Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 1: Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Bilaga 1

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Innehållsförteckning

Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och finansiell ekonomi ....................................... 5
Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan och 5.3 Produktion och produktivitet i  
näringslivet..............................................................................................................       6
Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad ......................................................................... 10
Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och 5.6 Inflation och reporänta .................................... 12
Tabeller till avsnitt 7 Utgifter......................................................................................... 13
Tabeller till avsnitt 9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och  
statsskulden ..........................................................................................................     14

3

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1  
Tabellförteckning  
Tabell 1 BNP-tillväxt ......................................................................................................... 5
Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs ............................................................ 5
Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt.................................................. 5
Tabell 4 Försörjningsbalans .............................................................................................. 6
Tabell 5 Bidrag till tillväxt ................................................................................................. 6
Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling.......................... 6
Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar .................................................................................... 7
Tabell 8 Hushållens ekonomi............................................................................................ 8
Tabell 9 Näringslivets produktion.................................................................................... 8
Tabell 10 Offentlig produktion ........................................................................................ 9
Tabell 11 Bytesbalans......................................................................................................... 9
Tabell 12 Bruttonationalinkomst (BNI).......................................................................... 9
Tabell 13 Arbetsmarknad ................................................................................................ 10
Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet.................................................................................. 10
Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter............................................................... 11
Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler .................................................. 11
Tabell 17 Löneutveckling och inflation.......................................................................... 12
Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal ............................................................ 13
Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2010-2015........................................................... 13
Tabell 20 Offentliga sektorns finanser........................................................................... 14
Tabell 21 Statens finanser................................................................................................ 15
Tabell 22 Ålderspensionssystemet.................................................................................. 15
Tabell 23 Kommunsektorns finanser.............................................................................. 16
Tabell 24 Finansiellt sparande i offentlig sektor............................................................ 16

4

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och finansiell ekonomi

Tabell 1 BNP-tillväxt

Procentuell förändring. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BNP, USA 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,9 3,3 3,0 2,6 2,5 2,5
BNP, Euroområdet 3,2 2,8 0,3 -4,0 1,7 1,7 1,8 2,0 1,8 1,7
BNP, världen 5,2 5,3 2,8 -0,6 5,0 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5
Världsmarknadsefterfrågan 9,1 7,0 3,1 -11,5 10,0 7,4 6,5 6,6 6,6 6,6

Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA), Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs

Värde vid respektive års slut. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reporänta 3,00 4,00 2,00 0,25 1,25 2,25 3,25 3,75 3,75 3,75
6-månadersränta 3,06 4,12 1,58 0,19 1,47 2,50 3,30 3,90 3,90 3,90
5-årsränta 3,69 4,19 2,33 2,62 2,71 3,40 3,75 4,75 4,75 4,75
10-årsränta 3,64 4,32 2,67 3,29 3,20 3,70 4,25 5,00 5,00 5,00
10-årsdiff. SEK-DEM -0,15 0,07 -0,41 0,06 0,25 0,20 0,25 0,75 0,25 0,25
6 mån. T-bill (EUR) 3,61 3,97 1,97 0,46 0,57 1,50 2,25 3,00 3,65 3,65
TCW-index 123 126 142 137 124 119 120 121 121 121
EUR/SEK 9,03 9,43 10,83 10,40 9,05 8,70 8,80 8,80 8,80 8,80
USD/SEK 6,84 6,48 8,00 7,14 6,84 6,40 6,57 6,77 6,77 6,77
EUR/USD 1,32 1,46 1,35 1,46 1,32 1,36 1,34 1,30 1,30 1,30
                   
Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.                  
               
Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt              
Årsgenomsnitt. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.              
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6-månadersränta 2,47 3,63 3,87 0,37 0,59 2,10 2,93 3,62 3,90 3,90
5-årsränta 3,52 4,15 3,78 2,52 2,30 3,26 3,59 4,29 4,75 4,75
10-årsränta 3,70 4,17 3,90 3,25 2,89 3,53 4,00 4,66 5,00 5,00
10-årsdiff. SEK-DEM -0,08 -0,06 -0,10 -0,01 0,11 0,20 0,23 0,52 0,48 0,25
6 mån. T-bill (EUR) 3,06 3,97 3,70 0,72 0,46 1,08 1,91 2,66 3,35 3,65
TCW-index 127 125 127 140 129 119 119 121 121 121
EUR/SEK 9,25 9,25 9,62 10,61 9,54 8,76 8,75 8,80 8,80 8,80
USD/SEK 7,37 6,75 6,59 7,64 7,20 6,44 6,49 6,68 6,77 6,77
EUR/USD 1,26 1,37 1,46 1,39 1,33 1,36 1,35 1,32 1,30 1,30

