Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2009

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2008-09-22
Inlämning
2008-09-22
Bordläggning
2008-09-22
Hänvisning
2008-09-25
Motionstid slutar
2008-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2009

2008/09:1

2008/09:1

utgiftsområden.

budgetpolitiken

höga

arbetslöshet.

länder.

perioden.

2011.

följd.

områden:

framtiden,

förstärker

samma

detta

havet.

utbetalas

tas

regeringen.

rättvist.

välfärden

mål

arbetsutbudet.

inför.

länders

arbetsmarknaden.

utvecklingen.

sin

sfären.

fossil

förmåga

länder.

sätta.

tivitet.

ökar.

sysselsättningspotentialen.

konjunkturläget.

arbetsmarknadsläget.

likvärdiga

arbeta.

denna

öka.

marknaden.

arbetslösa.

arbetslöshet.

marginell.

analys.

månadens

god.

varaktigt

nästa

och

tillväxt

2009.

ekonomin.

ansvarsfullt.

Förslagspunkter (261)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår (kapitel 1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Demokrati upphör att gälla (avsnitt 9.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 3. Riksdagen godkänner de mål för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning som regeringen föreslår och upphäver de nuvarande målen för politikområdena Effektiv statsförvaltning samt Finansiella system och tillsyn (avsnitt 2.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 4. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning: (Proposition 2008/09:1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:JuU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 5 Internationell samverkan som regeringen föreslår (avsnitt 2.3) och att målet för politikområdet Utrikes- och säkerhetspolitik upphör att gälla (avsnitt 2.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 7. Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till en procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2009 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 9. Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde Skatt, tull och exekution som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområde Skatt, tull och exekution.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SkU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 10. Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 8 Migration samt godkänner att det tidigare målet för migrationspolitiken upphör att gälla (avsnitt 2.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 11. Riksdagen godkänner målet Frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå (avsnitt 2.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 12. Riksdagen godkänner att målen för politikområdena Integrationspolitik och Urban utvecklingspolitik upphör att gälla (avsnitt 3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 14. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Arbetsmarknadspolitik upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 15. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Ekonomisk familjepolitik upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 16. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.5.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 19. Riksdagen godkänner de mål för Bostadsmarknad och Konsumentpolitik som regeringen föreslår (avsnitt 3.4 och 5.2) och att målen för politikområdena Bostadspolitik och Konsumentpolitik upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:CU1
  Utskottets förslag: Bifall, Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 20. Riksdagen godkänner det mål för regional tillväxtpolitik som regeringen föreslår och att målet för politikområdet regional tillväxtpolitik upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 21. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. godkänna avtal och beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under 2010 och 120 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 22. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr under 2010-2012 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 23. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ge Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor under 2010-2022 (avsnitt 4.3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 24. Riksdagen godkänner att målen för politikområdena Djurpolitik, Livsmedelspolitik, Landsbygdspolitik och Samepolitik upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 25. Riksdagen godkänner det mål för näringspolitiken som regeringen föreslår och att målet för politikområdet Näringspolitik upphör att gälla (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 26. Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner som regeringen föreslår samt att nuvarande mål för politikområdet Allmänna bidrag till kommuner upphör att gälla (avsnitt 2.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU3
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 27. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta att ramanslaget 1:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU4
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 28. Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2009 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU5
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 29. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 30. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2009 anvisa anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU5
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 31. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta att ramanslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 5.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU4
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 32. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2009 anvisa anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU3
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 33. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor under 2010 och 800 000 000 kronor under 2011-2013 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 34. Riksdagen godkänner att regeringen för 2009 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 3 200 000 000 kronor för Vägverket för E 6 Svinesundsförbindelsen, prioriterade projekt m.m. (avsnitt 5.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 35. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kr under 2010 och högst 10 000 000 kr under 2011 (avsnitt 2.8.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 36. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 280 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 37. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor under 2010 och 60 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 38. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor under 2010-2017 (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU2
  Kammarens beslut: Bifall
 39. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:CU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 40. Riksdagen godkänner regeringens förslag om att Forum för levande historias uppdrag förtydligas så att det framgår att myndighetens uppdrag innefattar kommunismens brott mot mänskligheten (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 41. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 42. Riksdagen godkänner att under 2009 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 159 700 000 000 kronor (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU2
  Kammarens beslut: Bifall
 43. Riksdagen godkänner målet Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 44. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Arbetslivspolitik upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 45. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 46. Riksdagen godkänner målet för integrationspolitiken (avsnitt 3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 47. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska förpliktelser, som inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 48. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 49. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SkU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 50. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 51. Riksdagen godkänner det mål för underindelningen Internationellt utvecklingssamarbete som regeringen föreslår och att målet för politikområde 8 Internationellt utvecklingssamarbete upphör att gälla (avsnitt 3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 52. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 53. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 2.7.9).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 54. Riksdagen godkänner regeringens förslag om att Premiepensionsmyndigheten avvecklas den 31 december 2009 (avsnitt 11.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 55. Riksdagen godkänner det mål för demokratipolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 9.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 56. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 991 miljarder kronor för 2009 och 1 020 miljarder kronor för 2010 (avsnitt 4.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 57. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 050 miljarder kronor för 2011 (avsnitt 4.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 58. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2010, högst 5 000 000 kronor under 2011 och högst 5 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.9.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 59. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 150 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 13.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 60. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 127 000 000 kr under 2009-2012 (avsnitt 2.7.11).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 61. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 62. Riksdagen godkänner det mål för underindelningen Reformsamarbete i Östeuropa som regeringen föreslår och att målet för politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa upphör att gälla (avsnitt 4.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 63. Riksdagen godkänner att målen för politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsa, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik upphör att gälla (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 64. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:1 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser, som inklusive tidigare åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kronor efter 2009 (avsnitt 2.9.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 65. Riksdagen godkänner målet för politiken mot diskriminering (avsnitt 4.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 66. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet 20 Ekonomisk äldrepolitik upphör att gälla (avsnitt 3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 67. Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa ekonomiskt stöd för merkostnader i samband med särskilt anställningsstöd (avsnitt 2.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 68. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 69. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU2
