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Bornitrid

 

 

 

 

 

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Borider

 

 

 

 

 

 

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Beryllium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

 

 

 

 

 

 

Diamantlikt kol (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Aluminider

 

 

 

 

 

 

Silicider

 

 

 

 

 

 

Oxider

 

 

 

 

 

 

Karbider

 

 

 

 

 

 

 

 

258

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/199

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beläggningsprocess (1)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Jonimplantation

Lagerstål för höga temperaturer

Tillsatser av krom tantal eller niob

 

 

 

 

 

 

 

(columbium)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titanlegeringar (13)

Borider

 

 

 

 

 

 

 

Nitrider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Borider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårdmetall innehållande

Karbider

 

 

 

 

 

 

volframkarbid (16)

Nitrider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Siffrorna inom parentes hänvisar till de anmärkningar som följer efter tabellen.

259

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/200

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER – ANMÄRKNINGAR

1.Termen ’beläggningsprocess’ omfattar såväl reparation och förbättring av ytbehandlingen som den ursprungliga ytbehandlingen.

2.Termen ’legerade aluminidbeläggningar’ omfattar enkel- eller flerstegsbeläggningar varvid ett eller flera ämnen överförs före eller samtidigt med aluminidbeläggningen även om dessa ämnen överförs med en annan ytbehandlingsmetod. Däremot omfattas inte upprepad användning av s.k. enkelstegs ”pack cementation”-processer för att uppnå legerade aluminider.

3.Termen ’ädelmetallmodifierade aluminider’ omfattar flerstegsbeläggningar varvid ädelmetallen eller ädelmetallerna påläggs med någon annan beläggningsprocess före påläggningen av aluminidbeläggningen.

4.Termen ’blandningar därav’ omfattar infiltrerade material, sorterade blandningar, hjälpbeläggningar och multilagerbe­ läggningar och erhålls genom en eller flera av de beläggningsprocesser som specificeras i tabellen.

5.’MCrAlX’ avser en legerad beläggning där M står för kobolt, järn, nickel eller blandningar därav och X står för hafnium, yttrium, kisel, tantal oberoende av mängd eller andra avsiktliga tillsatser som är större än 0,01 viktprocent, i olika proportioner och kombinationer, utom

260

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/201

 

 

 

 

 

a)CoCrAlY-beläggningar som innehåller mindre än 22 viktprocent krom, mindre än 7 viktprocent aluminium och mindre än 2 viktprocent yttrium,

b)CoCrAlY-beläggningar som innehåller 22–24 viktprocent krom, 10–12 viktprocent aluminium och 0,5–0,7 viktprocent yttrium, eller

c)NiCrAlY-beläggningar som innehåller 21–23 viktprocent krom, 10–12 viktprocent aluminium och 0,9–1,1 viktprocent yttrium.

6.Med termen ’aluminiumlegeringar’ avses legeringar som har en brottgräns på minst 190 MPa mätt vid 293 K (20 °C).

7.Med termen ’korrosionsbeständigt stål’ avses AISI (American Iron and Steel Institute)-serien 300 eller motsvarande nationella standard för stål.

8.’Svårsmälta metaller och legeringar’ omfattar följande metaller och deras legeringar: niob (columbium), molybden, volfram och tantal.

9.’Detektorfönstermaterial’ enligt följande: aluminiumoxid, kisel, germanium, zinksulfid, zinkselenid, galliumarsenid,

diamant, galliumfosfid, safir och följande metallhalogenider: detektorfönstermaterial som har en diameter som är större än 40 mm för zirkoniumfluorid och hafniumfluorid.

10.Kategori 2 omfattar inte ”teknik” för s.k. enstegs pack-cementation av massiva luftfolier.

261

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/202

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

11.’Polymerer’ enligt följande: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonater och polyuretaner.

12.Med ’modifierat zirkonium’ avses tillsatser av andra metalloxider (t.ex. kalciumoxid, magnesiumoxid, yttriumoxid, hafniumoxid, oxider till sällsynta jordmetaller) till zirkonium för att stabilisera speciella kristallografiska faser och faskompositioner. Termisk barriärbeläggning som görs av zirkonium modifierad med kalciumoxid eller magnesiumoxid genom blandning eller fusion omfattas inte.

13.Med ’titanlegeringar’ avses endast rymdlegeringar som har en brottgräns som är minst 900 MPa mätt vid 293 K (20 °C).

14.Med ’glas med låg expansion’ avses glas med en termisk expansionskoefficient på högst 1 × 10–7 K–1 mätt vid 293 K (20 °C).

15.’Dielektriska lager’ är beläggningar som är uppbyggda av flera lager isolationsmaterial i vilka interferensegen­ skaperna hos en konstruktion som är sammansatt av material med olika brytningsindex används så att reflexion, genomsläpplighet eller absorption erhålls vid olika våglängder. Med dielektriskta lager avses minst fyra dielektriska lager eller dielektriska/metall-”komposit”-lager.

16.’Hårdmetall innehållande volframkarbid’ omfattar inte skärande och bearbetande verktygsmaterial som består av volframkarbid/(kobolt, nickel), titankarbid/(kobolt, nickel), kromkarbid/nickel-krom och kromkarbid/nickel.

262

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/203

 

 

 

 

 

17.”Teknik” för beläggning av diamantlikt kol på något av följande omfattas inte:

Diskettstationer samt läs- och skrivhuvuden, utrustning för tillverkning av engångsmaterial, ventiler för kranar, akustiska membran för högtalare, motordelar till bilar, skärverktyg, stans- och pressmatriser, kontorsmaskiner, mikrofoner och medicintekniska produkter eller formar för plastgjutning eller plastformning, tillverkade av legeringar som innehåller mindre än 5 % beryllium.

18.’Kiselkarbid’ omfattar inte skärande och bearbetande verktygsmaterial.

19.Keramiska substrat i denna punkt omfattar inte keramiska material som innehåller minst 5 viktprocent lera eller cement, antingen som separata beståndsdelar eller i kombination.

263

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/204

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER – ANMÄRKNINGAR

De processer som specificeras i kolumn 1 i tabellen definieras enligt följande:

a)Kemisk förångningsdeposition (CVD) är en ytbehandlings- eller ytförändringsprocess varvid metall, legering, ”komposit”, ett dielektrikum eller en keram deponeras på ett upphettat substrat. Reaktansgaserna sönderdelas eller kombineras i närheten av substratet, varvid en beläggning sker på substratet av det önskade grundämnet, den önskade legeringen eller kompositmaterialet. Energi för denna sönderdelning eller kemiska reaktionsprocess kan erhållas från värmen i substratet, en glimurladdningsplasma eller från upphettning med ”laser”-strålning.

ANM. 1 CVD omfattar följande processer: beläggning med ett gasflöde out-of-pack-beläggning, pulserande CVD, styrd termisk kärnbildande nedbrytningsprocess (CNTD), plasmaförstärkta eller plasmaassisterade CVD-processer.

ANM. 2 Med pack menas ett substrat som är inbakat i en pulverblandning.

ANM. 3 De reaktansgaser som används i en out-of-pack-process produceras med hjälp av samma basreaktioner och parametrar som pack cementation-processen, med undantag av att substratet som ska beläggas inte är i kontakt med pulverblandningen.

264

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/205

 

 

 

 

 

b)Termisk förångning – fysisk förångningsdeposition (TE-PVD) är en ytbeläggningsprocess som sker i vakuum vid ett tryck som är lägre än 0,1 Pa varvid en termisk energikälla används för att förånga beläggningsmaterialet. Denna process resulterar i en kondensation eller en beläggning av det förångade materialet på lämpligt placerade substrat.

Tillsatsen av gaser i vakuumkammaren under beläggningsprocessen för att skapa blandad beläggning är en vanlig modifiering av denna process.

Användningen av jon- eller elektronstrålar eller plasma för att aktivera eller assistera vid beläggningen är också en vanlig modifikation av denna teknik. Användningen av monitorer för att under processen mäta beläggningens optiska egenskaper och tjocklek kan utgöra en del av dessa processer.

Specifika TE-PVD processer är följande:

1.Elektronstråle-PVD använder en elektronstråle för att upphetta och förånga det material som ska bilda beläggningen.

2.Jonassisterad resistivt upphettad PVD arbetar med elektroresistiva värmekällor i kombination med direkt inverkan från jonstrålar för att producera ett kontrollerat och likformigt flöde av de förångade beläggningsmaterialen.

3.”Laser”förångning använder antingen pulsade eller kontinuerliga ”laser”vågor för att förånga det material som ska bilda beläggning.

265

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/206

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

4.Katodstrålebeläggning arbetar med en katod av det material som ska bilda beläggning, varvid katoden förbrukas, och vid katoden uppstår en gnisturladdning på ytan genom en kortvarig jordkontakt med hjälp av en trigger. En styrd rörelse av gnistan urholkar katodytan och skapar ett kraftigt joniserat plasma. Anoden kan antingen vara en kon fastsatt till katodens periferi, med hjälp av isolatorer, eller till kammaren. Substratet förspänns så att icke-synlig beläggning kan ske.

ANM. Denna definition omfattar inte slumpmässig katodstrålebeläggning utan förspänt substrat.

5.Jonplätering är en speciell modifikation av den vanliga TE-PVD-processen, varvid ett plasma eller en jonkälla används för att jonisera de ämnen som ska användas för beläggning, och en negativ förspänning läggs på substratet för att underlätta extraktionen av de ämnen som ska deponeras från plasman. Införandet av reaktiva ämnen, förångning av fasta material i kammaren samt användning av monitorer för att under processen mäta beläggningens optiska egenskaper och tjocklek är vanliga modifieringar av denna process.

266

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/207

 

 

 

 

 

c)Pack Cementation är en ytförändringsprocess eller en överlagringsbeläggningsprocess varvid substratet packas in i en pulverblandning (pack) som består av

1.det metallpulver som ska utgöra beläggningen (vanligtvis aluminium, krom, kisel eller kombinationer av dessa),

2.en aktivator (vanligtvis ett halogent salt), och

3.ett ballastpulver, oftast aluminium.

Substratet och pulverblandningen placeras i en retort som upphettas till en temperatur mellan 1 030 K (757 °C) och 1 375 K (1 102 °C) i tillräckligt lång tid för att beläggningen ska ske.

d)Plasmasprutning är en ytbehandlingsprocess i vilken en kanon (”blåslampa”), som producerar och styr ett plasma tar emot pulver eller tråd av beläggningsmaterialet, smälter det och skjuter det mot ett substrat, varpå en integrerad sammanfogning sker. Plasmasprutning kan antingen ske som lågtryckssprutning eller höghastighetssprutning.

ANM. 1 Med lågtryck avses lägre tryck än omgivande atmosfärtryck.

ANM. 2 Med höghastighet avses en gashastighet vid sprutmunstycket som överskrider 750 m/s beräknat vid 293 K (20 °C) och 0,1 MPa.

e)Målningsbeläggning är en ytförändringsprocess eller en överlagringsbeläggningsprocess i vilken ett metalliskt eller keramiskt pulver med ett organiskt bindemedel uppslammas i en vätska och appliceras på ett substrat genom antingen sprutning, doppning eller målning, med påföljande luft- eller ugnstorkning, samt värmebehandling för att uppnå önskad beläggning.

267

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/208

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

f)Sputteringbeläggning är en överlagringsbeläggningsprocess som baseras på impulsöverföringsfenomen, varvid positiva joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på det lämpligt placerade substratet.

ANM. 1 Tabellen hänvisar endast till triod-, magnetron- eller reaktiv sputteringbeläggning som används för att öka vidhäftningen av beläggningen samt radiofrekvent (RF)-förstärkt sputteringbeläggning som används för att tillåta förångning i icke metalliska beläggningsmaterial.

ANM. 2 Lågenergijonstrålar (mindre än 5 keV) kan användas för att aktivera beläggningen.

g)Jonimplantation är en ytförändringsbeläggningsprocess i vilken det ämne som ska legeras joniseras, accelereras genom en potentialgradient och förs in till ytregionen för substratet. Detta inbegriper processer där jonimplantationen sker samtidigt med fysisk förångningsdeposition med elektronstråle eller sputteringbeläggning.

268

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/209

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL V – Kategori 3

 

 

KATEGORI 3 ELEKTRONIK

 

 

 

3A

System, utrustning och komponenter

 

 

Anmärkning 1: Kontrollstatusen för den utrustning och de komponenter som beskrivs i avsnitt 3A001 eller 3A002, förutom för de som beskrivs i avsnitt 3A001.a.3–3A001.a.10 eller 3A001.a.12–3A001.a.14 och som är speciellt konstruerade för eller som har samma funktionella egenskaper som annan utrustning, bestäms av den andra utrustningens kontrollstatus.

Anmärkning 2: Kontrollstatusen för de integrerade kretsar som beskrivs i avsnitt 3A001.a.3–3A001.a.9 eller 3A001. a.12–3A001.a.14 och som är icke föränderligt programmerade till eller konstruerade för en speciell funktion för en annan utrustning bestäms av den andra utrustningens kontrollstatus.

ANM. Om en tillverkare eller sökande inte kan avgöra den andra utrustningens kontrollstatus, bestäms de integrerade kretsarnas kontrollstatus av avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.9 och 3A001.a.12–3A001.a.14.

Anmärkning 3: Statusen för wafers (färdigbearbetade eller obearbetade), vars funktion har fastställts, ska bedömas efter parametrarna i avsnitt 3A001.a, 3A001.b, 3A001.d, 3A001.e.4, 3A001.g, 3A001.h eller 3A001.i.

3A001 Elektroniska produkter enligt följande:

a) Integrerade kretsar för allmänna ändamål enligt följande:

Anmärkning:

Integrerade kretsar omfattar följande typer:

 

— ”Monolitiska integrerade kretsar”.

 

— ”Integrerade hybridkretsar”.

 

— ”Integrerade multikretsar”.

 

— ”Integrerade kretsar av filmtyp” inklusive integrerade kretsar av typ kisel på safir.

 

— ”Optiska integrerade kretsar”.

 

— ”Tredimensionella integrerade kretsar”.

 

— ”Monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”).

269

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/210

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.a. forts.

1.Integrerade kretsar som har konstruerats eller specificerats för att vara motståndskraftiga mot en total strålning enligt något av följande:

a)En total dos om minst 5 x 103 Gy (kisel),

b)en dosratsändring genom störning om minst 5 x 106 Gy (kisel)/s, eller

c)en fluens (integrerat flöde) av neutroner (1 MeV ekvivalent) på 5 x 1013 n/cm2 eller högre på kisel, eller dess ekvivalent för andra material.

Anmärkning: 3A001 a.1.c omfattar inte halvledare av metallisolatortyp (MIS – Metal Insulator Semiconductors).

2.”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar”, mikrocontroller-mikrokretsar, integrerade minneskretsar tillverkade av blandade halvledare, analog-till-digital-omvandlare, integrerade kretsar som innehåller analog-till-digital-omvandlare och som lagrar eller bearbetar digitaliserade data, digital- till-analog-omvandlare, elektro-optiska eller ”optiska integrerade kretsar” konstruerade för ”signalbehandling”, fältprogrammerbara logiska komponenter, kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kontrollstatusen hos den utrustning i vilken kretsarna ska användas är okänd, processorer för Snabb Fourier-transform (FFT), statiska RAM (SRAM) eller ’icke- flyktiga minnen’ som är något av följande:

a)Specificerade för drift i omgivningstemperaturer över 398 K (125 °C).

b)Specificerade för drift i omgivningstemperaturer under 218 K (– 55 °C).

c)Specificerade för drift i omgivningstemperaturer i området från 218 K (– 55 °C) till och med 398 K (125 °C).

Anmärkning: Avsnitt 3A001.a.2 omfattar inte integrerade kretsar som konstruerats för civila bil- eller tågapplikationer.

Teknisk anmärkning:

’Icke-flyktiga minnen’ är minnen som bevarar data under en viss tid efter att strömmen stängs av.

270

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/211

SV

 

 

 

 

 

 

 

3A001.a.

forts.

 

 

 

 

 

3. ”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar”

och mikrocontroller-mikrokretsar

 

 

 

tillverkade av en halvledare med blandade material och som har en klockfrekvens som överstiger 40

 

 

 

MHz.

 

 

Anmärkning: Avsnitt 3A001.a.3 omfattar digitala signalprocessorer, digitala matrisprocessorer (array processors) och digitala hjälpprocessorer (coprocessors).

4.Används inte.

5.Integrerade kretsar med analog-till-digitalomvandlare (ADC) och digital-till-analog-omvandlare (DAC) enligt följande:

a)ADC som har något av följande: ANM. SE ÄVEN AVSNITT 3A101.

1.En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

2.En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 600 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3.En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 400 Msps.

4.En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 250 Msps.

5.En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 65 Msps.

ANM. För integrerade kretsar som innehåller analog-till-digital-omvandlare och som lagrar eller bearbetar digitaliserade data, se avsnitt 3A001.a.14.

Tekniska anmärkningar:

1.En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2n nivåer.

2.ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata som motsvarar den uppmätta analoga ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.För ”flerkanals-ADC” ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.För ”interfolierade ADC” (interleaved ADC’s) eller för ”flerkanals-ADC” som är specificerade till att drivas interfolierat, ska ”samplingsfrekvenserna” läggas ihop och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

271

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/212

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.a.5. forts.

b)Digital-till-analog-omvandlare (DAC) som har något av följande:

1.En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 3 500 Msps. eller

2.En upplösning på 12 bitar eller mer och har något av följande:

a)En ’justerad uppdateringshastighet’ som överstiger 1 250 Msps men inte 3 500 Msps och som har något av följande:

1.En inställningstid på mindre än 9 ns till eller inom nivån 0,024 % av fullskala från ett fullskalesteg.

2.Ett ’spuriosfritt dynamiskt område’ (SFDR) som är större än 68 dBc (bärare) vid syntetisering av en fullskalig analog signal på 100 MHz eller den högsta fullskaliga analoga signalen under 100 MHz. eller

b)En ’justerad uppdateringshastighet’ som överstiger 3 500 Msps.

272

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/213

 

 

 

 

 

3A001.a.5.b. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.’Spuriosfritt dynamiskt område’ (SFDR) definieras som kvoten av RMS-värdet för bärfrekvensen (maximisig­ nalkomponent) på digitalomvandlarens ingång och RMS-värdet av den näst största bruskomponenten eller komponenten av harmonisk distorsion på dess utgång.

2.SFDR fastställs direkt i specifikationstabellen eller med utgångspunkt i karaktäriseringsdiagrammen med SFDR mot frekvens.

3En signal definieras som fullskalig när amplituden är större än – 3 dBfs (full skala).

4.’Justerad uppdateringshastighet’ för DAC:

a)För konventionella (icke-interpolerande) DAC:ar avses med ’justerad uppdateringshastighet’ den hastighet med vilken den digitala signalen omvandlas till en analog signal och utgångens analoga värden ändras av DAC:en. För DAC där det går att koppla förbi interpoleringsmoden (interpola­ tionsfaktorn är ett), bör DAC anses vara konventionella (icke-interpolerande) DAC.

b)För en interpolerande DAC (översamplande DAC) definieras ’justerad uppdateringshastighet’ som DAC:ens uppdateringshastighet dividerat med den minsta interpolationsfaktorn. För en interpolerande DAC kan ’justerad uppdateringshastighet’ även kallas

—indatahastighet (input data rate)

—inordhastighet (input word rate)

—insamplingshastighet (input sample rate)

—högsta sammanlagda inbusshastighet (maximum total input bus rate)

—högsta DAC-klockfrekvens för DAC-klockinsignalen (maximum DAC clock rate for DAC clock input).

273

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/214

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.a. forts.

6.Elektro-optiska eller ”optiska integrerade kretsar” konstruerade för ”signalbehandling” som har allt av följande:

a)En eller flera interna ”laser”-dioder.

b)Ett eller flera interna ljusdetekterande element.

c)Optiska vågledare.

7.Fältprogrammerbara logiska komponenter som har något av följande:

a)Det maximala antalet enpoliga digitala inmatningar/utmatningar är mer än 700, eller

b)en ’högsta totala datahastighet för överföring via enkelriktade serietranceivers’ på 500 Gb/s eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.a.7 omfattar följande:

Komplexa programmerbara logiska komponenter (CPLD).

Fältprogrammerbara grindmatriser (FPGA).

Fältprogrammerbara logiska matriser (FPLA).

Fältprogrammerbara kopplingar (FPIC).

ANM. För integrerade kretsar som har fältprogrammerbara logiska komponenter kombinerade med en analog- till-digital-omvandlare, se avsnitt 3A001.a.14.

Tekniska anmärkningar:

1.Det maximala antalet digitala inmatningar/utmatningar i avsnitt 3A001.a.7.a betecknas också det maximala antalet inmatningar/utmatningar för användaren eller det maximala antalet tillgängliga inmatningar/utmatningar, oavsett om den integrerade kretsen är inkapslad eller ej.

2.Med ’högsta totala datahastighet för överföring via enkelriktade serietranceivers’ avses produkten av den högsta dataöverföringshastigheten hos transceivern multiplicerat med antalet tranceivrar i den fältprogrammerbara grindmatrisen (FPGA).

274

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/215

 

 

 

 

 

3A001.a. forts.

8.Används inte.

9.Integrerade kretsar för neurala nätverk.

10.Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå som har något av följande:

a)Fler än 1 500 anslutningar.

b)Den ”typiska grindfördröjningstiden” är kortare än 0,02 ns.

c)Arbetsfrekvensen överstiger 3 GHz.

11.Andra digitala kretsar än de som beskrivits i avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.10 och 3A001.a.12 och som baseras på en blandning av halvledarmaterial som har något av följande:

a)Ett antal grindekvivalenter som är större än 3 000 (grindar med 2 ingångar).

b)En vippfrekvens som överstiger 1,2 GHz.

12.Processorer för Snabb Fourier-transform (FFT) och som har en specificerad verkställighetstid som är mindre än (N log2 N) /20 480 ms, för en N-punkters komplex FFT, där N är antalet punkter.

Teknisk anmärkning:

När N är lika med 1 024 punkter ger formeln i 3A001.a.12 en verkställighetstid på 500 μs.

13.Integrerade kretsar för Direct Digital Synthesizer (DDS) som har något av följande:

a)Digital-till analog-omvandlaren (DAC) som har en klockfrekvens på minst 3,5 GHz och en upplösning på minst 10 bitar men mindre än 12 bitar.

b)En DAC-klockfrekvens på minst 1,25 GHz och en DAC-upplösning på 12 bitar eller mer.

Teknisk anmärkning:

DAC-klockfrekvensen kan specificeras som masterklockfrekvens eller ingångsklockfrekvens.

275

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/216

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.a. forts.

14.Integrerade kretsar som utför eller som kan programmeras att utföra allt av följande:

a)Analog-till-digital-omvandling för något av följande:

1.En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

2.En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

3.En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

4.En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 400 miljoner samplingar per sekund (Msps).

5.En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 180 Msps. och

b)Något av följande:

1.Lagring av digitaliserade data.

2.Bearbetning av digitaliserade data.

ANM. 1. För integrerade kretsar med analog-till-digital-omvandlare, se avsnitt 3A001.a.5.a.

ANM. 2. För fältprogrammerbara logiska komponenter, se avsnitt 3A001.a.7.

Tekniska anmärkningar:

1.En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2n nivåer.

2.ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata i ADC:n som motsvarar den uppmätta analoga ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.För integrerade kretsar med icke-interfolierade ”flerkanals-ADC” ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.För integrerade kretsar med ”interfolierade ADC” (interleaved ADC’s) eller med ”flerkanals-ADC” som är specificerade till att drivas interfolierat, ska ”samplingsfrekvenserna” läggas ihop och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

276

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/217

 

 

 

 

 

3A001 forts.

b)Mikrovåg- eller millimetervågprodukter enligt följande: Teknisk anmärkning:

I samband med avsnitt 3A001.b kan parametern maximal toppeffekt (peak saturated power output) på ett produktdatablad också anges som uteffekt, mättad topputeffekt, maximal uteffekt, uttoppeffekt, eller maximal topputeffekt (PEP).

1.’Elektroniska vakuumenheter’ och katoder enligt följande:

Anmärkning 1: Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte sådana ’elektroniska vakuumenheter’ som är tillverkade eller specificerade för att fungera i frekvensband och som har allt av följande:

a)De överstiger inte 31,8 GHz, och

b)de är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte icke-”rymdkvalificerade” ”elektroniska vakuumenheter” som har allt av följande:

a)De har en genomsnittlig uteffekt på högst 50 W, och

b)de är tillverkade eller specificerade för att fungera i frekvensband som har allt av följande:

1.De överstiger 31,8 GHz, men överstiger inte 43,5 GHz, och

2.de är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

a)”Elektroniska vakuumenheter” för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1.Enheter som kan arbeta vid frekvenser som överstiger 31,8 GHz.

2.Enheter som har en katodupphettning som möjliggör full högfrekvensdrift på kortare tid än 3 s efter tillslag.

277

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/218

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.b.1.a. forts.

3.Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter med en ”relativ bandbredd” som är större än 7 % eller en toppeffekt som överskrider 2,5 kW.

4.Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner (folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har något av följande:

a)De har en ”effektbandbredd” som är mer än en oktav och produkten av den specificerade genomsnittliga uteffekten (uttryckt i kW) och den högsta arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,5,

b)de har en ”effektbandbredd” som är en oktav eller mindre, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 1,

c)de är ”rymdkvalificerade”, eller

d)de har en elektronkanon med galler.

5.Enheter med en ”relativ bandbredd” som är större än eller lika med 10 % och som har något av följande:

a)En ringformad elektronstråle.

b)En icke-axelsymmetrisk elektronstråle.

c)Multipla elektronstrålar.

b)”Elektroniska vakuumenheter” för korsfältsförstärkare med en förstärkning på mer än 17 dB.

c)Glödkatoder utformade för ”elektroniska vakuumenheter” som producerar en kontinuerlig emissionsströmtäthet på mer än 5 A/cm2 vid nominella driftsförhållanden eller en pulsad (icke-kontinuerlig) strömtäthet på mer än 10 A/cm2 vid nominella driftsförhållanden.

d)”Elektroniska vakuumenheter” som kan användas med ’dubbelläge’. Teknisk anmärkning:

’Dubbelläge’ innebär att strömmen till strålen i den ”elektroniska vakuumenheten” avsiktligt kan växlas mellan kontinuerlig våg och pulsat driftsläge med hjälp av ett galler så att den producerar en topputeffekt för pulsen som är större än uteffekten för den kontinuerliga vågen.

278

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/219

 

 

 

 

 

3A001.b. forts.

2.Förstärkare i form av ”monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”-förstärkare) som är något av följande:

ANM. För ”MMIC”-förstärkare som har en integrerad fasskiftare, se avsnitt 3A001.b.12.

a)Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 15 % och som har något av följande:

1.En maximal toppeffekt på mer än 75 W (48,75 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med 2,9 GHz,

2.en maximal toppeffekt på mer än 55 W (47,4 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med 3,2 GHz,

3.en maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med 3,7 GHz, eller

4.en maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med 6,8 GHz.

279

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/220

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.b.2. forts.

b)Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 16 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 10 % och som har något av följande:

1.En maximal toppeffekt på mer än 10 W (40 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med 8,5 GHz, eller

2.en maximal toppeffekt på mer än 5 W (37 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med 16 GHz,

c)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 3 W (34,77 dBm) vid frekvenser över

16GHz till och med 31,8 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

d)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

e)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid frekvenser över

37GHz till och med 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

f)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 31,62 mW (15 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz till och med 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

g)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 10 mW (10 dBm) vid frekvenser över

75GHz till och med 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %. eller

h)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över

90GHz.

280

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/221

 

 

 

 

 

3A001.b.2. forts.

Anmärkning 1: Används inte.

Anmärkning 2: Kontrollstatusen för ”MMIC” vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser som förtecknas i mer än ett frekvensområde, enligt definitionerna i avsnitten 3A001.b.2.a– 3A001.b.2, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

Anmärkning 3: Anmärkningarna 1 och 2 i 3A innebär att avsnitt 3A001.b.2 inte omfattar ”MMIC” som speciellt är konstruerade för andra tillämpningar, t.ex. telekommunikation, radar och bilar.

3.Diskreta mikrovågstransistorer som är något av följande:

a)Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz och som har något av följande:

1.En maximal toppeffekt på mer än 400 W (56 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med 2,9 GHz,

2.en maximal toppeffekt på mer än 205 W (53,12 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med 3,2 GHz,

3.en maximal toppeffekt på mer än 115 W (50,61 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med 3,7 GHz, eller

4.en maximal toppeffekt på mer än 60 W (47,78 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med 6,8 GHz.

281

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/222

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.b.3. forts.

b)Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 31,8 GHz och som har något av följande:

1.En maximal toppeffekt på mer än 50 W (47 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med 8,5 GHz,

2.en maximal toppeffekt på mer än 15 W (41,76 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med 12 GHz,

3.en maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid frekvenser över 12 GHz till och med 16 GHz, eller

4.en maximal toppeffekt på mer än 7 W (38,45 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med 31,8 GHz.

c)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,5 W (27 dBm) vid frekvenser över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

d)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid frekvenser över

37GHz till och med 43,5 GHz.

e)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz. eller

f)Andra än de som specificeras i 3A001.b.3.a–RA001.b.3.3 och som är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 5 W (37,0 dBm) vid alla frekvenser över 8,5 GHz till och med 31,8 GHz.

Anmärkning 1: Kontrollstatusen för transistorer enligt 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser som förtecknas i mer än ett frekvensområde, enligt definitionen i avsnitten 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.b.3. omfattar rena chip, chip monterat på bärare eller chip monterat i kapslingar. Vissa diskreta transistorer kan även refereras till som effektförstärkare, men status för dessa diskreta transistorer bestäms av avsnitt 3A001.b.3.

282

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/223

 

 

 

 

 

3A001.b. forts.

