Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:132

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-19
Bordlagd
2020-03-19
Hänvisad
2020-03-20
Motionstid slutar
2020-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:132

Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med

Prop.

anledning av coronaviruset

2019/20:132
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 19 mars 2020
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till en rad åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen
covid-19.

Propositionen innehåller förslag om anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre månader vardera för redovisningsperioderna januari– september 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020.
Förslag

Förslagspunkter (12)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (avsnitt 2.2 och 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (avsnitt 2.3 och 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) (avsnitt 2.4 och 6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.5 och 7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (avsnitt 2.6 och 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (avsnitt 2.7 och 5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd (avsnitt 2.8 och 7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (avsnitt 8.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor (avsnitt 8.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2020 (avsnitt 8.1 tabell 8.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt tabell 1.1. Regeringen förslår vidare att riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till sex dagar.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU51
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.