  Kammarens beslut: Bifall
 70. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 71. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 5.6.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 72. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp på högst 5 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:CU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 73. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 3 600 000 000 kronor under 2010-2015 (avsnitt 2.8.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU2
  Kammarens beslut: Bifall
 74. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft godkänna avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor under 2010, högst 70 000 000 kronor under 2011 och högst 70 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 75. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 3.9.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 76. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 27 700 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 5.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 77. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 775 000 kr under 2010 (avsnitt 2.8.6).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 78. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 79. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta att ramanslaget 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning får överskridas om det är nödvändigt för att genomföra övergången till kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter (avsnitt 6.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU4
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 80. Riksdagen beslutar att för 2009 anvisa anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU4
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 81. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kr under 2010 (avsnitt 2.8.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 82. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 3.9.8).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 83. Riksdagen godkänner att regeringen för 2009 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 3 600 000 000 kronor för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 6.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 84. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under 2010-2012 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 85. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Energiforskning godkänna avtal och beslut om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 250 000 000 kronor under 2010, högst 880 000 000 kronor under 2011, högst 680 000 000 kronor under 2012 och högst 400 000 000 under 2013 (avsnitt 3.1.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 86. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt med uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU2
  Kammarens beslut: Bifall
 87. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:CU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 88. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 6.6.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 89. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 90. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU2
  Kammarens beslut: Bifall
 91. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 92. Riksdagen godkänner målet: personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall (avsnitt 3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 93. Riksdagen godkänner att målen för politikområdet Jämställdhetspolitik upphör att gälla (avsnitt 5.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 94. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 95. Riksdagen godkänner det mål för folkhälsopolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 96. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår för ett nytt system för finansiering av utvecklingslån och garantier samt att riksdagens tidigare beslut om u-krediter och biståndskrediter inte längre ska gälla (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 97. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 98. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 99. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kronor under 2010 (avsnitt 9.9.6).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 100. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 75 000 000 kronor för att tillgodose Statens pensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 13.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 101. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2009 (avsnitt 6.3.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 102. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2009 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 7.1.1 tabell 7.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 103. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens fastighetsverk för perioden 2009-2011 (avsnitt 13.10).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 104. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Minoritetspolitik upphör att gälla (avsnitt 10.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 105. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 4.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 106. Riksdagen godkänner att subventioner av premier för garantier får belasta anslaget 1:1 Biståndsverksamhet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 107. Riksdagen godkänner det mål för hälso- och sjukvårdspolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 108. Riksdagen godkänner målet för jämställdhetspolitiken (avsnitt 5.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 109. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SfU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 110. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 3.5.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 111. Riksdagen godkänner att målen för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik upphör att gälla (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 112. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 7.6.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 113. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kronor under 2010-2011(avsnitt 4.8.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:CU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 114. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 115. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:12 Havsmiljö besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kr under 2010-2015 (se avsnitt 3.9.12).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 116. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 6.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2010 och 6 000 000 efter 2010 med slutår 2012 (avsnitt 3.9.9).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 118. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr (avsnitt 2.8.8).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 119. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor under 2010-2014 (avsnitt 3.9.15).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 120. Riksdagen godkänner att regeringen för 2009 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 17 600 000 000 kronor till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 6.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 121. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kr under 2010 (avsnitt 2.8.11).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 122. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 400 000 kr under 2010-2013 (avsnitt 3.9.13).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 123. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:10 Stöd för installation av solvärme besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 124. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt följande uppställning: (se proposition 2008/09:1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:CU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 125. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor under 2010-2019 (avsnitt 8.6.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 126. Riksdagen godkänner att Statens ljud- och bildarkiv ska upphöra som en myndighet (avsnitt 7.2.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 127. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor under 2010-2015 (avsnitt 3.5.6).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 128. Riksdagen godkänner att det under 2009 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 200 000 000 kronor (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Kammarens beslut: Bifall