4.Halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare och mikrovågsutrustningar/moduler som innehåller halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare och som är något av följande:

a)Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 15 % och som har något av följande:

1.En maximal toppeffekt på mer än 500 W (57 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med 2,9 GHz,

2.en maximal toppeffekt på mer än 270 W (54,3 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med 3,2 GHz,

3.en maximal toppeffekt på mer än 200 W (53 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med 3,7 GHz, eller

4.en maximal toppeffekt på mer än 90 W (49,54 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med 6,8 GHz.

b)Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 31,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 10 % och som har något av följande:

1.En maximal toppeffekt på mer än 70 W (48,54 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med 8,5 GHz,

2.en maximal toppeffekt på mer än 50 W (47 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med 12 GHz,

3.en maximal toppeffekt på mer än 30 W (44,77 dBm) vid frekvenser över 12 GHz till och med 16 GHz, eller

4.en maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med 31,8 GHz.

283

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/224

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.b.4. forts.

c)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,5 W (27 dBm) vid frekvenser över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

d)Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 2 W (33 dBm) vid frekvenser över

37GHz till och med 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

e)Specificerade för frekvenser över 43,5 GHz och har något av följande:

1.Maximal toppeffekt på mer än 0,2 W (23 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz till och med 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

2.Maximal toppeffekt på mer än 20 mW (13 dBm) vid frekvenser över 75 GHz till och med 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %.

3.Maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över 90 GHz.

f)Används inte.

ANM. 1. För ”MMIC”-förstärkare, se avsnitt 3A001.b.2.

ANM. 2. För ’sändar/mottagarmoduler’ och ’sändarmoduler’, se avsnitt 3A001.b.12.

ANM. 3. För omvandlare och harmoniska blandare som är konstruerade för att utöka arbets- eller frekvensområdet för signalanalysatorer, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer eller testmottagare för mikrovåg, se avsnitt 3A001.b.7.

284

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/225

 

 

 

 

 

3A001.b.4. forts.

Anmärkning 1: Används inte.

Anmärkning 2: Kontrollstatusen för en produkt vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser i mer än ett frekvensområde, enligt definitionen i avsnitten 3A001.b.4.a–3A001.b.4.e, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

5.Elektroniskt eller magnetiskt avstämbara bandpass- eller bandstoppfilter med fler än 5 avstämbara resonatorer som kan avstämmas inom ett frekvensband (fmax/fmin) = 1,5:1 på mindre än 10 μs, och som har något av följande:

a)En bandbredd på mer än 0,5 % av mittfrekvensen för bandpassfiltret, eller

b)en bandbredd på mindre än 0,5 % av mittfrekvensen för bandstoppfiltret.

6.Används inte.

7.Omvandlare och harmoniska blandare som är något av följande:

a)Konstruerade för att utöka frekvensområdet för ”signalanalysatorer” till utanför 90 GHz.

b)Konstruerade för att utöka arbetsområdet för signalgeneratorer enligt följande:

1.Utanför 90 GHz.

2.Till en utgångseffekt över 100 mW (20 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger 43,5 GHz men inte 90 GHz.

c)Konstruerade för att utöka arbetsområdet för nätverksanalysatorer enligt följande:

1.Utanför 110 GHz.

2.Till en utgångseffekt över 31,62 mW (15 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger 43,5 GHz men inte 90 GHz.

3.Till en utgångseffekt över 1 mW (0 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger 90 GHz men inte 110 GHz.

d)Konstruerade för att utöka frekvensområdet för testmottagare för mikrovåg utanför 110 GHz.

285

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/226

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.b. forts.

8.Effektförstärkare för mikrovåg som innehåller ”elektroniska vakuumenheter” som specificeras i avsnitt 3A001.b.1 och som har allt av följande:

a)Arbetsfrekvensen är över 3 GHz,

b)ett genomsnittligt förhållande mellan effekt och massa som överstiger 80 W/kg, och

c)en volym som är mindre än 400 cm3.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.b.8 omfattar inte utrustning som är konstruerad eller specificerad för att arbeta i frekvensband som är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

9.Effektmoduler för mikrovåg (MPM) som består av åtminstone en ”elektronisk vakuumenhet” för vandringsvåg, en ”monolitisk integrerad mikrovågskrets” (”MMIC”) och en integrerad elektronisk effektkonditionerare och som har allt av följande:

a)En ’tillslagstid’ från avstängd till full drift som är mindre än 10 sekunder,

b)en volym som understiger den maximala specificerade effekten i W multiplicerad med 10 cm3/W, och

c)en ”effektbandbredd” som är större än en (1) oktav (fmax. > 2fmin.) och som har något av följande:

1.För frekvenser som är högst 18 GHz, en uteffekt i radiofrekvensområdet som överstiger 100 W, eller

2.en frekvens som överstiger 18 GHz.

Tekniska anmärkningar:

1.För beräkning av volymen i avsnitt 3A001.b.9.b ges följande exempel: För en maximal specificerad effekt på 20 W blir volymen 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.’Tillslagstiden’ i avsnitt 3A001.b.9.a avser tiden från helt avstängd till full drift, dvs. inklusive uppvärmningstiden för MPM.

286

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/227

 

 

 

 

 

3A001.b. forts.

10.Oscillatorer eller sammansättningar av oscillatorer som specificerats för drift med ett fasbrus i enkelt sidbandsläge (SSB), uttryckt i dBc/Hz, som är mindre (bättre) än – (126 + 20log10F – 20log10f) någonstans i bandet 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3A001.b.10 är F frekvensförskjutningen från arbetsfrekvensen i Hz och f är arbetsfrekvensen i MHz.

11.’Frekvenssyntesutrustning’ med ”elektroniska sammansättningar” med en ”tid för att byta frekvens” enligt något av följande:

a)Mindre än 143 ps.

b)Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 4,8 GHz men inte 31,8 GHz.

c)Används inte.

d)Mindre än 500 μs för varje frekvensbyte som överstiger 550 MHz inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 31,8 GHz men inte 37 GHz.

e)Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 37 GHz men inte 90 GHz.

f)Används inte.

g)Mindre än 1 ms inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

En ’frekvenssyntesutrustning’ är varje typ av frekvensgivare, oavsett vilken teknik som används, som kan avge ett flertal samtidiga eller alternativa utfrekvenser, från en eller flera utgångar, som styrs, kontrolleras och ordnas av ett mindre antal standard- eller masterfrekvenser.

ANM. För ”signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer och testmottagare för mikrovåg avsedda för allmän användning, se avsnitten 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e respektive 3A002.f.

287

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/228

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.b. forts.

12.’Sändar/mottagarmoduler’, ’MMIC för sändning/mottagning’, ’sändarmoduler’ och ’MMIC för sändning’, specificerade för frekvenser över 2,7 GHz och som har allt av följande:

a)Maximal toppeffekt (i watt), Psat, på mer än 505,62 dividerat med en maximal arbetsfrekvens (i GHz) i kvadrat [Psat > 505,62 W*GHz2/fGHz2] oavsett kanal.

b)En ”relativ bandbredd” på 5 % eller mer, oavsett kanal.

c)Eventuella plana sidor med en längd d (i cm) som är högst 15 dividerat med den lägsta arbetsfrekvensen i GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz] där N är antalet kanaler för sändning eller sändning/mottagning.

d)En elektroniskt varierbar fasskiftare per kanal.

Tekniska anmärkningar:

1.En ’sändar/mottagarmodul’ är en ”elektronisk sammansättning” med flera funktioner som tillhandahåller amplitud- och fasreglering i båda riktningar för sändning och mottagning av signaler.

2.En ’sändarmodul’ är en ”elektronisk sammansättning” som tillhandahåller amplitud- och fasreglering för sändning av signaler.

3.En ’MMIC för sändning/mottagning’ är en ”MMIC” med flera funktioner som tillhandahåller amplitud- och fasreglering i båda riktningar för sändning och mottagning av signaler.

4.En ’MMIC för sändning’ är en ”MMIC” som tillhandahåller amplitud- och fasreglering för sändning av signaler.

5.2,7 GHz bör användas som den lägsta arbetsfrekvensen (fGHz) i formeln i avsnitt 3A001.b.12.c för sändar/mottagarmoduler eller sändarmoduler som har ett specificerat arbetsområde som sträcker sig ner till

2,7 GHz och lägre [d ≤ 15cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.Avsnitt 3A001.b.12 gäller för ’sändar/mottagarmoduler’ eller ’sändarmoduler’ med eller utan kylutrustning. Värdet för d i avsnitt 3A001.b.12.c inbegriper inte någon del av ’sändar/mottagarmodulen’ eller ’sändarmodulen’ som fungerar som kylutrustning.

7.’Sändar/mottagarmoduler’ eller ’sändarmoduler’, eller ’MMIC för sändning/mottagning’ eller ’MMIC för sändning’ kan ha, men måste inte ha, N integrerade strålande antennelement, där N är antalet kanaler för sändning eller sändning/mottagning.

288

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/229

 

 

 

 

 

3A001 forts.

c)Anordningar för akustiska vågor enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av följande:

a)Bärfrekvensen överstiger 6 GHz.

b)Bärfrekvensen överstiger 1 GHz men inte 6 GHz och har något av följande:

1.’Frekvensundertryckningen av sidloben’ överstiger 65 dB,

2.produkten av maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz)

överstiger 100,

3.bandbredden överstiger 250 MHz, eller

4.dispersionsfördröjningen är mer än 10 μs, eller

c)Bärfrekvensen är 1 GHz eller lägre och har något av följande:

1.produkten av maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz)

överstiger 100,

2.dispersionsfördröjningen är mer än 10 μs, eller

3.’frekvensundertryckningen av sidloben’ överstiger 65 dB och bandbredden är större än 100 MHz.

Teknisk anmärkning:

’Frekvensundertryckningen av sidloben’ är det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

289

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/230

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.c. forts.

2.Anordningar för s.k. bulk-vågor som direkt kan behandla signaler med frekvenser som överstiger 6 GHz.

3.Akustisk-optiska anordningar för ”signalbehandling” som medger ömsesidig påverkan mellan akustiska vågor (s.k. bulk-vågor eller ytvågor) och ljusvågor och som tillåter direkt signal- eller bildbehandling, inklusive spektralanalys, korrelation och konvolution.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.c omfattar inte anordningar för akustiska vågor som begränsas till enkelbandpass-, lågpass-, högpass- eller notch-filtrering eller resonansfunktion.

d)Elektroniska enheter och kretsar som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, speciellt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar och som har något av följande:

1.Strömomkoppling i digitala kretsar med användning av ”supraledande” grindar och där produkten av grindfördröjningstiden per grind (i sekunder) och effektförlusten per grind (i watt) är mindre än 10–14 J, eller

2.frekvensval för alla frekvenser med användning av resonanskretsar med Q-värden som överstiger 10 000.

e)Högenergienheter enligt följande:

1.’Celler’ enligt följande:

a)’Primärceller’ som har något av följande vid 20 °C:

1.’Energitäthet’ som överstiger 550 Wh/kg och en ’kontinuerlig effekttäthet’ som överstiger 50 W/kg.

2.’Energitäthet’ som överstiger 50 Wh/kg och en ’kontinuerlig effekttäthet’ som överstiger 350 W/kg.

b)’Sekundärceller’ som har en ’energitäthet’ som överstiger 350 Wh/kg vid 20 °C.

290

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/231

 

 

 

 

 

3A001.e.1. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 3A001.e.1 beräknas ’energitäthet’ (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbe­ lastningen i ohm och massan i kg.

2.I avsnitt 3A001.e.1 definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.I avsnitt 3A001.e.1.a definieras ’primärcell’ som en ’cell’ som inte är avsedd att laddas genom någon annan källa.

4.I avsnitt 3A001.e.1.b definieras ’sekundärcell’ som en ’cell’ som är avsedd att laddas genom en extern elektrisk källa.

5.I avsnitt 3A001.e.1.a beräknas ’kontinuerlig effekttäthet’ (W/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den specificerade maximala kontinuerliga urladdningsströmmen i ampere (A) dividerad med massan i kg. ’Kontinuerlig effekttäthet’ benämns även som särskild effekt.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.e.1 omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

291

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/232

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.e.

forts.

 

 

 

2.

Högenergikondensatorer enligt följande:

 

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 3A201.a och kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

a)Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som understiger 10 Hz (enkelpulskondensatorer) och som har allt av följande:

1.En specificerad spänning på minst 5 kV,

2.en energitäthet på minst 250 J/kg, och

3.en total energi på minst 25 kJ.

b)Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som är lika med eller överstiger 10 Hz (repetitionsspeci­ ficerade kondensatorer) och som har allt av följande:

1.En specificerad spänning på minst 5 kV,

2.en energitäthet på minst 50 J/kg,

3.en total energi på minst 100 J, och

4.en laddnings/urladdnings-livslängd på minst 10 000 cykler.

3.”Supraledande” elektromagneter eller solenoider, speciellt konstruerade för att kunna helt laddas eller urladdas på mindre än 1 sekund och som har allt av följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 3A201.b.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.e.3 omfattar inte ”supraledande” elektromagneter och solenoider som är speciellt konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

a)Energin som levereras vid urladdning överstiger 10 kJ under den första sekunden,

b)innerdiametern på den strömförande lindningen är större än 250 mm, och

c)specificerad för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ”total strömtäthet” i lindningen som är större än 300 A/mm2.

292

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/233

 

 

 

 

 

3A001.e. forts.

4.Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är ”rymdkvalificerade” och har en minsta genomsnittlig verkningsgrad som överstiger 20 % vid en driftstemperatur på 301 K (28 °C) under simulerad ’AM0’-belysning med en irradians på 1 367 watt per kvadratmeter (W/m2).

Teknisk anmärkning:

’AM0’ eller ’luftmassenollpunkt’ avser solljusets spektrala irradians i jordens yttre atmosfär där avståndet mellan jorden och solen är en astronomisk enhet (AU).

f)Roterande kodare som anger positionens absolutvärde med en ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 1,0 bågsekunder och speciellt utformade ringar, skivor eller skalor för dessa.

g)Pulsade effektomriktande halvledartyristorenheter och ’tyristormoduler’ som använder elektriskt eller optiskt styrda eller elektronstrålestyrda omriktningsmetoder som har något av följande:

1.En maximal strömökningstakt vid påslagning (di/dt) som överstiger 30 000 A/μs och en spänning i avstängt tillstånd som överstiger 1 100 V.

2.En maximal strömökningstakt vid påslagning (di/dt) som överstiger 2 000 A/μs och som har allt av följande:

a)En toppspänning i avstängt tillstånd på minst 3 000 V.

b)En toppström (strömstöt) på minst 3 000 A.

293

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/234

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A001.g. forts.

Anmärkning 1: Avsnitt 3A001.g omfattar följande:

Kiselstyrda likriktare (SRC).

T-tyristorer (Electrical Triggering Thyristors).

LT-tyristorer (Light Triggering Thyristors).

IGC-tyristorer (Integrated Gate Commutated Thyristors).

GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).

MOS-styrda tyristorer (MCT).

Solidtroner.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.g omfattar inte tyristorenheter och ’tyristormoduler’ som ingår i utrustning som är konstruerad för civila järnvägstillämpningar eller ”civila luftfartygs”-tillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’tyristormodul’ i avsnitt 3A001.g innehåller en eller flera tyristorenheter.

h)Effektomriktande halvledare, dioder eller ’moduler’ som har allt av följande:

1.Specificerade för en maximal gränsskiktstemperatur vid drift som överstiger 488 K (215 °C).

2.En repetitiv toppspänning i frånläge (blockeringsspänning) som överstiger 300 V.

3.En kontinuerlig strömstyrka som överstiger 1 A.

Anmärkning 1: I avsnitt 3A001.h inbegriper repetitiv toppspänning i frånläge drain till source-spänning, collector till emitter-spänning, repetitiv toppbackspänning och repetitiv toppblockerings­ spänning i frånläge.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.h omfattar följande: JFE-transistorer (Junction Field Effect Transistors).

VJFE-transistorer (Vertical Junction Field Effect Transistors). MOSFE-transistorer (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

DMOSFE-transistorer (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors). IGB-transistorer (Insulated Gate Bipolar Transistors).

HEM-transistorer (High Electron Mobility Transistors). BJ-transistorer (Bipolar Junction Transistors). Tyristorer och kiselstyrda likriktare (SRC). GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors). ETO-tyristorer (Emitter Turn-off Thyristors). PiN-dioder.

Schottkydioder.

294

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/235

 

 

 

 

 

3A001.h. forts.

Anmärkning 3: Avsnitt 3A001.h omfattar inte effektomriktare, dioder eller ’moduler’ som ingår i utrustning som är konstruerad för civila motorfordonstillämpningar, civila järnvägstillämpningar eller ”civila luftfartygs”-tillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’modul’ i avsnitt 3A001.h innehåller en eller flera effektomriktande halvledare eller dioder.

i)Intensitetsmodulatorer, amplitudmodulatorer eller elektrooptiska fasmodulatorer, konstruerade för analoga signaler och som har något av följande:

1.En maximal arbetsfrekvens som överstiger 10 GHz men högst 20 GHz, en optisk inkopplingsförlust som är högst 3 dB och som har något av följande:

a)En ’halvvågsspänning’ (’Vπ’) som är lägre än 2,7 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller lägre, eller

b)en ’Vπ’ som är lägre än 4 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller mer.

2.En maximal arbetsfrekvens som är minst 20 GHz, en optisk inkopplingsförlust som är högst 3 dB och som har något av följande:

a)En ’Vπ’ som är lägre än 3,3 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller lägre, eller

b)en ’Vπ’ som är lägre än 5 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.i omfattar elektrooptiska modulatorer som har ingående och utgående optiska anslutningsdon (t.ex. optisk kopplingsfläta).

Teknisk anmärkning:

En ’halvvågsspänning’ (’Vπ’) i avsnitt 3A001.i är den spänning som krävs för att göra en fasändring på 180 grader i ljusets våglängd genom den optiska modulatorn.

295

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/236

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A002 ”Elektroniska sammansättningar” för generell användning, moduler och utrustning, enligt följande:

a)Inspelningsutrustning och oscilloskop enligt följande:

1.Används inte.

2.Används inte.

3.Används inte.

4.Används inte.

5.Används inte.

6.Digital dataupptagningsutrustning som har allt av följande:

a)En ’kontinuerlig kapacitet’ på 6,4 Gbit/s eller mer, till disk eller fast drivenhet, och

b)”Signalbehandling” av radiofrekvenssignaldata medan upptagningen av den pågår.

Tekniska anmärkningar:

1.För sådan upptagningsutrustning, som är uppbyggd med en parallell bussarkitektur, är den ’kontinuerliga kapaciteten’ lika med högsta ordhastigheten multiplicerat med antalet bitar i ordet.

2.’Kontinuerlig kapacitet’ är den högsta datahastigheten som instrumentet kontinuerligt kan registrera till disk eller fast drivenhet utan att någon information går förlorad med bibehållen indatahastighet och analog-till- digital konverteringshastighet.

7.Realtidsoscilloskop med ett vertikalt effektivvärde (rms) för brusspänning på mindre än 2 % av fullt skalutslag på den vertikalskaleinställning som ger det lägsta brusspänningsvärdet för en ingående 3 dB-bandbredd på 60 GHz eller mer per kanal.

Anmärkning: Avsnitt 3A002.a.7 omfattar inte oscilloskop för ekvivalent tidssampling.

296

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/237

 

 

 

 

 

3A002 forts.

b)Används inte.

c)”Signalanalysatorer” enligt följande:

1.”Signalanalysatorer” som har en upplösningsbandbredd (RBW) på 3 dB som överstiger 40 MHz varsomhelst i frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

2. ”Signalanalysatorer” som har en visad genomsnittlig brusnivå (DANL) som är lägre (bättre) än

–150 dBm/Hz varsomhelst i frekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

3.”Signalanalysatorer” med en frekvens som överstiger 90 GHz.

4.”Signalanalysatorer” som har allt av följande:

a) ’Realtidsbandbredd’ som överstiger 170 MHz, och b) har något av följande:

1.100 % sannolikhet för upptäckt med mindre än 3 dB dämpning från full amplitud på grund av luckor eller fönstereffekter hos signaler med en varaktighet på 15 μs eller mindre. eller

2.En ’frekvensmasktrigger’funktion med 100 % sannolikhet för triggning (uppfångande) då signalens varaktighet är 15 μs eller mindre.

297

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/238

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A002.c.4. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.’Realtidsbandbredd’ är det största frekvensområde för vilket analysatorn kontinuerligt kan fullständigt transformera tidsdomändata till frekvensdomändata med hjälp av en Fourier-transform eller annan diskret tidstransform som processar varje inkommande tidpunkt, utan någon minskning av den uppmätta amplituden på mer än 3 dB under den faktiska signalens amplitud orsakad av luckor eller fönstereffekter, samtidigt som den anger eller presenterar transformerade data.

2.Sannolikhet för upptäckt (probability of discovery) i avsnitt 3A002.c.4.b.1 betecknas på engelska även ”probability of intercept” eller ”probability of capture”.

3.Varaktigheten för den 100-procentiga sannolikhet för upptäckt som avses i avsnitt 3A002.c.4.b.1 ska vara lika med den minsta nödvändiga varaktighet på signalen för den specificerade mätosäkerheten.

4.En ’frekvensmasktrigger’ är en mekanism där triggfunktionen kan väljas att triggas av ett frekvensområde, begränsat av datainsamlingsbandbredden, samt att alltså ignorera andra signaler som finns inom samma datainsamlingsbandbredd. En ’frekvensmasktrigger’ kan omfatta en eller flera av varandra oberoende uppsättningar av frekvensomfång.

Anmärkning:

Avsnitt 3A002.c.4 omfattar inte de ”signalanalysatorer” som endast använder filter som har en

 

konstant procentuell bandbredd (kallas även oktavfilter eller filter för del av en oktav).

298

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/239

 

 

 

 

 

3A002.c. forts.

5.Används inte.

d)Signalgeneratorer som har något av följande:

1.Specificerad för att alstra pulsmodulerade signaler som har allt av följande, varsomhelst inom frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz:

a)En ’pulslängd’ på mindre än 25 ns, och

b)en till/från-kvot på minst 65 dB.

2.En uteffekt som överstiger 100 mW (20 dBm) varsomhelst inom frekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

3.En ”tid för att byta frekvens” enligt något av följande:

a)Används inte.

b)Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över

4,8 GHz till och med 31,8 GHz.

c)Används inte.

d)Mindre än 500 μs för varje frekvensbyte som överstiger 550 MHz inom frekvensområdet över

31,8 GHz till och med 37 GHz.

e)Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 37 GHz till och med 90 GHz.

f)Används inte.

299

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/240

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A002.d. forts.

4.Ett fasbrus i enkelt sidbandsläge (SSB), uttryckt i dBc/Hz, enligt något av följande:

a)Mindre (bättre) än – (126 + 20log10F – 20log10f) varsomhelst i området 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz varsomhelst inom frekvensområdet över 3,2 GHz till och med 90 GHz. eller

b)Mindre (bättre) än – (206 – 20log10f) varsomhelst i området 10 kHz< F≤ 100 kHz varsomhelst inom frekvensområdet över 3,2 GHz till och med 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3A002.d.4 är F frekvensförskjutningen från arbetsfrekvensen i Hz och f är arbetsfrekvensen i MHz.

5.En ’RF-moduleringsbandbredd’ för digitala basbandssignaler som specificeras enligt någon av följande:

a)Överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 4,8 GHz till och med 31,8 GHz.

b)Överstiger 550 MHz inom frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

c)Överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 37 GHz till och med 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

’RF-moduleringsbandbredd’ avser den radiofrekvens(RF)-bandbredd som upptas av en digitalt kodad basbandssignal som är modulerad på en RF-signal. Den kallas även informationsbandbredd eller vektormoduler­ ingsbandbredd. Digital I/Q-modulering är den tekniska metoden för att producera en vektormodulerad RF-utsignal och den utsignalen specificeras typiskt av att den har en ’RF-moduleringsbandbredd’.

6. En maximal frekvens över 90 GHz.

Anmärkning 1: I avsnitt 3A002.d inkluderar signalgeneratorer även godtyckliga vågforms- och funktionsge­ neratorer.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A002.d omfattar inte utrustningar där utgångsfrekvensen produceras antingen genom addition eller subtraktion av två eller flera frekvenser från kristalloscillatorer eller genom en addition eller subtraktion följd av en multiplikation av resultatet.

Tekniska anmärkningar:

1.Den maximala frekvensen för en godtycklig vågform eller en funktionsgenerator beräknas genom att dividera samplingshastigheten i samplingar/sekund, med en faktor på 2,5.

2.Med ’pulslängd’ avses i avsnitt 3A002.d.1 tidsintervallet från pulsens framkant (50 % av pulsamplituden) till pulsens bakkant (50 % av pulsamplituden).

300

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/241

 

 

 

 

 

3A002 forts.

e)Nätverksanalysatorer som har något av följande:

1.En uteffekt som överstiger 31,62 mW (15 dBm) varsomhelst inom arbetsfrekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

2.En uteffekt som överstiger 1 mW (0 dBm) varsomhelst inom arbetsfrekvensområdet över 90 GHz till och med 110 GHz.

3.’Funktion för mätning på ickelinjära vektorer’ vid frekvenser över 50 GHz till och med 110 GHz.

Teknisk anmärkning:

Med ’funktion för mätning på ickelinjära vektorer’ avses ett instruments förmåga att analysera testresultat från komponenter drivna till storsignal-domän eller ickelinjära störningsomfång.

4.En maximal arbetsfrekvens som överstiger 110 GHz,

f)Testmottagare för mikrovåg som har allt av följande:

1.En maximal arbetsfrekvens som överstiger 110 GHz, och

2.kan mäta amplitud och fas simultant.

g)Atomfrekvensstandarder som är något av följande:

1.”Rymdkvalificerade”.

2.Icke-rubidium och med en långtidsstabilitet som är mindre (bättre) än 1 x 10-11/månad. eller

3.Icke-”rymdkvalificerade” och har allt av följande:

a)Rubidiumstandard.

b)Långtidsstabilitet som är mindre (bättre) än 1 x 10-11/månad.

c)Total effektförbrukning som understiger 1 W.

301

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/242

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A002 forts.

h)Elektroniska sammansättningar”, moduler och utrustning, avsedda för alla följande ändamål:

1.Analog-till-digital-omvandling för något av följande:

a)En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

b)En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

c)En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

d)En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 400 miljoner samplingar per sekund (Msps).

e)En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 180 Msps.

2.Något av följande:

a)Digitaliserade utdata.

b)Lagring av digitaliserade data.

c)Bearbetning av digitaliserade data.

ANM. För digital dataupptagningsutrustning, ”signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nätverksanal­ ysatorer och testmottagare för mikrovåg, se avsnitten 3A002.a.6, 3A002.a.7, 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e respektive 3A002.f.

302

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/243

 

 

 

 

 

3A002.h. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2n nivåer.

2.ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata i ADC:n som motsvarar den uppmätta analoga ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.För icke-interfolierade flerkanaliga ”elektroniska sammansättningar”, moduler eller utrustning ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.För interfolierade kanaler på flerkanaliga ”elektroniska sammansättningar”, moduler eller utrustning ska ”samplingsfrekvensen” läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

Anmärkning: Avsnitt 3A002.h omfattar ADC-kort, vågformsdigitaliserare, datainsamlingskort, signalmottag­ ningsutrustning och transientregistrerare.

3A003 Värmestyrningssystem för kallsprutning som använder en sluten slinga med inkapslad vätskehanterings- och rekonditioneringsutrustning där en dielektrisk vätska sprutas in i den elektroniska komponenten med hjälp av särskilt konstruerade sprutmunstycken som är konstruerade för att hålla de elektroniska komponenterna inom respektive temperaturområde, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

303

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/244

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A101 Elektroniska utrustningar, enheter och komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a)Analog-till-digitalomvandlare, användbara i ”missiler”, konstruerade för att uppfylla militära krav för miljötålig utrustning.

b)Radiografisk utrustning (acceleratorer) i stånd att alstra elektromagnetisk strålning framkallad av bromsstrålning från accelererade elektroner på 2 MeV eller mer, samt system som innehåller denna radiografiska utrustning (accelerators).

Anmärkning: Avsnitt 3A101.b omfattar inte utrustning som är speciellt konstruerad för medicinska ändamål.

3A102 ’Termiska batterier’ som är utformade eller modifierade för ’missiler’.

Tekniska anmärkningar:

1.Med ’termiska batterier’ avses i avsnitt 3A102 engångsbatterier som innehåller ett fast icke-ledande oorganiskt salt som elektrolyt. Dessa batterier innehåller ett pyrotekniskt material som när det antänds smälter elektrolyten och aktiverar batteriet.

2.Med ’missil’ avses i avsnitt 3A102 kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

3A201 Elektroniska komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a)Kondensatorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1.a) Märkspänning större än 1,4 kV,

b)energiinnehåll större än 10 J,

c)kapacitans större än 0,5 μF, och

d)serieinduktans mindre än 50 nH. eller

2.a) Märkspänning större än 750 V,

b)kapacitans större än 0,25 μF, och

c)serieinduktans mindre än 10 nH.

304

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/245

 

 

 

 

 

3A201 forts.

b)Elektromagneter med supraledande solenoider som har allt av följande:

1.Kan producera magnetfält kraftigare än 2 T.

2.Längdens förhållande till innerdiametern är större än 2.

3.Inre diameter större än 300 mm.

4.Ett magnetfält som är homogent, bättre än 1 % över de centrala 50 % av den inre volymen.

Anmärkning:

Avsnitt 3A201.b omfattar inte magneter som är särskilt utformade för och exporterade ’som del av’

 

bildsystem för medicinsk tillämpning baserade på kärnspinnresonans (NMR). Frasen ’som del av’

 

avser inte nödvändigtvis fysisk del av samma skeppning; separata skeppningar från olika källor är

 

tillåtna, under förutsättning att ifrågavarande exportdokument tydligt anger att skeppningarna

 

används ’som del av’ bildsystemen.

c)Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1.a) En toppenergi för de accelererade elektronerna om 500 keV eller mer men mindre än 25 MeV, och

b)ett ’godhetstal’ (K) lika med 0,25 eller mer, eller

2.a) en toppenergi för de accelererade elektronerna om 25 MeV eller mer, och

b)en ’toppeffekt’ större än 50 MW.

