Till innehåll på sidan

1997 års ekonomiska vårproposition

Proposition 1996/97:150 Inledning och innehållsförteckning

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Bordläggning
1997-04-15
Inlämning
1997-04-15
Hänvisning
1997-04-16
Motionstid slutar
1997-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1996/97:150

1997 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, ett program
för arbete och utbildning, utgiftstak, ändrade anslag för
budgetåret 1997, vissa skattefrågor, bedömning av
kommunsektorns ekonomiska utveckling, m.m.

Regeringens proposition

1996/97:150

1997 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 april 1997

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Förslag läggs om bud-
getpolitiska mål fr.o.m. år 1999 samt förslag till utgiftstak för staten för år 2000. Regeringen aviserar inom
ramen

Förslagspunkter (174)

 1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (avsnitt 1)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (avsnitt 1)
  Behandlas i
 3. att riksdagen fastställer ett långsiktigt mål om ett överskott i de offentliga finanserna på 2 % av bruttonationalprodukten i genomsnitt över en konjunkturcykel (avsnitt 4.3)
  Behandlas i
 4. att riksdagen fastställer ett långsiktigt mål om ett överskott i de offentliga finanserna på 2 % av bruttonationalprodukten i genomsnitt över en konjunkturcykel (avsnitt 4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen fastställer målen för budgetpolitiken om ett överskott i de offentliga finanserna till 0,5 % av bruttonationalprodukten för år 1999, 1,5 % för år 2000 och 2 % för år 2001 (avsnitt 4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen fastställer målen för budgetpolitiken om ett överskott i de offentliga finanserna till 0,5 % av bruttonationalprodukten för år 1999, 1,5 % för år 2000 och 2 % för år 2001 (avsnitt 4.3)
  Behandlas i
 7. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1998-2000 (avsnitt 5.5)
  Behandlas i
 8. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1998-2000 (avsnitt 5.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten för år 2000 till 744 miljarder kronor (avsnitt 5.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten för år 2000 till 744 miljarder kronor (avsnitt 5.5)
  Behandlas i
 11. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden åren 1998 - 2000 som riktlinjer för regeringens budgetarbete (avsnitt 5.6 och tabell 5.8)
  Behandlas i
 12. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden åren 1998 - 2000 som riktlinjer för regeringens budgetarbete (avsnitt 5.6 och tabell 5.8)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna inom den kommunala sektorn (avsnitt 5.5 och avsnitt 8)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna inom den kommunala sektorn (avsnitt 5.5 och avsnitt 8)
  Behandlas i
 15. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
  Behandlas i
 16. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 19. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 20. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 23. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 24. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 27. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 28. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 31. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 32. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:AU13
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 35. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 36. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 39. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 40. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 43. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 44. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 47. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 48. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen godkänner vad regeringen förordat om avräkning av anslag och inkomsttitlar (avsnitt 6.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 50. att riksdagen godkänner vad regeringen förordat om avräkning av anslag och inkomsttitlar (avsnitt 6.2)
  Behandlas i
 51. att riksdagen beslutar att på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 ändra det under utgiftsområde 2 anvisade obetecknade anslaget Kostnader för vissa nämnder till ett ramanslag
  Behandlas i
 52. att riksdagen beslutar att på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 ändra det under utgiftsområde 2 anvisade obetecknade anslaget Kostnader för vissa nämnder till ett ramanslag
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen bemyndigar regeringen att sälja, byta eller på annat sätt helt eller delvis avyttra statens aktieinnehav i Värdepapperscentralen VPC AB
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 54. att riksdagen bemyndigar regeringen att sälja, byta eller på annat sätt helt eller delvis avyttra statens aktieinnehav i Värdepapperscentralen VPC AB
  Behandlas i
 55. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera ersättning som härrör från avyttring av aktier i Värdepapperscentralen VPC AB till förvärv av aktier i eller bildande av bolag som direkt eller indirekt driver verksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller aktiekontolagen (1989:827)