 129. Riksdagen godkänner det mål för handikappolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 130. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 749 000 000 kronor under 2009-2028 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 131. Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning för 2009 (avsnitt 4.4.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 132. Riksdagen godkänner det mål för regeringens politik avseende nationella minoriteter som regeringen föreslår (avsnitt 10.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 133. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 11 900 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 13.10).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 134. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2009 (avsnitt 7.1.1 tabell 7.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 135. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2009 (avsnitt 7.1.1 tabell 7.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 136. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor under perioden 2010-2011 (avsnitt 13.11).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 137. Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: (se prop.)
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 138. Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om en anslagskredit på högst 300 000 000 kronor för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 139. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 5 718 700 000 kronor (avsnitt 3.7.19).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 140. Riksdagen godkänner det mål för äldrepolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 141. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för anslaget 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till forskning om kvinnors hälsa som innebär utgifter på högst 39 500 000 kronor under 2010 (avsnitt 5.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Kammarens beslut: Bifall
 142. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 3.5.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 143. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 kr under 2010-2011 (avsnitt 9.1.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 144. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 10.6.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 145. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2009-2011 (avsnitt 3.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 146. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 800 000 kr under 2010-2012 (avsnitt 3.9.14).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 147. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 185 000 000 kr under 2010 och högst 47 000 000 kr under 2011 (avsnitt 2.8.12).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 148. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 6.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 149. Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Utrikeshandel, handel- och investeringsfrämjande upphör att gälla (avsnitt 4.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 150. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 151. Riksdagen godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2009 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 152. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kr under 2010 och högst 7 000 000 kr under 2011(avsnitt 2.8.15).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 153. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr för 2010, högst 450 000 000 kr för 2011 och högst 450  000 000 kr för 2012-2014 (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 154. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 155. Riksdagen godkänner att det nuvarande målet för politikområdet Mediepolitik upphör att gälla och att samma mål i stället ska gälla för området Medier (avsnitt 14.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 156. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kr under 2010-2011 (avsnitt 9.1.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 157. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor under 2010 (avsnitt 4.8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 158. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområdet 13 Integration och jämställdhet enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU1
  Kammarens beslut: Bifall
 159. Riksdagen godkänner det mål för socialtjänstpolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 160. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 990 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 161. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2009-2011 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 162. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 163. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden 2009-2011 (avsnitt 13.12).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 164. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2010 och 2011 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 7.1.2 tabell 7.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 165. Riksdagen godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2009, 2010 och 2011 (avsnitt 7.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 166. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 9 090 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 13.12).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 167. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 168. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 169. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om medel för teknisk assistans om 15 000 000 kronor att disponeras av Swedfund International AB (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 170. Riksdagen godkänner det mål för barnrättspolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 171. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:AU2
  Kammarens beslut: Bifall
 172. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kr under 2010 (avsnitt 9.1.6).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 173. Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2009 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 174. Riksdagen bemyndigar regeringen att låta de myndigheter som tar ut avgifter för tillsyn och försörjningstrygghetsfrågor enligt naturgaslagen (2005:403) disponera sådana avgiftsintäkter (avsnitt 3.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 175. Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i avsnitt 9.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU1
  Kammarens beslut: Bifall
 176. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kr under 2010 och högst 17 000 000 kr under 2011 (avsnitt 2.8.16).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 177. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 178. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor för investeringsgarantier (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 179. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 180. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 181. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2010 (avsnitt 2.8.21).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 182. Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt med uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU3
  Kammarens beslut: Bifall
 183. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 310 000 000 kr under 2010-2011 (avsnitt 9.1.10).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 184. Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2009 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV (avsnitt 14.6.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 185. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:9 Prestationsbunden vårdgaranti besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 4.9.9).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 186. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 427 000 000 kronor under 2009-2016 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 187. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2009 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 188. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2009-2011 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 189. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 13.15).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 190. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 191. Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2009 (avsnitt 8.1 tabell 8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 192. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2009 anvisa anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 193. Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2009 besluta om lån i Riksgälden för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 194. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar för vidmakthållande av avveckling av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 7 250 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 195. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 196. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 1 150 000 000 kronor (avsnitt 14.6.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 197. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 322 847 000 kr under 2010 och högst 477 153 000 kr under 2011-2013 (avsnitt 9.1.17).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 198. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 020 308 000 kr under 2010, högst 1 465 229 000 kr under 2011, högst 338 639 000 kr under 2012, högst 154 914 000 kr under 2013 och högst 20 910 000 kr därefter (avsnitt 2.8.23).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 199. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2009-2011 (avsnitt 7.3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 200. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:NU1
