Till innehåll på sidan

Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

Proposition 2022/23:116

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-05-16
Bordlagd
2023-05-22
Hänvisad
2023-05-23
Motionstid slutar
2023-06-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

Regeringens proposition 2022/23:116

Ett granskningssystem för utländska

Prop.

direktinvesteringar till skydd för svenska

2022/23:116

säkerhetsintressen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 maj 2023
Ulf Kristersson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men det finns också risker med att utländska aktörer för- värvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Det saknas i dag ett regelverk som ger tillräckliga förutsättningar för att förhindra utländska investerares strategiska förvärv av företag

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om granskning av utländska direktinvesteringar.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.