Kontroll av postförsändelser

Skrivelse 2010/11:8

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Registrering
2010-10-06
Inlämning
2010-10-06
Bordläggning
2010-10-06
Hänvisning
2010-10-12
Motionstid slutar
2010-10-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Regeringens skrivelse 2010/11:8

Kontroll av postförsändelser Skr.
  2010/11:8

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2010

Mats Odell

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2009.

1

Innehållsförteckning Skr. 2010/11:8
1 Ärendet och dess beredning.............................................................. 3
2 Reglerna om kontroll av postförsändelser ........................................ 3
  2.1 Bakgrund............................................................................ 3
  2.2 Kontroll av postförsändelser .............................................. 4
3 Tillämpning av bestämmelserna om kontroll av postförsändelser.... 5
4 Slutsatser........................................................................................... 6
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 september 2010 .... 7

2

1 Ärendet och dess beredning Skr. 2010/11:8

Den 1 juli 1998 trädde lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, i kraft. Enligt LPK får Tullverket undersöka postförsändelser från andra EU-länder för att kontrollera om försändelserna innehåller alkohol- eller tobaksvaror. I det lagstiftningsärende som låg till grund för LPK uttalade skatteutskottet, för att ännu mer skapa insyn i och möjlighet till uppföljning och utvärdering av kontrollverksamheten, att regeringen årligen bör informera riksdagen om hur många försändelser som granskats och öppnats och med vilket resultat (bet. 1997/98:SkU28

s.44).

Regeringen har tidigare lämnat redogörelser till riksdagen för hur

reglerna om kontroll av postförsändelser har tillämpats under 1998–2008 (skr. 1999/2000:19, skr. 2000/01:37, skr. 2001/02:16, skr. 2002/03:13, skr. 2003/04:6, skr. 2004/05:6, skr. 2005/06:8, skr. 2006/07:8, skr. 2007/08:30, skr. 2008/09:8 och skr. 2009/10:8). Regeringen lämnar nu en redogörelse för 2009. Redogörelsen bygger i huvudsak på uppgifter som Tullverket har lämnat i en skrivelse till regeringen daterad den 20 april 2010 (dnr Fi2010/2336).

2 Reglerna om kontroll av postförsändelser

2.1Bakgrund

Under 2009 var rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012), det s.k. cirkulationsdirektivet, tillämpligt1. Enligt bestämmelserna i detta direktiv ska punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror normalt beskattas i det land där de konsumeras. För sådana varor som förvärvas av enskilda personer för deras eget bruk och transporteras av dem själva ska dock punktskatt tas ut i den medlemsstat där varorna har förvärvats (artikel 8 i direktivet). Om alkohol- eller tobaksvaror avsänds eller transporteras direkt eller indirekt av en säljare eller för dennes räkning från ett medlemsland till en privatperson i ett annat medlemsland, s.k. distansförsäljning, ska varorna beskattas i destinationsmedlemsstaten (artikel 10 i direktivet). Bestämmelserna om distansförsäljning har tagits in i lagen (1994:1563) om tobaksskatt och i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

EG-domstolen har i en dom den 2 april 1998 i mål C-296/95, the Man in Black, REG 1998 s. I–1605, gett ett svar på frågan om när artikel 8 kan bli tillämplig. Denna fråga har även prövats av EG-domstolen i

1 Direktiv 92/12/EEG ersattes från och med den 1 januari 2010 av direktiv 2008/118/EG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32009L0118). Det nya direktivet tillämpas fr.o.m. den 1 april 2010. Genom direktivet infördes ett datoriserat transport- och kontrollsystem men grunderna för beskattningssystemet kvarstår i stort sätt oförändrade.

3

en dom den 23 november 2006 i mål C-5/05, Joustra, REG 2006

s.I–11075.

Bakgrunden till att Tullverket fick befogenhet att undersöka, öppna

och omhänderta postförsändelser var att regeringen, under arbetet med LPK, på olika sätt fick upplysningar om att ett stort antal postförsändelser från andra EU-länder innehöll alkohol- eller tobaksvaror. Det kunde också konstateras att varorna felaktigt undgick svensk punktskatt. Reglerna om distansförsäljning och om säkerhet och representant för den skattskyldige, dvs. den utländske säljaren, följdes inte.

LPK är tillämplig vid punktskattekontroll som avser sådan hantering av skattepliktiga varor som omfattas av cirkulationsdirektivet. Lagen är tillämplig på kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter och vid försändelser med post. I båda fallen är det Tullverket som ansvarar för kontrollverksamheten. För alla kontrollåtgärder gäller en proportionalitetsregel, dvs. åtgärden får inte vara mer omfattande eller pågå under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgärden.

2.2Kontroll av postförsändelser

Reglerna i 3 kap. LPK ger Tullverket befogenhet att undersöka om en postförsändelse innehåller alkohol- eller tobaksvaror och att öppna en sådan försändelse om det finns anledning att anta att den innehåller nämnda varor. För att skydda brevhemligheten finns bestämmelser om begränsningar i Tullverkets kontrollbefogenheter, exempelvis om vid vilka postkontor försändelserna får öppnas och vem som får besluta om öppnandet.

