Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Proposition 1996/97:44

Regeringens proposition

1996/97:44

Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna

Prop.

1996/97:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 oktober 1996

Göran Persson

Erik Åsbrink
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt nordiskt dubbelbe-
skattningsavtal och antar en lag om detta avtal. Avtalet och ett till avtalet
fogat protokoll som utgör en del av avtalet avses bli tillämpliga, beträffande
skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas efter utgången av
det år då avtalet träder i kraft, beträffande övriga skatter på inkomst, på skat-
ter som bestäms för beskattningsår som börjar efter utgången av det år då
avtalet träder i kraft samt, beträffande förmögenhetsskatt, på förmögenhet
som taxeras andra kalenderåret efter det år då avtalet träder i kraft eller sena-
re. Det nya avtalet avses ersätta det nuvarande avtalet från 1989.

I propositionen föreslås även vissa ändringar i lagen (1989:933) om dub-
belbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

1 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 44

Innehållsförteckning

Prop. 1996/97:44

1      Förslag till riksdagsbeslut ............................3

2     Lagtext ..........................................4

2.1      Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal

mellan de nordiska länderna ...................4

2.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska

länderna..................................44

3     Ärendet och dess beredning..........................46

4     Lagförslagen......................................47

4.1     Det nya dubbelbeskattningsavtalet .............47

4.2     1989 års dubbelbeskattningsavtal..............48

5     Dubbelbeskattningsavtalets innehåll...................48

5.1     Avtalets tillämpningsområde..................49

5.2     Definitioner m.m............................49

5.3     Avtalets beskattningsregler...................50

5.4     Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning ..54

5.5     Särskilda bestämmelser......................54

5.6     Slutbestämmelser...........................55

6     Gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark.........55

Bilaga Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och

Konungariket Danmarks regering om upphävande av
gränsgångarregeln .................................58

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde

den 24 oktober 1996 ..................................... 59

1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 1996/97:44

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna
för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet,

2. godkänner avtalet den 28 juni 1996 mellan Konungariket Sveriges
regering och Konungariket Danmarks regering om upphävande av
gränsgångarregeln,

3. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de
nordiska länderna,

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att förkorta motionstiden
till sju dagar.

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de
nordiska länderna

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-
komst och på förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 23 september 1996 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla som
lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska,
finska, isländska, norska och svenska språken. På svenska språket har
utfärdats två texter, en för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har
samma giltighet. Den för Sverige utfärdade texten framgår av bilaga till
denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-
stämmelserna i avtalet är undantagen från beskattning i Sverige, skall sådan
inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 31 punkt 5 i avtalet skall
följande gälla.

Med uttrycket "kortare avbrott" avses uppehåll i tjänstgöringen i arbets-
staten som varar

1) högst 18 månader per barn på grund av föräldraledighet,

2) sammanlagt högst 12 månader under en period om 36 månader för allt
annat uppehåll än uppehåll på grund av sådan sjukdom som avses i tredje
stycket (tjänstledighet, arbetslöshet etc.).

Om en person är frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom anses
detta inte innebära att han inte alltjämt uppfyller de uppställda villkoren i
punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkterna 2 och 3 i pro-
tokollspunkt VIII i protokollet till avtalet den 12 september 1989 mellan de
nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet under förutsättning att han under hela sjukperio-
den behåller sin anställning.

En period då en person bedriver sitt varaktiga personliga arbete i hemvist-
staten anses inte utgöra ett "kortare avbrott".

Bestämmelserna i punkterna 4-6 i protokollspunkt VII respektive
punkterna 4-6 i protokollspunkt VIII i ovan nämnda protokoll skall gälla vid
tillämpningen av punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkter-
na 2 och 3 i protokollspunkt VIII.

Prop. 1996/97:44

Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive Prop. 1996/97:44
punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i ovan nämnda protokoll tillämpas
inte i de fall en anställning hos en och samma arbetsgivare pågår under en
sammanhängande tid som är kortare än sex månader.

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i protokollspunkt II i protokollet till
avtalet skall följande gälla. Vad som föreskrivs om tunnelförbindelsen gäller
också för den konstgjorda halvö i Danmark till den del denna är anlagd eller
underhålls av eller för Öresundskonsortiet. Vad som föreskrivs om bron över
Öresund gäller också för den betalstation i Sverige till den del denna uppförs,
underhålls eller drivs av eller för Öresundskonsortiet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen träder i
kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-
skattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter
det år då lagen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal
mellan de nordiska länderna.

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
före den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen
träder i kraft,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-
skattningsår som böljar före den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det år då lagen träder i kraft,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering första kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft
eller tidigare.

Den upphävda lagen skall också tillämpas i fall som avses i art. 31
punkt 5 i avtalet såvitt avser punkterna 2-6 i protokollspunkt VII och
punkterna 2-6 i protokollspunkt VIII i protokollet till avtalet den 12 septem-
ber 1989 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Bilaga Prop. 1996/97:44

Avtal

mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands,
Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet,

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande
till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas
sj älvstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en eller flera av de
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som
påförs för envar av de avtalsslutande staternas, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket
skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter, som
utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst
eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av
lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är

a) i Danmark

1) inkomstskatten till staten,

2) den kommunala inkomstskatten,

3) den amtskommunala inkomstskatten, och

4) skatterna enligt kolväteskattelagen,

(i det följande benämnda "dansk skatt");

b) på Färöarna

1) skatten till landskassan,

2) skatten till kommunerna,

3) kyrkoskatten,

4) utdelningsskatten,

5) royaltyskatten,

6) ränteskatten, och

7) skatterna enligt kolväteskattelagen,

(i det följande benämnda "färöisk skatt");

c) i Finland

1) de statliga inkomstskatterna,

2) inkomstskatten för samfund,

3) kommunalskatten,

4) kyrkoskatten,

5) källskatten på ränteinkomst,

6) källskatten för begränsat skattskyldig, och

7) den statliga förmögenhetsskatten,

(i det följande benämnda "finsk skatt");

d) i Island

1) inkomstskatten till staten,

2) den särskilda inkomstskatten till staten,

3) den kommunala inkomstskatten,

4) förmögenhetsskatten till staten,

5) den särskilda förmögenhetsskatten till staten, och

6) inkomst- och förmögenhetsskatten för penninginstitut,

(i det följande benämnda "isländsk skatt");

e) i Norge

1) inkomst- och förmögenhetsskatten till staten,

2) inkomst- och förmögenhetsskatten till kommunerna,

3) inkomstskatten till fylkena,

4) den gemensamma skatten till skattefördelningsfonden,

5) skatterna enligt petroleumskattelagen, och

6) avgiften till staten på ersättningar till utländska artister,

(i det följande benämnda "norsk skatt");

f) i Sverige

1) den statliga inkomstskatten, däri inbegripet sjömansskatten och ku-
pongskatten,

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

4) expansionsmedelsskatten,

5) den kommunala inkomstskatten, och

6) den statliga förmögenhetsskatten,

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas också på skatter av samma eller i huvudsak likartat
slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället
för de för närvarande utgående skatterna. I fråga om Danmark och Färöarna
tillämpas avtalet dessutom på en sådan allmän skatt på förmögenhet som
Danmark respektive Färöarna kan komma att införa efter undertecknandet av
avtalet. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela
varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Prop. 1996/97:44

Artikel 3

Prop. 1996/97:44

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta
avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "avtalsslutande stat" åsyftar Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige, uttrycket omfattar också det i det danska riket självstyrande folk-
samfiindet Färöarna; i den omfattning bestämmelserna i avtalet endast berör
förhållandet mellan Danmark och Färöarna används uttrycken "en del av
riket" och "den andra delen av riket", allteftersom sammanhanget kräver;

uttrycket omfattar också varje utanför respektive stats territorialvatten
beläget område, inom vilket denna stat enligt sin lagstiftning och i överens-
stämmelse med folkrätten har rättigheter med avseende på utforskning och
utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen eller i dess underlag;

"Danmark" inbegriper inte Färöarna och Grönland; "Finland" inbegriper
inte landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten; "Norge"
inbegriper inte Svalbard (med vilket avses även Bjömön), Jan Mayen och de
norska områdena ("biland") utanför Europa;

b) "person" inbegriper fysisk person, bolag och personsammanslutning;

c) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen be-
handlas såsom juridisk person;

d) "personsammanslutning" åsyftar sammanslutning som inte beskattas
såsom självständigt skattesubjekt;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i annan avtalsslutande
stat" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande
stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i annan avtals-
slutande stat;

f) "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen; uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, byggnader, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om
fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till för-
änderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mine-
ralförekomst, källa eller annan naturtillgång;

g) "medborgare" åsyftar fysisk person som har medborgarskap i en avtals-
slutande stat; fysisk person som är dansk medborgare och som har hemvist
på Färöarna enligt lagen om hemstyre anses ha medborgarskap endast på
Färöarna; uttrycket åsyftar också bolag eller personsammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

h) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som
används av person med hemvist i en avtalsslutande stat, utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i annan avtalsslutande
stat;

i) "intressegemenskap" åsyftar fall då ett företag direkt eller indirekt deltar
i ledningen eller kontrollen av ett annat företag eller äger väsentlig del i detta
andra företags kapital eller om samma personer direkt eller indirekt deltar i

ledningen eller kontrollen av båda företagen eller äger väsentlig del i dessa
företags kapital;

j) "behörig myndighet" åsyftar

1) i Danmark: skatteministem,

2) på Färöarna: landsstyresmannen för finansärenden,

3) i Finland: finansministeriet,

4) i Island: finansministern,

5) i Norge: finans- och tullministem,

6) i Sverige: finansministern,

eller det befullmäktigade ombud eller den myndighet i envar av dessa stater
åt vilken någon av de ovannämnda eller annan uppdrar att handha frågor
beträffande avtalet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses,
såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats
i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den
statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och
den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna
stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist
i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller
annan liknande omständighet, och inbegriper också denna stat, dess politiska
underavdelningar, lokala myndigheter och offentligrättsliga institutioner.
Uttrycket

a) inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endast för
inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där, och

b) inbegriper personsammanslutning och dödsbo endast till den del deras
inkomst respektive förmögenhet tas till beskattning i denna stat på mot-
svarande sätt som inkomst som förvärvas respektive förmögenhet som inne-
has av person med hemvist där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i
flera avtalsslutande stater, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i flera
stater, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och
ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnads-
intressen eller om han inte i någon stat har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas;

Prop. 1996/97:44

c) om han stadigvarande vistas i flera stater eller om han inte vistas Prop. 1996/97:44
stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han

är medborgare;

d) om han är medborgare i flera stater eller om han inte är medborgare i
någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i berörda avtalsslutande
stater frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk
person har hemvist i flera avtalsslutande stater, anses personen i fråga ha
hemvist endast i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en
stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet
helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av
naturtillgångar.

3. Ett byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt, eller
verksamhet som består av planering, övervakning, rådgivning eller annan
biträdande personalinsats i samband med sådant projekt, utgör fast driftställe
men endast om projektet eller verksamheten pågår mer än tolv månader i en
avtalsslutande stat.

4. Vid beräkning av den tid som avses i punkt 3 anses verksamhet, som
bedrivs av ett företag som har intressegemenskap med annat företag, be-
driven av det företag med vilket det har intressegemenskap, om verk-
samheten i väsentlig mån är av samma slag som den verksamhet som det
sistnämnda företaget bedriver och båda företagens verksamhet avser samma
projekt.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket
"fast driftställe" inte innefatta

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbet-
ning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för
inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

10

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för
att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att
kombinera verksamheter som anges i punkterna a) - e), under förutsättning
att hela den verksamhet som bedrivs vid den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträ-
dande art.

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7
tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där
regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta
företag - utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast
driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person
bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna
person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som - om
den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet - inte skulle
göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt.

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på
den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom för-
medling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om
sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i annan avtals-
slutande stat eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i annan avtals-
slutande stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i
och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av
fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i
annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom
omedelbart nyttjande, genom uthyrning eller annan användning av fast
egendom.

3. Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag, vars huvudsakliga
ändamål är att inneha fast egendom, berättigar innehavaren av aktierna eller
andelama att nyttja bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas
genom omedelbart nyttjande, genom uthyrning eller annan användning av
sådan nyttjanderätt, beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egen-
domen är belägen.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas också på inkomst av fast
egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används
vid självständig yrkesutövning.

Prop. 1996/97:44

11

Artikel 7

Prop. 1996/97:44

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, be-
skattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i annan
avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på sådant sätt, får företagets inkomst beskattas i denna andra stat,
men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i annan avtals-
slutande stat från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna
i punkt 3 föranleder annat, i envar av de berörda avtalsslutande statema till
det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha
förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgif-
ter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripet utgifter för
företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.1 den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande
stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de
olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna
avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant
förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att
resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att
varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hän-
förlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte
goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra
artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna
i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas
endast i denna stat.

2. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom nyttjande, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet
släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för
transport av gods eller varor, beskattas endast i denna stat, utom då con-
tainern används uteslutande mellan platser i annan avtalsslutande stat.

12

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas också på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Närstående företag

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av ett företag i annan avtalsslutande stat eller äger del i detta
företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i annan avtals-
slutande stat eller äger del i dessa företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags in-
komst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat
inräknar - och i överensstämmelse därmed beskattar - inkomst, för vilken ett
företag i annan avtalsslutande stat beskattas i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i
den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag,
skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp
som påförts för inkomsten där, om denna andra stat anser justeringen vara
berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet. Vid sådan justering
iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de
berörda avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas i denna andra stat.

2. I fall då verklig innehavare av förmån av utdelning med hemvist i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat än den där han har hemvist samt den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs
från det fasta driftstället respektive självständig yrkesverksamhet som utövas
från den stadigvarande anordningen, får, utan hinder av bestämmelserna i

Prop. 1996/97:44

13

punkterna 1 och 3, utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till sådan verklig innehavare beskattas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället
respektive den stadigvarande anordningen finns.

3. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas också i den avtals-
slutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om den verklige innehavaren av förmånen av
utdelningen är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
den skatt som sålunda påförs inte överstiga 15 procent av utdelningens
bruttobelopp. Sådan utdelning skall emellertid vara undantagen från beskatt-
ning i den förstnämnda staten om den verklige innehavaren av förmånen av
utdelningen är ett bolag (med undantag för personsammanslutning och döds-
bo) som direkt äger minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 får isländsk skatt på utdelning
höjas till högst 15 procent i den mån sådan utdelning dragits av från det
utbetalande bolagets inkomst vid bestämmandet av isländsk skatt.

5. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 berör inte bolagets beskattning för
vinst av vilken utdelningen betalas.

6. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier,
andelsbevis eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt annan inkomst från bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där
det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt
som inkomst av aktier.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 3 och 4 kan de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna komma överens om att utdelning,
som tillfaller i överenskommelsen namngiven institution med allmänt väl-
görande eller annat allmännyttigt ändamål, vilken enligt lagstiftningen i den
avtalsslutande stat där institutionen har hemvist är undantagen från skatt på
utdelning, skall i annan avtalsslutande stat vara befriad från skatt på utdelning
från bolag i denna andra stat.

8. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från
annan avtalsslutande stat, får denna andra stat inte beskatta utdelning som
bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist
i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anord-
ning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en
skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller
den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit
i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person

Prop. 1996/97:44

14

med hemvist i annan avtalsslutande stat, beskattas endast i denna andra stat
om personen i fråga är den verklige innehavaren av förmånen av räntan.

2.1 fall då verklig innehavare av förmån av ränta med hemvist i en avtals-
slutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan avtals-
slutande stat än den där han har hemvist samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs från det fasta drift-
stället respektive självständig yrkesverksamhet som utövas från den stadig-
varande anordningen, får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, ränta
som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till sådan verklig
innehavare beskattas i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället respektive den
stadigvarande anordningen finns.

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av vaije slags
fordran som inte är utdelning enligt artikel 10 punkt 6, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast egendom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt
inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av
sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den verk-
lige innehavaren eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med
hänsyn till den skuld för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast
på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lag-
stiftningen i envar av de berörda avtalsslutande staterna med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

Prop. 1996/97:44

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till per-
son med hemvist i annan avtalsslutande stat, beskattas endast i denna andra
stat om personen i fråga är den verklige innehavaren av förmånen av
royaltyn.

2. I fall då verklig innehavare av förmån av royalty med hemvist i en av-
talsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat än den där han har hemvist samt den rättighet eller egen-
dom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med rörelse
som bedrivs från det fasta driftstället respektive självständig yrkesverksamhet
som utövas från den stadigvarande anordningen, får, utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 1, royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till sådan verklig innehavare beskattas i enlighet med bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta drift-
stället respektive den stadigvarande anordningen finns.

15

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som
tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovs-
rätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet bio-
graffilm samt film och band för radio- och televisionssändning), patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverk-
ningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den
verklige innehavaren eller mellan dem båda och annan person royalty-
beloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
envar av de berörda avtalsslutande statema med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Prop. 1996/97:44

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i annan avtalsslutande
stat, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av aktie eller annan andel i bolag vars huvudsakliga
ändamål är att inneha fast egendom och vars tillgångar (före avdrag för
skulder) direkt eller indirekt till mer än 75 procent består av fast egendom
som är belägen i en annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångama i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat
har i annan avtalsslutande stat, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som fysisk
person med hemvist i en avtalsslutande stat har i annan avtal sslutande stat,
får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell
trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådant skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

5. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan
utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods
eller varor, beskattas endast i denna stat, utom då containern används
uteslutande mellan platser i annan avtalsslutande stat.

16

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i
punkterna 1-5 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har
hemvist.

7. Vinst på grund av överlåtelse av aktie eller annan andel eller rättighet i
bolag eller personsammanslutning som enligt lagstiftningen i en avtals-
slutande stat är hemmahörande där, eller i bolag eller personsammanslutning
hemmahörande i annan avtalsslutande stat om värdet av den överlåtna aktien,
andelen eller rättigheten till huvudsaklig del direkt eller indirekt beror på
innehav av aktie, annan andel eller rättighet i bolag eller person-
sammanslutning som enligt lagstiftningen i den förstnämnda staten är
hemmahörande där, och vilken vinst förvärvas av en fysisk person som har
haft hemvist i denna stat och fått hemvist i annan avtalsslutande stat får -
utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 - beskattas i den förstnämnda
avtalsslutande staten om överlåtelsen av aktien, andelen eller rättigheten sker
vid någon tidpunkt under de fem år som följer närmast efter det år personen
upphörde att ha hemvist i den förstnämnda staten. Med rättighet i bolag eller
personsammanslutning avses vid tillämpningen av denna punkt konvertibla
skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, optionsrätter som utfästs av bolaget
eller personsammanslutningen samt optionsrätter och terminer som avser
andelar eller aktier i bolag eller personsammanslutningar eller som avser
något av övriga nämnda finansiella instrument.

Prop. 1996/97:44

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i annan
avtalsslutande stat, om

a) han i denna andra stat har stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksamheten men endast så stor del av
inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

b) han vistas i denna andra stat under tidsperiod eller tidsperioder som
sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under beskattningsåret i fråga men endast så stor del av inkomsten
som är hänförlig till verksamhet som har utövats i denna andra stat under
denna tidsperiod eller dessa tidsperioder.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig,
litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverk-
samhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,
arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

17

2 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 44

Artikel 15

Prop. 1996/97:44

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat,
såvida inte arbetet utförs i annan avtalsslutande stat. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i
annan avtalsslutande stat, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i denna andra stat under tidsperiod eller tidsperioder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som
börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra
stat eller på dennes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i denna andra stat, samt

d) fråga inte är om uthyrning av arbetskraft.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av
arbete, som utförs ombord på danskt, färöiskt, finskt, isländskt, norskt eller
svenskt skepp i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat vars
nationalitet skeppet har; vid tillämpningen av denna bestämmelse likställs
utländskt skepp, som befraktas på så kallad bareboat basis av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, med danskt, färöiskt, finskt, isländskt, norskt
respektive svenskt skepp.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas
inkomst av arbete, som utförs ombord på

a) luftfartyg i internationell trafik, endast i den avtalsslutande stat där den
som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist,

b) fiske-, sälfångst- eller valfångstfartyg, endast i den avtalsslutande stat
där den som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist, även då inkomsten för
arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten av fiske-, sälfångst-
eller valfångstverksamheten.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat
liknande organ i bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat, får beskattas
i denna andra stat.

18

Artikel 17

Prop. 1996/97:44

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga
verksamhet i annan avtalsslutande stat i egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egen-
skap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet som artist eller sportutövare be-
driver i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan
annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sport-
utövaren bedriver verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på inkomst genom
verksamhet som artist eller sportutövare med hemvist i en avtalsslutande stat
bedriver i annan avtalsslutande stat i fall då besöket i denna andra stat
huvudsakligen bekostas av offentliga medel i den förstnämnda staten. I
sådant fall beskattas inkomsten endast i denna förstnämnda stat.

Artikel 18

Pension m.m.

1. Pension och livränta som betalas från en avtalsslutande stat och
utbetalning från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat
till person med hemvist i annan avtalsslutande stat beskattas endast i den
förstnämnda staten.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall underhållsbidrag,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat betalar till make eller
förutvarande make eller till barn med hemvist i annan avtalsslutande stat,
undantas från beskattning i denna andra stat i det fall då bidraget skulle ha
undantagits från beskattning i den förstnämnda staten om mottagaren hade
haft hemvist där.

3. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt belopp som betalas till
fysisk person periodiskt på fastställda tider under personens livstid eller
under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av
förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som
betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar,

lokala myndigheter eller offentligrättsliga institutioner till fysisk person på Prop. 1996/97:44
grund av arbete som utförs i denna stats, underavdelnings, myndighets eller
institutions tjänst, beskattas endast i denna stat.

2. Om lön eller annan liknande ersättning som avses i punkt 1 tillfaller
mottagaren för arbete som denne utför i annan avtalsslutande stat än den från
vilken lönen eller ersättningen betalas, beskattas lönen eller ersättningen
emellertid endast i den stat där arbetet utförs, om mottagaren är person med
hemvist i denna stat och

a) är medborgare i denna stat, eller

b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförs i samband
med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar, lokala myndigheter eller offentligrättsliga institutioner.

Artikel 20

Studerande och praktikanter

Person som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för

a) studier vid läroanstalt i denna stat, om studierna är av sådan art att
studiestöd av offentliga medel kan erhållas i denna stat, eller

b) affärs-, fiskeri-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktik i denna
stat,

och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i annan avtals-
slutande stat, beskattas inte i den förstnämnda staten för belopp som han
erhåller från källa utanför denna stat för sitt uppehälle, sin undervisning eller
praktik.

Artikel 21

Verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller
utnyttjande av kolväteförekomster

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, med undantag för
bestämmelserna i artikel 8, tillämpas bestämmelserna i denna artikel i fall då
person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i annan
avtalsslutande stat i samband med förberedande undersökning, utforskning
eller utnyttjande av kolväteförekomster belägna i denna andra stat.

2. a) Person med hemvist i en avtalsslutande stat, som utanför kusten i
annan avtalsslutande stat bedriver verksamhet som avses i punkt 1, anses
bedriva verksamheten från fast driftställe eller stadigvarande anordning i
denna andra stat.

b) Om sådan person bedriver sin verksamhet inom utforsknings- eller
utvinningsområde som sträcker sig från en plats utanför kusten i denna andra

20

stat och in på denna stats landområde och verksamheten inte uteslutande Prop. 1996/97:44
bedrivs inom landområdet, äger punkt a) motsvarande tillämpning.

c) Verksamhet, som består av byggande eller installation av rörledning för
transport av oraffinerade kolväten, eller byggnadsarbete i direkt samband
med sådan verksamhet, anses bedriven från fast driftställe i denna andra stat
även i fråga om sådan verksamhet som pågår på land, när verksamheten
ingår i ett projekt som sträcker sig från en plats utanför kusten i denna stat
och in på denna stats landområde.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte, om verksamheten pågår under
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under
en tolvmånadersperiod.

4. Vid beräkning av den tid som avses i punkt 3 anses verksamhet, som
bedrivs av ett företag som har intressegemenskap med annat företag, bedri-
ven av det företag med vilket det har intressegemenskap, om verksamheten i
väsentlig mån är av samma slag som den verksamhet som det sistnämnda
företaget bedriver och båda företagens verksamhet avser samma projekt.

5. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av
transport av personal eller materiel med skepp eller luftfartyg till eller
innanför område som avses i punkterna 2 a) och 2 b) i den andra avtals-
slutande stat där affärsverksamhet bedrivs i samband med förberedande
undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster eller på
grund av drift av bogserbåtar, försöijningsfartyg eller andra hjälpfartyg i
samband med sådan verksamhet, beskattas endast i den förstnämnda staten.

6. Bestämmelserna i artikel 13 punkt 4 och artikel 23 punkt 3 tillämpas på
vinst på grund av överlåtelse av skepp, båtar eller luftfartyg som avses i
punkt 5 respektive förmögenhet bestående av sådana skepp, båtar eller luft-
fartyg.

