Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Proposition 2021/22:113

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-03
Bordlagd
2022-02-03
Hänvisad
2022-02-04
Motionstid slutar
2022-02-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:113

Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad

Prop.

karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt

2021/22:113

evenemangsstöd och andra åtgärder med

anledning av coronaviruset samt kompensation

till hushållen för höga elpriser

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 februari 2022

Magdalena Andersson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19.
Propositionen innehåller även vissa andra förslag som är en följd av oförutsedda händelser och där det finns särskilda skäl att skyndsamt vidta åtgärder.

I propositionen föreslås vissa

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (avsnitt 2.1 och 4).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU44
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 2. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (avsnitt 2.2 och 5).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU44
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (avsnitt 2.3 och 5).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU44
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 4. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (avsnitt 2.4 och 5).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU44
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 7.1).
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU44
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 6. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU44
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.