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

5

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan och 5.3 Produktion och produktivitet i näringslivet

Tabell 4 Försörjningsbalans

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.    
  20091 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hushållens konsumtionsutgifter 1 527 2,7 3,7 0,0 -0,4 3,5 3,9 4,0 3,3 2,7 2,2
Offentliga konsumtionsutgifter 858 1,7 0,7 1,0 1,7 2,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,2
Statliga 227 1,3 -0,5 0,0 1,2 4,7 0,8 -0,1 -0,5 -0,4 -0,2
Kommunala 631 1,9 1,1 1,4 1,9 1,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,4
Fasta bruttoinvesteringar 550 9,2 8,9 1,4 -16,3 6,3 10,4 8,8 6,4 4,8 3,7
Lagerinvesteringar2 -47 0,2 0,7 -0,5 -1,5 2,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0
Export 1 495 9,0 5,7 1,7 -13,4 10,7 9,2 7,0 7,0 6,4 6,7
Import 1 294 9,0 9,0 3,5 -13,7 12,7 9,1 7,3 6,6 6,5 6,0
                       
BNP 3 089 4,3 3,3 -0,6 -5,3 5,5 4,6 3,8 3,6 2,8 2,7
BNP, kalenderkorrigerad   4,6 3,4 -0,9 -5,2 5,3 4,6 4,1 3,6 2,9 2,4
                       

1Löpande priser.

2Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 5 Bidrag till tillväxt

Procentenheter. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hushållens konsumtionsutgifter 1,3 1,7 0,0 -0,2 1,7 1,9 1,9 1,6 1,3 1,1
Offentliga konsumtionsutgifter 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Statliga 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunala 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Fasta bruttoinvesteringar 1,6 1,7 0,3 -3,3 1,1 1,9 1,7 1,3 1,0 0,8
Lagerinvesteringar 0,2 0,7 -0,5 -1,5 2,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0
Export 4,3 2,9 0,9 -7,2 5,2 4,7 3,7 3,8 3,6 3,9
Import -3,7 -3,9 -1,5 6,4 -5,3 -4,1 -3,4 -3,2 -3,2 -3,1
                     
BNP 4,3 3,3 -0,6 -5,3 5,5 4,6 3,8 3,6 2,8 2,7

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.      
  20091 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export                      
                       
Varuexport 1 014 7,8 3,5 0,6 -17,5 14,3 10,9 6,6 6,7 6,0 6,4
Tjänsteexport 481 12,2 12,1 4,7 -3,4 3,2 5,3 7,8 7,7 7,2 7,2
Total export 1 495 9,0 5,7 1,7 -13,4 10,7 9,2 7,0 7,0 6,4 6,7
Exportpris   3,0 1,9 4,0 0,7 -0,4 -2,7 -0,4 0,6 0,8 0,8
                       
Import 914 9,6 8,7 2,7 -16,2 17,3 9,7 7,1 6,6 6,5 6,2
                       
Varuimport 661 7,4 9,9 5,8 -6,6 1,6 7,5 7,7 6,8 6,4 5,6
Tjänsteimport 1 294 9,0 9,0 3,5 -13,7 12,7 9,1 7,3 6,6 6,5 6,0
Total import 1 294 9,0 9,0 3,5 -13,7 12,7 9,1 7,3 6,6 6,5 6,0
Importpris   3,3 0,6 4,4 0,0 -0,2 -2,0 0,5 1,2 1,2 1,2
                       

1 Löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

6

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.      
  20091 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Näringslivet2 362 8,3 10,3 5,1 -19,1 4,5 11,4 8,8 7,3 5,2 3,9
Varuproducenter 158 5,1 11,6 3,0 -18,7 -0,6 13,7 8,1 7,8 6,9 4,3
Industri 79 -2,8 13,6 -0,2 -22,2 -7,5 16,0 14,9 6,2 3,5 3,1
Övriga varuproducenter 79 16,3 9,4 6,8 -14,9 6,3 11,8 2,1 9,4 10,3 5,4
Tjänsteproducenter2 203 10,8 9,3 6,8 -19,5 8,5 9,8 9,3 6,9 3,9 3,6
Bostäder 87 15,5 8,0 -13,1 -23,3 16,0 23,5 16,7 8,3 6,6 4,4
Nybyggnationer 42 13,8 11,0 -14,0 -41,0 1,4 17,7 21,7 16,2 12,8 8,0
Ombyggnationer 45 18,0 3,6 -11,8 5,8 29,5 27,7 13,3 2,7 1,6 1,2
Offentliga myndigheter 101 6,1 3,8 4,3 4,2 4,3 -5,6 -1,3 -0,5 0,4 1,0
Staten 50 1,7 -1,0 5,6 8,6 4,3 -12,0 -4,8 -8,1 -2,8 0,3
Kommuner 51 10,9 8,8 3,1 -0,1 4,3 0,8 1,7 5,6 2,7 1,4
Totalt 550 9,2 8,9 1,4 -16,3 6,3 10,4 8,8 6,4 4,8 3,7
                       

1Löpande priser.