  Behandlas i
 56. att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera ersättning som härrör från avyttring av aktier i Värdepapperscentralen VPC AB till förvärv av aktier i eller bildande av bolag som direkt eller indirekt driver verksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller aktiekontolagen (1989:827)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen bemyndigar regeringen att genom apportförfarande, emission, kvittning eller på annat sätt överlåta försvarsfastigheter till ett av staten ägt aktiebolag
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 58. att riksdagen bemyndigar regeringen att genom apportförfarande, emission, kvittning eller på annat sätt överlåta försvarsfastigheter till ett av staten ägt aktiebolag
  Behandlas i
 59. att riksdagen bemyndigar regeringen att bilda ett särskilt aktiebolag för försvarsfastigheter samt att vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av bolagsbildningen
  Behandlas i
 60. att riksdagen bemyndigar regeringen att bilda ett särskilt aktiebolag för försvarsfastigheter samt att vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av bolagsbildningen
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om och vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av bolagsbildningen
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om och vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av bolagsbildningen
  Behandlas i
 63. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra den slutliga avvecklingen av Securum AB enligt de principer som redovisas (avsnitt 6.4)
  Behandlas i
 64. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra den slutliga avvecklingen av Securum AB enligt de principer som redovisas (avsnitt 6.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 65. att riksdagen fastställer ett beräknat avgiftsuttag för teleberedskapsavgiften under budgetåret 1997 till sammanlagt 50 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 66. att riksdagen fastställer ett beräknat avgiftsuttag för teleberedskapsavgiften under budgetåret 1997 till sammanlagt 50 000 000 kr
  Behandlas i
 67. att riksdagen fastställer det sammanlagda avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften under budgetåret 1997 till sammanlagt 100 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 68. att riksdagen fastställer det sammanlagda avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften under budgetåret 1997 till sammanlagt 100 000 000 kr
  Behandlas i
 69. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåren 1997-2001 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med beslut om beredskapsåtgärder inom elförsörjningen i enlighet med vad som anförs (avsnitt 6.7)
  Behandlas i
 70. att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåren 1997-2001 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med beslut om beredskapsåtgärder inom elförsörjningen i enlighet med vad som anförs (avsnitt 6.7)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 71. att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar på ytterligare 322 000 000 kr för att uppfylla det statliga garantiåtagandet mot Nordiska investeringsbanken
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 72. att riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar på ytterligare 322 000 000 kr för att uppfylla det statliga garantiåtagandet mot Nordiska investeringsbanken
  Behandlas i
 73. att riksdagen godkänner att högst 500 000 000 kr får användas under budgetåret 1997 för försöksverksamhet med friare användning av arbetslöshetsersättning
  Behandlas i
 74. att riksdagen godkänner att högst 500 000 000 kr får användas under budgetåret 1997 för försöksverksamhet med friare användning av arbetslöshetsersättning
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 75. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om tillfällig avgångsersättning
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 76. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om tillfällig avgångsersättning
  Behandlas i
 77. att riksdagen godkänner att högst 100 000 000 kr av det under utgiftsområde 14 anvisade anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas för tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten samt för kontroll och uppföljning av att åtgärderna används på avsett sätt
  Behandlas i
 78. att riksdagen godkänner att högst 100 000 000 kr av det under utgiftsområde 14 anvisade anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas för tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten samt för kontroll och uppföljning av att åtgärderna används på avsett sätt
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 79. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om förlängning av tid i arbetslivsutveckling
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 80. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om förlängning av tid i arbetslivsutveckling
  Behandlas i
 81. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om förlängning av tid i arbetsplatsintroduktion
  Behandlas i
 82. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om förlängning av tid i arbetsplatsintroduktion
