Till innehåll på sidan

2005 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2004/05:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2005-04-14
Inlämning
2005-04-14
Bordläggning
2005-04-14
Hänvisning
2005-04-15
Motionstid slutar
2005-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2005 års ekonomiska vårproposition

Regeringens proposition 2004/05:100

2005 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.

Regeringens proposition 2004/05:100

2005 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2005

Göran Persson

Pär Nuder

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt förslag till tilläggsbudget för 2005. Regeringen redovisar även en bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling. I bilaga 1 presenterar regeringen sin bedömning av hur den svenska ekonomin kommer att

Förslagspunkter (17)

 1. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (kapitel 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU20
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta att den rörliga krediten i Riksgäldskontoret för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar får uppgå till högst 750 000 000 kronor (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 300 000 000 kronor (avsnitt 3.2.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 41 130 000 000 kronor efter 2005 (avsnitt 3.2.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen får vidta förberedande åtgärder och ingå ekonomiska åtaganden för att en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden skall kunna införas den 1 januari 2006 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.2.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 6. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om finansieringsbidrag vid arbetspraktik (avsnitt 3.2.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om tid i aktivitet (avsnitt 3.2.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om anställningsstöd (avsnitt 3.2.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda ramanslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 950 000 000 kronor under 2006 och högst 700 000 000 kronor under perioden 2007-2010 (avsnitt 3.2.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning ingå ekonomiska förpliktelser i samband med kärnsäkerhetsforskning som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 38 000 000 kronor under perioden 2006-2008 (avsnitt 3.2.17).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 21 Energi uppförda ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 546 000 000 kronor under 2006 och högst 546 000 000 kronor under perioden 2007-2009 (avsnitt 3.2.18).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda ramanslaget 35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av en reaktor vid Barsebäcksverket (avsnitt 3.2.18).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en investeringsplan för Statens järnvägar i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 3.2.19).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsbron får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som tagits upp för att finansiera byggandet av Svinesundsförbindelsen (avsnitt 3.2.19).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2005 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 300 000 000 kronor för att omfinansiera vägprojekt som ingår i de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg enligt vad regeringen föreslår (avsnitt 3.2.19).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling (avsnitt 3.2.19).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (8)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.