Till innehåll på sidan

med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (komplettringsproposition)

Proposition 1992/93:150

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdemokraterna
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordläggning
1993-04-22
Inlämning
1993-04-22
Hänvisning
1993-04-23
Motionstid slutar
1993-05-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1992/93:150

med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten
för budgetåret 1993/94, m.m.

(kompletteringsproposition)

Prop.

1992/93:150

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 15 april 1993 för de åtgärder och de ändamål
som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 som lades fram i årets
budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträffade
förändringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I
samband därmed redovisas en förnyad beräkning av budgetutfallet för
innevarande budgetår. Beräkningarna visar att budgetunderskottet

Förslagspunkter (210)

 1. att riksdagen till Styrelsen för lokalradiotillstånd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 100 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:KU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 2. att riksdagen till Styrelsen för lokalradiotillstånd för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 2 100 000 kr
  Behandlas i:

 3. att riksdagen till Gemensamma ändamål för Regeringskansliet m.m. för budgetåret 1993/94 under andra huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr
  Behandlas i:

 4. att riksdagen till Gemensamma ändamål för Regeringskansliet m.m. för budgetåret 1993/94 under andra huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 50 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 5. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 867 535 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 6. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 3 867 535 000 kr.
  Behandlas i:

 7. att riksdagen bemyndigar regeringen att ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning
  Behandlas i:

 8. att riksdagen bemyndigar regeringen att ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 9. att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 anvisar ett förslagsanslag på 165 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 10. att riksdagen till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 anvisar ett förslagsanslag på 165 000 000 kr
  Behandlas i:

 11. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i:

 12. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 13. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU31
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 14. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:

 15. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om den kommunala sektorns anpassning till det samhällsekonomiska läget och den samhällsekonomiska utvecklingen (avsnitten 7.2.1 och 7.2.2)
  Behandlas i:

 16. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om den kommunala sektorns anpassning till det samhällsekonomiska läget och den samhällsekonomiska utvecklingen (avsnitten 7.2.1 och 7.2.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 17. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om översynen av avgiftsfinansieringen (avsnitt 7.2.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 18. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om översynen av avgiftsfinansieringen (avsnitt 7.2.3)
  Behandlas i:

 19. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om förändringen av skatte- och bidragssystemet (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i:

 20. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om förändringen av skatte- och bidragssystemet (avsnitt 7.3.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 21. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om de kyrkliga kommunerna och folkbokföringsreformen (avsnitt 7.5.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 22. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om de kyrkliga kommunerna och folkbokföringsreformen (avsnitt 7.5.1)
  Behandlas i:

 23. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om samordning av utbildningsbidrag med vissa socialförsäkringsförmåner och med lön (avsnitt 2.3.1.3)
  Behandlas i:

 24. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om samordning av utbildningsbidrag med vissa socialförsäkringsförmåner och med lön (avsnitt 2.3.1.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 25. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om utbyggnad av skattemyndigheternas kontrollverksamhet m.m.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 26. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om utbyggnad av skattemyndigheternas kontrollverksamhet m.m.
  Behandlas i:

 27. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om det särskilda bidraget vid arbetsmarknadsutbildning m.m. (avsnitt 2.3.1.4)
  Behandlas i:

 28. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om det särskilda bidraget vid arbetsmarknadsutbildning m.m. (avsnitt 2.3.1.4)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 29. att riksdagen godkänner den försöksverksamhet med statsbidrag till beredskapsarbeten, rekryteringsstöd och avtalade inskolningsplatser som föreslagits i propositionen (avsnitt 2.3.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 30. att riksdagen godkänner den försöksverksamhet med statsbidrag till beredskapsarbeten, rekryteringsstöd och avtalade inskolningsplatser som föreslagits i propositionen (avsnitt 2.3.2)
  Behandlas i:

 31. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de ändringar av flyttningsbidragen som kan komma att erfordras i enlighet med vad som angivits i propositionen (avsnitt 2.5)
  Behandlas i:

 32. att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de ändringar av flyttningsbidragen som kan komma att erfordras i enlighet med vad som angivits i propositionen (avsnitt 2.5)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 33. att riksdagen godkänner var som förordats i propositionen i fråga om praktik för invandrare med yrkesutbildning på högskolenivå (avsnitt 2.6.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 34. att riksdagen godkänner var som förordats i propositionen i fråga om praktik för invandrare med yrkesutbildning på högskolenivå (avsnitt 2.6.2)
  Behandlas i:

 35. att riksdagen godkänner vad som föreslagits i propositionen i fråga om bidrag till utbildning i företag (avsnitt 2.6.3)
  Behandlas i:

 36. att riksdagen godkänner vad som föreslagits i propositionen i fråga om bidrag till utbildning i företag (avsnitt 2.6.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 37. att riksdagen godkänner förslaget till fortsatt försöksverksamhet för att stimulera till jämställdhet på arbetsmarknaden (avsnitt 2.6.4)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 38. att riksdagen godkänner förslaget till fortsatt försöksverksamhet för att stimulera till jämställdhet på arbetsmarknaden (avsnitt 2.6.4)
  Behandlas i:

 39. att riksdagen godkänner i propositionen framlagt förslag om en förlängning under tiden den 1 juli 1993 -- den 30 juni 1994 av försöksverksamheten med arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning för ungdomar (ungdomspraktik) (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:

 40. att riksdagen godkänner i propositionen framlagt förslag om en förlängning under tiden den 1 juli 1993 -- den 30 juni 1994 av försöksverksamheten med arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning för ungdomar (ungdomspraktik) (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 41. att riksdagen godkänner förslagen om ändrade villkor för anvisning till ungdomspraktik (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 42. att riksdagen godkänner förslagen om ändrade villkor för anvisning till ungdomspraktik (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:

 43. att riksdagen godkänner förslaget i fråga om rätt till ungdomspraktik för den som tackat nej till ett tredje gymnasieår (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:

 44. att riksdagen godkänner förslaget i fråga om rätt till ungdomspraktik för den som tackat nej till ett tredje gymnasieår (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 45. att riksdagen godkänner förslaget om att 25--29-åriga nyexaminerade ungdomar med högskoleutbildning om 120 poäng eller längre skall kunna anvisas ungdomspraktik i högst tre månader (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 46. att riksdagen godkänner förslaget om att 25--29-åriga nyexaminerade ungdomar med högskoleutbildning om 120 poäng eller längre skall kunna anvisas ungdomspraktik i högst tre månader (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:

 47. att riksdagen godkänner förslaget om ändring av tidpunkten för anvisning till avtalad inskolningsplats och plats med rekryteringsstöd (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:

 48. att riksdagen godkänner förslaget om ändring av tidpunkten för anvisning till avtalad inskolningsplats och plats med rekryteringsstöd (avsnitt 2.9)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 49. att riksdagen, med ändring av dels riksdagens beslut (bet. 1992/93:AU19, rskr. 258), dels regeringens förslag i proposition 1992/93:194, under tionde huvudtitelns reservationsanslag till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 389 655 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 50. att riksdagen, med ändring av dels riksdagens beslut (bet. 1992/93:AU19, rskr. 258), dels regeringens förslag i proposition 1992/93:194, under tionde huvudtitelns reservationsanslag till Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 28 389 655 000 kr.
  Behandlas i:

 51. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i:

 52. att riksdagen under trettonde huvudtitelns ramanslag Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar 48 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 14.
  Behandlas i:

 53. att riksdagen under trettonde huvudtitelns ramanslag Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar 48 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 14.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 54. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om garantibelopp vid samordning av utbildningsbidrag med andra förmåner (avsnitt 2.3.1.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 55. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om garantibelopp vid samordning av utbildningsbidrag med andra förmåner (avsnitt 2.3.1.3)
  Behandlas i:

 56. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1993/94, om arbetsmarknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad som förordats intill ett sammanlagt belopp av 2 500 000 000 kr
  Behandlas i:

 57. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1993/94, om arbetsmarknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad som förordats intill ett sammanlagt belopp av 2 500 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 58. att riksdagen under elfte huvudtitelns ramanslag Utlänningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar 19 130 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 12.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 59. att riksdagen under elfte huvudtitelns ramanslag Utlänningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar 19 130 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 12.
  Behandlas i:

 60. att riksdagen till Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 200 000 000 kr.
  Behandlas i:

 61. att riksdagen till Underhållsåtgärder för sysselsättning och tillväxt för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 200 000 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 62. Behandlas i:

 63. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statens upplåning i utländsk valuta
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 64. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statens upplåning i utländsk valuta
  Behandlas i:

 65. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om Sverige och EMU
  Behandlas i:

 66. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om Sverige och EMU
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 67. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om personalkonsekvenser vid strukturförändringar
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 68. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om personalkonsekvenser vid strukturförändringar
  Behandlas i:

 69. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera anvisade anslag till departementen och Regeringskansliets förvaltningskontor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i:

 70. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera anvisade anslag till departementen och Regeringskansliets förvaltningskontor i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 71. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om utförande av byggnadsprojekt inom det statliga fastighetsförvaltningsområdet till en sammanlagd kostnad av 800 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 72. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om utförande av byggnadsprojekt inom det statliga fastighetsförvaltningsområdet till en sammanlagd kostnad av 800 000 000 kr
  Behandlas i:

 73. att riksdagen under sjunde huvudtitelns förslagsanslag Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 1993/94 anvisar ett belopp som är 1 159 500 000 kr lägre än vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 8 (avsnitt 7.8).
  Behandlas i:

 74. att riksdagen under sjunde huvudtitelns förslagsanslag Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 1993/94 anvisar ett belopp som är 1 159 500 000 kr lägre än vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bil. 8 (avsnitt 7.8).
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: Till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 75. att riksdagen under ramanslaget Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar 820 000 kr utöver vad som tidigare anvisats med anledning av proposition 1992/93:100 bil. 11
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 76. att riksdagen under ramanslaget Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisar 820 000 kr utöver vad som tidigare anvisats med anledning av proposition 1992/93:100 bil. 11
  Behandlas i:

 77. att riksdagen under reservationsanslaget Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett belopp som är 5 000 000 kr lägre än vad som tidigare anvisats med anledning av proposition 1992/93:100 bil. 11
  Behandlas i:

 78. att riksdagen under reservationsanslaget Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett belopp som är 5 000 000 kr lägre än vad som tidigare anvisats med anledning av proposition 1992/93:100 bil. 11
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 79. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:UbU8, rskr. 1992/93:207) och regeringens förslag i prop. 1992/93:194 till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 994 849 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 80. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:UbU8, rskr. 1992/93:207) och regeringens förslag i prop. 1992/93:194 till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 994 849 000 kr
  Behandlas i:

 81. att riksdagen medger att en rörlig kredit får disponeras i Riksgäldskontoret om högst 55 000 000 000 kr under budgetåret 1993/94 för statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringen och permitteringslöneersättningen samt för kontant arbetsmarknadsstöd och vissa utbildningsbidrag.
  Behandlas i:

 82. att riksdagen medger att en rörlig kredit får disponeras i Riksgäldskontoret om högst 55 000 000 000 kr under budgetåret 1993/94 för statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringen och permitteringslöneersättningen samt för kontant arbetsmarknadsstöd och vissa utbildningsbidrag.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 83. att riksdagen medger att en rörlig kredit får disponeras i Riksgäldskontoret om högst 7 000 000 000 kr under budgetåret 1993/94 för utbetalningar enligt lönegarantilagen.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 84. att riksdagen medger att en rörlig kredit får disponeras i Riksgäldskontoret om högst 7 000 000 000 kr under budgetåret 1993/94 för utbetalningar enligt lönegarantilagen.
  Behandlas i:

 85. att riksdagen godkänner den försöksverksamhet med ändrade regler för statsbidrag vid anställning med lönebidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare som förordats i propositionen (avsnitt 2.1)
  Behandlas i:

 86. att riksdagen godkänner den försöksverksamhet med ändrade regler för statsbidrag vid anställning med lönebidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare som förordats i propositionen (avsnitt 2.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 87. att riksdagen till Lokaliseringslån för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 88. att riksdagen till Lokaliseringslån för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i:

 89. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i:

 90. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 91. att riksdagen godkänner riktlinjerna för ändringar i systemet med ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. den 1 januari 1994 (avsnitt 1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 92. att riksdagen godkänner riktlinjerna för ändringar i systemet med ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. den 1 januari 1994 (avsnitt 1)
  Behandlas i:

 93. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i:

 94. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:SkU36
  Utskottets förslag: bifall lagförslagen delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 95. att det av riksdagen för budgetåret 1993/94 beslutade förslagsanslaget Statsrådsberedningen i stället anvisas med anslagsbeteckningen ramanslag.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:JuU38
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 96. att det av riksdagen för budgetåret 1993/94 beslutade förslagsanslaget Statsrådsberedningen i stället anvisas med anslagsbeteckningen ramanslag.
  Behandlas i:

