Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Proposition 2020/21:155

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-23
Bordlagd
2021-03-23
Hänvisad
2021-03-24
Motionstid slutar
2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Regeringens proposition 2020/21:155

Ändringar i regelverket om hantering av

Prop.

finansiella företag i kris

2020/21:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 mars 2021
Stefan Löfven
Åsa Lindhagen
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Förslagen anpassar svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv.
Vid en kris kan ett finansiellt företag försättas i resolution i stället för i likvidation eller konkurs och det är ägarna och borgenärerna, inte skattebetalarna, som

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.