7. Utan hinder av övriga bestämmelser i avtalet gäller följande i fråga om
beskattningen av lön och annan liknande ersättning som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete vilket utförs i annan avtals-
slutande stat för arbetsgivare som bedriver sådan verksamhet som avses i
punkterna 1 och 2:

a) Om inte bestämmelserna i punkterna b)—d) föranleder annat, får sådan
lön eller ersättning beskattas i denna andra stat, men endast om arbetet pågår
där under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 30 dagar
under en tolvmånadersperiod.

b) Sådan lön eller ersättning beskattas endast i den förstnämnda avtals-
slutande staten om

1) arbetet har samband med utnyttjandet av kolväteförekomster som be-
finner sig på mittlinjen mellan avtalsslutande stater eller mellan en avtals-
slutande stat och annan stat,

2) avtal föreligger mellan dessa stater om gemensamt utnyttjande av före-
komsterna, och

3) utnyttjandet sker samtidigt på båda sidor om mittlinjen.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast efter överenskommelse
därom mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

21

c) Om arbetet utförs ombord på skepp eller båt som avses i punkt 5, får Prop. 1996/97:44
sådan lön eller ersättning beskattas i den avtalsslutande stat vars nationalitet

skeppet eller båten har.

d) Om arbetet utförs ombord på luftfartyg som avses i punkt 5, beskattas
sådan lön eller ersättning endast i den avtalsslutande stat där företaget har
hemvist.

8. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet
utanför kusten i annan avtalsslutande stat är undantagen från beskattning i
denna andra stat för vinst som denna person anses ha förvärvat på grund av
överflyttning av flyttbar borranläggning eller hotellplattform till område
utanför denna andra stat. Med vinst i denna punkt förstås belopp med vilket
marknadsvärdet vid tidpunkten för överflyttningen överstiger restvärdet vid
denna tidpunkt med tillägg av företagna avskrivningar.

9. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av

a) rätt till förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av
kolväteförekomster i annan avtalsslutande stat, häri inbegripet rätt till andel i
eller förmån av sådana förekomster, eller

b) aktier eller andra andelar i bolag, vilkas värde helt eller till väsentlig
del, direkt eller indirekt, hänför sig till sådan rätt,

får beskattas i denna andra stat.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i
denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om inkomsttagaren har
hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i annan avtalsslutande stat samt den rättighet eller egendom i fråga
om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs
från det fasta driftstället respektive självständig yrkesverksamhet som utövas
från den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14. Ingår i fast driftställe eller stadigvarande
anordning fast egendom beskattas emellertid inkomst av sådan egendom med
tillämpning av bestämmelserna i artikel 6 punkterna 1, 2 och 4.

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av fast egendom som person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar och som är belägen i annan avtalsslutande stat får
beskattas i denna andra stat.

22

2. Förmögenhet bestående av aktie eller annan andel i bolag vars huvud- Prop. 1996/97:44
sakliga ändamål är att inneha fast egendom och vars tillgångar (före avdrag

för skulder) direkt eller indirekt till mer än 75 procent består av fast egendom
som är belägen i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i inter-
nationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av
sådant skepp eller luftfartyg, och som ägs av person med hemvist i en avtals-
slutande stat, beskattas endast i denna stat.

4. Förmögenhet bestående av containrar (däri inbegripet släpvagn och
annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av
gods eller varor, och som ägs av person med hemvist i en avtalsslutande stat,
beskattas endast i denna stat, utom då containern används uteslutande mellan
platser i annan avtalsslutande stat.

5. All annan förmögenhet, oavsett var denna är belägen, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 får emellertid förmögenhet
bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångama i fast drift-
ställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i annan avtalsslutande stat,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som fysisk person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i annan avtalsslutande stat, beskattas i denna andra stat.

7. Bestämmelserna i punkterna 1-6 tillämpas i en avtalsslutande stat
endast i förhållande till annan avtalsslutande stat som tar ut allmän skatt på
förmögenhet.

Artikel 24

Dödsbo

Inkomst eller tillgång som beskattas hos dödsbo med hemvist i en avtals-
slutande stat, får inte beskattas hos dödsbodelägare med hemvist i annan
avtalsslutande stat.

Artikel 25

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Danmark

a) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall
Danmark, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller c) föranleder annat,
från denna persons danska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den
inkomstskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den danska
inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i denna andra stat.

23

b) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får
Danmark inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den
danska skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten
som belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat.

c) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som avses i
artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a), får Danmark inräkna inkomsten
i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på inkomsten
genom avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst
som härrör från denna andra stat.

2. Färöarna

a) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall
Färöarna, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller c) föranleder annat,
från denna persons färöiska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den färöiska
inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får
Färöarna inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den
färöiska skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten
som belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat.

c) Om person med hemvist på Färöarna från annan avtalsslutande stat
förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, får Färöarna inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget
men skall sätta ned den färöiska skatten på inkomsten genom avdrag med den
del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat.

3. Finland

a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b), c)
eller d) föranleder annat, med iakttagande av bestämmelserna i finsk lagstift-
ning (också i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här påverkas),

1) från denna persons finska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt i denna andra stat som betalats enligt lagstiftningen i denna
andra stat och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst
som den på vilken den finska skatten beräknas;

2) från denna persons finska förmögenhétsskatt avräkna ett belopp mot-
svarande den förmögenhetsskatt i denna andra stat som betalats enligt
lagstiftningen i denna stat och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på
samma förmögenhet som den på vilken den finska skatten beräknas.

Prop. 1996/97:44

24

b) Utdelning från bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat än Fin-
land till bolag med hemvist i Finland är undantagen från beskattning i
Finland, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det
bolag som betalar utdelningen.

c) Om person med hemvist i Finland från annan avtalsslutande stat för-
värvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall sådan inkomst undantas från finsk skatt.

d) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar för-
mögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst som enligt punkt c) skall undantas
från finsk skatt, får Finland inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den finska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från denna
andra stat respektive den förmögenhet som innehas där.

4. Island

a) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast eller
får beskattas i annan avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestäm-
melserna i punkt b) föranleder annat, sätta ned den isländska inkomst- eller
förmögenhetsskatten genom avdrag med den del av inkomst- eller förmögen-
hetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från eller den för-
mögenhet som innehas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst som enligt be-
stämmelserna i artikel 10, artikel 13 punkt 7, artikel 15 punkt 3, artikel 16
eller artikel 21 punkterna 1-6 och 7 c) samt 8 och 9 får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Island från denna persons isländska inkomstskatt
avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra
stat. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den is-
ländska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst
som får beskattas i denna andra stat.

5. Norge

Om inte bestämmelserna i norsk lagstiftning om avräkning från norsk
skatt av skatt som betalats i område utanför Norge föranleder annat (dock
utan att den allmänna princip som anges här ändras), gäller följande:

a) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar för-
mögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Norge, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller

c) föranleder annat,

1) från den skatt som belöper på personens inkomst avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från den skatt som belöper på personens förmögenhet avräkna ett
belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats på dessa förmögen-
hetstillgångar i denna andra stat.

Prop. 1996/97:44

25

Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga den del av skatten på
inkomsten eller förmögenheten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst respektive de förmögenhetstillgångar som får beskattas i
denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som enligt bestäm-
melserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får Norge
inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den norska
skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten som
belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat.

c) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som avses i artikel
15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a) får Norge inräkna inkomsten i beskatt-
ningsunderlaget, men skall sätta ned den norska skatten på inkomsten genom
avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som här-
rör från denna andra stat.

6. Sverige

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller

c) föranleder annat,

1) - med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (också i den
lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) - från skatten på inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från denna persons svenska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp mot-
svarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat. Avräknings-
beloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögen-
hetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögen-
het som får beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Sverige från annan avtalsslutande stat för-
värvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt a), sådan
inkomst undantas från svensk skatt.

c) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar för-
mögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i arman
avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst som enligt punkt b) skall undantas
från svensk skatt, får Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt på annan inkomst eller förmögenhet, beakta den inkomst
eller förmögenhet som beskattas endast i den andra avtalsslutande staten eller
sådan inkomst som undantas från svensk skatt.

7. Gemensamma bestämmelser

1. Uttrycket "betalats i denna andra stat" i denna artikel anses också
innefatta sådan skatt på inkomst som erlagts i Danmark, på Färöarna, i
Finland, i Island, i Norge respektive i Sverige och som skall överföras till
nämnda andra stat för att där gottskrivas vederbörande person som skatt på
samma inkomst.

Prop. 1996/97:44

26

2. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat (hemviststaten) från
annan avtalsslutande stat (verksamhetsstaten) förvärvar inkomst av enskild
tjänst som enligt artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a) får beskattas i
verksamhetsstaten, skall hemviststaten, utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 c), 2 c), 3 c), 4 a), 5 c) eller 6 b) i denna artikel, undanröja
dubbelbeskattning genom avräkning av den skatt som betalats i denna andra
stat med tillämpning av bestämmelserna i punkterna 1 a), 2 a), 3 a), 4 b), 5 a)
eller 6 a) om personen i fråga förvärvat inkomsten från företag eller fast
driftställe i verksamhetsstaten och han är eller omedelbart före anställningen
i verksamhetsstaten varit anställd i

a) företag utanför verksamhetsstaten vilket är ett företag med intresse-
gemenskap med företaget i verksamhetsstaten, eller

b) företag utanför verksamhetsstaten till vilket det fasta driftstället hör.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 c), 2 c), 3 c), 4 a), 5 c) eller 6 b) skall,
utan hinder av vad som föreskrivs i föregående punkt, dock tillämpas om
personen i fråga kan visa att

a) han i och för arbetet vistats i verksamhetsstaten under en samman-
hängande period under beskattningsåret i fråga som överstiger tre månader,
eller

b) arbetet i verksamhetsstaten utförts för respektive kostnaderna rätteligen
har belastat företaget i denna stat eller det där belägna fasta driftstället.

Artikel 26

Allmänna beskattningsregler

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar eller
förmögenhet som sådan person innehar får inte beskattas i annan avtals-
slutande stat, såvida inte beskattning uttryckligen är tillåten enligt detta avtal.

2. I fall då beskattningsrätten till en inkomst eller tillgång enligt avtalet
tillagts annan avtalsslutande stat än den där personen som förvärvar in-
komsten eller innehar tillgången har hemvist, och denna andra stat på grund
av sin lagstiftning inte medtar inkomsten eller tillgången, i sin helhet, vid
beskattningen eller endast beaktar inkomsten eller tillgången för pro-
gressionsuppräkning eller annan skatteberäkning, beskattas inkomsten eller
tillgången, såvida inte annat föreskrivs nedan, till den del den inte medtas vid
beskattningen i denna andra stat, endast i den avtalsslutande stat där personen
i fråga har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte på

a) finsk folkpension, pension enligt den finska familjepensionslagen eller
sådan annan socialförmån som enligt den finska inkomstskattelagen inte är
skattepliktig inkomst, eller

b) svensk folkpension.

4. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär pension eller
livränta som avses i artikel 18 och som betalas från en annan avtalsslutande
stat och sådan inkomst beskattas i förstnämnda stat enligt bestämmelserna i
denna artikel, skall personen i den förstnämnda staten medges ett avdrag om

Prop. 1996/97:44

27

20 000 svenska kronor per kalenderår eller motvärdet i danskt, finskt,
isländskt eller norskt myntslag, om personen i fråga hade varit berättigad till
ett särskilt avdrag för ålder eller invaliditet i utbetalarstaten. Avdrag medges
dock i den förstnämnda staten högst med ett belopp motsvarande beloppet av
pensionen eller livräntan från den andra avtalsslutande staten. Avdraget sätts
ned med de särskilda avdrag för ålder och invaliditet som medges i hemvist-
staten.

5. I fall då beskattningsrätten enligt artikel 14 punkt 1 samt artikel 15
punkt 2 och punkterna 4 a) och 4 b) till en inkomst som förvärvas av en
person med hemvist i en avtalsslutande stat enligt avtalet tillagts endast
denna stat får inkomsten beskattas i annan avtalsslutande stat om inkomsten
inte kan beskattas i den förstnämnda staten på grund av lagstiftningen i denna
stat.

Artikel 27

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i annan avtalsslutande stat
bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av
annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållan-
den, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad. Utan hinder av
bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som
inte har hemvist i en eller flera av de avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe eller stadigvarande anordning, som
företag eller person med hemvist i en avtalsslutande stat har i annan avtals-
slutande stat, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag eller person med hemvist i denna andra stat, som
bedriver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande
stat att medge person med hemvist i annan avtalsslutande stat sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattened-
sättnmg på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges
person med hemvist i den förstnämnda staten. Bestämmelsen medför inte
heller rätt att i en avtalsslutande stat erhålla avdrag vid beskattningen eller
skattebefrielse för utdelning eller annan utbetalning till bolag med hemvist i
annan avtalsslutande stat.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte heller en avtalsslutande stat att
beskatta inkomst, som fast driftställe förvärvar, enligt reglerna i denna stats
egen lagstiftning, om det fasta driftstället tillhör aktiebolag eller därmed jäm-
förligt bolag i annan avtalsslutande stat. Beskattningen skall dock motsvara
den beskattning som tillämpas för aktiebolag eller därmed jämförligt bolag
med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på dess inkomst,
beräknad utan avdrag för utdelad vinst.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4
eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan utbetalning från

Prop. 1996/97:44

28

företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i annan avtalsslutande Prop. 1996/97:44
stat avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för
sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den
förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande
stat har till person med hemvist i annan avtalsslutande stat avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma
villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i en
eller flera av de andra avtalsslutande statema, skall inte i den förstnämnda
staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är
av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller
kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i
denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 28

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande statema vid-
tagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpningen av
artikel 27 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte
själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka
avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med behörig myndighet i
annan avtalsslutande stat, som berörs av frågan, i syfte att undvika beskatt-
ning som strider mot avtalet. Om den stat hos vars behöriga myndighet
personen i fråga har lagt fram saken inte själv berörs av frågan, skall denna
behöriga myndighet överlämna saken till behörig myndighet i någon av de
stater som berörs av frågan. Överenskommelse som träffats genomförs utan
hinder av tidsgränser i vederbörande avtalsslutande staters interna lag-
stiftning.

