Till innehåll på sidan

med förslag till slutlig reglering av statsbudgen för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Proposition 1989/90:150

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Centerpartiet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordläggning
1990-04-25
Inlämning
1990-04-25
Hänvisning
1990-04-26
Motionstid slutar
1990-05-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:150

med
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m.
(kompletteringsproposition)

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 19 april 1990 för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar
Ingvar Carlsson

Allan
Larsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det
förslag till statsbudget för budgetåret 1990/91 som lades fram i årets bud­getproposition
kompletteras med hänsyn till senare inträffade förändringar rörande såväl
inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I samband därmed re­dovisas en förnyad
beräkning av budgetutfallet för innevarande

Förslagspunkter (69)

 1. att riksdagen antar propositionens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar propositionens förslag till
  Behandlas i
 3. att riksdagen till reservationsanslaget Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 105 000 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i
 4. att riksdagen till reservationsanslaget Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 105 000 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen gokänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU44
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen gokänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 7. att riksdagen till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 477 623 000 kr.
  Behandlas i
 8. att riksdagen till Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 477 623 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen godkänner beräkningen av Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto för budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU45
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen godkänner beräkningen av Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto för budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 11. att riksdagen antar förslaget till inkomst- och utgiftsstat rörande Räntor på statsskulden m.m. för budgetåret 1990/91
  Behandlas i
 12. att riksdagen antar förslaget till inkomst- och utgiftsstat rörande Räntor på statsskulden m.m. för budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen till Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1990/91 under sextonde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen till Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1990/91 under sextonde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 60 000 000 000 kr.
  Behandlas i
 15. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1990/91, om arbetsmarknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad som förordats intill ett sammanlagt belopp på 2 500 000 000 kr.
  Behandlas i
 16. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1990/91, om arbetsmarknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad som förordats intill ett sammanlagt belopp på 2 500 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen bemyndigar regeringen att ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen bemyndigar regeringen att ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning
  Behandlas i
 19. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier
  Behandlas i
 20. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om rörliga krediter
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om rörliga krediter
  Behandlas i
 23. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om årsbokslut för staten 1988/89
  Behandlas i
 24. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om årsbokslut för staten 1988/89
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om utnyttjandet av finansfullmakten
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om utnyttjandet av finansfullmakten
  Behandlas i
 27. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om riktlinjer för kompensation till myndigheter och mottagare av statsbidrag till följd av förändringar inom mervärdeskatteområdet.
  Behandlas i
 28. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad som anförts i propositionen om riktlinjer för kompensation till myndigheter och mottagare av statsbidrag till följd av förändringar inom mervärdeskatteområdet.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Till handlingarna
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 30. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 31. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 32. att riksdagen till Information om semesterfrågor för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen till Information om semesterfrågor för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.
  Behandlas i
 34. att riksdagen till ramanslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 55 000 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i
 35. att riksdagen till ramanslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 55 000 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 36. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om bidrag till arbetsgivare i försöksverksamheten för att stödja kompetensutveckling
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om bidrag till arbetsgivare i försöksverksamheten för att stödja kompetensutveckling
  Behandlas i
 38. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om utbildningsbidrag i form av stimulansbidrag
  Behandlas i
 39. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen i fråga om utbildningsbidrag i form av stimulansbidrag
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 40. att riksdagen godkänner att stödet till industribeställningar tas bort fr.o.m. den 1 juli 1990
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen godkänner att stödet till industribeställningar tas bort fr.o.m. den 1 juli 1990
  Behandlas i
 42. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om överföring av medel från fonden för arbetsmiljöförbättringar.
  Behandlas i
 43. att riksdagen godkänner vad som anförts i propositionen om överföring av medel från fonden för arbetsmiljöförbättringar.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 44. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen om att utvidga försöksverksamheten med flexibelt lönebidrag till ytterligare fem län.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen om att utvidga försöksverksamheten med flexibelt lönebidrag till ytterligare fem län.
  Behandlas i
 46. att riksdagen under reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning, utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 15, för budgetåret 1990/91 under trettonde huvudtiteln anvisar 39 000 000 kr.
  Behandlas i
 47. att riksdagen under reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning, utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 15, för budgetåret 1990/91 under trettonde huvudtiteln anvisar 39 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 48. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordats i propositionen
  Behandlas i
 50. att riksdagen under förslaganslaget Riksskatteverket för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar 76 800 000 kr. utöver vad som tidigare anvisats
  Behandlas i
 51. att riksdagen under förslaganslaget Riksskatteverket för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar 76 800 000 kr. utöver vad som tidigare anvisats
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:SkU33
  Utskottets förslag
  bifall
 52. att riksdagen bemyndigar regeringen att i huvudsaklig överenstämmelse med vad som förordats i propositionen för statens del godkänna ett avtal om drivande av Handelsprocedurrådet.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:NU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen bemyndigar regeringen att i huvudsaklig överenstämmelse med vad som förordats i propositionen för statens del godkänna ett avtal om drivande av Handelsprocedurrådet.
  Behandlas i
 54. att riksdagen till förslaganslaget Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 30 000 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i
 55. att riksdagen till förslaganslaget Kontant arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 30 000 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 56. att riksdagen till reservationsanslaget Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 45 000 000 kr. mindre än vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen till reservationsanslaget Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1990/91 under tionde huvudtiteln anvisar 45 000 000 kr. mindre än vad som föreslagits i prop. 1989/90:100 bil. 12.
  Behandlas i
 58. att riksdagen medger att datorutrustning beställs - utöver tidigare medgivet belopp - till ett värde av högst 31 590 000 kr.
  Behandlas i
 59. att riksdagen medger att datorutrustning beställs - utöver tidigare medgivet belopp - till ett värde av högst 31 590 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 60. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som förordats i propositionen
  Behandlas i
 62. att riksdagen under förslagsanslaget Regional och lokal skatteförvaltning för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar 90 700 000 kr. utöver vad som tidigare anvisats
  Behandlas i
 63. att riksdagen under förslagsanslaget Regional och lokal skatteförvaltning för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar 90 700 000 kr. utöver vad som tidigare anvisats
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:SkU33
  Utskottets förslag
  bifall
 64. att riksddagen föreslår regeringen att bidraget till kommuner och landstingskommuner med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. slopas.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 65. att riksddagen föreslår regeringen att bidraget till kommuner och landstingskommuner med anledning av avskaffandet av den kommunala garantibeskattningen m.m. slopas.
  Behandlas i
 66. att riksdagen till Genomförande av folkbokföringsreformen för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 370 000 000 kr.
  Behandlas i
 67. att riksdagen till Genomförande av folkbokföringsreformen för budgetåret 1990/91 under sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på 370 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:SkU33
  Utskottets förslag
  bifall
 68. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar i anslagsbehållningar för budgetåret 1990/91
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:FiU45
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 69. att riksdagen godkänner beräkningen av förändringar i anslagsbehållningar för budgetåret 1990/91
  Behandlas i

Följdmotioner (36)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.