Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Proposition 2014/15:62

Regeringens proposition 2014/15:62

Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa Prop.
kampsportsmatcher 2014/15:62

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2015

Stefan Löfven

Gabriel Wikström

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Tillståndsmyndigheten ska få fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar eller handlingar enligt lagen. Samma sanktionsmöjligheter ska även finnas mot den tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Syftet är att införa sanktioner som är ändamålsenliga och anpassade efter kampsportsverksamheten och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att garantera en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Det införs också en föreskrift om att uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Bestämmelsen medför att brottsbalkens generella straffbestämmelser om osann eller vårdslös försäkran blir tillämpliga i de fall oriktiga uppgifter lämnas i en ansökan. Det görs även vissa andra förändringar i ansökningsförfarandet. Dessutom införs en bestämmelse om vad som ska gälla när en tillståndshavare vill tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter det att tillstånd har lämnats.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2015.

1

Prop. 2014/15:62 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 7
4 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa  
  kampsportsmatcher ........................................................................... 7
  4.1 .......................................................... Ansökan om tillstånd 8

4.2Ansökan om att få tillämpa ändrade tävlingsregler

    och säkerhetsbestämmelser .............................................. 10
  4.3 Fler sanktionsmöjligheter ska införas............................... 12
  4.4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................... 14
5 Konsekvenser.................................................................................. 14
6 Författningskommentar................................................................... 15
Bilaga 1 Sammanfattning av promemoriorna ................................. 18
Bilaga 2 Promemoriornas lagförslag .............................................. 19
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ................................. 21
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ............................................ 22
Bilaga 5 Lagrådets yttrande............................................................ 25
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 mars 2015 ......... 27

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2014/15:62

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

3

Prop. 2014/15:62 2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

dels att 5, 11 och 13 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 11 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  3 a §    
  Om en ändring har gjorts i
  kampsportens tävlingsregler eller
  säkerhetsbestämmelser efter att
  tillstånd har lämnats och till-
  ståndshavaren vill att de nya
  reglerna eller bestämmelserna ska
  tillämpas inom ramen för till-
  ståndet, ska denne ansöka om det
  hos tillståndsmyndigheten.  
  Tillståndsmyndigheten ska bi-
  falla ansökan, om de nya reglerna
  och bestämmelserna uppfyller
  kravet enligt 2 § på en godtagbar
  säkerhet för deltagarna.    
  En ansökan ska göras inom de
  tidsfrister som anges i 5 §.  
  5 §    
Ansökan om tillstånd skall göras En ansökan om tillstånd ska
skriftligen hos tillståndsmyndig- göras skriftligen och lämnas in till
heten. Om ansökan avser tillstånd tillståndsmyndigheten. Om an-
för en eller flera matcher, skall sökan avser tillstånd för en eller
ansökan göras senast tre månader flera matcher, ska ansökan göras
före matchen eller den första av senast två månader före matchen
matcherna eller den första av matcherna.  
  Om ansökan avser tillstånd för
  viss tid eller tills vidare, ska
  ansökan göras senast tre månader
  före det första matchtillfället.  
  De uppgifter som lämnas i ett
4 ansökningsärende ska lämnas
heder och samvete. Prop. 2014/15:62

Återkallelse av tillstånd

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §.

Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som anges i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till kampsportsmatch.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller

Sanktioner

11 §

Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

11 a §

Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar.

Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

13 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter eller fängelse i

högst sex månader, om gärningen

5

Prop. 2014/15:62 i strid mot ett villkor enligt 3 §, inte är ringa.
  eller  
  2. skriftligen lämnar oriktig
  uppgift i ett ansökningsärende.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

6

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2014/15:62

Länsstyrelsen i Örebro län fick den 2 maj 2013 i uppdrag att göra en analys av hur regelverket om tillståndsplikt för kampsportsmatcher har tillämpats sedan ikraftträdandet av lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och vid behov föreslå ändringar i regelverket (Ku2013/1046/MFI). Länsstyrelsen fick även i uppdrag att göra en bedömning av hur den framtida utvecklingen kan förväntas bli inom olika kampsporter och om de generella krav på säkerhet som ska ställas på kampsporter som regeringen angett i propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher (prop. 2005/06:147) fortfarande är relevanta och tillämpningsbara.

Uppdraget redovisades i promemorian Kampsportslagen från 2006 till i dag (Ku2014/44/MFI). I promemorian har länsstyrelsen gjort vissa överväganden när det gäller behovet av författningsändringar. En tilläggspromemoria med förslag till utformning av författningsändringarna och några ytterligare ändringar, i huvudsak av redaktionell karaktär, har tagits fram inom Kulturdepartementet.

En sammanfattning av promemoriorna finns i bilaga 1 och lagförslag i bilaga 2. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Kulturdepartementet (Ku2014/44/MFI).

