Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m

Proposition 2007/08:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2007-09-20
Inlämning
2007-09-20
Bordläggning
2007-09-20
Hänvisning
2007-09-21
Motionstid slutar
2007-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m

Regeringens proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008

Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Regeringens proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för budgetåret 2008 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 13 september 2007

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget

Förslagspunkter (252)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår (kapitel 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen godkänner förslaget till en ny investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2007-2009 (avsnitt 8.2.1 tabell 8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen godkänner det mål för politikområde Demokrati som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 4.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 2.1 och 14.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 5:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.7.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (avsnitt 2.1 och 6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till en procent av vid budgettillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2008 (avsnitt 3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för politikområdet Ekonomisk familjepolitik samt godkänner att det tidigare målet för politikområdet upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 23:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 38 391 000 kronor under 2009 (avsnitt 4.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde (avsnitt 2.1 och 4.7),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för politikområde Regional tillväxtpolitik (avsnitt 3.4) och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv (avsnitt 2.1 samt 8.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (avsnitt 2.1 och 11.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 41:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under 2009 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen godkänner de mål för politikområde Bostadspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 3.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen godkänner det mål för politikområdet Näringspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 besluta att ramanslaget 92:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2008 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 besluta att ramanslaget 92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen godkänner att regeringen avvecklar Förvaltningsaktiebolaget Stattum genom likvidation och att i samband med denna utdelningsbara medel delas ut till ägaren (avsnitt 3.13.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om kreditgarantier som registrerats från 1997 enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 775 000 kr under 2009 (avsnitt 4.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen godkänner att regeringen för 2008 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 14 000 000 000 kronor för Vägverket för investering i närtid, E 6 Svinesundsförbindelsen, prioriterade vägprojekt och omfinansiering av de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg m.m. (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor 2009 och 360 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 8.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr under 2009-2011 (avsnitt 4.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor under 2009-2016 (avsnitt 3.13.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844) (avsnitt 2.2 och 5.7),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 19:6 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser, som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.15.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för politikområdet Integrationspolitik (avsnitt 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 48. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 116 000 000 kronor 2009-2011 (avsnitt 3.7.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 49. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 990 000 000 kronor (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning för 2010 (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 51. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) (avsnitt 2.2 och 15.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 52. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 46:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2009, högst 5 000 000 kronor under 2010 och högst 5 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 4.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 53. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 957 miljarder kronor för 2008 (avsnitt 4.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 54. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 989 miljarder kronor för 2009 och 1 018 miljarder kronor för 2010 (avsnitt 4.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 55. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 90:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kronor under 2009 (avsnitt 9.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 56. Riksdagen godkänner förslaget om att Försvarsmakten ges möjlighet att införa aspirantskolor för militär grundutbildning (avsnitt 3.7.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 57. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 502 000 000 kronor under 2009-2021 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 58. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 59. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti (avsnitt 2.3 och 15.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 60. Riksdagen godkänner det mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet (4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 61. Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för politikområdet Urban utvecklingspolitik och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 62. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 63. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 64. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 253 000 000 kronor under perioden 2009-2010 (avsnitt 9.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 65. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.3 och 5.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 66. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 67. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2009-2015 (avsnitt 3.13.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 68. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 180 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 4.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 69. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor 2009 och 195 000 000 under 2010-2012 (avsnitt 8.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 70. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 47 800 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 71. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kr under 2009 (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 72. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 38:2 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 230 000 000 kr under 2009 och 240 000 000 kr under 2010-2011 (avsnitt 3.14.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 73. Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 74. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 38:5 Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under 2009 och 4 000 000 kr under 2010-2011 (avsnitt 3.14.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 75. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier i samband med obeståndshanteringen intill ett belopp på högst 500 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 76. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr (avsnitt 4.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 77. Riksdagen godkänner att regeringen för 2008 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 15 400 000 000 kronor för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 6.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 78. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 105 000 000 kronor 2009 och 175 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 8.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 79. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under 2009-2015 (avsnitt 4.9.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 80. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling i enlighet med uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 81. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2009-2011 (avsnitt 4.8.11),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 82. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kronor under perioden 2009-2010 (avsnitt 9.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 83. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 84. Riksdagen godkänner att under 2008 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 300 000 000 kronor (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 85. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om det nationella rådet för vårdpolitik (avsnitt 4.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 86. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd (avsnitt 2.4 och 15.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 87. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet ställa ut garantier som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 12 583 100 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 88. Riksdagen godkänner förslaget om ändrade krav för antagning till viss officersutbildning (avsnitt 3.7.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 89. Riksdagen för 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: (se prop.)