Anmärkning: Avsnitt 3A201.c omfattar inte acceleratorer som ingår som delar i apparatur konstruerad för annat än användning av elektronstråle eller röntgenstrålning (t.ex. elektronmikroskop) och sådana som konstruerats för medicinska ändamål.

305

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/246

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A201.c. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.’Godhetstalet’ (K) definieras som K = 1,7 x 103V2,65Q

V är elektronernas toppenergi i miljoner elektronvolt.

Om pulslängden i acceleratorstrålen är kortare än eller lika med 1 μs, så är Q den totala accelererade laddningen i coulomb. Om strålens pulslängd är längre än 1 μs, så är Q den maximala accelererade laddningen på 1 μs.

Q är lika med integralen av i med avseende på t, över den tidslängd som är kortast av 1 μs eller tidslängden av pulsen (Q = ∫ idt), där i är strålströmmen i ampere och t är tiden i sekunder.

2.’Toppeffekt’= (toppspänning i volt) × (toppström i ampere).

3.I maskiner baserade på accelerations-kaviteter för mikrovågor är pulsens tidsutsträckning det mindre av 1 μs och längden av det sammanpressade (bunchade) vågpaketets varaktighet genererad av en modulatorpuls.

4.I maskiner baserade på accelerationskaviteter för mikrovågor är strålens toppström lika med medelströmmen under det sammanpressade (bunchade) vågpaketets varaktighet.

3A225 Frekvensomvandlare eller generatorer, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.b.13, som kan användas som motordrivsystem med variabel eller fast switchfrekvens och som har allt av följande:

ANM. 1. ”Programvara” som är särskilt konstruerad för att öka eller frigöra prestandan hos en frekvensomvandlare eller generator för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225 specificeras i avsnitt 3D225.

ANM. 2. ”Teknik” i form av koder eller nycklar för att öka eller frigöra prestandan hos en frekvensomvandlare eller generator för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225 specificeras i avsnitt 3E225.

306

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/247

 

 

 

 

 

3A225 forts.

a)Flerfasig utgång som producerar en effekt på 40 VA eller mer.

b)Arbetar vid en frekvens på 600 Hz eller mer.

c)Frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,2 %.

Anmärkning: Avsnitt 3A225 omfattar inte frekvensomvandlare eller generatorer som har begränsningar i sin maskinvara, ”programvara” eller ”teknik” som begränsar prestandan till att vara lägre än vad som anges ovan, under förutsättning att de uppfyller något av följande:

1.De måste returneras till originaltillverkaren för att öka prestandan eller frigöra begränsningarna,

2.de kräver ”programvara” enligt vad som specificeras i avsnitt 3D225 för att öka eller frigöra prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 3A225, eller

3.de kräver ”teknik” i form av nycklar eller koder enligt vad som specificeras i avsnitt 3E225 för att öka eller frigöra prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 3A225.

Tekniska anmärkningar:

1.Frekvensomvandlare i avsnitt 3A225 benämns också med de engelska beteckningarna converters eller inverters.

2.Frekvensomvandlare enligt 3A225 kan även saluföras som frekvensomformare, generatorer, elektronisk mätutrustning, AC-kraftaggregat, motorstyrsystem med variabel hastighet, Variable Speed Motors Drives, Variable Speed Drives (VSD), Variable Frequency Drives (VFD), Adjustable Frequency Drives (AFD) eller Adjustable Speed Drives (ASD).

3A226 Likströmsaggregat med hög effekt, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.j.6, som har båda följande egenskaper:

a)Kan kontinuerligt producera, över en tidsperiod om 8 timmar, 100 V eller mer med en utgångsström av 500 A eller mer, och

b)en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 8 timmar.

307

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/248

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A227 Likströmsaggregat med hög effekt, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.j.5, som har båda följande egenskaper:

a)Kan kontinuerligt producera, över en tidsperiod om 8 timmar, 20 kV eller mer med en utgångsström av 1 A eller mer, och

b)en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 8 timmar.

3A228 Brytarenheter enligt följande:

a)Kallkatodrör, oavsett om de är gasfyllda eller ej, som fungerar på liknande sätt som gnistgap och som har allt av följande:

1.Har tre eller flera elektroder.

2.Anodens märkta toppspänning är minst 2,5 kV.

3.Anodens märkta toppström är minst 100 A.

4.Anodens fördröjning är högst 10 μs.

Anmärkning: Avsnitt 3A228 omfattar krytroner och sprytroner.

b)Triggade gnistgap som har båda följande egenskaper:

1.Anodens fördröjning är högst 15 μs.

2.En märkt toppström om minst 500 A.

c)Moduler eller delsystem med en snabb slutarfunktion som inte omfattas av avsnitt 3A001.g eller 3A001.h och som har allt av följande:

1.Anodens märkta toppspänning är större än 2 kV.

2.Anodens märkta toppström är minst 500 A.

3.Tillslagstiden är 1 μs eller mindre.

308

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/249

 

 

 

 

 

3A229 Pulsgeneratorer för hög strömstyrka enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)Tändaggregat (detonatorer), inbegripet med elektronisk laddning, explosiv laddning och optisk laddning, andra än de som specificeras i avsnitt 1A007.a, avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b)Moduluppbyggda elektriska pulsgeneratorer som har allt av följande:

1.Portabla, mobila eller konstruerade för svåra förhållanden.

2.Kapabla att leverera sin energi inom loppet av 15 μs vid lägre belastning än 40 ohm.

3.Kapabla att leverera en strömstyrka överstigande 100 A.

4.Ingen dimension är större än 30 cm.

5.Väger mindre än 30 kg.

6.Specificerad för användning i ett brett temperaturområde 223 K (– 50 °C) till 373 K (100 °C) eller specificerad som lämplig för rymdanvändning.

Anmärkning: Avsnitt 3A229.b omfattar drivaggregat till xenonblixtar.

c)Mikroavfyrningsenheter som har allt av följande:

1.Ingen dimension är större än 35 mm.

2.Märkspänning på minst 1 kV.

3.Kapacitans på minst 100 nF.

309

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/250

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3A230 Snabba pulsgeneratorer och ’pulshuvuden’ till dessa som har båda följande egenskaper:

a)Utgående spänning högre än 6 V vid en resistiv belastning av mindre än 55 ohm.

b)En ’stigtid för pulsen’ som är kortare än 500 ps.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 3A230 definieras ’stigtid för pulsen’ som tidsintervallet mellan 10 % och 90 % av spänningsamplituden.

2.’Pulshuvuden’ är impulsformande kretsar som är konstruerade för att acceptera ett spänningssteg och omvandla det till olika pulsformer som kan vara av typen rektangulär, triangulär, steg-, impuls-, exponentiell eller monocyklisk. ’Pulshuvudet’ kan vara en integrerad del av pulsgeneratorn, vara en plug-in-modul som ansluts till pulsgeneratorn, eller en extern enhet som kopplas till pulsgeneratorn.

3A231 Neutrongeneratorsystem, även rör, som har båda följande egenskaper:

a)Utformade för drift utan yttre vakuumsystem.

b)Använder något av följande:

1.Elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan tritium och deuterium, eller

2.elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan deuterium och deuterium och som är kapabel till en uteffekt på 3 x 109 neutroner/s eller mer.

3A232 System för flerpunktständning som inte omfattas av avsnitt 1A007 enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

ANM. Se avsnitt 1A007.b för sprängkapslar.

a)Används inte.

b)Anordningar som, utlösta av en enda puls, använder en eller flera sprängkapslar i syfte att nästan samtidigt initiera detonation i en sprängämnesyta över en area större än 5 000 mm2 med en spridning i tändtid över hela ytan som är mindre än 2,5 μs.

Anmärkning:

Avsnitt 3A232 omfattar inte enkla detonatorer som endast använder primära explosiver såsom blyazid.

310

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/251

 

 

 

 

 

3A233 Masspektrometrar som inte omfattas av avsnitt 0B002.g, som kan mäta joner med en massa av 230 u eller mer och som har en upplösning bättre än 2/230, samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a)Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b)Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c)Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d)Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) som har båda följande egenskaper:

1.Ett molekylärt instrålningssystem som injekterar ett kollimerat strålknippe av de molekyler som analyseras till ett område i jonkällan där molekylerna joniseras av en elektronstråle, och

2.en eller flera ’kylfällor’ som kan kylas ned till 193 K (– 80 °C).

e)Används inte.

f)Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

Tekniska anmärkningar:

1.Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) enligt 3A233.d kallas också EI-masspektrometrar (electron impact mass spectrometers eller electron ionization mass spectrometers).

2.I avsnitt 3A233.d.2 avses med ’kylfälla’ en anordning som fångar in gasmolekyler genom att kondensera eller frysa dem på kalla ytor. I avsnitt 3A233.d.2 omfattas inte kryogeniska vakuumpumpar med helium i ett slutet system av begreppet ’kylfälla’.

3A234 Striplines för att skapa banor med låg induktans för detonatorer med följande egenskaper:

a)Märkspänning större än 2 kV, och

b)induktans mindre än 20 nH.

311

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/252

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

3 B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

 

3B001 Utrustning konstruerad för tillverkning av halvledarenheter eller material, enligt följande, och för dessa utrustningar speciellt konstruerade komponenter och tillbehör:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B226.

a)Utrustning för epitaxiell tillväxt enligt följande:

1.Utrustning som är konstruerad eller modifierad för att producera ett lager av ett annat material än kisel med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 75 mm.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.a.1 omfattar utrustning för atomlagerepitaxi (ALE).

2.Metallorganiska kemiska förångningsreaktorer (MOCVD) konstruerade för att ge epitaxiell tillväxt av halvledarblandningar av material med två eller fler av följande beståndsdelar: aluminium, gallium, indium, arsenik, fosfor, antimon eller kväve.

3.Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar och gaskällor.

b)Utrustning konstruerad för jonimplantation som har något av följande:

1.Används inte.

2.Konstruerade och optimerade för att arbeta vid en strålenergi på 20 keV eller mer och en strålström på 10 mA eller mer för väte-, deuterium- eller heliumimplantering.

3.Direkt skrivmöjlighet.

4.En strålenergi som är 65 keV eller mer och en strålenergi som är 45 mA eller mer för att med hög energi införa syre i det upphettade halvledar-”substratet”.

5.Konstruerad och optimerad för att arbeta vid en strålenergi på 20 keV eller mer och en strålström på 10 mA eller mer för kiselimplantering i ett halvledar-”substrat” upphettat till 600 °C eller mer.

312

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/253

 

 

 

 

 

3B001 forts.

c)Används inte.

d)Används inte.

e)Automatiskt laddningssystem för flera kammare för hantering av wafers som har allt av följande:

1.Gränssnitt för såväl in- som utgång för wafers till vilket minst två funktionellt olika ’halvledarprocessverktyg’ enligt avsnitt 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 eller 3B001.b är avsedda att anslutas, och

2.vara konstruerade för att bilda ett integrerat system i vakuumomgivning för ’sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.e omfattar inte automatisk robothantering av wafers särskilt konstruerade för parallell waferbehandling.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 3B001.e avses med ’halvledarbearbetningsverktyg’ modulära verktyg som möjliggör fysiska processer för halvledarframställning vilka är funktionellt olika, såsom deponering, implantering eller värmebehandling.

2.I avsnitt 3B001.e avses med ’sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’ möjligheten att bearbeta varje wafer i olika ’halvledarbearbetningsverktyg’, t.ex. genom att överföra varje wafer från ett verktyg till ett annat och vidare till ett tredje via de automatiska centrala klustersystemen för hantering av wafers.

313

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/254

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3B001 forts.

f)Litografisk utrustning enligt följande:

1.Utrustning för uppriktning samt exponering med repetermöjlighet (step and repeat, direkt step on wafer) eller scanner (step and scan) som använder röntgen eller foto-optiska metoder och som har något av följande:

a)Ljuskällans våglängd är kortare än 193 nm, eller

b)kan producera ett mönster med en ’minsta upplösning för systemdimensionen’ (MRF) på 45 nm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Den ’minsta upplösningen för systemdimensionen’ (MRF) beräknas med följande formel:

.

där K är en skalfaktor = 0,35

2.Litografisk präglingsutrustning som kan framställa detaljer på 45 nm eller mindre.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.f.2 omfattar följande: Verktyg för mikrokontakttryck.

Verktyg för värmeprägling. Verktyg för nanopräglingslitografi.

S-FIL-verktyg (step and flash imprint lithography).

3.Utrustning som är speciellt konstruerad för att tillverka masker och som har allt av följande:

a)Den använder avlänkade fokuserade elektron-, jon- eller ”laser”strålar, och

b)har något av följande:

1.En halvvärdesbredd på under 65 nm och bildplacering på mindre 17 nm (medelvärde + 3 sigma).

2.Används inte.

3.Misspass på andra lagret på mindre än 23 nm (medelvärde + 3 sigma) på masken.

314

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/255

 

 

 

 

 

3B001.f. forts.

4.Utrustning som är konstruerad för bearbetning med hjälp av direkta skrivmetoder och som har allt av följande:

a)Den använder avlänkade fokuserade elektronstrålar, och

b)har något av följande:

1.En minsta strålstorlek på högst 15 nm.

2.Misspass på mindre än 27 nm (medelvärde + 3 sigma).

g)Masker eller mastermasker som är konstruerade integrerade kretsar som specificeras i avsnitt 3A001.

h)Flerlagermasker som är försedda med ett fasskiftlager som inte specificeras i avsnitt 3B001.g, och som är utformade för att användas av litografisk utrustning med en ljuskälla som har en våglängd mindre än

245nm.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.h omfattar inte flerlagermasker som är försedda med ett fasskiftlager konstruerat för tillverkning av minnen som inte specificeras i avsnitt 3A001.

ANM. För masker eller mastermasker som är speciellt utformade för optiska avkännare, se avsnitt 6B002.

i)Schabloner för litografisk prägling som är utformade för integrerade kretsar som omfattas av avsnitt 3A001.

j)Mask”skivor” med reflektorstruktur i flera skikt bestående av molybden och kisel, och som har samtliga följande egenskaper:

1.Speciellt utformade för ’extremt ultraviolett’ (’EUV’)-litografi, och

2.förenliga med SEMI-standard P37.

Teknisk anmärkning:

’Extremt ultraviolett’ (’EUV’) avser att det elektromagnetiska spektrumet har våglängder som är större än 5 nm och mindre än 124 nm.

3B002 Provutrustning som är speciellt konstruerad för provning av färdiga halvledarenheter eller halvfabrikat enligt följande, samt tillhörande komponenter och tillbehör:

a)För provning av S-parametrar för föremål som specificeras i avsnitt 3A001.b.3.

b)Används inte.

c)För provning av föremål som specificeras i avsnitt 3A001.b.2.

315

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/256

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3C Material

3C001 Hetero-epitaxiella material som består av ett ”substrat” med ovanpå varandra liggande epitaxiellt tillvuxna multipellager av något av följande:

a)Kisel (Si).

b)Germanium (Ge).

c)Kiselkarbid (SiC).

d)”III/V-föreningar” av gallium eller indium.

Anmärkning: Avsnitt 3C001.d omfattar inte ”substrat” som har ett eller fler epitaxiella lager av P-typ av GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP eller InGaAlP, oberoende av elementens sekvens, utom i det fall det epitaxiella lagret av P-typ ligger mellan lager av N-typ.

3C002 Resistmaterial enligt följande, och ”substrat” belagda med följande resistmaterial:

a)Resistmaterial som är konstruerade för halvledarlitografi enligt följande:

1.Positiva resistmaterial som är justerade (optimerade) för användning vid våglängder under 193 nm men minst 15 nm.

2.Resistmaterial som är justerade (optimerade) för användning vid våglängder under 15 nm men över 1 nm.

b)Alla resistmaterial som är konstruerade för att användas tillsammans med elektron- eller jonstrålar och vars känslighet är 0,01 μC/mm2 eller bättre.

c)Används inte.

d)Alla resistmaterial som optimerats för ytbildstekniker.

e)Alla resistmaterial som är utformade eller optimerade för att användas tillsammans med litografisk präglingsutrustning som specificeras i avsnitt 3B001.f.2 och som använder antingen en värmeprocess eller en photo-curable-process.

316

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/257

 

 

 

 

 

3C003 Organiska-oorganiska blandningar enligt följande:

a)Metallorganiska blandningar av aluminium, gallium eller indium, med en renhetsgrad (på metallbasen) som är bättre än 99,999 %.

b)Organiska blandningar med arsenik, antimon eller fosfor som har en renhet (baserat på det oorganiska elementet) som är bättre än 99,999 %.

Anmärkning: Avsnitt 3C003 omfattar endast blandningar vars metalliska, delvis metalliska eller icke metalliska element är direkt bundna till kolet i den organiska delen av molekylen.

3C004 Hydrider av fosfor, arsenik eller antimon som har en renhet som är bättre än 99,999 %, även utspädd i ädelgaser eller väte.

Anmärkning: Avsnitt 3C004 omfattar inte hydrider som innehåller 20 % molar eller mer av ädelgaser eller väte.

3C005 Högresistiva material enligt följande:

a)Halvledar-”substrat” av kiselkarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), aluminumnitrid (AlN) eller aluminiumgal­ liumnitrid (AlGaN), eller tackor, halvrunda stycken eller andra förformer av dessa material, med en resistivitet som överstiger 10 000 ohm-cm vid 20 °C.

b)Polykristallina ”substrat” eller polykristallina keramiska ”substrat”, med en resistivitet som överstiger 10 000 ohm-cm vid 20 °C och med minst ett icke-epitaxiellt enkristallskikt av kisel (Si), kiselkarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), aluminumnitrid (AlN) eller aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) på ”substratets” yta.

3C006 Material, som inte specificeras i 3C001, bestående av ett ”substrat” som specificeras i 3C005 med minst ett epitaxiellt lager av kiselkarbid, galliumnitrid, aluminiumnitrid eller alluminiumgalliumnitrid.

317

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/258

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3D Programvara

3D001 ”Programvara” som är speciellt utformad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 3A001.b–3A002.h eller 3B.

3D002 ”Programvara” som är speciellt utformad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 3B001.a–f, 3B002 eller 3A225.

3D003 ”Programvara” för ’datorlitografi’ som är speciellt utformad för ”utvecklingen” av mönster på EUV- litografimasker eller EUV-litografimastermasker.

Teknisk anmärkning:

’Datorlitografi’ är användningen av datormodeller för att förutsäga, korrigera, optimera och verifiera litografiprocessens avbildningsprestanda för ett antal mönster, processer och systemförhållanden.

3D004 ”Programvara” som är speciellt utformad för ”utveckling” av utrustning som specificeras i avsnitt 3A003.

3D005 ”Programvara” som är speciellt konstruerad för att återställa normal funktion hos en mikrodator, ”mikroprocessor-mikrokrets” eller ”mikrodator-mikrokrets” inom 1 ms efter en elektromagnetisk puls (EMP) eller en elektrostatisk urladdning (ESD) utan förlust av kontinuerlig drift.

3D101 ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 3A101.b.

3D225 ”Programvara” som är speciellt utformad för att öka eller frigöra prestandan hos frekvensomvandlare eller generatorer för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225.

318

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/259

 

 

 

 

 

3E Teknik

3E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller material som specificeras i avsnitt 3A, 3B eller 3C.

Anmärkning 1: Avsnitt 3E001 omfattar inte ”teknik” för utrustning eller komponenter som omfattas av avsnitt 3A003.

Anmärkning 2: Avsnitt 3E001 omfattar inte ”teknik” för integrerade kretsar som omfattas av avsnitten 3A001. a.3–3A001.a.12 och som har allt av följande:

a)Använder en ”teknik” för lägst 0,130 μm.

b)Innehåller strukturer i flera lager med tre eller färre metallager.

Anmärkning 3: Avsnitt 3E001 omfattar inte ’processdesignsatser’ (’Process Design Kits’)(’PDK:er’) om de inte omfattar bibliotek som genomför funktioner eller tekniker för föremål som specificeras i avsnitt 3A001.

Teknisk anmärkning:

En ’processdesignsats’ (’PDK’) är en programvara som tillhandahålls av en halvledartillverkare för att säkerställa att gällande praxis och regler för design beaktas så att det framgångsrikt kan produceras en särskild integrerad kretskonstruktion i en särskild halvledarprocess, i enlighet med tekniska och tillverkningsmässiga krav (alla tillverkningsprocesser för halvledare har sin egen ’PDK’).

319

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/260

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

3E002 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, som inte specificeras i avsnitt 3E001, för ”utveckling” eller ”produktion” av ”mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar” och mikrokretsar för mikrostyrsystem med en aritmetisk logisk enhet som kan hantera minst 32 bitar och som har någon av följande egenskaper:

a)En ’vektorprocessorenhet’ som är utformad för att utföra mer än två beräkningar på ’flyttals’vektorer (32-bitars eller större endimensionella matriser) samtidigt.

Teknisk anmärkning:

En ’vektorprocessenhet’ är ett processorelement med inbyggda instruktioner som utför multipla beräkningar på ’flyttals’vektorer (32-bitars eller större endimensionella matriser) samtidigt, och som har minst en aritmetisk logisk vektorenhet och vektorregister på vardera minst 32 element.

b)Utformad för att utföra mer än fyra 64-bitars eller större ’flyttals’operationsresultat per cykel.

c)Utformad för att utföra mer än åtta 16-bitars ackumulerade ’fasttals’multiplikationsresultat per cykel (t.ex. digital manipulering av analog information som tidigare omvandlats till digital form, även känd som digital ”signalbehandling”).

Tekniska anmärkningar:

1.För avsnitten 3E002.a och 3E002.b gäller att ’flyttal’ definieras enligt IEEE-754.

2.För avsnitt 3E002.c gäller att ’fasttal’ avser ett reellt tal med fast bredd som består av både en heltalsdel och en decimaldel och som inte omfattar format för endast heltal.

Anmärkning 1: Avsnitt 3E002 omfattar inte ”teknik” för multimediaanslutningar.

Anmärkning 2: Avsnitt 3E002 omfattar inte ”teknik” för av mikroprocessorer som har allt av följande:

a)Använder en ”teknik” för lägst 0,130 μm.

b)Innehåller strukturer i flera lager med högst fem metallager.

Anmärkning 3: Avsnitt 3E002 omfattar ”teknik” för ”utveckling” och ”produktion” av digitala signalprocessorer och digitala grupprocessorer.

320

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/261

 

 

 

 

 

3E003 Annan ”teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av följande:

a)Vakuumenheter för mikroelektronik.

b)Elektroniska enheter med halvledare med heteroövergång (hetero-structure) såsom transistorer med hög elektronmobilitet (HEMT), hetero-bipolära transistorer (HBT), quantum well och super lattice element.

Anmärkning: Avsnitt 3E003.b omfattar inte ”teknik” för transistorer med hög elektronmobilitet (HEMT) som arbetar vid frekvenser under 31,8 GHz och hetero-bipolära transistorer (HBT) som arbetar vid frekvenser under 31,8 GHz.

c)”Supraledande” elektroniska element.

d)Filmsubstrat av diamant för elektroniska kretsar.

e)Substrat av kisel på insulator (SOI) för integrerade kretsar i vilka insulatorn är kiseldioxid.

f)Substrat av kiselkarbid för elektroniska komponenter.

g)’Elektroniska vakuumenheter’ som arbetar vid frekvenser på 31,8 GHz eller mer.

3E004 ”Teknik” som ”erfordras” för skivning, malning och polering av kiselwafer med en diameter på 300 mm för att uppnå en ’SFQR’ (’Site Front least sQuares Range’) på högst 20 nm på någon plats av 26 mm x 8 mm på plattans främre yta och en kantuteslutning på högst 2 mm.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 3E004 gäller att ’SFQR’ är intervallet mellan maximal och minimal avvikelse från det främre referensplanet, beräknad genom minstakvadratmetoden för alla ytdata för den främre ytan inklusive områdesavgränsningen inom ett område.

3E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 3A001.a.1 eller 2, 3A101, 3A102 eller 3D101.

3E102 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i avsnitt 3D101.

3E201 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitten 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201 och 3A225–3A234.

3E225 ”Teknik” i form av koder eller nycklar för att öka eller minska prestandan hos frekvensomvandlare eller generatorer för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225.

321

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/262

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

DEL VI – Kategori 4

KATEGORI 4 – DATORER

Anmärkning 1: Datorer, kringutrustning och ”programvara” som utför telekommunikations- eller ”lokala nät”- funktioner ska också utvärderas i förhållande till prestandaegenskaper i kategori 5 del 1 (telekommu­ nikation).

Anmärkning 2: Styrenheter som direkt kopplar samman bussar eller kanaler i datorers centralenheter, styrenheter för ’huvudminne’ eller skivminne ska inte betraktas som telekommunikationsutrustning enligt kategori 5 del 1 (telekommunikation).

ANM. När det gäller kontrollstatus för ”programvara”, särskilt konstruerad för paketväxlar, se avsnitt 5D001.

Teknisk anmärkning:

’Huvudminne’ är en dators primärminne för lagring av data eller instruktioner för snabb åtkomst av en centralprocessor. Det består av en ”digital dators” internminne och varje till detta minne hierarkiskt anslutet minne, såsom cache-minne eller icke-sekventiellt åtkomligt utvidgat minne.

4A

System, utrustning och komponenter

4A001 Elektroniska datorer och därmed sammanhörande utrustning, med någon av följande egenskaper, och ”elektroniska sammansättningar”, och särskilt konstruerade komponenter till dessa:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 4A101.

a)Särskilt konstruerade för att vara något av följande:

1.Specificerade för att arbeta vid omgivande temperaturer under 228 K (– 45 °C) eller över 358 K (85 °C).

Anmärkning:

Avsnitt 4A001.a.1 omfattar inte datorer som konstruerats särskilt för att användas i civila bil-,

 

tåg- eller ”civila luftfartyg”-tillämpningar.

2.Strålningståliga så att de överträffar någon av följande specifikationer:

a.Total dos 5 × 103 Gy (kisel),

b.Dosratsändring genom störning 5 × 106 Gy (kisel)/s.

c.Enstaka fel på grund av strålning ej överstigande 1 × 10-8 fel/bit/dag.

Anmärkning: 4A001.a.2. omfattar inte datorer särskilt konstruerade för tillämpningar för ”civila luftfartyg”.

b) Används inte.

322

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/263

 

 

 

 

 

4A003 ”Digitala datorer”, ”elektroniska sammansättningar” och därmed sammanhörande utrustning, enligt följande, och specialkonstruerade komponenter därtill.

Anmärkning 1: Avsnitt 4A003 omfattar följande:

—’Vektorprocessorer’.

—Grupp- (array-) processorer.

—Digitala signalprocessorer.

—Logikprocessorer.

—Utrustning konstruerad för ”bildbehandling”.

Anmärkning 2: Kontrollstatus för ”digitala datorer” och därmed sammanhörande utrustning enligt beskrivningen i avsnitt 4A003 bestäms av kontrollstatus för annan utrustning eller andra system, under förutsättning att

a)de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen är väsentliga för den andra utrustningens eller de andra systemens funktion,

b)de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen inte är en ”huvudbeståndsdel” i den andra utrustningen eller de andra systemen, och

ANM. 1. Kontrollstatus för ”signalbehandlings”- eller ”bildbehandlings”-utrustning särskilt konstruerad för en annan utrustning med funktioner, som är begränsade till dem, som krävs för den andra utrustningen, ska bestämmas av kontrollstatus för den andra utrustningen även om den överskrider värdena för ”huvudbeståndsdelen”.

ANM. 2. När det gäller kontrollstatus för ”digitala datorer” eller därmed tillhörande utrustning för telekommunikation, se kategori 5 del 1 (telekommunikation).

c)”teknik” för ”digitala datorer” och tillhörande utrustning bestäms av avsnitt 4E.

323

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/264

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

4A003 forts.

a)Används inte.

b)”Digitala datorer” som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) som överstiger 29 vägda Teraflops (WT).

c)”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom sammankoppling av processorer så att aggregatets ”APP” överskrider den gräns som specificeras i avsnitt 4A003.b.

Anmärkning 1: Avsnitt 4A003.c omfattar endast ”elektroniska sammansättningar” och programmerbara anslutningar som inte överskrider den gräns som anges i avsnitt 4A003.b när de levereras som icke inmonterade ”elektroniska sammansättningar”.

Anmärkning 2: Avsnitt 4A003.c omfattar inte ”elektroniska sammansättningar” som är specialkonstruerade för en produkt eller familj av produkter vars maximala konfiguration inte överskrider den gräns som specificeras i avsnitt 4A003.b.

d)Används inte.

e)Används inte.

f)Används inte.

g)Utrustning som är specialkonstruerad för aggregering av ”digitala datorers” prestanda genom att möjliggöra externa sammankopplingar som tillåter kommunikation med en enkelriktad datahastighet som överskrider 2,0 Gbyte/s per länk.

Anmärkning: Avsnitt 4A003.g omfattar inte intern utrustning för sammankoppling (t.ex. backplan, bussar), passiva kopplingselement, ”styrenheter för åtkomst till nätverk” eller ”styrenheter för kommunika­ tionskanaler”.

324

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/265

SV

 

 

 

 

 

4A004

Datorer enligt följande och specialkonstruerad därmed sammanhörande

utrustning, ”elektroniska

 

sammansättningar” och komponenter till dessa:

 

 

a)’Datorer för systoliska kedjor’.

b)’Neurala datorer’.

c)’Optiska datorer’.

Tekniska anmärkningar:

1.’Datorer för systoliska kedjor’ är datorer där flödet och förändringen av data är dynamiskt styrbara av användaren på logikgrindnivån.

2.’Neurala dator’ är dataenheter som är konstruerade eller modifierade för att efterlikna ett neurons eller en neuronsamlings beteende, dvs. beräkningsanordningar som kännetecknas av förmågan hos dess maskinvara att modulera vikten och antalet förbindelser till ett flertal beräkningskomponenter baserat på tidigare data.

3.’Optisk datorer’ är datorer som är konstruerad eller modifierad för att använda ljus för att representera data och vars beräknande logikelement är baserade på direkt kopplade optiska enheter.

