Till innehåll på sidan

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

Proposition 2018/19:66

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-12
Bordlagd
2019-03-12
Hänvisad
2019-03-13
Motionstid slutar
2019-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:66

En modernare och mer ändamålsenlig prövning

Prop.

av hyres- och arrendeärenden

2018/19:66

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2019

Stefan Löfven

Peter Hultqvist (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras, utan att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bl.a. medla i och pröva hyres- och arrendetvister.

För att skapa en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden och mål föreslår regeringen vissa lagändringar. Förslagen innebär bl.a. att

•modern

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.