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 90. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2008 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 4.3.4 tabell 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 91. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2008 (avsnitt 4.3.4 tabell 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 92. Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 93. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2.5 och 15.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 94. Riksdagen godkänner förslaget om att främjandet av militärhistorisk forskning inte ska ske inom ramen för en av riksdagen inrättad delegation (avsnitt 3.7.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 95. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet besluta om att tillföra medel om 10 000 000 kronor för en särskild satsning på vissa investeringsområden till Swedfund International AB (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 96. Riksdagen godkänner det mål för politikområdet Äldrepolitik som regeringen föreslår (avsnitt 8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 97. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (avsnitt 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 98. Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 99. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:11 Fortbildning av lärare besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kronor under perioden 2009-2010 (avsnitt 9.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 100. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2009-2011 (avsnitt 4.8.15),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 101. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på högst 1 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 102. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:5 Miljöforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under 2009-2011 (avsnitt 4.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 103. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 820 000 000 kronor under 2009 och 1 445 000 000 kronor under 2010-2012 (avsnitt 8.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 104. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 74 000 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 6.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 105. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 8 100 000 000 kr (avsnitt 5.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 106. Riksdagen bemyndigar regerinen att under 2008 för ramanslag 38:12 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 459 000 000 kr under 2009 och 1 741 000 000 kr under 2010-2013 (avsnitt 3.14.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kr under 2009 (avsnitt 5.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 108. Riksdagen godkänner att regeringen för 2008 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 16 000 000 000 kronor till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 6.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 109. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om planeringsstöd för vindkraft m.m. (avsnitt 8.1.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 110. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 000 000 kr under 2009-2012 (avsnitt 4.9.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 111. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden intill ett belopp på högst 1 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 112. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 28:25 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2009-2011 (avsnitt 4.8.25),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 113. Riksdagen godkänner att regeringen under 2008 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag enligt de villkor som regeringen förordar (avsnitt 3.14.18).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 114. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:15 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 280 897 000 kronor under 2009 och högst 251 846 000 kronor under perioden 2010-2012 (avsnitt 9.1.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 115. Riksdagen godkänner att under 2008 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 153 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 116. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2009-2011 (avsnitt 6.8.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 14:9 Insatser för vaccinberedskap besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 672 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 5.7.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 118. Riksdagen bemyndigar regeringen att enligt mål och principer för utvecklingssamarbetet medverka vid bildandet av icke-vinstdrivande bolag, stiftelser och liknande rättssubjekt i utvecklingsländer samt att kunna lämna kapitaltillskott till sådana rättssubjekt som sammantaget under 2008 uppgår till högst 200 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 119. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2008-2010 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 120. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (avsnitt 2.6 och 15.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 121. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2008 (avsnitt 4.3.4 tabell 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 122. Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2008-2010 (avsnitt 9.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 123. Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 9.3.6)
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 124. Riksdagen godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2008, 2009 och 2010 (avsnitt 4.3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 125. Riksdagen godkänner det mål för politikområde Effektiv statsförvaltning som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 126. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 6:2 Materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 40 540 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 127. Riksdagen godkänner det mål för politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa som regeringen föreslår (avsnitt 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 128. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 83 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 7.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 129. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 908 293 000 kronor under 2009-2011 (avsnitt 6.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 130. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 4.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 131. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 9.1.70).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 132. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kr för exportkreditgarantier (avsnitt 4.8.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 133. Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2008 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 134. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp på högst 5 000 000 000 kronor för förvärvsgarantier (avsnitt 3.9.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 135. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under 2009-2010 (avsnitt 4.9.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 136. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:9 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 8.1.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 137. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive gjorda åtaganden medför behov av framtida anslg på högst 25 000 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 6.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 138. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 000 000 kr under 2009, högst 44 000 000 kr under 2010 och högst 16 000 000 kr under 2011 (avsnitt 5.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 139. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 691 615 000 kr under 2009, högst 1 249 600 000 kr under 2010, högst 1 150 400 000 kr under 2011, högst 281 000 000 kr under 2012 och högst 527 385 000 kr därefter (avsnitt 6.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 140. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Statens järnvägar, finansieringsmodell och bemyndigar regeringen att för 2008 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 141. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. (avsnitt 8.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 142. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 000 000 kr för 2009, högst 235 000 000 kr för 2010 och högst 235 000 000 kr för 2011-2013 (avsnitt 5.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 143. Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2008 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV (avsnitt 5.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 144. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 31:4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor under 2009-2010 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 145. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier (avsnitt 4.8.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 146. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 9.1.77).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 147. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 148. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 350 000 000 kronor under 2009-2015 (avsnitt 6.8.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 149. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 530 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 8.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 150. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 49:1 reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 800 000 000 kronor under 2009-2013 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 151. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2008 (avsnitt 3.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 152. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för anslaget 1:12 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll på bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 10.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 153. Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 9.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 154. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 155. Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2008 (avsnitt 4.4.3 tabell 4.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 156. Riksdagen beslutar att för ramanslaget 90:2 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2008 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 9.3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 157. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens fastighetsverk för perioden 2008-2010 (avsnitt 10.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 158. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 21 500 000 000 kronor för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 3.9.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 159. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 18:2 Statens institutionsstyrelse besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 kronor efter 2008 (avsnitt 9.10.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 160. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kronor under 2009-2011 (avsnitt 6.8.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 161. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 162. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 468 000 000 kronor under 2009, högst 2 150 000 000 kronor under 2010, högst 1 057 000 000 kronor under 2011, högst 258 000 000 kronor under 2012 och högst 17 000 000 kronor under 2013 (avsnitt 10.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 163. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 besluta att Export-kreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar (avsnitt 4.8.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 164. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 1 340 000 000 kronor (avsnitt 5.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 165. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 31:8 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.9.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 166. Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i avsnitt 9.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 167. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kronor under 2009 och 170 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 8.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 168. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för 2008-2010 (avsnitt 6.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 169. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 528 596 000 kr under 2009, högst 1 108 650 000 kr under 2010, högst 1 040 800 000 kr under 2011, högst 244 800 000 kr under 2012 och högst 277 154 000 kr därefter (avsnitt 6.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 170. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kr under 2009 (avsnitt 7.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 171. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 172. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:11 Stöd för installation av solvärme besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2009 och 12 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 8.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 173. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att avveckla det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus (avsnitt 3.9.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 174. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kr under 2009 och 800 000 000 kr under 2010-2012 (avsnitt 5.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 175. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2008 för ramanslaget 8:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 176. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 165 000 000 kronor under 2009, högst 165 000 000 kronor under 2010, högst 170 000 000 kronor under 2011, högst 175 000 000 kronor under 2012 och högst 175 000 000 kronor under 2013 (avsnitt 10.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 177. Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot (avsnitt 5.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 178. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslagit om att avskaffa finansieringsbidraget vid arbetspraktik (avsnitt 6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 179. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 646 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 10.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 180. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2008-2010 (avsnitt 4.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 181. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 11 900 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 182. Riksdagen för 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt följande uppställning: (se prop.)