4A005 System, utrustning och komponenter till dessa som är särskilt konstruerade eller modifierade för att generera, styra och kontrollera, eller leverera ”intrångsprogram”.

4A101 Analoga datorer, ”digitala datorer” eller digitala differentialanalysatorer andra än dem som beskrivs i avsnitt 4A001.a.1, och som är motståndskraftiga och utformade eller modifierade för användning i rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

4A102 Hybriddatorer som är särskilt konstruerade för modellering, simulering eller konstruktionsintegrering av rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

Anmärkning: Denna kontroll ska endast tillämpas om utrustningen levereras med ”programvara” som specificeras i avsnitt 7D103 eller 9D103.

325

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/266

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

4B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

 

 

Inga.

 

 

4C Material

Inga.

4D Programvara

Anmärkning: Exportkontrollstatus för ”programvara” utrustning som beskrivs i andra kategorier ska behandlas enligt tillhörande kategori.

4D001 ”Programvara” enligt följande:

a)”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 4A001–4A004 eller 4D.

b)”Programvara”, annan än sådan som specificeras i avsnitt 4D001.a, speciellt konstruerad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning enligt följande:

1.”Digitala datorer” som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) som överstiger 15 vägda Teraflops (WT).

2.”Elektroniska enheter”, speciellt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer så att aggregatets ”APP” överstiger gränsen i avsnitt 4D001.b.1.

4D002 Används inte.

4D003 Används inte.

4D004 ”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för att generera, styra och kontrollera, eller leverera ”intrångsprogram”.

Anmärkning: Avsnitt 4D004 omfattar inte ”programvara” som är särskilt utformad och begränsad för att tillhandahålla uppdateringar och uppgraderingar av ”programvara” som uppfyller allt nedanstående:

a)Uppdatering eller uppgraderingen utförs endast med tillstånd av ägaren eller administratören av det system som tar emot den. och

b)Efter uppdatering eller uppgradering är ”programvaran” som uppdaterats eller uppgraderats inte något av följande:

1.”Programvara” som specificerats i avsnitt 4D004.

2.”Intrångsprogram”.

326

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/267

 

 

 

 

 

4E Teknik

4E001 a) ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 4A eller 4D.

b)Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, som inte specificeras i avsnitt 4E001.a, för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning enligt följande:

1.”Digitala datorer” som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) som överstiger 15 vägda Teraflops (WT).

2.”Elektroniska enheter”, speciellt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer så att aggregatets ”APP” överstiger gränsen i avsnitt 4E001.b.1.

c)”Teknik” för ”utveckling” av ”intrångsprogram”.

Anmärkning 1: Avsnitten 4E001.a och 4E001.c omfattar inte ”information om sårbarheter” eller ”hantering av cyberincidenter”.

Anmärkning 2: Anmärkning 1 inskränker inte rättigheterna för den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad för att säkerställa överensstämmelse med avsnitten 4E001.a och 4E001.c

327

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/268

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

TEKNISK ANMÄRKNING OM ”JUSTERAD TOPPRESTANDA” (”Adjusted Peak Performance”, ”APP”)

”APP” är en justerad topphastighet vid vilken ”digitala datorer” utför 64 bitars eller större flyttalsadditioner och flyttalsmul­ tiplikationer.

”APP” uttrycks i vägda teraflops (WT), i enheter om 1012 justerade flyttalsoperationer per sekund.

 

Förkortningar som används i denna tekniska anmärkning

n

antalet processorer i den ”digitala datorn”

i

processornummer (i,...n)

ti

processorcykeltid (ti = 1/Fi)

Fi

processorfrekvens

Ri

högsta beräkningshastighet för flyttalsoperationer

Wi

justeringsfaktor för arkitektur

 

Sammanfattning av beräkningsmetoden för ”APP”

1.För varje processor i, bestäm det högsta antalet 64 bitars eller större flyttalsoperationer, FPOi, som utförs per cykel för varje processor i den ”digitala datorn”.

Anmärkning:

För bestämningen av FPO ska endast inkluderas 64 bitars eller större flyttalsadditioner eller flyttalsmul­

 

tiplikationer. Alla flyttalsoperationer ska uttryckas i operationer per processorcykel. Operationer som

 

kräver flera cykler kan uttryckas i delresultat per cykel. För processorer som inte kan utföra beräkningar

 

på 64 bitars eller större flyttalsoperander, är den effektiva beräkningshastigheten lika med noll.

2.Beräkna flyttalshastigheten R för varje processor Ri = FPOi/ti.

3.Beräkna ”APP” som ”APP” = W1 x R1 + W2 x R2 + … + Wn x Rn.

4.För ’vektorprocessorer’, Wi = 0,9. För övriga processorer, Wi = 0,3.

328

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/269

 

 

 

 

 

Anmärkning 1: För processorer som utför sammansatta operationer i en cykel, exempelvis addition och multiplikation, räknas varje operation.

Anmärkning 2: För en kanalprocessor (pipelined processor) är den effektiva beräkningshastigheten R kanalens hastighet efter det att kanalen är full, eller hastigheten utan denna kanal om denna är högre.

Anmärkning 3: Beräkningshastigheten R för varje bidragande processor ska beräknas vid dess högsta teoretiskt möjliga värde innan kombinationens ”APP” beräknas. Samtidiga operationer antas förekomma när datortillverkaren i en manual eller broschyr för datorn hävdar förekomsten av samverkande, parallella eller samtidiga operationer eller verkställighet.

Anmärkning 4: Processorer som är begränsade till in- eller utgångar och perifera funktioner (t.ex. diskettenhet, gränssnitt för kommunikation eller video) ska inte tas med vid beräkningen av ”APP”.

Anmärkning 5: ”APP”-värden ska inte beräknas för processorer som är (samman-)kopplade genom ”lokala nätverk”, stora nätverk, anslutningar/enheter med delade in- och utgångar, in- och utgångsgränssnitt samt alla kommunikationsanslutningar som införts genom ”programvara”.

Anmärkning 6: ”APP”-värden ska beräknas för processorkombinationer som innehåller processorer som är särskilt konstruerade för att förbättra prestandan genom aggregering, samtidiga operationer och delat minne.

Tekniska anmärkningar:

1.Lägg samman alla processorer och acceleratorer som arbetar samtidigt och ligger på samma chip.

2.Processorkombinationer delar minne när samtliga processorer kan komma åt samtliga minnesplatser i systemet genom överföring i hårdvaruform av cacheblock eller minnesord, utan inblandning av någon programvarumekanism. Detta kan uppnås med hjälp av de ”elektroniska sammansättningar” som specificeras i 4A003.c.

Anmärkning 7: En ’vektorprocessor’ definieras som en processor med inbyggda instruktioner som utför multipla beräkningar på flyttalsvektorer (64 bitars eller större endimensionella matriser) samtidigt, och som har minst två vektorfunk­ tionsenheter och minst åtta vektorregister på vardera minst 64 element.

329

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/270

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

DEL VII – Kategori 5

KATEGORI 5 TELEKOMMUNIKATION OCH ”INFORMATIONSSÄKERHET”

Del 1 – TELEKOMMUNIKATION

Anmärkning 1: Kontrollen av komponenter, test- och ”produktions”-utrustning och ”programvara” för dessa, som är särskilt konstruerade för telekommunikationsutrustningar eller -system, regleras i kategori 5 del 1.

ANM. För ”lasrar” särskilt konstruerade för telekommunikationsutrustning eller -system, se 6A005.

Anmärkning 2: ”Digitala datorer”, tillhörande utrustning eller ”programvara” som är väsentlig för drift och stöd för telekommunikationsutrustningar som omfattas av denna kategori, betraktas som särskilt konstruerade komponenter, förutsatt att de är standardmodeller som vanligtvis tillhandahålls av tillverkaren. Detta innefattar datorsystem för drift, administration, underhåll, felsökning eller debitering.

5A1 System, utrustning och komponenter

5A001 System, utrustning, komponenter och tillbehör för telekommunikation enligt följande:

a)Alla typer av telekommunikationsutrustning som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

1.Särskilt konstruerade för att motstå de övergående elektroniska effekterna eller elektromagnetiska pulserna från en nukleär explosion.

2.Särskilt förstärkta för att kunna motstå gamma-, neutron- eller joniserad strålning.

3.Särskilt konstruerade för drift under 218 K (– 55 °C).

4.Särskilt konstruerade för drift över 397 K (124 °C).

Anmärkning 1: Avsnitten 5A001.a.3 och 5A001.a.4 omfattar endast elektronisk utrustning.

Anmärkning 2: Avsnitten 5A001.a.2, 5A001.a.3 och 5A001.a.4 omfattar inte utrustning som konstruerats eller modifierats för användning ombord på satelliter.

330

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/271

 

 

 

 

 

5A001 forts.

b)Telekommunikationssystem och telekommunikationsutrustning, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa, som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

1.Icke trådstyrda (frisimmande) kommunikationssystem för undervattensbruk som har något av följande:

a)En akustisk bärfrekvens som ligger utanför frekvensområdet 20–60 kHz.

b)En elektromagnetisk bärfrekvens som ligger under 30 kHz.

c)Teknik för elektronstrålestyrning.

d)”Lasrar” eller lysdioder (LED) med en utgångsvåglängd som är större än 400 nm och mindre än 700 nm, i ett ”lokalt nät”.

2.Radioutrustning som arbetar i frekvensområdet 1,5–87,5 MHz och som har samtliga följande egenskaper:

a)Automatisk förutsägelse och val av frekvenser och ”total digital överföringshastighet” för varje kanal för att optimera överföringen.

b)En linjär effektförstärkningskonfiguration med kapacitet att simultant stödja multipla signaler vid en uteffekt av minst 1 kW i frekvensområdet 1,5 MHz eller över, men under 30 MHz eller vid en uteffekt av minst 250 W i frekvensområdet 30 MHz eller över, men inte över 87,5 MHz, allt mätt över en ”effektbandbredd” på minst 1 oktav och med en harmonisk distorsion bättre än – 80 dB.

331

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/272

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5A001.b. forts.

3.Radioutrustning som utnyttjar ”bandspridningsteknik”, bland annat ”hoppfrekvensteknik”, som inte specificeras i avsnitt 5A001.b.4, och som har något av följande:

a)För användaren programmerbara spridningskoder.

b)En total bandbredd som är minst 100 gånger större än bandbredden hos någon informationskanal och som överstiger 50 kHz.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.b.3.b omfattar inte radioutrustning som är särskilt konstruerad för att användas tillsammans med något av följande:

a)Civila cellulära radiokommunikationssystem.

b)Fasta eller mobila jordstationer för kommersiella civila telekommunikationer via satellit.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.b.3 omfattar inte utrustning konstruerad för drift vid en uteffekt av högst 1 W.

4.Radioutrustning som utnyttjar teknik för ultrabredbandsmodulering, som har programmerbara kanaliserings-, förvrängnings- eller nätidentifikationskoder och som har något av följande:

a)En bandbredd som överstiger 500 MHz.

b)En ”relativ bandbredd” på minst 20 %.

5.Digitalt kontrollerade radiomottagare som har allt av följande:

a)Mer än 1 000 kanaler.

b. ’Tid för att byta kanal’ på mindre än 1 ms.

c)Automatisk sökning över en del av det elektromagnetiska bandet.

d)Identifiering av mottagen signal eller sändartyp.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.b.5 omfattar inte radioutrustning som är särskilt konstruerad för att användas inom civila cellulära radiokommunikationssystem.

Teknisk anmärkning:

Med uttrycket ’tid för att byta kanal’ avses den tid (dvs. fördröjning) det tar att byta från en mottagningsfrekvens till en annan, för att komma fram till den slutliga angivna mottagningsfrekvensen, eller inom intervallet ± 0,05 % från den. Produkter med ett angivet frekvensområde som omfattar mindre än ± 0,05 % kring deras mittfrekvens definieras som oförmögna till byte av kanalfrekvens.

332

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/273

 

 

 

 

 

5A001.b. forts.

6.Funktioner för digital ”signalbehandling” för att tillhandahålla ’talkodnings’effekt (voice coding output) med omvandlingshastigheter på mindre än 700 bit/s.

Tekniska anmärkningar:

1.För ’talkodning’ med variabel hastighet gäller avsnitt 5A001.b.6 för ’talkodnings’effekten för löpande tal.

2.I avsnitt 5A001.b.6 avses med ’talkodning’ den teknik som används för att samla prov på mänskliga röster och sedan omvandla dessa prov till en digital signal, med hänsyn till det mänskliga talets specifika egenskaper.

c)Optiska fibrer som är längre än 500 m och som av tillverkaren anges ha kapacitet att kunna klara ett ’hållfasthetsprov’ med en dragpåkänning som är minst 2 × 109 N/m2.

ANM. För undervattensfiberoptikkablar, se avsnitt 8A002.a.3.

Teknisk anmärkning:

’Hållfasthetsprov’: produktionsprov som görs inom eller utanför produktionsbandet som ett draghållfasthetsprov på en fiber med en längd av 0,5–3 m när denna rör sig med en hastighet av 2–5 m/s mellan kapstanhjul med cirka 150 mm i diameter. Omgivningstemperaturen ska vara nominell 293 K (20 °C) och den relativa luftfuktigheten 40 %. Likvärdiga nationella standarder får användas vid utförandet av hållfasthetsprovet.

d)’Fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning’ enligt följande:

1.Specificerade för drift över 31,8 GHz, men inte över 57 GHz, och med en ekvivalent utstrålad effekt (e.r. p.) som är lika med eller större än + 20 dBm (22,15 dBm ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)).

2.Specificerade för drift över 57 GHz, men inte över 66 GHz, och med en ekvivalent utstrålad effekt (e.r.p.) som är lika med eller större än + 24 dBm (26,15 dBm ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)).

3.Specificerade för drift över 66 GHz, men inte över 90 GHz, och med en ekvivalent utstrålad effekt (e.r.p.) som är lika med eller större än + 20 dBm (22,15 dBm ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)).

4.Specificerade för drift över 90 GHz.

Anmärkning 1: Avsnitt 5A001.d omfattar inte ’fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning’ för landningssystem med instrument som uppnår Icao-standard för mikrovågslandningssystem (MLS).

Anmärkning 2: Avsnitt 5A001.d omfattar inte antenner som är särskilt konstruerade för något av följande:

a)Civila cellulära eller WLAN-radiokommunikationssystem.

b)IEEE 802.15 eller trådlös HDMI.

c)Fasta eller mobila jordstationer för kommersiella civila telekommunikationer via satellit.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 5A001.d. avses med ’fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning’ en antenn runt vilken strålning bildas (lob) med hjälp av fasstyrning, (dvs. strålningsriktningen kan styras av komplexa magnetiseringskoefficienter för de strålande elementen) och strålningsriktningen kan förändras i såväl asimut som elevation, eller bådadera, genom att en elektrisk signal läggs på (vid både mottagning och sändning).

333

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/274

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5A001 forts.

e)Radiopejlutrustning som arbetar vid frekvenser över 30 MHz och som har allt av följande, samt därtill särskilt konstruerade komponenter:

1.”Effektbandbredden” är 10 MHz eller mera.

2.Kan finna en bäringslinje (LOB) till icke-samarbetande radiosändare där signalens varaktighet understiger 1 ms.

f)Utrustning för inhämtning eller störning av mobil telekommunikation och övervakningsutrustning för denna enligt följande, samt särskilt konstruerade komponenter till denna:

1.Inhämtningsutrustning som är konstruerad för extraktion av röst eller data som överförs via luftgränssnittet.

2.Inhämtningsutrustning som inte specificeras i avsnitt 5A001.f.1, konstruerad för extraktion av klientenhetens eller abonnentens unika parametrar (t.ex. IMSI, TIMSI eller IMEI), signalering eller annan metadata som överförs via luftgränssnittet.

3.Störningsutrustning som är särskilt konstruerad eller modifierad för att avsiktligt och selektivt störa, vägra tillträde till, hindra, försämra eller avleda tjänster för mobil telekommunikation och för att utföra någon av följande funktioner:

a) Simulera funktionerna hos utrustning för radioaccessnät (RAN).

b) Upptäcka och utnyttja särskilda egenskaper hos det protokoll för mobil telekommunikation som används (t.ex. GSM).

c) Utnyttja särskilda egenskaper hos det protokoll för mobiltelefonkommunikationer som används (t.ex. GSM).

4.Övervakningsutrustning för radiofrekvens (RF) som är konstruerad eller modifierad för att kunna identifiera drift av de enheter som specificeras i avsnitt 5A001.f.1, 5A001.f.2 eller 5A001.f.3.

Anmärkning: Avsnitten 5A001.f.1 och 5A001.f.2 omfattar inte något av följande:

a)Utrustning som är särskilt konstruerad för inhämtning av analog privatmobilradio (PMR), IEEE 802.11 WLAN.

b)Utrustning som är konstruerad för mobiloperatörer.

c)Utrustning som är konstruerad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller system för mobil telekommunikation.

N.B.1

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

N.B.2

För radiomottagare se avsnitt 5A001.b.5.

334

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/275

 

 

 

 

 

5A001 forts.

g)PCL-system (Passive Coherent Location) eller utrustning som är särskilt konstruerad för att upptäcka och spåra rörliga föremål genom mätning av reflexioner av omgivande radiofrekvensemissioner, som tillhandahålls av icke-radarsändare. Teknisk anmärkning:

Teknisk anmärkning:

Icke-radarsändare kan omfatta kommersiella radio- eller tv-stationer eller basstationer för mobiltelefoni.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.g omfattar inte något av följande:

a)Radioastronomisk utrustning.

b)System eller utrustning som kräver radiosändning från målet.

h)Utrustning för motverkan av improviserade sprängladdningar (IED) och därtill hörande utrustning enligt följande:

1.Radiosändare, som inte specificeras i avsnitt 5A001.f, och som är utformad eller modifierad för att i förtid aktivera improviserade sprängladdningar (IED) eller för att förhindra att de utlöses.

2.Utrustning som använder teknik som är konstruerad för att medge radiokommunikation på samma frekvenskanaler som den samlokaliserade utrustning som specificeras i avsnitt 5A001.h.1. sänder på.

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

i)Används inte.

j)System eller utrustning för övervakning av kommunikation via internetprotokollnät (IP-nät) och särskilt konstruerade komponenter till dessa, med allt av följande:

1.Utför allt av det följande på ett IP-nät av carrier-klass (t.ex. ett nationellt IP-stamnät):

a)Analys i applikationslagret (t.ex. lager 7 i OSI-modellen [ISO/IEC 7498–1]),

b)Extraktion av utvald metadata och applikationsinnehåll (t.ex. röst, video, meddelande, bilagor).

c)Indexering av extraherade data.

335

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/276

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5A001.j. forts.

2.Speciellt konstruerade för att utföra allt av följande:

a)Exekvering av sökningar på grundval av ”hårda selektorer”.

b)Kartläggning av en individs eller en grupps kontaktnät.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.j omfattar inte kontrollsystem eller utrustning som är särskilt konstruerad för något av följande:

a)Marknadsföring.

b)Nätverkets servicekvalitet (QoS).

c)Upplevelsekvalitet (QoE).

5A101 Telemetri- och fjärrmanövreringsutrustning, däribland markutrustning, som är konstruerad eller modifierad för ’missiler’.

Teknisk anmärkning:

Med ’missil’ avses i avsnitt 5A101 kompletta raketsystem och system för obemannade luftfartyg med en räckvidd som överstiger 300 km.

Anmärkning: Avsnitt 5A101 omfattar inte följande:

a)Utrustning som är konstruerad eller modifierad för bemannade luftfartyg eller satelliter.

b)Markbaserad utrustning som är konstruerad eller modifierad för tillämpningar på land eller till sjöss.

c)Utrustning som är konstruerad för kommersiella eller civila GNSS-tjänster, eller GNSS-tjänster avseende ’Safety of Life’ (t.ex. dataintegritet, flygsäkerhet).

336

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/277

 

 

 

 

 

5B1 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

5B001 Test-, inspektions- och produktionsutrustning, komponenter och tillbehör för telekommunikation enligt följande:

a)Utrustning och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter eller tillbehör, som är särskilt konstruerade för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning, funktioner eller egenskaper som specificeras i avsnitt 5A001.

Anmärkning:

Avsnitt 5B001.a omfattar inte utrustning för att fastställa egenskaperna hos optiska fibrer.

b)Utrustning och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter eller tillbehör, som är särskilt konstruerade för ”utveckling” av någon av följande utrustningar för telekommunikationsöverföring eller koppling:

1.Används inte.

2.Utrustning som använder ”laser” och som har något av följande:

a)En överföringsvåglängd som överstiger 1 750 nm.

b)Används inte.

c)Används inte.

d)Analog teknik och en bandbredd på minst 2,5 GHz.

Anmärkning: 5B001.b.2.d omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för ”utveckling” av kommersiella tv-system.

337

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/278

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5B001.b. forts.

3.Används inte.

4.Radioutrustning som använder kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 1 024.

5.Används inte.

5C1 Material

Inga.

5D1 Programvara

5D001 ”Programvara” enligt följande:

a)”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning, funktioner eller egenskaper som specificeras i avsnitt 5A001.

b)Används inte.

c)Specifik ”programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för att tillhandahålla egenskaper, funktioner eller kännetecken i utrustningar som specificeras i avsnitt 5A001 eller 5B001.

d)”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” av någon av följande utrustningar för telekommunikationsöverföring eller telekommunikationskoppling:

1.Används inte.

2.Utrustning som använder ”laser” och som har något av följande:

a)En överföringsvåglängd som överstiger 1 750 nm.

b)Analog teknik och en bandbredd på minst 2,5 GHz.

Anmärkning: Avsnitt 5D001.d.2.b omfattar inte ”programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” av kommersiella tv-system.

3.Används inte.

4.Radioutrustning som använder kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 1 024.

e)”Programvara”, annan än den som specificeras i avsnitt 5D001.a eller 5D001.c, som är speciellt utformad eller modifierad för övervakning eller analys som utförs av rättsväsende och som har alla följande funktioner:

1.Exekvering av sökningar på grundval av ”hårda selektorer” antingen i innehållet i kommunikation eller i metadata som erhållits från en leverantör av kommunikationstjänster med hjälp av ett ’överlämningsgränssnitt’.

2.Kartläggning av enskilda individers kontaktnät eller rörelser på grundval av resultaten av sökningar i innehållet i kommunikation eller metadata eller sökningar enligt beskrivning i avsnitt 5D001.e.1.

338

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/279

 

 

 

 

 

Tekniska anmärkningar:

1.För avsnitt 5D001.e gäller att ’överlämningsgränssnitt’ är ett fysiskt och logiskt gränssnitt som är utformat för användning av en bemyndigad brottsbekämpande myndighet, genom vilket riktade avlyssningsåtgärder begärs från en leverantör av kommunikationstjänster och resultaten av avlyssningen levereras från en leverantör av kommunikationstjänster till den begärande myndigheten. ’Överlämningsgränssnittet’ används inom system eller utrustning (t.ex. mediationsutrustning) som tar emot och validerar avlyssningsbegäran, och till den begärande myndigheten levererar endast de avlyssningsresultat som uppfyller den validerade begäran.

2.’Överlämningsgränssnitt’ kan specificeras genom internationella standarder (inbegripet men inte begränsat till ETSI TS 101 331, ETSI TS 101 671, 3GPP TS 33.108) eller motsvarande nationella standarder.

339

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/280

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5D001.e. forts.

Anmärkning: Avsnitt 5D001.e omfattar inte ”programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för något av följande:

a)Faktureringsändamål.

b)Nätverkets servicekvalitet (QoS).

c)Upplevelsekvalitet (QoE).

d)Mediationsutrustning.

e)Mobil betalning eller bankändamål.

5D101 ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av den utrustning som specificeras i avsnitt 5A10l.

5E1 Teknik

5E001 ”Teknik” enligt följande:

a)”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” (drift undantaget) av utrustning, funktioner eller egenskaper som specificeras i avsnitt 5A001 eller ”programvara” som specificeras i avsnitten 5D001.a eller 5D001.e.

b)Specifik ”teknik” enligt följande:

1.”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling” eller ”produktion” av telekommunikationsutrustning särskilt konstruerad för användning ombord på satelliter.

2.”Teknik” för ”utveckling” eller ”användning” av ”laser”-kommunikationsteknik med möjlighet att automatiskt uppfånga och följa signalerna och att vidmakthålla kommunikationen genom exosfären eller undervattensmedia.

3.”Teknik” för ”utveckling” av mottagningsutrustning vid digitala, cellulära radiobasstationer vars mottagningskapacitet, som medger flerbands-, flerkanal-, multimod-, multikodningsalgoritm- eller flerprotokollfunktion, kan modifieras genom ändringar i ”programvaran”.

4.”Teknik” för ”utveckling” av ”bandspridningsteknik”, bland annat ”hoppfrekvensteknik”.

Anmärkning: 5E001.b.4 omfattar inte ”teknik” för ”utveckling” av något av följande:

a)Civila cellulära radiokommunikationssystem.

b)Fasta eller mobila jordstationer för kommersiella civila telekommunikationer via satellit.

340

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/281

 

 

 

 

 

5E001 forts.

c)”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av något av följande:

1.Används inte.

2.Utrustning som använder ”laser” och som har något av följande:

a)En överföringsvåglängd som överstiger 1 750 nm.

b)Används inte.

c)Används inte.

d)Multiplex våglängdsdelningsteknik med optiska bärare på ett avstånd av mindre än 100 GHz.

e)Analog teknik och en bandbredd på minst 2,5 GHz.

Anmärkning: 5E001.c.2.e omfattar inte ”teknik” för kommersiella tv-system.

ANM.

För ”teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som använder laser och som inte är avsedd

 

för telekommunikation, se avsnitt 6E.

341

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/282

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5E001.c. forts.

3.Utrustning med ”optisk koppling” och med en kopplingstid på mindre än 1 ms.

4.Radioutrustning med något av följande:

a)Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 1 024.

b)Ingångs- eller utgångsfrekvens som överstiger 31,8 GHz.

Anmärkning: Avsnitt 5E001.c.4.b omfattar inte ”teknik” för utrustning som konstruerats eller modifierats för användning inom frekvensband som ”tilldelats av International Telecommunications Union (ITU)” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

c)Arbetar i frekvensbandet 1,5–87,5 MHz och har adaptiv teknik som dämpar en interfererande signal med mer än 15 dB.

5.Används inte.

6.Mobil utrustning med samtliga följande egenskaper:

a)Arbetar på en optisk våglängd som är minst 200 nm och högst 400 nm.

b)Arbetar som ett ”lokalt nät”.

d)”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av förstärkare i form av ”monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”-förstärkare) som är speciellt konstruerade för telekommunikation och som uppfyller något av följande:

Teknisk anmärkning:

I samband med avsnitt 5E001.d kan parametern maximal toppeffekt (peak saturated power output) på ett produktdatablad också anges som uteffekt, mättad topputeffekt, maximal uteffekt, utgångstoppeffekt, eller maximal topputeffekt (PEP).

1.De är specificerade för frekvenser som överstiger 2,7 GHz men inte 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 15 % och som har något av följande:

a)En maximal toppeffekt på mer än 75 W (48,75 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 2,7 GHz men inte 2,9 GHz.

b)En maximal toppeffekt på mer än 55 W (47,4 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 2,9 GHz men inte 3,2 GHz.

342

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/283

 

 

 

 

 

5E001.d.1. forts.

c)En maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 3,2 GHz men inte 3,7 GHz.

d)En maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 3,7 GHz men inte 6,8 GHz.

2.De är specificerade för frekvenser som överstiger 6,8 GHz men inte 16 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 10 % och som har något av följande:

a)En maximal toppeffekt på mer än 10 W (40 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 6,8 GHz men inte 8,5 GHz.

b)En maximal toppeffekt på mer än 5 W (37 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 8,5 GHz men inte 16 GHz.

3.De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 3 W (34,77 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 16 GHz men inte 31,8 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

4.De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 31,8 GHz men inte 37 GHz.

5.De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 37 GHz men inte 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

6.De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 31,62 mW (15 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 43,5 GHz men inte 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

7.De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 10 mW (10 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 75 GHz men inte 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %.

8.De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 90 GHz.

343

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/284

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5E001 forts.

e)”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av elektroniska enheter och kretsar, som är speciellt konstruerade för telekommunikation och som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, speciellt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar, och som är försedda med något av följande:

1.Strömomkoppling i digitala kretsar med användning av ”supraledande” grindar och där produkten av grindfördröjningstiden per grind (i sekunder) och effektförlusten per grind (i watt) är mindre än 10–14 J.

2.Frekvensval för alla frekvenser med användning av resonanskretsar med Q-värden som överstiger 10 000.

5E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”utveckling” av utrustning som specificeras i 5A101.

344

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/285

 

 

 

 

 

DEL 2 – ”INFORMATIONSSÄKERHET”

Anmärkning 1: Används inte.

Anmärkning 2: Kategori 5 del 2 omfattar inte varor som åtföljer användaren för dennes personliga bruk.

Anmärkning 3: Kryptografiska anmärkningar:

Avsnitt 5A002, 5D002.a.1, 5D002.b och 5D002.c.1 omfattar inte följande produkter:

a)Produkter som uppfyller allt av följande:

1.De är allmänt tillgängliga för gemene man genom att de säljs från lager via en detaljists försäljningsställe utan restriktioner på något av följande sätt:

a)Transaktioner över disk.

b)Postorderförsäljning.

c)Elektroniska transaktioner.

d)Transaktioner som genomförs via telefonsamtal.

2.Den kryptografiska funktionen kan inte lätt ändras av användaren.

3.Den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren.

4.Närmare uppgifter om varorna finns tillgängliga vid behov och ska på begäran lämnas till de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad i syfte att säkerställa att villkoren i punkterna 1–3 ovan är uppfyllda.

345

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/286

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

Anmärkning 3

forts.

 

b)Maskinvarukomponenter eller ’exekverbar programvara’, till befintliga enheter som beskrivs i led a i denna anmärkning, som har konstruerats för dessa befintliga enheter och som uppfyller allt av följande:

1.”Informationssäkerhet” är inte komponentens eller den ’exekverbara programvarans’ primära funktion eller funktioner.

