Till innehåll på sidan

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Proposition 2021/22:122

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-22
Bordlagd
2022-02-22
Hänvisad
2022-02-23
Motionstid slutar
2022-03-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:122

Ändring av andelstal i

Prop.

gemensamhetsanläggningar

2021/22:122

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 2022

Morgan Johansson

Anders Ygeman (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det införs ett mer flexibelt sätt att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar. En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning ska själv få besluta om ändring av andelstalen. Beslutet om ändring ska fattas på en föreningsstämma med två tredjedelars majoritet av rösterna. Ett sådant beslut ska gälla som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten. Ändringen ska godkännas av lantmäterimyndigheten om den

Förslagspunkter (2)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU16
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU16
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.