Till innehåll på sidan

EG:s arbetstidsdirektiv

Proposition 1995/96:162

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-03-11
Bordläggning
1996-03-12
Hänvisning
1996-03-13
Motionstid slutar
1996-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1995/96:162

EG:s arbetstidsdirektiv

Prop.

1995/96:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 februari 1996

Ingvar Carlsson

Anders Sundström

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar i arbetstidslagen föranledda
av rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens
förläggning i vissa avseenden.

Ändringarna innebär att möjligheten att avvika från lagens regler
genom kollektivavtal respektive dispens begränsas med hänsyn till
direktivets regler.

Vidare föreslås regler om ogiltighet och skadeståndsskyldighet för de
fall kollektivavtal innebär att mindre förmånliga regler tillämpas för
arbetstagarna än vad som

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:AU9
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.