2.Komponenten eller den ’exekverbara programvaran’ ändrar inte någon kryptografisk funktion hos de befintliga enheterna, eller lägger till nya kryptografiska funktioner i de befintliga enheterna.

3.Komponentens eller den ’exekverbara programvarans’ funktionsuppsättning är fast och inte konstruerad eller modifierad enligt kundens specifikationer.

4.När de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad finner att det är nödvändigt ska detaljer om komponenten eller den ’exekverbara programvaran’ och detaljer om relevanta slutprodukter finnas tillgängliga och lämnas till den behöriga myndigheten på begäran, för att garantera att de villkor som beskrivs ovan är uppfyllda.

Teknisk anmärkning:

I samband med den kryptografiska anmärkningen betyder ’exekverbar programvara’ ”programvara” på exekverbart format från en befintlig maskinvarukomponent som undantas från avsnitt 5A002 genom den kryptografiska anmärkningen.

Anmärkning:

’Exekverbar programvara’ omfattar inte kompletta binärer av ”programvara” som körs på

 

en slutprodukt.

Anmärkning till den kryptografiska anmärkningen:

1.För att uppfylla led a i anmärkning 3 ska allt av följande vara uppfyllt:

a)Produkten är av potentiellt intresse för en bred krets av individer och företag.

b)Pris och information om produktens huvudsakliga funktioner finns tillgängliga före köp utan att köparen måste fråga en försäljare eller leverantör. En enkel förfrågan om pris anses inte vara en sådan fråga.

2.Vid fastställandet av giltigheten av led a i anmärkning 3 får de behöriga myndigheterna ta i beaktande relevanta faktorer som kvantitet, pris, nödvändiga tekniska färdigheter, befintliga försäljningskanaler, typiska kunder, typisk användning eller eventuella utestängande åtgärder från leverantörens sida.

346

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/287

 

 

 

 

 

5A2 System, utrustning och komponenter

5A002 System, utrustning och komponenter för ”informationssäkerhet” enligt följande:

ANM. För kontrollen av mottagare för ”satellitnavigeringssystem” som innehåller eller utför dekryptering se avsnitt 7A005, och för därtill hörande ”programvara” och ”teknik” för dekryptering, se avsnitten 7D005 och 7E001.

a)Konstruerade eller modifierade för att utnyttja ’kryptografi för datasekretess’ med en ’beskriven säkerhets­ algoritm’, där denna krypteringsmöjlighet kan användas, har aktiverats eller kan aktiveras på något annat sätt än genom säker ”kryptografisk aktivering”, enligt följande:

1.Produkter med ”informationssäkerhet” som primär funktion.

2.System, utrustningar och komponenter för digital kommunikation eller nätverkstjänster som inte specificeras i avsnitt 5A002.a.1.

3.Datorer, andra produkter med lagring eller bearbetning av information som primär funktion, och komponenter till dessa, som inte specificeras i avsnitt 5A002.a.1 eller 5A002.a.2.

ANM. För operativsystem, se även avsnitt 5D002.a.1 och 5D002.c.1.

4.Produkter som inte specificeras i avsnitt 5A002.a.1–5A002.a.3, där ’kryptografi för datasekretess’ med en ’beskriven säkerhetsalgoritm’ uppfyller allt av följande:

a)Den stöder en icke-primär funktion hos produkten.

b)Den utförs av integrerad utrustning eller ”programvara”, vilken som fristående produkt skulle specificeras i kategori 5 del 2.

347

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/288

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5A002.a. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 5A002.a avses med ’kryptografi för datasekretess’ ”kryptografi” som utnyttjar digital teknik och utför någon annan kryptografisk funktion än följande:

a)”Autentisering”.

b)Digital signatur

c)Dataintegritet.

d)Oavvislighet.

e)Hantering av digitala rättigheter, inklusive exekvering av kopieringsskyddad ”programvara”.

f)Kryptering eller dekryptering som stöd till underhållning, kommersiella massutsändningar eller hantering av patientjournaler.

g)Nyckelhantering som stöder någon av de funktioner som beskrivs i a–f ovan.

2.Med ’beskriven säkerhetsalgoritm’ avses i avsnitt 5A002.a något av följande:

a)En ”symmetrisk algoritm” med en nyckellängd som överstiger 56 bitar, paritetsbitar ej inräknade.

b)En ”asymmetrisk algoritm” där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.Faktorisering av heltal utöver 512 bitar (t.ex. RSA).

2.Beräkning av diskreta logaritmer i en multiplikativ grupp i en ändlig kropp som är större än 512 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över Z/pZ).

3.Diskreta logaritmer i någon annan grupp än de som anges i punkt b.2, med mer än 112 bitar (t.ex. Diffie- Hellman över en elliptisk kurva).

c)En ”asymmetrisk algoritm” där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.Problem med kortaste eller närmaste vektor i samband med gitter (t.ex. NewHope, Frodo, NTRUEncrypt, Kyber, Titanium).

2.Hitta isogenier mellan supersingulära elliptiska kurvor (t.ex. SIKE (Supersingular Isogeny Key Encapsulation).

3.Avkodning av slumpvisa koder (t.ex. McEliece, Niederreiter).

Teknisk anmärkning:

En algoritm som beskrivs genom teknisk anmärkning 2.c kan sägas vara postkvant, kvantumsäker eller kvantumresistent.

348

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/289

 

 

 

 

 

5A002.a. forts.

Anmärkning 1: När den behöriga myndigheten i det land där exportören är etablerad finner att det är nödvändigt ska detaljer om produkter finnas tillgängliga och lämnas till den myndigheten på begäran, för att fastställa något av följande:

a)Huruvida produkten uppfyller kriterierna i avsnitt 5A002.a.1–5A002.a.4.

b)Huruvida krypteringsmöjligheten för datasekretess som anges i avsnitt 5A002.a kan användas utan ”kryptografisk aktivering”.

Anmärkning 2: Avsnitt 5A002.a omfattar inte följande produkter, eller speciellt konstruerade komponenter för ”informationssäkerhet” till dessa:

a)Smartkort och smartkorts-’läsare/skrivare’ enligt följande:

1.Ett smartkort eller en elektroniskt läsbar personhandling (t.ex. periodkort, e-pass) som uppfyller något av följande:

a)Krypteringsmöjligheten uppfyller allt av följande:

1.Den kan enbart användas i något av följande:

a)Utrustning eller system som inte beskrivs i avsnitt 5A002.a.1–5A002.a.4.

b)Utrustning eller system som inte använder ’kryptografi för datasekretess’ med en ’beskriven säkerhetsalgoritm’.

c)Utrustning eller system, undantagna från avsnitt 5A002.a genom punkterna b–f i denna anmärkning.

2.Den kan inte omprogrammeras för någon annan användning.

b)De har allt av följande:

1.De är särskilt konstruerade och kan enbart användas för att möjliggöra skydd av ’personuppgifter’ som är lagrade på dem.

2.De har blivit eller kan enbart personanpassas för offentliga eller kommersiella transaktioner eller personidentifiering.

3.Krypteringsmöjligheterna är inte åtkomliga för användaren.

Teknisk anmärkning:

’Personuppgifter’ omfattar alla uppgifter som är specifika för en viss person eller enhet, såsom lagrat penningbelopp och uppgifter som behövs för ”autentisering”.

349

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/290

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5A002.a. Anmärkning 2.a. forts.

2.’Läsare/skrivare’ som är särskilt konstruerade eller modifierade och enbart kan användas för de produkter som nämns i punkt a.1 i denna anmärkning.

Teknisk anmärkning:

’Läsare/skrivare’ omfattar utrustning som kommunicerar med smartkort eller elektroniskt läsbara handlingar via ett nätverk.

b)Kryptografisk utrustning som är särskilt konstruerad och begränsad för bankändamål eller ’penningtransaktioner’.

Teknisk anmärkning:

’Penningtransaktioner’ i avsnitt 5A002.a. Anmärkning 2.b omfattar insamling och betalning av färdbiljetter eller kreditfunktioner.

c)Bärbara eller mobila radiotelefoner för civil användning (t.ex. för användning i civila kommersiella cellulära radiokommunikationssystem) och som inte medger överföring av krypterade data direkt till en annan radiotelefon eller utrustning (annan än utrustning för radioaccessnät [RAN]) eller utväxling av krypterade data genom RAN-utrustning (t.ex. radionätkontroller [RNC] eller basstationskontroller [BSC]).

d)Trådlös telefonutrustning som inte medger kryptering från början till slut och där den maximala effektiva räckvidden av en oförstärkt trådlös operation (t.ex. ett enkelt hopp utan relä mellan terminal och basstation) är mindre än 400 meter enligt tillverkarens specifikationer.

e)Bärbara eller mobila radiotelefoner och liknande kundanpassade trådlösa anordningar för civil användning, som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder (med undantag av funktioner för bekämpning av piratverksamhet, vilka kan vara opublicerade) och som också följer villkoren i punkterna a.2–a.4 i den kryptografiska anmärkningen (anmärkning 3 i kategori 5 del 2), som har kundanpassats för en specifik civil industriell tillämpning med egenskaper som inte påverkar funktionen hos dessa ursprungligen icke-kundanpassade anordningar.

350

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/291

 

SV

 

 

 

 

 

 

5A002.a. Anmärkning 2

forts.

 

 

f)Produkter där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” är begränsad till trådlös funktionalitet för ”personligt nät” och som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

g)Utrustning för radioaccessnät (RAN) för mobil telekommunikation som konstruerats för civilt bruk och som också uppfyller bestämmelserna i punkterna a.2–a.4 i den kryptografiska anmärkningen (anmärkning 3 i kategori 5 del 2), och som har en uteffekt i radiofrekvensområdet som är begränsad till 0,1 W (20 dBm) eller mindre, och som stöder 16 eller färre samtidiga användare.

h)Routrar, switchar, gateways eller reläer där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” är begränsad till ”drift, administration eller underhåll” som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

i)Datautrustning eller servrar för allmänna ändamål där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” uppfyller allt av följande:

1.Använder endast publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

2.Är något av följande:

a)Integrerade i en CPU som uppfyller bestämmelserna i anmärkning 3 i kategori 5 del 2.

b)Integrerade i ett operativt system som inte specificeras i 5D002.

c)Begränsade till utrustningens ”drift, administration eller underhåll”.

351

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/292

 

SV

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

5A002.a. Anmärkning 2

forts.

 

j)Produkter speciellt konstruerade för en ’ansluten civil industriell tillämpning’ som uppfyller allt av följande:

1.Som är något av följande:

a)En nätverkskapabel slutpunktsenhet som uppfyller något av följande:

1.Funktionaliteten för ”informationssäkerhet” är begränsad till att skydda ’icke godtyckliga data’ eller till ”drift, administration eller underhåll”.

2.Enheten är begränsad till en specifik ’ansluten civil industriell tillämpning’.

b)Nätverksutrustning med samtliga följande egenskaper:

1.Särskilt konstruerad för att kommunicera med de enheter som specificeras i punkt j.1.a ovan.

2.Funktionen för ”informationssäkerhet” är begränsad till att stödja den ’anslutna civila industriella tillämpningen’ av enheter som specificeras i punkt j.1.a. ovan eller drift, administration eller underhåll av denna nätverksutrustning eller av andra enheter som specificeras i punkt j. i denna anmärkning.

2.Där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder och den kryptografiska funktionaliteten inte enkelt kan ändras av användaren.

Tekniska anmärkningar:

1.Med ’ansluten civil industriell tillämpning’ avses en annan nätansluten tillämpning för konsumenter eller civil industri än ”informationssäkerhet”, digital kommunikation, nätverks- eller datautrustning för allmänna ändamål.

2.Med ’icke godtyckliga data’ avses sensor- eller mätdata som har direkt anknytning till ett systems stabilitet, prestanda eller fysiska mätning (t.ex. temperatur, tryck, flödeshastighet, massa, volym, spänning, fysisk plats etc.) och som användaren av enheten inte kan ändra.

352

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/293

 

 

 

 

 

5A002 forts.

b)En ’kryptografisk aktiveringstoken’. Teknisk anmärkning:

En ’kryptografisk aktiveringstoken’ är en produkt som konstruerats eller modifierats för något av följande:

1.Genom ”kryptografisk aktivering” omvandla en produkt som inte specificeras i kategori 5 del 2 till en produkt som specificeras i avsnitt 5A002.a eller 5D002.c.1, och inte frigörs genom den kryptografiska anmärkningen (anmärkning 3 i kategori 5 del 2).

2.Genom ”kryptografisk aktivering” möjliggöra ytterligare funktionalitet som specificeras i avsnitt 5A002.a för en produkt som redan specificeras i kategori 5 del 2.

c)Konstruerade eller modifierade för att använda eller utföra ”kvantkryptografi”. Teknisk anmärkning:

”Kvantkryptografi” är även känd som kvantnyckeldistribution (QKD).

d)Konstruerade eller modifierade för användning av kryptografisk teknik för att alstra kanaliserings-, förvrängnings- eller nätidentifikationskoder, för system som utnyttjar teknik för ultrabredbandsmodulering, och som har något av följande:

1.En bandbredd som överstiger 500 MHz.

2.En ”relativ bandbredd” på minst 20 %.

e)Konstruerade eller modifierade för att använda kryptografisk teknik för att generera spridningskoden för ”bandspridnings”-system, andra än de som specificeras i avsnitt 5A002.d, bland annat hoppkoden för ”hoppfrekvens” system.

353

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/294

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5A003 System, utrustning och komponenter för icke-kryptografisk ”informationssäkerhet” enligt följande:

a)Kommunikationskabelsystem konstruerade eller modifierade med mekanisk, elektrisk eller elektronisk utrustning för att upptäcka olovliga, dolda intrång.

Anmärkning: Avsnitt 5A003.a omfattar endast säkerhet i det fysiska lagret. I avsnitt 5A003.a inkluderar det fysiska lagret lager 1 i OSI-modellen (Reference Model of Open Systems Interconnection, ISO/IEC 7498-1).

b)Särskilt konstruerade eller modifierade för att undertrycka röjande strålning från informationsbärande signaler utöver vad som är nödvändigt för hälsa, säkerhet och standard för elektromagnetisk interferens.

5A004 System, utrustning och komponenter för att övervinna, försvaga eller kringgå ”informationssäkerhet” enligt följande:

a)Konstruerade eller modifierade för att utföra ’kryptoanalytiska funktioner’.

Anmärkning: Avsnitt 5A004.a inkluderar system eller utrustning som är konstruerade eller modifierade för att utföra ’kryptoanalytiska funktioner’ genom reverse engineering.

Teknisk anmärkning:

’Kryptoanalytiska funktioner’ är funktioner som är konstruerade för att övervinna kryptografiska mekanismer för att utvinna konfidentiella variabler eller känsliga data, inklusive klartext, lösenord eller kryptografiska nycklar.

b)Produkter som inte specificeras i avsnitten 4A005 eller 5A004.a, som är utformade för att utföra allt av följande:

1.’Extrahera rådata’ från en dator eller kommunikationsenhet.

2.Förbigå enhetens ”autentisering” eller auktorisationskontroller i syfte att utföra den funktion som beskrivs i avsnitt 5A004.b.1.

Teknisk anmärkning:

’Extrahera rådata’ från en dator eller kommunikationsenhet innebär hämtning av binära data från ett lagringsmedium (t.ex. RAM, flashminne eller hårddisk) på enheten utan tolkning av enhetens operativsystem eller filsystem.

Anmärkning 1: Avsnitt 5A004.b omfattar inte kontrollsystem eller utrustning som är speciellt utformade för

”utveckling” eller ”produktion” av en dator eller en kommunikationsutrustning.

Anmärkning 2: Avsnitt 5A004.b omfattar inte följande:

a)Felsökningsprogram, hypervisorer.

b)Produkter som är begränsade till logisk dataextrahering.

c)Produkter för dataextrahering som använder chip-off eller JTAG.

d)Produkter som är speciellt utformade och begränsade till jailbreak eller rootning.

354

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/295

 

 

 

 

 

5B2 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

5B002 Test-, inspektions- och ”produktions”utrustning för ”informationssäkerhet” enligt följande:

a)Utrustning särskilt konstruerad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 5A002, 5A003, 5A004 eller 5B002.b.

b)Mätutrustning särskilt konstruerad för att utvärdera och validera ”informationssäkerhets”-funktionerna hos utrustning som specificeras i avsnitt 5A002, 5A003 eller 5A004, eller hos ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.a eller 5D002.c.

5C2 Material

Ingen.

5D2 Programvara

5D002 ”Programvara” enligt följande:

a)”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av något av följande:

1.Utrustning som specificeras i avsnitt 5A002 eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.c.1.

2.Utrustning som specificeras i avsnitt 5A003 eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.c.2.

3.Utrustning eller ”programvara” enligt följande:

a)Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.a eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002. c.3.a.

b)Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.b eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002. c.3.b.

b)”Programvara” som har samma egenskaper som en sådan ’kryptografisk aktiveringstoken’ som specificeras i avsnitt 5A002.b.

355

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/296

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

5D002 forts.

c)”Programvara” som har samma egenskaper som eller kan utföra eller simulera funktionerna hos något av följande:

1. Utrustning som specificeras i avsnitt 5A002.a, 5A002.c, 5A002.d eller 5A002.e.

Anmärkning:

5D002.c.1 omfattar inte ”programvara” som begränsas till ”drift, administration eller underhåll”

 

som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

2.Utrustning som specificeras i avsnitt 5A003.

3.Utrustning enligt följande:

a)Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.a.

b)Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.b.

Anmärkning: Avsnitt 5D002.c.3.b omfattar inte ”intrångsprogram”.

d)Används inte.

5E2 Teknik

5E002 ”Teknik” enligt följande:

a)”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 5A002, 5A003,5A004 eller 5B002 eller av ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.a eller 5D002.c.

Anmärkning: Avsnitt 5E002.a omfattar inte ”teknik” för produkter som specificeras i avsnitten 5A004.b., 5D002. a.3.b eller 5D002.c.3.b.

b)”Teknik” som har samma egenskaper som en sådan ’kryptografisk aktiveringstoken’ som specificeras i avsnitt 5A002.b.

Anmärkning: Avsnitt 5E002 omfattar tekniska data om ”informationssäkerhet” som är resultatet av förfaranden som genomförts för att utvärdera eller bestämma implementeringen av de funktioner, egenskaper eller tekniker som specificeras i kategori 5 del 2.

356

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/297

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL VIII – Kategori 6

 

 

KATEGORI 6 – SENSORER OCH LASRAR

 

 

6A

System, utrustning och komponenter

 

 

6A001 Akustiska system, utrustningar och komponenter enligt följande:

a)Marina akustiska system, utrustningar samt komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

1.Aktiva (sändande eller sändande och mottagande) system, utrustningar samt komponenter som särskilt konstruerats för dessa, enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.1 omfattar inte följande utrustning:

a)Ekolod som arbetar vertikalt under apparaturen och inte innehåller någon avsökande funktion som överstiger ± 20°, och som är begränsade till att mäta vattendjup, avståndet till sjunkna föremål eller att söka fisk.

b)Riktade vågor, enligt följande:

1.Riktade vågor för nödsändningar.

2.Ljudgivare som särskilt konstruerats för förflyttning eller för att återkomma till en undervattensposition.

a)Akustisk utrustning konstruerad för kartläggning av havsbottnen enligt följande:

1.Kartläggningsutrustning för ytfartyg som konstruerats för topografisk kartläggning av havsbottnen och har samtliga följande egenskaper:

a)Konstruerad för att kunna mäta vid en vinkel som överstiger 20° från vertikallinjen.

b)Konstruerade för att mäta havsbottnens topografi där havsbottnen ligger på större djup än 600 meter.

c)En ’lodupplösning’ som är mindre än 2.

d)’Förbättring’ av djupnoggrannheten genom kompensation för allt följande:

1.Den akustiska sensorns rörelse.

2.Fortplantningen i vattnet från sensorn till havsbottnen och tillbaka.

3.Ljudhastigheten vid sensorn.

Tekniska anmärkningar:

1.Med ’lodupplösning’ avses svepets bredd (grader) dividerat med högsta antal lodningar per svep.

2.I ’förbättring’ ingår förmågan att kompensera genom yttre medel.

357

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/298

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A001.a.1.a. forts.

2.Utrustning konstruerad för kartläggning under vatten som konstruerats för topografisk kartläggning av havsbottnen och har någon av följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

Den akustiska sensorns tryckklassificering avgör djupklassificeringen för den utrustning som specificeras i avsnitt 6A001.a.1.a.2.

a)Med samtliga följande egenskaper:

1.Konstruerad eller modifierad för att arbeta på större djup än 300 m.

2.En ’lodningshastighet’ som är högre än 3 800 m/s.

Teknisk anmärkning:

Med ’lodningshastighet’ avses produkten av den maxhastighet (m/s) med vilken sensorn kan arbeta och högsta antal lodningar per svep, med antagandet att täckningen är 100 %. För system som utför lodningar i två riktningar (3D-sonarer) ska den maximala ’lodningshastigheten’ i vardera riktningen användas.

b)Kartläggningsutrustning som inte specificeras i 6A001.a.1.a.2.a, med alla följande egenskaper:

1.Konstruerad eller modifierad för att arbeta på större djup än 100 m.

2.Konstruerad för att kunna mäta vid en vinkel som överstiger 20° från vertikallinjen.

3.Någon av följande egenskaper:

a)Arbetsfrekvensen ligger under 350 kHz.

b)Konstruerad för att mäta havsbottnens topografi med en räckvidd på mer än 200 m från den akustiska sensorn.

4.’Förbättring’ av djupnoggrannheten genom kompensation för allt av följande:

a)Den akustiska sensorns rörelse.

b)Fortplantningen i vattnet från sensorn till havsbottnen och tillbaka.

c)Ljudhastigheten vid sensorn.

358

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/299

 

 

 

 

 

6A001.a.1.a. forts.

3.Sidoskannande sonar (SSS) eller syntetisk apertursonar (SAS) som konstruerats för avbildning av havsbottnen och som har samtliga följande egenskaper, samt särskilt utformade akustiska system för sändande och mottagande för dessa:

a)Konstruerad eller modifierad för att arbeta på större djup än 500 m.

b)En ’yttäckningshastighet’ som är högre än 570 m2/s vid drift vid maximal räckvidd med en ’upplösning i längdled’ som är mindre än 15 cm.

c)En ’upplösning i tvärled’ som är mindre än 15 cm.

Tekniska anmärkningar:

1.’Yttäckningshastigheten’ (m2/s) är två gånger produkten av sonarräckvidden (m) och den maxhastighet (m/s) vid vilken sensorn kan arbeta vid den räckvidden.

2.’Upplösningen i längdled’ (cm), endast för SSS, är lika med produkten av azimutens (horisontell) lobbredd (grader), sonarräckvidd (m) och 0,873.

3.’Upplösningen i tvärled’ (cm) är lika med 75 dividerat med signalens bandbredd (kHz).

b)System eller matriser för sändande och mottagande, konstruerade för att upptäcka eller lokalisera föremål, med någon av följande egenskaper:

1.En sändningsfrekvens under 10 kHz,

2.Ett ljudtryck över 224 dB (referens 1 μΡa på 1 m avstånd) för utrustningar som arbetar inom frekvensområdet 10 kHz till och med 24 kHz.

3.Ett ljudtryck över 235 dB (referens 1 μΡa på 1 m avstånd) för utrustningar som arbetar inom frekvensområdet 24 kHz till 30 kHz.

4.Ett system med strålar med mindre än 1° utbredning längs någon axel och en arbetsfrekvens under 100 kHz.

359

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/300

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A001.a.1.b. forts.

5.Ett system som konstruerats för att fungera med en räckvidd på mer än 5 120 m.

6.Ett system som konstruerats för att kunna motstå trycket på mer än 1 000 m djup och som har en givare med något av följande:

a)Dynamisk tryckutjämning.

b)sändande element som inte består av bly-zirconat-titanat.

c)Akustiska projektorer inklusive givare som innehåller piezoelektriska, magnetostriktiva, elektrostriktiva, elektrodynamiska eller hydrauliska element som kan arbeta individuellt eller i en bestämd konfiguration och med någon av följande egenskaper:

Anmärkning 1: Akustiska projektorer, inklusive sändare, som särskilt konstruerats för annan utrustning som inte specificeras i avsnitt 6A001 ska behandlas som den utrustningen.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A001.a.1.c omfattar inte elektroniska källor som riktar ljudet enbart vertikalt, eller mekaniska (t.ex. luftkanoner eller ångchockskanoner) eller kemiska (t.ex. explosiva) källor.

Anmärkning 3: Piezoelektriska element som specificeras i avsnitt 6A001.a.1.c omfattar sådana som tillverkas av enkla kristaller av bly-magnesium-niobat/bly-titanat (Pb(Mg1/3Nb2/3) O3-PbTiO3 eller PMN-PT) som odlas från fasta lösningar eller enkla kristaller av bly-

indium-niobat/bly-magnesium-niobat/bly-titanat (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/ 3Nb2/3)O3–PbTiO3 eller PIN-PMN-PT) som odlas från fasta lösningar.

1.Arbetar på frekvenser under 10 kHz och har någon av följande egenskaper:

a)Ej konstruerade för kontinuerlig drift med en arbetscykel på 100 % och har en strålad ’källnivå vid fritt fält (SLRMS)’ som överstiger (10log(f) + 169,77) dB (referens 1 μPa på 1 m avstånd) där f är frekvensen i Hertz av den maximala överföringsfunktionen spänning till tryck under 10kHz.

360

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/301

 

 

 

 

 

6A001.a.1.c.1. forts.

b)Konstruerade för kontinuerlig drift med en arbetscykel på 100 % och har en kontinuerligt strålad ’källnivå vid fritt fält (SLRMS)’ vid en arbetscykel på 100 % som överstiger (10log

(f) + 159,77) dB (referens 1 μPa på 1 m avstånd) där f är frekvensen i Hertz av den maximala överföringsfunktionen spänning till tryck under 10kHz.

Teknisk anmärkning:

’Källnivån vid fritt fält (SLRMS)’ ska fastställas längs den maximala responsaxeln och i ett avlägset fält från den akustiska projektorn. Den kan erhållas från överföringsfunktionen spänning till tryck med hjälp av följande ekvation: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (referens 1μPa på 1 m avstånd), där SLRMS är källnivån, TVR är överföringsfunktionen spänning till tryck (Transmitting Voltage Response) och VRMS är projektorns styrspänning.

2.Används inte.

3.Sidlobsundertrycket är över 22 dB.

361

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/302

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A001.a.1. forts.

d)Akustiska system och utrustningar konstruerade för att bestämma ytfartygs eller undervattens­ farkosters position med alla följande egenskaper och för dem särskilt konstruerade komponenter:

1.Detekteringsavstånd som överstiger 1 000 m.

2.Positioneringsnoggrannhet på mindre än 10 m rms (effektivvärdet) vid mätning på 1 000 m avstånd.

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.1.d omfattar

a)utrustning som använder koherent ”signalbehandling” mellan två eller flera pejlsändare och hydrofonutrustning som bärs av ytfartyget eller undervattensfarkosten,

b)utrustning som automatiskt kan korrigera för det fel som uppstår vid positionsbestämningen på grund av ljudets utbredningshastighet.

e)Aktiva individuella sonarer som är särskilt konstruerade eller modifierade för att upptäcka, lokalisera och automatiskt klassificera simmare eller dykare, med alla följande egenskaper, samt särskilt utformade akustiska system för sändande och mottagande för dessa:

1.Detekteringsavstånd som överstiger 530 m.

2.Fastställt positionsfel på mindre än 15 m rms (effektivvärdet) vid mätning på 530 m avstånd.

3.Bandbredd för utsänd pulssignal överstiger 3 kHz.

ANM. För dykardetekteringssystem som särskilt konstruerats eller ändrats för militär användning, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: För 6A001.a.1.e används det största detekteringsavståndet, om flera olika detekteringsavstånd är angivna för olika omgivningar.

362

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/303

 

 

 

 

 

6A001.a. forts.

2.Passiva system, utrustning och komponenter som konstruerats speciellt för dessa, enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.2 omfattar även mottagande utrustning, oavsett om den i normala tillämpningar är kopplad till separat, aktiv utrustning, samt komponenter som konstruerats särskilt för denna.

a)Hydrofoner med någon av följande egenskaper:

Anmärkning: Hydrofoner som särskilt konstruerats för en viss utrustning ska behandlas som den utrustningen.

Tekniska anmärkningar:

1.Hydrofoner består av ett eller flera avkänningselement som producerar en enda kanal för akustisk uteffekt. De som består av flera element kan också kallas en hydrofongrupp.

2.För avsnitt 6A001.a.2.a gäller att akustiska undervattensgivare som konstruerats för att fungera som passiva mottagare är hydrofoner.

1.Innehåller kontinuerliga flexibla avkänningselement.

2.Innehåller flexibla sammansättningar av diskreta avkänningselement med en längd eller diameter på mindre än 20 mm och med ett avstånd mellan elementen som understiger 20 mm.

3.Innehåller något av följande avkänningselement:

a)Optiska fibrer.

b)Annan ’piezoelektrisk polymerfilm’ än polyvinylidenfluorid (PVDF) och dess sampolymerer {P(VDF-TrFE) och P(VDF-TFE)}.

c)’Flexibla piezoelektriska kompositer’.

d)Piezoelektriska enkla kristaller av bly-magnesium-niobat/bly-titanat (dvs. Pb(Mg1/3Nb2/3) O3-PbTiO3 eller PMN-PT) som odlas från fasta lösningar.

e)Piezoelektriska enkla kristaller av bly-indium-niobat/bly-magnesium-niobat/bly-titanat (dvs. Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 eller PIN-PMN-PT) som odlas från fasta lösningar.

4.Med en ’hydrofonkänslighet’ högre än – 180 dB på alla djup, utan accelerationskompensation.

5.Med utrustning som konstruerats för drift på större djup än 35 m med accelerationskom­ pensation.

6.Med utrustning som konstruerats för drift på större djup än 1 000 m och med en ’hydrofonkänslighet’ högre än – 230 dB under 4 kHz.

363

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/304

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A001.a.2.a. forts.

