Till innehåll på sidan

Utvärdering av hälso- och sjukvård i landsting

Motion 1988/89:So516 av Bengt Kindbom och Gunilla André (båda c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So516

av Bengt Kindbom och Gunilla André (båda c)
Utvärdering av hälso- och sjukvård i landsting

Alla människor skall ha rätt till en god vård oavsett ålder, bostadsort eller
inkomst. 1 den vårdpolitiska debatt som förs är det väsentligt att studera hur
hälso- och sjukvården utvecklas i hela landet. Det finns annars risk för att
den rikspolitiska debatten om vården begränsas till de akuta frågeställningar
som är aktuella för sjukvårdshuvudmännen i storstadsområdena. Runt
om i landet görs stora insatser för att leva upp till målen inom hälso- och
sjukvården. Modeller, utvecklingsprojekt m m som är efterföljansvärda bör
uppmärksammas och studeras.

Skaraborgsmodellen är unik i svensk hälso- och sjukvård.

Skaraborgs län har under ett par årtionden utvecklat en modell för hälsooch
sjukvården som väl anpassats till invånarnas behov av vård av god
kvalitet.

Vad är det för krav som den enskilde har rätt att ställa på hälso- och
sjukvård? 1 första hand prioriterar man att få vara frisk och behålla sin
hälsa samt att få leva i ett samhälle med god livsmiljö. Landstinget bör alltså
aktivt delta i arbetet med att förebygga ohälsa. Blir man sjuk, drabbas av
olycka eller har behov av rådgivning så vill man ha nära till sin vårdcentral
och en god sjukvård. Vid svårare sjukdomar skall man ha rätt till kvalitativt
bra akutsjukvård och specialistvård.

På samma sätt som den enskilde prioriterar är Skaraborgsmodellen uppbyggd.

Skaraborgsmodellenbygger på en helhetssyn på människa och miljö och
kännetecknas av en hälso- och sjukvård av god kvalitet i enligt med målsättningarna
i hälso- och sjukvårdslagen.

Inom Skaraborgsmodellen prioriterar Skaraborgs läns landsting:

— förebyggande hälsovård och friskvård

— en tillgänglig vård genom kraftigt utbyggd primärvård som nära hemorten
kan ta hand om de problem som inte kräver sjukhusets speciella
resurser

— decentraliserade beslut om den lokala hälso- och sjukvården genom 17
primärvårdsnämnder i länets alla kommuner

— minst en vårdcentral och ett sjukhem i varje kommun

— utbyggd hemsjukvård och öppenvård i syfte att öka valfriheten inom
äldreomsorgen

— små hemliknande sjukhem där ”eget rum” i nybyggnation är förverkligat
sedan flera år

Mot.
1988/89
So516 —522

I Riksdagen 1988/89. 3 sami Nr So516—522

— kvalificerad länssjukvård som genom satsningen på primärvården getts
möjligheter till utveckling av specialiteter

— aktivt deltagande i samhällsdebatt och länsutveckling

I dag kompletteras denna modell med omsorgsverksamheten för psykiskt
utvecklingsstörda. 1 den decentraliserade organisationen med primärvårdsnämnder
och ett lokalt ansvarstagande kan vi visa hur omsorgslagens intentioner
skall förverkligas vad gäller integration i samhället, i boendet, i service,
i sysselsättning, i skola, i fritid och i kulturlivet m.m

Demokrati

Ur demokratisk synvinkel har Skaraborgsmodellen gett ett brett folkligt
inflytande på lokal nivå över hälso- och sjukvården. Vi är beredda att gå
vidare på att stärka den demokratiska förankringen. Detta motverkar också
de disskussioner som nu förs om att landstingen skulle vara för stora organisationer
när det gäller inflytande och personalansvar. Genom primärvårdsnämnderna
i varje kommun kan fler beslut fattas lokalt, besluten kan tas
snabbare och anpassas till lokala förhållanden.