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 83. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om att öka kvinnors företagande
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 84. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om att öka kvinnors företagande
  Behandlas i
 85. att riksdagen godkänner regeringens förslag om ersättningsnivåer i utbildningsbidraget
  Behandlas i
 86. att riksdagen godkänner regeringens förslag om ersättningsnivåer i utbildningsbidraget
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 87. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om Interpraktikstipendier
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 88. att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om Interpraktikstipendier
  Behandlas i
 89. att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om det under utgiftsområde 14 anvisade anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till ett belopp om högst 55 000 000 kr beställa tjänster som medför utgifter under kommande budgetår
  Behandlas i
 90. att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om det under utgiftsområde 14 anvisade anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder till ett belopp om högst 55 000 000 kr beställa tjänster som medför utgifter under kommande budgetår
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 91. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om bidragsnivåer för anställda med lönebidrag vid de allmännyttiga organisationer som erhållit särskild dispens
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 92. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om bidragsnivåer för anställda med lönebidrag vid de allmännyttiga organisationer som erhållit särskild dispens
  Behandlas i
 93. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att lönebidraget lämnas i formav ett belopp per dag samt att rekvisitionerna av lönebidrag skall ske månadsvis
  Behandlas i
 94. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att lönebidraget lämnas i formav ett belopp per dag samt att rekvisitionerna av lönebidrag skall ske månadsvis
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 95. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om bidrag för vuxenutbildning pågrundskolenivå inom den särskilda vuxenutbildningssatsningen
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 96. att riksdagen godkänner vad regeringen förordar om bidrag för vuxenutbildning pågrundskolenivå inom den särskilda vuxenutbildningssatsningen
  Behandlas i
 97. att riksdagen godkänner regeringens förslag att 18 323 000 kronor av anslagsbehållningen på det i statsbudgeten för budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Övriga utgifter inom forskning och forskarutbildning får användas som bidrag till särskilda kostnader och vissa projekt för Malmö högskola
  Behandlas i
 98. att riksdagen godkänner regeringens förslag att 18 323 000 kronor av anslagsbehållningen på det i statsbudgeten för budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Övriga utgifter inom forskning och forskarutbildning får användas som bidrag till särskilda kostnader och vissa projekt för Malmö högskola
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 99. att riksdagen bemyndigar regeringen att inom ramen för anlaget Bidrag tillkulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad besluta om bidrag påhögst 40 000 000 kr för utbetalning under senare år, dock senastår 2000
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 100. att riksdagen bemyndigar regeringen att inom ramen för anlaget Bidrag tillkulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad besluta om bidrag påhögst 40 000 000 kr för utbetalning under senare år, dock senastår 2000
  Behandlas i
 101. att riksdagen godkänner regeringens föslag till ändrade regler för räntesubventioner och investeringsbidrag för bostäder, såvitt gäller frågan om vissa tidpunkter för bostäder såvitt gäller frågan om vissa tidpunkter för färdigställande m.m. (avsnitt 6.15)
  Behandlas i
 102. att riksdagen godkänner regeringens föslag till ändrade regler för räntesubventioner och investeringsbidrag för bostäder, såvitt gäller frågan om vissa tidpunkter för bostäder såvitt gäller frågan om vissa tidpunkter för färdigställande m.m. (avsnitt 6.15)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 103. att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade regler för räntesubventioner för bostäder såvitt gäller frågor om beräkning av räntesats i vissa fall (avsnitt 6.15)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 104. att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade regler för räntesubventioner för bostäder såvitt gäller frågor om beräkning av räntesats i vissa fall (avsnitt 6.15)
  Behandlas i
 105. att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade regler för räntesubventioner för bostäder såvitt gäller frågan om räntebidrag efter exekutiv försäljning (avsnitt 6.15)
  Behandlas i
 106. att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade regler för räntesubventioner för bostäder såvitt gäller frågan om räntebidrag efter exekutiv försäljning (avsnitt 6.15)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 107. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om ersättning till sekreteriatsuppgifter för beslutsgruppen inom EG:s strukturfonder