Tekniska anmärkningar:

1.Avkänningselement ’piezoelektrisk polymerfilm’ består av polariserad polymerfilm som är spänd över och fäst vid en stödjande ram eller spole (dorn).

2.Avkänningselement ’flexibla piezoelektriska kompositer’ består av keramiska piezoelektriska partiklar eller fibrer i kombination med en elektriskt isolerande, akustiskt genomskinlig gummi-, polymer- eller epoxiförening där föreningen utgör en integrerad del av avkänningselementet.

3.’Hydrofonkänslighet’ definieras som 20 gånger logaritmen med bas 10 för förhållandet rms utgångsspänning genom referensen 1 V rms, när den hydrofonsensorn, utan förförstärkare, placeras i ett plant akustiskt fält med ett rms-tryck på 1 μPa. Exempel: En hydrofon med känsligheten

– 160 dB (referens 1 V per μΡa) som placeras i ett sådant fält ger en utgångsspänning på 10-8 V medan en som har känsligheten – 180 dB endast ger en utgångsspänning på 10-9 V. Därför är

– 160 dB bättre än – 180 dB.

364

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/305

 

 

 

 

 

6A001.a.2. forts.

b) Akustiska släphydrofonsystem med något av följande:

Teknisk anmärkning:

Hydrofonsystem består av flera hydrofoner som ger flera kanaler för akustisk uteffekt.

1.Hydrofoner placerade i grupper med ett avstånd som understiger 12,5 m eller som ’kan ändras till’ att medge hydrofoner placerade i grupper med ett avstånd som understiger 12,5 m.

2.Som är konstruerade för eller ’kan ändras till’ ett utförande som tillåter användning vid större djup än 35 m.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket ’kan ändras till’ i avsnitt 6A001.a.2.b.1 och 6A001.a.2.b.2 avser att man har möjlighet att genom att förändra tråddragningen eller anslutningarna ändra hydrofonernas gruppering eller djupbegränsningar. Förutsättningen är att mer än 10 % av antalet trådar finns i reserv, att hydrofonernas gruppering och djupbegränsningar är variabla eller styr mer än en grupp.

3.Huvudsensorer som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.d.

4.Longitudinellt förstärkta uppsättningar av slangar.

5.En sammansatt apparat vars diameter understiger 40 mm.

6.Används inte.

7.Hydrofoner med egenskaper som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.a.

8.Accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.g.

365

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/306

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A001.a.2. forts.

c)Beräkningsutrustning som särskilt konstruerats för att beräkna resultatet från släphydrofonsystem med ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet”, med tids- och frekvensdomänberäkning samt korrelation, inklusive spektralanalys, digital filtrering och lobformning med användande av Snabb Fourier- eller andra transformer eller processer.

d)Huvudsensorer med alla följande egenskaper:

1.En ”noggrannhet” som är bättre än 5°.

2.Konstruerade för drift på större djup än 35 m, eller har justerbara eller utbytbara djupavkännare för arbete på större djup än 35 m.

ANM. För tröghetsnavigeringssystem, se 7A003.c.

e)Kabelhydrofonsystem för bottnar eller havsvikar med någon av följande egenskaper:

1.Innehåller hydrofoner som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.a.

2.Innehåller multiplexade hydrofongruppssignalmoduler som har alla följande egenskaper:

a)Konstruerade för drift på större djup än 35 m, eller har justerbara eller utbytbara djupavkännare för drift på större djup än 35 m.

b)Kan användas för samma ändamål som bogserade akustiska hydrofonsystemmoduler.

3.Innehåller accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.g.

f)Beräkningsutrustning som särskilt konstruerats för att beräkna resultatet från kabelsystem för bottnar eller havsvikar med ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet”, med tids- och frekvensdomän­ beräkning samt korrelation, inklusive spektralanalys, digital filtrering och lobformning med användande av Snabb Fourier- eller andra transformer eller processer.

366

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/307

 

 

 

 

 

6A001.a.2. forts.

g)Accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer med alla följande egenskaper:

1.Består av tre accelerometrar som är arrangerade längst tre olika axlar.

2.Har en total ’accelerationskänslighet’ som är bättre än 48 dB (referens 1 000 mV rms per 1 g).

3.Konstruerad för att fungera på större djup än 35 meter.

4.Har en arbetsfrekvens under 20 kHz.

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.2.g omfattar inte partikelhastighetssensorer eller geofoner.

Tekniska anmärkningar:

1.Accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer kallas också vektorsensorer.

2.’Accelerationskänslighet’ definieras som 20 gånger logaritmen med bas 10 för förhållandet rms utgångsspänning genom referensen 1 V rms, när den hydroakustiska sensorn, utan förförstärkare, placeras i ett plant akustiskt fält med en rms-acceleration på 1 g (dvs. 9,81 m/s2).

b)Sonarutrustning som arbetar med korrelationshastighet och dopplerhastighet och som konstruerats för att mäta den horisontella hastigheten av farkosten med utrustning jämfört med havsbottnen, enligt följande:

1.Sonarutrustning som arbetar med korrelationshastighet och som har någon av följande egenskaper:

a)Konstruerad för drift på ett avstånd mellan farkosten och havsbottnen som överstiger 500 m.

b)En hastighets-”noggrannhet” som är bättre än 1 % av hastigheten.

2.Sonarutrustning som arbetar med dopplerhastighet och som har en hastighets-”noggrannhet” som är bättre än 1 % av hastigheten.

Anmärkning 1: Avsnitt 6A001.b omfattar inte djuplod som begränsas till något av följande:

a)Mätning av vattendjup.

b)Mätning av avståndet till föremål som ligger under vatten eller är begravda.

c)Sökning efter fisk.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A001.b omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för installation på ytfartyg.

c) Används inte.

367

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/308

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A002 Optiska sensorer eller utrustning och komponenter till dessa enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A102.

a)Optiska detektorer enligt följande:

1.”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer enligt följande:

Anmärkning: I avsnitt 6A002.a.1 inbegrips ”fokalplansmatriser” i halvledardetektorer.

a)”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer med samtliga följande egenskaper:

1.En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 300 nm.

2.En känslighet vid våglängder över 400 nm på mindre än 0,1 % av den maximala känsligheten.

b)”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer med samtliga följande egenskaper:

1.En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 900 nm men inte

1200 nm.

2.En ”svarstidskonstant” på högst 95 ns.

c)”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer med en maximal känslighet inom våglängdsområdet som överstiger 1 200 nm men inte 30 000 nm.

d)”Rymdkvalificerade””fokalplansmatriser” med mer än 2 048 element per matris och en maximal känslighet i våglängdsområdet som överstiger 300 nm men inte 900 nm.

368

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/309

 

 

 

 

 

6A002.a. forts.

2.Bildförstärkarrör och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A002.a.2 omfattar inte icke-bildbehandlande fotomultiplikatorrör med en elektronavkännare i vakuumutrymmet som uteslutande begränsas till något av följande:

a)En enda metallanod.

b)Metallanoder med ett avstånd som är större än 500 μm från mittpunkt till mittpunkt.

Teknisk anmärkning:

’Laddningsförstärkning’ är en form av elektronisk bildförstärkning och definieras som generering av laddningsbärare till följd av en förstärkningsprocess med stötjonisering. ’Laddningsförstärknings’-sensorer kan utgöras av bildförstärkarrör, halvledardetektorer eller ”fokalplansmatriser”.

a)Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

1.En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

2.Elektronbildförstärkning med användning av något av följande:

a)En mikrokanalplatta med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på högst 12 μm.

b)En elektronavkännare med ett non-binned pixelavstånd på högst 500 μm, speciellt konstruerad eller modifierad för att uppnå ’laddningsförstärkning’ på annat sätt än genom en mikrokanalplatta.

3.Någon av följande fotoceller:

a)Multialkaliska fotoceller (t.ex. S-20 och S-25) med en ljuskänslighet som överstiger

350 μΑ/lm.

b)GaAs- eller GaInAs-fotoceller.

c)Andra fotoceller av halvledartyp bestående av ”III/-V-föreningar” med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W.

369

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/310

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A002.a.2. forts.

b) Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

1. En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 050 nm men inte 1 800 nm.

2.Elektronbildförstärkning med användning av något av följande:

a)En mikrokanalplatta med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på högst 12 μm.

b)En elektronavkännare med ett non-binned pixelavstånd på högst 500 μm, speciellt konstruerad eller modifierad för att uppnå ’laddningsförstärkning’ på annat sätt än genom en mikrokanalplatta.

3.Fotoceller av halvledartyp bestående av ”III/-V-föreningar” (t.ex. GaAs eller GaInAs) och överförda elektronfotoceller med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 15 mA/W.

c)Speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

1.Mikrokanalplattor med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på högst 12 μm.

2.En elektronavkännare med ett non-binned pixelavstånd på högst 500 μm, speciellt konstruerad eller modifierad för att uppnå ’laddningsförstärkning’ på annat sätt än genom en mikrokanalplatta.

3.Fotoceller av halvledartyp bestående av ”III/-V-föreningar” (t.ex. GaAs eller GaInAs) och överförda elektronfotoceller.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.a.2.c.3 omfattar inte sammansatta fotoceller av halvledartyp som är konstruerade för att uppnå en maximal ”strålningskänslighet” enligt något av följande:

a)10 mA/W eller mindre vid maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

b)15 mA/W eller mindre vid maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 050 nm men inte 1 800 nm.

370

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/311

 

 

 

 

 

6A002.a. forts.

3.Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” enligt följande:

ANM. Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” av ’mikrobolometer’-typ specificeras endast i avsnitt 6A002.a.3.f.

Teknisk anmärkning:

Linjära eller tvådimensionella flerelementsdetektorer ska betraktas som ”fokalplansmatriser”. Anmärkning 1: Avsnitt 6A002.a.3 innefattar fotokonduktiva och fotovoltaiska matriser. Anmärkning 2: Avsnitt 6A002.a.3 omfattar inte följande:

a)Inkapslade fotokonduktiva matriser (med högst 16 element) som innehåller blysulfid eller blyselenid.

b)Pyroelektriska detektorer som innehåller något av följande material:

1.Triglycinsulfat och varianter därav.

2.Blylantanzirkoniumtitanat och varianter därav.

3.Litiumtantalat.

4.Polyvinylidenfluorid och varianter därav.

5.Strontiumbariumniobat och varianter därav.

c)”Fokalplansmatriser” som är speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och som genom sin konstruktion begränsas till en maximal ”strålningskänslighet” på 10 mA/W eller mindre inom ett våglängdsområde som överstiger

760 nm, och som har samtliga följande egenskaper:

1.Den innehåller en känslighetsbegränsande mekanism som är konstruerad så att den inte kan avlägsnas eller modifieras.

2.Något av följande:

a)Den känslighetsbegränsande mekanismen är integrerad i eller kombinerad med detektorelementet.

b)”Fokalplansmatrisen” kan fungera endast när det finns en känslighetsbegränsande mekanism.

Teknisk anmärkning:

En känslighetsbegränsande mekanism som är integrerad i detektorelementet är konstruerad så att den inte kan avlägsnas eller modifieras utan att detektorn blir oanvändbar.

d)Termostapelmatriser (thermopile array) med färre än 5 130 element.

371

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/312

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A002.a.3. forts.

Teknisk anmärkning:

’Laddningsförstärkning’ är en form av elektronisk bildförstärkning och definieras som generering av laddningsbärare till följd av en förstärkningsprocess med stötjonisering. ’Laddningsförstärknings’-sensorer kan utgöras av bildförstärkarrör, halvledardetektorer eller ”fokalplansmatriser”.

a)Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:

1.Individuella element med maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 900 nm men inte 1 050 nm.

2.Något av följande:

a)En ”tidskonstant” för svarstiden på mindre än 0,5 ns.

b)Speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W.

b.Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:

1.Individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 050 nm men inte 1 200 nm.

2.Något av följande:

a)En ”svarstidskonstant” på högst 95 ns.

b)Speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W.

c) Icke ”rymdkvalificerade” icke-linjära (tvådimensionella) ”fokalplansmatriser” med individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 200 nm men inte 30 000 nm.

ANM. Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” av ’mikrobolometer’-typ som baseras på kisel eller annat material specificeras endast i avsnitt 6A002.a.3.f.

372

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/313

 

 

 

 

 

6A002.a.3. forts.

d)Icke ”rymdkvalificerade” linjära (endimensionella) ”fokalplansmatriser” med alla följande egenskaper:

1.Individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 200 nm men inte 3 000 nm.

2.Något av följande:

a)Ett förhållande mellan detektorelementets dimension i ’avsökningsriktningen’ och dess dimension i ’tväravsökningsriktningen’ som är mindre än 3,8.

b)Signalbehandling i detektorelementen.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.a.3.d omfattar inte ”fokalplansmatriser” (som inte får ha mer än 32 element) vars detektorelement uteslutande består av germanium.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A002.a.3.d definieras ’tväravsökningsriktning’ (cross scan direction) som den med detektore­ lementens linjära matriser parallella axeln och ’avsökningsriktning’ som den mot detektorelementens linjära matriser vinkelräta axeln.

e) Icke ”rymdkvalificerade” linjära (endimensionella) ”fokalplansmatriser” med individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 3 000 nm men inte 30 000 nm.

f)Icke ”rymdkvalificerade” icke-linjära (tvådimensionella) infraröda ”fokalplansmatriser” som baseras på ’mikrobolometer’-material med individuella element som har en ofiltrerad känslighet inom ett våglängdsområde som är lika med eller överstiger 8 000 nm men som inte överstiger 14 000 nm.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A002.a.3.f avses med ’mikrobolometer’ en termobilddetektor som, till följd av en temperaturfö­ rändring i detektorn orsakad av att infraröd strålning absorberas, används för att generera en användbar signal.

373

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/314

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A002.a.3. forts.

g)Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:

1.Individuella detektorelement som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 900 nm.

2.Speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W för våglängder som överstiger 760 nm.

3.Mer än 32 element.

b)”Monospektrala bildsensorer” och ”multispektrala bildsensorer” som konstruerats för fjärranalystil­ lämpningar och med någon av följande egenskaper:

1.Ett lokalt (IFOV = Instantaneous-Field-Of-View) bildfält på mindre än 200 μrad (mikroradianer), eller

2.Specifikt konstruerade för arbete inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte

30 000 nm och som har alla följande egenskaper:

a)De lämnar bildinformationen i digital form.

b)Någon av följande egenskaper:

1.Är ”rymdkvalificerad”.

2.Konstruerade för att fungera i luftburna applikationer med något annat än kisel som detektormaterial och de har ett IFOV (IFOV = Instantaneous-Field-Of-View) på mindre än

2,5 mrad (milliradianer).

Anmärkning: Avsnitt 6A002.b.1 omfattar inte ”monospektrala bildsensorer” med en största känslighet i ett våglängdsområde som överstiger 300 nm men inte 900 nm och som endast innehåller någon av följande icke-”rymdkvalificerade” detektorer eller icke-”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser”:

1.Laddningskopplade enheter (CCD) som inte är konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’, eller

2.Komplementära metalloxidhalvledarenheter (CMOS) som inte är konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’.

374

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/315

 

 

 

 

 

6A002 forts.

c)Bildförstärkarutrustning som ’direkt ger en synlig bild’, och som har något av följande:

1.Bildförstärkarrör som specificeras i avsnitt 6A002.a.2.a eller 6A002.a.2.b.

2.”Fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.

3.Halvledardetektorer som specificeras i avsnitt 6A002.a.1.

Teknisk anmärkning:

Med ’direkt ger en synlig bild’ avses en bildförstärkarutrustning som visar en synlig bild till den mänskliga observatören utan att bilden omvandlas till en elektronisk signal för att visas på tv-skärm. Bilden kan inte spelas in eller lagras fotografiskt, elektroniskt eller på annat sätt.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.c omfattar inte utrustning enligt följande, som innehåller andra än GaAs- eller GaInAs-fotokatoder:

a)Industriella eller civila inbrottslarm, rörelsedetektorer för trafik- eller industriändamål eller räknesystem.

b)Medicinsk utrustning.

c)Industriell utrustning för kontroll, sortering eller analys av materialets egenskaper.

d)Flamdetektorer för industriella brännugnar.

e)Utrustning som särskilt konstruerats för laboratoriebruk.

d)Särskilda komponenter som används för att understödja optiska givare enligt följande:

1.”Rymdkvalificerade” lågtemperaturkylare (cryocoolers).

2.Icke ”rymdkvalificerade” lågtemperaturkylare (cryocoolers) med en kylkälla som är kallare än 218 K (– 55 °C) och som har

a)ett slutet system med en MTBF eller MTTF (medeltid mellan fel eller medeltid till fel) som överstiger 2 500 timmar,

b)självreglerande minikylare, typ Joule-Thomson, med en cylinder(ytter)diameter under 8 mm.

3.Optiska fibrer som kan användas som givare, speciellt tillverkade antingen genom sin sammansättning eller struktur eller modifierade genom ytbeläggning för att bli akustiskt, termiskt, elektromagnetiskt, tröghets- eller strålningsmässigt känsliga.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.d.3 omfattar inte inkapslade optiska fibrer som kan användas som givare, speciellt konstruerade för tillämpningar för avkänning av borrhål.

375

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/316

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A002 forts.

e)Används inte.

f)’Utläsningskretsar' ('ROIC') särskilt konstruerade för ”fokalplansmatriser” specificerade i avsnitt 6A002.a.3.

Anmärkning:

Avsnitt 6A002.f. omfattar inte 'utläsningskretsar' särskilt konstruerade för civila biltillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’utläsningskrets' ('ROIC') är en integrerad krets konstruerad för att ligga under eller vara sammanfogad med en ”fokalplansmatris” och som används för avläsning (dvs. extrahering och registrering) av signaler som skapas av detektorelementen. En ’utläsningskrets’ avläser åtminstone laddningen från detektorelementen genom att extrahera laddningen och tillämpa en multiplexeringsfunktion på ett sätt som behåller detektorelementens relativa geografiska positions- och orienteringsinformation för bearbetning inom eller utanför ’utläsningskretsen'.

376

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/317

 

 

 

 

 

6A003 Kameror, system eller utrustning, samt komponenter därtill, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A203.

a) Instrumentkameror och speciellt konstruerade komponenter i dem enligt följande:

Anmärkning: Instrumentkameror som specificeras i avsnitten 6A003.a.3–6A003.a.5 och som har modulstruktur ska bedömas efter sin maximala kapacitet med hjälp av de anslutningar som är tillgängliga enligt kameratillverkarens specifikationer.

1.Används inte.

2.Används inte.

3.Elektroniska svepkameror (spaltkameror) med en tidsupplösning som är bättre än 50 ns.

4.Elektroniska seriebildkameror (framing cameras) med en hastighet på mer än 1 000 000 bilder/s.

5.Elektroniska kameror med alla följande egenskaper:

a)En elektronisk slutarhastighet som är kortare än 1 μs för en hel bild.

b)En avläsningshastighet som tillåter mer än 125 hela bilder/s.

377

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/318

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A003.a. forts.

6.Anslutningar med alla följande egenskaper:

a)Särskilt konstruerade för instrumentkameror med modulstruktur och som specificeras i avsnitt 6A003.a.

b)Som gör att dessa kameror uppfyller egenskaperna som specificeras i avsnitt 6A003.a.3, 6A003.a.4 eller 6A003.a.5 enligt tillverkarens specifikationer.

b)Bildkameror enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A003.b omfattar inte televisions- eller videokameror som särskilt konstruerats för tv-sändning.

1.Videokameror med halvledarsensorer, som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 30 000 nm och som har alla följande egenskaper:

a)Någon av följande egenskaper:

1.Mer än 4 × 106 ”aktiva bildelement” för varje halvledarmatris i monokroma (svart-vita) kameror.

2.Mer än 4 × 106 ”aktiva bildelement” för varje halvledarmatris i färgkameror med tre halvledarsystem.

3.Mer än 12 × 106 ”aktiva bildelement” för varje halvledarmatris i färgkameror med ett halvledarsystem.

b)Någon av följande egenskaper:

1.Optiska speglar som specificeras i avsnitt 6A004.a.

2.Optisk styrutrustning som specificeras i avsnitt 6A004.d.

3.Kan frambringa internt framtagen ’kameraspårningsinformation’.

Tekniska anmärkningar:

1.I detta avsnitt ska digitala videokameror bedömas utifrån maximiantalet ”aktiva bildelement” som används för att ta upp rörliga bilder.

2.I detta avsnitt avses med ’kameraspårningsinformation’ de uppgifter som behövs för att kunna fastställa kamerans siktriktning i förhållande till jorden. Detta omfattar 1) den horisontella siktriktningen i förhållande till riktningen på jordens magnetfält, och 2) den vertikala vinkeln mellan kamerans siktriktning och jordens horisont.

378

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/319

 

 

 

 

 

6A003.b. forts.

2.Avsökande kameror och kamerasystem som har alla följande egenskaper:

a)En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 30 000 nm.

b)Linjära detektorsystem med mer än 8 192 element/system.

c)Mekanisk avsökning i en riktning.

Anmärkning: Avsnitt 6A003.b.2 omfattar inte avsökande kameror och kamerasystem som särskilt konstruerats för något av följande:

a)Industriella eller civila fotokopiatorer.

b)Bildläsare som är särskilt konstruerade för civila, stationära tillämpningar för avläsning på kort avstånd (t.ex. reproduktion av bilder eller tryck i handlingar, konstverk eller fotografier).

c)Medicinsk utrustning.

3.Bildkameror som innehåller bildförstärkarrör som specificeras i avsnitt 6A002.a.2.a eller 6A002.a.2.b.

4.Bildkameror som innehåller ”fokalplansmatriser” med någon av följande egenskaper:

a)Innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitten 6A002.a.3.a–6A002a.3.e.

b)Innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.f.

c)Innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.g,

Anmärkning 1: ”Bildkameror” som specificeras i avsnitt 6A003.b.4 inbegriper ”fokalplansmatriser” kombinerade med tillräcklig ”signalbehandlings” elektronik, utöver integrerad krets för avläsning, för att minst göra det möjligt att sända ut en analog eller digital signal så snart energi tillförs.

379

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/320

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A003.b.4. forts.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A003.b.4 a omfattar inte bildkameror som är utrustade med linjära ”fokalplansmatriser” med 12 eller färre element som inte använder sig av integrerad tidsfördröjning i själva elementen och som är konstruerade för något av följande:

a)Industriella eller civila inbrottslarm, rörelsedetektorer för trafik- eller industriändamål eller räknesystem.

b)Industriell utrustning för kontroll eller övervakning av värmeflöden i byggnader, utrustning eller tillverkningsprocesser.

c)Industriell utrustning för kontroll, sortering eller analys av materialets egenskaper.

d)Utrustning som särskilt konstruerats för laboratoriebruk, eller

e)Medicinsk utrustning.

Anmärkning 3: Avsnitt 6A003.b.4.b omfattar inte bildkameror med någon av följande egenskaper:

a)Bildhastigheter som är lika med eller lägre än 9 Hz.

b)Alla följande egenskaper:

1.Har ett minsta horisontellt eller vertikalt ’IFOV (Instantaneous-Field-of-View)’ på åtminstone 2 mrad (milliradianer).

2.Innehåller en lins med fast brännvidd som inte är avsedd att avlägsnas.

3.Innehåller inte en display som ’direkt ger en synlig bild’, och

4.Någon av följande egenskaper:

a)Saknar möjlighet att ge en synlig bild av det detekterade synfältet.

b)Kameran är konstruerad för en enda tillämpning och är inte konstruerad för att ändras av användaren.

c)Kameran är särskilt konstruerad för att installeras i ett civilt landfordon för persontransporter med alla följande egenskaper:

1Kameran i fordonet är placerad och konfigurerad på ett sätt som enbart syftar till att hjälpa föraren att manövrera fordonet på ett säkert sätt.

2.Den kan användas endast när den är installerad i något av följande:

a)Det civila landfordon för persontransporter som den är avsedd för, och fordonet väger mindre än 4 500 kg (bruttofordonsvikt).

b)En särskilt konstruerad godkänd anordning för underhållstest.

3.Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte fungerar när den avlägsnas från det fordon för vilket den är avsedd.

380

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/321

 

SV

 

 

 

 

 

 

6A003.b.4. Anmärkning 3

forts.

 

 

Tekniska anmärkningar:

1.’Instantaneous-Field-of-View (IFOV)’ som specificeras i avsnitt 6A003.b.4, anmärkning 3 b är det lägsta värdet av ’horisontell IFOV’ och ’vertikal IFOV’.

’Horisontell IFOV’ = horisontell Field-of-View (FOV) / antalet horisontella detektorelement. ’Vertikal IFOV’ = vertikal Field-of-View (FOV) / antalet vertikala detektorelement.

2.’Direkt ger en synlig bild’ i avsnitt 6A003.b.4, anmärkning 3 b avser en bildkamera som fungerar inom det infraröda spektrum som ger en synlig bild till en mänsklig observatör som använder en nära ögat-mikrodisplay som innehåller någon ljussäkerhetsmekanism.

Anmärkning 4: Avsnitt 6A003.b.4.c omfattar inte bildkameror med någon av följande egenskaper:

a)Alla följande egenskaper:

1.Kameran är särskilt konstruerad för att installeras som en integrerad komponent i system eller utrustning som används inomhus med strömförsörjning via vägguttag, och som genom sin konstruktion begränsas till en enda typ av tillämpning, enligt följande:

a)Övervakning av industriprocesser, kvalitetskontroll eller analys av materiale­ genskaper.

b)Laboratorieutrustning som är speciellt konstruerad för vetenskaplig forskning.

c)Medicinsk utrustning.

d)Utrustning för avslöjande av ekonomiska bedrägerier.

2.Den kan användas endast när den är installerad i något av följande:

a)System eller utrustning som den är avsedd för.

b)En speciellt konstruerad, godkänd underhållsanordning.

3.Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte kan användas när den avlägsnas från det eller de system eller den utrustning som den är avsedd för.

381

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/322

 

SV

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

6A003.b.4. Anmärkning 4

forts.

 

b)Kameran är särskilt konstruerad för att installeras i ett civilt landfordon för persontransporter eller färjor för person- och fordonstransporter med alla följande egenskaper:

1.Kameran i fordonet eller färjan är placerad och konfigurerad på ett sätt som enbart syftar till att hjälpa föraren att manövrera fordonet eller färjan på ett säkert sätt.

2.Den kan användas endast när den är installerad i något av följande:

a)Det civila landfordon för persontransporter som den är avsedd för, och fordonet väger mindre än 4 500 kg (bruttofordonsvikt).

b)Den färja för person- och fordonstransporter som den är avsedd för och färjan har en total längd på minst 65 m.

c)En särskilt konstruerad godkänd anordning för underhållstest.

3.Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte kan användas när den avlägsnas från det fordon som den är avsedd för.

c)Kameran begränsas genom sin konstruktion till en maximal ”strålningskänslighet” på högst 10 mA/W för våglängder som överstiger 760 nm, och har alla följande egenskaper:

1.Den innehåller en känslighetsbegränsande mekanism som är konstruerad så att den inte kan avlägsnas eller modifieras.

2.Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte kan användas när den känslighetsbegränsande mekanismen avlägsnas.

3.Den är inte särskilt konstruerad eller modifierad för undervattensbruk.

382

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

11.6.2021

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/323

 

SV

 

 

 

 

 

 

6A003.b.4. Anmärkning 4

forts.

 

 

d)Alla följande egenskaper:

1.Den innehåller inte en display som ’direkt ger en synlig bild’ eller en elektronisk bild.

2.Den saknar möjlighet att ge en synlig bild av det detekterade synfältet.

3.”Fokalplansmatrisen” kan användas endast när den är installerad i den kamera som den är avsedd för.

4.”Fokalplansmatrisen” innehåller en aktiv mekanism som gör att den är permanent oanvändbar när den avlägsnas från den kamera som den är avsedd för.

5.Bildkameror som innehåller halvledardetektorer som specificeras i avsnitt 6A002.a.1.

6A004 Optisk utrustning och optiska komponenter enligt följande:

a)Optiska speglar (reflektorer) enligt följande: Teknisk anmärkning:

För avsnitt 6A004.a gäller att mätningen av gränsen för skador åstadkomna av laser ska göras enligt ISO 21254-1:2011.

ANM. För optiska speglar som är särskilt konstruerade för litografisk utrustning, se avsnitt 3B001.

1.’Deformerbara speglar’ som har en aktiv optisk öppning större än 10 mm och någon av följande egenskaper, och särskilt konstruerade komponenter till dem:

a)Alla följande egenskaper:

1.En mekanisk resonansfrekvens på 750 Hz eller mer.

2.Mer än 200 ställdon.

b)Någon av följande gränser för skador åstadkomna av laser:

1.Över 1 kW/cm2 med en ”CW laser”.

2.Över 2 J/cm2 vid ”laser”-pulser på 20 ns med en repetitionsfrekvens på 20 Hz.

383

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/324

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A004.a.1. forts.

Teknisk anmärkning:

'Deformerbara speglar” är speglar som har någon av följande egenskaper:

a)En enda kontinuerlig optisk reflekterande yta som kan deformeras dynamiskt genom att individuella vrid- eller tryckkrafter appliceras för att kompensera för distorsioner i den optiska vågformen som infaller mot spegeln.

b)Flera optiska reflekterande element som individuellt och dynamiskt kan flyttas om genom påverkan av vrid- eller tryckkrafter för att kompensera för distorsioner i den optiska vågform som infaller mot spegeln.

'Deformerbara speglar' är även kända som anpassningsbara optiska speglar.

2.Monolitiska lättviktsspeglar med en genomsnittlig ”ekvivalent täthet” på mindre än 30 kg/m2 och en totalvikt över 10 kg.

Anmärkning: 6A004.a.2. Omfattar inte speglar speciellt utformade för att rikta solstrålning i markbaserade solenergiinstallationer.

384

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/325

 

 

 

 

 

6A004.a. forts.

3.”Komposit”- eller skumspegelkonstruktioner med en genomsnittlig ”ekvivalent täthet” som är mindre än 30 kg/m2, och en totalvikt över 2 kg.

