Till innehåll på sidan

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Proposition 2016/17:175

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-06
Bordlagd
2017-04-06
Hänvisad
2017-04-07
Motionstid slutar
2017-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:175

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Prop.

etablering i arbets- och samhällslivet

2016/17:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Harmoniseringen innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning regleras på förordningsnivå i stället för i lag, att den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort

Förslagspunkter (14)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.