3. Om svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan avtalsslutande
stater beträffande tolkningen eller tillämpningen av avtalet, skall de behöriga
myndigheterna i dessa stater överlägga för att söka lösa frågan genom ömse-
sidig överenskommelse. De behöriga myndigheterna i avtalsslutande stater
kan även överlägga för att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som inte
omfattas av avtalet eller för att genom ömsesidig överenskommelse lösa
frågor som, utan att vara reglerade i avtalet, på grund av olikhet i veder-
börande staters principer för skattens beräkning eller av andra skäl kan upp-
komma i fråga om de skatter som avses i artikel 2.

29

4. Innan beslut fattas i fråga som avses i punkt 3, skall resultatet av
överläggningar som där avses snarast delges behöriga myndigheter i övriga
avtalsslutande stater. Finner behörig myndighet i en avtalsslutande stat att
överläggningar bör äga rum mellan de behöriga myndigheterna i samtliga
avtalsslutande stater, skall på begäran av den behöriga myndigheten i den
förstnämnda avtalsslutande staten sådana överläggningar äga rum utan dröjs-
mål.

Artikel 29

Medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen
som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överens-
kommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller kon-
sulat.

Artikel 30

Territoriell utvidgning

1. Detta avtal kan antingen i sin helhet eller med erforderliga ändringar
utvidgas till att omfatta de områden som undantagits från avtalets tillämp-
ningsområde enligt bestämmelserna i artikel 3 punkt 1 a), under förutsättning
att där påförs skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som de som av-
ses i avtalet. Sådan utvidgning gäller från den dag och med de ändringar och
villkor, häri inbegripet bestämmelser om upphörande, som kan särskilt över-
enskommas mellan de avtalsslutande statema genom diplomatisk notväxling.

2. Om avtalet enligt artikel 32 upphör att gälla skall, såvida inte annat
överenskommits mellan de avtalsslutande statema, avtalet upphöra att gälla
också beträffande varje område till vilket avtalet har utvidgats enligt denna
artikel.

Artikel 31

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga
avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet, att avtalet har
godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de övriga avtalsslutande
statema om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för
avtalets ikraftträdande.

2. Sedan avtalet trätt i kraft, tillämpas dess bestämmelser

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i
kraft eller senare,

Prop. 1996/97:44

30

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be- Prop. 1996/97:44
skattningsår som böljar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter

det då avtalet träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Utan hinder av bestämmelsen i artikel 15 punkt 3 beskattas inkomst av
arbete som omfattas av denna bestämmelse endast i den avtalsslutande stat
vars nationalitet skeppet har. Denna bestämmelse tillämpas på skatter som
avser det kalenderår, som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft,
och de två därpå närmast följande kalenderåren.

4. Avtalet den 12 september 1989 mellan de nordiska länderna för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögen-
het upphör att vara tillämpligt i fråga om inkomst eller förmögenhet på vilka
förevarande avtal blir tillämpligt enligt punkt 2. Det förstnämnda avtalet
upphör att gälla vid den sista tidpunkt, då detta avtal enligt föregående be-
stämmelser i nämnda punkt blir tillämpligt.

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i punkt VII respektive i punkterna

2 och 3 i punkt VIII i protokollet till avtalet den 12 september 1989 skall
dock alltjämt tillämpas på person som den 1 januari 1997 uppfyller och för
tid därefter alltjämt uppfyller villkoren i de nämnda bestämmelserna. Tid till
och med den 30 juni 1997 får beaktas vid beräkning av sexmånadersperioden
i punkt 4 i punkt VII respektive i punkt 4 i punkt VIII i protokollet till
nämnda avtal. Från kortare avbrott såsom semester, föräldraledighet m.m.
skall därvid bortses. De närmare bestämmelserna för tillämpningen härav
skall överenskommas genom ömsesidig. överenskommelse mellan de
behöriga myndigheterna i Danmark respektive Sverige.

Artikel 32

Upphörande

En avtalsslutande stat kan senast den 30 juni under ett kalenderår som
börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för ikraftträdande
av avtalet säga upp avtalet genom skriftligt meddelande härom till det fmska
utrikesministeriet, som underrättar de övriga avtalsslutande statema om mot-
tagandet av sådant meddelande och om dess innehåll. Har uppsägningstiden
iakttagits, upphör avtalet att gälla i förhållandet mellan den stat som verk-
ställt uppsägningen och övriga avtalsslutande stater

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då det finska
utrikesministeriet tog emot meddelandet om uppsägningen eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för be-
skattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter
det då det finska utrikesministeriet tog emot meddelandet om uppsägningen
eller senare,

31

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår Prop. 1996/97:44
på grund av taxering andra kalenderåret närmast efter det då det finska ut-
rikesministeriet tog emot meddelandet om uppsägningen eller senare.

Originalexemplaret till detta avtal deponeras hos det finska utrikes-
ministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande statema bestyrkta kopior
därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden
undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 23 september 1996 i ett exemplar på
danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på
svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka
samtliga texter har samma giltighet.

Protokoll

Vid undertecknande av det i dag mellan' de nordiska länderna ingångna
avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet har undertecknade kommit överens om följande bestäm-
melser som utgör en integrerande del av avtalet:

I. Till artiklarna 7 och 15

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 beskattas inkomst, vilken
företag i Norge eller Sverige förvärvar genom verksamhet som bedrivs i
Sverige respektive Norge, endast i den stat där företaget har hemvist, om
verksamheten avser uppsättning och underhåll av spärrstängsel för renar på
sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen, vilka sträckor anges i överens-
kommelse enligt punkt 4.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 beskattas inkomst, vilken
person med hemvist i Norge eller Sverige förvärvar genom personligt arbete
som utförs i Sverige respektive Norge, endast i den stat där denna person har
hemvist, om arbetet avser uppsättning och underhåll av spärrstängsel för
renar på sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen, vilka sträckor anges
i överenskommelse enligt punkt 4.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beträffande företag i, respektive
person med hemvist i Norge eller Sverige skall äga motsvarande tillämpning
beträffande företag i, respektive person med'hemvist i Finland eller Norge.

4. De behöriga myndigheterna i berörda avtalsslutande stater skall genom
ömsesidig överenskommelse fastställa de sträckor längs vederbörande
riksgräns på vilka bestämmelserna i punkterna 1-3 skall tillämpas.

32

II. Till artiklarna 7, 10—15, 19 och 23

Prop. 1996/97:44

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7, artikel 10 punkt 2, artikel 11
punkt 2 och artikel 12 punkt 2 beskattas inkomst, som företag i Danmark
eller Sverige vilket deltar i byggandet och driften av fasta förbindelser över
Öresund förvärvar, i den mån inkomsten erhålls för byggandet och driften av
bron respektive den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen, endast i
den stat där företaget har hemvist. Motsvarande gäller inkomst som sådant
företag förvärvar i den mån inkomsten erhålls för byggandet och underhållet
av den konstgjorda ön.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 beskattas vinst, som
företag i eller person med hemvist i Danmark eller Sverige vilket eller vilken
deltar i byggandet och driften av fasta förbindelser över Öresund förvärvar
på grund av överlåtelse av där angiven egendom vilken används vid byggan-
det och driften av bron respektive den därmed sammanhängande tunnel-
förbindelsen, endast i den stat där företaget respektive personen har hemvist.
Motsvarande gäller vinst som sådant företag eller sådan person förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan egendom vilken används vid byggandet och
underhållet av den konstgjorda ön.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 punkt 1, artikel 15 punkt 1
och artikel 19 beskattas inkomst, som person med hemvist i Danmark eller
Sverige förvärvar från företag som deltar i byggandet och driften av fasta
förbindelser över Öresund, om arbetet avser byggandet och driften av bron
respektive den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen, endast i den
stat där personen har hemvist. Motsvarande gäller inkomst som sådan person
förvärvar om arbetet avser byggandet och underhållet av den konstgjorda ön.

4. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 23 punkt 6 beskattas där
angiven förmögenhet, som företag i eller person med hemvist i Danmark
eller Sverige innehar och som används vid byggandet och driften av bron
respektive den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen över Öresund,
endast i den stat där företaget respektive personen har hemvist. Motsvarande
gäller förmögenhet som sådant företag eller sådan person innehar och som
används vid byggandet och underhållet av den konstgjorda ön.

Ill. Till artiklarna 7, 8, 13, 15 och 23

1. Bestämmelserna i artikel 7, artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 4 och
artikel 23 punkt 3 tillämpas i Danmark, Norge och Sverige på inkomst som
konsortierna Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS
Commuter förvärvar genom kommersiell internationell och inrikes luftfart
och annan därmed direkt sammanhängande verksamhet, på realisationsvinst
som berörda konsortium förvärvar vid överlåtelse av lös egendom som an-
vänds i sådan luftfart och sådan annan verksamhet och på förmögenhet som
konsortiet innehar och som används i sådan luftfart och sådan arman verk-
samhet, i förhållande till den andel i konsortiet som innehas av delägare som
har hemvist i Danmark, Norge respektive Sverige.

33

3 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 44

2. Bestämmelserna i artikel 15 punkt 4 a) tillämpas även på inkomst av
arbete som utförs ombord på luftfartyg som används i inrikestrafik av kon-
sortierna SAS, Scanair eller SAS Commuter.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas efter överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna i Danmark, Norge och Sverige också i
fråga om annat konsortium eller annan liknande sammanslutning för bedri-
vande av luftfart eller annan därmed direkt sammanhängande verksamhet, i
vilken sammanslutning endast delägare i SAS, direkt eller indirekt, innehar
andel och vilken i huvudsak är uppbyggd i enlighet med de principer som
gäller för SAS.

IV Till artikel 13

Bestämmelserna i artikel 13 punkterna 6 och 7 berör inte Danmarks rätt
att enligt sin egen lagstiftning beskatta aktievinst som en person som flyttar
från Danmark anses ha erhållit i samband med utflyttningen.

V. Till artikel 15

1. I artikel 15 punkt 2 d) anses arbetstagare med hemvist i en avtals-
slutande stat uthyrd när han av någon (uthyrare) ställs till förfogande för att
utföra arbete i annans (uppdragsgivare) verksamhet i annan avtalsslutande
stat, förutsatt att uppdragsgivaren har hemvist eller fast driftställe i denna
andra stat och att uthyraren inte har ansvar för och inte heller står risken för
arbetsresultatet.

2. Vid avgörandet av frågan om en arbetstagare skall anses uthyrd, skall
göras en samlad bedömning varvid särskilt beaktas om

a) den övergripande arbetsledningen åvilar uppdragsgivaren,

b) arbetet utförs på en arbetsplats som disponeras av uppdragsgivaren och
för vilken han har ansvar,

c) ersättningen till uthyraren beräknas efter den tid som gått åt eller med
ledning av annat samband mellan ersättningen och den lön arbetstagaren får,

d) största delen av arbetsredskap och material ställs till förfogande av
uppdragsgivaren, och

e) uthyraren inte ensidigt bestämmer antalet arbetstagare och de kvali-
fikationer dessa skall ha.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 skall lön
eller annan liknande ersättning, som person med hemvist i Danmark uppbär
på grund av arbete som utförs ombord på danskt tåg, respektive som person
med hemvist i Sverige uppbär på grund av arbete som utförs ombord på
svenskt tåg, i trafik mellan Danmark och Sverige, beskattas endast i den stat
där personen har hemvist.

Prop. 1996/97:44

34

VI. Till artiklarna 15 och 19

Prop. 1996/97:44

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i
Finland eller Norge som gränsar till landgränsen mellan dessa stater för-
värvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den andra
av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har hemvist, under
förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i
denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i
Finland eller Sverige som gränsar till landgränsen mellan dessa stater för-
värvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den andra
av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har hemvist, under
förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i
denna stat.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i
Norge eller Sverige som gränsar till landgränsen mellan dessa stater för-
värvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den andra
av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har hemvist, under
förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i
denna stat.

4. Med uttrycket "regelmässigt uppehåller sig" avses att den skattskyldige
i normalfallet minst en gång i veckan uppehåller sig i sin fasta bostad i den
avtalsslutande stat där han har hemvist. För att en skattskyldig skall anses
uppehålla sig i sin fasta bostad skall vistelsen i hemviststaten omfatta minst
två dagar. Härvid gäller, liksom i övrigt i avtalet där uttrycket "dag" före-
kommer, att med "dag" avses också del av dag.