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 108. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår i fråga om ersättning till sekreteriatsuppgifter för beslutsgruppen inom EG:s strukturfonder
  Behandlas i
 109. att riksdagen godkänner den reviderade beräkningen av inkomsterna på inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EG
  Behandlas i
 110. att riksdagen godkänner den reviderade beräkningen av inkomsterna på inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EG
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 111. att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av medel på det under fjortonde huvudtiteln anvisade reservationsanslaget Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 112. att riksdagen godkänner den föreslagna användningen av medel på det under fjortonde huvudtiteln anvisade reservationsanslaget Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning
  Behandlas i
 113. att riksdagen godkänner att regeringen får använda högst 60 000 000 kr av anslaget Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning till radonsanering av dricksvatten (avsnitt 6.17)
  Behandlas i
 114. att riksdagen godkänner att regeringen får använda högst 60 000 000 kr av anslaget Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning till radonsanering av dricksvatten (avsnitt 6.17)
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 115. att riksdagen godkänner att regeringen, eller den myndighet som regeringen beslutar, får besluta om förskottering av investeringar i statens spåranläggningar och att villkoren för detta skall utformas i likhet med vad som gäller för förskottering av väginvesteringar
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 116. att riksdagen godkänner att regeringen, eller den myndighet som regeringen beslutar, får besluta om förskottering av investeringar i statens spåranläggningar och att villkoren för detta skall utformas i likhet med vad som gäller för förskottering av väginvesteringar
  Behandlas i
 117. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för att tidigarelägga vägprojekt om 2 169 000 000 kr
  Behandlas i
 118. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för att tidigarelägga vägprojekt om 2 169 000 000 kr
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 119. att riksdagen bemyndigar regeringen att belasta det under utgiftsområde 22 anvisade anslaget Byggande av vägar med kostnader för räntor och amorteringar avseende lån för vägprojekten E18/20 Örebro-Arboga, E4 Stora Åby-Väderstad, E22 Söderåkra-Hossmo samt E4 trafikplats Hallunda
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 120. att riksdagen bemyndigar regeringen att belasta det under utgiftsområde 22 anvisade anslaget Byggande av vägar med kostnader för räntor och amorteringar avseende lån för vägprojekten E18/20 Örebro-Arboga, E4 Stora Åby-Väderstad, E22 Söderåkra-Hossmo samt E4 trafikplats Hallunda
  Behandlas i
 121. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår avseende uppkomna driftskostnader för administrationen av Jordbrukets blockdatabas
  Behandlas i
 122. att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår avseende uppkomna driftskostnader för administrationen av Jordbrukets blockdatabas
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 123. att riksdagen bemyndigar regeringen att ta emot aktier i bolagiserade industriforskningsinstitut
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 124. att riksdagen bemyndigar regeringen att ta emot aktier i bolagiserade industriforskningsinstitut
  Behandlas i
 125. att riksdagen bemyndigar regeringen att tillsammans med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling bilda ett holdingbolag, som skall äga aktieri de till aktiebolag ombildade industriforskningsinstituten
  Behandlas i
 126. att riksdagen bemyndigar regeringen att tillsammans med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling bilda ett holdingbolag, som skall äga aktieri de till aktiebolag ombildade industriforskningsinstituten
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 127. att riksdagen bemyndigar regeringen att utnyttja det under utgiftsområde 24 anvisade anslaget Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. för statens kostnader vid bildandet av holdingbolaget
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 128. att riksdagen bemyndigar regeringen att utnyttja det under utgiftsområde 24 anvisade anslaget Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. för statens kostnader vid bildandet av holdingbolaget
  Behandlas i
 129. att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för en sammanslagning av Sveriges geologiska undersökning och Statens oljelager
  Behandlas i
 130. att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för en sammanslagning av Sveriges geologiska undersökning och Statens oljelager
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 131. att riksdagen godkänner att inkomsterna från försäljning av olja m.m. fr.o.m. 1 juli 1997 sätts in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret för att användas till finansiering av framtida kostnader för efterbehandling av lagringsanläggningar
