En ny smugglingslag m.m.

Proposition 1999/2000:124

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2000-03-22
Bordläggning
2000-05-26
Inlämning
2000-05-26
Hänvisning
2000-05-29
Motionstid slutar
2000-06-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1999/2000:124

En ny smugglingslag m.m.

Prop.

1999/2000:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Malmö den 18 maj 2000

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om straff för smuggling
m.m. Den skall ersätta lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
Vidare föreslås vissa därmed sammanhängande ändringar i bl.a. lagen
(1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel och lagen (1996:701)
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen. Förslagen grundar sig på den översyn av
smugglingslagstiftningen som gjorts i departementspromemorian Ny
smugglingslag (Ds 1998:53). Förslagen

Förslagspunkter (6)

 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:SkU3
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10002
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.