  Kammarens beslut: Bifall
 201. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 367 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 8.8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 202. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 203. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 056 340 000 kr under 2010, högst 1 463 049 000 kr under 2011, högst 315 833 000 kr under 2012, högst 145 119 000 kr under 2013 och högst 19 659 000 kr därefter (avsnitt 2.8.24).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 204. Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna försäljning av aktier i Ideon AB (avsnitt 9.2.6).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 205. Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot (avsnitt 14.6.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 206. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 6:1 Statens institutionsstyrelse besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 9.8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 207. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 208. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 20 000 000 000 kronor för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 4.6.12).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 209. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2009 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 30 000 000 kronor (avsnitt 14.5.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 210. Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2009 besluta om lån i Riksgälden för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 211. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2009 (avsnitt 8.1 tabell 8.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Kammarens beslut: Bifall
 212. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 31 700 000 000 kronor (avsnitt 9.1.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 213. Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2009 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 214. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2009 anvisa ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt följande uppställning.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 215. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2009-2011 (avsnitt 5.7.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 216. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 ett anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslaget som avsett för Riksrevisionen, enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UU2
  Kammarens beslut: Bifall
 217. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtgjorda åtaganden medför behov på högst 758 000 000 kr efter 2009 (avsnitt 11.3.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 218. Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2009 tilldela Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot (avsnitt 14.6.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 219. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kr under 2010 (avsnitt 2.8.29).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 220. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 221. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2010 (avsnitt 9.2.56).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 222. Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar ska ingå i ett universitet (avsnitt 9.2.56).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 223. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2009-2011 (avsnitt 8.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 224. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under 2010, högst 400 000 000 kr under 2011 och högst 350 000 000 kr under perioden 2012-2014 (avsnitt 2.8.31).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 225. Riksdagen godkänner regeringens förslag om anslagsvillkor för Sveriges Television AB om SVT Teckenspråk (avsnitt 14.6.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Delvis bifall
  Kammarens beslut: Delvis bifall
 226. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:SoU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 227. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 5.7.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 228. Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO) för 2009 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 229. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 800 000 000 kronor (avsnitt 9.1.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 230. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 9.1.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 231. Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, såvitt avser anslag som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt följande uppställning: (se prop.)
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KU1
  Kammarens beslut: Bifall
 232. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Krisberedskapen för 2009-2011 (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 233. Riksdagen godkänner att målen för politikområdet Ungdomspolitik upphör att gälla (avsnitt 15.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 234. Riksdagen godkänner förslaget om användandet av de under Samefonden redovisade inkomsterna från Statens fastighetsverk (avsnitt 2.9).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 235. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 600 000 000 kr under 2010-2014 (avsnitt 9.3.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 236. Riksdagen godkänner det som regeringen föreslår om ett mål för politiken för informationssamhället och om upphörande av målet för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post (avsnitt 9.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 237. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 860 000 000 kr under 2010-2014 (avsnitt 9.3.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 238. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kronor under 2010-2013 (avsnitt 9.9.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 239. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställning under punkt 16.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:MJU2
  Kammarens beslut: Bifall
 240. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål och huvudområden för samordning och redovisning av ungdomspolitiken (avsnitt 15.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 241. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 850 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 242. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 9.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 243. Riksdagen beslutar om ändrad grund för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 10.4.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU15
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 244. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kronor (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 245. Riksdagen godkänner att målen för politikområdet Folkrörelsepolitik upphör att gälla (avsnitt 16.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 246. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 9.9.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 247. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 4:3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2010 (avsnitt 9.4.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 248. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:UbU1
  Kammarens beslut: Bifall
 249. Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enligt med uppställningen under avsnitt 1.
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:TU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 250. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för folkrörelsepolitiken (avsnitt 16.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 251. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kronor (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 252. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.1 och 6.2.6.3).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FiU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 253. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 254. Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2009 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2008 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. De två sistnämnda bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen (avsnitt 16.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 255. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 17.1.2).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 256. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 5.7.4).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 257. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå avtal om ekonomiska åtaganden för att anskaffa infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kronor efter 2009 (avsnitt 5.7.5).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 258. Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning i tabell (se bilaga).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:KrU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 259. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009-2011 (avsnitt 5.7.7).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 260. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 000 000 kronor efter 2010-2012 (avsnitt 6.6.1).
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 261. Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning:
  Behandlas i:
  Betänkande 2008/09:FöU1
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Bilagor (73)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.