Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2005

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2004-09-20
Inlämning
2004-09-20
Bordläggning
2004-09-20
Hänvisning
2004-09-21
Motionstid slutar
2004-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2005

Regeringens proposition 2004/05:1

Budgetpropositionen för 2005

Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Regeringens proposition 2004/05:1

Budgetpropositionen för 2005

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för budgetåret 2005 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 13 september 2004

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens inkomster och utgifter för 2005. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska

Förslagspunkter (245)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 90:7 Expertgruppen för EU-frågor besluta om åtaganden för forskningsverksamhet som innebär utgifter på högst 2 500 000 kr under åren 2006-2008 (avsnitt 6.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 19:6 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive åtaganden som tidigare gjorts av Riksförsäkringsverket medför utgifter på högst 12 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 2.12.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 23:1 Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 18 550 000 kronor under 2006 (avsnitt 7.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) (avsnitt 2.1 och 4.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 9. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen godkänner att under 2005 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 140 000 000 000 kronor (avsnitt 3.1.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder göra ekonomiska åtaganden som. inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000 kronor under åren 2006-2013 (avsnitt 3.13.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (avsnitt 2.1 och 16.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:2 Miljöövervakning m.m, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande  av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 40 000 000 kronor under 2006, högst 13 000 000 kronor under 2007 och högst 7 000 000 kronor under 2008 (avsnitt  3.10.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen godkänner att regeringen för 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 6 000 000 000 kronor för Vägverket för investering i närtid, E 6 Svinesundsförbindelsen m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 42:3 Djurhälsovård, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 5.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel (avsnitt 5.2.).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (avsnitt 2.1 och 6.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen godkänner att ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting utgår 2005 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 2.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen bemyndigar regeringen att 2005 besluta att ramanslaget 92:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 3.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 21. Riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3,5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2005 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 130 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.8.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 26. Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 0,882 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2005 (avsnitt 3.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 13:6 Socialstyrelsen ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.9.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner de nya mål som föreslås för politikområdet Migrationspolitik och att de tidigare målen skall upphöra att gälla (avsnitt 5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att under 2005 lån får tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 300 000 000 kronor (avsnitt 3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att målet för folkhälsopolitiken skall vara att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt beslutar att det nuvarande målet upphör att gälla (avsnitt 4.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 36 235 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.8.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 5:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.8.9),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för perioden 2005-2007 (avsnitt 3.10.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen bemyndigar regeringen att 2005 besluta att ramanslaget 92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 5.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen godkänner den riktlinje för tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för 2006 som regeringen föreslår (avsnitt 2.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för bildandet av och verksamheten i holdingbolag för innovationsfrämjande åtgärder (avsnitt 4.5.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet (avsnitt 6.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 500 000 kronor under 2006 (avsnitt 5.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen godkänner att regeringen för 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 400 000 000 kronor till prioriterade vägprojekt enligt riksdagens beslut om tilläggsbudget i samband med 2004 års ekonomiska vårproposition.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, ingå ekonomiska förpliktelser i  samband med förvärv av eller intrångsersättning i ur naturvårdssynpunkt värdefulla  naturområden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 120 000 000 kronor under 2006 (avsnitt  3.10.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen godkänner att regeringen får besluta om Statens personadressregisternämnds organisatoriska anknytning till annan statlig myndighet (avsnitt 11.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ifråga om ramanslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 göra ekonomiska åtaganden som , inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 100 000 000 kronor under åren 2006-2008 (avsnitt 3.13.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.1.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier i samband med obeståndshantering intill ett belopp på högst 500 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 48. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift (avsnitt 2.2 och 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 49. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 50 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 7.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 51. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 52. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 000 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.10.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 53. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 54. Riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: (se propositionen)