VII. Till artikel 18

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 18 skall i förhållandet mellan
Danmark och Färöarna följande gälla:

Pension, livränta, socialförsäkringsersättning, underhållsbidrag och andra
liknande utbetalningar, som härrör från en del av riket och betalas till en
person med hemvist i den andra delen av riket, beskattas endast i denna andra
del av riket.

2. Uttrycket "socialförsäkringsersättning" omfattar, beträffande Danmark,
"orlovsydelser".

VIII. Till artikel 19

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 skall följande gälla i
förhållandet mellan Danmark och Färöarna:

35

a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension) som
betalas av en del av riket, en av dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till en fysisk person på grund av arbete som utförts för denna del
av riket, underavdelning eller myndighet, beskattas endast i den del av riket
där arbetet utförts.

b) Utan hinder av bestämmelsen i punkt a) beskattas lön och annan lik-
nande ersättning, som person med hemvist i en del av riket uppbär för per-
sonligt arbete i anställningsförhållande utfört i en annan del av riket, endast i
den förstnämnda delen av riket, om:

1) mottagaren vistas i denna andra del av riket under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 120 dagar under en tolvmåna-
dersperiod, och

2) lönen eller ersättningen betalas av det "sedvanliga tjänstestället".

c) Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 samt i protokollspunkt VII
tillämpas på lön och annan liknande ersättning som uppbärs för arbete som
utförts i näringsverksamhet som bedrivs av en del av riket, en av dess poli-
tiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall följande gälla i för-
hållande mellan Danmark och Färöarna:

a) ersättningar, som fastställts av det allmänna uteslutande för att täcka
utgifter i samband med allmän eller enskild tjänst, och som inte innefattar
någon ersättning för arbete och som den danska staten, en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter betalar till person som arbetar på
Färöarna beskattas endast i Danmark,

b) ersättningar som fastställts av det allmänna uteslutande för att täcka ut-
gifter i samband med allmän eller enskild tjänst och som inte innefattar någon
ersättning för arbete och som Färöarnas landsstyre, en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter betalar till person som arbetar i
Danmark beskattas endast på Färöarna.

Bestämmelserna i punkterna a) och b) tillämpas under de första fem åren
under vilka personen i fråga uppbär nämnda ersättningar.

IX. Till artikel 20

1. Person som vistas i annan avtalsslutande stat än på Färöarna och person
som vistas i annan avtalsslutande stat än i Island uteslutande för

a) studier vid läroanstalt i denna andra stat, om studierna är av sådan art
att studiestöd av offentliga medel kan erhållas i denna stat, eller

b) affärs-, fiskeri-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktik i denna
andra stat,

och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist på Färöarna eller i
Island, beskattas för inkomst av anställning i den förstnämnda avtalsslutande
staten endast för den del av inkomsten som överstiger 20 000 svenska kronor
under kalenderåret eller motvärdet i danskt, finskt, isländskt eller norskt
myntslag. Nämnda belopp omfattar under vistelse i Finland, Norge eller
Sverige personligt avdrag för kalenderåret i fråga.

Prop. 1996/97:44

36

2.  Skattefrihet enligt punkt 1 medges endast för tid som skäligen eller Prop. 1996/97:44
vanligtvis åtgår för studierna eller praktiktjänstgöringen, dock högst för sex

på varandra följande kalenderår.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall följande gälla

i förhållandet mellan Danmark och Färöarna:

Studerande, praktikant eller liknande som har eller som omedelbart före
vistelsen i en del av riket hade hemvist i den andra delen av riket och som
tillfälligt vistas i den förstnämnda delen av riket uteslutande i studie- eller
utbildningssyfte beskattas inte i denna del av riket för belopp som erhålls från
den andra delen av riket eller från utlandet för uppehälle, studier eller utbild-
ning.

De beskattas inte heller för belopp som betalas som ersättning för arbete,
om detta arbete är nödvändigt för deras uppehälle.

Studerande, praktikant eller liknande som omedelbart före vistelsen i
Danmark hade hemvist på Färöarna, beskattas inte på Färöarna för ersättning
för arbete utfört i Danmark.

Som studerande anses inte personer som efter att ha avslutat en utbildning
påböijar en specialutbildning eller en utbildning inom ett nytt område.

En vistelse anses som tillfällig om den inte överstiger den reglerade stu-
dietiden med ett tillägg om två år.

En vistelse anses inte vara "uteslutande i studie- eller utbildningssyfte" om
den varat mer än sex månader innan studierna påböljades.

I denna sexmånadersperiod skall inte inräknas sådan tid, dock högst ett år,
som åtgått i samband med en förberedande kurs som enligt undervisnings-
anstalten utgör en förutsättning för att kunna påbölja studierna i fråga.

I fall då två makar ansöker om att bli antagna vid undervisningsanstalt och
endast den ene av dem antas, förlängs sexmånadersregeln såvitt avser den
andre maken, men dock högst till en sammanlagd tidsperiod om två år.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas studerande, prakti-
kant eller liknande som har eller omedelbart före vistelsen i Danmark hade
hemvist i Island och som tillfälligt vistas i Danmark uteslutande i studie- eller
utbildningssyfte inte för belopp som betalas som ersättning för arbete, under
förutsättning att arbetet är nödvändigt för hans uppehälle.

5. Person som har hemvist i annan avtalsslutande stat än Danmark och
som vid tillfällig vistelse i Danmark är anställd i Danmark under högst 100
dagar under ett och samma kalenderår beskattas i Danmark endast för den
del av inkomsten som överstiger ett belopp som enligt gällande bestäm-
melser anses vara nödvändigt för hans uppehälle, under förutsättning att
arbetet är utfört inom ramen för nordiskt program för utbyte av praktik- och
feriearbete och att arbetet har förmedlats av Nordjobb.

Det belopp som anses vara nödvändigt för vederbörandes uppehälle
fastställs på årsbasis och nedsätts i förhållande till uppehållstidens längd i
Danmark och hela kalenderåret.

6. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande statema kan träffa
överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1-5. De
behöriga myndigheterna kan också träffa ömsesidig överenskommelse om
sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till

37

4 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 44

förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i någon av de avtalsslutande Prop. 1996/97:44
statema eller annan liknande omständighet.

JT. Till artikel 25

1. Bestämmelsen i artikel 25 punkt 1 c) kan upphävas på begäran av
Danmark.

Begäran om en sådan ändring görs på diplomatisk väg genom under-
rättelse till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den dag då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit
sådan underrättelse med verkan på skatter som bestäms för beskattningsår
som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då
ändringen träder i kraft eller senare.

Bestämmelserna i artikel 25 punkt 1 kan på begäran av Danmark ändras
och ersättas av följande text:

"a) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Danmark, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
eller c) föranleder annat,

1) från denna persons danska inkomstskatt avräkna ett belopp motsva-
rande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons danska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp mot-
svarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av
den danska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Danmark inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat respektive den förmögenhet som innehas där.

c) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som avses i
artikel 15 punkt 1 eller artikel 21 punkt 7 a), får Danmark inräkna inkomsten
i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den danska skatten på inkomsten
genom avdrag med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst
som härrör från denna andra stat."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den dag då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit
sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt på
förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering
andra kalenderåret efter den dag då ändringen träder i kraft eller senare.

2. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 2 kan på begäran av Färöarna ändras
och ersättas av följande text:

38

"a) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst eller innehar Prop. 1996/97:44
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Färöarna, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
eller c) föranleder annat, från denna persons färöiska inkomstskatt eller
förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt eller
förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av
den färöiska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist på Färöarna förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Färöarna inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den färöiska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten eller för-
mögenhetsskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna andra
stat eller på den förmögenhet som får beskattas i denna andra stat.

c) Om person med hemvist på Färöarna från annan avtalsslutande stat
förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 punkt 1 eller artikel
21 punkt 7 a) och som enligt dessa punkter får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, får Färöarna inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget
men skall sätta ned den färöiska skatten på inkomsten genom avdrag med den
del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas i fråga om skatt på för-
mögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering andra
kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft eller senare.

3. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 3 kan på begäran av Finland ändras
och ersättas av följande text:

"a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b) eller

c) föranleder annat, med iakttagande av bestämmelserna i finsk lagstiftning
(också i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den all-
männa princip som anges här påverkas),

1) från denna persons finska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt i denna andra stat som betalats enligt lagstiftningen i denna
andra stat och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst
som den på vilken den finska skatten beräknas;

2) från denna persons finska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt i denna andra stat som betalats enligt
lagstiftningen i denna andra stat och i överensstämmelse med avtalet,
beräknad på samma förmögenhet som den på vilken den finska skatten
beräknas.

39

b) Utdelning från bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat än
Finland till bolag med hemvist i Finland är undantagen från beskattning i
Finland, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det
bolag som betalar utdelningen.

c) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Finland inräkna inkomsten eller förmögenheten i
beskattningsunderlaget men skall sätta ned den finska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respek-
tive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från
denna andra stat respektive den förmögenhet som innehas där.”

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

4. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 4 kan på begäran av Island ändras
och ersättas av följande text:

"a) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
föranleder annat,

1) från denna persons isländska inkomstskatt avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från denna persons isländska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av
den isländska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas
i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Island inräkna inkomsten eller förmögenheten i be-
skattningsunderlaget men skall sätta ned den isländska skatten på inkomsten
eller förmögenheten genom avdrag med den del av inkomstskatten respektive
förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som härrör från denna
andra stat respektive den förmögenhet som innehas där."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft

Prop. 1996/97:44

40

trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som böljar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

5. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 5 kan på begäran av Norge ändras
och ersättas av följande text:

"Om inte bestämmelserna i norsk lagstiftning om avräkning från norsk
skatt av skatt som betalats i område utanför Norge föranleder annat (dock
utan att den allmänna princip som anges här ändras), gäller följande:

a) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Norge

1) från den skatt som belöper på personens inkomst avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från den skatt som belöper på personens förmögenhet avräkna ett
belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats på dessa förmögen-
hetstillgångar i denna andra stat.

Sådan avräkning skall emellertid inte överstiga den del av skatten på in-
komsten eller förmögenheten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst respektive de förmögenhetstillgångar som får beskattas i
denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan avtalsslutande stat, får
Norge inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall sätta ned den
norska skatten på inkomsten genom avdrag med den del av inkomstskatten
som belöper på den inkomst som härrör från denna andra stat."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som böijar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

6. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 6 kan på begäran av Sverige ändras
och ersättas av följande text:

Prop. 1996/97:44

41

"a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt b)
föranleder annat,

1) - med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (också i den
lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) - från skatten på inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat,

2) från denna persons svenska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat. Avräk-
ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska för-
mögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den för-
mögenhet som får beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i annan
avtalsslutande stat, får Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt på annan inkomst eller förmögenhet, beakta den inkomst
eller förmögenhet som beskattas endast i den andra avtalsslutande staten."

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande statema. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater erhållit så-
dan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen träder
i kraft eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter det då ändringen träder i kraft eller senare,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i kraft
eller senare.

XI. Till artikel 26

Bestämmelserna i artikel 26 punkt 5 skall äga motsvarande tillämpning i
fall som avses i protokollspunkt II punkterna 3 och 4.

Å7Z. Till artikel 31

1. I fråga om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av gräns-
broar m.m. över riksgränsen mellan Finland och Norge, gäller vad därom
särskilt är överenskommet.

2.1 fråga om skattefrihet i Finland och Sverige för flottningsförening, som
bildats för att handha flottningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled,
gäller vad därom särskilt är överenskommet.

Prop. 1996/97:44

42

3. I fråga om grunderna för fördelningen mellan Norge och Sverige av
beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster, gäller
vad därom särskilt är överenskommet.

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska utrikes-
ministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande statema bestyrkta kopior
därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden
undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Helsingfors den 23 september 1996 i ett exemplar på
danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på
svenska språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka
samtliga texter har samma giltighet.

Prop. 1996/97:44

43

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:933) om          Prop. 1996/97:44

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1989:933) om dubbelbeskattnings-
avtal mellan de nordiska länderna skall införas två nya paragrafer, 7 och
8 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i punkterna 2 och
3 i protokollspunkt VII respektive
punkterna 2 och 3 i protokollspunkt
VIII i protokollet till avtalet skall,
om inte annat framgår av 8 §, inte
tillämpas på inkomst som förvärvas
den 1 januari 1997 eller senare.

Bestämmelserna i punkterna 2 och

3 i protokollspunkt VII respektive
punkterna 2 och 3 i protokollspunkt
VIII i protokollet till avtalet skall
fortfarande tillämpas om en person
den 1 januari 1997 uppfyller, och
för tid därefter alltjämt uppfyller,
villkoren i de nämnda protokolls-
punkterna. Vid beräkning av
sexmånadersregeln i punkt 4 i
protokolls punkt VII respektive punkt

4 i protokollspunkt VIII får tid till
och med den 30 juni 1997 beaktas.
Från kortare avbrott skall därvid
bortses.