2Exklusive bostäder.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

7

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabell 8 Hushållens ekonomi

Hushållens inkomster

  Mdkr   Procentuell förändring. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.        
  20091   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Real disponibel inkomst2     3,8 5,4 3,2 1,6 1,4 4,5 3,1 2,3 2,0 1,5
Prisindex3     1,2 1,4 3,1 1,9 1,3 0,6 1,2 2,0 2,3 2,2
Nominell disponibel inkomst 1 640   5,1 6,8 6,4 3,5 2,7 5,2 4,3 4,4 4,2 3,7
varav                        
Lönesumma4 1 306   5,4 6,9 5,5 0,1 3,0 4,4 5,3 5,5 5,1 4,4
Övriga faktorinkomster 197   6,7 10,1 3,6 -5,3 0,6 4,1 5,2 5,4 5,1 4,4
Räntor och utdelningar, netto5 61   0,9 0,4 0,2 -0,1 0,4 1,7 0,4 0,3 0,3 0,1
Offentliga transfereringar 540   2,0 -1,2 1,9 6,9 -0,4 -0,8 2,1 2,0 2,2 2,9
varav                        
Pensioner 281   2,8 4,0 5,5 7,4 0,7 -0,2 5,2 4,9 4,5 4,8
Sjukdom 110   0,0 -1,4 -3,1 -2,3 -6,3 -3,1 -0,9 -1,7 -0,8 0,4
Arbetsmarknad 33   -9,0 -32,5 -20,7 53,5 8,1 -9,5 -14,8 -13,3 -11,3 -6,6
Familjer och barn 56   8,7 1,9 2,0 2,1 3,8 3,8 3,9 2,5 2,3 2,8
Studier 13   5,3 -10,0 4,9 9,0 2,8 0,5 -2,2 -0,4 0,0 -0,1
Övrigt 48   6,1 -0,8 8,0 10,8 -5,0 2,0 -0,1 0,0 0,5 0,5
Privata transfereringar 63   4,5 6,4 9,0 6,3 10,7 3,2 4,0 3,7 3,8 4,6
Skatter och avgifter 527   5,1 1,1 -0,3 -5,0 1,4 1,6 5,5 5,3 4,9 4,7
Hushållens sparande                        
  Mdkr   Andel av disponibel inkomst              
                 
  20091   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eget sparande 113   0,4 2,0 5,0 6,9 5,0 5,5 4,7 3,8 3,1 2,4
Nettosparande i avtalspensioner 112   6,7 7,5 7,0 6,8 6,5 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5
(inklusive pps)  
                       
Total sparkvot6 225   6,6 8,8 11,2 12,9 10,8 11,0 10,3 9,6 9,0 8,4
Finansiellt sparande 190   3,2 5,3 8,6 11,6 9,2 9,6 9,0 8,2 7,8 7,1

1Löpande priser.

2Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

3Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.

4Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.

5Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.

6Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl. PPS)).

Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 9 Näringslivets produktion

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.      
  20091 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Varuproducenter 141 5,4 6,0 -5,8 -5,5 7,9 5,5 3,8 3,2 2,1 2,1
Industri 1 373 6,4 4,1 2,1 -4,4 4,7 4,5 4,2 3,9 3,4 2,9
Byggverksamhet 996 6,8 5,5 1,7 -5,3 6,8 5,9 4,8 4,6 4,0 3,3
Tjänsteproducenter 2 084 5,7 4,3 -0,6 -7,5 7,4 5,6 4,6 4,3 3,4 3,1
exkl. finans- och 996 6,8 5,5 1,7 -5,3 6,8 5,9 4,8 4,6 4,0 3,3
fastighetsverksamhet
                     
Näringslivet totalt 2 084 5,7 4,3 -0,6 -7,5 7,4 5,6 4,6 4,3 3,4 3,1

1 Löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

8

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabell 10 Offentlig produktion

  Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.      
  20091 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kommunal produktion 418 -0,7 0,2 0,2 1,0 -1,3 0,8 0,4 0,8 0,3 0,7
Statlig produktion 148 0,2 -0,3 0,2 0,2 3,3 2,0 -0,1 0,4 0,4 0,7
                       
