Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2011/12:119 Utlåning till Irland

Motion 2011/12:Fi14 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2011/12:119
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2012-04-11
Bordläggning
2012-04-12
Hänvisning
2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att låta riksdagen bemyndiga regeringen att under 2012 besluta om ett lån till Irland på högst 600 000 000 euro.

Motivering

Vid ett möte mellan EU-ländernas ministrar för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) den 28 november 2010 utfäste sig euroländerna tillsammans med Sverige, Storbritannien och Danmark att ge lån till Irland på sammantaget 67,5 miljarder euro. Vidare beslutade Internationella valutafonden (IMF) att ge lån på ca 22,5 miljarder euro. Sverige utfäste sig, med förbehåll för riksdagens godkännande, att bidra med en kredit på 600 miljoner euro. Regeringens proposition Utlåning till Irland (prop. 2011/12:119) handlar om att godkänna denna kredit.

Irland drabbades hårdare av finanskrisen 2008 och den därpå följande lågkonjunkturen än många andra länder. Detta hade sin grund i en fastighets- och bostadsbubbla som sedermera resulterade i en bankkris. I september 2008 införde den irländska regeringen en bankgaranti för de sju största inhemska bankerna som täckte 100 procent av all existerande och ny skuldsättning hos bankerna. Denna garanti blev mycket kostsam för den irländska staten då stora delar av den irländska banksektorn var insolvent. Tillsammans med effekterna av lågkonjunkturen medförde bankgarantin att den irländska budgeten gick från ett överskott 2007 till ett underskott på över 30 procent av BNP 2010 och att statsskulden har ökat från 25 procent av BNP till 105 procent vid slutet av 2011.

Vänsterpartiet har inga principiella invändningar att ställa upp med krediter eller annat stöd till länder som drabbats av statsfinansiella kriser. Tvärtom är internationell solidaritet en hörnsten i Vänsterpartiets politik. Förutsättningarna för lånet till Irland, dvs. de villkor för det stabiliseringsprogram för Irland som förhandlades fram mellan den irländska regeringen å ena sidan och kommissionen, IMF och ECB (den s.k. Trojkan) å den andra är emellertid av en sådan art att Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom lånet. Tyngdpunkten i stabiliseringsprogrammet ligger på nedskärningar i offentliga utgifter. Utgiftsminskningarna av den sammanlagda budgetkonsolideringen på 8,8 procent av BNP för åren 2010–2012 uppgår till hela 6,4 procent av BNP. Innehållet i stabiliseringsprogrammet präglas av en kraftig nyliberal slagsida med krav på sänkta löner i offentlig sektor, sänkta minimilöner, kraftiga besparingar i olika offentliga välfärdsprogram samt krav på privatiseringar. Mot denna bakgrund kan inte Vänsterpartiet ställa sig bakom lånet till Irland. Riksdagen bör avslå regeringens förslag att låta riksdagen bemyndiga regeringen att under 2012 besluta om ett lån till Irland på högst 600 000 000 euro.

Stockholm den 10 april 2012

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att låta riksdagen bemyndiga regeringen att under 2012 besluta om ett lån till Irland på högst 600 000 000 euro.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.