Till innehåll på sidan

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

Proposition 2022/23:18

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-15
Bordlagd
2022-11-15
Hänvisad
2022-11-16
Motionstid slutar
2022-11-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:18

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar

Prop.

för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

2022/23:18

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som ska träda i kraft vid årsskiftet inte införs. För att minska risken för fusk och fel föreslås dock att de beslutade reglerna om att arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen, och i förekommande fall i kontrolluppgift, ska behållas.

Vidare föreslås att de schablonbelopp

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1072) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.