Anmärkning: 6A004.a.3. Omfattar inte speglar speciellt utformade för att rikta solstrålning i markbaserade solenergiinstallationer.

4.Speglar som är särskilt konstruerade för hållare för strålstyrningsspeglar och som specificeras i avsnitt

6A004.d.2.a med en planhet på λ/10 eller bättre (λ = 633 nm) och som har någon av följande egenskaper:

a)Diameter eller huvudaxel på minst 100 mm.

b)Alla följande egenskaper:

1.Diameter eller huvudaxel större än 50 mm men mindre än 100 mm, och

2.Någon av följande gränser för skador åstadkomna av laser:

a)Över 10 kW/cm2 med en ”CW laser”.

b)Över 20 J/cm2 vid ”laser”-pulser på 20 ns med en repetitionsfrekvens på 20 Hz.

b)Optiska komponenter tillverkade av zinkselenid (ZnSe) eller zinksulfid (ZnS) med en genomsläpplighet i våglängdsområdet som överstiger 3 000 nm men inte 25 000 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.De överstiger 100 cm3 i volym.

2.De överstiger 80 mm i diameter eller längd hos huvudaxeln samt har ett djup (en tjocklek) på mer än 20 mm.

c)”Rymdkvalificerade” komponenter för optiska system, enligt följande:

1.Komponenter som lättats till mindre än 20 % av den ”ekvivalenta tätheten” jämfört med ett massivt ämne med samma öppning och tjocklek.

2.Råsubstrater, bearbetade substrater som har en ytbeläggning (enkel- eller multipellager, metalliska eller dielektriska, ledande, halvledande eller isolerande) eller skyddsfilm.

3.Segment eller system av speglar som konstruerats för att sammansättas till ett system i rymden med en insamlande bländaröppning som är lika med eller större än en enda spegel med 1 meters diameter.

385

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/326

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A004.c. forts.

4.Komponenter tillverkade av ”komposit”-material med en koefficient för linjär termisk expansion, i någon koordinatriktning, som är lika med eller mindre än 5 × 10-6/K.

d)Optisk styrutrustning enligt följande:

1.Utrustning som speciellt konstruerats för att bibehålla ytans form eller orienteringen hos de ”rymdkvalificerade” komponenterna som specificeras i avsnitt 6A004.c.1 eller 6A004.c.3.

2.Utrustning för styrning, följning, stabilisering och resonatorupplinjering enligt följande:

a)Hållare för strålstyrningsspeglar utformade att bära speglar med en diameter eller huvudaxel som är längre än 50 mm och som har alla följande egenskaper, och särskilt konstruerad elektronisk styrutrustning för dessa:

1.En maximal vinkelrörelse på ± 26 mrad eller mer.

2.En mekanisk resonansfrekvens på 500 Hz eller mer, och

3.en vinkel-”noggrannhet” på 10 μrad (mikroradianer) eller mindre (bättre).

b)Utrustning för resonatorupplinjering med en bandbredd som är minst 100 Hz och en ”noggrannhet” som är 10 μrad (mikroradianer) eller mindre (bättre).

3.Kardansk upphängning med alla följande egenskaper:

a)En maximal utvridning som överstiger 5°.

b)En bandbredd som är lika med 100 Hz eller mer.

c)Ett vinkelvisarfel som är högst 200 μrad (mikroradianer).

d)Någon av följande egenskaper:

1.En diameter eller huvudaxel som är mer än 0,15 m men inte överstiger 1 m, och vars vinkelacce­ leration kan överstiga 2 rad (radianer)/s2.

2.En diameter eller huvudaxel som överstiger 1 m, och vars vinkelacceleration kan överstiga 0,5 rad

(radianer)/s2.

386

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/327

 

 

 

 

 

6A004.d. forts.

4.Används inte.

e)’Icke-sfäriska optiska element’ med alla följande egenskaper:

1.Den optiska bländarens största dimension överstiger 400 mm.

2.Ytjämnheten understiger 1 nm (rms) för referenslängder på minst 1 mm.

3.Koefficienten för den linjära värmeutvidgningens absoluta storhet understiger 3 x 10–6/K vid 25 °C.

Tekniska anmärkningar:

1.Ett ’icke-sfäriskt optiskt element’ är ett element som används i ett optiskt system vars bildyta eller bildytor är avsedda att avvika från formen av en ideal sfär.

2.Det krävs att tillverkarna ska mäta den ytjämnhet som anges i avsnitt 6A004.e.2 endast om det optiska elementet är konstruerat eller tillverkat för att uppfylla eller överstiga kontrollparametern.

Anmärkning Avsnitt 6A004.e omfattar inte ’icke-sfäriska optiska element’ som har någon av följande egenskaper:

a)Den optiska bländarens största dimension understiger 1 m och kvoten mellan brännvidden och den optiska bländaren är lika med eller större än 4,5:1.

b)Den optiska bländarens största dimension överstiger 1 m och kvoten mellan brännvidden och den optiska bländaren är lika med eller större än 7:1.

c)Det är konstruerat som ett optiskt element av Fresnel-, flyeye-, rand-, prisma- eller diffraktionstyp.

d)Det är tillverkat av borsilikatglas med en koefficient för linjär värmeutvidgning som överstiger 2,5 x 10–6/K vid 25 °C.

e)Det är ett röntgenoptiskt element med inre spegelkapacitet (t.ex. speglar av rörtyp).

ANM. ’Icke-sfäriska optiska element’ som är särskilt konstruerade för litografiutrustning omfattas av avsnitt 3B001.

f)Mätinstrument avsedda att mäta dynamiska vågfronter, som har något av följande:

1.’Bildhastigheter’ som är lika med eller högre än 1 kHz.

2.En vågfrontsnoggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än λ/20 vid beräknad våglängd.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A004.f avses med ”bildhastighet” den frekvens med vilken alla ”aktiva bildelement” i ”fokalplansmatrisen” integreras för inspelning av bilder som projiceras av vågfrontssensoroptiken.

387

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/328

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005 ”Lasrar”, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.g.5 eller 0B001.h.6, komponenter och optisk utrustning enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A205.

Anmärkning 1: Pulsade ”lasrar” inkluderar ”lasrar” som arbetar i kontinuerlig mod (CW) med överlagrade pulseffekter.

Anmärkning 2: Excimer-, halvledar-, kolmonoxid(CO)-, koldioxid(CO2)- samt kemiska och ’icke-repetitiva pulsade’ neodymglas-”lasrar” specificeras endast i avsnitt 6A005.d.

Teknisk anmärkning:

’Icke-repetitiva pulsade’ avser ”lasrar” som producerar antingen en enda utgångspuls eller som har ett tidsintervall mellan pulserna som överstiger en (1) minut.

Anmärkning 3: Avsnitt 6A005 omfattar fiber-”lasrar”.

Anmärkning 4: Kontrollstatusen för ”lasrar” med frekvensomvandling (dvs. våglängdsändring) genom andra medel än att en ”laser” pumpar en annan ”laser” bestäms genom tillämpning av parametrarna för både käll- ”laserns” uteffekt och den frekvensomvandlade optiska uteffekten.

Anmärkning 5: Avsnitt 6A005 omfattar inte ”lasrar” enligt följande:

a)Rubin med en utenergi som understiger 20 J.

b)Kväve.

c)Krypton.

Anmärkning 6: För 6A005.a och 6A005.b gäller att ’enkel transversell mod’ avser ”lasrar” som har en bågprofil med en M2-faktor som är mindre än 1,3, medan ’multipel transversell mod’ avser ”lasrar” som har en bågprofil med en M2-faktor på 1,3 eller högre.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A005 definieras ’stickproppseffektivitet’ som kvoten mellan ”laser”-utenergin (eller ”genomsnittlig uteffekt”) och den totala elektriska ineffekt som krävs för att ”lasern” ska fungera, inklusive energitillförsel/konditionering och termisk konditionering/värmeväxlare.

388

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/329

 

 

 

 

 

6A005 forts.

a)Icke-”avstämbara” ”CW(continuous wave)-lasrar” som har något av följande:

1.En utgångsvåglängd som understiger 150 nm och en uteffekt som överstiger 1 W.

2.En utgångsvåglängd på minst 150 nm men som inte överstiger 510 nm och en uteffekt som överstiger 30 W.

Anmärkning: Avsnitt 6A005.a.2 omfattar inte argon-”lasrar” som har en uteffekt på högst 50 W.

3.En utgångsvåglängd som överstiger 510 nm men inte 540 nm och som har något av följande:

a)En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 50 W.

b)En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 150 W.

4.En utgångsvåglängd som överstiger 540 nm men inte 800 nm och en uteffekt som överstiger 30 W.

5.En utgångsvåglängd som överstiger 800 nm men inte 975 nm och som har något av följande:

a)En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 50 W.

b)En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 80 W.

6.En utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har något av följande:

a)En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

1.En uteffekt som överstiger 1 000 W.

2.Alla följande egenskaper:

a)En uteffekt som överstiger 500 W.

b)En spektralbandbredd som är mindre än 40 GHz.

b)En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

1.En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en uteffekt som överstiger 1 000 W.

2.En uteffekt som överstiger 2 kW.

Anmärkning 1: Avsnitt 6A005.a.6.b omfattar inte industriella ”lasrar” med ’multipel transversell mod’ med en uteffekt som överstiger 2 kW men inte 6 kW och en total massa som överstiger 1 200 kg. Med total massa avses i denna anmärkning alla komponenter som krävs för att ”lasern” ska fungera, t.ex. ”laser”, energitillförsel och värmeväxlare, men inte extern optik för strålkonditionering eller tillförsel.

389

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/330

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005.a.6.b. forts.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A005.a.6.b omfattar inte industriella ”lasrar” med ’multipel transversell mod’ som har något av följande:

a)Används inte.

b)En uteffekt som överstiger 1 kW men inte 1,6 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 1,25 mm•mrad.

c)En uteffekt som överstiger 1,6 kW men inte 2,5 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 1,7 mm•mrad.

d)En uteffekt som överstiger 2,5 kW men inte 3,3 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 2,5 mm•mrad.

e)En uteffekt som överstiger 3,3 kW men inte 6 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 3,5 mm•mrad.

f)Används inte.

g)Används inte.

h)En uteffekt som överstiger 6 kW men inte 8 kW och en strålparame­ terprodukt som överstiger 12 mm•mrad.

i)En uteffekt som överstiger 8 kW men inte 10 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 24 mm•mrad.

390

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

Bilaga 1

 

 

11.6.2021

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/331

SV

 

 

 

 

 

 

 

6A005.a.

forts.

 

 

 

 

 

7. En utgångsvåglängd som överstiger 1 150 nm men inte 1 555 nm, och något av följande:

 

 

 

 

a) En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 50 W.

 

 

 

 

b) En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 80 W.

 

 

 

8.

En utgångsvåglängd som överstiger 1 555 nm men inte 1 850 nm och en uteffekt som överstiger 1 W.

 

9. En utgångsvåglängd som överstiger 1 850 nm men inte 2 100 nm, och något av följande:

 

 

 

 

a) En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 1 W.

 

 

 

 

b) En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 120 W.

 

 

 

10. En utgångsvåglängd som överstiger 2 100 nm och en uteffekt som överstiger 1 W.

 

 

 

b) Icke-”avstämbara” ”pulsade lasrar” som har något av följande:

 

 

 

1.

En utgångsvåglängd som understiger 150 nm och något av följande:

 

 

 

 

a)

En utenergi som överstiger 50 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

 

b)

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

2. En utgångsvåglängd på minst 150 nm och högst 510 nm och något av följande:

 

 

 

 

a)

En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 30 W.

 

 

 

 

b)

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

 

 

 

 

 

Anmärkning: Avsnitt 6A005.b.2.b omfattar inte argon-”lasrar” som har en ”genomsnittlig uteffekt” på

 

 

 

högst 50 W.

 

 

 

3.

En utgångsvåglängd som överstiger 510 nm men inte 540 nm och som har något av följande:

 

 

 

 

a)

En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

 

 

 

 

 

1. En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 50 W.

 

 

 

 

 

2. En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

 

 

 

 

b)

En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

 

 

 

 

 

1. En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 150 W.

 

 

 

 

 

2. En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 150 W.

 

 

391

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/332

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005.b. forts.

4.En utgångsvåglängd som överstiger 540 nm men inte 800 nm och som har något av följande:

a)En ”pulslängd” som understiger 1 ps och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 0,005 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 5 GW.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

b)En ”pulslängd” som är lika med eller över 1 ps och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 30 W.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

5.En utgångsvåglängd som överstiger 800 nm men inte 975 nm och som har något av följande:

a)En ”pulslängd” som understiger 1 ps och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 0,005 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 5 GW.

2.En ’enkel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W,

b)En ”pulslängd” som är lika med eller överstiger 1 ps men inte överstiger 1 μs och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 0,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 50 W.

2.En ’enkel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

3.En ’multipel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

c)En ”pulslängd” som överstiger 1 μs och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 2 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 50 W.

2.En enkel transversell mod och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

3.En ’multipel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 80 W.

392

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/333

 

 

 

 

 

6A005.b. forts.

6.En utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har något av följande:

a)En ”pulslängd” som understiger 1 ps och något av följande:

1.En utgångs-”toppeffekt” som överstiger 2 GW/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

3.En utenergi som överstiger 0,002 J/puls.

b)En ”pulslängd” som är lika med eller överstiger 1 ps och är mindre än 1 ns och något av följande:

1.En utgångs-”toppeffekt” som överstiger 5 GW/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

3.En utenergi som överstiger 0,1 J/puls.

c)En ”pulslängd” som är lika med eller överstiger 1 ns men inte överstiger 1 μs och något av följande:

1.En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

a)En ”toppeffekt” som överstiger 100 MW,

b)En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W som genom konstruktionen är begränsad till en maximal pulsrepetitionsfrekvens på högst 1 kHz.

c)En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 100 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

d)En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 150 W och som kan fungera vid en pulsrepeti­ tionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

e)En utenergi som överstiger 2 J/puls.

2.En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

a)En ”toppeffekt” som överstiger 400 MW,

b)En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

c)En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 2 kW.

d)En utenergi som överstiger 4 J/puls.

393

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/334

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005.b.6. forts.

d)En ”pulslängd” som överstiger 1 μs och något av följande:

1.En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

a)En ”toppeffekt” som överstiger 500 kW,

b)En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 100 W.

c)En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 150 W.

2.En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

a)En ”toppeffekt” som överstiger 1 MW,

b)En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

c)En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 2 kW.

7.En utgångsvåglängd som överstiger 1 150 nm men inte 1 555 nm, och något av följande:

a)En ”pulslängd” som inte överstiger 1 μs och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 0,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 50 W.

2.En ’enkel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

3.En ’multipel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

b)En ”pulslängd” som överstiger 1 μs och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 2 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 50 W.

2.En ’enkel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

3.En ’multipel transversell mod’ och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 80 W.

394

 

 

 

 

 

 

Prop. 2021/22:209

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

11.6.2021

 

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/335

SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6A005.b.

forts.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

En utgångsvåglängd som överstiger 1 555 nm men inte 1 850 nm, och något av följande:

 

 

 

 

 

 

a)

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

 

 

 

b)

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

9.

 

 

En utgångsvåglängd som överstiger 1 850 nm men inte 2 100 nm, och något av följande:

 

 

 

 

 

 

a)

En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

 

 

 

 

 

 

 

1.

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

 

 

 

 

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

 

 

 

b)

En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

 

 

 

 

 

 

 

1.

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 10 kW.

 

 

 

 

 

 

 

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 120 W.

 

 

 

10.

En utgångsvåglängd som överstiger 2 100 nm och något av följande:

 

 

 

 

 

 

a)

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

 

 

 

 

 

 

b)

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 1 W.

 

 

395

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/336

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005 forts.

c)”Avstämbara” ”lasrar” som har något av följande:

1.En utgångsvåglängd som understiger 600 nm och något av följande:

a)En utenergi som överstiger 50 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 1 W.

Anmärkning: Avsnitt 6A005.c.1 omfattar inte färgämnes-”lasrar” och andra vätske-”lasrar” med en multimodal utsignal och en våglängd av minst 150 nm och högst 600 nm och med samtliga följande egenskaper:

1.En utenergi som understiger 1,5 J/puls eller en ”toppeffekt” som understiger 20 W.

2.En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som understiger 20 W.

2.En utgångsvåglängd på minst 600 nm men högst 1 400 nm och något av följande:

a)En utenergi som överstiger 1 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 20 W. eller

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 20 W.

3.En utgångsvåglängd som överstiger 1 400 nm och något av följande:

a)En utenergi som överstiger 50 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 1 W.

d)Andra ”lasrar”, som inte specificeras i avsnitt 6A005.a, 6A005.b eller 6A005.c, enligt följande:

1.Halvledar-”lasrar” enligt följande:

Anmärkning 1: Avsnitt 6A005.d.1 omfattar halvledar-”lasrar” som har ett utgående optiskt anslutningsdon (t.ex. optisk kopplingsfläta).

Anmärkning 2: Halvledar-”lasrar” som speciellt har konstruerats för annan utrustning klassificeras som denna andra utrustning.

396

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/337

 

 

 

 

 

6A005.d.1. forts.

a)Individuella halvledar-”lasrar” med enkel transversell mod som har någon av följande egenskaper:

1.En våglängd på högst 1 510 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 1,5 W.

2.En våglängd som överstiger 1 510 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 500 mW.

b)Individuella halvledar-”lasrar” med ’multipel transversell mod’ som har någon av följande egenskaper:

1.En våglängd som understiger 1 400 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 15 W.

2.En våglängd på minst 1 400 nm men under 1 900 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt på över 2,5 W.

3.En våglängd på minst 1 900 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt på över 1 W.

c)Individuella ’stavar’ av halvledar-”lasrar” med någon av följande egenskaper:

1.En våglängd som understiger 1 400 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 100 W.

2.En våglängd på minst 1 400 nm men under 1 900 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt på över 25 W.

3.En våglängd på minst 1 900 nm och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt på över 10 W.

397

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/338

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005.d.1. forts.

d)’Stackade system’ (matrisstackar) av halvledar-”lasrar” (tvådimensionella system) med någon av följande egenskaper:

1.En våglängd på mindre än 1 400 nm och med någon av följande egenskaper:

a)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt under 3 kW och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) utgångs-’effekttäthet’ som överstiger 500 W/cm2.

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt på minst 3 kW men högst 5 kW och med en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) utgångs-’effekttäthet’ som överstiger 350 W/cm2.

c)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt som överstiger 5 kW.

d)Maximal pulsad ’effekttäthet’ som överstiger 2 500 W/cm2.

Anmärkning:

Avsnitt 6A005.d.1.d.1.d omfattar inte epitaxiellt tillverkade monolitiska enheter.

e)En rumsligt koherent genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt som överstiger 150 W.

2.En våglängd på minst 1 400 nm men under 1 900 nm och med någon av följande egenskaper:

a)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt under 250 kW och en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) utgångs-’effekttäthet’ som överstiger 150 W/cm2.

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt på minst 250 W men högst 500 W och

med en genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) utgångs-’effekttäthet’ som överstiger

50 W/cm2.

c)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt som överstiger 500 W.

d)Maximal pulsad ’effekttäthet’ som överstiger 500 W/cm2.

Anmärkning:

Avsnitt 6A005.d.1.d.2.d omfattar inte epitaxiellt tillverkade monolitiska enheter.

e)En rumsligt koherent genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt som överstiger 15 W.

398

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/339

 

 

 

 

 

6A005.d.1.d. forts.

3.En våglängd större eller lika med 1 900 nm med någon av följande egenskaper:

a)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) utgångs-’effekttäthet’ som överstiger 50 W/cm2.

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt över 10 W.

c)En rumsligt koherent genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) total uteffekt som överstiger 1,5 W, eller

4.Åtminstone en ”laser”-’stav’ som specificeras i avsnitt 6A005.d.1.c.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A005.d.1.d avses med ’effekttäthet’ den totala ”laser”-uteffekten delad med ytan på det ’stackade systemets’ emitter.

e)Andra ’stackade system’ (matrisstackar) av halvledar-”lasrar” än de som specificeras i avsnitt 6A005. d.1.d, med alla följande egenskaper:

1.Särskilt konstruerade eller modifierade för att kombineras med andra ’stackade system’, så att de bildar ett större ’stackat system’.

2.Integrerade anslutningar, gemensamma för både elektronik och kylning.

Anmärkning 1: ’Stackade system’ som har bildats genom en kombination av ’stackade system’ (matrisstackar) av halvledar-”lasrar” enligt 6A005.d.1.e och inte är avsedda att kombineras eller modifieras ytterligare specificeras i 6A005.d.1.d.

Anmärkning 2: ’Stackade system’ som har bildats genom en kombination av ’stackade system’ (matrisstackar) av halvledar-”lasrar” enligt 6A005.d.1.e och är avsedda att kombineras eller modifieras ytterligare specificeras i 6A005.d.1.e.

Anmärkning 3: Avsnitt 6A005.d.1.e omfattar inte modulära sammansättningar av enstaka ’stavar’ avsedda att sättas ihop i genomgående stackade linjära system.

Tekniska anmärkningar:

1.Halvledar-”lasrar” kallas ofta ”laser”-dioder.

2.En ’stav’ (också kallad halvledar-”laser”-’stav’, ”laser”-diod-’stav’ eller diod-’stav’) består av flera halvledar- ”lasrar” i ett endimensionellt system.

3.Ett ’stackat system’ består av flera ’stavar’, som bildar ett tvådimensionellt system av halvledar-”lasrar”.

399

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/340

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005.d. forts.

2.Kolmonoxid(CO)-”lasrar” som har något av följande:

a)En utenergi som överstiger 2 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 5 kW.

b)En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 5 kW.

3.Koldioxid(CO2)-”lasrar” som har något av följande:

a)En kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 15 kW.

b)En pulsad uteffekt med en ”pulslängd” som överstiger 10 μs, och något av följande:

1.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 kW.

2.En ”toppeffekt” som överstiger 100 kW.

c)En pulsad uteffekt med en ”pulslängd” som är högst 10 μs och något av följande:

1.En pulsenergi som överstiger 5 J/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 2,5 kW.

4.Excimer-”lasrar” som har något av följande:

a)En utgångsvåglängd som inte överstiger 150 nm och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 50 mJ/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 1 W.

b)En utgångsvåglängd som överstiger 150 nm men inte 190 nm och som har något av följande:

1.En utenergi som överstiger 1,5 J/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 120 W.

c)En utgångsvåglängd som överstiger 190 nm men inte 360 nm och som har något av följande:

1.En utenergi som överstiger 10 J/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

400

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/341

 

 

 

 

 

6A005.d.4. forts.

d)En utgångsvåglängd som överstiger 360 nm och något av följande:

1.En utenergi som överstiger 1,5 J/puls.

2.En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

ANM. Se avsnitt 3B001 för excimer-”lasrar” som speciellt konstruerats för litografisk utrustning.

5.”Kemiska lasrar” enligt följande:

a)Vätefluorid(HF)-”lasrar”.

b)Deuteriumfluorid(DF)-”lasrar”.

c)”Transferlasrar” enligt följande:

1.Syre-jod(O2-I)-”lasrar”.

2.Deuteriumfluorid-koldioxid(DF-CO2)-”lasrar”.

Teknisk anmärkning:

’Transferlasrar’ är ”lasrar” i vilka de exciterande aktiva ämnena exciteras genom att energi överförs vid kollisionen mellan lasrande och icke lasrande atomer eller molekyler.

6.Icke-repetitiva pulsade neodymglas- ”lasrar” som har något av följande:

a)En ”pulslängd” som inte överstiger 1 μs och en utenergi som överstiger 50 J/puls.

b)En ”pulslängd” som överstiger 1 μs och en utenergi som överstiger 100 J/puls.

Anmärkning:

’Icke-repetitiva pulsade’ avser ”lasrar” som producerar antingen en enda utgångspuls eller som har

 

ett tidsintervall mellan pulserna som överstiger en (1) minut.

e)Komponenter enligt följande:

1. Speglar som kyls antingen med ’aktiv kylning’ eller genom s.k. heat pipes.

Teknisk anmärkning:

Med ’aktiv kylning’ avses en kylningsteknik för optiska komponenter där man använder en vätska under den optiska ytan (nominellt mindre än 1 mm under den optiska ytan) för att transportera bort värme.

2.Optiska speglar eller genomskinliga eller delvis genomskinliga optiska eller elektrooptiska komponenter, andra än fiberoptiska kopplare och multilager dielektriska gitter (MLD), som är särskilt konstruerade för att användas tillsammans med specificerade ”lasrar”;

Anmärkning:

Fiberkopplare och multilager dielektriska gitter (MLD) specificeras i avsnitt 6A005.e.3.

401

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/342

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A005.e. forts.

3.Fiber-”laser”-komponenter enligt följande:

a)Multimod till multimod fiberoptiska kopplare med alla följande egenskaper:

1.En inkopplingsförlust som är bättre (mindre) än eller lika med 0,3 dB bibehållen vid en specificerad total genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt (utom uteffekten från en eventuell singelmodskärna) på över 1 000 W.

2.Antal ingångsfibrer är minst 3.

b)Singelmod till multimod fiberoptiska kopplare med alla följande egenskaper:

1.En inkopplingsförlust som är bättre (mindre) än 0,5 dB bibehållen vid en specificerad total genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt på över 4 600 W.

2.Antal ingångsfibrer är minst 3.

3.Någon av följande egenskaper:

a)En strålparameterprodukt (BPP) mätt vid strålutgången på högst 1,5 mm mrad för ett antal ingångsfibrer som är högst 5, eller

b)En strålparameterprodukt mätt vid strålutgången på högst 2,5 mm mrad för ett antal ingångsfibrer över 5.

c)Multilager dielektriska gitter med alla följande egenskaper:

1.Utformade för spektral eller koherent strålkombination av minst 5 fiber-”lasrar”.

2.En gräns för skador åstadkomna av CW-”laser” på minst 10 kW/cm2.

402

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/343

 

 

 

 

 

6A005 forts.

f)Optisk utrustning enligt följande:

ANM. För optiska element med delad öppning, som kan arbeta i ”Super-High Power Laser” (”SHPL”)- tillämpningar, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

1.Används inte.

2.”Laser”-analysutrustning som särskilt konstruerats för dynamisk mätning av vinkelfel vid strålstyrning i ”Super-High Power Laser” (”SHPL”)-system och som har vinkel-”noggrannhet” på 10 μrad (mikroradianer) eller mindre (bättre).

3.Optisk utrustning och komponenter, speciellt konstruerade för koherent strålkombination i ett faskopplade ”SHPL”-system, som har någon av följande egenskaper:

a)En ”noggrannhet” på 0,1 μm eller mindre, for våglängder större än 1 μm.

b)En ”noggrannhet” på λ/10 eller mindre (bättre) vid beräknad våglängd, för våglängder lika med eller mindre än 1 μm.

4.Projektionsteleskop speciellt konstruerade för att arbeta i ”SHPL”-system.

g)’Laserutrustning för akustisk detektion’ med samtliga följande egenskaper:

1.En kontinuerlig (CW) ”laser”-uteffekt av minst 20 mW.

2.En ”laser”-frekvensstabilitet som är lika med eller bättre (mindre) än 10 MHz.

3.”Laser”-våglängder som är minst 1 000 nm och högst 2 000 nm.

4.Optisk systemupplösning bättre (mindre) än 1 nm.

5.Optiskt signal-brus-förhållande större än eller lika med 103.

Teknisk anmärkning:

’Laserutrustning för akustisk detektion’ betecknas ibland som en ”laser”-mikrofon eller mikrofon för detektion av partikelflöde.

403

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/344

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A006 ”Magnetometrar”, ”magnetiska gradiometrar”, ”induktionsmagnetometrar”, sensorer för elektriska undervattensfält och ”kompensationssystem”, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 7A103.d.

Anmärkning: Avsnitt 6A006 omfattar inte kontrollinstrument som är speciellt konstruerade för fiskeritillämpningar eller biomagnetiska mätningar för medicinsk diagnostik.

a)”Magnetometrar” och delsystem enligt följande:

1.”Magnetometrar” som använder ”supraledande” (SQUID) ”teknik” och har någon av följande egenskaper:

a)SQUID-system som är konstruerade för stationärt arbete, utan speciellt konstruerade delsystem för att minska bruset vid rörelse och som har en ’känslighet’ lika med eller lägre (bättre) än 50 fT rms/√Hz vid frekvenser lika med 1 Hz.

b)SQUID-system som har en magnetometer för rörligt arbete med en ’känslighet’ som är lägre (bättre)

än 20 pT rms/√Hz vid en frekvens av 1 Hz och som är speciellt konstruerade för att minska bruset vid arbete i rörelse.

2.”Magnetometrar” som använder optiskt pumpad ”teknik” eller kärnrotationsteknik (proton/Overhauser) som har en ’känslighet’ som är lägre (bättre) än 20 pT rms/√Hz vid en frekvens av 1 Hz.

3.”Magnetometrar” som använder fluxgate-”teknik” och som har en ’känslighet’ som är lika med eller lägre

(bättre) än 10 pT rms /√Hz vid en frekvens av 1 Hz.

4.Induktionsspole-”magnetometrar” som har en ’känslighet’ som är lägre (bättre) än något av följande:

a)05 nT rms/√Hz vid frekvenser under 1 Hz.

b)1 × 10-3nT (rms)/√Hz vid frekvenser på 1 Hz eller mer men som inte överstiger 10 Hz, eller

c)1 × 10–4 nT (rms)/√Hz vid frekvenser som är större än 10 Hz.

5.Fiberoptiska ”magnetometrar” som har en ’känslighet’ som är lägre (bättre) än 1 nT rms/√Hz.

404

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/345

 

 

 

 

 

6A006 forts.

b)Sensorer för elektriska undervattensfält som har en ’känslighet’ som är lägre (bättre) än 8 nV/√Hz, mätt vid 1 Hz.

c)”Magnetiska gradiometrar” enligt följande:

1.”Magnetiska gradiometrar” som använder flera ”magnetometrar” som specificeras i avsnitt 6A006.a.