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 132. att riksdagen godkänner att inkomsterna från försäljning av olja m.m. fr.o.m. 1 juli 1997 sätts in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret för att användas till finansiering av framtida kostnader för efterbehandling av lagringsanläggningar
  Behandlas i
 133. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om den verksamhet hos Exportkreditnämnden som genom planerade EU-regler definieras som konkurrensutsatt garantiverksamhet och om formerna och villkoren för avvecklingen av sådan verksamhet, inkluderande en eventuell försäljning eller överlåtelse av verksamheten
  Behandlas i
 134. att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om den verksamhet hos Exportkreditnämnden som genom planerade EU-regler definieras som konkurrensutsatt garantiverksamhet och om formerna och villkoren för avvecklingen av sådan verksamhet, inkluderande en eventuell försäljning eller överlåtelse av verksamheten
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 135. att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell, UO 1, Rikets styrelse, ändr av ram: -20 000 Anslag E2 Presstöd, ramanslag, förändring: -20 000; UO 2, Samhällsekonmi och finansförvaltning, ändr av ram: +500 000; Anslag B4 Försäljning av aktier i Stadshypotek AB, ramanslag ändr:-10 000; B6 Värdering m.m. av aktier i värdepapperscentralen VPC AB, ramanslag, ändr +10 000; B7 Investeringar i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden, ramanslag, ändr +500 000; UO 4, Rättsväsendet, ändr av ram: +18 000; Anslag B1 Åklagarväsendet, ramanslag, ändr +18 000; UO 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan, ändr av ram: +2 000; Anslag E5 Delegationen för översättning av EG:s regelverk, reservationsanslag, ändr: +2 000; UO 6, Totalförsvar, ändr av ram: +150 000; Anslag B7 Funktionen Telekommunikationer, ramanslag, ändr: +50 000; Anslag B10 Funktionen Energiförsörjning, ramanslag, ändr: +100 000; UO 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, ändr av ram: -50 000; Anslag A1 Sjukvårdsförmåner m.m., ramanslag, ändr: -125 000; Anslag B1 Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet, reservationsanslag, ändr: -300 000; Anslag B6 Bilstöd till handikappade, ramanslag, ändr: -130 000; Anslag B7 Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag, ändr: +475 000; Anslag C8 Alkohol- och drogpolitiska åtgärder, ramanslag, ändr: +30 000; UO 13, Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, ändr av ram: +5 453 000; Anslag A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning, ramanslag, ändr: +5 453 000; UO 14, Arbetsmarknad och arbetsliv, ändr av ram: -2 116 552; Anslag A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ramanslag, ändr: -2 124 052; Anslag A7 Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, ändr: +7 500; UO 15, Studiestöd, ändr av ram: +383 285; Anslag A2 Studiemedel, m.m., ramanslag, ändr: +20 600; Anslag A3 Vuxenstudiestöd, m.m., ramanslag, ändr: +362 685; UO 16, Utbildning och universitetsforskning, ändr av ram: +205 450; Anslag A14 Särskilda utbildningsinsatser för vuxna, ramanslag, ändr: +205 450; UO 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid, ändr av ram: +49 537; Anslag G2 Bidrag till kulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad, ramanslag, ändr: +16 000; Anslag H1 Centrala museer: Myndigheter, ramanslag, ändr: +15 237; Anslag H5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ramanslag, ändr: +7 000; Anslag N3 Stöd till idrotten, ramanslag, ändr: +11 300; UO 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande; Anslag A2 Räntebidrag m.m., ramanslag, ändr: -25 000; Anslag A10 Bostadsbidrag, ramanslag, ändr: +25 000; UO 19, Regional utjämning och utveckling, ändr av ram: -6 500; Anslag A1 Regionalpolitiska åtgärder, ramanslag, ändr: -122 500; Anslag A5 Sysselsättningsbidrag, ramanslag, ändr: +35 000; Anslag A6 Transportbidrag, ramanslag, ändr: +81 000; UO 20, Allmän miljö- och naturvård, ändr av ram: +6 100; Anslag A1 Statens naturvårdsverk, ramanslag, ändr: +2 500; Anslag A4 Investeringar inom miljöområdet, ramanslag, ändr: +3 600; UO 21, Energi, ändr av ram: +114 00; Anslag A5 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor, ramanslag, ändr: +80 000; Anslag A6 Provning, märkning och certifiering av energikrävande utrustning, m.m., ramanslag, ändr: +4 000; Anslag A7 Kostnader för bildandet av en ny energimyndighet, ramanslag, ändr: +30 000; UO 22, Kommunikationer, ändr av ram: +204 500; Anslag A10 Gemenskapens finansiella stöd för Transeuropeiska nätverket, ramanslag, ändr: +200 000; Anslag B7 Utredningsarbete, m.m. med anledning av M/S Estonias förlisning, obetecknat anslag, ändr: +4 500; UO 23, Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, ändr av ram: +247 774; Anslag B1 Statens jordbruksverk, ramanslag, ändr: +4 500; Anslag B12 Kompletterande åtgärder inom jordbruket, ramanslag, ändr: -5 000; Anslag B17 Jordbrukets blockdatabas, ramanslag, ändr: +100 000; Anslag C2 Strukturstöd till fisket m.m., ramanslag, ändr: +10 300; Anslag C3 Från EG-budgeten finaniserade strukturstöd till fisket m.m., ramanslag, ändr: +74 474; Anslag