I propositionen behandlas endast förslag till författningsändringar.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Regeringen har i allt väsentligt följt Lagrådets förslag och Lagrådets synpunkter behandlas i avsnittet 4.2. I förhållande till lagrådsremissen har några språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

4 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för  
  vissa kampsportsmatcher  
Lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher trädde  
i kraft den 1 september 2006, men började inte tillämpas på professionell  
boxning förrän den 1 januari 2007. Lagen innebär att det ställs krav på  
tillstånd för att anordna tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatcher i  
kampsport där deltagarna tillåts att med slag, sparkar eller annat våld  
träffa motståndarens huvud. Tillstånd prövas av Kampsportsdelegationen  
vid Länsstyrelsen i Örebro län. Delegationens ledamöter representerar  
kompetens inom juridik, medicin och idrott samt kunskap om kamp-  
sporters regelverk.  
Regleringen av kampsportsmatcher saknade vid lagens tillkomst såväl  
nationella som internationella förebilder. Många bedömningar gjordes  
därför utifrån den kunskap som då var tillgänglig. Sedan dess har 7

Prop. 2014/15:62 förändringar skett inom många kampsporter. Allt oftare beslutar de olika internationella förbunden större eller mindre regeländringar, vilket medför att tillståndsmyndigheten måste göra förnyade prövningar av om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser ryms inom redan beviljade tillstånd. Vid tillståndsmyndighetens tillsyn av kampsportsarrangemang har det visat sig att vissa arrangörer bryter mot de villkor som gäller för tillståndet. I dag är en återkallelse av tillståndet den enda sanktionsmöjligheten mot en tillståndshavare som bryter mot villkor eller åsidosätter skyldigheter enligt lagen. En återkallelse är dock i många fall en långtgående åtgärd och står inte alltid i proportion till överträdelsen. Regleringen av kampsportsmatcher behöver därför ses över.

I lagen finns också en särskild straffbestämmelse som bl.a. föreskriver straffansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet skriftligen lämnar oriktig uppgift i ett ansökningsärende. Straffrättsanvändningsutredningen har i sitt betänkande Vad bör straffas? (SOU 2013:38) föreslagit att oriktiga uppgifter till myndigheter i första hand bör kriminaliseras genom brottsbalkens bestämmelser och att det i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ska införas en uttrycklig föreskrift om att uppgifter som lämnas skriftligen i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Lagen behöver därför även i denna del ses över.

  4.1 Ansökan om tillstånd
   
  Regeringens förslag: Tidsfristen för ansökan om tillstånd för en eller
  flera matcher ska förkortas från tre till två månader. En tidsfrist om tre
  månader ska införas för ansökan som avser tillstånd för viss tid eller
  tills vidare. De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska
  lämnas på heder och samvete. Den del av den särskilda straff-
  bestämmelsen som avser lämnade av oriktiga uppgifter i ett ansök-
  ningsärende ska upphävas.
   
  Promemoriornas förslag överensstämmer med regeringens.
  Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget
  eller har inte något att invända mot det. När det gäller förslaget att
  uppgifter i en ansökan ska lämnas på heder och samvete ifrågasätter
  Hovrätten för Övre Norrland lämpligheten i att införa en sådan reglering.
  Svenska Boxningsförbundet anser inte att det ska införas ett krav på att
  uppgifter i en ansökan ska lämnas på heder och samvete.
  Skälen för regeringens förslag
  Ansökningstider anpassade efter kampsportens förutsättningar
  Enligt nuvarande reglering ska förbunden ansöka om tillstånd för en eller
  flera matcher minst tre månader före den första matchen. Länsstyrelsen i
  Örebro län har i sin promemoria informerat om att de har tillfrågat flera
  kampsportsförbund om detta och att hälften av förbunden har angett att
  de upplever problem med lagens krav att en ansökan om tillstånd för en
8 eller flera matcher ska lämnas in minst tre månader i förväg. Den
   

genomsnittliga handläggningstiden i ansökningsärendena var 42 dagar för 2013, 38 dagar för 2012 och 45 dagar för 2011. I länsstyrelsens promemoria framgår att tillståndsmyndigheten delar uppfattningen att den stadgade ansökningsfristen bör förkortas. I promemorian konstaterar länsstyrelsen även att det är fullt möjligt att handlägga ansökningar inom två månader. Regeringen anser mot den bakgrunden att ansökningstiden när det gäller en eller flera matcher ska förkortas och på så sätt bli bättre anpassad efter de faktiska förutsättningarna.

I nuvarande lag saknas bestämmelser om en särskild tidsfrist när det gäller ansökan om tillstånd för viss tid eller tills vidare. För att öka förutsebarheten bör en sådan reglering införas. Regeringen anser att den ansökningstiden ska vara tre månader.

Ett robust och överskådligt straffrättsligt regelverk

I Straffrättsanvändningsutredningens betänkande Vad bör straffas? (SOU 2013:38) görs bedömningen att oriktiga uppgifter till myndigheter i första hand bör kriminaliseras genom brottsbalkens generella bestämmelser om osant intygande och osann eller vårdslös försäkran, se 15 kap. 10 och 11 §§ brottsbalken (s. 583). Detta i syfte att åstadkomma ett robust och överskådligt straffrättsligt regelverk. I betänkandet (s. 592) föreslås, vilket uppmärksammas i promemoriorna, att det i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ska införas en uttrycklig föreskrift om att uppgifter som lämnas skriftligen i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Detta resulterar i att brottsbalkens bestämmelser om osann eller vårdslös försäkran blir tillämpliga. Den särskilda straffbestämmelsen i 13 § 2 lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher kan då upphävas.

I och med en övergång till brottsbalkens regler blir det dessutom tydligare att de uppgifter som lämnas elektroniskt i ett ansökningsärende omfattas av straffansvar (se prop. 2012/13:74, s. 54 f.).

