Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Proposition 2021/22:67

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-12-14
Bordlagd
2021-12-14
Hänvisad
2021-12-15
Motionstid slutar
2022-01-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:67

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i

Prop.

samordningsförbund

2021/22:67
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 december 2021
Magdalena Andersson
Ardalan Shekarabi
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition föreslås att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. Förslaget innebär att lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser till stor del kommer att överensstämma med bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) i frågan om deltagande i styrelsesammanträden på distans. Genom förslaget ges samordningsförbunden bättre förutsättningar

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU10
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.