D2 Ersättningar för viltskador m.m., ramanslag, ändr: +30 000; Anslag E5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, ramanslag, ändr: +20 500; Anslag E6 Gränskontroll av livsmedel och levande djur, reservationsanslag, ändr: +13 000; UO 24, Näringsliv, ändr av ram: +136 500; Anslag A1 Näring- och teknikutvecklingsverket:Förvaltningskostnader, ramanslag, ändr: +6 500; Anslag A7 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m., ramanslag, ändr: +130 000; Anslag E3 Exportkreditnämnden, ramanslag, ändr: -3 100; Anslag E4 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning, ramanslag, ändr: +3 100; UO 25, Allmänna bidrag till kommuner, ändr av ram: +4 000 500; Anslag A1 Generellt statsbidrag till kommuner och landsting, ramanslag, ändr: +3 800 000; Anslag A2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag, ändr: +200 000; Anslag A4 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning, obetecknat anslag, ändr: +500; UO 27, Avgiften till Europeiska gemenskapen, ändr av ram: -472 000; Anslag A4 Avgift baserad på bruttonationalprodukten, ramanslag, ändr: -472 000; Summa: +8 805 594
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 136. att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell, UO 1, Rikets styrelse, ändr av ram: -20 000 Anslag E2 Presstöd, ramanslag, förändring: -20 000; UO 2, Samhällsekonmi och finansförvaltning, ändr av ram: +500 000; Anslag B4 Försäljning av aktier i Stadshypotek AB, ramanslag ändr:-10 000; B6 Värdering m.m. av aktier i värdepapperscentralen VPC AB, ramanslag, ändr +10 000; B7 Investeringar i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden, ramanslag, ändr +500 000; UO 4, Rättsväsendet, ändr av ram: +18 000; Anslag B1 Åklagarväsendet, ramanslag, ändr +18 000; UO 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan, ändr av ram: +2 000; Anslag E5 Delegationen för översättning av EG:s regelverk, reservationsanslag, ändr: +2 000; UO 6, Totalförsvar, ändr av ram: +150 000; Anslag B7 Funktionen Telekommunikationer, ramanslag, ändr: +50 000; Anslag B10 Funktionen Energiförsörjning, ramanslag, ändr: +100 000; UO 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, ändr av ram: -50 000; Anslag A1 Sjukvårdsförmåner m.m., ramanslag, ändr: -125 000; Anslag B1 Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet, reservationsanslag, ändr: -300 000; Anslag B6 Bilstöd till handikappade, ramanslag, ändr: -130 000; Anslag B7 Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag, ändr: +475 000; Anslag C8 Alkohol- och drogpolitiska åtgärder, ramanslag, ändr: +30 000; UO 13, Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, ändr av ram: +5 453 000; Anslag A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning, ramanslag, ändr: +5 453 000; UO 14, Arbetsmarknad och arbetsliv, ändr av ram: -2 116 552; Anslag A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ramanslag, ändr: -2 124 052; Anslag A7 Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, ändr: +7 500; UO 15, Studiestöd, ändr av ram: +383 285; Anslag A2 Studiemedel, m.m., ramanslag, ändr: +20 600; Anslag A3 Vuxenstudiestöd, m.m., ramanslag, ändr: +362 685; UO 16, Utbildning och universitetsforskning, ändr av ram: +205 450; Anslag A14 Särskilda utbildningsinsatser för vuxna, ramanslag, ändr: +205 450; UO 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid, ändr av ram: +49 537; Anslag G2 Bidrag till kulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad, ramanslag, ändr: +16 000; Anslag H1 Centrala museer: Myndigheter, ramanslag, ändr: +15 237; Anslag H5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ramanslag, ändr: +7 000; Anslag N3 Stöd till idrotten, ramanslag, ändr: +11 300; UO 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande; Anslag A2 Räntebidrag m.m., ramanslag, ändr: -25 000; Anslag A10 Bostadsbidrag, ramanslag, ändr: +25 000; UO 19, Regional utjämning och utveckling, ändr av ram: -6 500; Anslag A1 Regionalpolitiska åtgärder, ramanslag, ändr: -122 500; Anslag A5 Sysselsättningsbidrag, ramanslag, ändr: +35 000; Anslag A6 Transportbidrag, ramanslag, ändr: +81 000; UO 20, Allmän miljö- och naturvård, ändr av ram: +6 100; Anslag A1 Statens naturvårdsverk, ramanslag, ändr: +2 500; Anslag A4 Investeringar inom miljöområdet, ramanslag, ändr: +3 600; UO 21, Energi, ändr av ram: +114 00; Anslag A5 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor, ramanslag, ändr: +80 000; Anslag A6 Provning, märkning och certifiering av energikrävande utrustning, m.m., ramanslag, ändr: +4 000; Anslag A7 Kostnader för bildandet av en ny energimyndighet, ramanslag, ändr: +30 000; UO 22, Kommunikationer, ändr av ram: +204 500; Anslag A10 Gemenskapens finansiella stöd för Transeuropeiska nätverket, ramanslag, ändr: +200 000; Anslag B7 Utredningsarbete, m.m. med anledning av M/S Estonias förlisning, obetecknat anslag, ändr: +4 500; UO 23, Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, ändr av ram: +247 774; Anslag B1 Statens jordbruksverk, ramanslag, ändr: +4 500; Anslag B12 Kompletterande åtgärder inom jordbruket, ramanslag, ändr: -5 000; Anslag B17 Jordbrukets blockdatabas, ramanslag, ändr: +100 000; Anslag C2 Strukturstöd till fisket m.m., ramanslag, ändr: +10 300; Anslag C3 Från EG-budgeten finaniserade