Som Hovrätten för Övre Norrland konstaterar innebär förslaget att det blir en skillnad mellan det föreskrivna straffet vid å ena sidan ansvar för anordnade av kampsportsmatch utan tillstånd eller i strid mot villkor och å den andra sidan felaktiga uppgifter som har lämnats i en ansökan. Eftersom straffskalan i straffbestämmelsen i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher redan i dag upptar såväl böter som fängelse, innebär en övergång till brottsbalkens straffbestämmelser dock inte någon avsevärd förändring av straffskalan för oriktigt uppgiftslämnande i ansökningsärendena. Skillnaden mellan straffbestämmelsen i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och brottsbalkens straffbestämmelse är att det enligt den senare gäller en strängare straffskala – fängelse i högst två år – för uppsåtligt brott (osann försäkran) som är grovt. Regeringen anser, liksom utredningen, att en skärpning av straffskalan är rimlig, bl.a. mot bakgrund av att en övergång till brottsbalkens straffbestämmelser också innebär att det lägsta subjektiva kravet för straffbarhet skärps från enbart oaktsamhet till grov oaktsamhet.

Genom att det lägsta subjektiva kravet höjs till grov oaktsamhet anser Hovrätten för Övre Norrland att det finns en risk för att vissa klandervärda beteenden undandras från straffansvar. Enligt regeringens

Prop. 2014/15:62

9

Prop. 2014/15:62 bedömning är det emellertid endast de uppsåtliga och grovt oaktsamma fallen som är så klandervärda att de bör föranleda ett straffansvar.

Svenska Boxningsförbundet har motsatt sig den föreslagna ordningen eftersom förbundet anser att all lagstiftning om kampsporter ska följa de lagar som gäller för all idrott i landet. Som framhålls i lagens förarbeten är det dock av särskilt stor vikt att riktiga och fullständiga uppgifter lämnas i en ansökan om tillstånd för kampsportsmatch (prop. 2005/06:147, s. 43). Anledningen till detta är att matcherna, till skillnad från andra idrotter, innehåller avsiktligt våld mot deltagarnas huvud.

  4.2 Ansökan om att få tillämpa ändrade
    tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser
   
  Regeringens förslag: Om en tillståndshavare vill tillämpa nya
  säkerhetsbestämmelser eller tävlingsregler inom ramen för sitt till-
  stånd ska denne ansöka om detta hos tillståndsmyndigheten.
  Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och
  bestämmelserna uppfyller kravet på en godtagbar säkerhet för
  deltagarna.
  Det införs även en tidsfrist för när denna ansökan ska göras.
  Tidsfristen bestäms till två månader om ansökan avser ett tillstånd
  som omfattar en eller flera matcher och tre månader om ansökan avser
  ett tillstånd som gäller för viss tid eller tills vidare.
   
  Promemoriornas förslag överensstämmer i huvudsak med rege-
  ringens. I promemoriorna föreslås dock en annan struktur av regleringens
  utformning. Det lämnas ett förslag som innebär att tillståndshavaren ska
  anmäla till tillståndsmyndigheten om dess tävlingsregler eller säkerhets-
  bestämmelser har ändrats, varefter tillståndsmyndigheten ska avgöra om
  de nya reglerna eller bestämmelserna kan tillämpas direkt eller om en ny
  ansökan om tillstånd ska göras.
  Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget
  eller har inte några invändningar mot det. Kammarrätten i Jönköping och
  Förvaltningsrätten i Växjö anser att det bör framgå inom vilken tid en
  anmälan om ändring ska göras. Kammarrätten i Jönköping föreslår även,
  i likhet med Hovrätten för Övre Norrland, att bestämmelsen ska inne-
  hålla en skyldighet för tillståndsmyndigheten att meddela tillstånds-
  havaren ett besked om huruvida ett nytt tillstånd krävs eller inte.
  Skälen för regeringens förslag: Ett tillstånd att anordna kampsports-
  match får förenas med villkoret att de tävlingsregler och säkerhets-
  bestämmelser som lämnas in med ansökan ska tillämpas.
  Det är emellertid vanligt att tillståndshavaren ändrar sitt regelverk efter
  att tillstånd har beviljats. Ibland är ändringarna små och påverkar inte
  deltagarnas säkerhet, exempelvis en ändring som avser färgen på
  deltagarnas shorts. Andra ändringar är dock större och kan påverka
  säkerheten för deltagarna. För att kunna avgöra om de nya bestäm-
  melserna uppfyller de krav som ställs för att tillstånd ska beviljas och
  därmed kunna garantera en godtagbar säkerhet för deltagarna måste
10 tillståndsmyndigheten få vetskap om vilka ändringar som har skett.

Detta är oreglerat i lag, men i praktiken meddelar förbunden tillståndsmyndigheten vilken ändring de vill göra. Tillståndsmyndigheten gör sedan en prövning av om den aktuella ändringen kan antas påverka deltagarnas säkerhet. Om så inte bedöms vara fallet meddelar tillståndsmyndigheten förbundet att de kan tillämpa ändringen direkt och ärendet avskrivs. I annat fall informeras tillståndshavaren om att en ny ansökan om tillstånd behöver göras. I promemoriorna förslås att denna ordning formaliseras i lag.