Med uttrycket "kortare avbrott"
avses uppehåll i tjänstgöringen i
arbetsstaten som varar

lj högst 18 månader per barn på
grund av föräldraledighet,

2) sammanlagt högst 12 måna-
der under en period om 36 månader
för allt annat uppehåll än uppehåll
på grund av sådan sjukdom som
avses i tredje stycket (tjänstledighet,
arbetslöshet etc.).

Om en person är frånvarande
från sitt arbete på grund av sjuk-
dom anses detta inte innebära att

44

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1996/97:44

han inte alltjämt uppfyller villkoren
i bestämmelserna i punkterna 2 och
3 i nämnda protokollspunkter under
förutsättning att han under hela
sjukperioden behåller sin anställ-
ning.

En period då en person bedriver
sitt varaktiga personliga arbete i
hemviststaten anses inte utgöra ett
"kortare avbrott".

Bestämmelserna i punkterna 4-6
i protokollspunkt VII respektive
punkterna 4-6 i protokollspunkt
VIII i avtalet skall fortfarande gälla
vid tillämpningen av punkterna 2
och 3 i protokollspunkt VII respek-
tive punkterna 2 och 3 i protokolls-
punkt VIII i avtalet.

Bestämmelserna i punkterna 2
och 3 i protokollspunkt VII respek-
tive punkterna 2 och 3 i proto-
kollspunkt VIII i avtalet tillämpas
inte i de fall en anställning hos en
och samma arbetsgivare pågår
under en sammanhängande tid som
är kortare än sex månader.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1996.

45

5 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 44

3 Ärendet och dess beredning

Den 22 mars 1983 undertecknades ett avtal mellan Sverige, Danmark, Fin-
land, Island och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet. Avtalet ersatte de bilaterala dubbel-
beskattningsavtal beträffande inkomst och förmögenhet som funnits mellan
de nordiska statema ända sedan 1930-talet. Redan vid undertecknandet av
1983 års avtal hade dock flertalet av de avtalsslutande statema låtit förstå att
man önskade få avtalet ändrat på flera punkter. Förhandlingar om sådana
ändringar påbörjades därför kort tid efter undertecknandet och slutfördes i
slutet av 1986. Den 18 februari 1987 undertecknades ett avtal mellan Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige för undvikande av dubbelbeskatt-
ning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Detta avtal tilläm-
pades fr.o.m. år 1988.

Efter det att Färöarna uttryckt önskemål om att såsom part få tillträda
avtalet påböljades i augusti 1988 förhandlingar om ett nytt avtal. Förhand-
lingarna avslutades i juni 1989. Den 12 september 1989 undertecknades det
nuvarande avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskatt-
ning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Överläggningar om ett nytt avtal inleddes i juni 1995. Ett utkast till avtal
samt ett därtill hörande protokoll, som utgör en del av avtalet, paraferades
den 13 juni 1996 i Thorshavn. Det paraferade utkastet var upprättat på
svenska. Texter på övriga nordiska språk har därefter utarbetats i resp. stat.

Avtalsförslaget remitterades till Kammarrätten i Jönköping och Riks-
skatteverket. Remissinstanserna har uttryckt önskemål om att vissa av de
avtalsbestämmelser som tillkommit eller omarbetats förklaras närmare i pro-
positionen men har i övrigt inte haft något att erinra mot förslaget.

Avtalet undertecknades den 23 september 1996. Ett förslag till lag om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna har upprättats inom
Finansdepartementet.

Den 28 juni 1996 undertecknades ett separat avtal mellan Sverige och
Danmark om upphävande av den s.k. gränsgångarregeln. Enligt detta avtal
skall den nya ordningen för gränsgångare gälla fr.o.m. den 1 januari 1997
oavsett om det nya dubbelbeskattningsavtalet blir tillämpligt vid detta datum
eller inte. För den händelse att det nya avtalet inte träder i kraft före årsskiftet
måste därför även lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de
nordiska länderna ändras.

Enligt art. 31 träder det nya avtalet i kraft den trettionde dagen efter den
dag då samtliga stater underrättat det finska utrikesministeriet att avtalet
godkänts. För att avtalet skall kunna tillämpas från den 1 januari 1997 måste
således samtliga underrättelser överlämnas allra senast fredagen den 29
november 1996. Av detta skäl finns därför anledning att riksdagen beslutar
om en förkortad motionstid för följdmotioner till propositionen.

Prop. 1996/97:44

Lagrådet

Som framgår av 2 § i den föreslagna lagen skall avtalets beskattningsregler

46

tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i
Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på
grund av förslagens beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydel-
se. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4    Lagförslagen

4.1    Det nya dubbelbeskattningsavtalet

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-5, dels av en bilaga som
innehåller en svensk text av dubbelbeskattningsavtalet och det till avtalet
hörande protokollet. Samtliga texter har enligt detta avtal samma giltighet.
Erfarenheten visar att ett avtal som publiceras i Svensk författningssamling i
flera texter kan bli mycket svåröverskådligt. Endast den för Sverige utfärdade
texten har därför i detta fall bilagts lagförslaget. De övriga texterna kommer
att publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Här redovisas paragrafernas innehåll medan innehållet i avtalet, i de delar
detta avviker från innehållet i nu gällande avtal, presenteras i avsnitt 5.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet
(1 §). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall
tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att
beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan
skattelag såsom kommunalskattelagen (1928:370, KL), lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt (SIL) etc. föreskrivs en skattskyldighet kan beskattning
komma i fråga.

I fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt har Sverige enligt
en progressionsregel i avtalet (art. 25 punkt 6 c) rätt att höja skatteuttaget på
den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av regel-
systemet och minskad arbetsbörda för skattemyndigheterna, avstår emellertid
Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är
att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressions-
uppräkning är försumbar ur statsfmansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett
avstående från progressionsuppräkningen även i förhållande till de nordiska
länderna. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen
från beskattning i Sverige inte skall tas med vid taxeringen i Sverige, dvs.
någon progressionsuppräkning skall inte ske.

14 § regleras vissa frågor angående s.k. gränsgångare som pendlar mellan
Sverige och Danmark. Denna paragraf kommenteras närmare nedan i av-
snitt 6.

I 5 § regleras vissa frågor angående den fasta förbindelsen över Öresund.
Dessa frågor behandlas i första hand i protokollspunkt II i protokollet till
avtalet. Behöriga myndigheter i Sverige och Danmark har emellertid i en
ömsesidig överenskommelse enligt art. 28 punkt 3 i avtalet kommit överens
om att förtydliga protokollspunkt II på sätt som framgår av den föreslagna

5 §. Detta förtydligande innebär att vad som föreskrivs om själva tunnelför-
bindelsen i protokollspunkt II också skall gälla för den konstgjorda halvö
som anläggs på dansk sida i anslutning till tunneln. Vidare innebär förslaget

Prop. 1996/97:44

47

att vad som föreskrivs om själva bron också skall gälla för den betalstation Prop. 1996/97:44
som uppförs på svensk sida.

Enligt art. 31 i avtalet träder detta i kraft trettionde dagen efter den dag då
samtliga stater meddelat det finska utrikesministeriet att avtalet godkänts. Det
är således inte möjligt att redan nu bestämma vid vilken tidpunkt avtalet skall
träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft
den dag regeringen bestämmer.

4.2    1989 års dubbelbeskattningsavtal

Enligt det avtal som slöts den 28 juni 1996 mellan Sverige och Danmark
skall gränsgångarregeln upphöra att gälla den 1 januari 1997. Vissa över-
gångsbestämmelser skall dock gälla. I förslaget föreslås därför att två nya
paragrafer införs i 1989 års lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de
nordiska länderna.

17 § föreskrivs att de punkter i protokollet till 1989 års avtal som reglerar
gränsgångarfrågan inte skall tillämpas på inkomst som förvärvas den 1
januari 1997 eller senare, såvida inte annat framgår av 8 §.

I 8 § föreskrivs att nämnda protokollspunkter fortfarande skall tillämpas
på person som den 1 januari 1997 och för oavbruten tid därefter uppfylller de
villkor som närmare anges i dessa protokollspunkter. Gränsgångarregeln
mellan Sverige och Danmark kommenteras närmare i avsnitt 6.

5 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

Avtalets innehåll överensstämmer i stor utsträckning med det nu gällande
avtalet. Beträffande avtalets uppbyggnad och huvudsakliga innehåll hänvisas
därför till vad som anfördes om detta i prop. 1989/90:33 när 1989 års avtal
presenterades. Vissa viktiga förändringar har emellertid gjorts i förhållande
till det gällande avtalet. Bl.a. går Sverige, beträffande inkomst av rörelse som
hänförs till fast driftställe i annan avtalsslutande stat, över från exempt-
metoden till avräkning av utländsk skatt för att undvika dubbelbeskattning.
Vidare upphör den s.k. gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark,
vilket innebär att löneinkomst som person med hemvist i en av dessa stater
uppbär på grund av arbete i den andra staten i de flesta fall kommer att
beskattas endast i verksamhetsstaten. För person som den 1 januari 1997 är
gränsgångare i avtalets mening införs emellertid en övergångsregel som
innebär att så länge som personen uppfyller hittills gällande kriterier för att
anses som gränsgångare så förblir han även enligt det nya avtalet gräns-
gångare.

I den följande redovisningen kommer de väsentliga ändringar som gjorts i
förhållande till gällande avtal att kommenteras.

48

5.1    Avtalets tillämpningsområde

Prop. 1996/97:44

Art.I anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med denna be-
stämmelse, som överensstämmer med gällande avtal och i sak med motsva-
rande bestämmelse i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer
som har hemvist i en eller flera av de avtalsslutande statema. För att avtalet
skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i
art. 3 punkt 1 b eller c, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna
i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. På grund av dessa
bestämmelser är avtalet således endast tillämpligt i fråga om person som
enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande
omständighet samt under vissa i art. 4 punkt 1 b angivna villkor såvitt avser
personsammanslutningar och dödsbon. Uttrycket inbegriper endast person
som är oinskränkt skattskyldig, dvs. inte person som är skattskyldig i Sverige
endast för inkomst härifrån. Den skattskyldighet som avses här är inte någon
formell eller symbolisk skattskyldighet. Personen skall i princip vara skyldig
att erlägga skatt enligt de reguljära inkomstskattetabeller som normalt tilläm-
pas för personer hemmahörande i staten i fråga för de olika inkomster denne
uppbär. Det är således inte tillräckligt att personen endast har en sådan
anknytning till hemviststaten som för den kategori den tillhör normalt medför
oinskränkt skattskyldighet till bolagsskatt.

I art. 2 punkt 3 har uppräkningen av de för närvarande utgående skatterna
på vilka avtalet tillämpas ändrats för att avspegla förhållandena vid avtalets
undertecknande.

5.2 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Arti-
keln överensstämmer i stort sett med art. 3 i gällande avtal. Vissa ändringar
av redaktionell art har dock gjorts genom att några uttryck som tidigare defi-
nierats i andra artiklar i avtalet har överförts till denna artikel (se punkt 1 d, f
och i).

Liksom i de tidigare nordiska avtalen undantas även i det föreslagna avta-
let det finska landskapet Aland såvitt avser den finska kommunalskatten.
Meningen är dock att det föreslagna avtalet, liksom de tidigare avtalen, skall
utvidgas till att omfatta finsk kommunalskatt även i denna del.

I art. 4 ges bestämmelser om var en person skall anses ha hemvist i avta-
lets mening. Artikeln överensstämmer i sak med OECD:s modellavtal. I
enlighet med den utformning som artikeln numera har i modellavtalet klar-
görs i punkt 1 av artikeln att uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutan-
de stat" inbegriper denna stat själv samt politisk underavdelning, lokal myn-
dighet och offentligrättslig institution i denna stat. Punkt 1 b av artikeln sak-
nar motsvarighet i gällande avtal. Enligt denna punkt, som tagits in i avtalet
på svenskt initiativ, inbegriper uttrycket "person med hemvist i en avtals-
slutande stat" personsammanslutning (dvs. handelsbolag m.m.) och dödsbo
endast till den del deras inkomst resp, förmögenhet tas till beskattning i

49

denna stat på motsvarande sätt som inkomst som förvärvas resp, förmögen-
het som innehas av person med hemvist där.

De i art. 5 intagna bestämmelserna om vad som avses med uttrycket "fast
driftställe" har lämnats oförändrade. De särskilda bestämmelserna till art. 5
punkt 3 i protokollet till nuvarande avtal har utgått. Detta innebär att tolv-
månadersperioden i art. 5 punkt 3 även gäller i förhållande till Färöarna.

5.3 Avtalets beskattningsregler

Art. 6-24 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till
olika inkomster och förmögenhetstillgångar. Avtalets uppdelning i olika
typer av inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och
således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvs-
källa inkomsten skall hänföras enligt svensk skatterätt. Vidare gäller att
beskattningen i Sverige av en viss inkomst sker med utgångspunkt i svensk
rätt. Har rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtalet måste
denna begränsning iakttas. Vidare bör observeras att i de fall en inkomst "får
beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-24 innebär
detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga.
Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna
beskattningsregler, men denna stat måste i så fall - om den är den skatt-
skyldiges hemviststat - undanröja den dubbelbeskattning som därvid
uppkommer. Hur detta genomförs regleras i art. 25.

