Till innehåll på sidan

Utveckling av Sveriges landsbygd

Motion 2010/11:MJ361 av Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en aktiv utveckling av Sveriges landsbygd.

Motivering

En s-märkt landsbygdspolitik kännetecknas av en strävan efter mångfald. Det moderna lantbruket är inte längre ett traditionellt brukande av jord och skog, det är ett diversifierat småföretagande. Det handlar om småskalig livsmedelsproduktion, bioenergiutvinning, träförädling, landsbygdsturism, hästverksamhet, grön friskvård och rehabilitering.

Produktionen är viktig, liksom bevarandet. Utrymme ska finnas för ett bibehållet jordbrukslandskap med hela dess mångfald av djur och växter. Landsbygdsprogrammet har stor betydelse för skyddandet av de viktiga naturbetesmarkerna.

Landsbygdens disparata sysselsättningar grundar sig till viss del på Sveriges växlande landskapsbild. Förutsättningarna för odling och djurhållning varierar från de norra delarnas korta sommar till de sydliga trakternas bördighet. Det är de lokala förutsättningarna som ska gälla för framtidens landsbygdsutveckling.

En väl fungerande infrastruktur krävs för att binda samman regioner och lokalsamhällen. Den digitala infrastrukturen är minst lika viktig, med god uppkoppling och säker eltillförsel. Bra och billiga bostäder är nödvändiga, inkluderat fler hyresrätter. Tillgången till kommunal, statlig och kommersiell service är ytterligare faktorer som avgör för framtiden.

Den borgerliga regeringen har missgynnat landsbygdsutvecklingen. De partier som sade sig vilja satsa på småföretagandet har fått mycken kritik för sin oförmåga att regelförenkla och företagsförbättra. Arbetsgivaravgiftens sänkning med en procentenhet betyder cirka 80 kronor i månaden för en genomsnittlig lantbrukare. För den summan kan han eller hon anställa extra personal under 15 minuter per månad.

Regeringen har de senaste åren valt att låta en stor del av landsbygdsprogrammet stå outnyttjat. Det är inte tillfredställande när vi samtidigt har stora behov av att ställa om för att minska jordbrukets klimat- och miljöpåverkan och öka investeringarna i förnybar energiproduktion. Vi vill mer aktivt se till att LBU-medlen används och bidrar till en utveckling av Sveriges landsbygd.

Stockholm den 25 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en aktiv utveckling av Sveriges landsbygd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.