Lagrådet påpekar dock att lagförslaget om att tillståndsmyndigheten ska godkänna de nya reglerna inte stämmer väl överens med vad som i övrigt gäller enligt lagen. Det finns nämligen ingen annan bestämmelse om att tillståndsmyndigheten ska godkänna tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser. Vidare anser Lagrådet att förslaget att en ny ansökan ska göras om det kan antas att deltagarnas säkerhet ”påverkas” framstår som alltför ingripande i de fall där det står klart att säkerheten påverkas till det bättre. Lagrådet föreslår därför att paragrafen ges en annan struktur där utgångspunkten är att en kampsportsmatch anordnas i enlighet med lämnat tillstånd och med tillämpning av de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som legat till grund för tillståndet. Vidare föreslår Lagrådet att om en anordnare vill tillämpa ändrade regler eller bestämmelser, får anordnaren ansöka om det hos tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten ska sedan pröva om de ändrade reglerna eller bestämmelserna uppfyller kravet på en godtagbar säkerhet i enlighet med 2 §.

Regeringen ansluter sig till Lagrådets förslag med den korrigeringen att det är tillståndshavaren som ska ansöka om att få tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser.

Vissa remissinstanser, bl.a. Förvaltningsrätten i Växjö, anser att det även bör införas en tidsfrist för anmälan av ändringar i tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. Regeringen anser, i likhet med dessa remissinstanser, att tidsfrister skulle öka förutsebarheten för kampsportsförbunden och föreslår därför att det införs tidsfrister för ansökan om att få tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser. Tidsfristerna ska överensstämma med de som föreslås för ansökan om ett nytt tillstånd i 5 §.

Såväl Kammarrätten i Jönköping som Hovrätten för Övre Norrland har lyft fram att det i bestämmelsen bör framgå att tillståndsmyndigheten har en skyldighet att lämna tillståndshavaren besked om vilket beslut som fattas med anledning av dess ändringsanmälan. Såväl vid ett anmälningsförfarande som vid det föreslagna ansökningsförfarandet följer en sådan skyldighet för tillståndsmyndigheten av förvaltningslagen (1986:223). Något behov av att komplettera reglerna i detta avseende finns därför inte.

Prop. 2014/15:62

11

Prop. 2014/15:62 4.3 Fler sanktionsmöjligheter ska införas
   
  Regeringens förslag: Om tillståndshavaren bryter mot villkor för sitt
  tillstånd eller åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen om till-
  ståndsplikt för vissa kampsportsmatcher, ska tillståndsmyndigheten ha
  möjlighet att meddela varning eller återkalla tillståndet i vissa delar
  eller i dess helhet. En varning ska kunna kombineras med krav på
  rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa
  delar ska kunna begränsas till att gälla under viss tid.
   
  Promemoriornas förslag överensstämmer i huvudsak med
  regeringens. Regeringen föreslår dock inte att det införs en sanktion i
  form av anmärkning. I förhållande till promemoriornas förslag har också
  några mindre redaktionella ändringar gjorts.
  Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget
  eller har inte haft något att invända mot det. Åklagarmyndigheten anser
  att möjligheten att vid brytande av villkor i ett tillstånd både återkalla
  tillståndet och döma till straff möjligen kan strida mot förbudet mot
  dubbelbestraffning enligt Europeiska konventionen om skydd för de
  mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Åklagar-
  myndigheten ifrågasätter även nödvändigheten att i lag införa en
  fyragradig skala med sanktioner. Länsstyrelsen i Örebro län och Svenska
  Boxningsförbundet avstyrker att sanktionen ”tilldelad anmärkning”
  införs. Inspektionen för vård och omsorg anser när det gäller anmärkning
  respektive varning att det saknas tydlig koppling till konsekvenser för
  tillståndsprövningen.
  Skälen för regeringens förslag
  Fler sanktionsmöjligheter för att garantera en godtagbar säkerhet
  Enligt nuvarande reglering är återkallelse av tillståndet den enda
  sanktionsmöjlighet som tillståndsmyndigheten har att tillgå. Att återkalla
  ett tillstånd är dock en långtgående åtgärd som kan få stora konsekvenser
  för den ideella föreningsverksamheten eftersom förbundet då inte kan
  anordna varken tränings- eller tävlingsmatcher i sin idrott. Tillstånds-
  myndigheten har fram till den 15 januari 2014 inte återkallat något
  tillstånd, men har haft frågan uppe till prövning i 15 ärenden. Några av
  tillsynsärendena har avslutats med kritik, en ordning som det inte finns
  något uttryckligt lagstöd för. Länsstyrelsen i Örebro län har i sin
  promemoria redovisat att de har tillfrågat flera kampsportsförbund om
  dagens sanktionsreglering. Merparten av förbunden har i samband med
  detta efterfrågat mer nyanserade sanktionsmöjligheter. Av länsstyrelsens
  promemoria framgår även att länsstyrelsen och Kampsportsdelegationen
  anser att det i dag saknas sanktionsmöjligheter som är lämpliga och
  anpassade efter kampsportsverksamhetens förutsättningar.
  Kampsporten har utvecklats sedan lagens tillkomst och det framstår
  därför som klart att ytterligare sanktionsmöjligheter, som t.ex. varning
  och partiell återkallelse, behövs. Fler sanktionsmöjligheter kan viss-
  erligen minska benägenheten för kampsportsförbunden att rapportera
12 avvikelser i den årliga egenkontrollrapporteringen, men den eftersträvade
   

effekten, att garantera godtagbar säkerhet för deltagarna, överväger denna risk.

