Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 26 Statsskuldsräntor m.m.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Statsskuldsräntor
26

m.m.
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 26
Förslag till statsbudget för 2011
Statsskuldsräntor m.m.
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.............................................................

9

3

Räntor på statsskulden.........................................................................................

11

3.1

1:1 Räntor på statsskulden ...................................................................

11

3.2

Statsskuldsräntor...................................................................................

11

3.3

Faktorer som påverkar ränteutgifterna................................................

12

3.3.1

Statsskulden

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.