Till innehåll på sidan

Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Proposition 1993/94:143

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1994-02-24
Bordläggning
1994-02-25
Hänvisning
1994-03-01
Motionstid slutar
1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1993/94:143

Brottsoffren i blickpunkten - en
brottsofferfond och andra åtgärder
för att stärka brottsoffrens ställning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Prop.

1993/94:143

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en rad åtgärder för att stärka brottsoffrens
ställning.

Ett av förslagen gäller inrättandet av en brottsofferfond. Fonden
skall finansieras huvudsakligen genom avgifter som tas ut av dem
som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan. Fondens pengar
skall användas till bl.a. praktisk verksamhet, information och
forskning inom brottsofferområdet.

En Brottsoffermyndighet bildas genom en

Förslagspunkter (6)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:JuU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 3. att riksdagen till Brottsoffermyndigheten: Förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 under andra huvudtiteln anvisar ett ramsanslag på 7 944 000 kr
  Behandlas i
 4. att riksdagen till Brottsoffermyndigheten: Förvaltningskostnader för budgetåret 1994/95 under andra huvudtiteln anvisar ett ramsanslag på 7 944 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:JuU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen till Brottsoffermyndigheten: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1994/95 under andra huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:JuU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen till Brottsoffermyndigheten: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1994/95 under andra huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 50 000 000 kr.
  Behandlas i

Följdmotioner (20)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.