Total offentlig produktion 566 -0,5 0,0 0,2 0,8 -0,1 1,1 0,3 0,7 0,3 0,7
                       

1 Löpande priser.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 11 Bytesbalans

Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Handelsbalans 159 120 101 102 83 84 70 66 58 60
procent av BNP 5,4 3,8 3,2 3,3 2,5 2,4 1,9 1,7 1,5 1,4
Tjänstebalans 71 106 110 103 114 118 127 141 155 173
Faktorinkomster 55 96 112 52 57 53 63 69 59 58
Löpande transfereringar -37 -33 -42 -39 -45 -40 -44 -47 -49 -49
Bytesbalans 248 289 281 218 209 215 216 230 223 242
procent av BNP 8,4 9,2 8,8 7,0 6,3 6,2 6,0 6,0 5,6 5,8
Kapitaltransfereringar -20 -3 -5 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -7
Finansiellt sparande 228 286 276 214 205 210 210 223 216 235
procent av BNP 7,8 9,2 8,6 6,9 6,2 6,1 5,8 5,9 5,4 5,7
Bytesförhållande                    
procentuell utveckling -0,3 1,4 -0,4 0,6 -0,2 -0,6 -0,8 -0,6 -0,4 -0,4

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 12 Bruttonationalinkomst (BNI)

Miljarder kronor, löpande priser. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BNP 2 944 3 126 3 204 3 089 3 301 3 459 3 620 3 808 3 981 4 154
Primära inkomster netto 38 71 113 56 61 54 64 70 60 58
BNI 2 982 3 197 3 317 3 145 3 362 3 513 3 684 3 878 4 041 4 213
                     

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad

Tabell 13 Arbetsmarknad

Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet

Nivå, tusental om annat ej anges Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2006-2010, prognos för 2011-2015.
  2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BNP1 3 089 4,3 3,3 -0,6 -5,3 5,5 4,6 3,8 3,6 2,8 2,7
Produktivitet2 376 3,0 -0,2 -1,3 -2,8 3,1 2,7 2,6 1,8 1,7 1,5
Produktivitet i näringslivet 412 4,3 -0,5 -2,4 -4,0 3,6 2,8 2,9 1,9 1,8 1,6
Arbetade timmar3 716 526 1,3 3,5 0,8 -2,9 2,5 1,9 1,1 1,8 1,0 1,2
Medelarbetstid4 1 593 -0,5 1,0 -0,3 -0,9 1,5 -0,5 -0,2 0,5 -0,1 0,6
Kalenderkorrigerat5                      
BNP1   4,6 3,4 -0,9 -5,2 5,3 4,6 4,1 3,6 2,9 2,4
Produktivitet2 375 2,7 -0,3 -1,0 -3,0 3,4 2,7 2,1 1,8 1,5 1,8
Produktivitet i näringslivet 411 4,0 -0,7 -2,1 -4,2 3,9 2,8 2,4 1,9 1,6 2,0
Arbetade timmar3 717 927 1,9 3,8 0,3 -2,6 1,9 1,9 2,0 1,8 1,3 0,6
Medelarbetstid4 1 596 0,0 1,3 -0,8 -0,6 0,9 -0,5 0,6 0,5 0,2 0,0
Sysselsatta, 15–74 år 4 499 1,8 2,5 1,2 -2,1 1,1 2,5 1,4 1,3 1,1 0,6
Sysselsättningsgrad, 15–74 år6   65,8 66,7 66,8 64,7 64,7 65,8 66,3 66,9 67,4 67,5
Arbetskraften, 15–74 år 4 907 1,1 1,5 1,2 0,2 1,1 1,3 0,6 0,5 0,5 0,3
Arbetskraftsdeltagande, 15-74 år7   70,8 71,1 71,2 70,6 70,7 71,0 71,0 71,0 71,1 71,0
Arbetslöshet, 15–74 år8 408 7,1 6,1 6,2 8,3 8,4 7,3 6,6 5,8 5,2 4,9
Programdeltagare9 127 2,9 1,8 1,7 2,6 3,7 3,5 2,8 2,4 2,0 1,8
Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program                
    Tusental personer, årsgenomsnitt.            
               
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sysselsatta   56 37 16 9 10 12 14 13 10 10
I utbildning   82 52 69 118 175 163 128 107 92 81
Totalt   139 89 85 127 185 175 142 121 102 91
                       

1BNP till marknadspris, fasta priser. Nivå avser Mdkr.

2Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.

3Enligt nationalräkenskaperna, 10 000-tal.

4Avser arbetade timmar per år enligt nationalräkenskaperna dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU.

5Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.

6Antal sysselsatta i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.

7Antal i arbetskraften i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.

8I procent av arbetskraften.

9Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften.

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet

Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  Nivå, tusental Procentuell förändring                
  2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Varuproducenter 1 085 0,8 3,0 2,1 -6,6 1,1 2,3 1,1 1,1 0,2 -0,3
Industri 663 -0,7 2,1 0,2 -9,8 -1,0 0,8 1,3 1,2 0,1 -0,4
Byggverksamhet 292 6,4 7,6 7,3 -1,2 5,2 6,3 1,4 1,3 0,6 0,2
Tjänsteproducenter 1 988 2,6 4,0 2,4 0,6 2,6 4,1 1,8 1,8 2,2 1,5
exkl. finans- och 1 817 2,4 4,3 2,4 0,7 2,9 4,5 2,0 1,9 2,4 1,6
fastighetsverksamhet
                     
                       
Näringslivet totalt 3 072 1,9 3,7 2,3 -2,1 2,0 3,5 1,6 1,5 1,5 0,9
                       

Anm.: Tabellen avser sysselsättning enligt nationalräkenskaperna.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter

Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  Nivå, tusental Procentuell förändring                
  2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kommunala myndigheter 1 065 1,3 0,2 -1,9 -2,5 -1,6 0,4 1,4 1,3 0,5 -0,1
Staten 227 0,4 -1,7 -3,0 -1,0 1,5 -0,2 -0,2 -0,9 -1,2 -0,5
                       
Offentliga myndigheter totalt 1 292 1,1 -0,1 -2,1 -2,2 -1,0 0,3 1,1 0,9 0,2 -0,2
                       

Anm.: Enligt nationalräkenskaperna (NR). Offentliga myndigheter och kommunala myndigheter är NR-begrepp som skiljer sig från begreppen offentlig sektor respektive kommunal sektor. Skillnaden ligger i att kommunernas så kallade affärsdrivande verksamheter inte omfattas av de förstnämnda begreppen, utan förs till näringslivet i NR:s branschindelade (funktionsindelade) statistik. Detta beror på att affärsverken anses vara marknadsmässiga institutionella enheter. Samma affärsdrivande verksamheter förs dock till offentlig (kommunal) sektor i NR:s sektorindelade statistik, då dess andel av bl.a. finansiellt sparande inte kan särskiljas från resten av kommunerna. Till följd av omfattande bolagiseringar av affärsdrivande verksamheter under senare år, så har skillnaden mellan begreppen i praktiken minskat och är nuförtiden liten.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler

Resursutnyttjande

    Skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå i procent av potentiell nivå.    
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BNP-gap   1,8 3,2 0,5 -6,7 -3,8 -1,9 -0,7 -0,1 0,1 0,0
Produktivitetsgap   2,5 1,4 -0,2 -3,6 -1,3 0,2 0,5 0,4 0,0 0,0
Produktivitetsgap i näringslivet   3,2 1,7 -0,3 -4,5 -1,6 0,2 0,7 0,5 0,1 -0,1
Timgap   -0,7 1,8 0,7 -3,3 -2,6 -2,0 -1,2 -0,5 0,1 0,0
Sysselsättningsgap   -0,7 0,8 0,7 -2,6 -2,5 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 0,0
Potentiella variabler                      
  Potentiell nivå Procentuell förändring om annat ej anges, kalenderkorrigerade värden.    
  2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Potentiell BNP1 3 312 1,9 2,0 1,9 2,1 2,1 2,6 2,9 2,9 2,7 2,5
Potentiell produktivitet 389 1,2 0,8 0,5 0,4 1,1 1,2 1,8 1,9 1,9 1,8
Pot. produktivitet i näringslivet 431 2,0 0,8 -0,1 0,0 0,8 1,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Pot. antal arbetade timmar 742 224 0,8 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7
Pot. sysselsättning 4 619 0,9 1,1 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6
Jämviktsarbetslöshet2 319 6,6 6,7 6,7 6,5 6,5 6,3 5,9 5,5 5,2 4,9

1Potentiell BNP till marknadspris.