 97. att det av riksdagen för budgetåret 1993/94 beslutade förslagsanslaget Justitiedepartementet i stället anvisas med anslagsbeteckningen ramanslag.
  Behandlas i:

 98. att det av riksdagen för budgetåret 1993/94 beslutade förslagsanslaget Justitiedepartementet i stället anvisas med anslagsbeteckningen ramanslag.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:JuU38
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 99. att det av riksdagen för budgetåret 1993/94 beslutade reservationsanslaget Utredningar m.m. i stället anvisas med anslagsbeteckningen ramanslag.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:JuU38
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 100. att det av riksdagen för budgetåret 1993/94 beslutade reservationsanslaget Utredningar m.m. i stället anvisas med anslagsbeteckningen ramanslag.
  Behandlas i:

 101. att riksdagen under ramanslaget Domstolarna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar 10 000 000 kr utöver vad som har föreslagits i proposition 1992/93:100 bilaga 3.
  Behandlas i:

 102. att riksdagen under ramanslaget Domstolarna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar 10 000 000 kr utöver vad som har föreslagits i proposition 1992/93:100 bilaga 3.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:JuU38
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 103. att riksdagen under ramanslaget Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anvisar 96 396 000 kr utöver vad som har föreslagits i proposition 1992/93:100 bilaga 3.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:JuU38
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 104. att riksdagen under ramanslaget Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anvisar 96 396 000 kr utöver vad som har föreslagits i proposition 1992/93:100 bilaga 3.
  Behandlas i:

 105. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om effektivare distribution av författningssamlingarna.
  Behandlas i:

 106. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om effektivare distribution av författningssamlingarna.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:JuU38
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 107. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om lokalisering av Försvarets internationella centrum och av fortsatt utbildning av ingenjörsförband vid Almnäs m.m.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FöU14
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 108. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om lokalisering av Försvarets internationella centrum och av fortsatt utbildning av ingenjörsförband vid Almnäs m.m.
  Behandlas i:

 109. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Språk- och folkminnesinstitutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i:

 110. att riksdagen godkänner att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Språk- och folkminnesinstitutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad i propositionen förordats
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:KrU31
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 111. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förlängning av SJ:s nuvarande befogenheter till den 1 juli 1994
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 112. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om förlängning av SJ:s nuvarande befogenheter till den 1 juli 1994
  Behandlas i:

 113. att riksdsagen godkänner vad i propositionen anförts om statens ansvar för flygtrafik mellan Östersund och Umeå
  Behandlas i:

 114. att riksdsagen godkänner vad i propositionen anförts om statens ansvar för flygtrafik mellan Östersund och Umeå
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 115. att riksdagen antar det i propositionen föreslagna förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 116. att riksdagen antar det i propositionen föreslagna förslaget till
  Behandlas i:

 117. att riksdagen till Vissa investeringar m.m. för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 800 000 000 kr
  Behandlas i:

 118. att riksdagen till Vissa investeringar m.m. för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 800 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 119. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om medel till s.k. otraditionella insatser för arbetshandikappade (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 120. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om medel till s.k. otraditionella insatser för arbetshandikappade (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:

 121. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:KrU13, rskr. 1992/93:192) till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 456 463 000 kr
  Behandlas i:

 122. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:KrU13, rskr. 1992/93:192) till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisar ett anslag på 2 456 463 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 123. att riksdagen godkänner det saneringsprogram för de offentliga finanserna på 81 000 000 000 kr i 1994 års priser för åren 1994--1998 som förordats i propositionen
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 124. att riksdagen godkänner det saneringsprogram för de offentliga finanserna på 81 000 000 000 kr i 1994 års priser för åren 1994--1998 som förordats i propositionen
  Behandlas i:

 125. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för verksamheten inom ansvarsområdet för Smittskyddsinstitutet i enlighet med vad som förordats i propositionen (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:

 126. att riksdagen godkänner den övergripande målsättningen för verksamheten inom ansvarsområdet för Smittskyddsinstitutet i enlighet med vad som förordats i propositionen (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:SoU28
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 127. att riksdagen till Språk- och folkminnesinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 26 452 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:KrU31
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 128. att riksdagen till Språk- och folkminnesinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 26 452 000 kr.
  Behandlas i:

 129. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om SJ-koncernens inriktning
  Behandlas i:

 130. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om SJ-koncernens inriktning
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 131. att riksdagen godkänner att sjätte huvudtitelns reservationsanslag Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1993/94 får disponeras även för kostnader för upphandling av flygtrafik på sträckan Östersund--Umeå
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 132. att riksdagen godkänner att sjätte huvudtitelns reservationsanslag Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1993/94 får disponeras även för kostnader för upphandling av flygtrafik på sträckan Östersund--Umeå
  Behandlas i:

 133. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om de grundläggande målen för riksfärdtjänsten (avsnitt 2.1)
  Behandlas i:

 134. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om de grundläggande målen för riksfärdtjänsten (avsnitt 2.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 135. att riksdagen upphäver det tidigare under riksmötet (bet. 1992/93:AU12, rskr. 203) fattade beslutet om anslag till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 136. att riksdagen upphäver det tidigare under riksmötet (bet. 1992/93:AU12, rskr. 203) fattade beslutet om anslag till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:

 137. att riksdagen godkänner principerna för revision av statliga bolag och stiftelser i enlighet med vad som förordats i propositionen (avsnitt 7.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 138. att riksdagen godkänner principerna för revision av statliga bolag och stiftelser i enlighet med vad som förordats i propositionen (avsnitt 7.1)
  Behandlas i:

 139. att riksdagen under åttonde huvudtitelns reservationsanslag Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar 112 500 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:169
  Behandlas i:

 140. att riksdagen under åttonde huvudtitelns reservationsanslag Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar 112 500 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:169
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 141. att riksdagen godkänner riktlinjerna för statlig valutaupplåning som förordats i propositionen
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 142. att riksdagen godkänner riktlinjerna för statlig valutaupplåning som förordats i propositionen
  Behandlas i:

 143. att riksdagen godkänner riktlinjerna för de ekonomiska villkoren för det slutliga bildandet av aktiebolaget SBL Vaccin Aktiebolag (avsnitt 2.3)
  Behandlas i:

 144. att riksdagen godkänner riktlinjerna för de ekonomiska villkoren för det slutliga bildandet av aktiebolaget SBL Vaccin Aktiebolag (avsnitt 2.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:SoU28
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 145. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförtsd om ram för SJ-koncernens upplåning i Riksgäldskontoret
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 146. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförtsd om ram för SJ-koncernens upplåning i Riksgäldskontoret
  Behandlas i:

 147. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst vid utgången av år 1993 (avsnitt 2.1)
  Behandlas i:

 148. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst vid utgången av år 1993 (avsnitt 2.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 149. att riksdagen till Lån till kommuner för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 350 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 150. att riksdagen till Lån till kommuner för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 350 000 000 kr
  Behandlas i:

 151. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statliga garantiåtaganden (avsnitt 4)
  Behandlas i:

 152. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om statliga garantiåtaganden (avsnitt 4)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 153. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet 1992/93:AU12, rskr. 203) till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 6 956 220 000 kr (avsnitt 2.3)
  Behandlas i:

 154. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet 1992/93:AU12, rskr. 203) till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1993/94 anvisar ett reservationsanslag på 6 956 220 000 kr (avsnitt 2.3)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 155. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 156. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i:

 157. att riksdagen med ändring av förslagen i dels prop. 1992/93:100 bilaga 6, dels prop. 1992/93:178 till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 5 353 000 000 kr
  Behandlas i:

 158. att riksdagen med ändring av förslagen i dels prop. 1992/93:100 bilaga 6, dels prop. 1992/93:178 till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 5 353 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 159. att riksdagen till Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 160. att riksdagen till Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i:

 161. att riksdagen till Riksfärdtjänst för första halvåret av budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 72 500 000 kr
  Behandlas i:

 162. att riksdagen till Riksfärdtjänst för första halvåret av budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 72 500 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 163. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i:

 164. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i:

 165. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om årsbokslut för staten (avsnitt 5)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 166. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om årsbokslut för staten (avsnitt 5)
  Behandlas i:

 167. att riksdagen bemyndigar regeringen att utforma de närmare lånevillkoren under reservationsanslaget Lån till kommuner (avsnitt 7.5.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU29
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 168. att riksdagen bemyndigar regeringen att utforma de närmare lånevillkoren under reservationsanslaget Lån till kommuner (avsnitt 7.5.2)
  Behandlas i:

 169. att riksdagen godkänner de riktlinjer för verksamhetens omfattning som angetts för budgetåren 1993/94 - 1995/96.
  Behandlas i:

 170. att riksdagen godkänner de riktlinjer för verksamhetens omfattning som angetts för budgetåren 1993/94 - 1995/96.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:UU33
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 171. att riksdagen till Smittskyddsinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 80 561 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:SoU28
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 172. att riksdagen till Smittskyddsinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 80 561 000 kr
  Behandlas i:

 173. att riksdagen medger att anslaget F 1. Riksfärdjtänst används för att bekosta verksamhet hos de allmänna förvaltningsdomstolarna (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:

 174. att riksdagen medger att anslaget F 1. Riksfärdjtänst används för att bekosta verksamhet hos de allmänna förvaltningsdomstolarna (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 175. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen i fråga om statsbidrag för ROT-insatser
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 176. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen i fråga om statsbidrag för ROT-insatser
  Behandlas i:

 177. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om utnyttjandet av finansfullmakten (avsnitt 6)
  Behandlas i:

 178. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om utnyttjandet av finansfullmakten (avsnitt 6)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 179. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar i anslagsbehållningarna för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:

 180. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar i anslagsbehållningarna för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU32
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 181. att riksdagen till Avveckling av Statens bakteriologiska laboratorium för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:SoU28
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 182. att riksdagen till Avveckling av Statens bakteriologiska laboratorium för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr
  Behandlas i:

 183. att riksdagen till Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m.m för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 20 500 000 kr
  Behandlas i:

 184. att riksdagen till Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m.m för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 20 500 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 185. att riksdagen godkänner att högst 350 miljoner kronor av anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas till förstärkning av arbetsförmedlingen (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 186. att riksdagen godkänner att högst 350 miljoner kronor av anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas till förstärkning av arbetsförmedlingen (avsnitt 2.2)
  Behandlas i:

 187. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om finansiell styrning (avsnitt 7.2--7.4)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 188. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om finansiell styrning (avsnitt 7.2--7.4)
  Behandlas i:

 189. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) till Centrala studiestödsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 170 610 000 kr
  Behandlas i:

 190. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) till Centrala studiestödsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisar ett ramanslag på 170 610 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 191. att riksdagen godkänner beräkningen av Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU32
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 192. att riksdagen godkänner beräkningen av Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:

 193. att riksdagen till Teckning av aktier i SBL Vaccin Aktiebolag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i:

 194. att riksdagen till Teckning av aktier i SBL Vaccin Aktiebolag för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:SoU28
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 195. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en uppföljning av effekterna av en kommunalisering av riksfädtjänsen (avsnitt 4).
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:TU39
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 196. att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om en uppföljning av effekterna av en kommunalisering av riksfädtjänsen (avsnitt 4).
  Behandlas i:

 197. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om utbildningsbidrag med en lånedel vid viss arbetsmarknadsutbildning, (avsnitt 2.3.1.1)
  Behandlas i:

 198. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om utbildningsbidrag med en lånedel vid viss arbetsmarknadsutbildning, (avsnitt 2.3.1.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 199. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om budgetar m.m. i internationella organisationer (avsnitt 8).
  Behandlas i:

 200. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om budgetar m.m. i internationella organisationer (avsnitt 8).
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: till handlingarna
  Kammarens beslut: = utskottet
 201. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) och regeringens förslag i prop. 1992/93:194 till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 350 780 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 202. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) och regeringens förslag i prop. 1992/93:194 till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 2 350 780 000 kr
  Behandlas i:

 203. att riksdagen antar förslaget till inkomst- och utgiftsstat rörande Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:

 204. att riksdagen antar förslaget till inkomst- och utgiftsstat rörande Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1993/94
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU28
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 205. att riksdagen godkänner vad som föreslagits i propositionen i fråga om upplåningen av medel för att finansiera utbildningsbidragets lånedel vid viss arbetsmarknadsutbildning (avsnitt 2.3.1.1)
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 206. att riksdagen godkänner vad som föreslagits i propositionen i fråga om upplåningen av medel för att finansiera utbildningsbidragets lånedel vid viss arbetsmarknadsutbildning (avsnitt 2.3.1.1)
  Behandlas i:

 207. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) till Studiemedel m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 389 095 000 kr
  Behandlas i:

 208. att riksdagen med ändring av riksdagens beslut (bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208) till Studiemedel m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 6 389 095 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU30
  Utskottets förslag: bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 209. att riksdagen till Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 95 000 000 000 kr
  Behandlas i:
  Betänkande 1992/93:FiU28
  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 210. att riksdagen till Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisar ett förslagsanslag på 95 000 000 000 kr
  Behandlas i:

Följdmotioner (102)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.