Hur många, och vilka, sanktioner som behövs kan som Åklagarmyndigheten påpekat diskuteras. Länsstyrelsen i Örebro län och Svenska Boxningsförbundet anser i linje med detta att en sanktion i form av anmärkning inte ska införas. I likhet med vad som påtalats av Inspektionen för vård och omsorg anser regeringen att en anmärkning närmast är att se som en skriftlig kritik, vilket tillståndsmyndigheten alltid kan tillgripa. Regeringen delar därför uppfattningen att en sådan sanktion inte ska införas.

Inspektionen för vård och omsorg har också påtalat att det saknas en tydlig koppling mellan en varning och tillståndsprövningen. Regeringen vill i detta sammahang framhålla att det av lagens förarbeten framgår att misskötsamhet vid tidigare arrangemang av samma anordnare, vilket fått till följd att regler och säkerhetsbestämmelser inte efterlevts, i regel bör innebära att nya tillstånd inte lämnas (prop. 2005/06:147, s. 29).

Förbudet mot dubbla förfaranden

Bestämmelser om att ingen ska kunna lagföras eller straffas två gånger för samma brott återfinns, utöver i rättegångsbalkens regler, dels i artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), dels i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan).

Enligt artikel 4.1 får ingen lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han eller hon redan har blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättsordningen i denna stat. I artikel 50 i rättighetsstadgan föreskrivs att ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen. Enligt artikel 52.3 i rättighetsstadgan har artikel 50 samma innebörd som sin motsvarighet i Europakonventionen. Av artikel 51 i rättighetsstadgan följer dock att den riktar sig till EU:s medlemsstater endast när de tillämpar unionsrätten.

Vid bedömningen av om en sanktion har brottsmålskaraktär i den mening som avses i artikel 4.1 ska sanktionen tolkas med utgångspunkt i begreppet ”straff” (penalty) i artikel 7 punkten 1 i Europakonventionen (se Zolotuchin mot Ryssland, nr 14939/03, den 10 februari 2009). Vid denna bedömning torde samma kriterier användas som har etablerats av Europadomstolen vid tolkningen av begreppet ”anklagelse för brott” i artikel 6 punkten 1 i Europakonventionen (se målet Engel m.fl. mot Nederländerna, nr 5100/71 m.fl., den 8 juni 1976). Enligt domstolen ska hänsyn tas till hur åtgärden betecknas i den nationella rätten, gärningens art samt arten av och strängheten i den sanktion som den enskilde kan åläggas. I fråga om gärningens art har det betydelse om det rör sig om en gärning som kan utföras av vem som helst och mot vilken lagstiftaren har velat införa ett allmänt förbud eller om det är en kränkning av förhållningsregler för en viss avgränsad grupp personer med särskild ställning och särskilda skyldigheter.

Prop. 2014/15:62

13

Prop. 2014/15:62 Frågan om förbud mot dubbla förfaranden är aktuell redan enligt nu gällande regler, eftersom brott mot villkor i ett tillstånd kan aktualisera både ett beslut av tillståndsmyndigheten om återkallelse av tillstånd och ett straff i en brottmålsprocess. Åklagarmyndigheten framhåller att dessa bestämmelser möjligen kan strida mot förbudet mot dubbla förfaranden enligt Europakonventionen.

Vid bedömningen av om bestämmelserna i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher strider mot förbudet fäster regeringen särskild vikt vid att förutsättningarna för att få ett tillstånd är att kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Om inte tillståndshavaren ser till att de säkerhetsregler eller tävlingsregler som angetts i ansökan följs är förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfyllda och tillståndshavaren kan därmed ha brutit mot villkor för tillståndet. Syftet med en återkallelse är alltså att skydda deltagarna. Det är dessutom en relativt begränsad grupp som kan bryta mot förutsättningarna och villkoren för tillståndet och följaktligen omfattas av en återkallelse. Mot den angivna bakgrunden anser regeringen att varken varning eller återkallelse av tillstånd utgör ett straff i konventionens mening.

4.4Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2015.

Regeringens bedömning: Ingen övergångsbestämmelse behövs.

Promemoriornas förslag: I promemoriorna finns inget förslag på ikraftträdandedatum.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen föreslår att detta sker den 1 augusti 2015. Regeringen bedömer att det inte finns något behov av särskilda övergångsbestämmelser.

5 Konsekvenser

Under en inledande period kan förslagen medföra ett visst merarbete hos Länsstyrelsen i Örebro län med utarbetande av allmänna råd och föreskrifter. Vidare kan fler sanktionsmöjligheter i viss mån innebära en ökad ärendemängd hos länsstyrelsen och därmed också kunna medföra att fler mål kommer in till förvaltningsdomstolarna. Dessa tillkommande uppgifter får i sammanhanget dock bedömas som marginella och kommer att rymmas inom befintliga anslagsramar.