2Skillnaden mellan potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning i procent av potentiell arbetskraft. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

11

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och 5.6 Inflation och reporänta

Tabell 17 Löneutveckling och inflation

Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nominell löneutveckling                    
Industri 3,2 3,7 4,4 3,0 2,8 2,7 3,5 3,7 3,8 3,8
Byggindustri 3,4 2,6 4,5 3,5 1,9 2,6 3,5 3,7 3,8 3,8
Näringslivets tjänstesektorer 3,1 3,4 3,8 3,2 2,4 2,6 3,3 3,4 3,6 3,6
Statliga myndigheter 3,4 3,8 3,9 3,9 2,7 2,2 2,7 3,0 3,1 3,1
Kommunala myndigheter 2,8 3,0 5,0 3,9 2,6 2,6 2,8 3,2 3,2 3,2
                     
Totalt, konjunkturlönestatistiken 3,1 3,3 4,3 3,4 2,5 2,6 3,2 3,4 3,5 3,5
Totalt, nationalräkenskaperna 3,3 3,0 4,6 3,0 0,9 2,5 3,3 3,6 3,7 3,7
                     
Konsumentprisernas utveckling                    
                     
KPI, dec–dec 1,6 3,5 0,9 0,6 2,3 1,7 2,4 2,9 2,5 2,3
KPI, årsgenomsnitt 1,4 2,2 3,4 -0,5 1,2 2,5 2,0 2,8 2,7 2,4
KPIX, dec–dec1 1,2 2,0 1,4 2,4 2,0 0,1 1,3 1,8 1,8 1,7
KPIX, årsgenomsnitt 1,2 1,2 2,5 1,5 1,9 0,8 0,9 1,6 1,9 1,8
KPIF, dec–dec2 1,2 2,4 1,6 2,4 2,3 0,4 1,6 2,1 2,1 2,0
KPIF, årsgenomsnitt 1,4 1,5 2,7 1,7 2,0 1,1 1,2 1,9 2,1 2,1
HIKP, dec–dec 1,4 2,5 2,1 2,8 2,1 0,4 1,3 1,8 1,8 1,7
HIKP, årsgenomsnitt 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,1 0,9 1,6 1,9 1,8
NPI, dec–dec 1,9 3,8 -0,2 0,6 3,1 -0,6 1,3 1,8 1,8 1,7
NPI, årsgenomsnitt 1,1 2,7 2,7 -0,8 1,8 0,6 0,9 1,6 1,9 1,8
Prisbasbelopp, tusen kronor 39,7 40,3 41,0 42,8 42,4 42,8 43,8 44,7 45,9 47,2

1Mått på underliggande inflation. I KPIX exkluderas både räntekostnader för egnahem och direkta effekter på konsumentpriserna av förändrade indirekta skatter och subventioner.

2Mått på underliggande inflation. I KPIF (KPI med fast ränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser konstant. Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

12

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabeller till avsnitt 7 Utgifter

Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal

Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utgiftstak 907 938 957 989 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103 1 123
Takbegränsade utgifter 895 910 943 965 986 997 1 009 1 025 1 045 1 066
Budgeteringsmarginal 12 28 14 24 38 66 74 68 58 57
Budgeteringsmarginal, procent av 1,3 3,1 1,4 2,5 3,9 6,6 7,4 6,6 5,6 5,3
takbegränsade utgifter
                   

Anm.: Utgiftstak för 2015 är regeringens bedömning av utgiftstak i denna proposition.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2010–2015

Miljarder kronor

Utgiftsområde 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
Utfall1 Anslag2 Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat
1 Rikets styrelse 11 657 11 3782 11 515 11 341 11 529 11 744 12 011
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 144 13 000 12 921 13 032 13 407 13 824 14 364
3 Skatt, tull och exekution 9 385 10 009 9 780 10 149 10 312 10 539 10 823
4 Rättsväsendet 35 486 36 758 36 306 37 483 38 002 38 720 39 704
5 Internationell samverkan 1 998 2 002 1 847 2 007 2 011 2 015 2 022
6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 665 45 306 43 885 45 760 46 856 48 193 49 403
7 Internationellt bistånd 26 669 29 863 30 336 30 993 32 949 34 481 36 138
8 Migration 7 092 8 032 7 716 7 444 7 332 7 254 7 253
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 56 015 60 067 57 264 61 025 62 804 64 505 65 038
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 99 933 93 841 94 045 90 508 86 753 84 210 82 649
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 41 473 40 624 41 125 40 513 39 456 38 825 38 241
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 70 177 73 092 72 812 76 534 78 436 80 502 82 322
13 Integration och jämställdhet 5 192 6 028 6 250 7 378 8 093 8 681 8 568
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 68 556 69 632 65 562 60 995 56 047 53 338 51 015
15 Studiestöd 22 580 23 472 21 995 21 026 21 164 22 534 24 177
16 Utbildning och universitetsforskning 53 234 54 532 53 749 53 560 54 259 54 520 54 860
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 11 338 12 210 12 100 12 285 12 461 12 620 12 803
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 1 559 1 293 1 231 1 125 1 118 1 129 1 154
  byggande samt konsumentpolitik
               
