Till innehåll på sidan

Ekonomiska vårpropositionen

Proposition 2002/03:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2003-04-15
Inlämning
2003-04-15
Bordläggning
2003-04-15
Hänvisning
2003-04-16
Motionstid slutar
2003-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ekonomiska vårpropositionen

Regeringens proposition 2002/03:100

2003 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.

Regeringens proposition 2002/03:100

2003 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt förslag till tilläggsbudget för 2003. Regeringen redovisar även en bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling. I bilaga 1 presenterar regeringen sin bedömning av hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas

Förslagspunkter (42)

 1. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar (kapitel 1),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Regeringen föreslår att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 822 miljarder kronor 2003 och till 856 miljarder kronor 2004 (avsnitt 4.1.1),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 4. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 6.4.),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:KU22
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 3.1 och 6.4),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:KU22
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 6. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa (avsnitt 6.5),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 7. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m. (avsnitt 3.2 och 8.4),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 8. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för en förstärkning av det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och landsting 2003 och att stödet förlängs till 2004 (avsnitt 8.5),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU19
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 9. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång (avsnitt 3.3 och 7.2.4),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 10. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (avsnitt 3.4 , 7.2.9 och 7.2.11),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 11. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (avsnitt 3.5 och 7.2.9),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 12. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (avsnitt 3.6 och 7.2.10),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 13. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 3.7 och 7.2.12),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 14. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (avsnitt 3.8 och 7.2.12),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 15. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto (avsnitt 3.9 och 7.2.12),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 16. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag (avsnitt 3.10 och 7.2.15),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:15 Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (avsnitt 7.2.2),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 18. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en ny investeringsplan för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 19. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att staten säljer en fastighet i Paris, Frankrike (avsnitt 7.2.2),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 20. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att 2003 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 25 500 000 000 kronor för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 7.2.5),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 21. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet, ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 24 164 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.6),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 22. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003 utfärda garantier intill ett sammanlagt belopp av 580 825 000 kronor för de lån som Europeiska Investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonouavtalet (avsnitt 7.2.6.),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 23. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 8:1 Biståndsverksamhet (avsnitt 7.2.6),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 24. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar uppförda anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande (avsnitt 7.2.7),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 25. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. (avsnitt 7.2.9),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 26. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2004-2007 (avsnitt 7.2.13),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 27. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att 2 300 000 000 kronor från inkomsttitel 1428 Energiskatt förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning (avsnitt 7.2.13),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 28. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda anslaget 31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (avsnitt 7.2.15),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 29. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:14 Omstrukturering av kommunala bostadsbolag, göra åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.15),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 30. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att 2003 låta Vägverket förvärva en konferens- och museianläggning i Borlänge för högst 46 000 000 kronor (avsnitt 7.2.18),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 31. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 13 700 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.18),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 32. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen 2003 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 050 000 000 kronor för Botniabanan AB för den första och andra utbyggnadsetappen mellan Örnsköldsvik-Husum respektive Nyland-Örnsköldsvik, för den tredje utbyggnadsetappen på delen Husum-Nordmaling samt för planeringsarbete för den återstående delen av den tredje utbyggnadsetappen Nordmaling-Umeå (avsnitt 7.2.18),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 33. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar uppförda ramanslaget 42:4 Centrala försöksdjursnämnden, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2004 (avsnitt 7.2.19),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 34. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2003 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 5 650 000 000 kronor (avsnitt 7.2.19),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 35. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003, för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar uppförda anslaget 44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m., besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 195 000 000 kronor under 2004 och högst 195 000 000 kronor under 2005 (avsnitt 7.2.19),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 36. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 37. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen förordar i fråga om en förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 38. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om omfinansiering av ett avsett kapitaltillskott till Teracom AB (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 39. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att Vasallen AB även skall få utveckla fastigheter som inrättats för försvarsindustrins behov i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 40. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag, som står till regeringens disposition, enligt specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 41. Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen bemyndigar riksdagsstyrelsen att för 2003 besluta att Riksrevisionen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 50 000 000 kronor (avsnitt 7.2.2),
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 42. Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen anvisar ändrade anslag, som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i:
  Betänkande 2002/03:FiU21
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (10)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.