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 55. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 870 miljarder kronor för 2005 och 907 miljarder kronor för 2006 (avsnitt 4.1.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 56. Riksdagen godkänner beräkningen av taket för den offentliga sektorns utgifter för 2005 och 2006 (avsnitt 4.1.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 57. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2005-2007 (avsnitt 6.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 58. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 400 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.10.4),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 59. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 60. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 33 500 000 kronor under 2006 (avsnitt 7.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 61. Riksdagen bemyndigar regeringen att, i de delar avtalet innebär ekonomiska åtaganden för staten, godkänna avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (avsnitt 8.1.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 62. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596) (avsnitt 2.3 och 4.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 63. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag intill ett belopp på 3 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 64. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 65. Regeringen föreslår att riksdagen för 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 66. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att anslagen 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 även används för att finansiera särskilda riskkapitalinsatser inom ramen för EG:s strukturfondsprogram (avsnitt 3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 67. Riksdagen bemyndigar regeringen att 2005 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 10 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 11.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 68. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, ingå ekonomiska  förpliktelser i samband med genomförande av saneringsinsatser, som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 250 000 000 kronor under 2006, högst 250 000 000 kronor under 2007 och högst  100 000 000 kronor under 2008 (avsnitt 3.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 69. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 49 600 000 000 kronor efter 2005.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 70. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kronor (avsnitt 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 71. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 35:2 Insatser för effektivare energianvändning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2006 och 80 000 000 kronor under 2007 (7.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 72. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera influtna amorteringar m.m. till följd av såddfinansiering för innovationsfrämjande åtgärder i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 4.5.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 73. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 74. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 75. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 76. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2005 för ramanslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling besluta om beställningar av materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling som inklusive tidigare gjorda beställningar medför utgifter på högst 68 500 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.10.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 77. Riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning under avsnitt 1.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 78. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet ställa ut garantier som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 12 614 700 000 kronor (avsnitt 3.8.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 79. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 14:4 Statens folkhälsoinstitut ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 25 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 4.8.4),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 80. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 81. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 82 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 6.8.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 82. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 8:5 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier ställa ut garantier för finansiellt stöd till länder i Östeuropa som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 950 000 000 kronor (avsnitt 3.8.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 83. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarets materialverk för perioden 2005-2007 (avsnitt 3.10.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 84. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning: se tabell.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 85. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Euromaint AB, Swemaint AB, Green Cargo AB, Jernhusen AB och AB Swedcarrier på sammanlagt 5 100 000 000 kronor (avsnitt 4.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 86. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 65 000 000 kronor under 2006 och 65 000 000 kronor under 2007 (avsnitt 7.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 87. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 42:6 Djurskyddsmyndigheten, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 5.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 88. Riksdagen godkänner att regeringen för 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 500 000 000 kronor för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 89. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:5 Miljöforskning, ingå ekonomiska  förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor under 2006, högst  40 000 000 kronor under 2007 och högst 30 000 000 kronor under 2008 (avsnitt 3.10.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 90. Riksdagen bemyndigar regeringen att 2005 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 6 525 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 11.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 91. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling i enlighet med uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 92. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp för nybyggnad eller förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på 1 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt 3.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 93. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete besluta om bidrag inom Svenska institutets område som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 500 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.11.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 94. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 25:5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2006 och högst 10 000 000 kronor under 2007 (avsnitt 10.1.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 95. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt uppställningen i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 96. Regeringen föreslår att riksdagen för 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomiskt trygghet vid ålderdom enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 97. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 400 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.10.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 98. Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2005 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i riksdagens verksamhet intill ett belopp av 150 000 000 kronor (avsnitt 6.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 99. Riksdagen fastställer målet för 2005 för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till minst 0,5 procent av bruttonationalprodukten (avsnitt 4.1.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 100. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 4.4.5), 26 500 000 000 kronor (avsnitt 7.1.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 101. Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2005 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 300 000 000 kronor (avsnitt 6.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 102. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 7 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.10.7),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 103. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 755 834 000 kronor under 2006 och högst 797 129 000 kronor under perioden 2007-2010 (avsnitt 10.1.19),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 104. Riksdagen godkänner att det tidsbegränsade nationella uppdraget inom området formgivning och design upphör (avsnitt 4.11.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 105. Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om stöd från den statliga Fonden för fukt- och mögelskador i småhus (avsnitt 3.10.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 106. Riksdagen godkänner investeringsplan för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 11.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:9 Statens strålskyddsinstitut, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med strålskyddsforskning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst  5 000 000 kronor under 2006 och högst 5 000 000 kronor under 2007 (avsnitt  3.10.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 108. Riksdagen godkänner att regeringen för 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 1 500 000 000 kronor till prioriterade järnvägsprojekt enligt riksdagens beslut om tilläggsbudget i samband med 2004 års ekonomiska vårproposition.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 109. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 6 000 000 000 kronor (avsnitt 6.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 110. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 90 000 000 kronor under 2006 och 50 000 000 kronor under 2007 (avsnitt 7.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 111. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att vidta någon av följande åtgärder: 1. att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i OMHEX Aktiebolag eller 2. att förvärva ytterligare aktier i bolaget, och 3. vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att genomföra transaktioner enligt punkterna 1 och 2 (avsnitt 4.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 112. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 25 000 000 000 kronor för att tillgodose behovet av rörelsekapital (avsnitt 3.10.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 113. Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2005 anvisa anslaget under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 114. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 20 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 7.7.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 115. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 18:2 Statens institutionsstyrelse ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 18 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 8.8.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 116. Riksdagen tillkännager vad Riksrevisionens styrelse föreslår att för anslaget 8:6 Riksrevisionen: Internationella uppdrag skall 2005 finnas en anslagskredit på högst tre procent av anvisat anslag (avsnitt 3.8.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 117. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för perioden 2005-2007 (avsnitt 4.9.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 118. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen vid förvaltningen av Sveaskog AB, utöver vad som tidigare beslutats, följer de riktlinjer som regeringen förordar (avsnitt 1.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 119. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 446 000 000 kronor under 2006 och 445 000 000 kronor under perioden 2007-2009 (avsnitt 7.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 120. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m., besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 086 200 000 kronor under 2006 och 13 800 000 kronor under 2007 (avsnitt 6.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 121. Riksdagen godkänner att regeringen för 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 9 500 000 000 kronor till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 122. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med kärnsäkerhetsforskning som  inklusive tidigare åtaganden   innebär utgifter på högst 20 000 000 kronor under 2006 och högst 18 000 000 kronor under 2007 (avsnitt 3.10.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 123. Riksdagen godkänner investeringsplan för Fortifikationsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 11.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 124. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder ingå åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utbetalningar på högst 600 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.10.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 125. Riksdagen godkänner att riktlinjerna för stöd till produktion och utgivning av fonogram ändras och att det i fortsättningen skall ankomma på regeringen att besluta om riktlinjerna (avsnitt 4.11.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 126. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 25:21 Utveckling av påbyggnadsutbildningar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 275 000 000 kronor under 2006 och högst 225 000 000 kronor under perioden 2007-2010 (avsnitt 10.1.21),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 127. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om stöd till dagpendling och att införa stöd till veckopendling (avsnitt 4.9.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 128. Riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, såvitt avser anslag som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt följande uppställning: (se propositionen)