19 Regional tillväxt 3 179 3 510 3 340 3 380 3 165 2 965 2 634
20 Allmän miljö- och naturvård 5 161 5 144 5 280 5 200 4 761 4 831 4 668
21 Energi 2 704 2 884 3 237 2 772 2 022 2 048 1 674
22 Kommunikationer 39 784 40 125 41 232 39 202 41 025 41 211 45 224
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 447 17 867 17 387 16 920 15 934 15 946 15 178
24 Näringsliv 8 501 5 475 5 416 5 490 5 449 5 518 5 124
25 Allmänna bidrag till kommuner 75 691 88 025 88 038 84 444 84 499 84 284 83 714
26 Statsskuldsräntor m.m. 23 361 25 970 32 150 24 280 23 415 23 615 31 535
27 Avgiften till Europeiska unionen 30 407 30 637 30 604 32 921 34 458 35 642 35 060
  Minskning av anslagsbehållningar       -1 947 -1 775 -1 796 -1 628
Summa utgiftsområden3 786 389 810 776 807 120 795 816 795 944 801 898 815 728
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldräntor4 763 028 784 806 774 970 771 584 772 589 778 318 784 227
  Ålderspensionssystemet vid sidan av 222 897   222 184 237 137 252 554 266 359 281 776
  statsbudgeten  
               
Takbegränsade utgifter 985 925   997 154 1 008 721 1 025 143 1 044 677 1 066 003
Budgeteringsmarginal 38 075   65 846 74 279 67 857 58 323 56 997
Utgiftstak för staten 1 024 000   1 063 000 1 083 000 1 093 000 1 103 000 1 123 0005

1Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statsbudgeten för 2011.

2Enligt 2010/11:FiU10 och vårändringsbudget för 2011.

3Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.

4Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.

5Regeringens bedömning av utgiftstak för 2015 (se avsnitt 10.4.2).

Källa: Egna beräkningar.

13

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabeller till avsnitt 9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskulden

Tabell 20 Offentliga sektorns finanser

Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inkomster 1 560 1 643 1 662 1 610 1 675 1 731 1 821 1 912 1 999 2 089
Procent av BNP 53,0 52,5 51,9 52,1 50,7 50,1 50,3 50,2 50,2 50,3
Skatter och avgifter 1 413 1 472 1 480 1 440 1 503 1 553 1 634 1 717 1 797 1 877
Procent av BNP 48,0 47,1 46,2 46,6 45,5 44,9 45,1 45,1 45,2 45,2
Kapitalinkomster 61 72 79 64 60 69 74 77 80 86
Övriga inkomster 86 98 102 107 113 110 113 117 121 126
                     
Utgifter 1 495 1 531 1 590 1 640 1 686 1 721 1 756 1 806 1 856 1 906
Procent av BNP 50,8 49,0 49,6 53,1 51,1 49,8 48,5 47,4 46,6 45,9
Transfereringar och subventioner 595 588 606 642 646 641 659 676 692 710
Hushåll 499 494 503 538 536 532 543 554 566 583
Näringslivet 51 52 54 55 58 55 58 62 63 63
Utlandet 45 42 49 49 52 55 57 61 63 64
Konsumtion 765 797 835 858 899 919 944 974 1 005 1 035
Investeringar m.m. 84 90 96 104 109 116 111 112 116 124
Ränteutgifter 51 55 53 36 33 44 42 43 43 38
                     
Finansiellt sparande 65 112 71 -29 -11 10 65 106 143 182
Procent av BNP 2,2 3,6 2,2 -0,9 -0,3 0,3 1,8 2,8 3,6 4,4
Staten 31 75 44 -26 -18 5 60 103 139 181
Pensionssystemet 30 33 31 5 5 14 11 7 7 4
Kommunsektorn 4 3 -4 -9 2 -8 -6 -4 -3 -3
                     
Finansiell ställning                    
Konsoliderad bruttoskuld 1 333 1 257 1 243 1 321 1 313 1 272 1 207 1 098 944 788
Procent av BNP 45,3 40,2 38,8 42,8 39,8 36,8 33,4 28,8 23,7 19,0
Nettoskuld -412 -547 -404 -613 -712 -735 -801 -904 - 1049 - 1231
Procent av BNP -14,0 -17,5 -12,6 -19,8 -21,6 -21,3 -22,1 -23,7 -26,3 -29,6