I Skaraborgs län finns det naturliga och raka kanaler mellan landstinget
och primärkommunerna vilket underlättar samplanering och gemensamt
resursutnyttjande. Detta är i och för sig ingen garanti för att inte motsättningar
eller delade meningar uppstår men förutsättningarna att lösa problemen
är större än i andra organisationsmodeller. De enskilda patienterna
skall aldrig behöva bli berörd av diskussioner i administrativa frågor.

Rätt vård på rätt nivå

Eftersom Skaraborgs läns landsting med centerpartiet i ledningen tidigt
satsade på primärvården kan större resurser nu användas för att utveckla
vårdens innehåll. Länssjukvårdens specialistresurser kan avlastas genom
det lokala omhändertagandet inom primärvården. Inom länssjukvården
kan nya specialiteter etableras som tidigare funnits på regionnivå.

I samverkan mellan kommun och landsting utvecklas inom äldreomsorgen;
öppenvårdsinsatser, serviceboende, gruppboende, ålderdomshem och
sjukhem. Genom nära kontakt mellan kommun och landsting skapas förutsättningar
för ett rätt omhändertagande.

Föredragande statsrådets anmälan i budgetpropositionen Bil. 7 visar på
behovet av analyser som inte grundar sig enbart på misslyckande i vårdplaneringen.
Enligt propositionen har statsmakterna mot bakgrund av de
grundläggande målen i hälso- och sjukvårdslagen ett ansvar för att följa
upp utvecklingen. Vi delar den uppfattningen. Vissa delar av Skaraborgsmodellen
har följts upp av socialstyrelse och departement m.fl. i olika projekt
och forskningsrapporter. Det torde nu vara dags att göra en total redovisning
av Skaraborgsmodellen, vad avser länssjukvård, länsdelssjukhus,
primärvård och primärvårdsnämnder samt samverkan mellan primärkommuner
och landsting. Ett forskningsprogram inom ramen för den sociala
forskningen bör snarast genomföras för att belysa Skaraborgsmodellen ur
ett helhetsperspektiv.

Mot. 1988/89

So516

2

Läkarutbildning

En viktig utgångspunkt för att sjukvården skall fungera på alla nivåer och
även utanför storstadsområdena är att det finns tillgång på läkare. På sikt
kan detta problem lösas endast genom ökad läkarutbildning. Centerpartiet
har i motion till årets riksmöte lagt förslag om utökad läkarutbildning vilket
vi i högsta grad tillstyrker. Beträffande personalfrågor i övrigt hänvisar vi
till centerpartiets partimotion om sjukvård.

Samverkan försäkringskassa — landsting

Lagstiftningen anger att hälso- och sjukvården måste spela en aktiv roll i
den förebyggande hälsovården och i rehabiliteringsarbetet. På detta område
har unika satsningar gjorts i Skaraborgs län från 1968 då landstinget
antog en hälsoplan och fram till dags dato med utbyggda resurser inom
primärvården.

Skaraborgsmodellen har genom sin decentraliserade organisation särskilda
förutsättningar för att aktivt följa upp rehabilitering och förebyggande
vård. För samhället totalt ligger det en vinst i att förebygga skador eller
att så snabbt som möjligt rehabilitera människor efter en skada. Försäkringskassan
med sina erfarenheter om rehabilitering och landstinget med
den utbyggda primärvården borde ges möjlighet att samverka i olika projekt
för att uppnå bästa resursutnyttjande.

Hemställan

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett projekt inom den social forskningen för att utvärdera
hälso- och sjukvårdslagens tillämpning i ett helt landstingsområde,

[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om samverkan mellan försäkringskassan och
landstinget i Skaraborgs län1]

Stockholm den 24 januari 1989

Bengt Kindbom (c) Gunilla André (c)

Mot. 1988/89

So516

1 1988/89:SD42

3

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett projekt inom den sociala forskningen för att utvärdera hälso- och sjukvårdslagens tillämpning i ett helt landstingsområde.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett projekt inom den sociala forskningen för att utvärdera hälso- och sjukvårdslagens tillämpning i ett helt landstingsområde.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.