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 129. Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2005 (avsnitt 4.4.5), 18 700 000 000 kronor (avsnitt 7.1.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 130. Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2005 (avsnitt 4.4.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 131. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa bidrag till starthjälp och ersättning till tillträdesresa samt att begränsa bohagstransporterna till personer som är långtidsarbetslösa (avsnitt 4.9.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 132. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om tilldelning av medel för stipendier på Svenska institutets område som medför utgifter på högst 3 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 10.1.75),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 133. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 4.11.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 134. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 31:13 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 150 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.10.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 135. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 200 000 000 kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 19.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 136. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med beslut om stöd till klimatinvesteringar som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 500 000 000 kronor under perioden 2006-2010 (avsnitt 3.10.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 137. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 22 000 000 000 kronor efter 2005.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 138. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 6.9.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 139. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 35:6 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 20 000 000 kronor under 2006 och
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 140. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 38:14 Rymdverksamhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 607 000 000 kronor under 2006 och 993 000 000 kronor efter 2006 (avsnitt 4.16.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 141. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 4.9.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 142. Riksdagen bemyndigar för Riksrevisionens styrelse budgetåret 2005 anvisat anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag Riksrevisionen, enligt uppställning under avsnitt 1.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 143. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 633 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 9.1.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 144. Regeringen föreslår att riksdagen för 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt följande uppställning: (tusental kronor) 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. ; ramanslag; 3 498 000, 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna; ramanslag; 19 767 000, 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård; ramanslag; 269 199, 13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering; 40 691, 13:5 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd; ramanslag; 26 394, 13:6 Socialstyrelsen; ramanslag; 492 096, 13:7 Läkemedelsförmånsnämnden; ramanslag; 59 703, 13:8 Sjukvård i internationella förhållanden; ramanslag; 325 235, 13:9 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m. ramanslag; 25 000, 13:10 Bidrag till psykiatri och social psykiatri; ramanslag; 500 000, 14:1 Insatser mot aids; ramanslag; 64 122, 14:2 Bidrag till WHO; ramanslag; 34 371, 14:3 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap; ramanslag; 18 161, 14:4 Statens folkhälsoinstitut; ramanslag; 130 786, 14:5 Smittskyddsinstitutet; ramanslag; 181 005, 14:6 Institutet för psykosocial medicin; ramanslag; 15 201, 14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder; ramanslag; 78 054, 14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder; ramanslag; 265 750, 14:9 Alkoholsortimentsnämnden; ramanslag; 430, 15:1 Barnombudsmannen; ramanslag 16 948, 15:2 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor; ramanslag; 11 264, 15:3 Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, ramanslag; 6 500, 16:1 Personligt ombud; ramanslag; 90 000, 16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet; ramanslag; 275 000, 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd; ramanslag; 171 794, 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder; obetecknat anslag; 82 394, 16:5 Bidrag till handikapporganisationer; obetecknat anslag; 164 648, 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation; ramanslag; 17 113, 16:7 Bilstöd till handikappade; ramanslag 256 000, Kostnader för statlig assistansersättning; ramanslag; 11 551 000, 16:9 Statens institut för särskilt utbildningsstöd; ramanslag; 17 816, 16:10 Handikappombudsmannen; ramanslag; 18 421, 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken; ramanslag; 51 446, 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.; ramanslag; 216 878, 18:2 Statens institutionsstyrelse; ramanslag; 754 724, 18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa; ramanslag; 10 000, 26:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning; ramanslag; 23 150, 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning; ramanslag; 291 231.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 145. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens räddningsverk, såvitt avser Samhällets skydd mot olyckor, för perioden 2005-2007 (avsnitt 4.9.4),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 146. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2005 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag enligt de villkor som regeringen förordar (avsnitt 4.15.20).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 147. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om fortsatt stöd för solvärme under åren 2005-2007 (avsnitt 7.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 148. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 808 052 000 kronor under 2006, högst 182 090 000 kronor 2007, högst 62 708 000 kronor 2008, högst 35 650 000 kronor 2009 och högst 61 500 000 kronor därefter (avsnitt 7.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 149. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 25 000 000 000 kronor efter 2005.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 150. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för anslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 235 000 000 kronor under 2006, högst 210 000 000 kronor under 2007 och  högst 115 000 000 kronor under perioden 2008-2010 (avsnitt 4.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 151. Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå avtal om ersättning för försöket med trängselskatt m.m. i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 21.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 152. Riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:BoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 153. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 7 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.11.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 154. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 410 000 000 kronor under 2006, högst 1 480 000 000 kronor under 2007, högst 820 000 000 kronor under 2008, högst 270 000 000 kronor under 2009 och högst 120 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 11.9.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 155. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om det allmänna anställningsstödet (avsnitt 4.9.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 156. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2005 (avsnitt 5.4 och bilaga 1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 157. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2005 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 6.2 tabell 6.5), 7.1.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 158. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 159. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 132 000 000 kronor under 2006, högst 132 000 000 kronor under 2007, högst 132 000 000 kronor under 2008, högst 132 000 000 kronor under 2009 och högst 132 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 11.9.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 160. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 28:26 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2006-2008 (avsnitt 4.11.26).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 161. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 162. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i avsnitt 9.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 163. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Statens järnvägar och bemyndigar regeringen att för 2005 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 164. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 883 626 000 kronor under 2006, högst 225 757 000 kronor 2007, högst 75 290 000 kronor 2008, högst 40 474 000 kronor 2009 och högst 61 853 000 kronor därefter (avsnitt 7.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 165. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2005-2007 (avsnitt 7.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 166. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om bildande av en ideell förening för att utveckla metoder för enklare handel (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 167. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Krisberedskapen för perioden 2005-2007 (avsnitt 4.9.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 168. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, som inklusive tidigare gjorda beställningar medför utgifter på högst 403 750 000 kronor efter 2005 (avsnitt 4.9.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 169. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier (avsnitt 5.10.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 170. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 171. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 7.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 172. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 173. Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2005 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst 50 000 000 kronor (avsnitt 20.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 174. Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2005 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 175. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställningen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 176. Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2005 (avsnitt 6.2 tabell 6.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 177. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2006 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.2 tabell 6.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 178. Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2005 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV (avsnitt 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 179. Riksdagen beslutar att för anslaget 90:1 Riksrevisionen skall 2005 finnas en anslagskredit på högst tre procent av anvisat anslag (avsnitt 20.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 180. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 181. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 44:7 Ekologisk produktion, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 20 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 7.8.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 182. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår avseende dispositionen av offentligrättsliga avgifter inom Affärsverkets svenska kraftnät verksamhet (avsnitt 7.2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 183. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor för investeringsgarantier (avsnitt 5.10.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 184. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Statens räddningsverk disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 660 000 000 kronor (avsnitt 4.9.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 185. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 200 000 000 kronor (avsnitt 4.9.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 186. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar (avsnitt 5.10.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 187. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi i enlighet med uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 188. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m., besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2006 (avsnitt 8.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 189. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för perioden 2005-2007.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 190. Riksdagen beslutar att Riksrevisionen för 2005 får ha en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 32 000 000 kronor (avsnitt 20.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 191. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distribution intill ett belopp av 1 285 000 000 kronor (avsnitt 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 192. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifter på utgiftsområden för 2007 (avsnitt 6.2 tabell 6.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 193. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2005 (avsnitt 6.2 tabell 6.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 194. Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och förslag om överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 195. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som är avsett för Riksrevisionen, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 196. Riksdagen godkänner att högst 19 500 000 kronor av inflytande farledsavgifter för 2005 får lämnas i bidrag till Handelsflottans kultur- och fritidsråd.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 197. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 220 000 000 kronor under 2006, högst 150 000 000 kronor 2007, högst 95 000 000 kronor 2008 och högst 45 000 000 kronor 2009 (avsnitt 9.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 198. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 800 000 000 kronor under 2006 och 1 100 000 000 kronor efter 2006 (avsnitt 7.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 199. Regeringen föreslår att riksdagen fastställer avgiftsuttag för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2005 (avsnitt 4.9.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 200. Regeringen föreslår att riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kronor under 2005 (avsnitt 4.9.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 201. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslag under utgiftsområde 24 Näringsliv i enlighet med uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 202. Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om disposition av avgiftsintäkter vid Djurskyddsmyndigheten (avsnitt 5.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 203. Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 204. Riksdagen godkänner regeringens förslag att tillståndsperioden för de nuvarande analoga sändningstillstånden för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB förlängs med ett år till utgången av 2006 (avsnitt 5.