Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Proposition 2021/22:209

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-12
Bordlagd
2022-04-13
Hänvisad
2022-04-19
Motionstid slutar
2022-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Regeringens proposition 2021/22:209

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla

Prop.

användningsområden

2021/22:209

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 april 2022
Magdalena Andersson
Anders Ygeman
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. Den nya förordningen är en omarbetning som ersätter en tidigare
EU-förordning
om kontroll av sådana

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.