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

14

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabell 21 Statens finanser

Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inkomster 879 917 885 834 881 914 963 1 010 1 054 1 101
Skatter och avgifter 799 824 787 736 785 812 857 902 945 986
Kapitalinkomster 28 32 35 31 29 36 38 38 37 38
Övriga inkomster 51 61 63 67 67 66 68 70 73 76
Utgifter 848 842 841 859 899 910 903 907 915 920
Transfereringar till privat sektor 375 356 356 368 370 365 366 368 369 370
Bidrag till kommunsektorn 150 159 154 160 186 185 184 185 188 188
Ålderspensionsavgifter 27 24 24 24 24 21 21 20 21 21
Konsumtion 206 210 217 225 236 241 245 249 254 258
Investeringar m.m. 44 45 46 51 53 57 50 48 49 54
Ränteutgifter 46 49 45 32 30 40 38 37 35 28
                     
Finansiellt sparande 31 75 44 -26 -18 5 60 103 139 181
Procent av BNP 1,1 2,4 1,4 -0,8 -0,5 0,1 1,7 2,7 3,5 4,4
Budgetsaldo 18 103 135 -176 -1 41 81 128 171 169
Procent av BNP 0,6 3,3 4,2 -5,7 0,0 1,2 2,2 3,4 4,3 4,1
Statsskuld 1 220 1 115 1 062 1 149 1 113 1 059 982 858 689 520
Procent av BNP 41,4 35,7 33,1 37,2 33,7 30,6 27,1 22,5 17,3 12,5

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 22 Ålderspensionssystemet

Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inkomster 210 223 233 225 230 236 248 260 274 287
Socialförsäkringsavgifter 160 169 178 179 184 192 202 212 223 232
Statliga ålderspensionsavgifter 27 24 24 24 24 21 21 20 21 21
Räntor, utdelningar m.m. 24 30 31 22 22 23 26 28 31 33
Utgifter 180 189 202 220 225 223 238 253 267 282
Pensioner 176 186 199 217 220 220 234 250 263 279
Övriga utgifter 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3
                     
Finansiellt sparande 30 33 31 5 5 14 11 7 7 4
Procent av BNP 1,0 1,1 1,0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

15

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Tabell 23 Kommunsektorns finanser

Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inkomster 656 695 729 743 782 796 823 856 890 922
Skatter 454 479 503 511 520 534 560 587 614 642
Kommunal fastighetsavgift     12 14 14 15 15 16 16 16
Statsbidrag 114 120 111 115 138 137 134 134 135 133
Skatter och statsbidrag, 19,3 19,2 19,5 20,7 20,4 19,8 19,6 19,4 19,2 19,0
procent av BNP
                   
Kapitalinkomster 11 13 14 11 9 10 11 13 15 17
Övriga inkomster 77 82 89 92 101 99 102 106 110 113
varav kompensation för 36 39 43 44 47 48 49 51 53 55
mervärdesskatt
                   
Utgifter 653 691 733 751 780 804 829 860 893 925
Transfereringar till hushåll 28 29 32 36 34 35 36 36 37 37
Övriga transfereringar 21 23 25 26 28 29 30 30 30 31
Konsumtion 557 585 616 631 659 676 696 722 749 774
Investeringar 40 45 50 52 55 59 61 64 67 70
Ränteutgifter 7 8 10 5 4 5 6 8 10 12
                     
Finansiellt sparande 4 3 -4 -9 2 -8 -6 -4 -3 -3
Procent av BNP 0,1 0,1 -0,1 -0,3 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
Resultat före extraordinära poster 15 14 8 13 19 6 9 10 11 12

Anm.: Skatter och statsbidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den kommunala fastighetsavgiften. Investeringsutgifterna inkluderar även nettoutgifter för köp av mark och fastigheter.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 24 Strukturellt sparande

Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2006–2010, prognos för 2011–2015.

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Finansiellt sparande, miljarder kronor 65 112 71 -29 -11 10 65 106 143 182
                     
Finansiellt sparande 2,2 3,6 2,2 -0,9 -0,3 0,3 1,8 2,8 3,6 4,4
Justering för konjunkturläge -1,0 -1,7 -0,2 4,0 2,2 1,1 0,4 0,0 -0,1 0,0
Justering för engångseffekter1 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering, extraordinära kapitalvinster -0,5 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Strukturellt sparande 0,8 1,1 1,8 3,0 1,9 1,4 2,2 2,9 3,6 4,5
                     
BNP-gap, procent 1,8 3,2 0,5 -6,7 -3,8 -1,9 -0,7 -0,1 0,1 0,0

1 Engångseffekten 2008 och 2009 beror på nya regler avseende byggmoms som tillfälligt ökar momsinbetalningarna med 8 miljarder kronor 2008 och 2 miljarder kronor 2009.

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

16

Till toppen