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 183. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2008 (avsnitt 4.4.3 tabell 4.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 184. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2008 (avsnitt 6.3 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 185. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden 2008-2010 (avsnitt 10.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 186. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 4.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 187. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 188. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:AU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 189. Riksdagen för budgetåret 2008 anvisar ett anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag som är avsett för Riksrevisionen, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 190. Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2008 tilldela Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot (avsnitt 5.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 191. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 192. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv i enlighet med uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 193. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för politikområde Konsumentpolitik och upphäver nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 194. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2008-2010 (avsnitt 8.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 195. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 196. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om Sveriges lantbruksuniversitets deltagande i ekonomiska föreningar (avsnitt 8.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 197. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 345 000 000 kr under 2009, högst 345 000 000 kr under 2010 och högst 60 000 000 kr under perioden 2011-2013 (avsnitt 8.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 198. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2008-2010 (avsnitt 7.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 199. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 200. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt följande uppställning: (se proposition 2007/08:1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 201. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål och huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken (avsnitt 6.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 202. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens räddningsverk för 2008-2010 (avsnitt 4.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 203. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 9 090 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 10.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 204. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2009 och 2010 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 7.4.1 tabell 7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 205. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 30 300 000 000 kronor (avsnitt 7.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 206. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om förvaltningen av Stiftelsen Prinsessan Sofia Albertinas tillgångar (avsnitt 15.7)
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 207. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Krisberedskapen för 2008-2010 (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 208. Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2008 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2007 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. De två sistnämnda bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen (avsnitt 7.8),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 209. Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 21 Energi i enlighet med uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 210. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 211. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställning i avsnitt 13.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 212. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 213. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 8.1.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 214. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 665 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 215. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 4 500 000 000 kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 17.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 216. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 19 800 000 000 kronor (avsnitt 7.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 217. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 7.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 218. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 låta Statens räddningsverket disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 660 000 000 kronor (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 219. Riksdagen för 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, media, trossamfund och fritid enligt uppställning i tabell (se bilaga 4):
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 220. Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 221. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2008-2010 (avsnitt 8.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 222. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsstyrelsen (avsnitt 8.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 223. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2008 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 30 000 000 kronor (avsnitt 18.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 224. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kronor (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 225. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 7.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 226. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om Ekonomiska rådet (avsnitt 8.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 227. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2008 (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 228. Riksdagen anvisar anslag för 2008 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslaget som är avsett för Riksrevisionen, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 229. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 36:12 Trafikavtal ge Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 150 000 000 kronor under 2009-2018 (avsnitt 9.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 230. Riksdagen godkänner det mål för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post som regeringen föreslår ersätta nuvarande mål för politikområdet (avsnitt 11.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 231. Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgifter till högst 250 000 000 kronor under 2008 (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 232. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 1:14 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll på bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor efter 2007 (avsnitt 8.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 233. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 64 200 000 000 kronor under 2008-2010 (avsnitt 8.2.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 234. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:1 Statens strålskyddsinstitut ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor efter 2009-2011 (avsnitt 5.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 235. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inkusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kronor under 2009-2012 (avsnitt 11.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 236. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 480 000 000 000 kronor under 2009-2010 (avsnitt 11.9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 237. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kronor efter 2008-2010 (avsnitt 5.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 238. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2008-2010 (avsnitt 8.2.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 239. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 162 500 000 kronor under 2008-2010 (avsnitt 8.2.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 240. Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 241. Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 242. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 38 550 000 kronor under 2008-2009 (avsnitt 8.2.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 243. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kronor under 2008 och 300 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 8.2.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 244. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för anslaget 35:13 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2008 (avsnitt 8.2.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 245. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. (avsnitt 8.2.18).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 246. Riksdagen bemyndigar regeringen att uppdra åt Riksgäldskontoret att träffa avtal med Saab AB och Volvo Aero Corporation om delfinansiering av civila flygutvecklingsprojekt inom en ram som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till högst 1 110 000 000 kronor (avsnitt 8.2.18).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 247. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 248. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift (avsnitt 3.1 och 5.3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 249. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 3.2 och 5.6.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 250. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 3.3 och 5.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 251. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.4 och 5.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 252. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus (avsnitt 3.5 och 5.9.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (73)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.