Om mottagaren av en alkoholvara saknar rätt att föra in varan enligt alkohollagen (1994:1738) ska varan tas om hand. Detsamma gäller för tobaksvaror om mottagaren är under 18 år. Avsändaren ska ges möjlighet att återutföra varan på villkor som Tullverket bestämmer. Alkohol- och tobaksvaror, som inte återsänds eller omhändertas på grund av att rätt till införsel saknas, får omhändertas om det finns anledning att anta att skattskyldighet föreligger och att skatten inte har betalats eller att säkerhet inte har ställts för skattens betalning. Om skattskyldighet inträtt för en omhändertagen vara ska Tullverket besluta om skatten.

Ett beslut om omhändertagande ska upphävas om det inte längre finns grund för att omhänderta varan, om mottagaren av varan betalat ett belopp som motsvarar skatten på varan, om ett beslut om beslag har meddelats för varan, om varan återutförts av avsändaren eller om det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå. En vara som har omhändertagits får, om det inte är oskäligt, förverkas i vissa fall.

Skr. 2010/11:8

4

3 Tillämpning av bestämmelserna om kontroll Skr. 2010/11:8
  av postförsändelser  

Tullverket använder röntgenutrustning vid punktskattekontroll av postförsändelser. Genom att använda denna utrustning tillförsäkras enligt Tullverket att endast försändelser som misstänks innehålla alkohol och cigaretter öppnas.

Under 2009 öppnades 151 av de postförsändelser som röntgades. Samtliga försändelser innehöll cigaretter och totalt omhändertogs 166 860 cigaretter. Enligt Tullverket innehöll de öppnade försändelserna inte några brevhemligheter.

Av de 151 ärenden som uppkom med anledning av öppnandet av postförsändelser har i 149 ärenden de skattskyldiga avsändarna debiterats 204 426 kr i skatt. Skatten har inte betalats av avsändarna utan mottagarna av postförsändelserna har i stället erbjudits att lösa ut försändelserna med belopp motsvarande den skatt som respektive avsändare skulle ha betalat. Genom detta förfarande betalade 110 mottagare avgifter till ett belopp av 150 610 kr. I övriga 39 ärenden där mottagarna har valt att inte lösa ut försändelserna kommer cigaretterna begäras förverkade. Sammanlagt kommer därmed 43 400 cigaretter att förverkas.

De resterande två ärenden av de 151 som uppkom under 2009 avser 20 000 cigaretter där det vid kontrolltillfället uppkom misstanke om brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Dessa cigaretter togs i beslag och är föremål för förundersökning.

Av nedanstående tabell framgår antal öppnade paket per år och vad som omhändertagits. Siffrorna har i vissa fall avrundats till heltal (för exakta angivelser se skrivelserna som anges i avsnitt 1). Tobaks- eller alkoholvaror har påträffats i samtliga öppnade paket utom i ett som öppnades 2001 och i det som öppnades 2008.

År Antal Cigaretter Tobak, Sprit, Vin, Öl,
  öppnade stycken kg liter liter liter
1998 1 720 824 049 - 88 - -
1999 254 41 000 13 353 250 827
2000 36 13 600 14 70 - -
2001 8 4 800 - 12 - -
2002 23 - - 17 - -
2003 41 800 - 437 12 -
2004 3 - - 18 - -
2005 - - - - - -
2006 - - - - - -
2007 296 1 198 140 - 847 741 623
2008 1 - - - - -
2009 151 166 860 - - - -

5

4 Slutsatser Skr. 2010/11:8

Redan under andra halvåret 1998 minskade antalet kontrollerade postförsändelser som innehöll cigaretter kraftigt och denna minskning fortsatte under några år. Under 2007 resulterade kontrollerna i att cigaretter och alkohol påträffades i större antal respektive volym än under något tidigare enskilt år. Tullverket, tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, medverkade dock till att en av de största avsändarna fick lägga ner sin verksamhet under 2007 vilket resulterade i att postförsändelser innehållande alkohol- och tobaksvaror minskade drastiskt under 2008. Under 2009 har dock införseln av punktskattepliktiga tobaksvaror (cigaretter) ökat.

Kontrollerna av postförsändelser har därmed inte spelat ut sin roll. I stället är kontrollerna fortfarande ett viktigt instrument för att säkerställa att svensk punktskatt tas ut vid postorderförsäljning eller liknande försäljning till svenska konsumenter. Dessutom innebär den höga träffprocenten i kontrollverksamheten att knappast några försändelser hindras i onödan. Risken för att försändelser som inte innehåller alkohol eller tobaksvaror öppnas är med andra ord mycket liten. Det är vidare inte sannolikt att det finns någon annan kontrollmetod som skulle vara lika effektiv.

6

Finansdepartementet Skr. 2010/11:8
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 september 2010  
Närvarande: statsrådet Odell, ordförande, och statsråden Bildt, Husmark  
Pehrsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Borg, Sabuni, Billström,  
Adelsohn Liljeroth, Björling, Krantz, Ohlsson  
Föredragande: statsrådet Borg  

Regeringen beslutar skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser

7

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.