Till innehåll på sidan

Budgetproposition 2014 Förslag till statens budget för 2014, Finansplan och skattefrågor, kapitel 1-6

Proposition 2013/14:1

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordläggning
2013-09-18
Hänvisning
2013-09-19
Inlämning
2014-10-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetproposition 2014 Förslag till statens budget för 2014, Finansplan och skattefrågor, kapitel 1-6

Regeringens proposition 2013/14:1

Budgetpropositionen för 2014

Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2013/14:1

Budgetpropositionen för 2014

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2014.

Stockholm den 12 september 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2014 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till

Förslagspunkter (239)

 1. Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor under 2015 (avsnitt 9.9.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SkU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen godkänner att Statens kriminaltekniska laboratorium ingår i den nya Polismyndigheten, som påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2015 (avsnitt 2.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 2.6.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014-2021 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 2 915 000 000 kronor för att finansiera Statens järnvägars obligationsportfölj (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen fastställer biståndsramen för 2014 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2014 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 197 000 kronor 2015, 32 936 000 kronor 2016 och 32 867 000 kronor 2017 (avsnitt 2.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 190 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 2.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 67 000 000 kronor 2015-2022 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 92 000 000 kronor 2015-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor 2015-2021 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 93 100 000 000 kronor 2015-2050 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2015, 21 000 000 kronor 2016 och 29 000 000 kronor 2017-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av uppdraget för Akademiska Hus Aktiebolag (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2014 (avsnitt 3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU5
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU5
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Ersättningsmark i Sverige AB genom likvidation (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 160 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2015-2020 (avsnitt 2.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.5.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2015-2037.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Innovativt byggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2015-2018 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om krav på lämplighet vid antagning till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen i en försöksverksamhet (avsnitt 4.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 kronor 2015 (avsnitt 3.8.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 000 000 kronor 2015 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 60 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i hanteringen av fakturor för vård i andra länder (avsnitt 2.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 300 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 4.11.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 48. Riksdagen godkänner målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen föreslår (avsnitt 2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 49. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten för 2014-2017 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 51. Riksdagen godkänner att Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet den 1 januari 2015 (avsnitt 2.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 52. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 53. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 54. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 107 miljarder kronor för 2014 och 1 127 miljarder kronor för 2015 (avsnitt 5.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 55. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 167 miljarder kronor för 2016 (avsnitt 5.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 56. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 57. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 4.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 58. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 59. Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå avtal med Schweiz om försäljning av JAS 39 E (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 60. Riksdagen godkänner att målet för utgiftsområdets underindelning Internationellt utvecklingssamarbete upphör att gälla (avsnitt 2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 61. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2015-2016 (avsnitt 5.12.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 62. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 63. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 64. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 239 000 kronor 2015 (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 65. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 025 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 66. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 200 205 000 000 kronor (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 67. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om separat antagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet (avsnitt 4.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 68. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 69. Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2014 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2013 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 4.5.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 70. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2015-2023.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 71. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 72. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 2015 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 73. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 300 000 000 kronor 2015-2019 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 74. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 48 000 000 kronor 2015 och 32 000 000 kronor 2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 75. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor 2015-2019 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 76. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 77. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 265 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 78. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 332 162 000 kronor 2015-2022.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 79. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2015-2027 (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 80. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 000 kronor 2015-2018 (avsnitt 3.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 81. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2015-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 82. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 83. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst 800 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB (avsnitt 4.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 84. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 85. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 86. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 87. Riksdagen godkänner att anslaget 3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning den 1 maj 2014 ändrar namn till 3:1 Myndigheten för delaktighet och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:1 Myndigheten för delaktighet (avsnitt 6.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 88. Riksdagen godkänner att målet för utgiftsområdets underindelning Reformsamarbete i Östeuropa upphör att gälla (avsnitt 2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 89. Riksdagen bemyndigar regeringen att vid statens försäljning av JAS 39 E till Schweiz, inklusive tjänster förknippade med systemet, disponera intäkterna av försäljningen för att bidra till finansieringen av utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 90. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av statens informationssystem för budgetering, hantering av dokument och uppföljning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 2015-2018 (avsnitt 4.5.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 91. Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2014-2017 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 92. Riksdagen godkänner beräkningen av budgetens inkomster för 2014 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 93. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2014 (avsnitt 8.1.1 och tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 94. Riksdagen godkänner investeringsplanen för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2014-2017 (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 95. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 96. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 700 000 000 kronor 2015-2027 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 97. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 676 000 000 kronor 2015-2025 (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 98. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 7.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 99. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2015-2020 (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 100. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 101. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS (avsnitt 4.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 102. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2015 (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 103. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor 2015-2019.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 104. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.1.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 105. Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av fartyg till Gotlandstrafiken 2014-2016 (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 106. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 966 141 000 kronor 2015-2022.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 500 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 108. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 109. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 500 000 000 kronor 2015-2019.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 110. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 000 kronor 2015-2048 (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 111. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 112. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2015-2024 (avsnitt 8.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 113. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 10.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 114. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.7.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 115. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 52 000 000 kronor 2015 och 2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 116. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 973 000 000 kronor 2015-2018 (avsnitt 10.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 118. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 119. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 800 000 000 kronor 2015-2024 (avsnitt 3.5.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 120. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2014-2016 (avsnitt 9.