strukturstöd till fisket m.m., ramanslag, ändr: +74 474; Anslag D2 Ersättningar för viltskador m.m., ramanslag, ändr: +30 000; Anslag E5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, ramanslag, ändr: +20 500; Anslag E6 Gränskontroll av livsmedel och levande djur, reservationsanslag, ändr: +13 000; UO 24, Näringsliv, ändr av ram: +136 500; Anslag A1 Näring- och teknikutvecklingsverket:Förvaltningskostnader, ramanslag, ändr: +6 500; Anslag A7 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m., ramanslag, ändr: +130 000; Anslag E3 Exportkreditnämnden, ramanslag, ändr: -3 100; Anslag E4 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning, ramanslag, ändr: +3 100; UO 25, Allmänna bidrag till kommuner, ändr av ram: +4 000 500; Anslag A1 Generellt statsbidrag till kommuner och landsting, ramanslag, ändr: +3 800 000; Anslag A2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag, ändr: +200 000; Anslag A4 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning, obetecknat anslag, ändr: +500; UO 27, Avgiften till Europeiska gemenskapen, ändr av ram: -472 000; Anslag A4 Avgift baserad på bruttonationalprodukten, ramanslag, ändr: -472 000; Summa: +8 805 594
  Behandlas i
 137. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 138. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 139. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 140. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 141. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 142. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 143. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 144. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 145. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 146. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 147. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 148. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 149. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 150. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 151. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 152. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 153. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 154. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 155. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 156. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 157. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 158. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 159. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:SkU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 160. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 161. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 162. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 163. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU15
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 164. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 165. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 166. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU15
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 167. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 168. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 169. att riksdagen godkänner följande nya inkomsttitlar för redovisning av statens inkomster: - Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit, - Överskott av statsstödd exportkredit, - Ränteinkomster av lokaliseringslån, - Offentlig lagring försäljningsintäkter, - Offentlig lagring
  Behandlas i
 170. att riksdagen godkänner följande nya inkomsttitlar för redovisning av statens inkomster: - Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit, - Överskott av statsstödd exportkredit, - Ränteinkomster av lokaliseringslån, - Offentlig lagring försäljningsintäkter, - Offentlig lagring
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 171. att riksdagen godkänner att inkomsttitlarna 1425, 1426 och 1427 får följande nya titel- och undertitelbenämningar: - Skatt på öl 1425:04, - Skatt på vin och andra jästa drycker 1425:02, - Skatt på mellanklassprodukter 1425:03, - Skatt på etylalkohol föreslås få 1425:01, - Inkomsttiteln 1425 föreslås ändra namn till Alkoholskatt
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 172. att riksdagen godkänner att inkomsttitlarna 1425, 1426 och 1427 får följande nya titel- och undertitelbenämningar: - Skatt på öl 1425:04, - Skatt på vin och andra jästa drycker 1425:02, - Skatt på mellanklassprodukter 1425:03, - Skatt på etylalkohol föreslås få 1425:01, - Inkomsttiteln 1425 föreslås ändra namn till Alkoholskatt
  Behandlas i
 173. att riksdagen godkänner följande nya benämningar på inkomsttitlar: - 1473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter, - 6111 Arealersättning, - 6112 Kompletterande åtgärder, - 6113 Övriga interventioner.
  Behandlas i

  Betänkande 1996/97:FiU20
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 174. att riksdagen godkänner följande nya benämningar på inkomsttitlar: - 1473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter, - 6111 Arealersättning, - 6112 Kompletterande åtgärder, - 6113 Övriga interventioner.
  Behandlas i

Följdmotioner (104)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.