Kravet på att tillståndshavaren ska ansöka om att få tillämpa ändrade tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser inom ramen för tillståndet kan medföra en viss administrativ börda för kampsportsförbunden. Förslaget

innebär dock i huvudsak ett klargörande av ett redan tillämpligt för-

14

farande. De administrativa konsekvenserna för kampsportsförbunden Prop. 2014/15:62 bedöms därför vara begränsade.

Förslagen bör därutöver inte medföra några ekonomiska konsekvenser eller konsekvenser i övrigt för länsstyrelsen eller berörda kampsportsförbund.

6 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

3 a §

Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna.

En ansökan ska göras inom de tidsfrister som anges i 5 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet när en tillståndshavare vill tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats.

Av första stycket framgår att en tillståndshavare ska göra en ansökan hos tillståndsmyndigheten om denne vill tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser inom ramen för sitt tillstånd. Med tillståndshavare avses inte bara en enskild tillståndshavare som har fått tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher eller en organisation som fått tillstånd för viss tid eller tills vidare. En tillståndshavare kan även vara en arrangör som är knuten till en organisation som beviljats tillstånd att anordna kampsortsmatch för viss tid eller tills vidare. En arrangör som anordnar kampsportsmatch med stöd av organisationens tillstånd är alltså också tillståndshavare i lagens mening (prop. 2005/06:147, s. 53).

Av andra stycket framgår att tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och säkerhetsbestämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna. Om så inte är fallet ska tillståndsmyndigheten avslå ansökan. Tillståndshavaren får då tillämpa de tidigare reglerna och bestämmelserna om de vill anordna en kampsortsmatch eller ansöka om ett nytt tillstånd enligt 5 §.

I tredje stycket framgår att samma tidsfrister gäller för ansökan om ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser som vid en ansökan om ett nytt tillstånd. Vill en tillståndshavare tillämpa nya regler eller bestämmelser inom ramen för sitt tillstånd att anordna en eller flera matcher ska ansökan således göras senast två månader innan den första matchen eller den första av matcherna. Är det däremot en tillstånds-

15

Prop. 2014/15:62 havare som har ett tillstånd som gäller för viss tid eller tills vidare ska ansökan göras senast tre månader innan första matchen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2.

5 §

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska ansökan göras senast två månader före matchen eller den första av matcherna.

Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras senast tre månader före det första matchtillfället.

De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete.

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att tidsfristen för ansökan för en eller flera matcher förkortas från tre till två månader. Det görs också vissa redaktionella ändringar.

I paragrafen införs ett andra stycke som reglerar tidsfristen för ansökan som avser tillstånd för viss tid eller tills vidare.

I ett tredje stycke införs en reglering som innebär att uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Detta får till följd att brottsbalkens bestämmelser i 15 kap. 10 § om osann eller vårdslös försäkran blir tillämpliga vid lämnande av oriktiga uppgifter.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1.

11 §

Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

De föreslagna ändringarna innebär att tillståndsmyndigheten får fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för tillståndet.

Beroende på karaktären och omfattningen av regelbrotten kan tillståndsmyndigheten besluta att meddela en varning i stället för att återkalla tillståndet. En varning ska vara skriftlig och syftar till att klarlägga vad som gäller enligt tillståndet. Varningen ska kunna kombineras med krav på rättelse.

En återkallelse av ett tillstånd i en viss del kan aktualiseras t.ex. då tillståndshavaren brutit mot en specifik del av tillståndet och det bedöms lämpligt att tillståndet i denna del återkallas. Vid en enskild mycket allvarlig händelse eller en serie av upprepade händelser kan en återkallelse av hela tillståndet aktualiseras. En sådan återkallelse kan, till skillnad från en återkallelse i vissa delar, inte begränsas i tid.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.

16

11 a §

Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar.

Om åsidosättande är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

Den föreslagna paragrafen innebär att tillståndsmyndigheten får fler sanktionsmöjligheter mot en tillståndshavare som åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar och handlingar enligt lagen eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Vad som avses med ett allvarligt åsidosättande framgår av propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher (prop. 2005/06:147, s. 56).

Vidare införs ett tredje stycke som innebär att ett beslut enligt paragrafen ska gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Paragrafen har sitt ursprung i 11 § i dess nuvarande lydelse. Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.

13 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är ringa.

Ändringen innebär att den särskilda straffbestämmelsen om oriktigt uppgiftslämnade upphävs som en konsekvens av att brottsbalkens generella bestämmelser blir tillämpliga vid lämnade av oriktiga uppgifter, se kommentaren till 5 §. Det görs också vissa redaktionella ändringar. Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1.

Prop. 2014/15:62

17

Prop. 2014/15:62

Bilaga 1

18

Sammanfattning av promemoriorna

Sedan tillkomsten av lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher har förändringar skett inom många kampsporter. Lagen bör därför anpassas efter den utveckling som skett inom sporten.

I promemoriorna förslås att det införs fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar och handlingar till tillståndsmyndigheten. Samma sanktionsmöjligheter ska finnas att tillgå mot en tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Syftet är att införa sanktioner som är lämpliga och anpassade till kampsportsverksamheten och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att kunna garantera en godtagbar säkerhet för deltagarna. För att uppnå en godtagbar säkerhet föreslås även att det införs en bestämmelse om att tillståndshavare ska anmäla till tillståndsmyndigheten om ändring har skett i dess tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser. Tillståndsmyndigheten ska därefter avgöra om ändringarna ska godkännas och därmed kan tillämpas eller om en förnyad tillståndsprövnings ska göras.

