Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2011/12:119 Utlåning till Irland

Motion 2011/12:Fi13 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2011/12:119
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2012-04-11
Bordläggning
2012-04-12
Hänvisning
2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
SD286

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2011/12:119 Utlåning till Irland.

Motivering

Det är Sverigedemokraternas grundläggande bedömning att det inte är Sveriges ansvar att reda ut de problem som orsakats av att andra länder valt att avskaffa sin självständiga penningpolitik och hållit sig med osunda statsfinanser. Om hjälp ändock behövs, utöver den som kan stå till förfogande genom IMF, EFSM, EFSF och andra institut, i form av bilaterala lån är vi öppna för den möjligheten vad avser länder i vår omedelbara närhet. Detta definierar vi som övriga nordiska länder samt Baltikum. Hållningen utesluter således att bilaterala låneavtal upprättas med republiken Irland.

Vi anför vidare följande:

  • IMF och EFSM har ställning som prioriterade borgenärer. Deras fordringar kan således regleras före övriga långivares. Risken med ett bilateralt upprättat låneavtal blir därmed markant högre om Irland skulle få svårigheter att återbetala sina lån.

  • Den rörliga räntan som tillämpas har bestämts till tremånadersräntan för internbanklån i euro (Euribor) med ett påslag om 1,0 procentenhet. Detta är under inga som helst omständigheter tillräckligt och innebär en undermålig riskpremie. Risk/reward-ration är ej acceptabel. I Sveriges låneavtal med Island och Lettland är räntepåslaget 2,75 procent.

  • Som propositionen själv konstaterar så är ”kreditrisken vid utlåning till en stat betydligt svårare än när det gäller andra typer av låntagare. För det första är den makroekonomiska utvecklingen svår att förutse, vilket illustreras väl av den senaste finansiella och ekonomiska krisen. […] Svårigheterna är givetvis särskilt stora när det gäller en stat som befinner sig i en akut ekonomisk kris. I den nu aktuella situationen är den pågående krisen i euroområdet ytterligare en komplikation. […] Samtidigt är kreditbetyget för Irland relativt lågt för att gälla ett utvecklat industriland. Risken är således inte negligerbar.”

Sverigedemokraterna vidhåller sin ståndpunkt att det inte är statens uppgift att spekulera med medborgarnas pengar. Skattemedel ska behandlas vördsamt och med respekt och ska inte riskutsättas på föreslaget sätt.

Med det ovan anförda bör propositionen i sin helhet avslås.

Stockholm den 29 mars 2012

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår proposition 2011/12:119 Utlåning till Irland.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.