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 205. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 26 500 000 000 kronor (avsnitt 7.1.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 206. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 18 700 000 000 kronor (avsnitt 7.1.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 207. Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2005 dels verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels verkar för att stämman beslutar om ett bidrag på 300 000 000 kronor att fördelas till idrotten enligt de närmare anvisningar för bidraget som kan komma att beslutas av regeringen, dels verkar för att stämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott för 2004 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål att fördelas till ifrågavarande ändamål enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 7.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 208. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 209. Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om disposition av avgiftsintäkter vid Statens jordbruksverk (avsnitt 6.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 210. Regeringen föreslår att riksdagen för budgetår 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FöU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 211. Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om ersättning vid skördeskador (avsnitt 6.7.2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 212. Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för perioden 2005-2007.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 213. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 i fråga om det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som medför utgifter på högst 11 500 000 kronor 2006 (avsnitt 8.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 214. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 10 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 200 000 000 kronor (avsnitt 7.1.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 215. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 7.4),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 216. Riksdagen för 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande tabell:
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 217. Riksdagen godkänner att avgifter får tas ut för Luftfartsstyrelsens verksamhet och att intäkterna från dessa avgifter får disponeras för att täcka kostnaderna för verksamheten.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 218. Riksdagen godkänner nytt mål för politikområde Livsmedelspolitik i enlighet med vad regeringen förordar och beslutar att nuvarande mål skall upphöra att gälla (avsnitt 6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 219. Riksdagen antar regeringens förslag om
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 220. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 450 000 000 kronor för perioden 2006-2010.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 221. Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta att Riksgäldskontoret får lämna ett lån till Stiftelsen Nordiska museet på högst 15 000 000 kronor för vissa byggnadsarbeten i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 9.2.12),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 222. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 22 000 000 000 kronor efter 2004 (avsnitt 9.2.16),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 223. Riksdagen godkänner att målet för politikområde IT, elektronisk kommunikation och post är att alla skall ha tillgång till en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 224. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar i enlighet med uppställning under avsnitt 19.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 225. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 210 000 000 kronor under 2006-2009.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 226. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 42:6 Djurskyddsmyndigheten (avsnitt 9.2.17),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 227. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m. besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 000 000 000 kronor under 2005 (avsnitt 9.2.17),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 228. Riksdagen för budgetåret 2005 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med uppställningen under avsnitt 1.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 229. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 960 000 000 kronor under 2005, högst 600 000 000 kronor 2006, högst 115 000 000 kronor 2007, högst 45 000 000 kronor 2008 och högst 80 000 000 kronor därefter (avsnitt 9.2.17),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 230. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2004 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 908 500 000 kronor under 2005, högst 732 500 000 kronor 2006, högst 136 000 000 kronor 2007, högst 51 000 000 kronor 2008 och högst 82 000 000 kronor därefter (avsnitt 9.2.17),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 231. Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera avgiftsintäkterna från verksamhetsområde Namn vid Patent- och registreringsverket för att täcka statens kostnader för verksamheten (avsnitt 9.2.18),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 232. Riksdagen godkänner att det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och landsting för 2004 förstärks i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 9.2.19),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 233. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag, som står till regeringens disposition, enligt specifikation i tabell 2.1,
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 234. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt (avsnitt 3.1 och 8.5.1.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 235. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor (avsnitt 3.2 och 8.7.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 236. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen (avsnitt 3.3 och 8.7.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 237. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (avsnitt 3.4 och 8.2.10),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 238. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327) (avsnitt 3.5 och 8.4.1.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 239. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.6, 8.2.7 och 8.2.8),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 240. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 3.7 och 8.2.8),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 241. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 242. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (avsnitt 3.9 och 8.3.1.1),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 243. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1976) om skatt på energi (avsnitt 3.10, 8.4.1.1, 8.4.1.4, 8.4.1.5, 8.4.2 och 8.4.5.1-8.4.5.3),
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 244. Riksdagen anvisar ändrade anslag, som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter, enligt specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 245. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:SkU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Bilagor (34)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.