Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:3206 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riksnormen och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 8 Migration

Tusental kronor

Ramanslag

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Migrationsverket

4 233 098

±0

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

2 190 000

−200 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

123 013

±0

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

720 015

±0

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

204 800

±0

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

249 786

−50 000

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

327 202

±0

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

408 450

±0

Summa

8 456 364

−250 000

 

Amnesti för ensamkommande

Ensamkommande barn och unga har drabbats hårt av de senaste årens omsvängning av migrationspolitiken. Införandet av den tillfälliga begränsningslagen, Migrationsverkets långa handläggningstider och turerna kring gymnasielagen har skapat mycket lidande och stor stress. När självmord och självskadebeteende bland ensamkommande ökar samtidigt som rättssäkerheten brister inom asylprövningen och de åldersbedömningar som används möter skarp kritik är en amnesti nödvändig. Vänsterpartiets förslag att införa en amnesti för ensamkommande beskrivs närmare i motionen Svensk flyktingpolitik (2021/22:2594).

De ekonomiska effekterna av förslaget fördelas mellan utgiftsområde 8 och 13. Sammantaget ökar kostnaderna för staten med 240 miljoner kronor under 2022. De föreslagna anslagsändringarna till följd av genomförandet av en amnesti för ensam­kommande bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2021:203).

Höjd dagersättning asylsökande

Dagersättningen för asylsökande regleras i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. Dagersättningen har inte höjts sedan 1994. Redan då låg den under dåvarande nivå för försörjningsstöd. Med de nuvarande reglerna får ett typhushåll som består av en ensamstående förälder med två barn (10 år och 13 år) 4 990 kronor per månad i dagersättning.

Den undermåliga materiella standard som präglar tiden som asylsökande beskrivs som den främsta orsaken till bristande hälsotillstånd hos asylsökande i bl.a. Delmis rapport (2018:8) Asylsökandes möte med Sverige. Vänsterpartiet vill mot denna bakgrund höja dagersättningen så att den betalas ut enligt nivå på riksnormen i försörjningsstödet. I motionen Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (2021/22:3268) lägger vi förslag om att höja försörjningsstödet med 500 kronor per barnhushåll och månad samt 200 kronor per barn och månad. Det innebär att samma typhushåll som beskrivs ovan, bestående av en ensamstående förälder med två barn (10 år och 13 år), med vårt förslag skulle få 10 640 kronor per månad. Dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riksnormen. Detta bör riksdagen besluta.

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Genomförandet av ovan nämnda amnesti innebär att en del personer som i dag väntar på beslut om uppehållstillstånd får sin ansökan beviljad. Därmed flyttas de från asyl­mottagande till kommunmottagande och kostnaden för gruppen flyttas från anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 till anslag 1:2 Kommuner­sättningar vid flyktingmottagande under utgiftsområde 13. Vänsterpartiet föreslår därmed en minskning av anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 350 miljoner kronor 2022.

För att finansiera förslaget om höjd dagersättning för asylsökande föreslår Vänsterpartiet att anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader utökas med 150 miljoner kronor 2022, 140 miljoner kronor 2023 och 150 miljoner kronor 2024. De föreslagna anslagsändringarna är baserade på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2021:666).

Anslag 1:6Offentligt biträde i utlänningsärenden

Genomförandet av ovan nämnda amnesti innebär minskade kostnader för återkommande rättsliga prövningar inom asylsystemet. Därmed minskar kostnaden för offentliga biträden. Vänsterpartiet föreslår därför att anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden minskas med 50 miljoner kronor 2022.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Christina Höj Larsen (V)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riksnormen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.