Bestämmelserna om beskattning av fast egendom överensstämmer med
gällande avtal och finns som tidigare i art. 6.

Art. 7 som reglerar beskattningen av rörelseinkomst överensstämmer med
art. 7 i gällande avtal. De i punkterna II och III i protokollet till nu gällande
avtal intagna specialbestämmelsema återfinns numera i punkterna I och II i
protokollet till detta avtal. Av punkt 1 i protokollspunkt II framgår att den
inkomst som företag i Danmark eller Sverige, vilket deltar i byggandet och
driften av fasta förbindelser över Öresund, förvärvar, i den mån inkomsten
erhålls för byggandet och driften av bron resp, den därmed sammanhängande
tunnelförbindelsen, beskattas endast i hemviststaten. Samma gäller för
byggandet och underhållet av den konstgjorda ön. Begränsningen av dessa
regler till att avse företag som deltar i byggandet och driften av den fasta
förbindelsen över Öresund innebär att endast de företag som aktivt bedriver
verksamhet på eller i anslutning till den fasta förbindelsen omfattas av dessa
regler. Företag som t.ex. endast genomför leveranser till bygget omfattas så-
ledes inte. Bestämmelserna i protokollspunkt II har utvidgats till att omfatta
även vissa andra angränsande aktiviteter, se 5 § i den föreslagna lagen.

I punkterna 2 och 4 i protokollspunkt II finns motsvarande bestämmelser
för sådant företag beträffande beskattning av realisationsvinst resp, för-
mögenhet.

I art. 8 finns regler om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i
internationell trafik. Sådan inkomst beskattas med avvikelse från OECD:s
modellavtal och gällande avtal endast i den avtalsslutande stat där den person
som driver sjöfart eller luftfart har hemvist (punkt 1). Enligt modellavtalet

Prop. 1996/97:44

50

och gällande nordiska avtal beskattas sådan inkomst endast i den avtals-
slutande stat där sjöfarts- eller luftfartsföretaget har sin verkliga ledning. I så
gott som samtliga fall innebär detta emellertid ingen förändring i sak. In-
komst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
nyttjande, underhåll eller uthyrning av containrar beskattas endast i denna stat
(punkt 2). Denna regel tillämpas emellertid inte, då containrarna används
uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat. Bestämmelserna i punkt 2
saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Punkt 3 överensstämmer med
art. 8 punkt 4 i gällande avtal. Punkt III i protokollet, som reglerar beskatt-
ningen av SAS och dess anställda, överensstämmer med punkt IV i
protokollet till gällande avtal. Punkt V i protokollet till gällande avtal, enligt
vilken rätten att beskatta sjöfarts- eller luftfartsföretag som har flera delägare
med hemvist i olika nordiska länder under vissa villkor kan delas upp mellan
hemviststatema, har utgått.

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig
vinstöverföring mellan närstående företag. Punkt 1 överensstämmer i sak
med gällande avtal och med OECD:s modellavtal. En bestämmelse i huvud-
sak motsvarande punkt 2 i OECD:s modellavtal har numera tagits in i det
nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. I överensstäm-
melse med gällande avtal och OECD:s modellavtal framgår det av punkt 3 att
skatten i källstaten begränsats till 15 % av utdelningens bruttobelopp. Som
ett förtydligande har angivits att denna begränsning i källstatens rätt att
beskatta utdelning gäller endast då utdelningen tillfaller person som är "den
verklige innehavaren av förmånen av utdelningen". Av detta villkor, som
uppställs också i fråga om ränta (art. 11) och royalty (art. 12), följer att
begränsningen av skatten i källstaten inte tillämpas när en mellanhand,
exempelvis en representant eller ställföreträdare, sätts in mellan den
egentlige inkomsttagaren och utbetalaren. Avsikten med villkoret är att
skattenedsättning i källstaten medges endast när den egentlige inkomst-
tagaren har hemvist i den andra avtalsslutande staten. Om den verklige inne-
havaren av förmånen av utdelning är ett bolag som direkt äger minst 10 % av
det utbetalande bolagets kapital, är emellertid utdelningen undantagen från
skatt i källstaten. Enligt gällande avtal medges motsvarande skattebefrielse,
om kapitalinnehavet är minst 25 %. Bestämmelsen i gällande avtal om rätt
för Färöarna att i detta fall påföra en skatt på högst 5 % har utgått. Skattelag-
stiftningarna i de nordiska länderna, uppbyggda i stor utsträckning efter lik-
artade principer, har gjort det möjligt för länderna att finna enhetliga lös-
ningar på de flesta problemen. Det föreligger dock viktiga nationella skillna-
der, särskilt i fråga om beskattning av bolagsvinst och utdelning. Det har
därför inte varit möjligt att uppnå helt enhetliga bestämmelser i avtalet i fråga
om utdelning, även om artikeln om utdelning i det nya avtalet har förkortats i
förhållande till nuvarande avtal och reglerna i artikeln gjorts mer enhetliga.
Sålunda får, utan hinder av punkt 3, isländsk skatt tas ut med högst 15 % i
den mån utdelningen dragits av från det isländska bolagets inkomst vid
beskattningen i Island (punkt 4). Motsvarande bestämmelse i art. 10 punkt 5
i fråga om Norge i gällande avtal har utgått, eftersom norska bolag inte
längre är berättigade till avdrag för utdelad vinst. Bestämmelserna i punkt 8

Prop. 1996/97:44

51

i gällande avtal rörande villkoren för skattefrihet hos det mottagande bolaget Prop. 1996/97:44
har, utom i fall då det mottagande bolaget har hemvist i Finland (den bestäm-
melsen återfinns nu i art. 25 punkt 3 b), utgått. Svensk praxis har i nyare
dubbelbeskattningsavtal varit att endast ta in en hänvisning till intern lagstift-
ning. I detta avtal har dock en dylik hänvisning inte ansetts nödvändig.

Reglerna om beskattning av ränta och royalty återfinns i art. 11 och 12.
Bestämmelserna i artiklarna överensstämmer i sak med motsvarande bestäm-
melser i gällande avtal.

Art. 13 behandlar beskattningen av realisationsvinst. Bestämmelsen i
punkt 2 om vinst genom överlåtelse av aktie eller annan andel i fastighetsbo-
lag har tagits in i avtalet på begäran av Finland. Vinst på grund av överlåtelse
av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik beskattas enligt
punkt 4 endast i den stat där överlåtaren har hemvist. Vinst på grund av över-
låtelse av containrar beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren
har hemvist, utom då containrarna används uteslutande mellan platser i annan
avtalsslutande stat (punkt 5). Vinst vid överlåtelse av annan egendom än
sådan som avses i punkterna 1-5 beskattas i regel endast i överlåtarens hem-
viststat (punkt 6). Undantag från denna regel föreskrivs i punkt 7. Där åter-
finns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person,
som har haft sitt hemvist i Sverige men som har tagit hemvist i annan avtals-
slutande stat, för realisationsvinst som härrör från överlåtelse av tillgång om
överlåtelsen inträffar vid något tillfälle under de fem år som följer närmast
efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige. Bestämmelsen
har fått en något vidare omfattning än vad som är fallet i nuvarande avtal så
till vida att den även är tillämplig på fall då en person säljer aktier i ett bolag
i annan avtalsslutande stat, under förutsättning naturligtvis att tillgångarna i
detta bolag till huvudsaklig del direkt eller indirekt består av sådana till-
gångar som anges i punkt 7. För svensk del kan emellertid denna utvidgade
beskattningsrätt endast utnyttjas i fall av dubbel bosättning. I punkt IV i
protokollet till avtalet har i enlighet med nuvarande reglering tagits in en be-
stämmelse i förtydligande syfte som innebär att bestämmelserna i art. 13
punkterna 6 och 7 inte berör Danmarks rätt att enligt sin egen lagstiftning be-
skatta aktievinst som en person som flyttar från Danmark anses ha erhållit i
samband med utflyttningen. Bakgrunden till bestämmelsen är den danska
lagstiftning enligt vilken personer som utflyttar från Danmark vid avflytt-
ningen skall beskattas för den värdestegring som de vid avflyttningstillfället
innehavda aktierna undergått under innehavstiden.

Art. 14 som behandlar inkomst av självständig yrkesutövning är oföränd-
rad i förhållande till gällande avtal.

Art. 15 som reglerar beskattningen av inkomst av enskild tjänst följer
huvudprinciperna i OECD:s modellavtal. Inkomsten får således i regel be-
skattas i den stat där arbetet utförs (punkt 1). Undantag gäller vid visst kort-
tidsarbete enligt den s.k. 183-dagarsregeln. I fall då regeln är tillämplig,
beskattas inkomsten endast i inkomsttagarens hemviststat. Bestämmelser om
denna regel har tagits in i punkt 2. Av punkt 2 d framgår att bestämmelsen
inte skall tillämpas då fråga är om uthyrning av arbetskraft, vilket innebär att
inkomsten i sådant fall beskattas endast i den stat där arbetet utförs. Uttrycket

52

"uthyrning av arbetskraft" förklaras i punkterna 1 och 2 i protokollspunkt V.
Bestämmelserna är i sak oförändrade i jämförelse med gällande avtal.

Mellan de nordiska länderna gäller enligt det nuvarande avtalet särskilda,
från OECD-avtalet delvis avvikande, bestämmelser i fråga om personal som
är anställd ombord på skepp eller luftfartyg. Motsvarande bestämmelser
återfinns i det nya avtalet (punkterna 3 och 4). Inkomst av arbete som utförs
ombord på nordiskt skepp i internationell trafik får beskattas i den avtals-
slutande stat vars nationalitet skeppet har (punkt 3). Bestämmelsen avviker
från gällande avtal, enligt vilket sådan inkomst beskattas endast i denna stat.
Dessutom omfattar bestämmelsen i nuvarande avtal arbete ombord på skepp
också i annan trafik än i internationell trafik. I art. 31 punkt 3 har intagits en
övergångsbestämmelse, enligt vilken inkomst av arbete som utförs ombord
på nordiskt skepp i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande
stat vars nationalitet skeppet har, dvs. i överensstämmelse med gällande av-
tal. Övergångsbestämmelsen avser de tre första år under vilka det nya avtalet
tillämpas. Bestämmelserna om beskattning av inkomst av arbete som utförs
ombord på luftfartyg i internationell trafik och på fiske-, sälfångst- eller val-
fångstfartyg är däremot oförändrade. Sådan inkomst beskattas endast i in-
komsttagarens hemviststat (punkt 4).

När det gäller avtalets regler om s.k. gränsgångare mellan Sverige och
Danmark hänvisas till avsnitt 6.1 förhållande till Finland har en utvidgning
av gränsgångairegeln införts. I nuvarande avtal gäller denna endast beträffan-
de inkomst av enskild tjänst. I det nya avtalet har reglerna utvidgats till att
gälla även beträffande offentlig tjänst (punkt 2 i protokollspunkt VI).

Lön eller annan liknande ersättning, som person med hemvist i Danmark
uppbär på grund av arbete som utförs ombord på danskt tåg, resp, som
person med hemvist i Sverige uppbär på grund av arbete som utförs ombord
på svenskt tåg, i trafik mellan Danmark och Sverige, beskattas enligt punkt
3 i protokollspunkt V endast i hemviststaten. Person med hemvist i Danmark
eller Sverige som uppbär löneinkomst från företag som deltar i byggandet
och driften av fasta förbindelser över Öresund beskattas enligt punkt 3 i
protokollspunkt II likaledes endast i hemviststaten om arbetet avser byggan-
det och driften av bron resp, den därmed sammanhängande tunnelför-
bindelsen. Motsvarande gäller om arbetet avser byggandet och underhållet av
den konstgjorda ön. Bestämmelserna i protokollspunkt II har genom en
ömsesidig överenskommelse mellan svensk och dansk behörig myndighet
utvidgats till att omfatta även vissa andra angränsande aktiviteter, se 5 § i den
föreslagna lagen.

Reglerna i art. 16 om beskattning av styrelsearvoden har överförts från
gällande avtal i oförändrat skick.

Bestämmelserna art. 17 som reglerar beskattningen av ersättning som
artister eller sportutövare förvärvar i denna sin egenskap är i sak oförändra-
de.

Reglerna i art. 18 rörande beskattningen av pension, livränta och utbetal-
ning enligt socialförsäkringslagstiftningen är också oförändrade.

I art. 19 behandlas beskattningen av inkomst av offentlig tjänst.
Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 överensstämmer med motsvarande be-
stämmelser i gällande avtal och i väsentliga delar med OECD:s modellavtal.

Prop. 1996/97:44

53

Punkt 3, som saknar motsvarighet i gällande avtal, överensstämmer i sak
med modellavtalet.