I syfte att åstadkomma ett robust och överskådligt straffrättsligt regelverk, i första hand genom brottsbalkens bestämmelser, föreslås att det införs en föreskrift i lagen om att uppgifter som lämnas skriftligen i ett ärende ska lämnas på heder och samvete. Den del av lagens särskilda straffbestämmelse som avser lämnade av oriktiga uppgifter i ett ansökningsärende upphävs till följd av detta.

För att underlätta kampsportsförbundens verksamhet föreslås i promemoriorna även vissa ändringar i fråga om tidsfristen för ansökan om tillstånd för en eller flera matcher. Av samma skäl införs det en ny bestämmelse om tidsfrist för ansökan avseende tillstånd för viss tid eller tills vidare.

Promemoriornas lagförslag

Prop. 2014/15:62

Bilaga 2

Förslag till ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

dels att 2, 5, 11 och 13 §§ samt rubriken närmast före 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

2 §

Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats ska det anmälas till tillståndsmyndigheten.

Tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som avviker från de som omfattas av ett tillstånd får endast tillämpas om tillståndsmyndigheten godkänner att de tillämpas. Om de nya tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kan antas påverka deltagarnas säkerhet, ska en förnyad prövning i stället göras.

    5 §      
Ansökan om tillstånd skall göras Ansökan om tillstånd ska göras  
skriftligen hos tillstånds- skriftligen och lämnas in till  
myndigheten. Om ansökan avser tillståndsmyndigheten. Om  
tillstånd för en eller flera matcher, ansökan avser tillstånd för en eller  
skall ansökan göras senast tre flera matcher, ska ansökan göras  
månader före matchen eller den senast två månader före matchen  
första av matcherna   eller den första av matcherna.  
      Om ansökan avser tillstånd för  
      viss tid eller tills vidare ska  
      ansökan göras senast tre månader  
      före det första matchtillfället.  
      De uppgifter som lämnas  
      skriftligen i ett ansökningsärende  
      ska lämnas på heder och samvete. 19

Prop. 2014/15:62

Bilaga 2

20

Återkallelse av tillstånd Sanktioner

11 §

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §.

Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som anges i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till kampsportsmatch.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt

3 § får tillståndsmyndigheten besluta att

1.tilldela anmärkning,

2.meddela varning,

3.återkalla tillståndet i vissa delar, eller

4.om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren återkalla tillståndet i dess helhet.

En anmärkning ska vara skriftlig. En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

11 a §

13 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1.anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller

istrid mot ett villkor enligt 3 §, eller

2.skriftligen lämnar oriktig uppgift i ett ansökningsärende

Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch får tillståndsmyndigheten vidta åtgärder enligt 11 § första stycket 1-3.

Är åsidosättande allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 §.

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2014/15:62

Bilaga 3

Efter remiss har yttrande över promemoriorna lämnats av Hovrätten för Övre Norrland, Göteborgs tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö, Förvaltningsrätten i Karlstad, Justitiekanslern, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Svenska Läkaresällskapet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Örebro län, Riksidrottsförbundet, Svenska Boxningsförbundet, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet och Svenska Karateförbundet.

Riksdagens ombudsmän, Centrum för tillämpad etik (Linköpings universitet, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Svenska Gymnastikförbundet har avstått från att yttra sig.

Svar har inte inkommit från Akademiska sjukhuset (Neurokirurgkliniken), Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Ersta Sköndal Högskola, Svenska HEMA Förbundet, Svenska Judoförbundet, Svenska Proffs- boxnings-kommissionen, Svenska Taekwondoförbundet, Svenska WTKA Förbundet och Swedish Karate Kyoushinkai.

21

Prop. 2014/15:62

Bilaga 4

22

Lagrådsremissens lagförslag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

dels att 5, 11 och 13 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 11 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  3 a §      
  Om en ändring har gjorts i
  kampsportens tävlingsregler eller
  säkerhetsbestämmelser efter att
  tillstånd har lämnats, ska en
  skriftlig anmälan om detta göras
  till tillståndsmyndigheten.  
  Tävlingsregler och säkerhets-
  bestämmelser som avviker från de
  som omfattas av ett tillstånd får
  endast tillämpas om tillstånds-
  myndigheten godkänner dem. Om
  de nya tävlingsreglerna och
  säkerhetsbestämmelserna kan
  antas påverka deltagarnas
  säkerhet, ska en ny ansökan om
  tillstånd i stället göras.    
  5 §      

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, skall ansökan göras senast tre månader före matchen eller den första av matcherna

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska ansökan göras senast två månader före matchen eller den första av matcherna.

Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras senast tre månader före det första matchtillfället.

De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete.