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 121. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 122. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2014 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 123. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2014 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 124. Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 125. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 12 800 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 126. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 127. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till Swedfund International AB (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 128. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 129. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 198 526 000 kronor 2015 (avsnitt 4.6.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 130. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2015 (avsnitt 10.1.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 131. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor 2015-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 132. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 133. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 10.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 134. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:10 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 135. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 136. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2015-2039 (avsnitt 3.7.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 137. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 138. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 139. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 140. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 141. Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2014 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 142. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:CU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 143. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 811 000 000 kronor 2015-2022.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 144. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 205 123 000 kronor 2015 (avsnitt 10.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 145. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2015 (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 146. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 147. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 148. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015 (avsnitt 9.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 149. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag för Riksdagsförvaltningen, enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 150. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2015, 2016 och 2017 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 151. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 9.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 152. Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2014 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten (avsnitt 5.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 153. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2014-2016 (avsnitt 9.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 154. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Kustbevakningen för 2014-2016 (avsnitt 4.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 155. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2014 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 2.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 156. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 157. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor 2015-2020 (avsnitt 10.1.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 158. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor 2015-2019.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 159. Riksdagen godkänner förslaget om driftsstöd till dagstidningar som i huvudsak är skrivna på samiska eller meänkieli (avsnitt 14.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 160. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 3.1.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 161. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 162. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån för systemet med statsstödda exportkrediter i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 80 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 163. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till Aktiebolaget Svensk Exportkredit som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 250 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 164. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2014-2016 (avsnitt 3.7.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 165. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2014-2016 (avsnitt 3.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 166. Riksdagen godkänner förslaget om begränsat driftsstöd till dagstidningar som delvis är skrivna på finska, samiska eller meänkieli (avsnitt 14.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 167. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2015-2063.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 168. Riksdagen bemyndigar regeringen att delta i bildandet av en stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utbildning samt informationsverksamhet genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och utveckling samt besluta att tillskjuta medel om högst 10 000 000 kronor under förutsättning att motsvarande medel donerats för stiftelsens bildande (avsnitt 10.2.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 169. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ett ramanslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 170. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 171. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 500 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 9.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 172. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ett ramanslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 173. Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2014 (avsnitt 9.2.1 tabell 9.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 174. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2014 (avsnitt 9.2.1 tabell 9.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 175. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 176. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 4.4.4.).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 177. Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden om ämnesdidaktiska centrum i naturvetenskap och teknik inte längre ska gälla (avsnitt 10.2.65).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 178. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 1 650 000 000 kronor 2015-2019.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 179. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2015-2018 (avsnitt 16.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 180. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 181. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 182. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 183. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 184. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 185. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015 (avsnitt 16.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 186. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 187. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 273 000 000 kronor 2015-2024 (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 188. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 189. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor (avsnitt 11.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 190. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 38 600 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 191. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 17 600 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 192. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014-2017 besluta om medlemskap i nio konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 193. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 194. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ett ramanslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 195. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kronor 2015-2019 (avsnitt 16.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 196. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2014-2016 (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 197. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2014 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 198. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 199. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2014-2017 (avsnitt 4.4.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 200. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 533 000 000 kronor 2015-2019 (avsnitt 10.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 201. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag (avsnitt 11.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 202. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 203. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 300 000 000 kronor 2015-2034 (avsnitt 10.3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 204. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor för 2015-2019 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 205. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 197 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 206. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 207. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 700 000 000 kronor 2015-2022 (avsnitt 10.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 208. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 209. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 210. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 211. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 besluta om kapitaltillskott på högst 12 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 10.3.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 212. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 4.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 213. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 214. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2015-2017 (avsnitt 10.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 215. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 216. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 217. Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 218. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 219. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 220. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 221. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 222. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 223. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 224. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 225. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 226. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 227. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 228. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 229. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 230. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 231. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 232. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 233. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 234. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 235. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 236. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 237. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 238. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 239. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (29)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.