2.Fiberoptiska ”induktionsmagnetometrar” som har en ’känslighet’ av det magnetiska gradientfältet som är lägre (bättre) än 0,3 nT/m rms/√Hz.

3.”Induktionsmagnetometrar” som använder annan ”teknik” än fiberoptisk ”teknik” och som har en ’känslighet’ av det magnetiska gradientfältet som är lägre (bättre) än 0,015 nT/m rms /√Hz.

d)”Kompensationssystem” för magnetiska sensorer eller sensorer för elektriska undervattensfält som leder till en prestanda som är minst lika bra som de kontrollparametrar som anges i avsnitt 6A006.a, 6A006.b eller

6A006.c.

e)Elektromagnetiska mottagare för undervattensbruk som innehåller magnetfältssensorer som specificeras i 6A006.a eller sensorer för elektriska undervattensfält som specificeras i 6A006.b.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A006 definieras ’känslighet’ (brusnivå) som effektivvärdet av den genom anordningen begränsade lägsta brusnivån, som är den lägsta signal som kan mätas.

405

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/346

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A007 Gravitationsmetrar (gravimetrar) och gravitationsgradiometrar enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A107.

a)Gravitationsmetrar som är konstruerade eller modifierade för markbruk och har en statisk ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 10 μGal.

Anmärkning: Avsnitt 6A007.a omfattar inte markbundna gravitationsmetrar som är gjorda av kvartselement (Worden-typ).

b)Gravitationsmetrar som är konstruerade för mobila plattformar, och som har alla följande egenskaper:

1.En statisk ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 0,7 mGal.

2.En drifts”-noggrannhet” som är mindre (bättre) än 0,7 mGal och som har en ”inställningstid till dess den visar stadigvarande värde” på mindre än 2 minuter under vilken som helst kombination av medföljande korrektionskompensationer och rörelsepåverkan.

c)Gravitationsgradiometrar.

406

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/347

 

 

 

 

 

6A008 Radarsystem, utrustning och enheter med en eller flera av följande egenskaper, samt speciellt konstruerade tillhörande komponenter:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A108.

Anmärkning: Avsnitt 6A008 omfattar inte följande:

—Sekundär övervakningsradar (SSR). Civil fordonsradar.

Bildskärmar eller monitorer som används för flygkontrolltjänst (ATC). Meteorologisk (väder-)radar.

Precisionsinflygningsradarutrustning (PAR) som överensstämmer med Icao-standard och utnyttjar linjära (endimensionella) system med elektronisk styrning eller mekaniskt positionerade passiva antenner.

a)Arbetar vid frekvenser från 40 GHz till 230 GHz och har någon av följande egenskaper:

1.En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 mW.

2.En lokaliserings-”noggrannhet” på 1 m eller mindre (bättre) i räckvidd och 0,2 grader eller mindre (bättre) i azimut.

b)Har en avstämbar bandbredd som överstiger ± 6,25 % av ’mittarbetsfrekvensen’. Teknisk anmärkning:

’Mittarbetsfrekvensen’ definieras som hälften av summan av den högsta och den lägsta angivna arbetsfrekvensen.

c)Samtidigt kan arbeta på mer än två bärfrekvenser.

d)Kan arbeta i syntetisk apertur (SAR), radarmod med inverterad syntetisk apertur (ISAR), eller sidospanande flygburen (SLAR) radarmod.

e)Innehåller elektroniskt avsökande antennsystem (electronically scanned array antennae). Teknisk anmärkning:

Elektroniskt avsökande antennsystem (electronically scanned array antennae) kallas också antennsystem med elektronisk styrning.

f) Kan bestämma höjden hos ett icke samarbetande mål.

407

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/348

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A008 forts.

g)Är speciellt konstruerad utrustning för luftburen (monterad på ballong eller flygplanskropp) funktion och har doppler ”signalbehandling” för att upptäcka ett måls rörelse.

h)Använder radarsignalbehandling och något av följande:

1.”Radarbandspridnings”-teknik.

2.”Radarhoppfrekvens”-teknik.

i)Utför landbaserad operation med en maximal ’instrumenterad räckvidd’ som överstiger 185 km.

Anmärkning: Avsnitt 6A008.i omfattar inte följande:

a)Radarutrustning för övervakning av fiskevatten.

b)Markradarutrustning speciellt konstruerad för långdistansflygsäkerhetskontroll (enroute air traffic control) och med samtliga följande egenskaper:

1.En maximal ’instrumenterad räckvidd’ om 500 km eller mindre.

2.Konfigurerad så att radarns måldata endast kan sändas en väg från radarns uppställningsplats till en eller flera civila luftkontrollcentraler.

3.Innehåller inga utrustningar för fjärrkontroll av radarns avsökningshastighet från luftkontrollcentralen på rutten.

4.Permanent installerad.

c)Radar för att spåra väderballonger.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 6A008.i gäller att ’Instrumenterad räckvidd’ är det specificerade entydiga avbildningsområdet för en radar.

j)Är ”laser”-radar eller utrustning för att söka och upptäcka ljus (LIDAR = ”Light Detection and Ranging”) och har någon av följande egenskaper:

1.Är ”rymdkvalificerad”.

2.Använder koherent heterodyn eller homodyn detekteringsteknik och har en vinkelupplösning som är mindre (bättre) än 20 μrad (mikroradianer).

3.Är konstruerad för att utföra batymetriska kustkartläggningar från luften enligt Internationella hydrografiska organisationens (IHO) Order 1a Standard (5:e upplagan, februari 2008) för hydrografiska kartläggningar, eller bättre, med användning av en eller flera ”lasrar” med en våglängd som överstiger 400 nm men inte 600 nm.

408

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/349

 

 

 

 

 

6A008.j. forts.

Anmärkning 1: LIDAR-utrustning som är speciellt konstruerad för kartläggning specificeras endast i avsnitt 6A008.j.3.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A008.j omfattar inte LIDAR-utrustning som är speciellt konstruerad för meteorologisk observation.

Anmärkning 3: Parametrarna i IHO:s Order 1a Standard (5:e upplagan, februari 2008) kan sammanfattas enligt följande:

—Horisontell noggrannhet (95 % konfidensnivå) = 5 m + 5 % av djupet.

Djupnoggrannhet för reducerade djup (95 % konfidensnivå) = ± √(a2+(b × d)2), där: a = 0,5 m = konstant djupfel,

dvs. summan av alla konstanta djupfel

b = 0,013 = faktorn för djupberoende fel b × d = djupberoende fel,

idvs. summan av alla djupberoende fel

d = djup

Detektion av strukturer = Rymdstrukturer > 2 m i djup upp till 40 m, 10 % av djup som är större än

40m.

k)Har ”signalbehandlings”-undersystem som använder ”pulskompression”, med något av följande:

1.Ett ”pulskompressions”-förhållande som överstiger 150.

2.En komprimerad pulsbredd som är kortare än 200 ns.

Anmärkning: Avsnitt 6A008.k.2 omfattar inte tvådimensionell ’marin radar’ eller radar för ’fartygstrafikservice’ med alla följande egenskaper;

a)Ett ”pulskompressions”-förhållande som inte överstiger 150.

b)En komprimerad pulsbredd som är större än 30 ns.

c)Enkel och roterande mekaniskt skannad antenn.

d)En utgångstoppeffekt som inte överstiger 250 W.

e)Inte kapabel till ”hoppfrekvensteknik”.

409

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/350

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A008 forts.

l.Har databehandlande undersystem och något av följande:

1.’Automatisk målsökning’ som för varje antennläge anger målets beräknade position bortom tidpunkten för nästa antennlobspassage.

Anmärkning: Avsnitt 6A008.l.1 omfattar inte konfliktberedskapskapacitet i ATC-system, eller ’marin radar’.

Teknisk anmärkning:

’Automatisk målsökning’ är en processteknik som automatiskt bestämmer och som utmatning lämnar ett extrapolerat värde av målets mest sannolika position i realtid.

2.Används inte.

3.Används inte.

4.Konfigurerad för att tillhandahålla överlagring och samband, eller sammanslagning, av måldata inom sex sekunder från två eller flera ’geografiskt åtskilda’ radarsensorer, så att den aggregerade prestandan blir bättre än för varje sådan enskild sensor som specificeras i avsnitt 6A008.f eller 6A008.i.

Teknisk anmärkning:

Sensorer anses vara ’geografiskt åtskilda’ när varje avläsningsstation har ett avstånd av minst 1 500 m i alla riktningar till andra stationer. Mobila sensorer betraktas alltid som ’geografiskt åtskilda’.

ANM: Se även kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: Avsnitt 6A008.l.4 omfattar inte system, utrustningar eller enheter för övervakning som används för ’fartygstrafikservice’.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 6A008 avses med ’marin radar’ en radar som används för att navigera säkert till havs, på inre vattenvägar och i kustfarvatten.

2.I avsnitt 6A008 avses med ’fartygstrafikservice’ en tjänst för övervakning och kontroll av fartygstrafik motsvarande flygkontrolltjänst (ATC) för ”luftfartyg”.

410

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/351

 

 

 

 

 

6A102 Strålningståliga ’detektorer’, andra än dem som specificeras i avsnitt 6A002, som är särskilt konstruerade eller modifierade för att skydda mot nukleära effekter (t.ex. elektromagnetiska pulser (EMP), röntgenstrålar, kombinerad tryck- och termisk effekt), och användbara för ”missiler”, konstruerade eller specificerade för att motstå strålningsnivåer som svarar till eller överskrider en total strålningsdos om 5 × 105 rads (kisel).

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A102 definieras en ’detektor’ som en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk komponent som automatiskt identifierar och lagrar eller registrerar en retning såsom en förändring i omgivningens tryck eller temperatur, en elektrisk eller elektromagnetisk signal eller strålning från ett radioaktivt material. Detta inkluderar detektorer av engångstyp som känner av funktion eller inte.

6A107 Gravitationsmetrar (gravimetrar) och komponenter för gravitationsmetrar och gravitationsgradiometrar enligt följande:

a)Gravitationsmetrar andra än de som specificeras i avsnitt 6A007.b, avsedda eller modifierade för bruk i luften eller i havet, med en statisk noggrannhet eller en driftsnoggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än 0,7 milligal (mGal) och en inställningstid på 2 minuter eller mindre.

b)Speciellt konstruerade komponenter för gravitationsmetrar som specificeras i avsnitt 6A007.b eller 6A107.a och gravitationsgradiometrar som specificeras i avsnitt 6A007.c.

6A108 Radarsystem, målsökningssystem och radomer, andra än de som specificeras i avsnitt 6A008, enligt följande:

a)Radar- och laserradarsystem som är konstruerade eller modifierade för användning i rymduppskjutnings­ farkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

Anmärkning: Avsnitt 6A108.a omfattar följande:

a)Utrustning för kartläggning av markkontur.

b)Utrustning för scenkartläggning och korrelation (både digital och analog).

c)Radarutrustning för dopplernavigering.

d)Passiv interferensmätarutrustning.

e)Bildalstrande sensorutrustning (både aktiv och passiv).

b)Precisionsmålsökningssystem, användbara för ’missiler’, enligt följande:

1.Sökningssystem som använder en kodöversättare (code translator) i förening med antingen markbundna eller luftburna referenser eller navigationssatellitsystem för att tillhandahålla realtidsmätningar av position och hastighet under flygningen.

2.Avståndsmätande radar inklusive tillhörande optiska/infraröda sökare med alla följande egenskaper:

a)Vinkelupplösning bättre än 1,5 mrad.

b)Räckvidd av 30 km eller längre med en avståndsupplösning, som är bättre än 10 m rms, och

c)Hastighetsupplösning som är bättre än 3 m/s.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A108.b Avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster som har en räckvidd som överstiger 300 km.

c)Radomer som är konstruerade för att motstå en kombinerad termisk chock större än 4,184 × 106 J/m2 som åtföljs av en övertryckstopp högre än 50 kPa, som kan användas i ”missiler” för att skydda mot nukleära effekter (t.ex. elektromagnetiska pulser (EMP), röntgenstrålar, kombinerad tryck- och termisk effekt).

411

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/352

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A202 Fotomultiplikatorrör med båda följande egenskaper:

a)Fotokatodyta som är större än 20 cm2.

b)En anodpulsstigtid på mindre än 1 ns.

6A203 Kameror och komponenter, andra än de som specificeras i avsnitt 6A003, enligt följande:

N.B.1. ”Programvara” som är särskilt konstruerad för att öka eller minska prestandan hos kameror och avbildnings­ anordningar för att möta de kriterier som anges i avsnitt 6A203.a, 6A203.b. eller 6A203.c, specificeras i avsnitt 6D203.

N.B.2. ”Teknik” i form av koder eller nycklar för att öka eller minska prestandan hos kameror och avbildnings­ anordningar för att möta de kriterier som anges i avsnitt 6A203.a, 6A203.b. eller 6A203.c, specificeras i avsnitt 6E203.

Anmärkning: Avsnitten 6A203.a–6A203.c omfattar inte kameror och avbildningsanordningar som har begränsningar i sin maskinvara, ”programvara” eller ”teknik” som begränsar prestandan till att vara lägre än vad som anges nedan, under förutsättning att de uppfyller något av följande:

1.De måste returneras till originaltillverkaren för att förbättras eller för att begränsningarna ska tas bort.

2.De kräver ”programvara” enligt vad som specificeras i avsnitt 6D203 för att öka eller minska prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 6A203,

3.De kräver ”teknik” i form av nycklar eller koder enligt vad som specificeras i avsnitt 6E203 för att öka eller minska prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 6A203.

a)Svepkameror (spaltkameror) och speciellt konstruerade komponenter till dem enligt följande:

1.Svepkameror (spaltkameror) med en skrivhastighet större än 0,5 mm/μs.

2.Elektroniska svepkameror (spaltkameror) med vilka en tidsupplösning av 50 ns eller kortare kan uppnås.

3.Bildrör (streak tubes) till kameror som specificeras i avsnitt 6A203.a.2.

4.Anslutningar som är särskilt konstruerade för att användas tillsammans med svepkameror som har modulär uppbyggnad och som medger prestandaspecifikationerna i avsnitt 6A203.a.1 eller 6A203. a.2.

5.Synkroniseringselektronikenheter och rotorenheter bestående av turbiner, speglar och lager som är särskilt konstruerade för de kameror som specificeras i avsnitt 6A203.a.1.

412

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/353

 

 

 

 

 

6A203 forts.

b)Seriebildkameror (framing cameras) och speciellt konstruerade komponenter till dem enligt följande:

1.Seriebildkameror (framing cameras) med en bildhastighet, som är större än 225 000 bilder/s.

2.Seriebildkameror (framing cameras) med vilka kan uppnås exponeringstider om 50 ns eller kortare.

3.Bildrör och solid-state imaging-anordningar som har en snabb-bilds gating-tid (slutartid) på 50 ns eller mindre och som är särskilt konstruerade för de kameror som specificeras i avsnitt 6A203.b.1 eller 6A203.b.2.

4.Anslutningar som är särskilt konstruerade för att användas tillsammans med seriebildkameror som har modulär uppbyggnad och som medger prestandaspecifikationerna i avsnitt 6A203.b.1 eller 6A203. b.2.

5.Synkroniseringselektronikenheter och rotorenheter bestående av turbiner, speglar och lager som är särskilt konstruerade för de kameror som specificeras i avsnitt 6A203.b.1 eller 6A203.b.2.

Teknisk anmärkning:

Höghastighetsseriebildkameror enligt avsnitt 6A203.b kan användas ensamma för att skapa en enda bild av ett dynamiskt förlopp, eller så kan flera sådana kameror användas i ett sekvensutlösningssystem för att skapa flera bilder av ett förlopp.

c)Halvledar- eller elektronrörskameror och särskilt konstruerade komponenter till dessa enligt följande:

1.Halvledarkameror eller elektronrörskameror med en snabb-bilds gating-tid (slutartid) på 50 ns eller mindre.

2.Solid-state imaging-anordningar och bildförstärkarrör som har en snabb-bilds gating-tid (slutartid) på 50 ns eller mindre och som är särskilt konstruerade för de kameror som specificeras i avsnitt 6A203. c.1.

3.Elektro-optiska slutare (Kerr eller Pockel) med en snabb-bilds gating-tid (slutartid) på 50 ns eller mindre.

4.Anslutningar som är särskilt konstruerade för att användas tillsammans med kameror som har modulär uppbyggnad och som medger prestandaspecifikationerna i avsnitt 6A203.c.1.

d)Strålningshärdade tv-kameror eller linser därtill, särskilt utformade eller klassade att motstå en total stråldos på mer än 50 × 103 Gy(kisel) (5 × 106 rad [kisel]) utan att försämras operativt.

Teknisk anmärkning:

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när den utsätts för joniserande strålning.

413

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/354

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A205 ”Lasrar”, ”laser”-förstärkare och oscillatorer, andra än de som specificeras i avsnitten 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005, enligt följande:

ANM. För lasrar som arbetar med kopparånga, se avsnitt 6A005.b.

a)Argon-jon-”lasrar” som har båda följande egenskaper:

1.Är verksamma vid våglängder mellan 400 nm och 515 nm.

2.Producerar en ”genomsnittlig uteffekt” större än 40 W.

b)Avstämbara pulsade singelmod färgämneslaseroscillatorer med alla följande egenskaper:

1.Är verksamma vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

2.Producerar en ”genomsnittlig uteffekt” större än 1 W.

3.Har en pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 1 kHz.

4.Har en pulsbredd mindre än 100 ns.

c)Avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare och oscillatorer med alla följande egenskaper:

1.Är verksamma vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

2.Producerar en ”genomsnittlig uteffekt” större än 30 W.

3.Har en pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 1 kHz.

4.Har en pulsbredd mindre än 100 ns.

Anmärkning: Avsnitt 6A205.c omfattar inte singelmod-oscillatorer.

414

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/355

 

 

 

 

 

6A205 forts.

d)Pulsade koldioxid-”lasrar” med alla följande egenskaper:

1.Är verksamma vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm.

2.Har en pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 250 Hz.

3.Producerar en ”genomsnittlig uteffekt” större än 500 W.

4.Har en pulsbredd mindre än 200 ns.

e)Para-vätefyllda Ramanceller konstruerade för drift vid en utgående våglängd av 16 μm och en repetitions­ frekvens som är högre än 250 Hz.

f)Neodym-dopade (andra än glas) ”lasrar” med en utgångsvåglängd mellan 1 000 och 1 100 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.Pulsexciterade och Q-switchade med en pulslängd på minst 1 ns och som har någon av följande egenskaper:

a)En enkel transversell mod med en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 40 W.

b)En multipel transversell mod med en genomsnittlig effekt som överstiger 50 W.

2.Har frekvensdubblering för att ge en utgångsvåglängd mellan 500 och 550 nm med en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 40 W.

g)Pulsade kolmonoxidlasrar, utöver de som specificeras i avsnitt 6A005.d.2, med alla följande egenskaper:

1.Är verksamma vid våglängder mellan 5 000 nm och 6 000 nm.

2.Har en pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 250 Hz.

3.Producerar en ”genomsnittlig uteffekt” större än 200 W.

4.Har en pulsbredd mindre än 200 ns.

6A225 Hastighetsinterferometrar för mätning av hastigheter över 1 km/s under tidsintervall kortare än 10 μs.

Anmärkning: Avsnitt 6A225 omfattar hastighetsinterferometrar som VISAR (Velocity interferometer systems for any reflector), DLI (Doppler laser interferometers) och PDV (Photonic Doppler Velocimeters) som också är kända som Het-V (Heterodyne Velocimeters).

415

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/356

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6A226 Tryckgivare enligt följande:

a)Stöttryckmätare som kan mäta tryck på över 10 GPa, inbegriper mätare tillverkade med manganin, ytterbium och polyvinylidenfluorid (PVDF)/, polyvinyldifluorid (PVF2).

b)Trycktransduktorer av kvartstyp för tryck överstigande 10 GPa.

6B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

6B002 Masker eller mastermasker som är särskilt konstruerade för optiska sensorer som specificeras i avsnitt 6A002. a.1.b eller 6A002.a.1.d.

6B004 Optisk utrustning enligt följande:

a)Utrustning för mätning av absoluta reflektionsfaktorn med en ”noggrannhet” som är lika med eller bättre än

± 1 % av reflektionsvärdet.

b)Utrustning annan än utrustning som optiskt mäter ytan med hjälp av spridning (scattering) och som har en icke nedbländad (unobscured) öppning på mer än 10 cm, speciellt konstruerad för optisk mätning utan kontakt av icke plan yta (profil) med en ”noggrannhet” av 2 nm eller mindre (bättre) än optisk begärd profil.

Anmärkning: Avsnitt 6B004 omfattar inte mikroskop.

6B007 Utrustning för att producera, rikta upp och kalibrera landbaserade gravitationsmetrar med en statisk ”noggrannhet” som är bättre än 0,1 mGal.

6B008 Tvärsektionsmätsystem för pulsradar med en pulslängd på högst 100 ns samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6B108.

6B108 System, andra än de som specificeras i avsnitt 6B008, som är speciellt konstruerade för mätning av radarmålarea och som kan användas för ’missiler’ och deras delsystem.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6B108 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

416

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/357

 

 

 

 

 

6C Material

6C002 Optiska sensormaterial enligt följande:

a)Ren tellurmetall (Te) med en renhetsnivå som är bättre än 99,9995 %.

b)En kristall (inklusive epitaxiella skivor [”wafers”]) av något av följande:

1.Kadmiumzinktellurid (CdZnTe) med en zinkhalt som understiger 6 % i ’molfraktion’.

2.Kadmiumtellurid (CdTe) oberoende av renhetsgrad.

3.Kvicksilverkadmiumtellurid (HgCdTe) oberoende av renhetsgrad. Teknisk anmärkning:

’Molfraktion’ definieras som andelen mol av ZnTe i förhållande till summan av mol av CdTe och ZnTe i kristallen.

6C004 Optiska material enligt följande:

a)”Skivor” (”substrate blanks”) av zinkselenid (ZnSe) och zinksulfid (ZnS) som framställts genom kemisk förångningsdeposition och som har någon av följande egenskaper:

1.En volym som är större än 100 cm3.

2.En diameter som är större än 80 mm och en tjocklek på minst 20 mm.

b)Elektrooptiska material och icke linjära optiska material enligt följande:

1.Kaliumtitanarsenat (KTA) (CAS 59400-80-5).

2.Silvergalliumselenid (AgGaSe2, även känt som AGSE) (CAS 12002-67-4).

3.Talliumarsenikselenid (Tl3AsSe3, även känt som TAS) (CAS 16142-89-5).

4.Zinkgermaniumfosfid (ZnGeP2, även känt som ZGP, zinkgermaniumbifosfid eller zinkgermanium­ difosfid).

5.Galliumselenid (GaSe) (CAS 12024-11-2).

417

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/358

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6C004 forts.

c)Icke-linjära optiska material, andra än de som specificeras i avsnitt 6C004.b, med någon av följande egenskaper:

1.Alla följande egenskaper:

a)Dynamisk (även kallad icke-stationär) tredje ordningens icke-linjär mottaglighet (χ(3), chi 3) på 10-6 m2/V2 eller mer.

b)En svarstid som är mindre än 1 ms.

2.Andra ordningens icke-linjära mottaglighet (χ(2), chi 2) på 3,3 × 10-11m/V eller mer.

d)”Skivor” (”substrat blank”) av kiselkarbid eller beryllium-beryllium (Be-Be) där det deponerade materialet

överstiger 300 mm i diameter eller huvudaxellängd.

e)Glas, inklusive smält kvarts, fosfatglas, fluorfosfatglas, zirkoniumfluorid (ZrF4) (CAS 7783-64-4) och hafniumfluorid (HfF4) (CAS 13709-52-9) som har samtliga följande egenskaper:

1.En hydroxyljon (OH-)-koncentration som är mindre än 5 ppm.

2.En renhetsnivå från ingående metaller mindre än 1 ppm.

3.Hög homogenitet (brytningsindexvariation) mindre än 5 × 10–6.

f)Syntetiskt producerade diamantmaterial med en absorption som är mindre än 10–5 cm-1 för våglängder som överstiger 200 nm men inte 14 000 nm.

6C005 ”Laser”-material enligt följande:

a)Syntetiska kristallina värdmaterial för ”lasrar” i obearbetad form enligt följande:

1.Titan-dopad safir.

2.Används inte.

418

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/359

 

 

 

 

 

6C005 forts.

b)Dopade dubbelmantlade fibrer av sällsynt jordartsmetall, med någon av följande egenskaper:

1.Nominell ”laser”-våglängd på 975 nm–1 150 nm och med alla följande egenskaper:

a)Kärnans diameter är i genomsnitt minst 25 μm.

b)Kärnans ’numeriska apertur’ (’NA’) är mindre än 0,065.

Anmärkning: Avsnitt 6C005.b.1 omfattar inte dubbelmantlade fibrer vars inre glasmantel har en diameter som överstiger 150 μm men inte 300 μm.

2.En nominell ”laser”-våglängd som överstiger 1 530 nm och med alla följande egenskaper:

a)Kärnans diameter är i genomsnitt minst 20 μm.

b)Kärnans ’numeriska apertur’ (’NA’) är mindre än 0,1.

Tekniska anmärkningar:

1.I avsnitt 6C005.b ska kärnans ’numeriska apertur’ (’NA’) mätas vid fiberns emissionsvåglängder.

2.Avsnitt 6C005.b omfattar fibrer monterade med ändstycken.

6D Programvara

6D001 ”Programvara” speciellt utformad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 6A004, 6A005, 6A008 eller 6B008.

6D002 ”Programvara” speciellt utformad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 6A002.b, 6A008 eller 6B008.

6D003 Annan ”programvara” enligt följande:

a)”Programvara” enligt följande:

1.”Programvara” speciellt utformad för att skapa akustiska strålar för ”realtidsbearbetning” av akustiska data som insamlats från passiva mottagare i bogserade hydrofoner som arbetar i grupp.

2.”Källkod” för ”realtidsbearbetning” av akustiska data som insamlats från passiva mottagare i bogserade hydrofoner som arbetar i grupp.

3.”Programvara” speciellt utformad för att skapa akustiska strålar för ”realtidsbearbetning” av akustiska data som insamlats från passiva mottagare och som utnyttjar kabelsystem för bottnar eller havsvikar.

4.”Källkod” för ”realtidsbearbetning” av akustiska data som insamlats från passiva mottagare och som utnyttjar kabelsystem för bottnar eller havsvikar.

419

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/360

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6D003.a. forts.

5.”Programvara” eller ”källkod”, särskilt utformade för allt följande:

a)”Realtidsbearbetning” av akustiska data från sonarsystem enligt 6A001.a.1.e.

b)Automatisk upptäckt, klassificering och lokalisering av dykare eller simmare.

ANM. För ”programvara” eller ”källkod” för upptäckt av dykare, särskilt utformad eller modifierad för militär användning, SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

b)Används inte.

c)”Programvara” som är utformad eller modifierad för kameror som innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.f och som är utformad eller modifierad för att avlägsna begränsningen av bildhastigheten och göra det möjligt för kameran att överskrida den bildhastighet som specificeras i avsnitt 6A003.b.4, anmärkning 3.a.

d)”Programvara” som speciellt utformats för att bibehålla placeringen och fasningen av segmenterade spegelsystem bestående av spegelsegment vars diameter eller huvudaxel är minst 1 m.

e)Används inte.

f)”Programvara” enligt följande:

1.”Programvara” speciellt utformad för ”kompensationssystem” med avseende på magnetfält och elektriska fält för magnetiska givare konstruerade för drift på mobila plattformar.

2.”Programvara” speciellt utformad för att upptäcka avvikelser i magnetfält och elektriska fält på mobila plattformar.

3.”Programvara” speciellt utformad för ”realtidsbearbetning” av elektromagnetiska data som insamlats från sådana elektromagnetiska mottagare för undervattensbruk som specificeras i 6A006.e.

4.”Källkod” för ”realtidsbearbetning” av elektromagnetiska data som insamlats från sådana elektromagnetiska mottagare för undervattensbruk som specificeras i 6A006.e.

g)”Programvara” speciellt utformad för att korrigera för rörelsers inflytande på gravitationsmetrar eller gravitationsgradiometrar.

420

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.6.2021

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/361

 

 

 

 

 

6D003 forts.

h)”Programvara” enligt följande:

1.”Programvara” för flygkontrolltjänst (ATC) utformad för att installeras i datorer av standardtyp vid en luftövervakningscentral och i stånd att ta emot måldata från mer än fyra primärradarstationer.

2.”Programvara” för konstruktion eller ”produktion” av radomer, som har samtliga följande egenskaper:

a)Speciellt utformad för att skydda de ”elektroniskt styrbara infasade antennsammansättningarna” som specificeras i avsnitt 6A008.e.

b)Resulterar i ett antenndiagram som har en ’genomsnittlig sidlobsnivå’ som är mer än 40 dB under maxvärdet av huvudlobens nivå.

Teknisk anmärkning:

Med ’genomsnittlig sidlobsnivå’ avses i avsnitt 6D003.h.2.b en nivå som mäts över hela antennsamman­ sättningen utom den vinkel där huvudloben och de två första sidoloberna på vardera sidan om huvudloben finns.

421

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

L 206/362

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

 

 

 

 

6D102 ”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt 6A108.

6D103 ”Programvara”, speciellt utformad eller modifierad för ’missiler’, som efter avslutad flygning behandlar inspelade data för fastställande av farkostens position under hela flygvägen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6D103 avses med ’missiler’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

6D203 ”Programvara” som är speciellt utformad för att öka eller minska prestandan hos kameror eller avbildnings­ anordningar för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitten 6A203.a–6A203.c.

6E Teknik

6E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning, material eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 6A, 6B, 6C eller 6D.

6E002 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning eller material som specificeras i avsnitt 6A, 6B eller 6C.

6E003 Annan ”teknik” enligt följande:

a)”Teknik” enligt följande:

1.”Teknik” som ”erfordras” för behandling och beläggning av optiska ytor för att uppnå en ’optisk tjocklek’ likformighet som är 99,5 % eller bättre för optiska ytor med en diameter eller huvudaxel som är minst 500 mm och vars totala förluster (absorption