I art. 20 finns bestämmelser om skattefrihet i vissa fall för inkomst som
förvärvas av studerande och praktikanter. Artikeln överensstämmer i huvud-
sak med gällande avtal och med OECD:s modellavtal.

I art. 21 ingår liksom i gällande avtal särskilda bestämmelser om
beskattningen av verksamhet som har samband med förberedande under-
sökning, utforskning eller utnyttjande av olje- och gasförekomster. Bestäm-
melserna överensstämmer i sak med gällande avtal.

Inkomst som inte har behandlats i art. 6-21 beskattas enligt art. 22
punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Bestämmelserna i artikeln
överensstämmer med gällande avtal och i sak med OECD:s modellavtal.

Art. 23 reglerar beskattning av förmögenhet. Även dessa bestämmelser är
i huvudsak oförändrade.

Den skattemässiga behandlingen av dödsbo och dess delägare regleras i
art. 24.

5.4   Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns såsom
tidigare i art. 25. Vissa ändringar har skett i förhållande till gällande avtal.
Norge har som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning övergått
från exemptmetoden till avräkningsmetoden (punkt 5 a).

För svenskt vidkommande har exemptmetoden ersatts av avräkningsmeto-
den när det gäller att undanröja dubbelbeskattning av inkomst av rörelse som
hänför sig till fast driftställe i annan avtalsslutande stat, inkomst från själv-
ständig yrkesutövning som hänför sig till stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat samt sådan realisationsvinst som avses i art. 13 punkt 3.
Bestämmelsen i art. 25 punkt 6 b i gällande avtal om att avräkning i Sverige
av finsk skatt i vissa fall skall ske även då den finska skatten helt eller delvis
eftergivits, s.k. matching credit, har utgått.

Bestämmelserna i art. 25 punkt 7, som såvitt avser Sverige utgör ett
undantag från art. 25 punkt 6 b), har utvidgats något. Av punkt 7:2 framgår
att art. 25 punkt 6 b) inte skall tillämpas om personen i fråga förvärvat
inkomsten från företag eller fast driftställe i verksamhetsstaten och han är
eller omedelbart före anställningen i verksamhetsstaten varit anställd i före-
tag utanför verksamhetsstaten vilket är ett företag med intressegemenskap
med företaget i verksamhetsstaten, eller företag utanför verksamhetsstaten till
vilket det fasta driftstället hör. Enligt motsvarande bestämmelse i art. 25
punkt 7:2 i 1989 års avtal skall art. 25 punkt 6 c) (motsvarigheten till punkt
6 b i det nya avtalet) inte tillämpas om fråga är om anställning i företag i
hemvistlandet omedelbart före anställningen i verksamhetslandet..

5.5   Särskilda bestämmelser

I art. 26 finns vissa allmänna beskattningsregler. Bestämmelserna i punkter-

Prop. 1996/97:44

54

na 1,2 och 5 överensstämmer i sak med bestämmelserna i art. 26 punkterna
1-3 i gällande avtal. I det nya avtalet har bestämmelser om vissa pensioner
och livräntor tagits in i artikeln (punkterna 3 och 4). Enligt den nya bestäm-
melsen i punkt 3 tillämpas inte bestämmelserna i punkt 2 om s.k. subsidiär
beskattningsrätt på finsk folkpension och vissa andra skattefria finska pen-
sioner och socialförmåner samt inte heller på svensk folkpension. Den nya
bestämmelsen i punkt 4 innebär att pension eller livränta som beskattas i
mottagarens hemviststat enligt bestämmelserna om subsidiär beskattningsrätt
beskattas endast till den del pensionen eller livräntan överstiger 20 000
svenska kronor per kalenderår eller motvärdet i annat nordiskt myntslag, om
mottagaren hade varit berättigad till ett särskilt avdrag för ålder eller
invaliditet i utbetalarstaten.

Bestämmelserna om förbud mot diskriminering (arr. 27), förfarandet vid
ömsesidig överenskommelse (art. 28), medlemmar av diplomatisk beskick-
ning eller konsulat (art. 29) samt territoriell utvidgning (art. 30) överens-
stämmer i huvudsak med gällande avtal.

5.6 Slutbestämmelser

Avtalet träder enligt art. 31 i kraft trettionde dagen efter den då samtliga
stater meddelat det finska utrikesministeriet att avtalet godkänts. Sedan avta-
let trätt i kraft tillämpas det i fråga om skatter som innehålls vid källan, på
inkomst som förvärvas fr.o.m. den 1 januari året närmast efter ikraftträdan-
det. Vidare tillämpas detta avtal i fråga om övriga skatter på inkomst, på
skatter som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari året närmast
efter ikraftträdandet eller senare. I fråga om skatt på förmögenhet tillämpas
avtalet på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering andra ka-
lenderåret efter ikraftträdandet eller senare. Enligt art. 31 punkt 4 skall 1989
års avtal inte längre tillämpas i och med att förevarande avtal böijar tilläm-
pas. I art. 31 punkt 5 som rör förhållandet mellan Sverige och Danmark finns
övergångsbestämmelser beträffande beskattningen av s.k. gränsgångare.
Dessa bestämmelser kommenteras i avsnitt 6.

Liksom 1989 års avtal påverkar inte förevarande avtal giltigheten av den
särskilda överenskommelsen mellan Sverige och Finland om flottning i
Torne och Muonio gränsälvar (SFS 1949:183) (punkt 2 i protokollspunkt
XII). Motsvarande gäller enligt punkt 3 i protokollspunkt XII beträffande
avtalet mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av
beskattningen av LKAB:s inkomster (SFS 1979:26).

Avtalet kan enligt art. 32 sägas upp först sedan fem år förflutit sedan
ikraftträdandet.

6 Gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark

I det nuvarande nordiska dubbelbeskattningsavtalet gäller att inkomst av
enskild och offentlig tjänst (art. 15 och 19) som person med hemvist i
Danmark uppbär på grund av arbete som utförs i Sverige och som person

Prop. 1996/97:44

55

med hemvist i Sverige uppbär på grund av arbete som utförs i Danmark i
vissa fall beskattas endast i hemviststaten. Detta gäller om de särskilda
villkor som föreskrivs i punkterna VII och VIII i protokollet är uppfyllda
(den s.k. gränsgångarregeln). Motsvarande regler gäller och kommer även
framdeles att gälla i Sveriges förhållande till Norge och Finland.

Danmark har under flera år önskat upphäva gränsgångarregeln och i
stället låta löneinkomst även i dessa fall beskattas i den stat där arbetet utförs.
Förhandlingar om denna fråga har förts bilateralt mellan Sverige och Dan-
mark. För att ha samma ordning gentemot alla våra tre nordiska grannländer
och för att uppnå största möjliga enkelhet i systemet med skattskyldighet
endast i den stat där en person är bosatt hade Sverige helst velat behålla
nuvarande ordning även gentemot Danmark. Det har också varit angeläget att
villkoren för de skattskyldiga som inrättat sin tillvaro efter den nuvarande
ordningen inte alltför drastiskt skall komma att ändras genom att en exklusiv
beskattningsrätt för den ena staten helt plötsligt övergår till en exklusiv be-
skattningsrätt för den andra staten.

Det är emellertid en mycket klar och internationellt vedertagen princip att
löneinkomst alltid får beskattas i den stat där arbetet utförs. Sveriges be-
skattningsanspråk enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta baseras på denna princip. Även OECD:s modellavtal är
fullständigt klart i detta hänseende. Enligt art. 15 punkt 1 beskattas lön och
annan liknande ersättning i den stat där arbetet utförs. Det ankommer sedan
på hemviststaten att undanröja dubbelbeskattning antingen genom att inte alls
beskatta löneinkomsten från den andra staten (exempt) eller att medge
avräkning för den utländska skatt som belöper på löneinkomsten (credit of
tax).

Den nuvarande ordningen bygger på ömsesidiga åtaganden. Sverige kan
inte i längden, tvärt emot internationellt vedertagna principer, vägra Dan-
mark rätten att beskatta löneinkomst som uppbärs på grund av arbete utfört i
Danmark. Danmark önskar under inga omständigheter behålla en gräns-
gångarregel med Sverige. Detta står klart efter flera års förhandlingar.

Skattemässigt innebär det numera inte heller någon dramatisk skillnad för
en skattskyldig att beskattas i Sverige eller att beskattas i Danmark. Danmark
har nämligen infört vissa avdragsmöjligheter för fysiska personer som inte
bor i Danmark men som uppbär löneinkomst därifrån. Avdrag medges för
alla kostnader som den skattskyldige ådragit sig för de danska intäkternas
förvärvande. Därutöver medges också avdrag för skuldräntor hänförliga till
egna hem. Däremot är andra skuldräntor inte avdragsgilla i dessa fall.

Sverige och Danmark har enats om en kompromiss i denna fråga. Denna
kompromiss har intagits i ett avtal mellan Sverige och Danmark den 28 juni
1996 om upphävande av gränsgångarregeln. Detta avtal bör fogas som bilaga
till protokollet i detta ärende. Samma överenskommelse har sedermera
bekräftats i art. 31 punkt 5 i det nya nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

Överenskommelsen innebär följande. Den nuvarande regleringen för
gränsgångare upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 1997. För de personer
som vid det datumet och därefter oavbrutet uppfyller villkoren i punkterna 2
och 3 i punkt VII resp, punkt VIII i protokollet till 1989 års nordiska dubbel-
beskattningsavtal kommer emellertid de gamla gränsgångarreglema att

Prop. 1996/97:44

56

fortsätta att tillämpas så länge som den skattskyldige förblir gränsgångare.
Om den skattskyldige efter den 1 januari 1997 av någon anledning upphör att
vara gränsgångare kan han inte åter igen komma i åtnjutande av de särskilda
gränsgångarreglema. Några andra personer än de som per den 1 januari
1997 är gränsgångare kan inte heller efter detta datum bli gränsgångare i
dubbelbeskattningsavtalets mening. Genom-denna reglering har uppnåtts att
de som är och oavbrutet förblir gränsgångare inte kommer att påverkas av
den nya ordningen. Detta framgår av art. 31 punkt 5 i det nya avtalet. Av lag-
tekniska skäl måste ändringen även göras i lagen (1989:933) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Sverige och Danmark har också kommit överens om att "kortare avbrott"
i vissa fall inte skall innebära att en skattskyldig upphör att vara gräns-
gångare i avtalets mening. Detta har angetts såväl i avtalet den 28 juni 1996
mellan Sverige och Danmark som i art. 31 punkt 5 i det nya nordiska
dubbelbeskattningsavtalet. I dessa avtal uppdrogs uttryckligen åt de behöriga
myndigheterna i de båda statema att närmare komma överens om i vilka fall
sådana korta avbrott skulle anses föreligga. En sådan ömsesidig överens-
kommelse har sedermera slutits mellan de behöriga myndigheterna.
Innehållet i denna överenskommelse framgår av 4 § i den föreslagna lagen
om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. I huvudsak innebär
detta att kortare avbrott på högst 18 månader per barn på grund av
föräldraledighet och sammanlagt högst tolv månader under en period om 36
månader för annan ledighet än på grund av sjukdom (tjänstledighet för t.ex.
studier, arbetslöshet etc.) inte ändrar en skattskyldigs skattesituation. Inte
heller sjukfrånvaro påverkar skattesituationen i dessa fall. När det gäller
sjukfrånvaro finns ingen tidsgräns angiven. I stället anges som enda villkor
att den skattskyldige under hela sjukperioden behåller sin anställning.

Prop. 1996/97:44

57

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH
KONUNGARIKET DANMARKS REGERING OM UPPHÄVANDE AV
GRÄNSGÅNGARREGELN

Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive i
protokollspunkt VIII i 1989 års nordiska dubbelbeskattningsavtal skall
upphöra att gälla den 1 januari 1997.

De upphävda bestämmelserna skall dock alltjämt tillämpas på person som
den 1 januari 1997 uppfyller och för tid därefter alltjämt uppfyller villkoren i
de upphävda bestämmelserna. Tid till och med den 30 juni 1997 får beaktas
vid beräkning av sexmånadersregeln i punkt 4 i protokollspunkt VII
respektive i protokollspunkt VIII i ovan nämnda avtal.

Från kortare avbrott såsom semester, föräldraledighet etc. skall därvid
bortses. De närmare bestämmelserna för tillämpningen härav skall över-
enskommas genom ömsesidig överenskommelse mellan de avtalsslutande
statema.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden
undertecknat detta avtal.

Prop. 1996/97:44

Bilaga

Som skedde i Stockholm den 28 juni 1996 i ett exemplar på svenska och
danska språken.

För Konungariket

Sveriges regering

Thomas Östros

För Konungariket

Danmarks regering

Carsten Koch

58

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 oktober 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Wallström, Tham, Asbrink, Schori, Blomberg,
Andersson, Winberg, Uusmann, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow,
Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Messing

Föredragande: statsrådet Asbrink

Prop. 1996/97:44

Regeringen beslutar proposition 1996/97:44 Dubbelbeskattningsavtal mellan
de nordiska länderna.

59

Till toppen