Återkallelse av tillstånd     Sanktioner    
        11 §    
Tillståndsmyndigheten   får Om tillståndshavaren bryter mot
återkalla ett tillstånd om till- villkor som har meddelats enligt
ståndshavaren i väsentlig grad 3 §, får tillståndsmyndigheten
bryter mot villkor som har meddela en varning eller återkalla
meddelats enligt 3 §.     tillståndet i vissa delar. Om
Tillståndsmyndigheten får även tillståndshavaren allvarligt bryter
återkalla ett tillstånd om tillstånds- mot villkoren, får tillstånds-
havaren allvarligt åsidosätter sin myndigheten återkalla tillståndet i
skyldighet att lämna sådana dess helhet.    
upplysningar och handlingar som En varning får förenas med krav
anges i 10 § eller vägrar på rättelse inom viss tid. Ett beslut
tillståndsmyndigheten tillträde till om återkallelse av ett tillstånd i
kampsportsmatch.       vissa delar får begränsas till att
Ett beslut om återkallelse gäller gälla under viss tid.  
omedelbart om inte annat anges i Ett beslut enligt första stycket
beslutet.       gäller omedelbart om inte annat
        anges i beslutet.  

11 a §

Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar.

Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

Prop. 2014/15:62

Bilaga 4

  13 §
Till böter eller fängelse i högst Den som uppsåtligen eller av
sex månader döms, om gärningen oaktsamhet anordnar kampsports-
inte är ringa, den som uppsåtligen match utan tillstånd enligt 1 § eller
eller av oaktsamhet i strid mot ett villkor enligt 3 §
1. anordnar en kampsports- döms till böter eller fängelse i
match utan tillstånd enligt 1 § eller högst sex månader, om gärningen
i strid mot ett villkor enligt 3 §, inte är ringa.
eller  
2. skriftligen lämnar oriktig 23
 
Prop. 2014/15:62 uppgift i ett ansökningsärende.
Bilaga 4    
  Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

24

Lagrådets yttrande     Prop. 2014/15:62
    Bilaga 5
         
Utdrag ut protokoll vid sammanträde 2015-01-16    
Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och
Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.    
Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher  
Enligt en lagrådsremiss den 18 december 2014 (Kulturdepartementet) har  
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag  
om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsports-  
matcher.  
Förslaget har föredragits av rättssakkunniga Anna Spinnell.  
Förslaget föranleder följande yttrade av Lagrådet:  
3 a §  
I paragrafen, som är ny, föreslås bestämmelser som ska reglera den  
situationen att de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som har legat  
till grund för ett tillstånd ändras medan tillståndet fortfarande gäller.  
Utgångspunkten för den föreslagna regleringen synes vara att ändrade  
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser ska tillämpas omedelbart.  
Tillståndshavaren ska anmäla ändringarna till tillståndsmyndigheten, som  
ska avgöra om ändringarna kan antas påverka deltagarnas säkerhet. Om  
så inte är fallet, ska de nya reglerna och bestämmelserna få tillämpas,  
sedan tillståndsmyndigheten godkänt dem. Om det däremot kan antas att  
deltagarnas säkerhet påverkas, ska tillståndsmyndigheten underrätta  
tillståndshavaren om att denne måste göra en ny ansökan om tillstånd.  
Uppgifterna i en anmälan ska – till skillnad från vad som gäller  
uppgifterna i en ansökan om tillstånd – inte lämnas under straffansvar.  
Den föreslagna regleringen väcker frågor.  
Med den antagna utgångspunkten uppkommer frågan vad som ska hända  
med det ursprungliga tillståndet, om tillståndsmyndigheten kommer fram  
till att en ny ansökan måste göras.  
Att tillståndsmyndigheten ska godkänna de nya reglerna och  
bestämmelserna stämmer inte väl överens med vad som i övrigt gäller  
enligt lagen. Det finns ingen annan bestämmelse om att tillstånds-  
myndigheten ska godkänna tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser.  
En ny ansökan ska göras, om det kan antas att deltagarnas säkerhet  
”påverkas”. Det framstår som alltför ingripande att ett nytt tillstånd ska  
krävas i sådana fall där det står klart att säkerheten påverkas till det  
bättre. Bestämmelsen bör i stället knytas till förutsättningarna för  
tillstånd enligt 2 §. 25
 

Prop. 2014/15:62

Bilaga 5

26

Slutligen kan det ifrågasättas om inte en anmälan kan innehålla uppgifter som motiverar att den avges under straffansvar.

Lagrådet föreslår att paragrafen ges en annan struktur.

Utgångspunkten bör vara att en kampsportsmatch anordnas i enlighet med ett lämnat tillstånd och med tillämpning av de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som legat till grund för tillståndet. Om anordnaren vill tillämpa ändrade regler och bestämmelser, får tillståndshavaren ansöka om det hos tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökningen, om de nya reglerna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna. I annat fall ska ansökningen avslås. Då får anordnaren tillämpa de tidigare reglerna och bestämmelserna eller ansöka om nytt tillstånd.

Uppgifterna i en ansökan om tillstånd att tillämpa ändrade tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser ska lämnas på heder och samvete enligt den bestämmelse som föreslås i 5 § tredje stycket. De kommer därmed att omfattas av straffansvar.

Lagrådet föreslår att 3 a § ges följande lydelse.

Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter det att tillstånd har lämnats och anordnaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska han eller hon ansöka om det hos tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Socialdepartementet Prop. 2014/15:62
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 mars 2015  
Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden  
Å Romson, Y Johansson, I Baylan, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark  
Knutsson, M Andersson, A Johansson, P Bolund, M Kaplan,  
M Damberg, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin,  
G Wikström, A Hadzialic  
Föredragande: statsrådet G Wikström  
     

Regeringen beslutar proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

27

Tillbaka till dokumentetTill toppen