Till innehåll på sidan

En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Proposition 2020/21:119

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-16
Bordlagd
2021-03-16
Hänvisad
2021-03-17
Motionstid slutar
2021-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Regeringens proposition 2020/21:119

En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt

Prop.

tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

2020/21:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2021

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny fastighetsmäklarlag med en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Lagen bidrar till att köpare och säljare kan känna större trygghet när de gör bostadsaffärer.

För många människor är köp och försäljning av bostaden de viktigaste affärerna i livet. Bostadsaffärens betydelse för privatekonomin har ökat i takt med att bostadspriserna

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till fastighetsmäklarlag.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.